فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
پیاپی 16 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد محمودیان راوی نژاد *، علی اکبر خادمی صفحات 1-13
  هدف

  بررسی تاثیر ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده و برند و تاثیر آن بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک بوده است.

  روش تحقیق : 

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه زنجیره ای هایپرمی در کرج که حجم نمونه 384 نفر از بین آنها انتخاب و ایزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تایید شده بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS3 Smart استفاده شده است.

  یافته های تحقیق: 

  ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده و برند و تاثیر آن بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک است.

  نتیجه گیری

  قدرت روابط در جامعه اماری مورد مطالعه تحت تاثیر عوامل زمینه ای، از جمله دانش برند مدیر و میزان انتشار اطلاعات استراتژیک در بین مشتریان است.

  کلیدواژگان: ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو، رابطه فروشنده و برند، عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری
 • حافظ پورنقی *، محمدرضا حقیقی صفحات 14-27
  هدف

  تاثیر تعامل، آگاهی بخشی ، ارتباط ادراکی و عادت بر قصد خرید مشتریان محصولات ارایه شده در تبلیغات رسانه های اجتماعی با نقش میانجی انگیز لذت جویانه و امید به عملکرد ، بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان خرده فروشی آنلاین موتن رو در کرج که حجم نمونه 384 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  انتظار عملکرد، انگیزه لذت جویی، تعامل، اطلاع رسانی و ارتباط درک شده بر قصد خرید تاثیر مثبت و معنی داری دارد. سن، زمان حضور در اینستاگرام تعداد دوستان اینستاگرام ، شدت استفاده از اینستاگرام و نیاز به خودافزایش (خود ارتقایی) پیشنیاز اصلی تولید و اشتراک اشتراک گذاری محتوای مرتبط با برند تولید شده توسط کاربر هستند.

  نتیجه گیری

  جنسیت، نژاد و نیاز به خود تاییدی ارتباط معنی داری با تولید و اشتراک گذاری محتوای مرتبط با برند تولید شده توسط کاربر نداشتند. این مطالعه در فصل پنجم تعدادی دستورالعمل تیوری و عملی در مورد اینکه چگونه بازاریابان خرده فروشی آنلاین موتن می توانند به طور موثر تبلیغات خود را بر روی پلتفرم های رسانه های اجتماعی برنامه ریزی و اجرا کنند ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: تعامل، آگاهی بخشی، ارتباط ادراکی، عادت، قصد خرید، تبلیغات رسانه های اجتماعی، انگیز لذت جویانه، امید به عملکرد
 • شهریار فاتحی * صفحات 28-40
  هدف

  بررسی تاثیر سرمایه کارآفرینی شرکتی برکمک به اشتراک گذاری دانش ،مجموعه اشتراک دانش ، ظرفیت جذب و نوآوری بوده است. 

  روش تحقیق :

   پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های دارویی در شهرک صنعتی بهارستان کرج که حجم نمونه 126 نفر انتخاب و روش نمونه گیری در دسترس غیر تصادفی بوده و همچنین ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد که از مقاله بیس استخراج و روایی و پایایی آن تایید شده بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS3 Smart استفاده شده است.

  یافته های تحقیق:

   حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیر مجموعه تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دارد. مجموعه اشتراک گذاری دانش تاثیر جزیی بین سرمایه کارآفرینی شرکتی و ظرفیت جذب دارد.

  نتیجه گیری

  سرمایه کارآفرینی، مجموعه به اشتراک گذاری دانش، و ظرفیت جذب به نوآوری کمک می کند؛ و مجموعه اشتراک دانش بر اهدای اشتراک دانش تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: سرمایه کارآفرینی شرکتی، کمک به اشتراک گذاری دانش، مجموعه اشتراک دانش، جذب، نوآوری
 • صدیقه دوستیان *، سعیده خجسته، طاهره اسلامی صفحات 41-51

  پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و یکپارچه سازی منابع انسانی در شعب بانک های دولتی شهرستان قاینات انجام پذیرفته است. روش پژوهش از نظر گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی بوده و با هدف کاربردی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شعب بانک های دولتی شهرستان قاینات می باشند که تعداد آن ها برابر 326 نفر است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 176 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که برای اندازه گیری یکپارچگی منابع انسانی از پرسشنامه پینتو و همکاران (2015)، برای اندازه گیری مدیریت راهبردی از پرسشنامه چانگ و هانگ (2005) استفاده شد. با توجه به اینکه سوالات پرسشنامه استاندارد بوده و معرف ویژگی هایی است که محقق قصد اندازه گیری آن ها را دارد، لذا ابزار سنجش از روایی لازم برخوردار است. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده و با توجه به اینکه مقدار آزمون برای همه مولفه ها بالاتر از 0.7 بود، مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با روش های معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت راهبردی و یکپارچگی منابع انسانی ارتباط معناداری وجود دارد. در نهایت مشخص شد که مولفه های یکپارچگی منابع انسانی بر مدیریت راهبردی نقش دارند.

  کلیدواژگان: بانک های دولتی، مدیریت راهبردی، یکپارچگی منابع انسانی
 • قدیر جبارزاده *، منوچهر نیکنام صفحات 52-66
  هدف

  بررسی نقش اعتماد اینفلوینسرهای در تاثیر ویژگی های ینفلوینسرهای بر پیامدهای بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه هایپر مارکت در شهریار با کاربری شبکه اجتماعی اینستاگرام که سابقه تجربه خرید متاثر از تبلیغات اینفلوینسرها که حجم نمونه 384 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  تجربه و تخصص اینفلو ینسرها، اعتبار اینفلو ینسرها، جذابیت فیزیکی اینفلو ینسرها بر اعتماد اینفلو ینسرها تاثیر مثبت و معنی داری دارد. با این حال نقش تعدیل کننده استحکام رابطه در پیوندهای اصالت-اعتماد و اعتماد-وفاداری تاثیر معنی داری داشته است.

  نتیجه گیری

  بطورکلی نتایج برتاثیر گذاری مثبت و معنی داری ویژگی های اینفلو ینسرها و جذابیت اجتماعی بر پیامدهای بازاریابی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: تخصص، جذابیت فیزیکی، استحکام رابطه، وفاداری
 • محمد فروزنده * صفحات 67-89

  در این مقاله مدل یکپارچه فشار تکنولوژی و کشش الزامات برای حل مشکل انتخاب سبد مناسب از بین چندین سیستم تسلیحاتی چندکاره در اکتساب دفاعی و فرآیند تولید ارایه شده است. سبد بهینه سیستم اسلحه همزمان اثرات فنی و نیاز های قابلیت های ترکیبی را با در نظر گرفتن الزامات و محدودیت های تولید بر طرف می کند. در قدم اول، از آنالیز معیار های چندگانه برای ساختن ساختار سلسله مراتبی ارزش سبد از دو منظر اصلی شامل مجموعه ای پنج سطحی از اقدامات فشار تکنولوژی و یک مجموعه دو سطحی از اقدامات کشش الزامات. استفاده شده است. سطح بلوغ توسعه فناوری، قابلیت های آن، سیستم ها، قابلیت و سبد، همگی با اقدامات فشار فناوری بر اساس مدل افزایشی معیار های چند گانه به دست آمده اند. سطح رضایتمندی مورد نیاز سیستم یا سبد به وسیله اقدامات کشش الزامات بر اساس بهینه سازی برنامه ریزی خطی و مدل جهل اول که بر پایه نظر متخصصین و مقایسه های زوجی است، به دست می آید. در مرحله دوم با استفاده از مدل های هزینه ای تولید و فرضیات نیازمندی ها، ساختار کلی سبد ها طراحی شده و تمام سبد های فناوری و الزامات به عنوان مجموعه ای از راه حل های بهینه پارتو، از طریق برنامه نویسی عددی چند منظوره و شبکه عصبی ایجاد می شوند. یک مطالعه موردی شفاف برای بررسی اعتبار مدل ارایه شده و نتایج محاسباتی مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: سبد پروژه، سیستم، فشار فناوری، کشش الزامات، شبکه عصبی
 • مرجان دوستار بخشایش *، عبدالحمید شوشتری حاجی آبادی صفحات 90-104
  هدف

  تاثیر ویژگی های وب سایت در بانکداری اینترنتی بر تعامل مشتری با بانک بر اساس تیوری محرک-پاسخ در بین مشتریان بانک سپه شعب کرج بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل مشتریان بانک سپه شعب کرج به تعداد نامعین که حجم نمونه 384 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  نشان می دهد، که تعامل وب سایت،زیبا شناسی وب سایت، راحتی در استفاده و سفارش سازی بر تعامل مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد .بعلاوه، تعامل مشتری بر اعتماد و حفظ مشتری بطور جدی تاثیر مثبت دارد.

  نتیجه گیری

  ویژگی های وب سایت در بانکداری اینترنتی بر تعامل مشتری با بانک بر اساس تیوری محرک-پاسخ تاثیر جدی و مثبت دارد.. اتصال برند مشتری و بانک بر هواداری برند مشتری و تعامل مشتری بر اتصال برند مشتری و بانک تاثیر قابل توجه ای دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های وب سایت، تعامل مشتری، تئوری محرک-پاسخ