فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 122 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم ریاضی، سید مجتبی مجاوریان*، سمیه شیرزادی صفحات 1-27

  تولیدکنندگان بخش کشاورزی، با بهره گیری از سیستم قبض (رسید) انبار، می توانند فروش محصولات خود را به تعویق انداخته، محصول را در زمان مناسب شدن قیمت ها عرضه کنند. مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استفاده از سیستم قبض انبار توسط کشاورزان برای تامین مالی کوتاه ‏مدت انجام شد؛ و بدین منظور، از الگوی برنامه ریزی پویای گسسته با افق محدود استفاده شد. همچنین، شبیه ‏سازی این الگو بر اساس رفتار یک کشاورز ذرت کار با هدف حداکثرسازی مطلوبیت مصرف حال و آتی صورت گرفت. با کالیبره کردن پارامترها، نتایج نشان داد که مطلوبیت حداکثری کشاورز، در حالت پایه، زمانی است که میزان ذخیره ذرت در انبار تجاری صفر است؛ به دیگر سخن، به‏ کارگیری سیستم قبض انبار مطلوبیت کشاورز را کاهش می دهد؛ و در ادامه، از طریق تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیرگذار درجه مخاطره‏ گریزی (ریسک‏ گریزی) قیمتی کشاورز و روند تغییرات قیمت، می توان دریافت که کشاورزان مخاطره‏ پذیر، چنانچه قیمت‏ های آتی محصول افزایش یابد، ذخیره‏ سازی در انبار تجاری را آغاز خواهند کرد و می توان به به ‏کارگیری سیستم قبض انبار امیدوار بود. نتایج بررسی سناریوهای مختلف حاکی از آن بود که با افزایش درجه مخاطره‏ گریزی، میزان فروش ذرت در زمان برداشت بیشتر شده و متناسب با آن، میزان ذخیره ذرت در انبار مزرعه کمتر شده است. در شرایطی که افزایش انتظاری قیمت در محدوده هشتاد درصد است، کشاورز با درجه مخاطره ‏گریزی 0/4 فروش ذرت به قیمت بازار را متوقف و ذخیره‏ سازی را در انبار تجاری آغاز خواهد کرد. می توان گفت که این نقطه جایی است که در آنجا، سیستم قبض انبار توسط کشاورز به ‏کار گرفته می شود.

  کلیدواژگان: تامین مالی، برنامه ریزی پویا، معادله بلمن، قبض انبار، ذرت دامی
 • ندا علی احمدی، ابراهیم مرادی*، سید مهدی حسینی، علی سردارشهرکی صفحات 29-55
  برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل موثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.
  کلیدواژگان: عرضه، تقاضا، منطقه سیستان، برآوردگر 3SLS
 • حامد قادرزاده*، شهلا سلیمی، محمود حاجی رحیمی صفحات 57-74

  امروزه، استانداردها در جهان یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادلات اقتصادی و صنایع غذایی و یکی از عوامل توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بیشترین تعداد استانداردهای ملی، که در سازمان ملی استاندارد ایران از بدو تاسیس تاکنون تدوین شده است، استانداردهای مرتبط با کشاورزی است. بر همین اساس مطالعه حاضر به شناسایی موانع گسترش استاندارد سازی محصولات کشاورزی ار دیدگاه کارشناسان می پردازد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارشناسان ادارات کل استاندارد، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کارشناسان و اعضای هیات علمی و کارشناسان با تخصص های مرتبط دانشگاه های علوم پزشکی، کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج است. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری (بالغ بر300 نفر) از روش تمام شماری استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی موانع به هفت عامل پنهان تقسیم بندی و با توجه به ماهیت متغیرهای سازنده هر عامل نامگذاری شدند. این عوامل شامل موانع دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی ، موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که در مجموع 029/55 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. موانع ساختاری و سازمانی به عنوان مهم ترین موانع معرفی شدند. بر اساس نتایج، برنامه ریزی، بسترسازی، ایجاد انگیزه و تسهیل گری، و حمایت و پشتیبانی دولت در امر خصوصی سازی استانداردها در بخش کشاوزی راه کارهایی است که قابل پیشنهاد است.

  کلیدواژگان: استاندارد، محصولات کشاورزی، تحلیل عاملی اکتشافی، موانع استانداردسازی
 • نوید صدیق*، حسن هاشمی داران، محمد چلاجور صفحات 75-110

  چکیدهمطالعه حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در دوره 1398-1370 به صورت پانل و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای اقلیمی آثار معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. همچنین افزایش دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده باعث 41 درصد کاهش در بازده کشت گندم در منطقه مورد مطالعه شده و میزان درآمد متوسط سالانه هر هکتار کشت گندم 64 میلیون ریال کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح زیرکشت گندم در منطقه جنوب کرمان در سال زراعی 98 حدود 38658 هکتار می باشد، می توان نتیجه گرفت که در صورت ثابت بودن سطح زیرکشت سالانه 2469 هزار میلیارد ریال از رانت زمین های مذکورکاسته شده و لذا تغییرات شدیدی در عرصه تولید و الگوی کشت به وقوع خواهد پیوست. نتایج این مطالعه و آمار مربوطه نشان می دهد که آسب پذیری شدید اقتصادی در این منطقه متوجه کشاورزان و اقتصاد منطقه و حتی کشور خواهد بود. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسیله، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم برای کشاورزان منطقه جنوب کرمان اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری اقتصادی، تغییرات اقلیمی، جنوب استان کرمان، روش ریکاردین، کشاورزی
 • روح الله سهرابی، مهدی اجلی*، امیرحسین رهبر، سبحان حمیدی صفحات 111-137

  استان همدان از جایگاه مهمی در تولید محصولات اساسی زراعی، باغی و دام و طیور در سطح کشور برخوردار است. همدان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل های کشاورزی، فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاران به شمار می رود به طوری که می توان با جذب سرمایه گذاری در این بخش، رسیدن به توسعه پایدار را سرعت داد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین پروژه های فناوارانه بخش کشاورزی استان همدان در افق پنج ساله (1400-1404) با بکارگیری رویکرد ترکیبی SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و صنعت هستند که به دلیل محدودبودن جامعه، از تمامی اعضا به عنوان نمونه آماری بهره گرفته شد. بدین منظور، در ابتدا به فرصت ها و چالش های شهرستان های استان همدان در بخش کشاورزی اشاره شده؛ سپس با استفاده از نظرات خبرگان، نقاط (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) بخش کشاورزی شهرستان های استان شناسایی شده؛ در ادامه با بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های کلیدی در ارزیابی پروژه های با پتانسیل بالا موردارزیابی قرار گرفته و وزن شاخص ها محاسبه شدند. خروجی این رویکرد نشان داد که شاخص ها از نظر اهمیت به ترتیب: 1- امکان پذیری، 2- فناورانه بودن پروژه، 3- جذابیت پروژه و 4- تکمیل زنجیره ارزش قرار گرفتند. در پایان، با استفاده از تکنیک تاپسیس و نظرات خبرگان، پروژه های مذکور ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتیجه نهایی ارزیابی این تکنیک حاکی از قرار گرفتن پروژه "گلخانه با فناوری پیشرفته سبزی" در رتبه اول و پروژه "بانک ژن" در رتبه آخر..

  کلیدواژگان: پروژه های فناورانه، رتبه بندی، بخش کشاورزی استان همدان، SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس
 • اسماعیل پیش بهار*، رویا فردوسی صفحات 139-155

  سیاست خرید تضمینی بعنوان یک سیاست حمایتی دولت که از سال 1368 در ایران برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است با مسایل و مشکلاتی در اجرای این سیاست طی سالیان متمادی مواجه بوده است که لزوم بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان تعاون روستایی را به عنوان مجری این سیاست ضروری می سازد. لذا هدف این تحقیق شناسایی مسایل و مشکلات قانون خرید تضمینی گندم در استان فارس در سال 1396 است. برای رسیدن به این هدف از روش تکمیل پرسشنامه و مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، متغیرهای رضایت از شغل کشاورزی، سرعت پرداخت، برخورد مناسب کارکنان و مسیولین، کیفیت نهاده های در دسترس، نحوه سنجش پاکی و درصد افت محصول و در نظر گرفتن کیفیت محصول تولید شده دارای ضریب مثبت و معنی دار هستند. بنابراین، افزایش هر یک از این متغیرها باعث افزایش رضایت از طرح خرید تضمینی خواهد شد. با توجه به این که متغیر کیفیت نهاده های دردسترس معنی دار شده است لذا پیشنهاد می شود سازمان های مربوطه بر نهاده های مورد استفاده برای تولید محصولات مورد نظر نظارت داشته باشند. که نهاده ها از سطح کیفیت بالایی برای تولید محصول مرغوبتر برخوردار باشد. همچنین دولت شرایط و قوانینی تعیین کند که طرح خرید تضمینی شامل محصولات با کیفیت بالا خواهد بود. این امر می تواند انگیزه کشاورزان را به تولید محصولات با کیفیت بالا ترغیب نماید. از طرفی کشاورزانی که دارای محصولات با کیفیت تری هستند از سوی دولت تشویق شوند تا الگویی برای سایر کشاورزان باشند.

  کلیدواژگان: سیاست خرید تضمینی، لاجیت ترتیبی، گندم
 • عبدالله رجبعلی نژاد، نیو نوذری*، بیتا رحیمی بدر صفحات 157-184

  در سال های اخیر موضوع تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره زمین، تبدیل به یک نگرانی عمده و چالشی مهم در سراسر جهان شده است که نیاز به اقدام جامع و متقابل دارد و کشاورزی وابسته ترین بخش، به اقلیم است. ایران به دلیل وجود اقلیم گرم وخشک در خطر آسیب های جهانی این تغییرات، قرار دارد. بعلاوه تحریم های همه جانبه بر بخش کشاورزی تاثیر داشته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش و میزان انتشار دی اکسید کربن به همراه اثر تحریم بر روی کل تولیدات زراعی ایران طی سال های 1350 الی 1398 با استفاده از مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. متغیرهای کود شیمیایی و سطح زیرکشت، و همچنین سرمایه ثابت در ماشین آلات بخش کشاورزی نیز به عنوان شاخصی از تکنولوژی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه متغیرها اثر معنی داری بر تولید داشته اند. متغیر اقلیمی متوسط دمای سالانه و مجموع بارش سالانه ارتباط غیرخطی با تولید پیدا کرده و معنی داری آن به صورت U معکوس می باشد. همچنین متغیرهای کود و سطح زیرکشت اثر مثبت و متغیرهای دی اکسید کربن (CO2) و اثر تحریم؛ رابطه منفی بر کل تولیدات زراعی ایران دارند. یافته های این تحقیق می تواند در ارایه برنامه های راهبردی برای سیاستگذاران در مواجه با تغییرات اقلیمی، به کار گرفته شود. از جمله پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری بیشتر در مکانیزاسیون بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات و اعتبارات با اولویت آموزش کشاورزان و استفاده از ارقام و واریته های مقاوم به دما نیز، به صورت منطقه ای در برابر پدیده تغییر اقلیم، اقدام نماید.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، تولیدات زراعی ایران، تحریم، CO2
 • زهرا وحیدی، مینا صالح نیا* صفحات 185-208
  در کنار عوامل طبیعی و انسانی، مهم ترین عامل تخریب جنگل های ایران بهره برداری غیرمجاز از جنگل و تامین چوب صنعتی برای مصارف گوناگون است. زراعت چوب با گونه های تندرشد خارج از توده های طبیعی می تواند بهترین عامل برای کاهش فشار بر جنگل ها، تامین نیاز صنایع و رونق اقتصادی باشد. برنامه ریزی مطلوب در این بخش و شناسایی طرح های سرمایه گذاری بالقوه مناسب، مستلزم انجام ارزیابی اصولی طرح ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی نتیجه اجرای طرح های زراعت چوب و تعیین ملاک و اساس تصمیم-گیری های سرمایه گذاری در این حوزه، به ارزیابی اقتصادی طرح های زراعت چوب در سه استان کشور با استفاده از معیارهای تنزیلی پرداخته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1400 جمع-آوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش های ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، 6 طرح از 7 طرح بررسی شده، دارای توجیه اقتصادی بوده و در پایان دوره بهره برداری، سودآوری به همراه خواهند داشت. طرح کردکوی استان گلستان با ارزش حال خالص 22607260 هزار ریال، بیشترین ارزش حال خالص را در بین طرح ها دارا بوده و کلیه طرح ها، در دوره دوم بهره برداری از هزینه کمتر وسودآوری بیشتری نسبت به دوره اول برخوردار می باشند. توسعه زراعت چوب در مناطق مساعد از نظر شرایط اکولوژیک، استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، ایجاد شرایط کشت قراردادی و تلفیق زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.
  کلیدواژگان: زراعت چوب، ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی
 • محمدرضا رضائی فر*، محمدرضا زارع مهرجردی، حسین نظام آبادی پور، حسین مهرابی بشرآبادی صفحات 209-243

  همه گیری کرونا بر جنبه های مختلف از جمله امنیت غذایی، زنجیره های عرضه، و ایمنی مواد غذایی در بخش کشاورزی تاثیر گذاشته است. معضلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از همه گیری کووید 19، زندگی و رفاه جهانی را به طور مستقیم تهدید کرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تاکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کوید - 19) است. در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد و مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی شناسایی شد، در مرحله دوم با مصاحبه 17 سوالی با 20 خبره اقتصاد، ترویج و پایداری کشاورزی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تاکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کووید - 19) شناسایی گردید. در مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی و نظر خبرگان معیارها و زیر معیارهای نهایی تحقیق به دست آمد. سپس با روش دیمتل فازی روابط درونی، تاثیر و تاثر زیر معیارهای عوامل سلامت، شرایط بحرانی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که زیرمعیارهای وضعیت تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت، میزان توسعه فردی کشاورزان، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی، وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی کووید 19 و بحران طبیعی به ترتیب در بین زیرمعیارهای عوامل سلامت، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شرایط بحرانی (شیوع کووید - 19) از بیش ترین تاثیرگذاری برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، بخش کشاورزی، عوامل سلامت، ایران، فازی
 • محسن محمدی*، سعید یزدانی صفحات 245-266
  کشور ایران همه ساله مقدار زیادی از ذرت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و همین موضوع در کنار روند افزایشی وابستگی به ذرت سبب شده تا ایران به یکی از کشورهای واردکننده عمده ذرت در جهان تبدیل گردد. در این مقاله با مطالعه رفتار قیمتی ذرت در بازار کشورهای عمده تولیدکننده شامل برزیل، اوکراین، روسیه، هند، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین، فرضیه یکپارچگی بازار ذرت بررسی و قانون قیمت واحد مورد آزمون قرار گرفت. داده های مورد استفاده به صورت ماهیانه و از مهرماه 1383 لغایت دی ماه 1400 می باشد. طبق نتایج به دست آمده، مشخص شد که تجارت جهانی ذرت در یک بازار کاملا یکپارچه شکل گرفته و داده های هر بازار مانند سیگنال های نوسان قیمت به یکدیگر منتقل میشود. به علاوه، بازار جهانی ذرت از قانون قیمت واحد تبعیت کرده و کالای هر بازار جانشین کاملی برای یکدیگر بودند. همچنین با آزمون رهبری قیمت، مشخص شد که ایالات متحده آمریکا به دلیل تولید و عرضه بالای ذرت، نقش رهبری قیمت در بازار را داشته و دیگر تولید کنندگان، قیمت محصول خود را بر اساس قیمت کشف شده در بازار آمریکا تنظیم می نمایند.
  کلیدواژگان: بازار جهانی، ذرت، رهبری قیمت، یکپارچگی بازار
|
 • Maryam Riazi, Seyed Mojtaba Mojaverian *, Somayeh Shirzadi Pages 1-27
  Introduction

  Given the shortage of annual income for farmers in villages, rural households do not have significant savings to finance their activities. Thus, they inevitably have to turn to formal or informal sources to provide part of their financial requirements in order to be able to provide their required inputs on time. This study aimed at investigating the problem of providing liquidity to small farmers and selling products immediately after harvest with unsuitable prices, which brings very low profit margins and sometimes losses for farmers. To solve the problem, the proposal of FAO was reviewed using the capacity of the Iranian Agricultural Commodity Exchange, where a warehouse receipt system was proposed for short-term financing of farmers. In order to operationalize the warehouse receipt system in Iran, it was designed and localized according to the type of financial and economic relations governing the country.

  Materials and Methods

  In this study, the dynamic programming or Bellman Equation was used. According to Bellman equation, a crop year is divided into two seasons, the first season is called Marketing Season and the second one is called Without Product Season. Marketing season begins with harvesting of corn and would be finished with the beginning of without product season. Without product season starts at the end of selling Corn and would be finished at the beginning of next harvesting. The smallholder farmer begins the marketing season by storing freshly harvested corn. He must decide how much of his corn he wants to sell at the initial market prices and how much he wants to store (the amounts of the product stored are divided into two parts including the amount stored in the farmer's farm and the amount stored in the commercial warehouses; and the storage in the commercial warehouse is costly for him. In this study, it was assumed that the corns were not transferred to the next year. To optimize the farmer's current and future consumption utility, the dynamic planning method with the aim of maximizing the consumption utility function of the small-scale farmer in season i (here, it included two seasons of marketing and without product and had two values) with definition limits was used to finance the warehouse receipt system.

  Results and Discussion

  Optimizing the utility of the farmer's current and future consumption according to the amount of corn sales and storage was done using MATLAB 2021Rb software. By values in tables the results of the feasibility of using the warehouse receipt system method by the farmer as a short-term financing tool was studied. In this study, three scenarios were examined. In the first scenario, which is the same as the basic state, the farmer's degree of risk aversion to corn price changes during the marketing season was considered to be 0.4; thus, at the optimal point, the farmer would sell 25 percent of the corn at the time of harvest and store the remaining 75 percent of the corn in the farm warehouse. In the second scenario, the farmer's degree of risk aversion to corn price changes during the marketing season was considered to be 0.5; thus, at the optimal point, the farmer would sell 43 percent of the corn at harvest time and store the remaining 57 percent of the corn in the farm warehouse (the amount of corn stored in the commercial warehouse would be zero). There were also consumed 48 percent of the income from the sale of corn products in the marketing season and stores and the remaining 52 percent in cash during the marketing season for use in the off-season. Finally, in the third scenario, the farmer's degree of risk aversion to corn price changes during the marketing season was considered to be 0.6; thus, at the optimal point, the farmer would sell 53 percent of the corn at the time of harvest and store the remaining 47 percent of the corn in the farm warehouse. The amount of corn stored in the commercial warehouse by the farmer would be zero. Also, there were consumes 47 percent of the income from the sale of corn products in the marketing season and stored the remaining 53 percent in cash during the marketing season for use in the off-season.

  Conclusion

  According to the study results, the use of the warehouse receipt system by Iranian corn growers has failed under the studied conditions and it will be applicable only in certain conditions for risk-taking people. Therefore, considering many benefits of this method application for farmers, for its implementation, the following are suggested: 1. Knowledge and awareness of farmers through training and education will reduce the risk of adopting new methods. Therefore, by introducing and informing about the advantages and disadvantages of the proposed plan, it will be easier for farmers to make their decisions.2. The government can provide the conditions for farmers to use this method by applying price policies. The government can optimize the possibility of storing corn in commercial warehouses by creating a price difference for different qualities of corn.3. The government can support the implementation of this method by granting facilities with a low interest rate through which in addition to benefiting the farmers, the commodity exchange will be developed.4. Securitization of warehouse receipts for supply in the commodity exchange can optimize the farmers' use of the warehouse receipt financing system. Farmers or intermediaries in the agricultural sector can use this method to market their products and sell them at the right price.

  Keywords: Financing, Dynamic Planning, Bellman Equation, Warehouse Receipt, Forage Corn
 • Neda Ali-Ahmadi, Ebrahim Moradi *, Seyed Mehdi Hosseini, Ali Sardar Shahraki Pages 29-55
  Estimating the supply and demand of the agricultural sector and recognizing the factors affecting it can make policies and planning in this sector more efficient. The main purpose of this study is to identify the required policies to balance the supply and demand of agricultural products in Sistan region. Therefore, in order to achieve these goals, the variables affecting the supply and demand of Sistan agricultural products in the Helmand catchment during the period 2001-2019 were studied using the simultaneous equation system of the three-step least squares method. Findings show that factors such as the level of agriculture and horticulture in the agricultural sector, labor force in the agricultural sector, capital of the agricultural sector, water demand in the agricultural sector, the price of agricultural products have a positive and significant effect on agricultural supply. Population factors and income from the agricultural sector have a positive and significant effect and the price of agricultural products has a negative and significant effect on agricultural demand.
  Keywords: supply, demand, Sistan region, 3SLS Estimator
 • Hamed Ghaderzadeh *, Shahla Salimi, Mahmood Hajirahimi Pages 57-74

  Nowadays, standards in the world become as one the most important criteria in economic exchange as well as food industrial respect to development issues and it takes into account in agricultural development. The most Iran’s national standards provided from beginning are related to agricultural standards. The current study attempted to determine factors causes against standardizing of agricultural crops in Kurdistan province. The statistical population of the study are whole experts employed in all governmental offices such as standard, natural resources, Agri-Jehad organization, medicinal university’s deputy of food and medicine, faculty members which their filed are related to the study case in all universities like university of Kurdistan, medicinal and Sanandaj Islamic Azad University that all are about 300 people. Data were collected through interview and filling questionnaire by census method. The exploratory factor analysis were used to analyze data. The results of factor analysis divided all the barriers into 7 factors, which they are named address to their variables nature that formed them. These are knowledge, attitude, economic, structural-organizational, barriers related to private sector and mass media, trade and marketing as well as environmental barriers which could explained 55.029 percent of total variance. The results showed that, success of standardization in agriculture need more attention and without having a planned strategy based on its characteristics cannot take place. The structural and organizational were introduce as the most important barriers. We may recommend planning, bedding, incentive and facilitating, governmental support and patronage subject to privatization of standards in agricultural sector.

  Keywords: standard, Agricultural crops. exploratory factor analysis, Standardization barriers
 • Navid Sedigh *, H. Hashemidaran, M. Chalajoor Pages 75-110

  This study aimed at investigating economic vulnerability due to climate change in the agricultural sector of south of Kerman province using Ricardian model and Panel data in 1991-2019 periods. The results showed that climatic variables have significant and non- linear effects on net income per hectare of wheat cultivation. Also, the increase in temperature and decrease in rainfall in the next 100 years will cause a 41% decrease in the yield of wheat cultivation in the studied area, and the average annual income of each hectare of wheat cultivation will decrease by 64 million Rials. Considering that the area under wheat cultivation in the southern region of Kerman in the 2018 crop year is about 38,658 hectares, it can be concluded that if the Area under cultivation is constant, 2469 thousand billion riyals will be reduced from the rent of the mentioned lands. Therefore, there will be drastic changes in the production and cultivation pattern. The results of this study and related statistics show that severe economic vulnerability in this region will affect farmers and the economy of the region and even the country. Due to the inevitable and imminent warming of the earth, it is necessary measures should be taken in the direction of Further investigation of the issue, reduction of fossil fuel consumption, modifying the cultivation pattern and preventing damages caused by climate change for the farmers of south Kerman region.Keywords: Economic vulnerability, Climate change, South of Kerman province, Ricardian method, Agriculture.

  Keywords: Economic vulnerability, Climate change, South of Kerman Province, Ricardian Method, Agriculture
 • Rouhollah Sohrabi, Mehdi Ajalli *, AmirHossein Rahbar, Sobhan Rahimi Pages 111-137
  Purpose

  The main purpose of this study is to identify and rank the most important technological projects in the agricultural sector of Hamadan province in the five-year horizon (2022-2026) using the combined SWOT approach, hierarchical analysis process and TOPSIS.

  Methodology

  The research method is applied in terms of purpose and survey-descriptive in terms of data collection. The statistical population of the study includes 30 experts and academics and industry experts who due to the limited population, all members were used as a statistical sample. For this purpose, first the opportunities and challenges of the cities of Hamadan province in the agricultural sector are mentioned; Then, using the opinions of experts, the points (strengths, weaknesses, opportunities and threats) of the agricultural sector of the cities of the province were identified; Then, using the hierarchical analysis process approach, key indicators in evaluating high-potential projects were evaluated and the weights of the indicators were calculated.

  Finding

  The output of this approach showed that the indicators in terms of importance were: 1- feasibility, 2- technological nature of the project, 3- attractiveness of the project and 4- completion of the value chain. Finally, the projects were evaluated and ranked using TOPSIS technique and expert opinions.

  Conclusion

  The final result of the evaluation of this technique indicates that the "High Tech Greenhouse" project is in the first rank and the "Gene Bank" project is in the last rank in terms of importance in the development of the province's agricultural sector. At the end, practical suggestions were...

  Keywords: Technological projects, ranking, agricultural sector of Hamadan province, SWOT, Hierarchical analysis process, TOPSIS
 • Esmaeil Pishbahar *, Roya Ferdowsi Pages 139-155

  A guaranteed purchasing policy is a method by which the state buys the product at a guaranteed price from farmers. In the event of a fall in market prices at or below the guaranteed price, the government guarantees the purchase of the product at a guaranteed price. Purchase Guaranteed is one of the government's supportive policies that have been implemented in Iran since 1989 for some products. The problems that have arisen in implementing this policy over the years. The necessity of evaluating the performance of the Rural Cooperative Organization as the implementer of this policy is necessary. Therefore, in this research, the Ordered Logit model was used to identify the issues and problems of the guaranteed purchase law. According to the results, the variables of satisfaction with agricultural jobs, the speed of payment, the appropriate attitude of employees and authorities, the quality of available inputs, the way of measuring the purity and the percentage of product loss and taking into account the quality of the product produced in almost all five products tested positive and meaningful. Therefore, increasing each of these variables will increase the satisfaction of the guaranteed purchase plan

  Keywords: Guaranteed purchase policy, Ordered logit, Wheat
 • Abdollah Rajabali Nejad, Niv Nozari *, Bita Rahimi Badr Pages 157-184

  In recent years, the issue of climate change due to global warming has become a major concern and an important challenge around the world that requires comprehensive and mutual action. Agriculture is the most climate dependent sector. Due to its hot and dry climate, Iran is at risk of global damage from these changes. In addition, comprehensive sanctions have had an impact on the agricultural sector. This research has investigated the effects of climatic variables of temperature and precipitation and the amount of CO2 emissions along with the effect of sanctions on the total agricultural production of Iran during the years 1971-2019 using the FMOLS econometric model. The results showed that all variables had a significant effect on production. The climatic variable of average annual temperature and total annual rainfall has found a non-linear relationship with production and its significance is in the form of an inverted U. The variables of fertilizer and cultivated area have a positive effect on the total agricultural production of Iran, and the variables of CO2 and sanctions have a negative effect. The findings of this research can be used in providing strategic plans for policy makers in the face of climate change. It is suggested that the government, by investing more in the mechanization of the agricultural sector and granting facilities and credits with the priority of training farmers and using temperature-resistant cultivars and varieties, should act regionally against the phenomenon of climate change.

  Keywords: Climate change, Iran's Crops Production, Sanctions, CO2
 • Zahra Vahidi Pages 185-208
  In addition to natural and human factors, the most important factor in the destruction of Iran's forests is the unauthorized exploitation of the forest and the supply of industrial wood for various purposes. Wood cultivation with hardy species outside of natural stands can be the best factor for reducing the pressure on forests, meeting the needs of industries and economic prosperity. Optimum planning in this sector and identification of suitable potential investment plans require a fundamental evaluation of the plans. In this regard, in this study, the economic analysis of wood cultivation projects in three provinces of the country was performed using discount criteria. The required data and information were collected by referring to the Forests, Rangelands, Watershed Management Organization, and the Agricultural Jihad Organization in 1400. The results showed that using the methods of net present value, benefit to cost ratio and internal rate of return, 6 of the 7 projects reviewed, have economic justification and will be profitable at the end of the operating period. The development of wood cultivation in favorable areas in terms of ecological conditions, the use of effluent for irrigation of trees, contract farming and the combination of wood cultivation with one of the crops are some of the suggestions of the present study.
  Keywords: Wood cultivation, net present value, Benefit to cost ratio, Internal Rate of Return
 • Mohammadreza Rezaeefar *, MohammadReza Zare Mehrjerdi, Hossein Nezamabadi-Pour, Hossein Mehrabiboshrabadi Pages 209-243

  Food security, supply chains, and food safety have all been affected by the Covid-19 pandemic. The social, economic, and health problems caused by the Covid-19 pandemic posed a direct threat to global life and well-being. The present study aims to identify the factors that influence sustainable development in the agricultural sector, with a particular emphasis on health aspects and critical situations (Covid-19 pandemic). First, the factors influencing sustainable development in the agricultural sector have been identified using the Grounded Theory technique and a thematic literature review. In the second stage, 20 experts in the economy, promotion, and sustainability of agriculture were interviewed using 17 questions to identify the variables that impact sustainable development in the agricultural sector, focusing on health factors and critical circumstances (COVID-19 pandemic). In the third step, the research's final criteria and sub-criteria were determined using the fuzzy Delphi technique and expert opinion. Then, using the fuzzy DEMATEL approach, the internal relationships, influence, and impact of the health factor criteria, critical conditions, and environmental, economic, and social conditions were determined. The results of the study indicate that among the sub-criteria of health, social, economic, environmental factors, and crisis situations, the sub-criteria of providing sustainable financial resources in the health sector, the degree of farmer personal development, facilitating the export of agricultural products in critical conditions, and the status of managing medical waste for Covid-19 and natural disaster have the greatest influence.

  Keywords: Sustainable development, agricultural sector, health factors, Iran, fuzzy
 • Mohsen Mohammadi *, Saeed Yazdani Pages 245-266
  Every year, Iran supplies a large amount of corn through imports, and this issue, along with the increasing trend of dependence on corn, has made Iran as one of the major importers of corn in the world. In this paper, by studying the price behavior of corn in the market of corn producing countries in the world, including Brazil, Ukraine, Russia, India, USA and Argentina, the hypothesis of corn market integration and the law of one price were tested. The data used were monthly and from September 2004 to December 2021. The results show that the global corn trade is formed in a fully integrated market and the data of each market like price fluctuation signals are transmitted to each other. In addition, the global corn market follows the law of one price and the goods of each market were perfect substitutes for each other. The price leadership test also showed that the United States has a leading role in the market due to the high production and supply of corn, and other producers adjust the price of their product based on the price discovered in the US market.
  Keywords: Global market, Corn, Market integration, Price leadership