فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال هفدهم شماره 34 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهریار زروکی*، آرمان یوسفی بارفروشی، زهرا خلیلی، مروارید حدیدی صفحات 7-38

  مخارج و درآمدهای مالیاتی ازجمله مهم ترین ابزارهای مالی می باشند که جهت اثرگذاری بر اقتصاد در اختیار دولت قرار دارند. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، دولت ها با تعیین و اعمال سیاست های مالی می توانند رفاه اقتصادی قابل‎قبولی را ایجاد نمایند. نقش ابزارهای مالی دولت در رفاه اقتصادی موضوعی بوده است که برخلاف اهمیت آن، در مطالعات داخل و خارج کمتر موردتوجه قرار گرفته است. لذا پژوهش حاضر با هدف محاسبه رفاه اقتصادی طی 5 دهه ی اخیر و تحلیل عوامل موثر بر آن تبیین شده است. به همین منظور، نخست، شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی بر مبنای چهار بعد جریان مصرف، انباشت ثروت، نابرابری اقتصادی و ناامنی اقتصادی محاسبه شده است. نتایج محاسبه شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نشان می‎دهد که بیشترین سطح رفاه با رقم 174 مربوط به سال 1396 و کمترین سطح آن با رقم 71 مربوط به سال 1350 بوده است. سپس اثر ابزارهای مالی دولت و دیگر متغیرها در قالب دو الگو با استفاده از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1350 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بلندمدت از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب نشان می دهد که مالیات کل اثر معناداری یافت نشده است. همچنین رشد اقتصادی و درآمد سرانه حقیقی است.

  کلیدواژگان: رفاه اقتصادی، ابزارهای مالی، ایران
 • بیتا شایگانی، علیرضا اقبالی، ابراهیم زرینی* صفحات 39-59

  بررسی تلاطم و نوسانات نامنظم چرخه های تجاری از موضوعات مهم در امر سیاستگذاری کلان اقتصادی است، در الگوهای قبلی، تلاطم در نرخ رشد واقعی اقتصاد ثابت فرض می شد در حالیکه، شوک های تاثیرگذار بر نرخ واقعی رشد، منجر به تغییراتی در تلاطم نرخ رشد خواهند شد، در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تغییر رژیم مارکوفی در واریانس (MS-GARCH)، پایداری نوسانات در رژیم های مختلف حاکم بر رشد تولید ناخالص حقیقی ایران با تناوب فصلی برای سال های 1399:4-1383:1 بررسی شد. با مقایسه میان مدل ها براساس دو معیار RMSE و MAE، مدل گارچ مارکوفی با توزیع t (MS-EGARCH-std) در پیش بینی تلاطم، در رشد اقتصاد ایران کارآتر از سایر مدل ها بود که برای تجزیه و تحلیل بی ثباتی در طول رژیم ها استفاده شد.نتایج نشان دادند که ضریب پایداری رژیم با تلاطم زیاد (بی ثبات) تقریبا برابر با ضریب پایداری با رژیم تلاطم ملایم (با ثبات) است و از آنجایی که احتمال ورود به رژیم با ثبات 2.5 برابر بیشتر از احتمال ورود به رژیم بی ثبات است، سیاستگذار اقتصادی باید نسبت به پیامدهای سیاست های خود به دلیل هزینه های خروج از رکود توجه بیشتری داشته باشد، زیرا تمایل به ورود به دوره های رکودی 4 برابر بیشتر از تمایل به ورود به دوره های رونق است.

  کلیدواژگان: چرخه های تجاری، نوسانات اقتصادی، تغییر رژیم مارکفی
 • هانیه صداقت کالمرزی* صفحات 61-86

  با توجه به اهمیت نقش دولت در اقتصاد ایران، هدف از این مقاله سنجش تاثیر اندازه دولت بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن است. همچنین علاوه بر آن، تاثیر شدت تحریم ها بر این دو بخش حیاتی اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می گیرد. بنابراین در راستای تحقق اهداف این پژوهش، رشد ارزش افزوده دو بخش صنعت و معدن ایران با روش مارکوف سوییچینگ در بازه زمانی 1398-1359 مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داده است که اندازه دولت تاثیرات منفی بر رشد ارزش افزوده هر دو بخش صنعت و معدن داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر منفی شدت تحریم ها بر رشد ارزش افزوده این دو بخش است. بنابراین برگرفته از نتایج این پژوهش، خصوصی سازی واقعی و کوچک سازی اندازه دولت در اقتصاد ایران به همراه تلاش برای رفع تحریم ها به منظور تقویت رشد اقتصادی بخش های صنعت و معدن پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: اندازه دولت، رشد ارزش افزوده، بخش صنعت و معدن، مارکوف سوئیچینگ، اقتصاد ایران
 • علیرضا عرفانی*، آزاده طالب بیدختی صفحات 87-111

  یکی از الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر تولید علم و تجاری سازی، تامین مالی شرکت های دانش بنیان است. با درنظر گرفتن لزوم مداخله حداقلی و هدفمند دولت، و ملاحظه موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی کارآفرینان؛ بهینگی سه سازوکار تامین وجوه سرمایه شامل تامین مالی از طریق بخش خصوصی، پشتیبانی تسهیلاتی، و حمایت از طریق پرداخت یارانه به سرمایه گذاران خطر پذیر، تحلیل می شود. با استفاده از اطلاعات در دسترس سال 1399، و با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020)، مدل برای اقتصاد ایران شبیه سازی شد. نتایج نشان داد بالاترین سطح رفاه اجتماعی مربوط به پشتیبانی تسهیلاتی پروژه ها از طریق پیشنهاد قراردادی با مشارکت حداقلی شرکت دانش بنیان در تجاری سازی از محل منابع درونی و دریافت تسهیلات با حداکثر نرخ وام، است. سازوکار پرداخت یارانه به شرکت های خطر پذیر، در مرتبه دوم رفاهی قرار دارد؛ دولت با ارایه منابع مالی و مشوق ها به سرمایه گذاران خطرپذیر، رشد شرکت های دانش بنیان را ارتقا می دهد. پشتیبانی تسهیلاتی از طریق پیشنهاد قراردادی با حداکثر مشارکت در تامین مالی و دریافت تسهیلات با حداقل نرخ وام، و حمایت سرمایه گذار خطر پذیر خصوصی، به ترتیب، در مراتب سوم و چهارم رفاهی قرار می گیرند. با انتخاب سیاست بهینه، دولت می تواند وضعیت رفاهی را بهبود بخشیده و حمایت هوشمندانه ای از شرکت های دانش بنیان ارایه دهد.

  کلیدواژگان: سازوکار های حمایتی، شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذار خطر پذیر، یارانه دولتی، اقتصاد ایران
 • محمدصادق حاجی ملامیرزائی، محمود محمودزاده*، صالح قویدل، مهدی فتح آبادی صفحات 113-136

  هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر بخش حقیقی اقتصاد در رژیم‏های رکود و رونق با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوییچینگ در بازه زمانی 1365 تا 1399 است. با توجه به اهمیت اثر سیاست گذاری های اقتصادی و نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر تولید و اشتغال؛ روشن شدن ارتباط میان نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت های اقتصادی می تواند راهگشایی در جهت برنامه ریزی کلان کشور باشد. یافته ها نشان داد نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، شوک نفتی، پولی و ارزی، بحران مالی و تحریم در شرایط رکود باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و اشتغال می شود. افزون بر این طول دوره رکود و رونق تولید به ترتیب 20 و 15 سال بوده و این مقادیر برای اشتغال به ترتیب 21 و 14 سال است. بنابراین میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال بالایی برخوردار است. این عوامل، ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و منجر به کاهش تولید و اشتغال می شود.

  کلیدواژگان: نااطمینانی، مخارج دولت، مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ
 • یوسف عیسی زاده روشن*، مانی موتمنی، شیدا لک صفحات 137-166

  انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین کالاهای مصرفی نهایی قلمداد می گردد . اگر شاخص شدت مصرف انرژی معیاری جهت ارزیابی بهره وری انرژی در نظر گرفته شود، با وقوع تکانه های اسمی و حقیقی در اقتصاد، این شاخص تغییر می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تکانه های اسمی و حقیقی در اقتصاد بر شدت مصرف انرژی در ایران می باشد. برای این منظور از تکانه نقدینگی و مخارج دولت بعنوان تکانه های اسمی ، و از تکانه نرخ ارز حقیقی و بهره وری کل عوامل تولید به عنوان تکانه های حقیقی استفاده شده است. با توجه به داده های سری زمانی 1399-1353، از طریق الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، مدل تحقیق برآورد گردیده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان میدهد: اثر تکانه نرخ ارز حقیقی و نقدینگی بر شدت مصرف انرژی مثبت و پایدار و اثر تکانه مخارج دولت و تکانه بهره وری کل عوامل تولید ، منفی و پایدار بوده است. همچنین تکانه های حقیقی (بهره وری کل عوامل تولید و نرخ ارز حقیقی) نسبت به تکانه های اسمی (مخارج دولت و حجم نقدینگی) سهم بیشتری در تغییرات شدت مصرف انرژی داشته اند.

  کلیدواژگان: تکانه های اسمی، تکانه های حقیقی، شدت مصرف انرژی، SVAR
|
 • Arman Yousefi Barfurushi, Zahra Khalili, Morvarid Hadidi Pages 7-38

  Expenditures and tax revenues are among the most important fiscal instruments available to the government to affect the economy. Considering the prevailing conditions in economies, governments can create acceptable economic prosperity by determining and applying fiscal policies. The role of government fiscal instruments on economic welfare has been an issue that, contrary to its importance, has been less considered in domestic and foreign studies. Therefore, the present study aims to calculate economic well-being during the last five decades and analyze its determinants. For this purpose, first, the index of economic well-being has been calculated based on four dimensions of consumption flows, wealth stocks, economic inequality and economic insecurity. The results of calculating the index of economic well-being show that the highest level of economic well-being with 174 is related to 2017, and the lowest level with 71 is related to 1971. Then, the effect of government fiscal instruments and other variables in the form of two models using the autoregressive distributed lag (ARDL) model from 1971 to 2020 has been examined. The long-term results of estimating the research model in two formats show that the size of the government and the ratio of current expenditures to construction have a direct (favorable) and reverse (unfavorable) effect on economic well-being, respectively. Direct and indirect taxes have favorable and unfavorable effects on economic well-being, respectively. However, no significant effect has been found for total taxation. Also, economic growth and real per capita income directly (favorably) and inflation reversely (unfavorably) affect economic well-being. Based on the results of this study, it is suggested that economic policymakers for increasing the level of economic well-being in Iran, implement an expansionary fiscal policy with an emphasis on increasing construction spending (to the extent that it does not replace private investment) and reducing indirect taxes.

  Keywords: Economic Well-Being, Fiscal Policy, Iran
 • Bita Shaygani, ALIREZA EGHBALI, Ebrahim Zarrini * Pages 39-59

  Investigating the volatility and irregular fluctuations of business cycles is one of the most important issues in macroeconomic policy making. in previous models that have been examined, the real growth rate of the economy is constant, while the shocks that affect the real growth rate the changes in this state, which creates the variance and the stability state of the economy. It was not fixed.In this study, using Markovian regime change in variance (MS-GARCH) models, the stability of fluctuations in different regimes governing the growth of Iran's real gross product with seasonal intervals for the years 1383:1-1399:4 has been investigated. the comparison between the models has been done using two features, RMSE and MAE.The results indicate that the stability coefficient of the regime with high volatility (unstable) is equal to the stability coefficient with mild volatility (stable), and since the probability of entering a stable regime is 2.5 times higher than the probability of entering an unstable regime, therefore, macroeconomic policy makers should pay more attention to the consequences of the policies adopted due to the costs of exiting the recession. Because the desire to enter the stages of recession is not only much higher, but the persistence to remain in recession periods is also 4 times more than in boom periods.

  Keywords: Business Cycle, economic fluctuations, Markovian Regime Change
 • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi * Pages 61-86

  Considering the significant role of the government in Iran's economy, this study aims to investigate the impact of government size on the growth of the value-added of the industry and mining sectors, as well as to examine how sanctions have affected these vital sectors. To achieve these objectives, the present research has modeled the growth of Iran's industrial and mining sectors' value-added from 1980 to 2019, using the Markov switching method. The research model's estimation results indicate that government size has a negative effect on both sectors' value-added growth. Furthermore, the findings reveal that sanctions severity has a negative impact on these two sectors' value-added growth. Therefore, according to the results, real privatization and decreasing government size in the Iranian economy as well as the efforts for lifting sanctions to achieve boosting economic growth in the industry and mining sectors have been suggested.

  Keywords: Government size, value-added growth, industry, mining sector, Markov Switching, Iranian Economy
 • Alireza Erfani *, Azadeh Talebbeydokhti Pages 87-111

  One of the requirements of leading the knowledge-based economy by relying on science production and commercialization is the provision of financial resources for knowledge-based companies. Considering the need for minimal and targeted government intervention and hidden behavioral issues such as adverse selection and moral hazard, this study analyzed the optimality of three funding mechanisms, including financing through the private sector, providing facilities, and support through the payment of subsidies to venture capitalists. Using the information available in 2020 and inspired by the study of Lach et al. (2020), the present research simulated the model for Iran. The results showed that the highest level of social welfare is related to the support of entrepreneurial projects through a contract with the minimum participation of the knowledge-based company in the commercialization of the product from internal sources and receiving the facilities with the maximum loan rate. The support mechanism through the subsidy payment to venture capitalists is second in terms of welfare. The government promotes the growth of knowledge-based companies by providing financial resources and incentives to venture capitalists. Government support through providing a contract with maximum participation in financing and receiving facilities with a minimum loan rate and the private venture capitalist’s aid are ranked third and fourth in welfare, respectively. By choosing the optimal policy, the government can improve the welfare state and provide intelligent support for knowledge-based companies.

  Keywords: Support Mechanisms, Knowledge-based Companies, Venture Capitalist, Government subsidy, Iran's economy
 • MohamadSadegh Haji Molla Mirzaee, Mahmood Mahmoodzadeh *, Saleh Ghavidel, Mehdi Fathabadi Pages 113-136

  The purpose of this article is to investigate the impact of government spending policy uncertainty on the real sector of the economy in recession and boom regimes using the rotation model and Markov switching regime change in the period from 1365 to 1399. Considering the importance of the effect of economic policies and the uncertainty of the government's spending policy on the real variables of the economy such as production and employment; Clarifying the relationship between the uncertainty of the government's spending policy and economic activities can open the way for the country's macro-planning. The findings showed that the uncertainty of current and construction expenditures, oil, monetary and currency shocks, financial crisis, and sanctions in recession conditions cause a decrease in GDP and employment. In addition to this, the duration of production stagnation and boom period is 20 and 15 years, respectively, and these values for employment are 21 and 14 years, respectively. Therefore, the rate of permanence during Iran's recession has a high probability. These factors increase the risk of investing in Iran and lead to a decrease in production and employment.Key words: uncertainty, government spending, Markov switching regime change model, Recession and boomJEL Classification: C24, G32, G19.

  Keywords: Uncertainty, government spending, Markov switching regime change model
 • Yousef Eisazadeh Roshan *, Mani Motameni, Sheyda Lak Pages 137-166

  The issue of energy efficiency is very important due to the limitation of non-renewable resources, greenhouse gas emissions, loss of green areas, global warming, and environmental pollution. The importance of this issue in Iran is twofold due to the dependence of the country's foreign exchange earnings on energy resources. The energy intensity index, which measures the energy consumed for GDP, is one of the most important indicators for assessing energy efficiency. This index is affected by many nominal and real economic, political, and social variables that need to be examined to improve energy efficiency, the effect of these factors on the intensity of energy consumption. The main objective of this paper is to investigate the effect of nominal and real impulses in the energy intensity in Iran According to the time series data of 1353-1399, the research model itself regression (SVAR) model is estimated. The results of the instantaneous reaction functions and analysis of variance show that the effect of the real exchange rate and liquidity on the intensity of positive and sustainable energy consumption and the impact of government expenditure and total productivity of the total production factors has been negative and stable. The also has a negative effect. Also, real impulses (productivity of total production factors and real exchange rates) have a greater contribution to the intensity of energy intensity.

  Keywords: Nominal Shocks, Real Shocks, Energy Intensity, SVAR