فهرست مطالب

جامعه شناسی آموزش و پرورش - سال نهم شماره 2 (پیاپی 20، پاییز و زمستان 1402)

نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش
سال نهم شماره 2 (پیاپی 20، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 38
|
 • نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اعتیاد به بازی های آنلاین در دانش آموزان متوسطه دوم
  نیلوفر آقایی کماکلی، رضا قربان جهرمی*، منصوره کریم زاده، سیدروح الله شهابی صفحات 0-0
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اعتیاد به بازی های آنلاین در دانش آموزان متوسطه دوم انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال 1402-1401 تشکیل دادند که از میان آنان 400 دانش آموز (200 دختر و 200 پسر) بر پایه فرمول کاین به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای اعتیاد به بازی های آنلاین (وانگ و چانگ، 2002)، نیازهای بنیادین روانشناختی (لاگواردیا و همکاران، 2000) و تمایزیافتگی خود (اسکورن و فریدلندر، 1998) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.7 استفاده گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد نیازهای بنیادین روانشناختی و تمایزیافتگی خود بر اعتیاد به بازی های آنلاین اثر مستقیم دارند. نیازهای به علاوه، بنیادین روانشناختی بر اعتیاد به بازی های آنلاین اثر غیرمستقیم داشت. مدل ساختاری اصلاح شده پژوهش نیز برازش مطلوبی با داده ها داشت (RMSEA= 0/055, GFI= /088) و این گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر اعتیاد به بازی های آنلاین در دانش آموزان می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد نیازهای بنیادین روانشناختی بر اعتیاد به بازی های آنلاین اثر غیرمستقیم دارد
  کلیدواژگان: اعتیاد به بازی های آنلاین، نیازهای بنیادین روانشناختی، تمایزیافتگی خود، دانش آموزان
 • عفت اصلانی، رضا والا*، فتاح ناظم صفحات 1-12
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه معلمان متوسطه دوم درس برنامه ریزی و کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 (266 نفر) بودند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و گرجسی 154 نفر تعیین و به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود و در بخش کمی پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی بود. برای اعتبار داده های کیفی از استراتژی کدگذاری مجدد و پایایی نیز با ضریب توافق کدگذاری 86/0 حاصل شد. برای اعتبار یافته های کمی نیز از روایی صوری و پایایی با روش آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها نیز در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون در نرم افزارMaxquda18 و در بخش کمی از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد 56 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی (دانش کارآفرینی، نگرش کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی و توانایی کارآفرینی) برای کارآفرینی وجود داشت. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد عامل اول یعنی ایجاد دانش کارآفرینی دارای بارعاملی 884/0، عامل دوم نگرش کارآفرینی 891/0، عامل سوم مهارت های کارآفرینی 911/0 و عامل چهارم توانایی کارآفرینی 927/0 بودند. همچنین هر چهار عامل توانستند حدود 95/0 کل واریانس برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی را تبیین کنند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که برنامه درسی بر نگرش و دانش کارآفرینی دارای مثبت و اثر معناداری بود، همچنین برنامه درسی بر متغیرهای مهارت ها و توانایی نیز دارای اثر مثبت و معناداری بودند (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، یک برنامه درسی مطلوب باید به عوامل دانشی، مهارتی، نگرشی و توانایی توجه نماید و برنامه ریزان نظام درسی باید در طراحی برنامه درسی کتاب کارآفرینی، توجه بیشتری به "ایجاد توانایی کارآفرینی" و "مهارت های کارآفرینی" دانش آموزان داشته باشند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، برنامه درسی، دوره متوسطه
 • علی پورفلاحتی، مجید ضرغام حاجبی*، علیرضا آقایوسفی، محمد حسین ضرغامی صفحات 13-26
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه، سنجش اعتبار سازه ای شجاعت تحصیلی اصیل بود که پژوهش های گذشته به آن چندان توجهی نداشتند و این ابزار در دانشجویان و دانش آموختگان نظام آموزش عالی ایران اعتبارسنجی شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همه دانشجویان و دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در 6 استان از مناطق سه گانه شمالی، میانی و جنوبی در سال های 1390 تا 1399 بودند. حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس رویه های پنجگانه سازه مذکور، به ازاء حداقل 100 نفر برای هر رویه، در نهایت با توجه به کفایت حجم نمونه 636 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه پژوهشگرساخته شجاعت تحصیلی اصیل با 23 حالت واقعی نهایی بود که شاخص های روانسنجی آن بررسی شد. داده ها با روش مقیاس گذاری چندبعدی متقارن رتبه ای تحلیل و اعتباریابی شدند. مختصات مورد استفاده برای  تشکیل ماتریس فاصله نقاط به صورت مستقیم از خروجی تحلیل شبکه ای تحت الگوریتم lwmds گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس نظر متخصصان و خبرگان در سازه شجاعت تحصیلی اصیل، تعداد 9 حالت که با واقعیات عینی بیرونی و منطق عقلانی سازگار نبودند، از پرسشنامه نهایی حذف و در نهایت 23 حالت از 32 حالت ممکن برای آن حفظ شد. این ابزار دارای پنج رویه دو سطحی شامل رویه های هدف (با دو سطح یادگیری عملکردی و یادگیری تسلطی)، کنش نهان شناختی (با دو سطح بدون ذهن آگاهی/ ارزیابی غیرواقعی و ذهن آگاهانه/ ارزیابی واقعی)، کنش آشکار عاطفی- عملکردی (با دو سطح بزدلانه و دلیرانه)، استمرار پاسخ (با دو سطح عدم تداوم پاسخ و استمرار پاسخ) و اصالت پاسخ (با دو سطح غیراصیل/ عدم یکپارچگی رفتار و اصیل/ یکپارچگی رفتار) بود که روایی آن با نظر خبرگان و متخصصان تایید و پایایی آن با حمایت مدل سه بعدی انتخابی از تمامی رویه های تعریف اکتشافی سازه شجاعت تحصیلی اصیل، پس از برازش کامل مدل مذکور با داده های تجربی حاصل از گویه های پرسشنامه و عضویت هر نقطه به یکی از سطوح رویه های پنج گانه تایید شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از اعتبار مناسب سازه شجاعت تحصیلی اصیل در نمونه مورد مطالعه بود. بنابراین، به نظر می رسد این ابزار می تواند مبنای سنجش شجاعت تحصیلی اصیل یادگیرندگان توسط متخصصان و پژوهشگران به ویژه در زمینه علوم تربیتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شجاعت تحصیلی اصیل، اهداف یادگیری، عملکرد تحصیلی
 • شراره رضاپور، کیومرث نیازآذری*، نگین جباری صفحات 27-36
  هدف

  شیوع کووید-19 تقریبا بر همه جنبه های زندگی از جمله آموزش تاثیر گذاشته و فناوری تقریبا به طور کامل جایگزین محیط آموزشی و یادگیری حضوری مرسوم شده است. رایانش ابری به طور گسترده در آموزش، به ویژه در آموزش عالی، برای دسترسی آنلاین و به اشتراک گذاری منابع آموزشی، اطلاعات آموزشی، یادداشت ها، سخنرانی ها و ارزیابی های آکادمیک استفاده می شود. بنابراین، این مطالعه به بررسی الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در موسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری پرداخت.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نوع کیفی است که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شد. محدوده مطالعات ادارات آموزش و پرورش استان گلستان و جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند که  نمونه گیری از آن ها به صورت هدفمند و با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود که پس از 13 مصاحبه به اشباع نظری رسید. جهت تعیین روایی از معیار مقبولیت و جهت تعیین پایایی از روش توافق درونی با مقدار 4/76 درصد استفاده شد. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 55 مقوله فرعی در 8 مقوله اصلی با رویکرد داده بنیاد شناسایی شد؛ به طوری که برای شرایط علی یک مقوله اصلی توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش وپرورش، برای شرایط زمینه ای دو مقوله اصلی تقویت زیرساخت های یادگیری ابر در آموزش سازمانی و تشکیل انجمن های یادگیری پشتیبان، برای شرایط مداخله گر دو مقوله اصلی امنیت و اعتماد، برای پدیده محوری یک مقوله اصلی نظام مدیریت آموزشی، برای راهبردها دو مقوله اصلی توسعه نظام برنامه درسی و استفاده از تکنولوژی خدمات ابری در زمینه آموزش الکترونیکی و برای پیامدها یک مقوله اصلی پیامدها شناسایی شد. در نهایت، الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در موسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری با رویکرد کیفی داده بنیاد ترسیم شد.

  نتیجه گیری

  الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در موسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری می تواند به متخصصان و برنامه ریزان نظام های آموزشی در بهبود شرایط آموزشی کمک نماید.

  کلیدواژگان: رایانش ابری، موسسات آموزشی، نظام مدیریت آموزشی، نظام برنامه درسی، نظریه آمادگی فناوری
 • سیده خدیجه جمالی، سید موسی کافی*، عباس ابوالقاسمی، بهمن اکبری صفحات 37-48
  هدف

  کار اجباری برای کودکان دارای پیامدهای منفی شناختی، اجتماعی و عاطفی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تیوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت گیری هدف کودکان کار انجام شد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان کار شهرستان رشت در سال 1400 بودند. تعداد 45 نفر از کودکان کار با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی ساده با کمک قرعه کشی در سه گروه مساوی شامل گروه های آموزش تیوری انتخاب، آموزش فلسفه کندوکاو و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش اول 8 جلسه تحت آموزش تیوری انتخاب و گروه آزمایش دوم 10 جلسه تحت آموزش فلسفه کندوکاو قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های کفایت اجتماعی (Felner, 2002) و جهت گیری هدف (Midgley et al., 1998) بودند و داده های حاصل از آن با روش های تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که آموزش در هر دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش کفایت اجتماعی و جهت گیری هدف تسلطی گرایشی، تسلطی اجتنابی و عملکردی گرایشی در کودکان کار شد (05/0P<)، اما در جهت گیری هدف عملکردی اجتنابی بین آنها تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>). همچنین، بین گروه های آزمایش آموزش تیوری انتخاب و فلسفه کندوکاو از نظر هیچ یک از متغیرهای کفایت اجتماعی و جهت گیری هدف تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج برای بهبود کفایت اجتماعی و جهت گیری هدف کودکان کار می توان از روش های آموزش تیوری انتخاب و فلسفه کندوکاو استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش تئوری انتخاب، آموزش فلسفه کندوکاو، کفایت اجتماعی، جهت گیری هدف، کودکان کار
 • زهرا صادقلو، لادن سلیمی*، وحید فلاح صفحات 49-58
  هدف

  با توجه به رشد روزافزون استفاده از بازی های دیجیتال و غیردیجیتال، هدف این مطالعه طراحی الگوی برنامه درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های اسکوپ برای دانشجو معلمان بود.

  روش

  مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه خبرگان و متخصصان برنامه درسی و بازی های آموزشی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 14 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل کدگذاری در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که الگوی برنامه درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های اسکوپ برای دانشجو معلمان 79 مفهوم، 24 زیرمقوله و 11 مقوله داشت. در این الگو، برای اهداف برنامه درسی 28 مفهوم، 9 زیرمقوله و 4 مقوله شامل رشد ذهنی کودک (با 2 زیرمقوله بهبود مهارت های شناختی و رشد ذهنی)، بهبود مهارت های اجتماعی و عاطفی کودک (با 2 زیرمقوله مهارت های عاطفی و شخصیتی و مهارت های اجتماعی)، بهبود انگیزه و آمادگی (با 2 زیرمقوله آماده سازی کودک و فعالیت کودک) و رشد معنوی و فرهنگی کودک (با 3 زیر مقوله رشد معنوی، رشد فرهنگی و رشد و توسعه کلی)، برای محتوای برنامه درسی 23 مفهوم، 6 زیرمقوله و 3 مقوله شامل آموزش شناختی (با 2 زیرمقوله آموزش آکادمیک و مهارت های ذهنی)، موضوع های اجتماعی و هنری (با 2 زیرمقوله مهارت های اجتماعی و آموزش هنری) و آموزش و رشد کلی (با 2 زیرمقوله موضوع های کلی و رشد جسمانی)، برای روش های یاددهی و یادگیری برنامه درسی 18 مفهوم، 5 زیرمقوله و 2 مقوله شامل روش های گروهی و فعال (با 3 زیرمقوله آموزش از طریق بازی، آموزش گروهی و روش های فعال) و روش های فردی و مستقیم (با 2 زیرمقوله روش هنری و روش شناختی) و برای ارزشیابی برنامه درسی 10 مفهوم، 4 زیرمقوله و 2 مقوله شامل روش های غیرفعال (با 2 زیرمقوله مشاهده و روش های کتبی) و روش های فعال (با 2 زیرمقوله روش های عملکردی و روش های گروهی) شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه درباره الگوی برنامه درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های اسکوپ برای دانشجو معلمان می تواند توسط متخصصان و برنامه ریزان برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان جهت بهبود برنامه درسی مبتنی بر بازی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش، بازی غیردیجیتال، رویکرد های اسکوپ، دانشجو معلمان
 • محمد قاسم شبانی، احمد صادقی*، هاجر ترکان صفحات 59-70
  هدف

  موفقیت و رضایت تحصیلی از مهم ترین متغیرهای مطرحی است که می توانند به عنوان شاخصی جدی در میان دانشجویان مدنظر قرار گرفته و از طریق آن ها بسترهای رو به آینده تحصیل دانشجویان را از طریق آن ها رصد و بررسی نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی اجرا شد.

  روش

  این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری اجرا شد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1400 که دارای فرسودگی تحصیلی بودند و به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع شدند، بودند. از بین آن ها 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده در گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. داده ها با استفاده از مقیاس موفقیت تحصیلی ولز (2010) و رضایت تحصیلی احمدی (1388) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به دست آمد. آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس در 8 جلسه 75 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده و آزمون تعقیبی بنفرونی با نرم افزار 26.SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بود که آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس در افزایش موفقیت و رضایت تحصیلی اثربخش بود (01/0=P)، و این اثربخشی تا مرحله پیگیری ماندگار بود (05/0=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس برای افزایش موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان موثر است و می توان این رویکرد را در مراکز مشاوره دانشجویان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش مسیر تحصیلی-شغلی، موفقیت تحصیلی، رضایت تحصیلی، دانشجویان
 • سعید شفاهی، علیرضا چناری*، صغری افکانه صفحات 71-82
  هدف
  مدیریت دانش نقش مهمی در رشد و توسعه سازمان های مختلف به ویژه سازمان های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همه اعضای هیات علمی و حق التدریس دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 210 نفر بودند. نمونه پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان 160 نفر برآورد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش (67 گویه) بود که روایی صوری آن توسط خبرگان دانشگاهی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و LISREL نسخه 7/8 تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش دارای 67 گویه در 14 عامل و 6 بعد ساختار سازمانی و زیرساخت فناوری اطلاعات به عنوان عوامل علی، بسترهای فرهنگی موثر بر توسعه آینده پژوهی و راهبردهای مدیریتی به عنوان عوامل زمینه ساز، همسویی دانشگاه با نیازهای تحولی جامعه و سیاست گذاری های آموزش عالی به عنوان عوامل مداخله گر، خلق دانش، تسهیم دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش به عنوان پدیده محوری، تحول در سیستم آموزشی و نهادینه شدن آینده نگاری و خط مشی گذاری به عنوان راهبردها و توسعه هوشیاری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی به عنوان پیامدها بود؛ به طوری که همه عامل ها دارای نسبت روایی محتوایی بالاتر از 70/0، میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 و پایایی کرونباخ بالاتر از 80/0 بودند. مدل شاخص های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران برازش مناسبی داشت. در این مدل هر یک از عامل ها بر بعد مربوط به خود و عوامل علی بر عوامل زمینه ساز، عوامل مداخله گر و پدیده محوری تاثیر مستقیم و معنادار، عوامل زمینه ساز، عوامل مداخله گر و پدیده محوری بر راهبردها و عوامل زمینه ساز، پدیده محوری و راهبردها بر پیامدها تاثیر مستقیم و معنادار داشتند (001/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه می تواند توسط مدیران و مسیولان نظام های آموزشی به ویژه نظام آموزش عالی با هدف توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در راستای ایجاد مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، مدیریت دانش، دانشگاه
 • ماکان آریا پارسا، محمدرضا دلوی اصفهان* صفحات 83-94
  هدف
  با توجه به اهمیت کارآفرینی در عصر متاورس به ویژه با رویکرد آینده پژوهی، پژوهش حاضر با هدف استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات بودند که طبق اصل اشباع نظری 17 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات در 29 کلان شهر کشور ایران به تعداد 45331 نفر بودند که طبق فرمول کوکران حجم نمونه 184 نفر محاسبه و با توجه به ریزش های احتمالی 200 نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش در بخش های کیفی و کمی به ترتیب مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته (51 گویه ای) بودند که روایی مصاحبه ها با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 88/0 محاسبه شد و روایی صوری پرسشنامه با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. داده های بخش کیفی با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA-2018 و داده های بخش کمی با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-23 و SMART PLS-4 تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های بخش کیفی نشان داد که استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات دارای 293 مفهوم، 47 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی در 6 بعد بود؛ به طوری که بعد شرایط علی شامل 11 مقوله فرعی در 4 مقوله اصلی تعادل میان اکتشاف فرصت و ایجاد مزیت رقابتی، توسعه نوآوری، چشم انداز رشد و بهره مندی از رویکردهای علمی و استراتژیک، بعد شرایط زمینه ای شامل 6 مقوله فرعی در 2 مقوله اصلی رویکرد تنظیمی و رویکرد شناختی- هنجاری، بعد شرایط مداخله گر شامل 6 مقوله فرعی در 3 مقوله اصلی سیاست ها و برنامه ریزی های کلان کشور در مسایل اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات، تحرک انگیزشی مسایل مادی و معنوی و پویایی سازمان، بعد پدیده محوری شامل 5 مقوله فرعی در 2 مقوله اصلی ساختار سازمانی کارآفرینی و سیاست های سازمانی کارآفرینی، بعد راهبردها شامل 11 مقوله فرعی در 4 مقوله اصلی داشتن تفکر استراتژیک، اقدامات آینده نگر، بهبود فرآیندهای کاری و استفاده از آموزش و مدیریت دانش و بعد پیامدها شامل 8 مقوله فرعی در 2 مقوله اصلی رونق و شکوفایی اقتصاد و توسعه هدفمند جامعه بود. همچنین، یافته های بخش کمی نشان داد که تعداد 32 پرسشنامه مفقوده وجود داشت و تحلیل های بخش کمی برای 178 نفر انجام شد. بر اساس تحلیل ها همه ابعاد دارای بار عاملی و میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 50/0 و پایایی بالاتر از 70/0 بودند. افزون بر آن، استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات دارای برازش قابل قبولی بود و در الگوی مذکور شرایط علی بر پدیده محوری؛ پدیده محوری، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها اثر مستقیم و معنادار داشت (001/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر درباره استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات دارای تلویحات کاربردی بسیاری برای متخصصان و برنامه ریزان شرکت های دانش بنیان به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات است و آنان بر اساس نتایج این پژوهش می توانند گام موثری در جهت اشتغال زایی و استقرار کارآفرینی در عصر متاورس بردارند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، آینده پژوهی، عصر متاورس، شرکت های دانش بنیان
 • هادی عابدزاده، امینه احمدی*، مجتبی معظمی صفحات 95-106
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش، روش کتابخانه ای و مصاحبه (بررسی متون و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان) می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و براساس تیوری داده بنیاد و از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه های  مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان در در 5 دسته اصلی داده بنیاد و 15 مولفه شناسایی و استخراج شدند که عبارتند از شرایط علی (عوامل خانوادگی، عوامل فردی، جذابیت های فضای مجازی و  عدم سواد رسانه ای)، شرایط زمینه ای (شرایط اجتماعی، محیط فرهنگی)، شرایط مداخله گر (سیاست های اجتماعی، بیکاری و فقر)، راهبردها (مشارکت اجتماعی، آموزش خانواده، آموزش مهارت های زندگی و امکانات فرهنگی ورزشی) و پیامدها (ارتقای سلامت روان، افزایش کارمندی، مدیریت فضای مجازی).

  بحث و نتیجه گیری

  اینترنت نه تنها کاربردهای فراوانی در زندگی روزمره دارد؛ بلکه دارای ویژگی های خاص و منحصربه فردی است که جذابیت آن را صدچندان می کند و اعتیاد به اینترنت، تحمل، کناره گیری، آشفتگی های هیجانی و قطع روابط اجتماعی را به دنبال دارد با دور کردن افراد از ارتباطات اجتماعی باعث ایجاد افسردگی و تنهایی در آن ها می شود در نتیجه با برقراری دوره هایی به منظور آموزش خانواده‎ها با فرهنگ استفاده بهینه از گوشی ها و تجهیزات هوشمند، در جهت جلوگیری از ایجاد ناامیدی و افسردگی و تنهایی در جهت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان بکوشند.

  کلیدواژگان: مدیریت پیشگیری، اعتیاد سایبری، فضای مجازی، آموزش
 • موسی مقدس، پریوش جعفری*، محمد نور رحمانی، نادر قلی قورچیان صفحات 107-116
  هدف

   رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس می تواند برای نظام آموزش وپرورش مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه مدیران مدارس استان فارس به تعداد 950 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 365 مدیر از میان آنها با روش نمونه ای تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته ارتقاء رهبری مثبت گرا در مدیران مدارس (30 گویه) گردآوری که روایی و پایایی آن مناسب ارزیابی شد و برای تحلیل آنها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که ارتقاء رهبری مثبت گرا در مدیران مدارس 30 گویه در 3 بعد فردی (11 گویه)، سازمانی (13 گویه) و محیطی (6 گویه) داشت؛ به طوری که بار عاملی هر 30 گویه و همه ابعاد بالاتر از 40/0، میانگین واریانس استخراج شده آنها بالاتر از 50/0 و آلفای کرونباخ و ترکیبی آنها بالاتر از 70/0 بود. همچنین، شاخص های برازش مدل ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس حاکی از برازش قابل قبول مدل مذکور بود و این مدل بر هر سه بعد فردی، سازمانی و محیطی اثر معنادار مستقیم داشت (001/0P<).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، نظام های آموزشی و مدارس جهت تحقق اهداف و دستیابی به مزیت رقابتی می تواند زمینه را برای بهبود جنبه های فردی، سازمانی و محیطی رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس از طریق گویه های هر یک از آنها فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: رهبری مثبت گرا، مدیران، فردی سازمانی، محیطی، مدارس
 • زهرا صدر، فاطمه سادات حسینی، مجتبی حمایت خواه*، محمدرضا مسجدی صفحات 117-126
  هدف
  در مطالعه حاضر هدف، تعیین تاثیر آموزش آگاهی از آسیب های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت گرایی بر ارتقای سطح آگاهی زنان فعال حوزه سلامت بود.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی بود. جامعه آماری، زنان فعال در حوزه سلامت در شهرداری های مناطق 22گانه شهر تهران طی سال های 1397 و 1398، شامل 862 نفر بودند و حجم نمونه شامل 456 زن  بود که با روش نمونه گیری هدفمند از بین شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی که در یک جلسه در هر منطقه و به مدت 3 ساعت برگزار شد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته آگاهی سنجی مضرات مواد دخانی بود که روایی صوری آن با نظر چند نفر از متخصصان حوزه دخانیات تایید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 755/0 به دست آمد. با توجه به نرمال نبودن توزیع جامعه آماری بر حسب آزمون کولموگروف اسمیرنف، از آزمون یومن ویتنی جهت مقایسه تغییرات پیش آزمون و پس آزمون در نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد.
  یافته‎ها: یافته ها نشان داد بعد از مداخله آموزشی، در شاخص های آگاهی از عوارض دود تحمیلی بر جنین، نوزادان، کودکان و زنان باردار، مضرات دخانیات برای مردان و زنان، قلیان در قیاس با سیگار، سرطانهای ناشی از دخانیات و میانگین آگاهی از دود ثانویه و دود ثالثیه تفاوت معنی داری وجود داشت(p<0.05). اما در شاخص آگاهی از دود تحمیلی قلیان و سیگار تفاوت معنی دار مشاهده نگردید(بزرگتر از 05/0).
  بحث و نتیجه گیری
  مداخله آموزشی آگاهی از آسیب های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت گرایی، سطح آگاهی زنان در خصوص مضرات دخانیات را ارتقا بخشید و روش مداخله مذکور می تواند توسط متخصصان سلامت مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش استعمال دخانیات، شناخت گرایی، دخانیات، سیگار، قلیان، زنان
 • منوچهر لرنی، محمدرضا بلیاد*، پریسا ایران نژاد، علیرضا محمدی نژاد گنجی صفحات 127-138
  هدف

  برای مواجهه با مخاطرات طبیعی نیاز به مدیریت بحران و تاب آوری سازمانی در این زمینه می باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه های تاب آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه این مطالعه همه اساتید عضو هیات علمی مراکز دانشگاهی شهر کرج بودند که طبق اصل اشباع نظری 12 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 89/0 به دست آمد. داده ها با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که برای تاب آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی 125 مقوله جزیی، 12 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی شناسایی شد. در این مطالعه مقوله های اصلی شامل بعد فردی (با 2 مقوله فرعی مولفه روانشناختی تاب آوری و خلاقیت و نوآوری)، بعد ساختاری (با 6 مقوله فرعی مولفه برنامه ریزی تاب آوری، مولفه انطباقی، تعهد و مدیریت، فرهنگ بحران، فرهنگ یادگیری و رهبری و تصمیم گیری)، و بعد عملیاتی (با 4 مقوله فرعی استفاده از دانش، ارتباطات، مشارکت موثر همگانی و شناخت عملیاتی منابع و تجهیزات) بودند. در پایان، الگوی ابعاد و مولفه های تاب آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی رسم شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر درباره ابعاد و مولفه های تاب آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی، می توان زمینه را برای تحقق مقوله های شناسایی شده جهت بهبود تاب آوری سازمانی مدیریت بحران برای مواجهه با مخاطرات طبیعی فراهم ساخت.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، مدیریت بحران، مراکز دانشگاهی، مخاطرات طبیعی، فرهنگ یادگیری، مشارکت موثر همگانی
 • علی اسمعیلی، سیده علیا عمادیان*، گلین مهدی نژاد گرجی، فاطمه صغری سینا صفحات 139-148
  هدف

  پرخاشگری در نوجوانان پسر پدیده ای شایع است و اعتیاد به بازی های الکترونیکی می تواند سبب افزایش پرخاشگری آنان شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش نوجوانان پسر مراجعه کننده به کلوپ های بازی های کامپیوتری شهر ساری در سال 1400 بودند که از میان آنها تعداد 30 نفر پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی ساده با کمک قرعه کشی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت دو ماه (هفته ای یک جلسه) درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت را بر اساس مدل استارک و کندال (1996) دریافت کرد و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش شامل آزمون اعتیاد به پابجی دسوزا و همکاران (2019) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری)1992) بودند که شاخص های روانسنجی آنها مناسب و مطلوب بودند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که میان گروه های آزمایش و کنترل از نظر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت باعث کاهش پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG شد (001/0P<).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر یعنی اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG، برای کاهش مشکلات هیجانی نوجوانان از جمله پرخاشگری می توان از روش درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت در کنار سایر روش های درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت، پرخاشگری، نوجوانان پسر، اعتیاد به بازی PUBG
 • رضا منظری توکلی، زهرا مهدوی نسب برقه، فهیمه دهقان دولتی *، فاطمه مصلحی صفحات 149-158
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبانی تیوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بود.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی 1400-1401 بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. نمونه انتخاب شده به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل مداخله آموزش مبانی تیوری انتخاب کلاسر (1395)، پرسشنامه اشتیاق به مدرسه ویگا (2016) و پرسشنامه سرسختی کوباسا (1979) بود. جلسات مداخله آموزش مبانی تیوری انتخاب (طی 2 ماه و نیم و 10 جلسه) برای گروه آزمایش اجرا شد و در این مدت هیچ گونه آموزشی به گروه کنترل ارایه نشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کوواریانس با نرم افزار SPSS- 24 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد پس از آموزش مبانی تیوری انتخاب، اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (01/p <). نتایج تحلیل کوواریانس نیز نشان داد آموزش مبانی تیوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه 47/0 و بر سرسختی روانشناختی 53/0 تاثیر داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اثرگذاری مبانی تیوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی، برنامه ریزان آموزشی باید در برنامه درسی دوره ابتدایی، دروس مهارتی را لحاظ نمایند تا در کنار مباحث درسی، در مهارت های زندگی نیز ارتقا یابند.

  کلیدواژگان: تئوری انتخاب، اشتیاق به مدرسه، سرسختی روانشناختی، دانش آموزان ابتدایی
 • زهرا قاسم زاده، حسین بیگدلی*، محمدباقر حبی صفحات 159-172

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت در اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پنجم و ششم دوره ابتدایی دارای اختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز مشاوره در سال 1401 بود. 30 کودک دارای اختلال یادگیری که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت مساوی و تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش اول تحت آموزش حافظه فعال شامل 16 جلسه آموزشی و گروه آزمایش دوم تحت آموزش ادراکی-حرکتی در 16 جلسه قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت، بدون هیچ مداخله ای در انتظار ماندند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سیاهه ی مشکلات شنوایی فیشر و آزمون کلوز می باشد. تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) با استفاده از نرم افزار SPSS-23 صورت گرفت. نتایج نشان داد که هر دو مداخله تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری اثربخش است و بین اثربخشی این دو درمان در مولفه های تمایزگذاری و حدت شنیداری تفاوت معنادار وجود دارد. براین اساس می توان گفت میزان افزایش در گروه تمرین ادراکی-حرکتی در مولفه های تمایزگذاری و حدت شنیداری بیشتر از گروه آموزش حافظه فعال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین مولفه های پردازش شنیداری و درک مطلب در مرحله ی پس آزمون نسبت به مرحله پیگیری تفاوت معنادار وجود ندارد بدین معنا که اثربخشی این دو درمان در مرحله پیگیری، ماندگار بوده است.

  کلیدواژگان: تمرین ادراکی-حرکتی، حافظه فعال، پردازش شنیداری، درک مطلب، اختلال یادگیری
 • مهدی فلاحی، علی محمد رضایی*، محمدآقا دلاور پور صفحات 173-184
  هدف

  مشارکت بزرگسالان در یادگیری و داشتن انگیزه برای یادگیری از جمله عناصر اصلی نظریه آندراگوژی در آموزش بزرگسالان است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی انجام شد.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه استان بوشهر بودند که تعداد 15 نفر از مدیران میانی و کارشناسان آن طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA نسخه 18 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی دارای 556 کد باز در 8 مقوله شامل جاری و پیوسته بودن فرآیند نیازسنجی، خلاقانه بودن فرآیندهای برنامه ریزی آموزشی، جذابیت فعالیت های پیش از آموزش، درگیری و مشارکت فراگیران در برنامه ریزی و تدوین محتوا، اطلاع رسانی منظم و پیوسته فرآیند آموزش، همسویی نیازهای یادگیرندگان با نیازهای سازمان، برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر پیشرفت شغلی و فرهنگ سازمانی مشارکتی بود. همچنین، بر اساس نظریه داده بنیاد، انگیزه برای شرکت در یادگیری به عنوان مقوله محوری، جاری و پیوسته بودن فرآیند نیازسنجی، برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر پیشرفت شغلی و درگیری و مشارکت فراگیران در برنامه ریزی و تدوین محتوا به عنوان مقوله علی، فرهنگ سازمانی مشارکتی، جذابیت فعالیت های پیش از آموزش و خلاقانه بودن فرآیندهای برنامه ریزی آموزشی به عنوان مقوله زمینه ای، اطلاع رسانی منظم و پیوسته فرآیند آموزش به عنوان مقوله واسطه ای، همسویی نیازهای یادگیرندگان با نیازهای سازمان به عنوان مقوله راهبرد و شرکت در آموزش به عنوان مقوله پیامد شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به مقوله های شناسایی شده برای مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی می توان زمینه را برای بهبود مشارکت کارکنان در آموزش فراهم نمود.

  کلیدواژگان: مشارکت کارکنان، فرآیندهای پیش از آموزش، الگوی آندراگوژی
 • حوا معتمدی برآبادی، معصومه صمدی*، محمدرضا سرمدی، مهدی محمودی صفحات 185-196
  هدف

  تربیت اخلاقی موضوع مهمی است که در رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، هدف این مطالعه کاوشی بر رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی بود.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه های دولتی در سال های 1370 الی 1399 به تعداد 263 مورد بودند که تعداد 31 مورد آنها به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس چکیده و کلیدواژه های مرتبط با حوزه تربیت اخلاقی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش یادداشت برداری از رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت گردآوری و با روش استقرایی تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بررسی رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی حاکی از آن بود که رساله ها در 6 حوزه شامل مقایسه دیدگاه های اندیشمندان مسلمان با دیدگاه های اندیشمندان غربی، تربیت اخلاقی بر اساس نظر اسلام، تربیت اخلاقی بر اساس نظرات اندیشمندان مسلمان، تربیت اخلاقی بر اساس نظر اندیشمندان غربی، طراحی الگوی تربیت اخلاقی در مدارس و سایر موضوع ها قرار داشتند که بیشتر آنها به مقایسه تطبیقی دیدگاه های اندیشمندان مسلمان با دیدگاه های اندیشمندان غربی پرداختند. همه رساله ها ماهیتی دوگانه داشتند و تعداد 17 رساله تربیت اخلاقی را با نگاهی نظری و انتزاعی و تعداد 14 رساله تربیت اخلاقی را با نگاهی عملی و کاربردی بررسی نمودند.

  نتیجه گیری

  بررسی رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی به شناخت بهتر تربیت اخلاقی کمک می کند و خلاهای موجود را به خوبی نمایان می سازد. همچنین، رساله ها انطباق لازم و کافی را با نیازها و مسایل جامعه و نیازهای آموزشی نداشتند و هیچ رساله ای درباره آسیب شناسی تربیت اخلاقی در جامعه و نظام آموزشی یافت نشد. این نتایج می تواند برای متخصصان، برنامه ریزان و اساتید دانشگاهی حوزه فلسفه تعلیم وتربیت تلویحات کاربردی بسیاری داشته باشد و زمینه را برای پژوهش های بیشتر و کاربست نتایج فراهم سازد.

  کلیدواژگان: رساله های دکتری، فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه، تربیت اخلاقی
 • فرشاد فردوسی، نجمه وکیلی* صفحات 197-206
  هدف

  مطلق گرایی ریشه در تفکر رویکرد طبیعت گرایی دارد و مطلق گرایان باور به ثابت بودن برخی اصول و مفاهیم در فرهنگ های مختلف دارند. عزت نفس و تمایز یافتگی می توانند بر باورهای مطلق گرایی به منظور آسیب شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان تاثیر بگذارند، لذا پژوهش حاضر با هدف مدل یابی عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسیولیت پذیری بر مطلق گرایی به منظور آسیب شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران بودند که 385 نفر از آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته عزت نفس، تمایزیافتگی، مسیولیت پذیری و مطلق گرایی بود که روایی صوری آنها با نظر خبرگان تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 80/0 به دست آمد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مدل عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسیولیت پذیری بر مطلق گرایی برازش مطلوبی داشت. در مدل مذکور عزت نفس و تمایزیافتگی بر مسیولیت پذیری اثر مستقیم و معنادار، عزت نفس، تمایزیافتگی و مسیولیت پذیری بر مطلق گرایی اثر مستقیم و معنادار و عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسیولیت پذیری بر مطلق گرایی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از نقش موثر عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسیولیت پذیری بر مطلق گرایی بود. بنابراین، برنامه ریزان و متخصصان فعالیت های فرهنگی تربیتی نوجوانان برای کاهش مطلق گرایی می توانند به دنبال طراحی و اجرای برنامه هایی برای بهبود عزت نفس، تمایزیافتگی و مسیولیت پذیری باشند.

  کلیدواژگان: عزت نفس، تمایزیافتگی، مسئولیت پذیری، مطلق گرایی، آسیب شناسی فرهنگی تربیتی
 • مهسا تجلی، احمد باصری*، حسن اسدزاده صفحات 207-218
  هدف

  روش های مداخله بسیاری برای بهبود ویژگی های روانشناختی کودکان وجود دارد که در این مطالعه تلاش می شود تا دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله با هم مقایسه شوند. در نتیجه، هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسیولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود.

  روش

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان 5 تا 7 سال مراجعه کننده به مراکز و کلینیک های مشاوره و خدمات روانشناختی شهر تهران در سال 1400 بودند. از میان اعضای جامعه تعداد 45 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده با کمک قرعه کشی در سه گروه مساوی شامل گروه های بازی درمانی، آموزش حل مساله و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش اول، 10 جلسه با روش بازی درمانی و گروه آزمایش دوم، 10 جلسه با روش آموزش حل مساله آموزش دید و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکرد. داده ها با سیاهه مسیولیت پذیری کالیفرنیا (گاف، 1951)، مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس سازگاری (ماتسون و همکاران، 1983) گردآوری و با روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که هر دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود مسیولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (001/0P<). همچنین، بین دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله در بهبود مسیولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی هر دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله بر بهبود مسیولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود. بنابراین، درمانگران، روانشناسان و مشاوران می توانند در کنار سایر روش های درمانی از هر دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله برای مداخله های خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، آموزش حل مساله، مسئولیت پذیری، تحمل پریشانی، سازگاری
 • حامد درخشانی، نادر سلیمانی*، حمید شفیع زاده صفحات 219-230
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کاهش نشاط معلمان استان سمنان و ارایه الگو انجام شد.

  روش شناسی: 

  پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر نوع داده ها، کیفی و از نظر روش اجرا، تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل معلمان مدارس، مدیران ارشد آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی مطلع بودند که به روش گلوله برفی نمونه گیری شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که پس از جمع آوری داده ها، به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. برای تعیین اعتبار درونی یافته ها، از تطبیق داده ها با مبانی نظری و پیشینه و مصاحبه با خبرگان استفاده شد، برای تایید دقت و صحت داده-ها، در مورد اعتبار مطالعه از شیوه بررسی به وسیله اعضای پژوهش استفاده گردید، جهت تعیین اعتبار بیرونی یافته ها از تکنیک های حصول اشباع نظری و مثلث سازی استفاده شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها منتج به شناسایی 91 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر گردید که در قالب دو دسته تم های اصلی و فرعی قرار گرفتند. این مضامین در کنار هم یک الگوی منسجم برای کاهش نشاط معلمان استان سمنان تشکیل دادند. نهایت این که علل کاهش نشاط معلمان مشتمل بر 5 دسته مضامین فراگیر شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل برون سازمانی و عوامل شغلی بدست آمد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها توجه ویژه به عوامل کاهش نشاط معلمان و پرداختن به آنها در جهت رفع عوامل کاهنده نشاط معلمان، می توان تاحدی نشاط را به جامعه معلمان برگرداند.

  کلیدواژگان: مطالعه عمیق، نشاط، معلمان، تحلیل مضمون، روش کیفی
 • حمید طاهری راویزی، داوود کیاکجوری*، مهران مختاری، بهزاد فرخ سرشت صفحات 231-242
  هدف

  تیم سازی اثربخش به ارتقای همکاری، ارتباطات و اعتماد بین اعضای تیم کمک می کند و برای موفقیت هر سازمانی به ویژه در سازمان های چندملیتی حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین کیفی تیم سازی اثربخش در سازمان های چندملیتی فعال در ایران انجام شد.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان رشته مدیریت دولتی و رفتار سازمانی در حوزه تیم سازی و دارای تجربه کاری در سازمان های چندملیتی بودند. طبق اصل اشباع نظری حجم نمونه 15 نفر برآورد که با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 719/0 محاسبه شد. داده ها با روش کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تیم سازی اثربخش در سازمان های چندملیتی فعال در ایران در بخش عوامل علی دارای 12 شاخص در 3 مفهوم قابلیت های یادگیری، دانش تیمی و شناسایی تیم های اثربخش، در بخش عوامل زمینه ای دارای 11 شاخص در 3 مفهوم تفکر تیمی، فرآیندهای رقابتی اثربخش و اثربخشی رقابتی در تیم سازمان، در بخش عوامل مداخله گر دارای 14 شاخص در 3 مفهوم ساختار فنی تیم های اثربخش، عدم اطمینان محیطی و ریسک های سازمانی، در بخش عوامل محوری دارای 15 شاخص در 3 مفهوم زنجیره ارزش در تیم سازی، قابلیت های تیم های اثربخش و هوش تیم سازی و صادراتی، در بخش عوامل راهبردی 12 شاخص در 3 مفهوم ارزش آفرینی تیمی، توسعه رقابت تیمی و چابکی رقابتی تیمی و در بخش عوامل پیامدی دارای 11 شاخص در 3 مفهوم اثربخشی تیم های سازمانی، ارتقای قابلیت های پویای تیم های اثربخش و توسعه رقابت پذیری تیمی بود. با توجه به یافته های مذکور، الگوی تیم سازی اثربخش در سازمان های چندملیتی فعال در ایران در نرم افزار MAXQDA 2020 طراحی و ترسیم شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به کدهای شناسایی شده در پژوهش حاضر برای تیم سازی اثربخش در سازمان های چندملیتی فعال در ایران طبق نظریه داده بنیاد، پیشنهاد می شود که برای بهبود وضعیت تیم سازی اثربخش به ویژه در سازمان های چندملیتی زمینه برای بهبود شاخص ها و مفاهیم شناسایی شده فراهم شود.

  کلیدواژگان: تیم سازی اثربخش، سازمان های چندملیتی، تفکر تیمی، ارزش آفرینی تیمی
 • حدیث پرهیزکاری، غلامرضا طلیسچی*، زینب طولابی صفحات 243-262
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل گیری توانایی خلاق دانش آموزان 7 تا 11 ساله ی شهر ایلاماست.

  روش

  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از روش کیفی تحلیل تم مبتنی بر نظریات خبرگان تحقیق(به روش هدفمند انتخاب شدند) به ارزیابی و شناسایی الگوهای محیطی موثر بر شکل گیری توانایی خلاق در دانش آموزان پرداخته شده است که نتایج تحلیل تم چهار الگویی از عناصر طبیعی و مصنوع محیط، ویژگی های ساختاری طبیعی محیط، عوامل تعیین کننده رفتار محیطی و ابعاد فیزیکی فضا برای الگوی کیفی پیشنهادی ارایه داد. در راستای نتایج تحلیل تم، یک سناریوی محقق ساخته در خصوص تاثیرگذاری و تاثیرپذیری الگوهای شناسایی شده بر روی شکل گیری توانایی خلاق دانش آموزان از تکنیک دیمتل فازی استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مولفه تطبیق پذیری که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد، بیشترین تعامل را با سایر شاخص ها دارد و نیز مولفه گرمی و رطوبت که بیشترین مقدار D-R را برخوردار می باشد؛ بیشترین تاثیر (نفوذ) را بر سایر شاخص ها دارد. همچنین در ابعاد هم بعد عوامل فضایی- فیزیکی) بیشترین تعامل را با سایر ابعاد دارد و نیز بعد (عوامل تعیین کننده رفتار محیطی) که بیشترین تاثیر(نفوذ) را بر سایر ابعاد دارد.

  نتیجه گیری

  محیط در ایجاد زمینه های یادگیری و خلاقیت به عنوان یک عامل مهم تلقی می شود.

  کلیدواژگان: الگوهای محیطی، توانایی خلاق، خلاقیت، دانش آموزان 7-11ساله
 • پریسا صفامنش، کورش پارسا معین*، صغری افکانه صفحات 263-274
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی انجام شد.

  روش شناسی: 

  این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی-کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی که در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی (اعضای هییت علمی) و سازمانی (مسیولین دانشگاه های آزاد اسلامی) و در بخش کمی شامل کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی بود. حجم نمونه در بخش کیفی 19 مصاحبه شونده با توجه به اصل اشباع و روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی 272 نفر بر اساس محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند.

  یافته ها

  ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی شامل آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی) بود.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های بخش کیفی نشان دادند که نظام پژوهشی، ابعاد عوامل فردی، عوامل زیرساختی، سیاستگذاری را در بر می گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که مولفه های در وضعیت موجود، از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، نظام پژوهشی، آموزش عالی
 • مریم ریحانی، داود معنوی پور*، مجتبی صداقتی فرد صفحات 275-284
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره مبانی کودکی انجام گردید.

  روش شناسی: 

  لذا از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گرداوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان شهر تهران در مقطع ابتدایی (سن 6 تا 12 سال) در سال تحصیلی 1399- 1398 صورت پذیرفته.

  یافته ها

  در این پژوهش 585 نفر به عنوان گروه نمونه به صورت خوشه های چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سنجش تحول در دوره میانی کودکی بود. برای بررسی روایی مقیاس از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی ملاکی، روایی همگرا- واگرا استفاده شد و برای بررسی پایایی با دو روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و ثبات نتایج (بازآزمایی) با فاصله زمانی دو هفته صورت گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس به استخراج 5 عامل (همدلی، انعطاف پذیری، صمیمیت و دوستی، سلامت جسمی و اوقات فراغت) منجر شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد. تحلیل پایایی آزمون نشان داد ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها بالاتر از 7/0است. همچنین در تمام خرده مقیاس ها ضریب همبستگی پیرسون بین دو بار اجرا بالاتر از 85/0 بود. همبستگی بین خرده مقیاس های سنجش تحول در دوره میانی کودکی شواهد همگرای پرسشنامه را مورد تایید قرار داد. بر اساس نتایج پژوهش شواهد پژوهشی از بررسی هم زمان و تلقی کردن هر پنج خرده مقیاس نسخه فارسی سنجش تحول در دوره میانی کودکی، حمایت می کند.

  کلیدواژگان: نظریه شبکه، تحول در دوره میانی کودکی، همدلی، صمیمیت و دوستی
 • آذر جوزن، محمدعلی فردین*، غلامرضا ثناگوی محرر صفحات 285-294
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر تاب آوری دانش آموزان بهبودیافته از اپیدمی کووید بود.

  روش شناسی: 

  روش مطالعه از نوع نیمه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر 12 تا 17 ساله بهبود یافته از بیماری کووید مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1400-1399 شهر بم بود. روش نمونه گیری در دسترس بود که با این روش تعداد 30 دانش آموزان که به تشخیص پزشک به بیمارستان ها به دلیل بیماری کووید مراجعه نموده و بهبودیافتگی آنها توسط آزمایشات و پزشک تایید شده بود، به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) بود. داده ها در محیط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در متغیر تاب آوری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  بنابراین، آموزش مهارت های مقابله ای به عنوان روش مداخله ای موثر در بهبود مشکلات افرادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که از بیماری های مختلف رها شده یا درگیر آن می باشند و می تواند از مشکلات روانشناختی آنان بکاهد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، آموزش مهارت های مقابله ای، بهبودیافتگان از کووید
 • امین اکبرپور، نرگس سعیدیان خوراسگانی*، محمدعلی نادی خوراسگانی صفحات 295-310

  هدف پژوهش حاضر ارایه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود که با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 384 نفر نمونه جهت بررسی اولیه انتخاب شدند که با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) روی این افراد در نهایت تعداد 25 نفر واجد شرایط این پژوهش شناسایی شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که داده ها تا تعداد 15 نفر به اشباع نظری رسید. تحلیل داده ها بر اساس روش 7 مرحله ای کلایزی انجام شد برای سنجش اعتبار داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده گردید. یافته های مکشوف 179 عبارت کلیدی مستخرج (مفاهیم اولیه)، 292 مفهوم فرعی (دسته اول)، 32 مفهوم فرعی (دسته دوم) و 3 مفهوم اصلی(بعد) بود. جهت تایید باورپذیری یافته های کیفی از مقیاسی با طیف 3 گزینه ای جهت سنجش نسبت روایی محتوا (برآورد ضریب لاوشه) استفاده شد و به منظور اطمینان پذیری یافته های کیفی ضریب پایایی هولستی به میزان 97/0 برآورد شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشگیری از اهمالکاری کارکنان از 3 بعد اصلی شامل بعد سازمانی(با 14 مولفه)، بعد فردی(با 15 مولفه) و بعد اجتماعی(با 3 مولفه)شکل می گیرد.

  کلیدواژگان: اهمال کاری، سازمان، کارکنان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مریم سوری، محمد مجتبی زاده*، رسول داودی صفحات 311-332

  شناسایی و اعتباریابی مولفه های تبیین کننده تکیه گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران چکیدههدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اعتباریابی مولفه های تبیین کننده تکیه گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران بوده، روش تحقیق کیفی - کمی بوده، جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش های تدریس و تکیه-گاه سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقالات و پژوهش های علمی و کتب مرتبط تالیفی و در بخش کمی، معلمان دوره اول و دوم متوسطه کل کشور بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 13 خبره، مصاحبه عمیق انجام گرفته و با روش هدفمند برای اسناد، 18 سند (متن) مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته 134 گویه ای طیف لیکرت با روش نمونه گیری خوشه ای نسبی چند مرحله ای در بین 384 نفر، توزیع گردید. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تایید(بازبینی مجدد خبرگان) و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به سه روش صوری، محتوایی و سازه تایید و پایایی هم به سه روش تعیین ضریب بارهای عاملی گویه ها، آلفای کرونباخ مولفه ها (بین 749/0 تا 864/0) و پایایی ترکیبی (بین 827/0 تا 916/0) تایید شد. داده های کیفی از طریق زمینه نظریه ای و داده های کمی با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در نرم افزار Smart PLS و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی تکیه گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران شامل 10 مقوله (توسعه منابع انسانی و غیرانسانی، بهسازی و توسعه سیستم آموزشی، شیوه های یاددهی - یادگیری، فرهنگ سازی و ارتباطات، قوانین و رفتارهای حمایتی، نظارت بر عملکرد، راهبردهای مبتنی بر شناخت و فراشناخت، راهبردهای مبتنی بر انگیزش، پیشرفت ذهنی و پیشرفت علمی)، 21 زیرمقوله (توسعه منابع انسانی، توانمندسازی دانش آموزان، توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تدریس مشارکتی و تعاملی، ساده سازی تکلیف، یادگیری مجازی، یاددهی مبتنی بر تیوری های علمی، فرهنگ سازی بین والدین و معلمان، ارتباطات موثر، رفتارهای حمایتی، راهبردها و دستورالعمل های درون و برون سازمانی، درگیری ذهنی و تحصیلی، ارزیابی

  کلیدواژگان: الگوی برنامه درسی، تکیه گاه سازی آموزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه
 • داود حسینی، بهاره ناصری*، علی پایان صفحات 333-348

  هدف از این پژوهش تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته (مورد مطالعه : شهر زاهدان) است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی روش گرندد تیوری و در بخش کمی توصیفی - پیمایشی است. جامعه در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت، مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران استانداری سیستان و بلوچستان و شهرداری زاهدان هستند و در بخش کمی کارکنان استانداری استان سیستان و بلوچستان و شهرداری شهر زاهدان است. حجم نمونه در بخش کیفی بر اساس اصول اشباع نظری 17 نفر با استفاده از روش گلوله برفی و در بخش کمی طبق جدول مورگان 248 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت. جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری(کد باز، محوری و انتخابی) و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته با 6 عامل اصلی، 15 مولفه و 69 شاخص شناسایی گردید. در نهایت عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته طراحی و با پرسشنامه اعتباریابی گردید. همچنین عوامل موثر با معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نشان داد که رابطه بین متغیر عوامل علی و پدیده اصلی با بارعاملی 0.806 با اهمیت ترین عامل ها در نظر گرفته شد.

  کلیدواژگان: دانش، شهر دانش بنیان، توسعه شهری دانش بنیان، استقرار شهر دانش بنیان
 • فاطمه بهارلو، حسین مهدیان *، ابوالفضل بخشی پور صفحات 345-355
  هدف

   مبتلایان به اضطراب اجتماعی دارای مشکلات بین شخصی زیادی هستند. در نتیجه، هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل بر مشکلات بین شخصی دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی بود.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دختران دوره دوم متوسطه دارای اضطراب اجتماعی مدارس دولتی شهر آشخانه در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. در این مطالعه، 45 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه مساوی جایگزین شدند. هر یک از گروه های آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای به تفکیک و به صورت گروهی با روش های رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل آموزش دیدند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. ابزار پژوهش سیاهه اضطراب اجتماعی کونور و همکاران (2000) و سیاهه مشکلات بین شخصی بارخام و همکاران (1996) بود که داده های حاصل از اجرای آنها با روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 25 تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته های این مطالعه نشان داد که بین گروه ها از نظر کاهش مشکلات بین شخصی دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0P>). افزون بر آن، هر دو روش مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش معنی دار مشکلات بین شخصی دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی در مراحل پس آزمون و پیگیری شدند (001/0P<).

  نتیجه گیری

   طبق نتایج این مطالعه، درمانگران، مشاوران و روانشناسان می توانند از هر دو روش رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل در کنار سایر روش های درمانی برای کاهش مشکلات بین شخصی دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: رفتار درمانی دیالکتیکی، تحلیل رفتار متقابل، مشکلات بین شخصی، دانش آموزان، اضطراب اجتماعی
 • سهیلا جعفری قلعه بیگ، معصومه اسلامی *، طییه رحیمی پردنجانی صفحات 361-374
  هدف

   افراد آسیب دیده اجتماعی دارای مشکلات روانشناختی زیادی به ویژه در زمینه افزایش ویژگی های شخصیتی تاریک و افت سازش یافتگی روانشناختی هستند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی های شخصیتی تاریک و سازش یافتگی روانشناختی در دختران آسیب دیده اجتماعی انجام شد.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دختران نوجوان آسیب دیده اجتماعی در خانه های سلامت تحت نظارت سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی در شش ماهه دوم سال 1400 بودند. نمونه پژوهش 45 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در سه گروه مساوی شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. هر یک از گروه های آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) به تفکیک با روش های آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی آموزش دیدند و گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ویژگی های شخصیتی تاریک (جوناسون و وبستر، 2010) و مقیاس سازش یافتگی روانشناختی (بیسکر و همکاران، 2013) بودند و داده های حاصل از اجرای آنها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که هر دو روش آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنادار ویژگی های شخصیتی تاریک (و سه مولفه آن شامل خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی) و افزایش معنادار سازش یافتگی روانشناختی (و سه مولفه آن شامل آزمودگی، ژرف نگری و یکپارچگی اجتماعی) در مراحل پس آزمون و پیگیری یک ماهه در دختران آسیب دیده اجتماعی شد (001/0P<). دیگر یافته ها نشان داد که بین دو روش آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی در کاهش ویژگی های شخصیتی تاریک و سازش یافتگی روانشناختی و مولفه های هر یک از آنها در مراحل پس آزمون و پیگیری یک ماهه در دختران آسیب دیده اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج این مطالعه، متخصصان و درمانگران سلامت می توانند در مداخله های روانشناختی خود از هر دو روش آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی برای بهبود ویژگی های مرتبط با سلامت از جمله کاهش ویژگی های شخصیتی تاریک و افزایش سازش یافتگی روانشناختی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، شفقت درمانی، ویژگی های شخصیتی تاریک، سازش یافتگی روانشناختی، آسیب دیده اجتماعی
 • زیبا نیک محمدی، ناهید شفیعی *، علیرضا عراقیه صفحات 375-386
  هدف

  برنامه درسی نقش مهمی در موفقیت نظام های آموزشی دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه انجام شد.

  روش شناسی: 

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه این پژوهش مقاله های مرتبط با حیطه پژوهش در سال های 2019 الی 2023 و خبرگان آشنا به حیطه پژوهش و دارای مدرک تحصیلی دکتری در حوزه های برنامه ریزی درسی و روانشناسی تربیتی بودند که تعداد 9 مقاله و 6 نفر خبرگان طبق اصل اشباع نظری و با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با روش های یادداشت برداری از مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری که روایی محتوایی آنها توسط 5 نفر از خبرگان 995/0 و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 979/0 محاسبه و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از یادداشت برداری از مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان نشان داد برای برنامه درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه در مضمون فراگیر انعطاف پذیری 8 مضمون پایه در 3 مضمون سازمان دهنده شامل انعطاف در اهداف، انعطاف در برنامه ها و انعطاف در مدیریت، در مضمون فراگیر هدف 8 مضمون پایه در 2 مضمون سازمان دهنده شامل بستر هدف گذاری هیوتاگوژیکی و همه جانبه نگری در هدف گذاری، در مضمون فراگیر محتوا 16 مضمون پایه در 4 مضمون سازمان دهنده شامل گستردگی محتوا، تولید محتوا، محتوای کاربردی و محتوای مهارتی، در مضمون فراگیر یادگیرنده 15 مضمون پایه در 4 مضمون سازمان دهنده شامل یاگیرنده خودتعیین گر، مشارکت همیارانه خلاق، عاملیت یادگیرنده و انگیزه درونی، در مضمون فراگیر تسهیل گری 24 مضمون پایه در 5 مضمون سازمان دهنده شامل کلاس هیوتاگوژیکی، مهارت های معلمان هیوتاگوژیکی، تدریس اصیل، فرصت سازی برای دانش آموز و آموزش مهارت های هیوتاگوژیکی، در مضمون فراگیر فناوری آموزشی 12 مضمون پایه در 3 مضمون سازمان دهنده شامل کلاس فناورانه، ابزارهای آموزشی فناورانه و شبکه های اجتماعی، در مضمون فراگیر تفکر 8 مضمون پایه در 3 مضمون سازمان دهنده شامل تفکر سیستمی، تفکر انتقادی و تفکر گروهی و در مضمون فراگیر ارزشیابی 19 مضمون پایه در 4 مضمون سازمان دهنده شامل سنجش هیوتاگوژیکی، نقش معلم در سنجش، نقش دانش آموز در سنجش و انتخاب در سنجش شناسایی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  طبق مضامین شناسایی شده حاصل از یادداشت برداری از مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان برای برنامه درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه، برای بهبود برنامه درسی هیوتاگوژیکی باید زمینه را برای تحقق مضامین شناسایی شده فراهم آورد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، هیوتاگوژیکی، هدف یادگیرنده، فناوری آموزشی
 • ژیلا شهبازی، سهیلا حسین پور *، آیت الله کریمی باغملک، ابوطالب سعادتی شامیر صفحات 389-399
  هدف

   تربیت اخلاقی عامل مهمی در بهبود وضعیت نظام های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش آموزان دختر متوسطه دوم و ارایه الگو بود.

  روش

   پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است. جامعه کیفی خبرگان دانشگاهی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و تحت مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. جامعه کمی دانش آموزان دختر متوسطه دوم منطقه پنج شهر تهران بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان و با توجه به ریزش های احتمالی تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. داده های بخش کیفی و کمی به ترتیب با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شامل 87 شاخص، 21 مفهوم در 10 مقوله بلوغ اجتماعی، زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و آموزشی، ویژگی های شخصیتی و اخلاقی و سبک های یادگیری و فرزندپروری، عوامل اقتصادی، تفکر انتقادی، رسالت اجتماعی، اولویت های زندگی، منابع اخلاقی معتبر، خودآگاهی و آسیب های اجتماعی بود. یافته های دیگر نشان داد که روایی به دلیل بالاتر از 50/0 بودن میانگین واریانس استخراج شده برای هر 10 مقوله و پایایی به دلیل بالاتر از 70/0 بودن آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه آنها تایید شد. افزون بر آن، الگوی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش آموزان دختر متوسطه دوم برازش مناسبی داشت و در الگوی مذکور بار عاملی هر 10 مقوله معنادار بود (05/0P<).

  نتیجه گیری

   الگوی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش آموزان دختر متوسطه دوم دارای تلویحات کاربردی برای مسیولان و متصدیان آموزش وپرورش است. با توجه به نتایج این مطالعه، آنان می توانند گام موثری در جهت بهبود تربیت اخلاقی دانش آموزان بردارند.

  کلیدواژگان: عوامل علمی، تربیت اخلاقی، زیرساخت های آموزشی، آسیب های اجتماعی، دانش آموزان
 • فریبا قلعه نوی، سید امیر امین یزدی *، حسین کارشکی، مریم بردبار صفحات 400-407
  هدف

  یکی از مهم ترین ابعاد تفکر، تفکر علمی است که می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت های تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش آموزان ایرانی بود.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش همه دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 400-1399 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و با 10 درصد ریزش 648 نفر محاسبه که این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تفکر علمی Liang et al (2006) بود و داده های حاصل از آن با روش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS 26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که از میان 24 آیتم پرسشنامه تفکر علمی، شاخص روایی محتوایی همه آیتم ها به دلیل بالاتر از 70/0 تایید و فقط نسبت روایی محتوایی 4 آیتم به دلیل پایین تر از 50/0 نامناسب بود که این آیتم ها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفتند. همچنین، پرسشنامه تفکر علمی دارای 24 گویه در 6 مولفه استفاده از روش های علمی، استفاده از نظریه ها و قوانین علمی، بسترهای اجتماعی و فرهنگ، خلاقیت و تصویرسازی، مشاهده و استنباط و ممارست بود؛ به طوری که بار عاملی همه آیتم ها بالاتر از 60/0، میانگین واریانس استخراج شده همه مولفه ها بالاتر از 50/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی همه مولفه ها بالاتر از 70/0 قرار داشت. علاوه بر آن، پایایی کل پرسشنامه تفکر علمی با روش آلفای کرونباخ 86/0 و با روش ترکیبی 93/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که ابزار سنجش تفکر علمی در دانش آموزان دارای اعتبار مناسبی می باشد و متخصصان و برنامه ریزان آموزشی می توانند از این ابزار برای اندازه گیری سطح تفکر علمی دانش آموزان استفاده و بر اساس مولفه های آن برنامه هایی برای بهبود و ارتقای تفکر علمی طراحی و اجرا نمایند.

  کلیدواژگان: تفکر علمی، دانش آموزان، استفاده از روش های علمی، بسترهای اجتماعی و فرهنگ، خلاقیت و تصویرسازی
 • علی دوستی، محمد محمدی پور *، عبدالله مفاخری صفحات 408-417
  هدف

  با توجه به پایین آمدن سن اعتیاد و مشکلات فراوانی که مبتلایان به اعتیاد با آن مواجه هستند، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل علی سوگیری به مواد مخدر در دانش آموزان بر اساس افت تحصیلی و بیش فعالی و کاستی توجه با نقش میانجی گری احساس ناامیدی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه ناحیه یک شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد 310 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر، پرسشنامه های استعداد اعتیاد، افت تحصیلی، بیش فعالی و کاستی توجه و ناامیدی بودند که شاخص های روانسنجی آن در پژوهش های قبلی و این مطالعه تایید شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و AMOS نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مدل علی سوگیری به مواد مخدر در دانش آموزان بر اساس افت تحصیلی و بیش فعالی و کاستی توجه با نقش میانجی گری احساس ناامیدی برازش مطلوبی داشت. همچنین، متغیر افت تحصیلی بر احساس ناامیدی و سوگیری به مواد مخدر، متغیر بیش فعالی و کاستی توجه بر احساس ناامیدی و متغیر احساس ناامیدی بر سوگیری به مواد مخدر تاثیر مستقیم و معنادار داشت (05/0P<)، اما متغیر بیش فعالی و کاستی توجه بر سوگیری به مواد مخدر تاثیر مستقیم و معنادار نداشت (05/0P>). علاوه بر آن، افت تحصیلی و بیش فعالی و کاستی توجه با میانجی گری احساس ناامیدی بر سوگیری به مواد مخدر تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از نقش موثر افت تحصیلی و بیش فعالی و کاستی توجه با میانجی گری احساس ناامیدی بر سوگیری به مواد مخدر بود. بنابراین، برنامه ریزان و متخصصان فعالیت های فرهنگی تربیتی نوجوانان برای کاهش سوگیری به مواد مخدر می توانند به دنبال طراحی و اجرای برنامه هایی برای کاهش افت تحصیلی، بیش فعالی و کاستی توجه و احساس ناامیدی باشند.

  کلیدواژگان: سوگیری به مواد مخدر، افت تحصیلی، بیش فعالی و کاستی توجه، احساس ناامیدی، دانش آموزان
 • عباس رزاقی، مصطفی قادری *، کامبیز پوشنه، علیرضا عصاره صفحات 418-433
  هدف

  امروزه با توجه به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت بهره گیری از برنامه درسی آنلاین افزایش پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی عناصر و شاخص ها و اعتباریابی الگوی جامع برنامه درسی آنلاین بود.

  روش

  این مطالعه کاربردی از نوع کیفی بود که با روش سنتزپژوهی انجام شد. در پژوهش حاضر از میان پژوهش های مرتبط با حیطه پژوهش تعداد 75 مورد با روش هدفمند انتخاب و یادداشت برداری از آنها جهت دستیابی به یک جمع بندی مناسب درباره الگوی جامع برنامه درسی آنلاین صورت پذیرفت. همچنین، برای بررسی اعتباریابی الگوی مذکور از 32 نفر از خبرگان استفاده شد که آنان درباره اهمیت هر یک از 31 پرسش درباره اعتبار الگوی جامع برنامه درسی آنلاین نظر دادند. در نهایت، داده ها با روش های سنتزپژوهی و دلفی فازی تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های سنتزپژوهی نشان داد که برای برنامه درسی آنلاین 174 شاخص در 13 عنصر شامل اهداف (با 10 شاخص)، دانش آموز (با 12 شاخص)، معلم (با 14 شاخص)، محتوا (با 15 شاخص)، پشتیبان (با 12 شاخص)، گروه بندی (با 17 شاخص)، حضور (با 11 شاخص)، فناوری (با 11 شاخص)، زمان (با 11 شاخص)، محیط یادگیری (با 12 شاخص)، تعامل (با 23 شاخص)، مواد و منابع (با 8 شاخص) و ارزشیابی (با 18 شاخص) شناسایی شد. یافته های دلفی فازی در دور دوم نشان داد که از 31 پرسش درباره اعتباریابی الگوی جامع برنامه درسی آنلاین، الگوی مذکور دارای اعتبار مناسبی بود.

  نتیجه گیری

  الگوی جامع و معتبر برنامه درسی آنلاین این مطالعه می تواند توسط متخصصان و برنامه ریزان درسی جهت بهبود آموزش آنلاین مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، برنامه درسی آنلاین، آموزش آنلاین، دانش آموز، معلم
 • فاطمه اسماعیل پور دریمی، اسماعیل جعفری *، امیررضا اصنافی صفحات 434-444
  هدف

  بررسی عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام آموزش عالی می تواند به بهبود آن کمک نماید. در نتیجه، هدف این پژوهش شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه بر اساس معادلات ساختاری تفسیری بود.

  روش شناسی: 

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره مرتبط با پژوهش و خبرگان این حوزه بودند. تعداد 50 اسناد و متون با روش نمونه گیری هدفمند و تعداد 10 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با یادداشت برداری از اسناد و متون و نظرسنجی از خبرگان درباره پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با روش معادلات ساختاری تفسیری در نرم افزار PLS تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام آموزش عالی شامل 11 عامل چالش انگیزکردن برنامه درسی دانشگاهی، ترویج اشکال مشارکت اجتماعی، آماده سازی دانشجویان برای مشاغل عمومی، برنامه درسی شهروندی فعال، آموزش و یادگیری مسئولیت اجتماعی، پژوهش محوری، پروژه های اجتماعی، پرورش افراد شایسته، توسعه شهروند واجد شرایط، توجه به دیدگاه ذینفعان اجتماعی در نظام دانشگاهی و آموزش حساسیت اجتماعی بودند. نتایج معادلات ساختاری تفسیری نشان داد که عامل ترویج اشکال مشارکت اجتماعی در سطح اول، عوامل پژوهش محوری و پرورش افراد شایسته در سطح دوم، عامل آموزش و یادگیری مسئولیت اجتماعی در سطح سوم، عوامل چالش انگیزکردن برنامه درسی دانشگاهی و آماده سازی دانشجویان برای مشاغل عمومی در سطح چهارم، عوامل برنامه درسی شهروندی فعال، توجه به دیدگاه ذینفعان اجتماعی در نظام دانشگاهی و آموزش حساسیت اجتماعی در سطح پنجم، عامل توسعه شهروند واجد شرایط در سطح ششم و عامل پروژه های اجتماعی در سطح هفتم قرار داشتند و بر اساس آن مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه طراحی شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزان و متخصصان آموزش عالی می توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری کرده و برای بهبود وضعیت دانشگاه و کسب مزیت رقابتی از عوامل موثر شناسایی شده بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: نقش اجتماعی، نظام دانشگاه، آموزش و یادگیری مسئولیت اجتماعی، پروژه های اجتماعی
 • کمال الدین یارعلی، طیبه تجری *، مریم صفری صفحات 445-454
  هدف

  توجه به تدریس کارآفرینانه در عناصر برنامه درسی اهمیت زیادی دارد و بر همین اساس، هدف این مطالعه، واکاوی عناصر برنامه درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی ایران بود.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه این مطالعه همه خبرگان و متخصصان کشور شامل شش گروه راه انداز کسب وکار و تاسیس شرکت های دانش بنیان، همکاری با نهادهای واسطه ای کارآفرینانه، آموزش و تدریس کارآفرینی، تالیف مقاله، کتاب و راهنمایی یا مشاوره پایان نامه و رساله در زمینه کارآفرینی، متخصص برنامه ریزی درسی و مدیران آموزش عالی در دانشگاه های ایران در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه ها طبق اصل اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که تعداد آنها 25 نفر بود. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده ها با روش کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عناصر برنامه درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی ایران 216 مفهوم در 47 مولفه و 6 مقوله داشت. مقوله شرایط علی شامل 8 مولفه و33 مفهوم، مقوله شرایط زمینه ای شامل 8 مولفه و 36 مفهوم، مقوله شرایط مداخله گر شامل 9 مولفه و 28 مفهوم، مقوله محوری شامل 5 مولفه و 39 مفهوم، مقوله راهبردها شامل 12 مولفه و 54 مفهوم و مقوله پیامدها شامل 5 مولفه و 26 مفهوم بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های این مطالعه، متخصصان و برنامه ریزان درسی می توانند گام موثری در جهت بهبود برنامه درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی بردارند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، تدریس کارآفرینانه، علوم انسانی، آموزش عالی
|
 • The Mediating Role of Self-Differentiation in the Relationship Between Basic Psychological Needs and Addiction to Online Games in Secondary School Students
  Niloufar Aghaei Kamakeli, Reza Ghorban Jahromi *, Mansoureh Karimzadeh, Seyyed Rouhollah Shahabi Pages 0-0
  Purpose
  This research was conducted with the aim of mediating the role of self-differentiation in the relationship between basic psychological needs and addiction to online games in secondary school students.
  Methodology
  The cross-sectional research method is correlational. The statistical population of this research was made up of all students of the second level of high school in Tehran in 1402-1401, among whom 400 students (200 girls and 200 boys) were selected based on Cain's formula as a staged cluster sampling. In this research, online game addiction tools (Wang and Chang, 2002), basic psychological needs (LaGuardia et al., 2000) and self-differentiation (Skorn and Friedlander, 1998) were used, all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, SPSS-V23 and Lisrel-V24 software were used. Also, in order to test research hypotheses, structural equation modeling was used.
  Findings
  Also, in order to respond to the research hypotheses, structural equation modeling was used. The results showed that basic psychological needs have a direct effect on addiction to online games. Self-differentiation has a direct effect on addiction to online games. Basic psychological needs have an indirect effect on addiction to online games. The modified structural model of the research also had a favorable fit with the data (RMSEA=0.055, GFI=.088) and this is an important step towards knowing the factors affecting the addiction to online games in students.
  Conclusion
  The results showed that basic psychological needs have an indirect effect on addiction to online games.
  Keywords: addiction to online games, Basic Psychological Needs, Self-Differentiation, students
 • Efat Aslani, Reza Vala *, Fattah Nazem Pages 1-12
  Purpose

  The aim of this study was to provide a model of entrepreneurship-based curriculum in secondary school.

  Methodology

  The present study was applied in terms of purpose and integrated (qualitative-quantitative) in terms of implementation method. The research population in the qualitative section included experts in the field of entrepreneurship in Alborz province in the academic year 2020-2021, in which 14 people were selected based on theoretical saturation method and purposive sampling. The statistical population of the quantitative section also included all secondary school teachers of Alborz planning and entrepreneurship course in the academic year 2020-21 (266 people). The sample size was determined based on Morgan and Georgian table and 154 people were selected by simple random sampling method. The research tool in the qualitative part was semi-structured interviews and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire based on the findings of the qualitative part. To validate the qualitative data, a recoding strategy and reliability were obtained with a coding agreement coefficient of 0.86. For quantitative findings, face validity and reliability were obtained by Cronbach's alpha method of 0.82. For data analysis, in the qualitative part, the content analysis method was used with Maxquda18 software and in the quantitative part with exploratory factor analysis and structural equation modeling with Smart Pls3 software.

  Findings

  The findings of the qualitative section showed that there are 56 sub-themes and 5 main themes (entrepreneurial knowledge, entrepreneurial attitude, entrepreneurial skills and entrepreneurial ability) for the entrepreneurship curriculum. The results of exploratory factor analysis also showed that the first factor, ie the creation of entrepreneurial knowledge explains 6.54 of the total variance, the second factor (entrepreneurial attitude) 7.65%, the third factor (entrepreneurial skills) 12.76% and the fourth factor (entrepreneurial ability) 14.65% explained the total variance of entrepreneurship. The results of structural equation modeling also showed that all identified factors have a significant effect. The GOF criterion also showed that the overall fit of the model was at a desirable level.

  Conclusion

  It can be concluded that a good curriculum should pay attention to the factors of knowledge, skills, attitudes and abilities, and curriculum planners should pay more attention to "creating entrepreneurial ability" and "entrepreneurial skills" in designing the entrepreneurship textbook.

  Keywords: Entrepreneurship, Curriculum, high school
 • Ali Porfalahati, Majid Zargham Hajebi *, Alireza Aghayosefi, Mohamad Hosein Zarghami Pages 13-26
  Purpose
  The purpose of this study was to measure the constructive validity of authentic educational courage, which in past researches was not paid much attention to it, and this tool was validated in students and graduates of Iran's higher education system.
  Methodology
  The current research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was cross-sectional. The research population was all the students and graduates of different academic courses of the Ministry of Science, Research and Technology of the country in 6 provinces of the three northern, middle and southern regions in the 2011-2020 years The sample size of the research subject based on the five dimensions of the mentioned structure, for at least 100 people for each dimension, finally considering the adequacy of the sample size was 636 people who were selected by multi-stage cluster random sampling method. The research tool was a demographic information form and a researcher-made questionnaire of authentic educational courage with 23 real final states, which whose psychometric indicators were examined. The data were analyzed and validated by the symmetric rank multidimensional scaling method. The coordinates used to form the distance matrix of the points were taken directly from the output of the network analysis under the lwmds algorithm.
  Findings
  The results of the research showed that according to the opinion of experts and specialists in the authentic educational courage construct, number of 9 states that were not compatible with external objective facts and rational logic were removed from the final questionnaire and finally 23 states out of 32 possible states were kept for it. This tool has five two level dimensions were including dimensions of goal (with two levels of functional learning and mastery learning), cognitive covert action (with two levels without mindfulness/unrealistic evaluation and mindfulness /real evaluation), emotional-functional overt action (with two levels of cowardice and bravely), response continuity (with two levels of non-continuity of response and continuity of response) and originality of response (with two levels of inauthentic/non-integrity of behavior and authentic/integrity of behavior), which whose validity is confirmed by the opinion of experts and specialists and its reliability is supported by the three-dimensional model selected from all the dimension for the exploratory definition of the authentic educational courage construct, after the complete fitting of the mentioned model with the experimental data obtained from the questionnaire items and the membership of each point to one of the levels of the five dimension was confirmed.
  Conclusion
  The results of this study indicated the appropriate validity of the authentic educational courage construct in the studied sample. Therefore, it seems that this tool can be used as a basis for measuring authentic educational courage of learners by experts and researchers, especially in the field of educational sciences.
  Keywords: Authentic educational courage, Learning goals, Academic performance
 • Sharareh Rezapour, Kiomars Niazazari *, Negin Jabbary Pages 27-36
  Purpose

  The Covid-19 outbreak has effect almost all aspects of life including education and technology has almost completely replaced the traditional face-to-face teaching and learning environment. The cloud computing is widely used in education, especially in higher education, for online access and sharing of educational resources, educational information, notes, lectures and academic assessments. Therefore, this study investigated the paradigmatic pattern of cloud computing adoption in educational institutions by expanding the technology readiness theory.

  Methodology

  This research is of a qualitative type that was conducted by applying the grounded theory. The scope of the study was Golestan province's education department and the statistical population of the research were experts in the field of research, which sampling from them was done in a purposive and snowball sampling methods. The data collection tool in this research was a semi-structured interview that after 13 interviews reached theoretical saturation. To determine the validity, the acceptability criterion was used and to determine the reliability was used the internal agreement method with a value of 76.4%. The data were analyzed through three stages of open, axial and selective coding.

  Findings

  The findings showed that 55 subcategories were identified in 8 main categories with a grounded theory approach; So that for the causal conditions was identified one main category of empowering education managers and teachers, for the background conditions was identified two main categories of strengthening cloud learning infrastructures in organizational education and forming support learning associations, for intervening conditions was identified two main categories of security and trust, for central phenomenon was identified one main category of educational management system, for strategies was identified two main categories of curriculum system development and use of cloud service technology in the field of e-learning and for the consequences was identified on main category of consequences. Finally, the paradigmatic pattern of cloud computing adoption in educational institutions by expanding the technology readiness theory with a grounded qualitative approach was drawn.

  Conclusion

  The paradigmatic pattern of cloud computing adoption in educational institutions by expanding the technology readiness can help specialists and planners of educational systems in improving educational conditions.

  Keywords: cloud computing, Educational Institutions, Educational Management system, Curriculum System, Technology Readiness Theory
 • Seyyed Khadijeh Jamali, Seyyed Mosa Kafi *, Abbas Aboulghasemi, Bahman Akbari Pages 37-48
  Purpose

  The forced labor for children has negative cognitive, social and emotional consequences. Therefore, the present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of teaching choice theory and inquiry philosophy on social competence and goal orientation of labor children.

  Methodology

  The current research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research population was the labor children of Rasht city in 2021 year. A number of 45 labor children were selected as a sample with using the available sampling method and were assigned in three equal groups by a simple random method with lottery, including the groups of teaching choice theory, teaching inquiry philosophy and control. The first experimental group received 8 sessions of teaching choice theory and the second experimental group received 10 sessions of teaching inquiry philosophy, and the control group did not receive any teaching. The research tools were included questionnaires of social competence (Felner, 2002) and goal orientation (Midgley et al., 1998) and its resulting data were analyzed by methods of univariate and multivariate covariance analysis and Bonferroni post hoc test in SPSS software.

  Findings

  The findings showed that teaching in both experimental groups in compared the control group led to increase social competence and goal orientation of tendency-mastery, avoidance-mastery, and tendency- performance in labor children (P<0.05), but there was no significance difference between them in the goal orientation of avoidance-performance (P>0.05). Also, there was no significant difference between the experimental groups of teaching choice theory and inquiry philosophy in terms of any of the variables of social competence and goal orientation (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results, to improve the social competence and goal orientation of labor children, it is possible to use the teaching methods of choice theory and inquiry philosophy.

  Keywords: Teaching Choice Theory, Teaching Inquiry Philosophy, Social Competence, goal orientation, Labor Children
 • Zahra Sadeghloo, Ladan Salimi *, Vahid Fallah Pages 49-58
  Purpose

  Considering the growing use of digital and non-digital games, the purpose of this study was designing a curriculum pattern of education based on non-digital game with a high-scope approach for student teachers.

  Methodology

  The present study in terms of purpose was applied, in terms of time was cross-sectional and in terms of implementation, method was qualitative. The study population was the experts and specialists of curriculum and educational games, which according to the principle of theoretical saturation number of 14 people of them with the purposive sampling method were selected as a sample. Data were collected by semi-structured interview and analyzed by coding analysis method in MAXQDA software.

  Findings

  The findings showed that the curriculum pattern of education based on non-digital game with a high-scope approach for student teachers had 79 concepts, 24 subcategories and 11 categories. In this pattern, for curriculum goals were identified 28 concepts, 9 subcategories and 4 categories including child's mental development (with 2 subcategories of improving cognitive skills and mental development), improving child's social and emotional skills (with 2 subcategories of emotional skills and personality and social skills), Improving motivation and readiness (with 2 subcategories of child preparation and child activity) and child's spiritual and cultural development (with 3 subcategories of spiritual growth, cultural growth and general growth and development), for curriculum content were identified 23 concepts, 6 subcategories and 3 categories including cognitive education (with 2 subcategories of academic education and mental skills), social and artistic subjects (with 2 subcategories of social skills and artistic education) and general education and development (with 2 subcategories of general subjects and physical growth), for curriculum teaching and learning methods were identified 18 concepts 5 subcategories and 2 categories including group and active methods (with 3 subcategories of education through games, group education and active methods) and individual and direct methods (with 2 subcategories of artistic method and cognitive method) and for curriculum evaluation were identified 10 concepts, 4 subcategories and 2 categories including passive methods (with 2 subcategories of observation and written methods) and active methods (with 2 subcategories of functional methods and group methods).

  Conclusion

  The results of this study about the curriculum pattern of education based on non-digital game with a high-scope approach for student teachers can be used by curriculum experts and planners of Farhangian University to improve the game-based curriculum.

  Keywords: Curriculum, education, non-digital game, high-scope approach, student teachers
 • Mohhamad Ghasem Shabani, Ahmad Sadeghi *, Hajar Torkan Pages 59-70
  Purpose

  Academic success and satisfaction is one of the most important variables that can be considered as a serious indicator among students, and through them, the future foundations of students' education can be monitored and examined through them. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Savickas academic-career plan training on academic success and satisfaction among university students with academic burnout.

  Methodology

  The current research method was semi-experimental study which conducted with a pre-test and post-test design along with a control group with a follow-up period. The statistical population included all the students of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch who referred to the university counseling center in 2020. From them, 30 student were selected by convenience sampling method and then randomly assigned in the experimental group (15 people) and control group (15 people). The data were collected using Welles's Academic Success Questionnaire (2010) and Ahmadi's Academic Satisfaction Questionnaire (2010) in the pre-test, post-test and follow-up stages. Savickas academic-career plan training protocol was performed in 8 sessions (one session per week) for 75 minutes. To analyze the data, repeated measure analysis of variance Bonferroni's post hoc test with SPSS.26 software were used.

  Findings

  The results indicated that Savickas academic-career plan training was effective in enhancement of academic success and satisfaction of university students with academic burnout (P=0.001), and this effectiveness was permanent until the follow-up period (P=0.05).

  Conclusion

  According to the results of the research, we can draw a conclusion that Savickas academic-career plan training is effective on increase of academic success and satisfaction of university students with academic burnout, therefore this training can be used for university students in university counseling centers.

  Keywords: academic-career training, Academic Success, academic satisfaction, University students
 • Saeed Shafahi, Alireza Chenari *, Soghra Afkaneh Pages 71-82
  Purpose
  Knowledge management plays an important role in the growth and development of various organizations, especially educational organizations. Therefore, the aim of this study was investigating the impact of future study development indicators of knowledge management in Islamic Azad Universities of Tehran province.
  Methodology
  The current research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was cross-sectional. The research population was all the members of the faculty and teaching staff of the faculties of educational sciences of the Islamic Azad Universities of Tehran province in the 2022-2023 academic years with number of 210 people. The research sample based on the Krejcie and Morgan table was estimated to be 160 people, who were selected by stratified random sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire of future study development of knowledge management (67 items), whose face validity was confirmed by academic experts and its reliability was calculated using Cronbach's alpha method 0.92. Data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equations in SPSS version 23 and LISREL version 8.7 software.
  Findings
  The findings showed that the future study development of knowledge management has 67 items in 14 factors and 6 dimensions of organizational structure and information technology infrastructure as causal factors, effective cultural platforms on the development of future study and management strategies as underlying factors, alignment of the university with the changing needs of society and higher education as intervening factors, knowledge creation, knowledge sharing, knowledge application and knowledge policies storage as central phenomenon, transformation in the educational system and the institutionalization of foresight and policy making as strategies and the development of organizational awareness and human resource productivity as consequences; So that all factors had a content validity ratio was higher than 0.70, average variance extracted was higher than 0.5, and Cronbach's reliability was higher than 0.80. The model of future study development indicators of knowledge management in Islamic Azad Universities of Tehran province had a good fit. In this model, each of the factors has a direct and significant effect on the underlying factors, and causal factors had a direct and significant effect on the underlying factors, intervening factors and central phenomenon, underlying factors, intervening factors and central phenomenon had a direct and significant effect on the strategies and underlying factors, central phenomenon and strategies had a direct and significant effect on the consequences (P<0.001).
  Conclusion
  The results of this study can be used by managers and officials of educational systems, especially in the higher education system with the aim of future study development of knowledge management in order to create a competitive advantage.
  Keywords: future study, Knowledge Management, University
 • Macan Aria Parsa, Mohammad Reza Dalvi Esfahan * Pages 83-94
  Purpose
  Considering the importance of entrepreneurship in the metaverse era, especially with a future research approach, the present research was conducted with the aim of establishing an entrepreneurial model with a future research approach in the metaverse era in knowledge-based companies in the field of information technology.
  Methodology
  The current research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative-quantitative). The research population in the qualitative part was university faculty members and managers of knowledge-based companies in the field of information technology, which number of 17 people of them according to the principle of theoretical saturation were selected as a sample by purposive sampling method. The research population in the quantitative part was the employees and managers of knowledge-based companies in the field of information technology in 29 major cities of Iran country with number of 45331 people, which according to Cochran's formula, the sample size was calculated 184 people, and considering the possible losses, 200 people of them were selected as a sample by available sampling method. The research tools in the qualitative and quantitative parts respectively were the semi-structured interview and researcher-made questionnaire (51 items), which the validity of the interviews was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated by the agreement coefficient method between two coders 0.88, and the face validity of the questionnaire was confirmed by the opinion of experts and its reliability was confirmed by the Cronbach's alpha method was calculated 0.92. The qualitative part data were analyzed with open, axial and selective coding method based on grounded theory in MAXQDA-2018 software and the quantitative part data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS-23 and SMART PLS-4 software.
  Findings
  The findings of the qualitative part showed that the establishing an entrepreneurial model with a future research approach in the metaverse era in knowledge-based companies in the field of information technology had 293 concepts, 47 sub categories and 17 main categories in 6 dimensions; So that the causal conditions dimension were included 11 sub categories in the 4 main categories of balance between opportunity exploration and creating competitive advantage, innovation development, growth prospects and benefiting from scientific and strategic approaches, the background conditions dimension were included 6 sub categories in the 2 main categories of regulatory approach and cognitive-normative approach, the intervening conditions dimension were included 6 sub categories in the 3 main categories of country's macro policies and planning in the issues of employment creation and entrepreneurship in the field of information technology, motivational mobility of material and spiritual issues and organizational dynamics, the central phenomenon dimension were included 5 sub categories in the 2 main categories of organizational structure of entrepreneurship and organizational policies of entrepreneurship, the strategies dimension were included 11 sub categories in the 4 main categories of having strategic thinking, forward-looking actions, improving work processes and using of education and knowledge management and the consequences dimension were included 8 sub categories in the 2 main categories of prosperity and flourishing of economy and targeted community development. Also, the findings of the quantitative part showed that there were 32 missing questionnaires and the quantitative section analyzes were performed for 178 people. Based on the analysis, all the dimensions had a factor load and average variance extracted of higher than 0.50 and reliability of higher than 0.70. In addition to that, the establishing an entrepreneurial model with a future research approach in the metaverse era in knowledge-based companies in the field of information technology had an acceptable fit, and in the mentioned model, the causal conditions on central phenomenon; the central phenomenon, background conditions and intervening conditions on strategies and strategies on outcomes had a direct and significant effect (P<0.001).
  Conclusion
  The results of the current research about the establishing an entrepreneurial model with a future research approach in the metaverse era in knowledge-based companies in the field of information technology have many practical implications for experts and planners of knowledge-based companies, especially in the field of information technology, and they based on the results of this research can take an effective step towards job creation and establishing an entrepreneurial in the metaverse era.
  Keywords: Entrepreneurial, Future research, metaverse era, knowledge-based companies, Information Technology
 • Hadi Abedzadeh, Amineh Ahmadi *, Mojtaba Moazzami Pages 95-106
  Purpose

  The purpose of this research is to analyze the dimensions and components of cyber addiction prevention management in the youth of Zanjan province.

  Methodology

  The qualitative research method is applied research in terms of its purpose, and in terms of the analysis method, it was implemented with the paradigm model of Strauss and Corbin (1990-1998). The statistical population includes 15 experts in the field of university education and university elites who were selected by targeted and accessible sampling method. The data collection tool includes two parts, library method and interview (text review and semi-structured interview with experts). For data analysis, open, central and selective coding based on foundational data theory and MAXQDA 2020 software was used.

  Findings

  The results showed that the dimensions and components of cyber addiction prevention management among the youth of Zanjan province were identified and extracted in 5 main categories of foundation data and 15 components, which include causal conditions (family factors, individual factors, attractions of cyberspace and lack of media literacy), contextual conditions (social conditions, cultural environment), intervening conditions (social policies, unemployment and poverty), strategies (social participation, family education, life skills training and cultural and sports facilities) and consequences (improving mental health , increasing the number of employees, management of virtual space).

  Conclusion

  Internet not only has many uses in daily life; Rather, it has special and unique features that increase its attractiveness a hundredfold, and it leads to addiction to the Internet, tolerance, withdrawal, emotional disturbances, and cutting off social relations by keeping people away from social relations, causing depression and loneliness in them, as a result, with Establishing courses in order to educate families with the culture of optimal use of smart phones and equipment, in order to prevent disappointment, depression and loneliness in order to prevent cyber addiction in young people.

  Keywords: Prevention Management, cyber addiction, Virtual Space, learning
 • Moosa Moghadas, Parivash Jafari *, Mohammad Noor Rahmani, Nader Gholi Ghoorchian Pages 107-116
  Purpose

  Positive leadership among school principals can create a competitive advantage for the education system. As a result, the current research was conducted with the aim of presenting a model for promoting positive leadership among school principals.

  Methodology

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from survey type. The statistical population of this study was all 950 school principals in Fars province, which based on Cochran's formula 365 principals by stratified random sampling method were selected as a sample. The data were collected with a demographic information form and a researcher-made questionnaire for promoting positive leadership among school principals (30 items), which its validity and reliability of were assessed as suitable, and for their analysis were used from exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS and AMOS software.

  Findings

  The findings showed that promoting positive leadership among school principals had 30 items in 3 dimensions of individual (11 items), organizational (13 items) and environmental (6 items); So that the factor loading of all 30 items and all dimensions was higher than 0.40, their average extracted variance was higher than 0.50, and their Cronbach's alpha and combination were higher than 0.70. Also, the fit indices of the promoting positive leadership model among school principals indicated the acceptable fit of the mentioned model and this model had a direct significant effect on all three dimensions of individual, organizational and environmental (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of this study, educational systems and schools in order to achieve goals and achieve competitive advantage can provide the basis for improving individual, organizational and environmental of positive leadership among school principals through the items of each of them.

  Keywords: Positive Leadership, Principals, individual, Organizational, Environmental, School
 • Zahra Sadr, Fatemeh Sadat Hosseini, Mojtaba Hemayatkhah *, Mohamadreza Masjedi Pages 117-126
  Purpose
   The purpose of the present study was to investigate the effect of awareness training on the harms of smoking based on the cognitivism theory on raising the awareness of female health activists about smoking and its negative consequences.
  Methodology
  The present study was a semi-experimental project with a pre-test/post-test design on a group of subjects. The statistical population included women active in the field of health in 22 districts of the Tehran Municipality during 2018 and 2019 (with a total of 862 people). The sample size included 456 women who were selected by purposive sampling from among the participants in a workshop, which was held in one session in each district for three hours. The data collection tool was a researcher-made questionnaire to evaluate the awareness of the harms of tobacco products, which was adjusted using face validity, and the reliability of the questionnaire was determined through Cronbach’s alpha, which was at an acceptable rate of 0.755. Due to the non-normality of the distribution of the statistical population according to the Kolmogorov-Smirnov test, the Mann-Whitney U test was used to compare the pre-test and post-test changes by the SPSS software (SPSS Inc., SPSS version 26).
  Findings
  Findings showed that after the educational intervention, there were significant differences between the following indicators: awareness of the effects of second-hand smoke on fetuses, infants, children, and pregnant women, the harms of smoking for men and women, hookah compared to cigarettes, tobacco-induced cancers, and the average awareness of second- and third-hand tobacco smoke (p < 0.05). No significant difference was observed in the index of awareness of hookah and cigarette second-hand smoke (p = 0.621).
  Conclusion
   The educational intervention about tobacco use and its harms improved women’s awareness of the harms of tobacco, and health professionals can use the mentioned intervention method.
  Keywords: Smoking Education, Cognitivism, Tobacco, cigarette, Hookah, Women
 • Manouchehr Lerni, Mohammad Reza Beliad *, Parisa Iran Nejad, Alireza Mohammadi Nejad Ganji Pages 127-138
  Purpose

  To face with natural hazards needed to crisis management and organizational resilience in this field. Therefore, the aim of this study was to identifying the dimensions and components of organizational resilience of crisis management in the university centers to face with natural hazards.

  Methodology

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was exploratory from type of qualitative. The population of this study were all faculty members of university centers of Karaj city, which according to the principle of theoretical saturation number of 12 people of them were selected as a sample with using the purposive sampling method. The research tool was a semi-structured interview, which its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was obtained by the agreement coefficient method between two coders 0.89. Data were analyzed by thematic analysis method in MAXQDA software.

  Findings

  The findings showed that for the organizational resilience of crisis management in the university centers to face with natural hazards were identified 12 minor categories, 12 sub categories and 3 main categories. In this study, the main categories were include the individual dimension (with 2 sub categories of the psychological component of resilience and creativity and innovation), the structural dimension (with 6 sub categories of the resilience planning component, adaptive component, commitment and management, crisis culture, learning culture and leadership and decision-making), and the operational dimension (with 4 sub categories of knowledge use, communication, public effective participation and operational cognition of resources and equipment). In the end, the pattern of dimensions and components of organizational resilience of crisis management in the university centers to face with natural hazards were drawn.

  Conclusion

  According to the results of the present research about the dimensions and components of organizational resilience of crisis management in the university, centers to face with natural hazards can prepare the ground for the realization of the identified categories to improve the organizational resilience of crisis management to face with natural hazards.

  Keywords: Organizational Resilience, crisis management, university centers, Natural hazards, learning culture, Public Effective Participation
 • Ali Esmaeli, Seyyed Olia Emadian *, Galin Mahdinejad Gorji, Fatemeh Soghra Sina Pages 139-148
  Objective

  Aggression in male adolescent is a common phenomenon and addiction to electronic games can increase their aggression. Therefore, the present study was conducted with the aim of determine the effectiveness of short-term cognitive behavioral therapy on aggression in male adolescent with PUBG game addiction.

  Method

  This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The research population was male adolescent referred to the computer game clubs of Sari city in 2021 year, who among them number of 30 people after checking the inclusion criteria were selected as a sample with the purposive sampling method and by simple random method with the help of lottery were assigned into two equal groups (each group 15 people). The experimental group received eight sessions of 90 minute for two months (one session per week) the short-term cognitive behavioral therapy based on Stark and Kendall's model (1996), and during this period the control group did not receive any training. The research tools were included the D'Souza et al's PUBG addiction test (2019) and the Buss and Perry's aggression questionnaire (1992), which their psychometric indicators were appropriate and desirable. Data were analyzed by univariate analysis of covariance method in SPSS version 26 software.

  Results

  The findings of the present research showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of aggression in male adolescent with PUBG game addiction. In the other words, short-term cognitive behavioral therapy reduced aggression in male adolescent with PUBG game addiction (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the present research, i.e., the effectiveness of short-term cognitive behavioral therapy on reducing aggression in male adolescent with PUBG game addiction, to reduce emotional problems of adolescents such as aggression can be used short-term cognitive behavioral therapy along with other treatment methods.

  Keywords: Short-term cognitive behavioral therapy, aggression, male adolescent, PUBG game addiction
 • Reza Manzari * Pages 149-158
  Purpose

  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of teaching the basics of choice theory on enthusiasm for school and psychological toughness of elementary school boys.

  Methodology

  The purpose of this research was applied, and in terms of the method of implementation, it was a semi-experimental pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this research was all primary school boys in Kerman in the academic year 2022, who were selected as available. The selected sample was randomly assigned to two experimental groups (15 people) and control group (15 people). The research tools included teaching the basics of classroom selection theory (2015), Viga School Enthusiasm Questionnaire (2016) and Kubasa's stubbornness questionnaire (1979). The intervention sessions of training the basics of selection theory (during 2 and a half months and 10 sessions) were implemented for the experimental group, and no training was provided to the control group during this period. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and covariance analysis with SPSS-24 software were used for data analysis.

  Results

  The results showed that after teaching the basics of selection theory, the enthusiasm for school and the psychological toughness of the experimental group increased significantly compared to the control group (p < 01). The results of the covariance analysis also showed that teaching the basics of choice theory had an effect of 0.47 on enthusiasm for school and 0.53 on psychological toughness.

  Discussion and conclusion

  Considering the effect of the choice theory on enthusiasm for school and psychological toughness, educational planners should include skill courses in the curriculum of the elementary school in order to improve life skills in addition to course topics.

  Keywords: choice theory, enthusiasm for school, psychological toughness, elementary school students
 • Zahra Ghasemzadeh, Hosein Bigdeli *, Mohammad Bagher Hobbi Pages 159-172

  The present study was conducted with the aim of determining the difference in the effectiveness of perceptual-motor training and working memory on listening processing and reading comprehension in children with learning disabilities. The statistical population of this research included all fifth and sixth grade children with learning disabilities who referred to counseling centers in 1401. 30 children with learning disabilities who met the criteria for entering the research were selected by available sampling method and were equally and randomly divided into two experimental groups and one control group. The first experimental group underwent active memory training including 16 training sessions and the second experimental group underwent perceptual-motor training in 16 sessions and the control group remained waiting without any intervention during this period. The research tools include Fisher's list of hearing problems and Cloze's test. The data analysis of this research was done in two descriptive and inferential parts (covariance analysis) using SPSS-23 software. The results showed that both perceptual-motor training and active memory interventions are effective on auditory processing and reading comprehension in children with learning disabilities, and there is a significant difference between the effectiveness of these two treatments in the components of discrimination and auditory acuity. Based on this, it can be said that the rate of increase in the perceptual-motor training group in the components of discrimination and listening acuity was higher than that of the working memory training group. Also, the results indicated that there is no significant difference between the components of auditory processing and reading comprehension in the post-test stage compared to the follow-up stage, which means that the effectiveness of these two treatments in the follow-up stage has been permanent.

  Keywords: perceptual-motor training, Working Memory, auditory processing, Reading Comprehension, learning disorder
 • Mahdi Falahi, Ali Mohammad Rezaei *, Mohammad Agha Delavarpour Pages 173-184
  Objective

  Adult participation in the learning and have motivation to learn are among the main elements of andragogy theory in adult education. Therefore, the current research was conducted with the aim of investigating the necessity and how to employees’ participation in the pre-training processes in the andragogy model.

  Method

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the employees of Petrochemical Company of Asaluyeh Pardis of Bushehr province, which number of 15 people of its middle managers and experts were selected as a sample according to the principle of theoretical saturation with the purposive sampling method. The data were collected by semi-structured interview and analyzed by the method of coding based on grounded theory in MAXQDA version 18 software.

  Results

  The findings showed that the employees’ participation in the pre-training processes in the andragogy model has 556 open codes in 8 categories including the current and continuousness of the needs assessment process, creativity of educational planning processes, attractiveness of pre-training activities, involvement and participation of learners in planning and compiling content, regular and continuous informing of training process, aligning the needs of learners with the needs of organization, educational planning based on the career development and collaborative organizational culture. Also, based on the grounded theory, the motivation to participate in learning were identified as a central category, the current and continuousness of the needs assessment process, educational planning based on the career development and involvement and participation of learners in planning and compiling content were identified as a causal category, the collaborative organizational culture, attractiveness of pre-training activities and creativity of educational planning processes were identified as a background category, the regular and continuous informing of training process were identified as a mediating category, the aligning the needs of learners with the needs of organization were identified as a strategy category and participation in training were identified as a consequence category.

  Conclusion

  According to the identified categories for employees’ participation in the pre-training processes in the andragogy model it is possible to provide the basis for improving employee.

  Keywords: Employees&rsquo, participation, pre-training processes, andragogy model
 • Hava Motamedi Barabadi, Masoumeh Samadi *, Mohammad Reza Sarmadi, Mahdi Mahmoudi Pages 185-196
  Objective

  Moral education is an important topic that has been studied in many PhD theses of education philosophy field. Therefore, the purpose of this study was to exploration the PhD theses of education philosophy field of government universities in the field of moral education.

  Method

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the PhD theses of education philosophy field of government universities in the 1991 to 2020 years with number 263 cases, which 31 cases were selected as a sample by purposive sampling method and based on the abstract and keywords related to the field of moral education. The data were collected by taking notes from PhD theses of education philosophy field and were analyzed by inductive method.

  Results

  The findings showed that the exploration the PhD theses of education philosophy field of government universities in the field of moral education indicated that the theses were located in the 6 areas include comparing the views of Muslim thinkers with the views of Western thinkers, moral education based on the opinion of Islam, moral education based on the opinions of Muslim thinkers, moral education based on the opinion of western thinkers, designing the pattern of moral education in the schools and other subjects which most of them compared the views of Muslim thinkers with the views of Western thinkers. All theses had a dual nature and numbers of 17 theses were examined moral education with a theoretical and abstract view and numbers of 14 theses were examined moral education with a functional and practical view.

  Conclusion

  Examining PhD theses of education philosophy field of government universities in the field of moral education helps to better understand of moral education and clearly shows the existing gaps. Also, the theses did not have the necessary and sufficient compliance with the needs and issues of society and educational needs, and no theses were found on the pathology of moral education in the society and educational system. These results can have many practical implications for specialists, planners and university professors in the

  Keywords: PhD Theses, education philosophy, University, moral education
 • Farshad Ferdosi, Najmeh Vakili * Pages 197-206
  Objective

  Absolutism is rooted in naturalistic thinking and absolutists believe that certain principles and concepts are fixed in different cultures. The self-esteem and differentiation can impact on the beliefs of absolutism in order to educational cultural pathology of adolescents, therefore, the present study was conducted with the aim of modeling self-esteem and differentiation with the mediation of responsibility on absolutism in order to educational cultural pathology of adolescents.

  Method

  The current research was descriptive from type of correlation. The research population was secondary high school students of Tehran, which 385 people of them were selected as a sample by multi-stage cluster sampling method. The research tools were researcher-made questionnaires of self-esteem, differentiation, responsibility and absolutism, which their face validity was confirmed by experts' opinion and their reliability was obtained above 0.80 by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by structural equation modeling in SPSS and AMOS software.

  Results

  The findings showed that the model of self-esteem and differentiation with the mediation of responsibility on absolutism had a good fit. In the mentioned model, self-esteem and differentiation had a direct and significant effect on responsibility, self-esteem, differentiation and responsibility had a direct and significant effect on absolutism, and self-esteem and differentiation with the mediation of responsibility had an indirect and significant effect on absolutism (P<0.05).

  Conclusion

  The results indicated the effective role of self-esteem and differentiation with the mediation of responsibility on absolutism. Therefore, planners and specialists of adolescent educational cultural activities in order to reduce absolutism can seek to design and implement programs to improve self-esteem, differentiation and responsibility.

  Keywords: self-esteem, Differentiation, responsibility, Absolutism, educational cultural pathology
 • Mahsa Tajali, Ahmad Basabri *, Hassan Asadzadeh Pages 207-218
  Objective

  There are many intervention methods to improve children's psychological characteristics, which in this study attempt to compare the two methods of play therapy and problem solving training. As a result, the aim of this study was to comparing the effectiveness of play therapy and problem solving training on responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7 year old children.

  Method

  This study was a semi-experimental with a pretest, posttest and two month follow-up design with experimental and control groups. The research population was 5-7 year old children who referred to counseling and psychological services centers and clinics of Tehran city in 2021 year. Among the members of the population, 45 people were selected by available sampling method and replaced by simple random with the help of lottery in three equal groups including play therapy, problem solving training and control groups. The first experimental group trained 10 sessions with the play therapy method and the second experimental group trained 10 sessions with the problem solving training method and the control group during this period did not receive any training. The data were collected with the California responsibility inventory (Gough, 1951), distress tolerance scale (Simons and Gaher, 2005) and adjustment scale (Matson et al, 1983) and were analyzed with the methods of analysis variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test in SPSS software.

  Results

  The findings showed that both methods of play therapy and problem solving training in compared to the control group improved responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7 year old children and the results remained in the follow-up phase (P<0.001). Also, there was no significant difference between the two methods of play therapy and problem solving training in improving responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7 year old children in the posttest and follow-up phases

  Conclusion

  The results of this study indicated the effectiveness of both methods of play therapy and problem solving training on improving responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7 year old children. therapists,

  Keywords: Play therapy, Problem Solving Training, responsibility, distress tolerance, Adjustment
 • Hamed Derakhshani, Nader Soleimani *, Hamid Shafizadeh Pages 219-230
  Purpose

  The aim of this study was to identify the factors that reduce the cheerfulness of teachers in Semnan province and to provide a model.

  Methodology

  Research in terms of applied purpose; In terms of data type, it was qualitative and in terms of implementation method, it was thematic analysis. The statistical population included school teachers, senior education directors and university professors who were sampled by snowball method. The instrument used was a semi-structured interview which was analyzed by data analysis method. To determine the internal cheerfulness of the findings, the data were matched with theoretical and background bases and interviews with experts were used. To confirm the accuracy of the data, the study method was used by the research members to determine the external validity of the findings.

  Findings

  Theoretical saturation and triangulation techniques were used. Data analysis resulted in identifying 91 basic themes, 15 organizing themes and 5 comprehensive themes that were divided into two main categories of main and secondary themes. Together, these themes formed a coherent model for reducing the cheerfulness of teachers in Semnan province. Finally, the reasons for the decrease in teachers' cheerfulness, including 5 categories of comprehensive themes, including individual factors, organizational factors, cultural factors, extra-organizational factors and job factors were obtained.

  Conclotion: 

  Paying special attention to the factors that reduce the cheerfulness of teachers and addressing them in order to eliminate the factors that reduce the cheerfulness of teachers, can restore some cheerfulness to the teacher community.

  Keywords: In-depth study, cheerfulness, teachers, Content Analysis, Qualitative Method
 • Hamid Teheri, Davoud Kiakojuri *, Mehran Mokhtari, Behzad Farrokh Seresht Pages 231-242
  Purpose

  Effective team building helps to promote cooperation, communication and trust between team members and is critical to the success of any organization, especially in multinational organizations. Therefore, the current research was conducted with the aim of qualitatively designing and explaining of effective team building in active multinational organizations in Iran.

  Methodology

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The statistical population of this research included experts in the field of public administration and organizational behavior in the field of team building and had work experience in multinational organizations. According to the principle of theoretical saturation, the sample size was estimated to be 15 people, who were selected by targeted and snowball sampling methods. The tool of the current research was a semi-structured interview, which its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated by the Cohen's kappa coefficient method 0.719. The data were analyzed by the coding method based on the grounded theory in MAXQDA 2020 software.

  Findings

  The findings of the current research showed that effective team building in active multinational organizations in Iran in the causal factors section there were 12 indicators in 3 concepts of learning capabilities, team knowledge and identification of effective teams, in the background factors section there were 11 indicators in 3 concepts of team thinking, effective competitive processes and competitive effectiveness in the organization team, in the intervening factors section there were 14 indicators in 3 concepts of technical structure of effective teams, environmental uncertainty and organizational risks, in the central factors section there were 15 indicators in 3 concepts of value chain in team building, capabilities of effective teams and team building intelligence and export, in the strategic factors section there were 12 indicators in 3 concepts of team value creation, development of team competition and team competitive agility and in the consequence factors section there were 11 indicators in 3 concepts of organizational team effectiveness, promotion of dynamic capabilities of effective teams and development of team competitiveness. According to the aforementioned findings, the pattern of effective team building in active multinational organizations in Iran was designed and drawn in the MAXQDA 2020 software.

  Conclusion

  According to the identified codes in the current research for effective team building in active multinational organizations in Iran according to the grounded theory, it is suggested to improve the situation of effective team building, especially in multinational organizations provide the basis for improving the identified indicators and concepts.

  Keywords: Effective team building, multinational organizations, team thinking, team value creation
 • Hadis Parhizgari, Gholamreza Talischi *, Zeinab Toolabi Pages 243-262
  Purpose

  The main goal of this research is to identify the environmental factors that influence the formation of creative ability of 7-11 year old students in Ilam city.

  Methodology

  The present research is of a mixed exploratory type (qualitative-quantitative) in terms of its practical purpose. In the qualitative stage, using the qualitative method of theme analysis based on the opinions of research experts (selected in a purposeful way), the evaluation and identification of environmental patterns effective on the formation of creative ability in students have been evaluated, and the results of the theme analysis are four patterns of natural and artificial elements of the environment. , the natural structural characteristics of the environment, the determining factors of environmental behavior and the physical dimensions of the space were presented for the proposed qualitative model. In line with the results of the theme analysis, a researcher-made scenario regarding the influence and influence of the identified patterns on the formation of students' creative ability has been used using the fuzzy Dimetal technique.

  Findings

  The findings showed that the adaptability component that has the highest amount of D+R is the most interactive. It has the same relationship with other indicators as well as the heat and humidity component which has the highest D-R value; It has the greatest influence on other indicators. Also, in the same dimensions, the dimension of physical-spatial factors) has the most interaction with other dimensions, and also the dimension (determining factors of environmental behavior) that has the most influence on other dimensions.

  Conclusion

  The environment is considered as an important factor in creating the fields of learning and creativity.

  Keywords: environmental patterns, creative ability, creativity, 7-11 year old students
 • Parisa Safamanesh, Kourosh Parsa Moein *, Soghra Afkaneh Pages 263-274
  Purpose

  The current research was conducted with the aim of identifying and evaluating the dimensions of the research system in higher education.

  Methodology

  In terms of the purpose, this research is fundamental-applied and also, in terms of the type of data, it is mixed (qualitative-quantitative) of the exploratory type, which was thematic analysis in the qualitative part and descriptive-survey in the quantitative part. The population studied in the qualitative section included academic (faculty members) and organizational (responsible for Islamic Azad Universities) experts, and in the quantitative section it included all academic faculty members of Islamic Azad Universities. The sample size in the qualitative section was 19 interviewees according to the principle of saturation and the purposeful sampling method, and in the quantitative section, 272 people were selected based on the calculation of the sample size in structural equations and the stepwise cluster random sampling method.

  Findings

  The data collection tools were semi-structured interviews in the qualitative part and researcher-made questionnaires in the quantitative part. The validity and reliability of the instruments were examined and confirmed. The method of data analysis in the qualitative part was theoretical coding (open, central and selective) and in the quantitative part included descriptive and inferential statistics (Pearson correlation, sample t-test and structural equation modeling and confirmatory factor analysis).

  Conclusion

  The findings of the qualitative section showed that the research system includes the dimensions of individual factors, infrastructural factors, and policy making. Also, the results showed that the components in the existing condition have a favorable condition.

  Keywords: Evaluation, research system, Higher Education
 • Maryam Reyhani, Davoud Manavipour *, Mojtaba Sedaghati Fard Pages 275-284
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of Network data analysis application in drawing the communication network to measure evolution in middle childhood.

  Methodology

  Therefore, in terms of purpose, it was practical, and in terms of data collection method, it was descriptive-survey. The statistical population of the present study is all students of Tehran city in the elementary level (6 to 12 years old) in the academic year of 2018-2019.

  Findings

  In this research, 585 people were selected as a sample group in the form of multi-stage clusters. The research tool was measuring the transformation in middle childhood. The methods of exploratory and confirmatory factor analysis, criterion validity, convergent-divergent validity were used to check the validity of the scale, and reliability was checked with two methods of internal consistency (Cronbach's alpha) and stability of results (retest) with a two-week interval. Exploratory factor analysis using principal component analysis and varimax rotation led to the extraction of 5 factors (empathy, flexibility, intimacy and friendship, physical health and leisure time).

  Conclusion

  The results of confirmatory factor analysis confirmed the results of exploratory factor analysis. The reliability analysis of the test showed that the Cronbach's alpha coefficient of the subscales is higher than 0.7. Also, in all subscales, the Pearson correlation coefficient between the two implementations was higher than 0.85. The correlation between the subscales of measuring the development in the middle childhood period confirmed the convergent evidence of the questionnaire. Based on the results of the research, research evidence supports the simultaneous examination and consideration of all five subscales of the Persian version of the Middle Childhood Development Assessment.

  Keywords: Network theory, development in middle childhood, empathy, intimacy, friendship
 • Azar Jozan, Mohammad Ali Fardin *, Gholamreza Sanagooe Moharer Pages 285-294
  Purpose

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of coping skills training on resilience of students who have recovered from the Corona epidemic.

  Methodology

  The study method was semi-experimental in the form of pre-test-post-test and follow-up design with two experimental and control groups. The statistical population included all female students between the ages of 12 and 17 who had recovered from corona disease and were studying in the academic year of 2020-2021 in Bam city. The sampling method was available, and with this method, 30 students who went to the hospital because of the corona disease and their recovery was confirmed by the tests and the doctor, were selected as a sample and randomly divided into two groups of 15 people, the test and were controlled. The tools used was in this research include Connor & Davidson-Resilience Scale (CD-RISC). The data were analyzed in the SPSS software environment using the analysis of covariance test.

  Findings

  The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the pre-test, post-test and follow-up in resilience variables.

  Conclusion

  Therefore, teaching coping skills can be used as an effective intervention method to improve the problems of people who have been freed from or involved in various diseases and can reduce their psychological problems.

  Keywords: resilience, Coping Skills Training, Corona recovered
 • Amin Akbarpour, Narges Saeidian Khorasgani *, Mohammad Ali Nadi Khorasgani Pages 295-310

  The purpose of the current research was to present and validate the model of prevention of Islamic Azad University employees' procrastination, which was carried out using the qualitative method of phenomenology. In order to identify the employees of Islamic Azad University who are procrastinating, first all the employees of Islamic Azad University in the year (98-99) were considered, then Using the multi-stage cluster random sampling method, 384 people were selected for preliminary investigation, and by implementing Takman's procrastination questionnaire (1991) on these people, 25 people were finally identified as eligible for this research. The research tool was a semi-structured interview, and the data reached theoretical saturation up to the number of 15 people. Data analysis was done based on the 7-step method of Claisey. To measure the validity of the data, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research. The revealed findings were 179 extracted key phrases (primary concepts), 292 secondary concepts (first category), 32 secondary concepts (second category) and 3 main concepts (dimensions). In order to confirm the reliability of the qualitative findings, a scale with a 3-option spectrum was used to measure the content validity ratio (Lavache coefficient estimation) and in order to ensure the reliability of the qualitative findings, the Holstein reliability coefficient was estimated at 0.97. The findings showed that the employee procrastination prevention model consists of 3 main dimensions including organizational dimension (with 14 components), individual dimension (with 15 components) and social dimension (with 3 components).

  Keywords: Procrastination, Organization, Employees, Islamic Azad University
 • Maryam Souri, Mohammad Mojtabizadeh *, Rasoul Davoudi Pages 311-332

  The purpose of this research is to identify and validate the explanatory components of support in Iran's secondary education system. The research method is qualitative-quantitative. - Periodicals and written documents related to the subject included articles and scientific researches and related books authored and in the quantitative part by first and second year high school teachers of the whole country. In the qualitative part, using the snowball sampling method until reaching theoretical saturation, an in-depth interview was conducted with 13 experts, and 18 documents (texts) were examined with a targeted method for documents, and in the quantitative part, to evaluate the model, A researcher-made questionnaire with 134 Likert scale items was distributed among 384 people with a multi-stage relative cluster sampling method. In order to determine the validity and reliability in the qualitative phase of the necessary checks including acceptability (expert review) and verifiability (re-review by experts) and in the quantitative phase, the validity of the questionnaires was verified by three methods formal, content and structural. The method of determining factor loadings of items, Cronbach's alpha of components (between 0.749 and 0.864) and composite reliability (between 0.827 and 0.916) were confirmed. Qualitative data were analyzed through theoretical background and quantitative data with structural equation modeling technique and exploratory and confirmatory factor analysis tests in Smart PLS software and Friedman test in SPSS software. The results of the qualitative part indicated that the model of support building in Iran's secondary education system includes 10 categories (development of human and non-human resources, improvement and development of the educational system, teaching-learning methods, culture and communication, laws and supportive behaviors performance monitoring, strategies based on cognition and metacognition, strategies based on motivation, mental progress and scientific progress), 21 subcategories (development of human resources, empowerment of students, development of hardware and software facilities, collaborative and interactive teaching, simplification Homework, virtual learning, teaching based on scientific theories, culture building between parents and teachers, effective communication, supportive behaviors, internal and external organizational strategies and instructions, mental and academic involvement, continuous assessment, metacognitive strategies, cognitive strategies, cognitive strategies and metacognitive, motivational strategies, psychological well-being, actualization of potential talents

  Keywords: curriculum model, educational support, High School Students
 • Davood Hosseini, Bahareh Naseri *, Ali Payan Pages 333-348

  The purpose of this research is to explain the factors affecting the establishment of a knowledge-based city in less developed areas (case study: Zahedan city). The mixed research method (qualitative-quantitative) is exploratory. In the qualitative part, the method is Grounded Theory and in the quantitative part, it is descriptive-survey. In the qualitative section, the community consists of academic experts in the field of management, managers of knowledge-based companies, managers of the Sistan and Baluchistan Governorate and Zahedan Municipality, and in the quantitative section, it is the employees of the Sistan and Baluchistan Governorate and Zahedan City Municipality. The sample size in the qualitative section was based on the principles of theoretical saturation of 17 people using the snowball method and in the quantitative section according to Morgan's table, 248 people were selected using the stratified sampling method. In order to collect data, a semi-structured interview method was used in the qualitative part, and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part. The content analysis of the interviews was done using the coding method (open, central and selective coding) and structural equations. The results of the research showed that the factors affecting the establishment of knowledge-based cities in less developed areas were identified with 6 main factors, 15 components and 69 indicators. Finally, the factors affecting the establishment of knowledge-based cities in less developed areas were designed and validated with a questionnaire. Also, the effective factors were evaluated with structural equations, which finally showed that the relationship between the variable causal factors and the main phenomenon with a factor loading of 0.806 was considered the most important factors.

  Keywords: Knowledge, Knowledge-Based City, Knowledge-Based Urban Development, establishment of knowledge-based city
 • Fateme Baharlou, Hossein Mahdian *, Abolfazl Bakhshi Pour Pages 345-355
  Purpose

  People with social anxiety have many interpersonal problems. As a result, the aim of this study was to comparison the effectiveness of dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis on the interpersonal problems of students with social anxiety.

  Methodology

  This research was a semi-experimental with a pre-test, post-test and one-month follow-up design with a control group. The research population was female senior high school with social anxiety in governmental schools of Ashkhane city in the academic years of 2022-2023. In this study, 45 people were selected by purposive sampling method and randomly replaced in three equal groups. Each of the experimental groups was trained in 10 sessions of 90 minute separately and as a group with dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis methods, and the control group remained on the waiting list for training. The research tool was Connor et al.'s social anxiety inventory (2000) and Barkham et al.'s interpersonal problems inventory (1996), and the data obtained from their implementation were analyzed by methods of analysis variance with repeated measure and Bonferroni's post hoc test in SPSS version 25 software.

  Findings

  The findings of this study showed that there was no significant difference between the groups in terms of reduction of interpersonal problems of students with social anxiety (P>0.05). In addition, both intervention methods of dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis led to reduce the interpersonal problems of students with social anxiety in the post-test and follow-up phases (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of this study, therapists, counselors, and psychologists can use dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis along with other treatment methods to reduce the interpersonal problems of students with social anxiety.

  Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Transactional Behavior Analysis, Interpersonal Problems, Students, Social Anxiety
 • Soheila Jafari ghale Beig, Masoumeh Eslami *, Tayebeh Rahimi Pordanjani Pages 361-374
  Purpose

   Socially disadvantaged people have many psychological problems, especially in the field of increasing dark personality traits and decreasing psychological adjustment. Therefore, the present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of mindfulness training and compassion therapy on dark personality traits and psychological adaptation in socially disadvantaged girls.

  Methodology

  This research in terms of purpose was practical and in terms of implementation, method was semi-experimental with a pretest, posttest and one-month follow-up design with a control group. The research population was socially disadvantaged teenage girls in health homes under the supervision of the welfare organization of North Khorasan province in the second half of 2021 year. The research sample was considered 45 people who were selected by available sampling method and were replaced by simple random method in three equal groups including two experimental groups and one control group. Each of the experimental groups received 8 sessions of 60 minutes (one session per week) separately with methods of mindfulness training and compassion therapy, and the control group did not receive any training during this period. The research tools were dark personality traits questionnaire (Jonason and Webster, 2010) and psychological adaptation scale (Biesecker et al., 2013) and the data obtained from their implementation were analyzed by analysis variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test in SPSS software.

  Findings

  The findings showed that both methods of mindfulness training and compassion therapy in compared to the control group caused a significant decrease in dark personality traits (and its three components including narcissism, machiavellism and psychopathy) and a significant increase in psychological adaptation (and its three components including experience, deliberation and social integration) in the posttest and one month follow-up stages in socially disadvantaged girls (P<0.001). Other findings showed that there was no significant difference between the two methods of mindfulness training and compassion therapy in reducing dark personality traits and psychological adaptation and the components of each of them in the posttest and one month follow-up stages in socially disadvantaged girls (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, health professionals and therapists can use both mindfulness training and compassion therapy methods in their psychological interventions to improve health-related characteristics, including reducing dark personality traits and increasing psychological adaptation.

  Keywords: Mindfulness training, compassion therapy, dark personality traits, psychological adaptation, socially disadvantaged
 • Ziba Nik Mohammadi, Nahid shafiei *, Alireza Araghieh Pages 375-386
  Purpose

   Curriculum plays an important role in the success of educational systems. Therefore, the current research was conducted with the aim of identifying the dimensions and components of the heutagogical curriculum of the secondary high school.

  Methodology

  The present study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative from type of exploratory. The population of this research was articles related to the research field in the years 2019 to 2023 and experts familiar with the research field and having PhD degrees in the fields of curriculum planning and educational psychology, which numbered of 9 articles and 6 experts were selected according to the principle of theoretical saturation and with targeted and snowball sampling methods. The data was collected by taking notes from articles and semi-structured interviews with experts, which whose content validity was calculated by 5 experts 0.995 and its reliability was calculated by Cohen's kappa coefficient 0.979, and to analyze the data were used from thematic analysis.

  Findings

  The findings from taking notes from articles and semi-structured interviews with experts showed that for the heutagogical curriculum of the secondary high school in the comprehensive theme of the flexibility were identified 8 basic themes in 3 organizing themes including the flexibility in goals, flexibility in programs and flexibility in management, in the comprehensive theme of the goal were identified 8 basic themes in 2 organizing themes including the heutagogical goal setting platform and comprehensiveness in goal setting, in the comprehensive theme of the content were identified 16 basic themes in 4 organizing themes including the extent of, content production, applied content and skill content, in the comprehensive theme of the learner were identified 15 basic themes in the 4 organizing themes including the self-determining recipient, creative cooperative, learner agency and internal motivation, in the comprehensive theme of the facilitation were identified 24 basic themes in 5 organizing themes including the heutagogical class, heutagogical teachers skills, authentic teaching, creating opportunities for students and teaching of heutagogical skills, in the comprehensive theme of educational technology were identified 12 basic themes in 3 organizing themes including the technological class, technological educational tools and social networks, in the comprehensive theme of thinking were identified 8 basic themes in 3 organizing themes including the systemic thinking, critical thinking and group thinking and in the comprehensive theme of evaluation were identified 19 basic themes in 4 organizing themes including the heutagogical assessment, teacher's role in assessment, student's role in assessment and choice in assessment.

  Conclusion

  According to the identified themes from taking notes from articles and semi-structured interviews with experts for the heutagogical curriculum of the secondary high school, to improve the heutagogical curriculum must prepare the ground for the realization of the identified themes.

  Keywords: Curriculum, Heutagogical, goal, learner, educational technology
 • Zhila Shahbazi, Soheila Hosseinpour *, Ayatolah Karimi Bagh Malek, Abotaleb Saadati Shamir Pages 389-399
  Purpose

  Moral education is an important factor in improving the state of educational systems. Therefore, the purpose of this study was to investigating the affecting scientific factors on the moral education of senior school female students and to presenting a pattern.

  Methodology

  The current research is among mixed exploratory research (qualitative-quantitative). The qualitative population was university experts of Tehran city, which according to the principle of theoretical saturation number of 15 people of them were selected through purposive and snowball sampling methods and were subjected to semi-structured interviews. The quantitative population was the senior school female students of five district of Tehran city, which according to Krejcie and Morgan's table and due to possible spills number of 384 people were selected by multi-stage cluster sampling method and answered the researcher-made questionnaire. The qualitative and quantitative data were analyzed with open, central and selective coding methods in MAXQDA software and exploratory factor analysis in SPSS and LISREL software, respectively.

  Findings

  The findings showed that the affecting scientific factors on the moral education of senior school female students were included 87 indicators, 21 concepts in 10 categories of social maturity, social, cultural, economic, family and educational infrastructures, personality and moral characteristics and learning and parenting styles, economic factors, critical thinking, social mission, life priorities, valid moral resources, self-awareness and social damages. Other findings showed that validity was confirmed because the average variance extracted for all 10 categories was higher than 0.50 and reliability was confirmed because the Cronbach's alpha and combined was higher than 0.70 for all of them. In addition, the pattern of affecting scientific factors on the moral education of senior school female students had a good fit and I the said pattern the factor load of all 10 categories was significant (P<0.05).

  Conclusion

  The pattern of affecting scientific factors on the moral education of senior school female students has practical implications for education officials and supervisors. According to the results of this study, they can take an effective step towards improving the moral education of students.

  Keywords: Scientific Factors, Moral Education, Educational Infrastructures, Social Damages, Students
 • Fariba Ghalenovy, Seyed Amir Amin Yazdi *, Hossein Karsheki, Maryam Bordbar Pages 400-407
  Purpose

  One of the most important dimensions of thinking is scientific thinking, which can play an effective role in improving the academic conditions of students. Therefore, the purpose of this study was normalization and validation a tool for measuring scientific thinking in Iranian students.

  Methodology

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from survey type. The research population was all high school students in Mashhad city in the 2020-21 academic years. The sample size based on Cochran's formula and with 10% attrition was calculated 648 people, which this number were selected by multi-stage cluster sampling method. The research tool was a Liang et al scientific thinking questionnaire (2006), and the resulting data were analyzed by confirmatory factor analysis in SPSS 26 software.

  Findings

  The findings showed that among the 24 items of the scientific thinking questionnaire, the content validity index of all items was approved because it was higher than 0.70, and only the content validity ratio of 4 items was inappropriate because it was lower than 0.50, and these items were revised and modified. Also, the scientific thinking questionnaire had 24 items in 6 components of using from scientific methods, using from scientific theories and laws, social contexts and culture, creativity and visualization, observation and inference, and practice; So that the factor load of all items was higher than 0.60, the average extracted variance of all components was higher than 0.50, and the Cronbach and combined reliability of all components was higher than 0.70. In addition, the reliability of the total scientific thinking questionnaire was obtained with the Cronbach's alpha method 0.86 and with the combined method 0.93.

  Conclusion

  The results showed that the a tool for measuring scientific thinking in students has a good validity and experts and educational planners can use this tool to measure the level of scientific thinking of students and based on its components design and implement programs to improve and promote scientific thinking.

  Keywords: Scientific Thinking, Students, Using from Scientific Methods, Social Contexts, Culture, Creativity, Visualization
 • Ali Doosti, Mohammad Mohammadipour *, Abdollah Mafakheri Pages 408-417
  Purpose

  Considering the decreasing age of addiction and the many problems faced by addicts, the present research was conducted with the aim of presenting a causal model of bias towards drugs in students based on the academic failure and hyperactivity and attention deficit with the mediating role of hopelessness feelings.

  Methodology

  The current research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of correlation. The research population was all the junior and senior high school students of one district of Mashhad city in the 2020-2021 academic years, which number of 310 people of them were selected as a sample by cluster random sampling method. The tools of the current research were the questionnaires of addiction potential, academic failure, hyperactivity and attention deficit and hopelessness, which whose psychometric indicators were confirmed in previous researches and in this study. Data were analyzed by structural equation modeling method in SPSS version 24 and AMOS version 24 software.

  Findings

  The findings of the present study showed that the causal model of bias towards drugs in students based on the academic failure and hyperactivity and attention deficit with the mediating role of hopelessness feelings had a good fit. Also, the variable of academic failure on the hopelessness feelings and bias towards drugs, the variable of hyperactivity and attention deficit on the hopelessness feelings and the variable of hopelessness feelings on the bias towards drugs had a direct and significant effect (P<0.05), but the variable of hyperactivity and attention deficit on the bias towards drugs hadn’t a direct and significant effect (P>0.05). In addition, academic failure and hyperactivity and attention deficit had an indirect and significant effect on the bias towards drugs with the mediating of hopelessness feelings (P<0.05).

  Conclusion

  The results indicated the effective role of academic failure and hyperactivity and attention deficit with the mediating of hopelessness feeling on bias towards drugs. Therefore, the planners and specialists of cultural and educational activities of adolescents in order reduce to bias towards drugs can seek to design and implement programs to reduce academic failure, hyperactivity and attention deficit and hopelessness feelings.

  Keywords: Bias Towards Drugs, Academic failure, Hyperactivity, Attention Deficit, Hopelessness Feelings, Students
 • Abbas Razaghi, Mostafa Ghaderi *, Kambiz Poushaneh, Alireza Assareh Pages 418-433
  Objective

  Today, due to the growth of information and communication technology, the importance of using online curriculum has increased. Therefore, the purpose of this study was to identifying the elements and indicators and validation of the comprehensive online curriculum pattern.

  Method

  This was an applied study from type of qualitative that was done with the synthesis research method. In the current research, among the researches related to the research area number of 75 cases were selected with a purposeful method and taking notes on them was done in order to achieve a suitable summary about the comprehensive online curriculum pattern. Also, 32 experts were used to check the validation of the mentioned model, which they commented on the importance of each of the 31 questions about the validity of the comprehensive online curriculum pattern. Finally, the data were analyzed by synthesis research and fuzzy Delphi methods.

  Results

  The findings of synthesis research showed that for the online curriculum was identified 174 indicators in 13 elements including goals (with 10 indicators), student (with 12 indicators), teacher (with 14 indicators), content (with 15 indicators), support (with 12 indicators), grouping (with 17 indicators), presence (with 11 indicators), technology (with 11 indicators), time (with 11 indicators), learning environment (with 12 indicators), interaction (with 23 indicators), materials and resources (with 8 indicators) and evaluation (with 18 indicators). The findings of the fuzzy Delphi in the second round showed that out of 31 questions about the validation of the comprehensive online curriculum pattern the said model had adequate validity.

  Conclusion

  The comprehensive and valid online curriculum pattern of this study can be used by experts and curriculum planners to improve online education.

  Keywords: curriculum, online curriculum, online education, student, teacher
 • Fatemeh Esmaeelpour Darimi, Esmaeel Jafari *, Amirreza Asnafi Pages 434-444
  Purpose

   Examining the effective factors on the social role of the higher education system can help to improve it. As a result, the aim of this research was identifying and leveling the effective factors on the social role of the university system based on interpretive structural equations.

  Methodology

   This study was in terms of purpose applied and in terms of implementation method was cross-sectional. The research population in the qualitative section was documents and texts related to research and experts in this field. The numbers of 50 documents and texts were selected by purposive sampling method and numbers of 10 experts were selected as samples by purposive sampling method. The data were collected by taking notes from documents and texts and a survey from experts about the researcher-made questionnaire and were analyzed by the interpretive structural equation method in PLS software.

  Findings

   The findings showed that the effective factors on the social role of the higher education system were included 11 factors of challenging the university curriculum, promoting forms of social participation, preparing students for public jobs, active citizenship curriculum, teaching and learning social responsibility, research-oriented, social projects, cultivating competent people, eligible citizens development, attention to the views of social stakeholders in the university system and social sensitivity education. The results of interpretive structural equations showed that the factor of promoting forms of social participation was on the first level, the factors of research-oriented and cultivating competent people was on the second level, the factor of teaching and learning social responsibility was on the third level, the factors of challenging the university curriculum and preparing students for public jobs was on the fourth level, the factors of active citizenship curriculum, attention to the views of social stakeholders in the university system and social sensitivity education was on the fifth level, the factor eligible citizens development was on the sixth level and the factor of social projects was on the seventh level, and based on the interpretive structural model of the effective factors on the social role of the university system was designed.

  Conclusion

   According to the results of the present study, higher education planners and specialists can use the results of this study and use the identified effective factors on the social role of the university system to improve the state of the university and gain a competitive advantage.

  Keywords: educational system, university system, social role, model
 • Kamalaldin Yarali, Tayebeh Tajari *, Maryam Safari Pages 445-454
  Purpose

   Paying attention to entrepreneurial teaching is very important in curriculum elements, and accordingly, the purpose of this study was to analyzing the curriculum elements of entrepreneurial teaching in the field of humanities sciences in Iran's higher education.

  Methodology

  This study in terms of purpose was applied and in terms of execution method was qualitative. The population of this study includes six groups of business startups and establishment of knowledge-based companies, cooperation with entrepreneurial intermediary institutions, entrepreneurship education and teaching, authoring articles, books and guidance or counseling of dissertations and thesis in the field of entrepreneurship, specialist of curriculum and managers of planning higher education in Iranian universities in the academic years of 2020-21. The samples were selected according to the principle of theoretical saturation and with the purposeful sampling method, which their number was 25 people. The tool of the current research was a semi-structured interview which whose validity and reliability were checked and confirmed. The data were analyzed by the coding method based on the grounded theory in MAXQDA software.

  Findings

  The findings of the present research showed that the curriculum elements of entrepreneurial teaching in the field of humanities sciences in Iran's higher education had 216 concepts in 47 components and 6 categories. The category of causal conditions includes 8 components and 33 concepts, the category of background conditions includes 8 components and 36 concepts, the category of intervening conditions includes 9 components and 28 concepts, the core category includes 5 components and 39 concepts, the category of strategies includes 12 components and 54 concepts, and the category of consequences includes 5 components and 26 concepts.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, experts and planners curriculum can take an effective step towards improving the curriculum elements of entrepreneurial teaching in the field of humanities sciences of higher education.

  Keywords: Curriculum Elements, Entrepreneurial Teaching, Humanities Sciences, Higher Education