فهرست مطالب

نشریه راهبردهای توسعه روستایی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبوبه ناصری*، فاطمه رستگاری پور صفحات 103-118

  پسته یکی از محصولات مهم اقتصادی ایران و جهان است. سرعت تغییرات اقلیمی طی یک دهه اخیر به طور ملموسی افزایش یافته به طوری که حجم زیادی از باغ های پسته ایران از این تغییرات جوی خسارت دیده اند. اقلیم به عنوان محدودیت اصلی در گسترش گیاهان محسوب می شود. در همین ارتباط کلایمکس یکی از پیشرفته ترین مدل ها برای پیش بینی دامنه پراکنش گونه های گیاهی است. در این پژوهش از اطلاعات منابع علمی، فاکتورهای رشدی (دمای پایه، حداقل و حداکثر بهینه و درجه روز رشد)، نیاز سرمایی و شاخص های تنش (سرما، خشکی و رطوبت) استخراج شده و سپس، با ورود اطلاعات به نرم افزار کلایمکس، نقشه پراکنش پسته ایران و جهان در روستاهای ایران و جهان در شرایط کنونی و تغییر اقلیم تا سال 2080 به-دست آمد. بر اساس نتایج حاصل، پسته پتانسیل کشت در روستاهای بخش هایی مانند ایران، بخشی از شرق چین، آسیای مرکزی، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، قسمت هایی از جنوب غربی روسیه، اوکراین، ترکیه وایالات متحده آمریکا را دارد. بر اساس نقشه های حاصل از کلایمکس پیش بینی شد با تغییر اقلیم بخش هایی از چین، ترکیه، آمریکا و قسمت های اروپای شرقی، مستعد کشت پسته خواهند شد. بر طبق نتایج نقشه های حاصل از کلایمکس، تغییر اقلیم باعث محدودیت گسترش پسته در قسمت های جنوبی استان خراسان جنوبی و کرمان خواهد شد و از سویی دیگر روستاهای جنوبی، روستاهای غربی و شمال غرب ایران مستعد گسترش این محصول خواهند شد. با توجه به ارزش اقتصادی پسته، کشت این گیاه در مناطق روستایی ایران رو به افزایش است، تحقیق حاضر تناسب اقلیمی مناطق مختلف روستایی کشور را با نیازهای زیستی پسته بررسی کرده و نقاط مستعد کشت آن در شرایط کنونی و تغییر اقلیم برای کشاورزان، کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی مشخص می کند.

  کلیدواژگان: کلایمکس، گسترش جغرافیایی، شاخص اقلیمی، شاخص دما
 • جاسم گلابی فر، علی اکبر براتی*، خلیل کلانتری صفحات 119-135

  دسترسی به غذا یکی از مهم ترین اجزای امنیت غذایی است که نقش مهمی در تحقق امنیت غذایی هر جامعه ای دارد. دسترسی به غذا دارای سه مولفه اصلی شامل دسترسی فیزیکی، اقتصادی و تداوم دسترسی است. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور پرداخته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای روستایی این دهستان تشکیل داد ه اند (2624=N). حجم نمونه مورد مطالعه 300 خانوار تعیین شد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب گزینش شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش سطح دسترسی به غذا در سطح جامعه مورد مطالعه، با الهام از روش تعیین شاخص فقر چند بعدی سازمان ملل، یک شاخص استاندارد طراحی شد که قادر بود وضعیت دسترسی خانوارهای روستایی به غذا را به صورت یک نمره استاندارد بین صفر تا یک ارزیابی نماید. این مسیله نوآوری روش شناسی تحقیق حاضر بود. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که تنها 23 درصد از خانوارهای روستایی دهستان شاوور از دسترسی مطلوب به غذا برخوردار هستند. در میان مولفه های دسترسی به غذا مولفه دسترسی اقتصادی و تداوم دسترسی از وضعیت نامطلوب تری برخوردار است. ناتوانی منابع و مراکز تامین اقلام غذایی در سطح روستا، عدم خودتولیدی خانوارهای روستایی به دلیل غلبه فرهنگ مصرفی شهری و نوسانات شدید قیمت اقلام غذایی از مهم ترین علل کاهش سطح دسترسی به غذا هستند. بر همین اساس پیشنهاد می گردد از طریق توسعه زیرساخت های اطلاعاتی، ارتباطی و حمل و نقل زمینه دسترسی بهتر و بیشتر جامعه روستایی به اقلام غذایی فراهم شده و همچنین با ترویج فرهنگ خود تولیدی و پس انداز خانوارهای روستایی زمینه بهبود تاب آوری آنها در مقابل نوسانات قیمت بیش از پیش فراهم گردد.

  کلیدواژگان: دسترسی به غذا، امنیت غذایی، محرومیت از غذا، دهستان شاوور
 • علی اکبر عنابستانی*، مهدی جوانشیری صفحات 137-164

  استفاده از فناوری دیجیتالی بر شکل گیری روستای خلاق به عنوان رویکردی نو در استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های موجود روستا جهت احیای آن، تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر، به منظور تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر زیرساخت های شکل گیری روستای خلاق سکونتگاه های پیراشهری مشهد به انجام رسیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی و برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 8 روستای پیرامون کلان شهر مشهد در سال 1400 است که دارای دفتر ICT روستایی، جمعیت بالای 1000 خانوار و در مجاورت شهر مشهد قرارگرفته اند. با توجه به تعداد خانوارهای کل در جامعه نمونه (20813 خانوار=N) و با خطای 07/0 درصد در فرمول کوکران حجم نمونه ای برابر 194 خانوار محاسبه که با روش تصادفی سیستماتیک از جامعه روستایی انتخاب شدند. تحلیل فضایی متغیرهای اصلی با استفاده از مدل های FGRA و MABAC انجام شد که روستاهای گرجی سفلی، حسین آباد قرقی و دهرود دارای بالاترین، و روستاهای کال زرکش و چهار برج دارای پایین ترین سطح استفاده از خدمات فناوری دیجیتالی (RICT) و زیرساخت های روستای خلاق است. در ادامه برای بررسی تاثیر فناوری دیجیتالی (RICT) بر "زیرساخت های روستای خلاق"، ضمن تایید همبستگی مثبت و معنی داری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزیی (PLS) نشان می دهد که بعد "آگاهی از خدمات RICT" با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با ضریب 755/0، تاثیر بیشتری بر زیرساخت های روستای خلاق در سکونتگاه های نمونه داشته است. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر زیرساختهای روستای خلاق (969/0) مشخص گردید تاثیرگذاری فناوری دیجیتال روستایی (RICT) بر زیرساخت های روستای خلاق در سطح قوی است. بنابراین از منظر زیرساختهای روستای خلاق، برای جذب جمعیت و آماده سازی جمعیت جوان، پیشنهاد می شود از مشوق های دولتی، همانند عدم پرداخت مالیات و تسهیلات مسکن و اشتغال استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فناوری دیجیتالی، سکونتگاه های روستایی، زیرساخت روستای خلاق، بسترهای دانش، کلان شهر مشهد
 • سید هادی طیب نیا*، علی ایزدی صفحات 165-188

  یکی از مهم ترین طرح ها و برنامه های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاها در کشور، تهیه اجرای طرح هادی است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی و تحلیل پیامدهای اجرای طرح هادی روستایی در راستایی بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی در دهستان رشتخوار می باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی بوده است و با فرمول کوکران (320 خانوار در سطح محدوده مورد مطالعه) حجم نمونه تعیین گردید. داده ها، با مطالعات میدانی (پرسشنامه، مشاهده: شاخص های انتخابی و محقق ساخته) و استفاده از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ با میزان 830/0، رضایت بخش بودن داده ها برای انجام پژوهش را نشان داد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین برای بررسی توزیع فضایی در بین روستاهایی که طرح هادی در آن اجرا شده بود از الگوی ویکور استفاده شد. یافته های تحقیق، نشانگر آن است که میانگین اثرات طرح هادی بر کیفیت زندگی مناطق روستایی مورد مطالعه در آزمون (t) تک نمونه ای در سطح متوسط(3) است. هعمچنین در الگوی رگرسیونی چندگانه توام، نقش عوامل و ابعاد تاثیر گذار بر میزان کیفیت زندگی خانوارهای روستایی از پیامدهای طرح هادی و توسعه آن در دهستان رشتخوار، نشان داد که همه ابعاد 6 گانه کالبدی، زیرساختی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی معنادار هستند. براساس تکنیک وایکور، روستای فتح اباد و سعادت آباد به ترتیب با 16/0 و 20/0 دارای بالاترین رتبه و روستاهای روح آباد و اندنجرد با میزان 96/0 و 80/0 دارای پایین ترین رتبه از نظر بهبود کیفیت زندگی موثر از اجرای طرح های هادی، نسبت به سایر روستاها هستند.

  کلیدواژگان: طرح هادی، جامعه محلی، کیفیت زندگی، دهستان رشتخوار
 • سارا رنجبر، حسین مهدی زاده، نعمت الله شیری* صفحات 191-203

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی اثرات کاشت زیتون بر توسعه پایدار روستایی در بخش ریجاب (شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه) بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت (پارادایم)، آمیخته از نوع متوالی اکتشافی (کیفی- کمی)؛ به لحاظ هدف کاربردی و در گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی بود. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل کشاورزان نمونه و پیشرو، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و متخصصان موضوع در بخش ریجاب بودند که تعداد 15 نفر از آنها به صورت هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل تمام زیتون کاران نواحی روستایی (هفت روستا) بخش ریجاب در سال 1400 به تعداد 370 نفر بود که تعداد 209 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب (براساس حجم زیتون کاران هر روستا) برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته به صورت انفرادی و همچنین بحث گروهی و در بخش کمی پرسشنامه بود. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای جهت دار و در بخش کمی از آمار توصیفی برای شناسایی و اولویت بندی اثرات و پیامدهای کاشت زیتون در بخش ریجاب استفاده شد. براساس نتایج بخش کیفی اثرات کشت زیتون بر توسعه پایدار روستایی در بخش ریجاب در سه مقوله اصلی اثرات اجتماعی (25 مقوله فرعی)، اثرات اقتصادی (21 مقوله فرعی) و اثرات محیط زیستی (14 مقوله فرعی(شناسایی گردد. براساس نتایج بخش کمی مواردی نظیر افزایش تمایل به ماندگاری در بخش کشاورزی، افزایش رفاه اجتماعی در بین خانوارهای کشاورزان و ارتقای ارزش و جایگاه کسب و کارهای کشاورزی مهم ترین اثرات اجتماعی؛ دستیابی به درآمد پایدار و دایمی، رونق اشتغال فصلی برای افراد بومی و بهبود ارزش زمین های کشاورزی منطقه مهم ترین اثرات اقتصادی؛ جلوگیری از فرسایش آبی و بادی زمین های کشاورزی، بهبود وضعیت شوری خاک و بهبود وضعیت آب و هوایی منطقه مهم ترین اثرات محیط زیستی کشت زیتون در بخش ریجاب بودند. برمبنای نتایج پژوهش تقویت برنامه های آموزشی- ترویجی، پرداخت تسهیلات کم بهره، شناسایی و معرفی الگوهای موفق در زمینه کشت زیتون و ایجاد و تقویت خوشه کسب و کارهای زیتون کاران به منظور توسعه کشت زیتون پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، عوامل اجتماعی، شرایط اقتصادی، مسائل محیط زیستی، کاشت زیتون
 • احد نوروززاده* صفحات 205-220

  مطالعه ی حاضر با هدف آسیب شناسی شکایات در شرکت های تعاونی روستایی و ارایه راهکارهای کاهش آنها، در دو مرحله تحلیل تم و پیمایشی با رویکرد توسعه ی پایدار روستایی به صورت اکتشافی و توصیفی و در سال 1400 انجام گرفته است. جامعه آماری در مرحله اول 23 نفر از روسای ادارات، مدیران، اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت های تعاونی روستایی استان اردبیل بوده که به شیوه نمونه گیری ارجاع زنجیره ای (روش گلوله برفی)، انتخاب و در مرحله دوم نیز تعداد 200 نفر از کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اعضای شرکت های تعاونی روستایی که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول، مصاحبه عمیق و مرحله دوم، پرسشنامه محقق ساخته منتج از مرحله اول بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول، از روش تحلیل تم و نرم افزار Atlas-ti در شش مرحله و در مرحله دوم از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم و به کمک نرم افزار Amos استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش عامل "نداشتن شفافیت مالی" با ضریب مسیر 744/0 بیشترین تاثیر را در بروز شکایات در این شرکت ها داشته است. بعد از این عامل، عامل "ضعف در نظارت و کنترل" با ضریب 714/0، عامل "ضعف مدیریتی" با ضریب مسیر 592/0، عامل "ترجیح منافع فردی" با ضریب مسیر 568/0، عامل "رقابت پذیر نبودن" با ضریب مسیر 53/0، عامل "بازنگری در قوانین" با ضریب 521/0 و در نهایت عامل "حدود و اختیارات" با ضریب 312/0 به ترتیب به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل بروز شکایات در شرکت های تعاونی روستایی شناسایی شدند. بر این اساس پیشنهاد می گردد تضاد منافع در این شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین نظارت مستمر و بازرسی های لازم و رسیدگی به ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: : تعاون، روستا، شکایت، توسعه ی پایدار، شرکت های تعاونی روستایی
 • جواد طیرانیان کریمیان، جلیل فرزدامهر*، رضا یاری صفحات 221-231

  با توجه به اهیمت اقتصادی و دارویی گونه سماق؛ هدف از تحقیق حاضر تعیین مهم‏ترین عوامل اکولوژی موثر بر پراکنش و رشد این گیاه در رویشگاه های طبیعی آن در مراتع شهرستان مشهد می باشد. نمونه برداری به روش سیستماتیک - تصادفی و تعداد 3 ترانسکت در هر رویشگاه و در طول هر ترانسکت 10 پلات و در هر پلات پارامترهای پوشش گیاهی اندازه گیری شد. خصوصیات خاک از پلات ابتدایی و انتهایی هر ترانسکت نمونه برداری انجام گرفت. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار R و آزمون تجزیه واریانس انجام گردید. برای تعیین عوامل محیطی موثر بر پراکنش عوامل محیطی از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فاکتورهای درصد شن، رس، سیلت و بافت خاک و هم‏چنین فاکتورهای درصد و جهت شیب اختلاف معناداری وجود ندارد و در کل این 6 فاکتور به‏‎عنوان مهم‏ترین عوامل اکولوژیکی موثر در پراکنش گونه سماق می باشد. بیش‏ترین جهت پراکنش گونه جهت های شرقی و جنوب شرقی، بافت خاک لومی، درصد شیب بین شیب های30 تا 37 درصد و درصد شن خاک بین 42 تا 46 درصد، درصد سیلت خاک بین 37 تا 44 درصد و درصد رس خاک بین 13 تا 19درصد می باشد. بین فاکتورهای ارتفاع از سطح دریا، متوسط بارندگی سالانه، هدایت ‏الکتریکی (Ec)، کربن آلی، فسفر، پتاسیم، آهک، اسیدیته، دمای متوسط سالانه، دمای ماکزیمم و مینیمم سالانه در بین رویشگاه های مورد بررسی در سطح یک درصد اختلاف معناداری وجود دارد؛ به عبارتی دیگر این عوامل در بین رویشگاه های مورد بررسی اختلاف دارند و باعث تفکیک رویشگاه های گونه شده اند.

  کلیدواژگان: آنالیز مولفه های اصلی، توسعه پایدار، گیاهان دارویی، مراتع مشهد
 • احمد حجاریان* صفحات 233-255

  امروزه حکمروایی از عرصه حکومت در می گذرد و با مشکلات زیادی روبروست و چاره ای جزء رهایی از آنها را ندارد. حکمروایی باید بتواند که مشارکت و همکاری را بین تمام نیروهای موثر در مدیریت جامعه، یعنی دولت ها، بخش های خصوصی و تشکل های مردمی برقرار کند. از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر حکمروایی خوب انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی ، و براساس روش انجام توصیفی-علی می باشد. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با امر مدیریت روستایی و برنامه ریزی روستایی تشکیل می دادند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که از بین معیارهای هشت گانه حکمروایی خوب معیار مشارکت و قانونمندی تاثیرگذارترین و معیار کارایی و اثر بخشی تاثیر پذیرترین معیار حکمروایی خوب بودند. همچنین معیار مشارکت به عنوان بااهمیت ترین معیار حکمروایی خوب شناسایی شد.

  کلیدواژگان: روستا، مدیریت روستایی، حکمروایی خوب، معیارها
|
 • Mahboobeh Naseri *, Fatemeh Rastehgaripor Pages 103-118

  Pistacia vera is one of the important economic crops of Iran and the world. Climate is considered as the main limitation in plant expansion. In this regard, CLIMEX is one of the most advanced software for predicting the range of distribution of plant species. CLIMEX software was used to study the distribution of Pistacia vera for present and possible future climate condition.There are three groups of geographically restrictive variables for each species in this software: Growth indices, Stress indices, Limiting conditions. Potential distribution maps were prepared for the different continents for current and future climate situations. According to the results, Pistacia vera have the potential to be cultivated in countries such as Iran, parts of East China, Central Asia, the Republic of Azerbaijan, Georgia, Armenia, parts of southwestern Russia, Ukraine, Turkey and the United States. According to Climax maps, parts of China, Turkey, the United States, and parts of Eastern Europe will be prone to Pistacia vera cultivation with climate change. In Iran, it was predicted that the climate change of cultivation and expansion of this crop will be limited in the southern parts of Khorasan and Kerman provinces and on the other hand, western and northwestern regions in Iran will be prone to cultivation and expansion of this crop.The results of this study can be an effective aid in identifying areas prone to Pistacia vera cultivation and its management in the context of climate change for agricultural sector.

  Keywords: CLIMEX, EcoclimaticIndex, Geographical, Destribution, Temperture Index
 • Jassem Golabifar, AliAkbar Barati *, Khalil Kalantari Pages 119-135

  Access to food is one of the most important components of food security, which plays an important role in food security. Access to food has three main components including physical, economics and stability. The present study investigated the access of rural households to food in Shavoor village. The statistical population of the study consisted of all rural households in this district (N = 2624). The sample size of 300 households was determined based on stratified sampling method with proportional assignment. The data collection tool was a questionnaire. To measure access to food, based on the UN MPI, a standard index was developed whose value was between zero and one. This method was a methodological innovation of the study. Findings showed that about 23% of rural households have a good access to food. Among three main components, economic ans stability access have had the more contribution in access to food index. Disability to food supply resources and centers, lack of self-production and severe fluctuations in food prices are the most important causes for reducing the rural households access to food. Accordingly, it was suggested that improvement of ICT infrastructures will provide better condition to access of rural community to food. Promoting a culture of self-production and saving is another suggestion to improve the resilience of rural households to food price fluctuations.

  Keywords: Access to food, Food Security, Food deprivation, Shavoor rural area
 • Aliakbar Anabestani *, Mahdi Javanshiri Pages 137-164

  The use of digital technology has influenced the formation of the creative village as a new approach in using the existing capabilities and reviving the capacities of the village. The present study was conducted to analyze the impact of digital technology on the infrastructure of the creative village of suburban settlements in Mashhad. Research Method In the present study, descriptive-analytical and its type are fundamental in terms of purpose and documentary and field methods have been used to collect information. The statistical population of the present study includes 8 villages around the metropolis of Mashhad, which have a rural ICT office, a population of over 1000 households and are located near the city of Mashhad. According to the total number of households in the sample community (N 20813 households) and with 0.07% error in Cochran's formula, the sample size was calculated equal to 194 households that were selected from the rural community by systematic random method. Spatial analysis of the main variables was performed using FGRA and MABAC models that the villages of Gorji Sofla, Hosseinabad Gharghi and Dehroud have the highest, and the villages of Kal Zarkesh and Chahar Borj have the lowest level of use of digital technology services (RICT) and creative village infrastructure. In order to investigate the effect of digital technology (RICT) on "creative rural infrastructure", while confirming the positive correlation and significance of these two variables with Pearson correlation test, the results of structural equation modeling with partial least squares technique (PLS) show that the dimension "Awareness of RICT services" considering the direct and indirect effects, with a coefficient of 0.755, had a greater impact on the infrastructure of the creative village in the sample settlements. In general, according to the value of the coefficient of determination (R2) for the variable of creative rural infrastructure (0.969), it was determined that the impact of rural digital technology (RICT) on creative rural infrastructure is strong.

  Keywords: Digital Technology, rural settlements, Creative Village Infrastructure, knowledge bases, Mashhad Metropolis
 • Seyed Hadi Tayebnia *, Ali Eizadi Pages 165-188

  One of the most important plans and programs of the government for organizing and developing villages in the country is to prepare a pilot plan. The aim of this study was to investigate and analyze the consequences of implementing a rural pilot project in order to improve the quality of life of the local community in Rashtkhar. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. In this study, the sampling method was random and the sample size was determined by Cochran's formula (320 households in the study area). Data were collected through field studies (questionnaire, observation: selected and researcher-made indicators) and using library studies. To assess the reliability of the questionnaire, using Cronbach's alpha method with a rate of 0.830, the data for the research showed that it was satisfactory. SPSS software was used for data analysis. The Vickor model was also used to investigate the spatial distribution among the villages in which the pilot project was implemented. Findings indicate that the average effects of the master plan on the quality of life of rural areas studied in the one-sample test at the intermediate level (3). Also in the combined multiple regression model, the role of factors and dimensions affecting the quality of life of rural households from the consequences of the pilot project and its development in Rashtkhar district, showed that all six dimensions of physical, infrastructure, environmental, social, economic, cultural are significant. According to the Vicor technique, the villages of Fathabad and Saadatabad with the highest rank with 0.16 and 0.20, respectively, and the villages of Rouhabad and Andanjard with the rate of 0.96 and 0.80 with the lowest rank in terms of improving the quality of life from the performance. Hadi plans are more than other villages.

  Keywords: Guide plan, Local community, Quality of Life, Roshtkhar County
 • Sara Ranjbar, Hossein Mehdizadeh, Nematollah Shiri * Pages 191-203

  This study aimed to identify the effects of olive cultivation on sustainable rural development (SRD) in the city of Rijab, located in Dalahu County, Kermanshah Province, Iran. The study population in the qualitative part included the outstanding and leading farmers, the experts of the Agricultural Jihad Organization, and the specialists in the research subject in the city of Rijab. These study samples were thus selected purposively, via the snowball sampling technique. The statistical population of the study in the quantitative part was comprised of 370 olive farmers in the city of Rijab and seven affiliated villages (in 2021 year), that 209 of thom selected using proportional stratified random sampling (based on the size of each village). The data collection tool in the qualitative part was individual semi-structured interviews along with group discussions. In the quantitative part, a questionnaire was administered for data collection. Directed content analysis was further utilized to identify the effects and consequences of olive cultivation on SRD in the city of Rijab. Then, statistical methods and confirmatory factor analysis, based on the SPSS and PLS software packages, were employed to prioritize the given effects and consequences. The study findings identified the effects of olive cultivation on SRD in three main factors, viz. social, economic, and environmental. Moreover, a total of 17 strategies were established for developing olive cultivation in the rural areas of the city of Rijab. Other findings demonstrated that (1) increasing tendency to remain in the agricultural sector; (2) improving social welfare among farmers' households; and (3) augmenting the value and status of agribusinesses were among the most important social effects of olive cultivation on SRD. Besides, (1) achieving stable, permanent income; (2) boosting seasonal employment rates among indigenous people, and (3) improving the value of agricultural lands in the region, were the major economic effects of olive cultivation on SRD. Finally, the study results indicated that (1) preventing water and wind erosion in agricultural lands, (2) managing soil salinity, and (3) improving the climate in the region were the most significant environmental effects of olive cultivation on SRD.

  Keywords: Sustainable Rural Development, Social factors, economic conditions, Environmental Issues, Olive Cultivation
 • Ahad Norouzzadeh * Pages 205-220

  The aim of this study was to investigate the pathology of complaints in rural cooperatives and provide solutions to reduce them, in two stages of team analysis and survey with a sustainable rural development approach in an exploratory and descriptive manner in 2021. The statistical population in the first stage was 23 heads of departments, managers, board members and inspectors of rural cooperatives in the province who were selected by sampling chain reference (snowball method) and in the second stage 200 employees of cooperative offices, labor and Social welfare of the province and members of cooperatives that were selected by stratified random sampling. The data collection tools in the first stage were in-depth interviews and in the second stage, a researcher-made questionnaire resulting from the first stage. For data analysis in the first stage, the Theme analysis method and Atlas-ti software in 6 stages and in the second stage, the first and second confirmation factor analysis tests were used with the help of Amos software. According to the findings of the research, the factor "lack of financial transparency" with a path coefficient of 0.744 had the greatest effect on the occurrence of complaints in these companies. After this factor, "weakness in supervision and control" factor with a coefficient of 0.714, "weakness in management" factor with a path coefficient of 0.592, "preference for individual interests" factor with a path coefficient of 0.568, "not being competitive" factor with Path coefficient of 0.53, "revision of laws" factor with a coefficient of 0.521 and finally "limits and authority" factor with a coefficient of 0.312 were respectively identified as the most important and influential factors of complaints in rural cooperative companies. Based on this, it is suggested to pay attention to the conflict of interest in these companies. Also, continuous monitoring and necessary inspections and consideration of the balance sheet and performance and profit and loss accounts, the proposed budget and the reports of the board of directors to the general assembly should also be reviewed.

  Keywords: Cooperative, Village, Complaint, sustainable development, Rural Cooperative Companies
 • Javad Tayranian Karimian, Jalil Farzadmehr *, Reza Yari Pages 221-231

  With the importance of medicinal and economic of shrubs Rhus coriaria, the aim of this study was to determine the most important ecological factors affecting its distribution in its natural habitats in Mashhad rangelands. Sampling was done by systematic-random sampling method with 3 transects and 10 plots per transect and vegetation parameters and environmental factors were measured. Soil properties were sampled from the beginning and end of each transect. Statistical analyzes were performed using R software and analysis of variance, considering the normality of the data. Principal component analysis (PCA) was used to investigate the distribution of environmental factors. Results of analysis of variance of measured factors showed that there were no significant differences between percentages of sand, clay, silt and soil texture as well as percent and slope factors. Mostly distributed in eastern and southeast oriental species, loamy soil texture, slope percentage between slopes of 30-37% and soil sand percentage between 42-46%, The silt percentage is between 37 and 44% and the clay content is between 13 and 19%. The results showed that among the factors of height, annual rainfall, electrical conductivity, carbon, phosphorus, potassium, lime, acidity, mean annual temperature, there was a significant difference between the studied sites at 1% level of annual maximum and minimum annual temperature; In other words, these factors are not the most important factors of species distribution and they only differ among the studied habitats and cause differentiation of species.

  Keywords: Principal component analysis, sustainable development, medicinal plants, Mashhad Rangeland
 • Ahmad Hajarian * Pages 233-255

  Today, governance passes through the realm of government and faces many problems and has no choice but to get rid of them. Governance must be able to establish partnership and cooperation between all the forces influencing the management of society, namely governments, the private sector and grassroots organizations. Therefore, this study was conducted to evaluate the causal pattern of criteria affecting good governance. The present study is applied according to its purpose, and based on descriptive-causal method. The statistical sample of the study consisted of 30 experts and specialists related to rural management and rural planning. In order to achieve the research goal, fuzzy dimethyl technique was used. Findings of the study showed that among the eight criteria of good governance, the criterion of participation and legality were the most effective and the criteria of efficiency and effectiveness were the most effective criteria of good governance. The criterion of participation was also identified as the most important criterion of good governance.

  Keywords: Village, Rural management, Good Governance, Criteria