فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال سی و یکم شماره 2 (پیاپی 92، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پژمان پرهیزکار*، محمدحسین صادق زاده حلاج، حسین قربانی، مجید حسنی صفحات 87-97

  با فرض بر اینکه الگوبرداری از طبیعت و استفاده از شیوه های جنگل شناسی نزدیک به آن، تاثیر مثبتی بر ویژگی ها و عملکردهای مختلف بوم سازگان مانند تنوع زیستی، انعطاف پذیری و سازگاری دارد، شیوه تک گزینی در جنگل های هیرکانی اجرا شد، اما مشخص نیست که این تقلید، چه تغییراتی در مشخصه های توده های جنگلی داشته و تا چه اندازه، درست انجام شده است؟ در این پژوهش، مشخصه های زادآوری گونه های درختی در روشنه های بزرگ تر از 100 متر مربع یک راشستان که در سال 1391 برش تک گزینی در آن انجام شده بود، با یک راشستان مدیریت نشده به عنوان مرجع مقایسه شد. در هریک از ریزقطعه نمونه های چهار متر مربعی در مرکز و چهار حاشیه هر روشنه، فراوانی نهال ها و نونهال های همه گونه های درختی ثبت شد. همچنین، در هر ریزقطعه نمونه، ارتفاع، قطر یقه، عرض تاج، سلامتی، فرم ساقه و وضعیت شاخه دوانی نهال های راش (Fagus orientalis Lipsky) بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر یقه (2/2±6/26 میلی متر)، طول نهال (6/23±4/270 سانتی متر) و فراوانی نهال های شاقولی راش (06/0±3/0) در قطعه مدیریت شده به طور معنی داری بیشتر از قطعه مدیریت نشده بود (05/0  <p). میانگین فراوانی زادآوری درختان در قطعه های مدیریت شده و مدیریت نشده به ترتیب 9/7 و 3/6 نهال و نونهال در ریزقطعه نمونه محاسبه شد. فراوانی زادآوری راش در قطعه های مدیریت شده و مدیریت نشده به ترتیب در روشنه های بزرگ و متوسط، بیشتر بود. اگرچه برداشت کم به شیوه تک گزینی در جنگل مورد مطالعه، شرایط مناسب تری را برای رشد نهال های راش فراهم کرده بود، اما لازم است که در پژوهش های آینده به مواردی مانند فراوانی خشک دارها نیز توجه شود. همچنین، بررسی فراوانی گونه ی بالارونده (Hedera pastuchovii Woron. exGrossh.) به ارایه راهکارهای مناسب برای تعدیل آن ها در برنامه های مدیریتی جنگل های مورد مطالعه کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: ارتفاع نهال، زادآوری درختان، ساقه شاقولی، قطر یقه
 • یوسف عرفانی فرد*، محسن لطفی نصیرآباد صفحات 98-112
  مانگروها، بوم سازگان های ساحلی هستند که خدمات متنوع بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی ارایه می کنند. در مدیریت پایدار مانگروها، دسترسی به نقشه دقیق گستره آن ها مبتنی بر روش های نوین، ضروری است. پژوهش پیش رو با هدف نقشه برداری از جنگل های مانگرو در سرتاسر نوار ساحلی جنوبی ایران از استان خوزستان تا سیستان و بلوچستان و نیز شناسایی رویشگاه های جدید با استفاده از سنجش از دور انجام شد. به این منظور، شاخص ویژه شناسایی مانگروها روی تصاویر سنتینل2 به نام MVI (Mangrove vegetation index) در سکوی محاسبه ابری GEE (Google Earth Engine) به کار گرفته شد. تصاویر شاخص MVI با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی طبقه بندی شدند. نقشه نهایی مانگروها علاوه بر معیارهای متداول صحت سنجی، با استفاده از صحت و F1-score نیز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مجموع مساحت رویشگاه های مانگرو در جنوب ایران در اکتبر 2021 بالغ بر 8/12471 هکتار (صحت 98/0 و F1-score برابر 97/0) است که در 40 رویشگاه در چهار استان خوزستان (7/286 هکتار)، بوشهر (9/296 هکتار)، هرمزگان (9/11281 هکتار) و سیستان و بلوچستان (3/606 هکتار) پراکنده شدند. همچنین، برخی از رویشگاه های جدید مانند مانگروهای بندر ماهشهر استان خوزستان با مساحت حدود 290 هکتار نیز در این پژوهش شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: بندر ماهشهر، جنگل تصادفی، قشم، MVI
 • سمیرا بیرانوند، پدرام عطارد*، ویلما بایرامزاده، کامبیز پورطهماسی، مهدی نادی، توماس گرانت پیپکر صفحات 113-125
  خشک سالی، پیامدهای منفی بر پوشش گیاهی و تسریع روند کاهش آن دارد. در سطح جهانی، فراوانی و بزرگی خشک سالی به دلایل طبیعی و نیز انسانی در حال افزایش است. این پژوهش با هدف بررسی روند و شدت خشک سالی ها در گذشته و آینده با استفاده از شاخص استانداردشده بارش و تبخیر- تعرق (SPEI) در ذخیره گاه جنگلی ارس در کیگوران از توابع استان لرستان انجام شد. با استفاده از داده های روزانه بارش و دمای ایستگاه همدیدی الیگودرز طی دوره آماری 33 ساله (2019-1987) شاخص SPEI محاسبه شد. سپس، فراوانی و شدت خشک سالی ها در مقیاس های زمانی سه، شش، نه و 12 ماهه برای دوره های پایه (2019-1987) و آینده (2060-2030) با استفاده از مدل NorESM2-LM و تحت سناریوهای SSP126، SSP370 و SSP585 محاسبه شد. نتایج نشان داد که در گذشته، طولانی ترین دوره های خشک سالی در سال های 1990 تا 1991، 1998 تا 2000 و 2010 تا 2012 رخ داده است. همچنین، شدیدترین خشک سالی ها برای سال های 2003، 2013، 2017 و 2018 ثبت شد. براساس یافته ها، تعداد دوره های خشک سالی در آینده (2060-2030) تحت سناریوهای SSP126 و SSP585 (شش، نه و 12 ماهه) کاهش و تحت سناریوی SSP370 (سه، نه و 12 ماهه) افزایش خواهند یافت. به رغم پیش بینی کاهش فراوانی خشک سالی ها براساس شاخص SPEI در آینده، شدت و مدت خشک سالی های بسیار شدید افزایش خواهند یافت، بنابراین رویشگاه مورد مطالعه، خشک سالی های شدیدتری را در آینده تجربه خواهد کرد که تاثیر قابل توجهی بر زادآوری درختان ارس خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ارس، تغییر اقلیم، سناریو، کیگوران، SPEI
 • سیده معصومه زمانی، رضا حاجی حسنی*، کامیار صالحی صفحات 126-136
  پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی تاثیر قارچ رنگین کمان (Trametes versicolor (L.) Lloyd) بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چوب دو گونه صنوبر شامل دلتوییدس (Populus deltoides Marshall) و نیگرا (P. nigra L) در دو حالت شاهد و اصلاح شده انجام شد. از تیمار حرارتی نیز برای اصلاح نمونه های چوبی استفاده شد. نمونه های چوبی شاهد و اصلاح شده صنوبر، 16 هفته تحت تاثیر قارچ رنگین کمان قرار گرفتند. سپس، ویژگی های آن ها شامل مقدار لاکاز تولیدشده توسط قارچ، کاهش وزن ناشی از تاثیر قارچ و نیز تغییرات چگالی، مقاومت به ضربه و مقاومت فشاری موازی الیاف تحت اثرات قارچ و فرایند اصلاح اندازه گیری شدند. براساس نتایج به دست آمده، اثرگذاری آنزیم لاکاز در نمونه های شاهد، بیشتر از نمونه های اصلاح شده بود که سبب کاهش وزن بیشتری در نمونه های شاهد شد. همچنین، اصلاح حرارتی موجب کاهش چگالی، کاهش مقاومت به ضربه و افزایش مقاومت فشاری موازی الیاف در هر دو گونه شد. ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نمونه های چوبی قرارگرفته در معرض قارچ رنگین کمان نیز نشان داد که اصلاح حرارتی سبب محدودیت عملکرد این قارچ در هر دو گونه می شود. به طوری که مقدار افت ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مورد مطالعه شامل کاهش وزن، چگالی، مقاومت فشاری موازی الیاف و مقاومت به ضربه در نمونه های شاهد به طور معنی داری بیشتر از نمونه های اصلاح شده بود.
  کلیدواژگان: اصلاح حرارتی، چوب، قارچ عامل پوسیدگی سفید، لاکاز
 • رقیه گرمائی پور، امیر علم بیگی*، افشین دانه کار، افشین علیزاده صفحات 137-154
  برای درک تعداد گرودار درگیر در مدیریت و حفاظت جنگل های مانگرو در استان بوشهر، تحلیلی برای شناسایی و ترسیم میزان قدرت و توانایی تعامل در شبکه اجتماعی دو شهرستان دیر و عسلویه انجام شد. گروداران با بررسی میدانی و کتابخانه ای انتخاب شدند و از هر گرودار یک پرسش نامه تحلیل نهادی تهیه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار UCINET6.528 انجام شد. نتایج در دو محور قابل بیان است: در محور اول تصویری کلی از وضعیت گروداران بررسی شد و در محور دوم اهمیت تحلیل شبکه در مصورسازی انسجام سازمانی گروداران مرتبط با حفاظت جنگل های مانگرو استان بوشهر انجام شد. در هر پنج زمینه بررسی شده (اقدام حفاظتی، بهره برداری بهینه از ظرفیت های رویشگاه، تبادل اطلاعات و تجربه، مشارکت در تولید و کاشت نهال و جلب مشارکت مردمی) در شهرستان دیر مشخص شد که اداره آموزش وپرورش و اداره منابع طبیعی و در عسلویه دهیاری و شورای اخند و اداره محیط زیست بیشترین مرکزیت بینابینی را داشتند. نکته قابل تامل این پژوهش قدرت کم اداره محیط زیست به ویژه در شهرستان دیر به رغم متولی اصلی حفاظت از این رویش های ساحلی است. نتایج پژوهش پیش رو در دو دسته قابل ارایه است: در دسته اول نتایج نشان داد که فقدان همکاری بین گروداران اجرایی سبب تعارض، عدم هماهنگی و کاهش اعتماد جوامع محلی شده است و در دسته دوم نتایج نشان داد شاخص های خرد و کلان سنجه های اجتماعی قابلیت نشان دادن نقش گروداران در کاهش تعارضات را دارند.
  کلیدواژگان: انسجام سازمانی، حفاظت مانگروها، مشارکت اجتماعی، UCINET
 • ایرج حسن زاد ناورودی*، تارا اشرفی، علی امیدی صفحات 155-168

  پس از اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال و به دنبال آن اجرای طرح های حفاظت از جنگل و به کارگیری نیروهای حفاظتی بیشتر در سال های اخیر، ضروری است عملکرد فعلی حفاظت جنگل ارزیابی شود. هدف از پژوهش پیش رو، مقایسه دو رویکرد بهره برداری اصولی و توقف بهره برداری از نظر ذینفعان محلی و کارشناس ها بر مبنای چالش های حفاظت فیزیکی و فنی بود. روایی پرسش نامه از طریق نسبت روایی محتوایی قابل قبول (بیشتر از هفت دهم) و پایایی گویه ها از طریق نرخ ناسازگاری کمتر از یک دهم در مقایسه های زوجی تحلیل سلسله مراتبی تایید شدند. مقایسه زوجی چالش های حفاظت فیزیکی و فنی براساس تحلیل سلسله مراتبی توسط دو گروه از خبرگان محلی (20 نفر) و کارشناس های (21 نفر) در حوزه های 10 چفرود و 24 ملکرود انجام شد. نتایج نشان داد که اهمیت چالش های حفاظت فیزیکی سه برابر چالش های حفاظتی فنی بودند. در بین چالش های فنی، "ضعف در استقرار کمربند حفاظتی"، "ضعف در قرق های احیایی" و ضعف در دخالت جنگل شناسی" به ترتیب بیشترین درجه اهمیت را داشتند. در بین چالش های حفاظت فیزیکی، "تصرفات"، "ساخت وسازها"، "قطع و قاچاق"، "چرای دام و بهره برداری سنتی" و "حریق" به ترتیب در رتبه اول تا چهارم اهمیت قرار داشتند. بنابراین، ارجحیت رویکرد بهره برداری اصولی نسبت به تنفس بهره برداری تایید شد. نتیجه آزمون من ویتنی یو نشان داد که بین نظر خبرگان محلی و کارشناس ها، اختلاف معنی دار وجود نداشت. می توان نتیجه گرفت که توقف بهره برداری چوبی و طرح های جنگل داری، کلید حل چالش های حفاظت جنگل های هیرکانی نیست. برای رفع چالش های حفاظت جنگل، پیشنهاد می شود ضمن تجدیدنظر در طرح های جنگل داری اجراشده در سال های گذشته، این طرح ها با رعایت ضوابط و اصول مدیریت پایدار برای همه واحدهای جنگلی، اجرا شوند.

  کلیدواژگان: توقف بهره برداری، جنگل های هیرکانی، مدیریت پایدار
|
 • P. Parhizkar *, M.S. Sadeghzadeh Hallaj, H. Ghorbani, M. Hassani Pages 87-97

  The single tree selection method was applied in the Hyrcanian forests of northern Iran to imitate nature and enhance the ecosystem characteristics and functions such as biodiversity, flexibility, and adaptability. However, the effectiveness of this imitation and the changes in the forest stand characteristics were unclear. This research compared the regeneration characteristics of tree species in canopy gaps larger than 100 m2 in a beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in the Hyrcanian forests that underwent single tree selection in 2013 with an unmanaged beech forest as a reference. The abundance of seedlings and saplings of all tree species was recorded in each microplot (with an area of 4 m2) in the center and four edges of each gap. The height, collar diameter, crown width, health, stem form, and mode of branching of beech saplings were also measured in each sample microplot and compared. The results indicated that the mean collar diameter (26.6±2.2 mm), height (270.4±23.6 cm), and frequency of orthotropic beech saplings (0.3±0.06) in the managed compartment were significantly higher than the unmanaged compartment (p < 0.05). The average frequency of regeneration in the managed and unmanaged compartments was 7.9 and 6.3 per microplot, respectively. The frequency of beech regeneration in the managed compartment was higher in large gaps, while it was higher in medium gaps in the unmanaged compartment. Although the low harvesting in the studied forest improved the growth conditions for beech seedlings, the abundance of dead trees should be considered. Moreover, the presence of Hedera pastuchovii Woron. exGrossh. in these forests should be examined and managed accordingly.

  Keywords: sapling height, tree regeneration, orthotropic, Collar diameter
 • Y. Erfanifard *, M. Lotfi Nasirabad Pages 98-112
  Mangrove forests are coastal ecosystems that provide various benefits for ecology, economy and society. To manage these forests sustainably, accurate mapping of their distribution using modern techniques is crucial. This study aimed to map the mangrove forests along the southern coast of Iran from Khuzestan province to Sistan and Baluchestan province and identify new sites using remote sensing. The Mangrove vegetation index (MVI) was applied to Sentinel-2 images on the Google Earth Engine (GEE) cloud computing platform. The MVI images were classified by the random forest algorithm. The final maps were evaluated by accuracy, F1-score and other common indices. The results indicated that the total area of mangrove forests in southern Iran was about 12471.8 ha (accuracy 0.98, F1-score 0.97) in October 2021 in 40 sites across four provinces: Khuzestan (286.7 ha), Bushehr (296.9 ha), Hormozgan (11281.9 ha) and Sistan and Baluchestan (606.3 ha). Moreover, some new sites, such as the mangroves of Mahshahr Harbor with an area of around 290 ha in Khuzestan province, were discovered in this study.
  Keywords: Mahshahr Harbor, MVI, Qeshm, random forest
 • S. Beiranvand, P. Attarod *, V. Bayramzadeh, K. Pourtahmasi, M. Nadi, Th. G. Pypker Pages 113-125
  Drought is a major threat to vegetation and can cause its decline. Due to natural and human factors, droughts are becoming more frequent and intense around the world. This research examines the trend and severity of droughts in the past and future using the standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) for a Juniper forest reserve in Keygooran, Lorestan Province, Iran. The SPEI index was calculated using daily precipitation and temperature data from the Aligudarz synoptic station for a 33-year period (1987-2019). The frequency and severity of droughts were assessed for the recent past (1987-2019) and the future (2030-2060) using the NorESM2-LM model under the SSP126, SSP370 and SSP585 scenarios. The results showed that the longest droughts occurred in 1990-1991, 1998-2000 and 2010-2012. Moreover, 2003, 2013, 2017 and 2018 were the years with the most severe droughts. In the future (2030-2060), drought periods will be projected to decrease under the SSP126 and SSP585 scenarios (6, 9 and 12 months) and increase under the SSP370 scenario (3, 9 and 12 months). The intensity and duration of extremely severe droughts will be projected to increase in the future despite the decrease in drought frequency based on SPEI. Therefore, the Juniper forest reserve will face more severe droughts in the future, which will affect the reproduction of juniper trees significantly.
  Keywords: Climate change, Juniper, scenario, SPEI
 • S.M. Zamani, R. Hajihassani *, K. Salehi Pages 126-136
  The aim of this study was to evaluate the effect of white rot fungus (Trametes versicolor (L.) Lloyd) on physical and mechanical properties of treated and untreated poplar wood (Populus deltoides Marshall and P. nigra L.). Heat treatment was used as wood modification. Heat-treated and untreated poplar wood specimens were evaluated after exposing to the white rot fungus for 16 weeks. The evaluated properties was included: laccase activity, mass loss, density changes, impact strength and compression strength parallel to grain due to thermal modification and also fungus efficiency. Evaluation of lacase activity showed more efficiency of this enzyme in controls in compared to modified specimens in which also caused more mass loss. In both two poplar wood species, thermal modification reduced the density and the impact strength of the specimens, but improved the compression strength parallel to grain. Evaluation of physical and mechanical properties of the specimens exposed to white rot fungus also showed that thermal modification limits efficiency of this fungus on both poplar wood species. As a result, the reductions in the studied physical and mechanical properties, including mass loss, density, compression strength parallel to grain, and impact strength, were significantly more pronounced in the control group than the modified specimens.
  Keywords: laccase, Thermal modification, white rot fungus, wood
 • R. Garmaeepour, A. Alambeigi *, A. Danehkar, A. Alizadeh Shabani Pages 137-154
  An analysis was conducted to determine the number and influence of stakeholders involved in managing and protecting mangrove forests in Bushehr province. Field and library research was performed to select beneficiaries, and an institutional analysis questionnaire was administered to each organization. Data analysis was carried out using UCINET6.528 software. The results can be interpreted in two ways: 1) an overall assessment of the actors in the sample and 2) the significance of network analysis in highlighting the organizational coherence of institutions involved in mangrove forest protection in Bushehr province (such as conservation efforts, optimal habitat utilization, information exchange and experience sharing, participation in seedling production and planting, and community involvement). The Department of Education and Department of Natural Resources in Dayyer, and the Village Management, Council of Akhand, and Environment Department in Assaluyeh had the highest betweenness centrality. An important finding of this study is the limited power of the environmental department, particularly in Dayyer county, despite being the main authority responsible for conserving these coastal vegetation areas. The research results can be categorized into two areas: first, the lack of cooperation among executive institutions has resulted in conflicts, lack of coordination, and decreased trust among local communities; second, social indicators on both micro and macro levels have the potential to demonstrate the role of institutions in conflict reduction.
  Keywords: Mangrove conservation, organizational cohesion, social participation, UCINET
 • I. Hassanzad Navroodi *, T .Ashrafi, A. Omidi Pages 155-168

  After implementing a logging ban in the northern forests of Iran and increasing protection forces in recent years, the current performance needed to be evaluated. The purpose of the research was to compare two approaches - sustainable exploitation and exploitation cessation - from the perspective of local stakeholders and experts, considering the physical and technical challenges in forest protection. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed using acceptable content validity (above 0.7) and incongruity rate (below 0.1) in pairwise comparisons based on AHP. Two groups, consisting of 20 local stakeholders and 21 forest experts in the Chafroud 10 and Malakroud 24 basins, conducted a hierarchical analysis to compare the physical and technical challenges in forest protection. The results indicated that physical protection challenges were three times more important than technical challenges. Among the technical challenges, the establishment of protection belts, fence weaknesses, and issues with silvicultural operations were prioritized. In terms of physical protection, trespassing, constructions, illegal wood cutting and smuggling, livestock grazing, traditional exploitations, and fires were ranked from first to fourth. Therefore, the sustainable exploitation approach was favored over exploitation cessation. The Mann-Whitney U test revealed no significant difference between the opinions of local stakeholders and forest experts in the study area. Thus, it can be concluded that simply halting wood exploitation and forest management plans is not the solution to the physical and technical protection challenges faced by the Hyrcanian forests. To address these challenges, it is recommended that past forestry plans be revised and implemented in accordance with the criteria and principles of sustainable management for all forest units.

  Keywords: Hyrcanian forests, logging ban, sustainable management