فهرست مطالب

نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 29، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن لبخندق* صفحات 1-22
  ذیل حکمت متعالیه و با تکیه بر «نظریه فرهنگی صدرایی» می توان به روش قیاسی-برهانی، چگونگی ترابط فرهنگ و جهان طبیعت را تحت ربوبیت الهی تبیین کرد و الگویی برای تبیین تحولات فرهنگی از این مسیر ارایه داد. براساس «نظریه فرهنگی صدرایی»، فرهنگ یک جوهر معنایی است؛ بنابراین در تبیین ابعاد ترابط فرهنگ و طبیعت، این پرسش مطرح می شود که ترابط انسان، جامعه و طبیعت، چه نقشی در انسداد یا انفتاح معنایی جوامع و شکل گیری فرهنگ های مختلف دارد و این تحولات معنایی چه بازتابی در جهان طبیعت می یابد. این مسیر نظری روشن خواهد کرد که تاثیرپذیری فرهنگ از جهان طبیعت به دو سنخ «تکوینی و غیرارادی» و «آگاهانه و همراه با قصد و اراده انسان ها» قابل تقسیم و ذیل عنوان «سایه جهان طبیعت بر فرهنگ» قابل بررسی است. «بازتاب تکوینی و غیرارادی جهان طبیعت در فرهنگ ها» در سه سرفصل «بذل و کتمان معنا از سوی جهان طبیعت در ترابط با فرهنگ»، «قهر و مهر عملی جهان طبیعت در ترابط با فرهنگ» و «امتداد اقلیم در فرهنگ» قابل تبیین است و بازتولید آگاهانه جهان طبیعت در متن فرهنگ، ذیل دو سرفصل «تفسیر و نمادسازی (معنابخشی ملهم از جهان طبیعت)» و «بازآفرینی فرهنگی صور محسوس مقتبس از جهان طبیعت (صورتگری به معانی)» تبیین می شود. تغییراتی نیز که از مسیر فرهنگ در جهان طبیعت ایجاد می شود، ذیل عنوان «سایه فرهنگ بر جهان طبیعت» قابل بررسی و ذیل دو عنوان «انعکاس فرهنگ در باطن طبیعت» و «انعکاس فرهنگ در کالبد طبیعت» قابل واکاوی است.
  کلیدواژگان: تحول فرهنگ، جهان اجتماعی، طبیعت، فرهنگ، معنا، نظام معنایی
 • محمد ملک زاده* صفحات 23-37
  شیخ فضل الله نوری نماینده جریانی در ایران است که بیش از هر چیز به حفظ دیانت و استقلال کشور در تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می اندیشید. از جمله مسایلی که دغدغه ایشان در ایران بود، استبداد و استعمار در کنار حفظ استقلال کشور بود؛ مسیله ای که او را از پیشروان نهضت تنباکو و جنبش مشروطه مشروعه در ایران قرار داد. شیخ فضل الله با شناخت عمیقی که از مبانی فرهنگ و تمدن غرب و اصول فکری و اندیشه سیاسی آن ها داشت، هدف اصلی مبارزات خود را صیانت از دین به عنوان عامل همبستگی، وحدت و استقلال ایرانیان و حفظ عزت مردم ایران با قطع دست اجانب از سرنوشت کشور قرار داد. دشمنان شیخ فضل الله عمدتا دو جریان خارجی استعمار و داخلی غرب گرا بودند که شیخ را سد راه پیشبرد اهداف خویش می دیدند و درنهایت ایشان جان خود را در راه دفاع از ساحت دین و مبارزه برای استقلال ایران فدا کرد. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیف و تحلیل به مبانی اندیشگی و ابعاد مبارزات استقلال طلبانه شیخ فضل الله در رهایی ایران از سلطه استعمار می پردازد.
  کلیدواژگان: استعمار، انقلاب مشروطه، انگلیس و روسیه، شیخ فضل الله نوری، مقاومت
 • اکبر اشرفی* صفحات 39-51
  نظریه ولایت فقیه یکی از مهم ترین ارکان اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است. به علاوه ایشان، تنها فقیهی است که توانست بر مبنای این نظریه، حکومت اسلامی تشکیل بدهد و به آن به عنوان اولین تجربه حاکمیت فقیه بر جامعه نمود عینی ببخشد.  سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا اندیشه سیاسی امام خمینی از زمان انتشار کتاب کشف اسرار تا تدوین کتاب ولایت فقیه دچار تحول شده یا ثابت بوده است. برای پاسخ به این سوال با بهره گیری از روش مقایسه ای، محتوای دو کتاب امام خمینی با عنوان کشف اسرار و ولایت فقیه تحلیل و بررسی شده است.  فرضیه پژوهش براین اساس است که امام خمینی نظریه ولایت فقیه را در هر دو کتاب مذکور مطرح کرده است و مجتهد عادل را در عصر غیبت، جانشین امام معصوم با تمام اختیارات او می داند. بنابراین امام خمینی در زمان های مختلف براساس مقتضیات زمان و مکان - که از نظر ایشان دو عنصر کلیدی در اجتهاد است - ابعاد مختلف اندیشه سیاسی خود را مطرح کرده است، اما چارچوب اندیشه سیاسی امام خمینی از ابتدای نظریه پردازی تا پایان عمرشان ثابت بوده است.  چارچوب نظری حاکم بر اندیشه امام خمینی در هر دو کتاب، مبتنی بر دیدگاه تشیع در باب شیوه رفتار مومنان با حاکم جایر است که اصل اساسی در این مکتب، نفی همکاری با حاکم جایر است، مگر اینکه شرایط خاصی این همکاری را مجاز کند. این مبنا قادر است اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی را در ادوار مختلف سیاسی ایشان از جمله شدت و ضعف رویکرد ایشان را نسبت به حکومت پهلوی تبیین کند.
  کلیدواژگان: امام خمینی، امر به معروف و نهی از منکر، اندیشه سیاسی، حاکم جائر، کشف اسرار، عصر غیبت
 • محسن میری* صفحات 53-70
  شبکه فکری اسلام لیبرال (JIL) یکی از جریان های روشنفکری مسلمان اثرگذار کشور اندونزی است که با توجه به مشکلات و دغدغه های جهان معاصر و به طور خاص اندونزی سعی کرده است تفسیری جدید و تحول گرا از اسلام با تکیه بر ارزش های لیبرالیستی ارایه کند تا به گونه ای در حل مشکلات و بحران های اندونزی تاثیرگذار باشد. این پژوهش بر آن است تا با روشی اکتشافی-توصیفی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای، تجربه فکری و عملی این شبکه را بررسی و تحلیل کند. این تحقیق ابتدا به زمینه های اجتماعی پیدایش شبکه و دغدغه های آن می پردازد. سپس دیدگاه ها و روش فهم شبکه از اسلام، فعالیت ها و واکنش های نسبت به آن را مورد توجه قرار می دهد و بیان می کند که اولا دیدگاه های شبکه به دلیل ضعف های نظری در روش و محتوا و نیز پیامدهای نامطلوب عملی نمی تواند مورد قبول قرار گیرد و ثانیا اگرچه شبکه در ابتدای پیدایش خود توانست تاثیر قابل توجهی بر فضای فکری اندونزی داشته باشد، این رشد به دلیل نگرش تندروانه آن نسبت به عقاید مردم مسلمان، مخالفت های فراوان با آن و نیز پیدایش گزینه های جدید پرمخاطب، ادامه نیافت و در حال حاضر تاثیر زیادی بر جامعه اندونزی ندارد.
  کلیدواژگان: اسلام لیبرال، اولی الابصار عبدالله، شبکه فکری اسلام لیبرال (JIL)، لطفی الشوکانی، لیبرالیسم
 • محمد آقائی*، فرزانه نجفی صفحات 71-86
  فهم اجتماعی نصوص از دیدگاه شهید صدر، نظریه ای فقهی-سیاسی است که ساحت های مختلف زندگی سیاسی-اجتماعی و اقتصادی فرد مسلمان را دربرگرفته است و او به دنبال فهم نصوص شرعی، با تکیه بر ظهورات غیرلفظی است. وی ذهنیت هماهنگ، بر پایه ارتکازات عمومی میان خردمندان از افراد نوع خویش را در فرایند فهم دلیل وارد و پس از فهم لفظی و تعیین دلالت های وضعی و سیاقی نصوص، دریافت اجتماعی را بر آن حاکم ساخته و مفهوم غایی نص را در بستر ارتکاز اجتماعی مشترک موجود، که متناسب با مناسبت حکم و موضوع است، ارایه کرده است. با پذیرفتن این نظریه می توان مراد شارع در حوزه تکالیف فردی و موقعیت خاص راویان را بدون وارد شدن به ورطه قیاس، با استناد به قرینه ارتکاز و فهم اجتماعی، به گستره نظریه ای فقهی سیاسی تبدیل کرد. پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل اسنادی، چارچوب نظری خاص خود را برای تقریر اندیشه فقهی سیاسی شهید صدر معرفی کرده است.
  کلیدواژگان: ارتکاز، سیره عقلا، شهید صدر، ظهور غیرلفظی، ماهیت اجتماعی، نص
 • فاطمه کامرانی، سمیه حمیدی*، پیمان زنگنه صفحات 87-99
  مدرنیته به شکلی از زندگی و تشکیلات اجتماعی اطلاق می شود که عقل خودبنیاد نقاد که پیوسته به بازنگری سنت های بشری می پردازد، پارادایم اصلی آن را تشکیل می دهد. این پدیده در غرب زاده شد و به تدریج وارد سرزمین های دیگر شد. ورود این سبک تفکر به ایران، واکنش های متفاوتی در پی داشت. برخی از روشنفکران سعی کردند با کنارنهادن ارزش های دینی و سنتی و تقلید از غرب، نظمی مدرن و سکولار را بنیان گذارند. در مقابل، نواندیشان دینی که عمدتا در دهه چهل و پنجاه شمسی رشد چشمگیری داشتند، با این برداشت مخالفت و تلاش کردند با تمسک به ارزش های دینی و مصلح کردن آن با باورهای مدرن نامتناقض با اسلام، مانع هجوم اندیشه های غربی به فرهنگ و تمدنشان شوند. در این پژوهش، براساس سه گانه لاکانی، تاثیر ذهنیت مدرن بر نظم سیاسی-اجتماعی مطلوب امام خمینی (ره) را به روش توصیفی-تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهیم. دیدگاه امام خمینی (ره) به مثابه یکی از نواندیشان دینی برجسته دهه چهل و پنجاه شمسی، در رابطه با غرب مبتنی بر نقد جنبه های استعماری و اومانیستی آن است؛ کما اینکه برخی از اصول تمدنی آن را با تفسیری دینی که خود از آن ارایه می کند، قبول می کند و از آن ها برای تدوین نظم سیاسی اجتماعی متعالی مدنظرش بهره می گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام (ره) به منظور مقابله با اقدامات هنجارستیز و مدرن مآبانه شاه که در راستای ترویج امر واقع بود، درصدد بازسازی امر نمادین با محوریت یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش های متعال دینی برآمد.
  کلیدواژگان: امام خمینی (ره)، لاکان، مدرنیته، نظم سیاسی، نواندیشی دینی
|
 • Mohsen Labkhandagh * Pages 1-22
  Under the transcendental wisdom and relying on "Sadra's cultural theory", bace on logical argument method it is possible to explain the relationship between culture and the world of nature under the divine sovereignty, and provide a model for explaining cultural developments from this path. Based on "Sadrai's cultural theory", culture is a Semantic substance, and therefore, in explaining the dimensions of the relationship between culture and nature, we seek to answer the question of what role the relationship between man, society and nature will play in Semantic blocking or opening for societies and the formation of different cultures, and how these changes in meaning are reflected in the world of nature.This theoretical path will clarify that the impact of culture on the natural world can be divided into two types: "involuntary" and "conscious and accompanied by the intention and will of humans" and can be examined under the title "the shadow of the natural world on culture"."The formative and involuntary reflection of the world of nature in cultures" can be explained in three chapters: "The expression and concealment of meaning by the world of nature in relation to culture", "The practical wrath and seal of the world of nature in relation to culture" and "The extension of climate in culture". "Conscious reproduction of the world of nature in the context of culture" is explained under the two headings of "interpretation and symbolization(imeaning inspired by the world of nature)" and "cultural reproduction of perceptible images adapted from the world of nature(giving form to meanings)"The changes created by culture in the world of nature can also be examined under the title "shadow of culture on the world of nature" and under the two titles "reflection of culture in the interior of nature" and "reflection of culture in the body of nature".
  Keywords: nature, Meaning, semantic system, Culture, culture evolution, social world
 • Mohammad Malekzadeh * Pages 23-37
  Sheikh Fazullah Nouri embodies a political and cultural movement in Iran whose foremost concern is the preservation of the nation's religious identity and its autonomy across economic, social, and political domains. Terrorism, colonialism, and the preservation of the nation's independence were among the matters that occupied his attention in Iran. This matter positioned him among the forerunners of the Iranian legitimate constitutional movement and the tobacco movement. By leveraging his profound understanding of the underpinnings of Western civilization and culture, Sheikh Fazlullah directed his campaigns primarily towards safeguarding the dignity of the Iranian people, preserving the role of religion in the nation's unity and independence, and severing the foreign influence over the country's destiny. Principally the two currents of foreign colonialism and internal westernism opposed Sheikh Fazlullah. These factions viewed the Sheikh as an impediment to their objectives. Ultimately, Sheikh Fazlullah gave his life to defend the religion and fight for Iran's independence. By employing a descriptive and analytical approach, this article examines the intellectual underpinnings and facets of Sheikh Fazlullah's Iranian independence movement and liberation from colonial rule.
  Keywords: Colonialism, independence of Iran, England, Russia, Sheikh Fazlollah Nouri, Resistance
 • Akbar Ashrafi * Pages 39-51
  The valayat-e faqih theory holds significant political weight as a cornerstone of Imam Khomeini's ideology concerning the governance of Islamic society during Imam Masoom's (AS) absence. Furthermore, he stands as the sole jurist who successfully established an Islamic government grounded in this theory, furnishing it with an impartial appearance, thus providing the initial instance of jurist dominion over society. The primary inquiry of this article pertains to whether Imam Khomeini's political ideology underwent any transformation over the extensive period spanning from the 1950s to the Islamic Revolution and his tenure as the leader of the Islamic Republic. To answer this question, the content of Imam Khomeini's two books “Keshf Asrar” and “Valayat–e Faqih” has been scrutinized and analyzed using the descriptive-analytical method. The research hypothesis posits that in both of the aforementioned books, Imam Khomeini formulated the theory of velayat-e faqih. Furthermore, in both texts, he affirms imprtial Mujtahid as the complete successor of Imam Masoom during the era of occultation. Hence, despite the fact that Imam Khomeini articulated distinct facets of his political philosophy at various junctures in accordance with the circumstances of the time and location—two fundamental components of ijtihad, in his estimation—the structure of his political philosophy has remained unchanged since the 1950s until his demise. The conceptual underpinning that drives Imam Khomeini's ideas in both volumes is the Shi'ite perspective on the proper conduct of adherents in the presence of an oppressive monarch. The foundational tenet of this school is the rejection of collaboration with an oppressive sovereign, barring specific circumstances that authorize such cooperation. This foundation can elucidate the political ideology and conduct of Imam Khomeini during his various political eras, including the intensity and feebleness of his opposition to the Pahlavi regime.
  Keywords: Imam Khomeini, Valayat-e Faqih, Kashf-e Asrar, Oppressive Ruler, political thought, Age of Absence, Commanding Good, Forbidding Bad
 • Mohsen Miri * Pages 53-70
  A number of liberal Muslim intellectuals and activists founded the Liberal Islam Network (JIL) in Indonesia following the fall of Suharto as a result of the Asian economic crisis of 1997-1998, followed by political openness and ethnoreligious conflict. JIL was both a continuation and a new version of the current of liberal Islam, a facilitator of the government's secularist tendencies, and an opponent of recent Islamic currents and discourses that JIL described as "extreme, fundamentalist, and radical." Based on liberal values JIL provided a modern interpretation of Islam that was consistent with issues such as the separation of religion from politics, religious pluralism, freedom in the interpretation of religion, and gender equality and then promoted it in Indonesia and gradually became one of the influential intellectual and cultural currents in Indonesia. The present study aims to analyze and critique the intellectual and practical experience of JIL using a descriptive-analytical methodology and library research. This study focuses first on the social context of JIL's emergence and its concerns. Then, the Network's views and method of understanding Islam, its activities, and reactions are considered, and it is stated that, firstly, JIL's views cannot be accepted due to theoretical weaknesses in the method and content as well as unfavorable practical consequences, and secondly, although JIL had a significant impact on the intellectual climate of Indonesia at the time of its founding, this growth did not continue as a result of its extreme attitude toward the Indonesian government. Currently, JIL has little influence on Indonesian society.
  Keywords: Liberal Islam, Liberalism, Jaringan Islam Liberal (Liberal Islam Network), Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukanie
 • Mohammad Aghaei *, Farzaneh Najafi Pages 71-86
  The social understanding of Sharia texts from the perspective of Martyr Sadr is a jurisprudential theory that covers various areas of the social and economic life of a Muslim. It seeks to understand the Sharia texts, relying on non-verbal manifestations. Sadr introduced the harmonious mentality, based on the general concentration among wise people of his kind, in the process of understanding the reason, and after verbal understanding and determining the situational and contextual implications of the Shari'i texts, he made the social reception the rule over it and put the ultimate meaning of the Shari'i texts in the context. The existing common social focus, which is appropriate to the occasion of the sentence and the subject, has presented. By accepting this theory, it is possible to transform the meaning of Sharia in the field of individual tasks and the special situation of the narrators into a field of jurisprudential theory, without .entering into the abyss of analogy, by referring to the concept of concentration and social understanding
  Keywords: Martyr Sadr, Ertekaz, intellectual life, Zohoor, social understanding
 • Fateme Kamrani, Somaye Hamidi *, Peyman Zanganeh Pages 87-99
  Modernism is a type of social life and institution whose primary paradigm is a self-reflective, self-critical wisdom that perpetually evaluates human traditions. This phenomenon originated in the West and spread progressively to other regions. The emergence of this way of thinking in Iran elicited various responses. Some of the intelligentsia attempted to establish a secular and modern order by rejecting traditional and religious values and imitating non-western styles. In contrast, a number of religious intellectuals who flourished primarily in the forties and fifties of the Shamsi calendar opposed this idea and attempted to rely on religious values, correct it with modern ideas compatible with Islam, and prevent the penetration of Western ideas into their culture and civilization. Imam Khomeini, one of the intellectuals of the forties and fifties according to the Shamsi calendar, studied and criticized western humanistic and colonial aspects, while accepting some of its civilizational principles according to Islamic interpretation. Analytical-descriptive methodology is used in this study to examine the effect of Modernism Mindset on Imam Khomeini’s thought, based on three principles of Lacan as a religious intellectual and his desired social-political order. Imam Khomeini's reputation as one of the most influential religious thinkers of the 1940s and 1950s is founded on a critique of the west’s colonial and humanistic aspects. Although he adopts certain intellectual principles of Western civilization in accordance with his religious interpretation, he employs them to create his transcendent sociopolitical order. However, research indicates that Imam Khomeini opposed Shah’s iconoclastic and anti-modern actions, preached the truth, and attempted to reconstruct a political system based on sublime religious values through symbolic action.
  Keywords: Imam Khomeini, Religious Intellectual, modernism, Lacan, Political Order