فهرست مطالب

تحقیقات بذر - پیاپی 45 (زمستان 1401)

نشریه تحقیقات بذر
پیاپی 45 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رقیه حبیب زاده، جلال محمودی*، بهرام ناصری صفحات 1-10

  به منظور بررسی اثر پیش تیمار های جیبرلیک، اسکوربیک، سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی گونه هایLolium prenne L.، Lolium rigidum Gaudin. آزمایشی در آزمایشگاه مرکز بذر جنگلی خزر طراحی شد. این تحقیق با تیمار جیبرلیک اسید با غلظت های 125، 250 میلیون در قسمت در مدت زمان 24 ساعت و اسکوربیک اسید با غلظت های 100، 200، 300 میلی گرم بر لیتر وسالیسیلیک اسید با غلظت های 200، 300، 400 میلی گرم بر لیتر در مدت زمان 12 ساعت در قالب طرح آماری تصادفی با 3 تکرار انجام شد. ضمنا آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. به طوری که در این آزمایش صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و شاخص بنیه بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که بین تیمارها از نظر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و شاخص جوانه زنی در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد و پرایمینگ باعث افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و شاخص جوانه زنی می شود. در نتیجه تیمارهای جیبرلیک، اسکوربیک، سالیسیلیک اسید به عنوان تیمارهای مناسب باعث افزایش معنی داری بذرهای گونه هایLolium rigidum Gaudin. و Lolium prenne L. در مرحله جوانه زنی می شوند و تیمار اسکوربیک اسید در غلظت 300 میلی گرم بر لیتر موجب جوانه زنی بهتری در مقایسه با سایر تیمارها شد.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، جوانه زنی، Lolium rigidum Gaudin. و Lolium prenne L
 • فاطمه احمدنیا، علی عبادی*، مسعود هاشمی، اکبر قویدل، محمدتقی آل ابراهیم صفحات 11-28

  سان همپ (Crotalaria juncea) یک گیاه پوششی دگرآسیب مورد استفاده به منظور کنترل فیزیکی علف های هرز است. به منظور بررسی تاثیر عصاره فرموله شده سان همپ با نانوذره کیتوزان بر جوانه زنی برخی از علف های هرز، آزمایشی در سال 1400 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل گونه علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و غلظت های صفر (آب مقطر)، 150 و 200 گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد که عصاره سان همپ فرموله شده با نانوذره کیتوزان درصد جوانه زنی و مولفه های وابسته به آن را در بذر علف های هرز تحت تاثیر قرار داد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت (به ترتیب غلظت های 150 و 200 گرم در لیتر) درصد جوانه زنی بذرهای خردل وحشی (به ترتیب 20 و 44 درصد) و تاج خروس (به-ترتیب 6 و 12 درصد) در مقایسه با غلظت صفر کاهش یافت. نتایج نشان داد که جوانه زنی بذر خردل وحشی در مقایسه با بذر تاج خروس بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت. تجزیه و تحلیل پیرسون تاثیر منفی و معنی دار جوانه زنی بر زمان تا 25، 50 و 75 درصد، میانگین زمان جوانه زنی و شاخص جوانه زنی را نشان داد. همچنین تاثیر مثبت و معنی دار جوانه زنی بر ضریب سرعت جوانه زنی بذر، حداکثر مقدار جوانه زنی و ارزش جوانه زنی را نشان داد. نتایج بر تاثیر عصاره سان همپ فرموله شده با کیتوزان در غلظت 200 گرم در لیتر بر کاهش جوانه زنی و مولفه های وابسته به آن را در بذر خردل وحشی تایید نمود.

  کلیدواژگان: شاخص های جوانه زنی، عصاره های گیاهی، علف های هرز، کیتین و نانوذرات
 • ابوالفضل رشیدی رضا آباد، سمانه مهرآفرید، خداداد شعبانی، امید انصاری* صفحات 29-38

  استفاده از تیمارهای مختلف بذری امروزه به عنوان یکی از عوامل افزایش جوانه زنی و استقرار گیاهچه و بوته تحت شرایط نامساعد محیطی به خصوص شوری معرفی شده است. ازاینرو، در این پژوهش تاثیر پرایمینگ بذر با جیبرلیک اسید بر جوانه زنی و مصرف مواد ذخیره ای بذر تریتیکاله در شرایط تنش شوری بررسی شد. تیمارهای آزمایشی در این پژوهش 5 سطح تنش شوری (صفر، 40، 80، 120 و 160 میلی مولار) و 4 سطح پرایمینگ بذر (جیبرلیک اسید صفر، 25 و 50 پی پی ام و بذر شاهد بدون پرایم) با 3 تکرار بودند. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی با میانگین 33/95 درصد، شاخص جوانه زنی با میانگین 65/41 بذر در روز، طول گیاهچه با میانگین 27/19 سانتی متر و درصد گیاهچه طبیعی با میانگین 33/95 درصد به ترتیب مربوط به تیمارهای پرایمینگ بذر با جیبرلیک اسید 50 پی پی ام بود. همچنین، بیشترین بنیه بذر با میانگین 73/1836 مربوط به تیمار پرایمینگ بذر با جیبرلیک اسید 50 پی پی ام بود. در تمام سطوح شوری اعمال شده بالاترین وزن مواد مصرف شده بذر از پرایمینگ بذر با جیبرلیک اسید 50 پی پی ام به دست آمد. بیشترین بازده استفاده از مواد ذخیره ای بذر از بذر های شاهد در پتانسیل 160 میلی مولار و بیشترین وزن خشک گیاهچه و درصد کاهش مواد ذخیره ای بذر در شرایط بدون تنش از پرایمینگ بذر با جیبرلیک اسید 25 و 50 پی پی ام به دست آمد. به طور کلی پرایمینگ بذر سبب بهبود مولفه های جوانه زنی تریتیکاله در شرایط تنش شوری می شود و تحمل گیاه به شوری را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: پیش اندزی بذر، تنش شوری، جیبرلیک اسید، شاخص های جوانه زنی
 • محمدتقی آل ابراهیم*، امیر حاج زاده، فاطمه احمدنیا، لیلی نباتی سوها صفحات 39-54

  به منظور بررسی جوانه زنی علف هرز چاودار (Secale cereal L.) تحت تاثیر عصاره آبی تلخه و عصاره فرموله شده آن با کیتوزان آزمایشی در سال 1396 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نوع عصاره (عصاره آبی تلخه و عصاره فرموله شده آن با کیتوزان) و هفت غلظت صفر (آب مقطر)، 625/0، 25/1، 5/2، 5، 10 و20 درصد بود. نتایج نشان داد که جوانه زنی چاودار و مولفه های وابسته به آن در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. عصاره ی فرموله شده تلخه در غلظت 625/0 باعث افزایش 17/15 درصدی طول ساقه ‏چه نسبت به تیمار شاهد شد و غلظت‏های 5 و 10 درصد از عصاره فرموله شده باعث کاهش 100 درصدی طول ساقه ‏چه و ریشه ‏چه نسبت به تیمار شاهد شدند. غلظت 625/0 از عصاره آبی تلخه کمترین (10 درصد) و غلظت‏های 5 و 10 از عصاره فرموله شده با کیتوزان بیشترین (100 درصد) کاهش وزن تر ساقه ‏چه، وزن تر ریشه ‏چه و وزن تر کل گیاهچه را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. همچنین غلظت‏های 5 و 10 عصاره فرموله شده تلخه موجب کاهش 100 در صدی وزن خشک ساقه ‏چه، ریشه‏ چه و وزن خشک کل گیاهچه شدند. عصاره آبی و فرموله شده تلخه با کیتوزان در غلظت های 10 و 20 درصد قابل توصیه برای کنترل جوانه زنی علف هرز چاودار در شرایط آزمایشگاهی هستند.

  کلیدواژگان: آللوپاتی، جوانه زنی، علف کش زیستی، کیتوزان، نانوذرات
 • نسیم پاکباز، حشمت امیدی*، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی صفحات 55-72

  تنش خشکی در طول رشد و گلدهی یکی از مهم ترین محدودیت های محیطی است که بر تشکیل دانه و در نتیجه جوانه زنی و مراحل اولیه رشد گیاهان تاثیر می گذارد. در این مطالعه تاثیر محلول پاشی ریزمغذی ها (شاهد، آهن ،روی، آهن + روی ، نانوآهن ، نانوروی ، نانوآهن + نانوروی) بر روی کینوا در دو مرحله گلدهی(50 درصد و 100 درصد) تحت دو سطح تنش، شاهد (045/03±0/0-) بار و تنش کم آبی (045/9±0-) بار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که صفات جوانه زنی شامل درصد، سرعت، میانگین زمان جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، شاخص طولی و وزنی گیاهچه و همچنین محتوای کلروفیل و کارتنویید به طور معنی داری تحت تاثیر محلول پاشی ریزمغذی ها، زمان محلول پاشی و سطوح تنش کم آبی قرار گرفتند. تنش کم آبی باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص های گیاهچه ای شد، اما محلول پاشی ریزمغذی ها اثرات نامطلوب تنش محلول پاشی ریزمغذی ها را کاهش داد. محلول پاشی ریزمغذی ها همچنین میزان رنگدانه های فتوسنتزی را کاهش داد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که محلول پاشی با عناصر غذایی به ویژه نانو آهن + نانو روی باعث افزایش شاخص های جوانه زنی برای بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه های کینوا در شرایط تنش کم آبی می گردد.

  کلیدواژگان: کینوا، گیاه مادری، تنش کم آبی، محلول پاشی، خصوصیات جوانه زنی
 • محمد سلیمانی، مصطفی مبلی، علی اکبر رامین، لیلا اصلانی* صفحات 73-86

  به منظور بررسی اثر اسپرمیدین بر تحمل به سرمای بذور خیار رقم ’رشید‘ در مرحله تکمیل جوانه زنی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شامل غلظت های صفر، 1/0، 5/0 و 1 میلی مولار اسپرمیدین با چهار تکرار در انکوباتور در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت چهار آزمایش مجزا اجرا شد. به این منظور در ابتدا بذرها 2 روز در دمای 20 درجه سلسیوس قرار گرفتند تا آبنوشی صورت گیرد و پس از تیمار با هورمون، 13 روز در دماهای 15، 13، 11 یا 9 درجه سلسیوس قرار گرفتند. برای مقایسه اثر دما و برهمکنش آن با غلظت اسپرمیدین داده های چهار آزمایش با همدیگر در یک طرح کرت های خرد شده (4 دمای متفاوت انکوباتور به صورت 4 کرت اصلی و 4 غلظت اسپرمیدین به صورت 4 کرت فرعی) آنالیز آماری شدند. در خلال و پایان هر آزمایش ویژگی هایی شامل طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه و ریشه چه، نشت یونی ساقه چه و ریشه چه اندازه گیری شد. یافته ها نشان داد که کاربرد اسپرمیدین در غلظت های پایین موثرتر از غلظت های بالا در تعدیل سرمازدگی بود. در اکثر موارد غلظت بیش از 5/0 میلی مولار اسپرمیدین اثر بازدارنده بر روی ویژگی های اندازه گیری شده نشان داد. با کاهش دما در مرحله تکمیل جوانه زنی، بیشتر ویژگی های رشد اندازه گیری شده در اندام هوایی و ریشه به طور معنی داری کاهش یافت. برهمکنش هورمون و دما برای ویژگی های طول ساقه چه و ریشه چه و وزن تر ریشه چه از نظر آماری معنی دار شد، بنابراین اثر غلظت های مختلف هورمون بر این ویژگی ها تابع دما بود.

  کلیدواژگان: پلی آمین، تنش، سرمازدگی
|
 • Roghayeh Habibzadeh, Jalal Mahmoudi *, Bahram Nasery Pages 1-10

  In order to investigate the effect of gibberellic, ascorbic, salicylic acid pretreatments on the germination of Lolium prenne L., Lolium rigidum Gaudin species. An experiment was designed in the laboratory of the Caspian Forest Seed Center. This research was conducted with the treatment of gibberellic acid with concentrations of 125, 250 parts per million for 24 hours and ascorbic acid with concentrations of 100, 200, 300 mg/liter and salicylic acid with concentrations of 200, 300, 400 mg/liter for a period of 24 hours. The time was 12 hours in the form of a completely random design with 3 repetitions. In addition, distilled water was considered as control treatment. In this experiment, traits such as germination percentage, germination speed, germination value and seed germination index were evaluated. The results of analysis of variance and mean comparison showed that there is a significant difference between the treatments in terms of germination percentage, germination speed, germination value and germination index at the level of 1% and priming increases the germination percentage and germination speed. , germination value and germination index. As a result, gibberellic, ascorbic, and salicylic acid treatments as suitable pretreatments significantly increased the seeds of Lolium rigidum Gaudin species. and Lolium prenne L. are in the germination stage, and ascorbic acid treatment at a concentration of 300 mg/liter caused better germination compared to other treatments.

  Keywords: Priming, Germination, Lolium rigidum Gaudin., Lolium prenne L
 • Fatemeh Ahmadnia, Ali Ebadi*, Masoud Hashemi, Akbar Ghavidel, Mohammad Taghi Alebrahim Pages 11-28

  Sunn hemp (Crotalaria juncea) is an allelopathic cover crop used for the physical control of weeds. In order to investigate the effect of Sunn hemp formulated extract with chitosan nanoparticles on the germination of some weeds, an experiment was carried out in 2021 at the Faculty of Agriculture and Natural Resources of Mohaghegh Ardabili University with three replications. The experimental treatments included weed species wild mustard (Sinapis arvensis L.) and pigweed (Amaranthus retroflexus) and extract concentration as zero (distilled water), 150 and 200 g/L. The results showed that Sunn hemp formulated extract with chitosan nanoparticles affected the germination percentage and related components in weed seeds. Also, the results indicated that with the increase in concentration (150 and 200 g/L respectively) the germination percentage of wild mustard seeds (20 and 44%, respectively) and pigweed seeds (6 and 12%, respectively) decreased compared to zero concentration. The results demonstrated that the wild mustard weed seed was more affected compared to the pigweed. Pearson's analysis showed a negative and significant effect of germination on time up to 25, 50 and 75%, mean germination time, and germination index. It also showed the positive and significant effect of germination on the coefficient of the velocity of germination, peak value, and germination value. The results emphasize the effect of Sunn hemp extract formulated with chitosan at a concentration of 200 g/L on the reduction of germination and its related components in wild mustard seeds.

  Keywords: Chitin, Germination indices, Herbal extract, Nanoparticle, Weeds
 • Abolfazl Rashidirezaabad, Samaneh Mehrafarid, Khodadad Shabani, Omid Ansari * Pages 29-38

  The use of seed priming methods has been introduced today as one of the factors to increase the germination and establishment of seedlings and plant under adverse environmental conditions, especially salinity. Therefore, in this study, the effect of seed priming with gibberellic on germination and consumption of triticale seed storage materials under salt stress conditions was investigated. The experimental treatments in this study were 5 levels of salinity stress (zero, 40, 80, 120 and 160 mM) and 4 levels of seed priming (zero, 25 and 50 ppm gibberellic acid and control seed without prime) with 3 replications. The results showed that the highest percentage of germination (95.33%), germination index (41.65 seeds per day), seedling length (19.27 cm) and the percentage of normal seedling (95.33%) was related to seed priming with gibberellic acid 50 ppm. Also, the highest seed vigor index (1836) was related to seed pretreatment with 50 ppm gibberellic acid. In all the applied salinity levels, the highest weight of mobilized seed reserve was obtained from seed priming with 50 ppm gibberellic acid. The highest seed reserve utilization efficiency from control seeds at 160 mM potential and the highest seedling dry weight and seed reserve depletion percentage in nonstressed conditions were obtained from seed priming with 25 and 50 ppm gibberellic acid. Seed germination improves triticale germination components under salinity stress conditions and increases the plant's tolerance to salinity against salinity stress in the germination stage.

  Keywords: Priming, Gibberellic acid, Salinity stress, Germination indicators
 • Mohammad Taqi Al-Ibrahim*, Amir Hajzadeh, Fatemeh Ahmadnia, Lili Nabati Soha Pages 39-54

  In order to investigate the germination of Rye weed (Secale cereale L.) under the influence of Russian knapweed (Acroptilon repens L.) aqueous and formulated extracts with chitosan, an experiment was conducted as a factorial based on a completely randomized design with three replications in the Agricultural and Natural Resources Faculty laboratory of the University of Mohaghegh Ardabili in 2017. Experimental treatments included the type of extract (Russian knapweed aqueous extract and its formulated extract with chitosan) and seven concentrations of zero (Control), 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, and 20%. The results indicated that rye germination and its related components were significant at the (P≤1%). The formulated Russian knapweed extract at a concentration of 0.625 caused a 15.17% increase in plumule length compared to the control treatment, and the concentrations of 5 and 10% of the formulated extract caused 100% control of the plumule and radicle length compared to the control treatment. The concentration of 0.625 of Russian knapweed aqueous extract was the lowest (10 %) and the concentration of 5 and 10 of the extract formulated with chitosan was the highest (100 %) showed a decrease in the plumule, radicle, and seedling fresh weight compared to the control treatment. Also, the concentrations of 5 and 10 formulated extracts of Russian knapweed reduced 100% plumule, radicle, and seedling dry weight. Increasing the concentration of both types of extract increased the inhibition potential of germination so that in concentrations of 10 and 20% Russian knapweed extract, and formulated extract with chitosan, a significant reduction in rye germination was recorded. Aqueous and formulated extracts of Russian Knapweed with chitosan in concentrations of 10 and 20% are recommended for controlling Rye weed germination in laboratory conditions.

  Keywords: Allelopathy, Biological herbicide, Chitosan, Germination, Nanoparticles
 • Nasim Pakbaz, Heshmat Omidi*, Hassanali Naghdi Badi, Amir Bostani Pages 55-72

  water deficit stress during growth and flowering is one of the most major environmental constraints, which influences seed grain filling and consequential germination and early growth stages of plants. In this study, the impact of foliar application of micronutrients (control, Fe, Zn, Fe + Zn, nano- Fe, nano- Zn, nano- Fe + nano- Zn) on quinoa at 2 reproductive stages (50% and 100% of flowering stage) were evaluated under 2 levels of water deficit stress, control (-0.03±0.045) bar and water deficit stress (-9±0.045) bar. The results showed that germination traits including percentage, rate, mean germination time, germination uniformity, seedling length and weight index as well as chlorophyll and carotenoid content were significantly affected by micronutrient foliar application, foliar application time and water deficit stress. water deficit stress decreased the percentage and rate of germination and seedling indices, but foliar application of micronutrients reduced the adverse effects of foliar application of micronutrients. Foliar application of micronutrients also increase the amount of photosynthetic pigments. The findings of this research show that foliar spraying with nutrients, especially nano-iron + nano-zinc, increases the germination indices to improve the germination and growth of quinoa seedlings under water stress conditions.

  Keywords: Foliar application, Germination characteristics, Mother plant, Quinoa, Water deficit stress
 • Mohammad Solaimani, Mostafa Mobli, Ali-Akbar Ramin, Leila Aslani* Pages 73-86

  To investigate the effect of spermidine on the cold tolerance of cucumber cultivar ‘Rashid’ in completing germination stage, an experiment was conducted using a completely randomized design with 4 replications and 4 treatments consist of different concentrations of spermidine (0, 0.1, 0.5 and 1 mM) in Incubator of College of Agriculture, Isfahan University of Technology. So seeds were exposed to 20°C for two days and then treated with spermidine, the remaining 13 days they were kept at 15, 13, 11 or 9°C. To compare the effects of temperature and its interactions with the hormone, data of four experiments analyzed as a split-plot experiment (four different temperatures as four main plots and four spermidine concentrations as four subplots). At the end of each experiment characteristics consist of length of shoot and root, fresh and dry weight of shoot and root and ion leakage of shoot and root were measured. The findings of this study showed that the application of spermidine in low concentrations was more effective than high concentrations for controlling chilling injury. Also in most cases, concentrations of more than 0.5 mM spermidine demonstrated inhibitory effect on measured characteristics. By reducing the temperature in this stage, most of the growth characteristics reduced, significantly. Significant interactions between hormone concentrations and temperatures were observed on shoot and root length, and root fresh weight. Overall, 0.5 mM spermidine is recommended to reduce the negative effects of chilling injury on the germination of cucumber seeds.

  Keywords: Chilling injury, Cucumber, Polyamine, Stress