فهرست مطالب

نجوم - سال دهم شماره 11 (پیاپی 116، مهر 1380)
 • سال دهم شماره 11 (پیاپی 116، مهر 1380)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1363/03/19
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  دکتر منصور وصالی صفحه 4
 • سرمقاله
  دکتر منصور وصالی صفحه 4
 • اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • اثر انگشت ستاره / محدثه عظیم لو
  صفحه 11
 • بارش پاییزی
  بابک امین تفرشی صفحه 14
 • معرفی کتاب: زنان ریاضی دان و دانشمند، دائره المعارف اختر شناسی و اختر فیزیک
  صفحه 17
 • آسمان در این ماه، محسن ایرجی و فریبا پایروند ثابت
  صفحه 18
 • رقابت در رویت هلال ماه های قمری جوان در ایران
  محمدرضا صیاد صفحه 23
 • عکسبرداری بر قلمدوش تلسکوپ
  علیرضا وفا صفحه 26
 • بلند پروازی های آرتورسی. کلارک
  دیوید لوی صفحه 30
 • نجوم در اینترنت
  شادی حامدی آزاد صفحه 32
 • صفحه شما / زیر نظر فاطمه عظیم لو
  صفحه 35
 • دور نگاری از ستاره ها
  صفحه 39