فهرست مطالب

پژوهش های انسان شناسی ایران - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1402)

نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم رفعت جاه*، سارا حسامی صفحات 9-30
  هدف

  اگرچه علوم انسانی در رشد بنیان های فرهنگی و توسعه پایدار جامعه نقش مهمی ایفا می کند اما در غالب جوامع کمتر توسعه یافته از جمله ایران، در جایگاهی پایین تر از علوم طبیعی قرار داده می شود. پل ریکور بر این باور است که به دنبال بروز یک رویداد و در جریان شکل گیری آن خاطره ای جمعی در ذهن مردم ایجاد شده و تداوم می یابد. تکرار این خاطره و ذهنیت در زمان حال متضمن فراموشی برخی ابعاد آن رویداد و برجسته کردن برخی جنبه های دیگر و گاه تحریف آن می گردد. در پژوهش حاضر با دغدغه واکاوی ریشه های این نگرش به علوم انسانی، با این پیش فرض که رویکرد زمان پیدایش و تکوین نهاد دانشگاه در ایران یعنی از زمان تاسیس دارالفنون تا به امروز بر منزلت کنونی علوم انسانی در خاطره جمعی مردم ما تاثیر گذاشته در پی واکاوی جایگاه این علوم در دارالفنون به عنوان نقطه شروع نهاد دانشگاه ایرانی پرداخته ایم.

  روش شناسی: 

  بدین منظور سه نفر از چهره های کلیدی دارالفنون، ملکم خان ناظم ا لدوله، اعتضادالسلطنه و اعتمادالسلطنه را برگزیده و دیدگاه و عملکرد آنها را در مورد علوم انسانی با استفاده از مفهوم خاطره جمعی پل ریکور، مورد تحلیل قرار داده ایم. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی و  کتابخانه ای انجام گرفته است. 

  یافته ها

  یافته های پژوهش موید آن است که پیدایش و تکوین دارالفنون به عنوان نخستین نهاد آموزشی نوین ایران را می توان بر اساس روایتی از توسعه که عقب ماندگی ایرانیان را در فن، تکنیک و صنعت می داند، فهم و تفسیر کرد. غفلت دارالفنون از اهمیت علوم انسانی در فرایند مدنیت و توسعه علمی و صنعتی، یکی از زمینه های شکل گیری این نگرش در اذهان مردم و سیاستگذاران ما بوده که هنوز هم در قالب خاطره جمعی جضور دارد و مانع تحقق جایگاه شایسته علوم انسانی در آموزش عالی و فرایند توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ما می شود.

  کلیدواژگان: اعتضادالسلطنه، اعتمادالسلطنه، خاطره جمعی، دارالفنون، ریکور، علوم انسانی، ملکم خان ناظم ا لدوله
 • محمد سمیعی*، محمدرحیم فروزه صفحات 31-56
  هدف

  گیاه مردم نگاری روشی برای شناسایی دانش استفاده از گیاهان بین مردم بومی بوده و با توجه به اینکه گیاهان از گذشته تاکنون در بسیاری از موارد بقا و معیشت جوامع مختلف را تضمین نموده اند، وابستگی و ارتباط بین آنها با گیاهان را نمایان می کند. در این مطالعه با توجه به غنای گونه های گیاهی و دانش بومی مردم محلی در خصوص گیاهان، منطقه قلعه میران شهرستان رامیان مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش شناسی

  اطلاعات مورد نیاز به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده همراه با مشارکت جمع آوری شد. مصاحبه ها به صورت هدفمند از خبرگان محلی صورت پذیرفت. درمجموع در این تحقیق گونه های مربوط به 10 خانواده گیاهی که مردم نسبت به آنها شناخت بیشتری داشتند و تعداد نقل و قول از آنها نسبت به سایر گیاهان بیشتر بود انتخاب گردید.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن است دانش و کاربرد گیاهان بسیار متنوع بوده بطوری که از 15 گونه گیاهی انتخاب شده، 10 گونه استفاده دارویی- خوراکی، 3 مورد استفاده علوفه ای و 2 گونه خاصیت سمی داشته اند. علاوه بر آن مشخص شد مردم محلی گیاهان را با توجه به خصوصیات موفولوژیک و نیاز اکولوژیک نام گذاری کرده و اطلاعات بسیار ارزنده ای در خصوص مکان رویش گیاهان، شیوه بهره برداری و شیوه استفاده از گیاهان به عنوان خوراک، دارو، ابزار و سرپناه دارند و از آنها در زندگی خود استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: خبرگان محلی، گیاهان دارویی، گیاه مردم نگاری، مصاحبه نیمه ساختار یافته، منطقه قلعه میران
 • اباذر اشتری مهرجردی*، طاها عشایری، طاهره جهان پرور صفحات 57-75
  هدف

  خال کوبی امری اجتماعی-فرهنگی است که در جوامع سنتی و مدرن با شیوه ها، اهداف و الگوهای متفاوتی از قدیم تا عصر مدرن رایج بوده است، در ایران خال کوبی در میان زنان و مردان به فروانی مشاهده می شود. هدف اصلی پژوهش مطالعه دلایل جامعه شناختی خال کوبی در جامعه ایرانی با استفاده از روش فراترکیب است.

  روش شناسی

  روش پژوهش از نوع فراترکیب کیفی؛ بازه زمانی 1368-1401؛ واحد تحلیل مقاله، رساله، کتاب و طرح های پژوهشی بوده که تعداد 40 مقاله با موضوع "خال کوبی" گردآوری و بعد از غربالگری؛ 25 سند وارد مرحله تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد به یک باره در سال  1399 تعداد بیشترین تحقیقات (20 درصد) در زمینه خال کوبی صورت گرفته است، همچنین بیش از یک چهارم تحقیقات؛ جامعه آماری خود را از میان شهروندان عمومی وزنان انتخاب کرده اند. در این میان عوامل اجتماعی (کج رفتاری، پیوند افتراقی، کسب جایگاه اجتماعی، آنومی اجتماعی)؛ فرهنگی (درمانی- پزشکی، انتقال معنا و پیام فرهنگی، تعلق فرهنگی، آنومی فرهنگی)؛ روانی (هراس روانی، آنومی روانی، لذت شخصی) و عوامل زمینه ای (وضعیت تاهل، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، جنس، سن، شغل، محل زندگی، بیکاری، میزان درآمد) در گرایش خال کوبی موثر بوده است. به عبارت دیگر درگذشته وجه فرهنگی -هویتی و اجتماعی آن بیشتر برجسته بوده و امروزه وجوه روانی و زمینه ای. بر این اساس خال کوبی در ایران طبق نتایج فراترکیب پژوهش ها، امری چند ساختی بوده و دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی و روانی دارد.

  کلیدواژگان: آنومی فرهنگی، بحران روانی، پیام فرهنگی، خالکوبی، منزلت اجتماعی
 • طیبه عزت اللهی نژاد* صفحات 77-98
  هدف

  خودتزیینی نمادی از باور و ارزش های یک جامعه است که امروزه با تغییر حکومت سنتی به مدرن در ایران تغییرات گسترده ای را تجربه کرده است، اگرچه امروزه مد گرایی یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی به شمار می آید و پوشش به مثابه بدن دوم در تولید و بازتولید هویت نقش دارد اما از دیرباز افراد برای اعلان تعلق یا گسست خود نسبت به ارزش های جمعی، سنت، تاریخ و دین از آن بهره می بردن.

  روش شناسی

  از همین روی در این پژوهش تلاش شد تا با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و رویکردی کیفی و با مطالعه میدانی مردم نگارانه (مصاحبه و مشاهده مشارکتی) و همچنین با بهره مندی از ادبیات نظری انسان شناسی زیبایی شناسی بومی، به واکاوی مولفه های زیبایی در خودتزیینی زنان و رابطه آن با ارزش های جمعی عشایر عرب کتی به عنوان بزرگترین عشایر عرب تهران ساکن در روستای حصار بالای ورامین پرداخته شود. پرسش اصلی مطروحه: زیبایی و زشتی در خودتزیینی زنان عشایر عرب کتی روستای حصاربالای ورامین تابع چه مولفه هایی است؟

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که ارزش های جمعی و باورهای دینی دو مولفه اصلی در شکل گیری زیبایی و زشتی پوشش زنانه است، بطوری که زیبایی و زشتی دو بعد مادی و معنوی دارد که زیبایی معنوی بر زیبایی مادی ارجح است و زشتی«مجیبر» زمانی پدید می آید که فرد در خودتزیینی از ملاک ها و ارزش های مادی و معنوی جمعی پیروی نکند و متقابلا زیبایی «زین» زمانی پدید می آید که تابع ارزش های جمعی و باورهای دینی است و در خودتزیینی زنانه، مولفه هایی همچون سن افراد، جایگاه اجتماعی (تاهل یا تجرد)، اقتصادی، ایدیولوژی، ارزش و ضد ارزش در دین (گناه، ثواب، محرم و نامحرم) لحاظ شده و بر رنگ، شکل و جنس پوشش تاثیر می گذارد بطور مثال فراخی«واسعه» پوشیدگی اندام «ستر» (تنگ و بدن نما نبودن)، بلندی«طویل»، رنگ خنثی در اجتماع، رنگ مناسب سن افراد« حسب الحیاه» و جنس طبیعی (غیر طبیعی) است که در نهایت مولفه های زیبایی در پوشش زنانه  همسو با ارزش های جمعی و دینی است که به دو دسته اصلی سنگین« ثقیل» و سبک «خفیف»  تقسیم می شود و اغلب زنان این روستا تلاش می کنند تا خودتزیینی شان در حیطه خودتزیینی ثقیل قرار گیرد و آنان را«زن زیبای مقبول» بدانند.

  کلیدواژگان: خودتزیینی، روستای حصار بالای ورامین، زنان، زیبایی و زشتی، عشایر عرب کتی
 • ابوالفضل اخوان، وحید رشیدوش*، محمد همایون سپهر صفحات 99-121
  هدف

  مطالعه مردم شناختی بازی های بومی فضاهای گردشگری فرهنگی(موزه مردم شناسی) شهرستان ارومیه است.

  روش شناسی: 

  کیفی بوده و برای گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی استفاده شد. طبق چهارچوب نظری تحقیق برای توصیف و تحلیل بازی های بومی می توان از نظریه های کارکردگرایی فرهنگی برانیسلاو مالینوفسکی، بوم شناسی فرهنگی جولیان استیوارد، نماد شناسی لسلی وایت بهره برد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد؛ مردم منطقه برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت، بازی های بومی انجام داده و همچنین بازی های بومی با نوع جنسیت، سن، شرایط زیست بوم طبیعی و انسانی و معیشت تناسب و پیوند داشته و از کارکردهای بازی محلی می توان به؛ آموزش و فراگیری به ویژه در میان کودکان و نوجوانان که در مناسک گذار و مراحل مختلف اجتماعی شدن آن ها تاثیر شگرف و غیرمستقیم داشته و در کنار تقویت جنبه های جسمی و روحی  به افزایش انسجام گروهی و ازدیاد مشارکت اجتماعی  اشاره کرد. شکل اجرا و نمادهای مختلف موجود در بازی های سنتی محلی، نوع لباس، ابزارها بکار رفته در بازی ها، قواعد حاکم در بازی ها، اجرای بازی های بومی در حضور گردشگران، مشارکت گردشگرای در اجرای بازی های محلی، برگزاری جشنواره های گردشگری بازی های محلی، موضوعات بسیار جذابی برای مبادلات فرهنگی و جلب گردشگر و رونق گردشگری فرهنگی شهرستان ارومیه محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: مطالعه مردم شناختی، بازی های بومی، تحقیق کیفی، گردشگری فرهنگی، ارومیه
 • مریم حسین یزدی*، ابراهیم فیاض صفحات 123-143
  هدف

  در این پژوهش تلاش می شود تا هویت یابی دو قوم  خلج و زند در روستای ونارچ واقع در شهرستان کهک، مورد بررسی قرار بگیرد. قوم زند و قوم خلج با وجود اینکه در حدود یک قرن است در یک روستا، با همدیگر همزیستی دارند، کمترین تعامل فرهنگی را با یکدیگر داشته اند. هدف این مقاله مطالعه چگونگی فرایند هویت یابی دو قوم خلج و زند  است، دو قومی که همزیستی در مکان یکسان، سبب نزدیک شدن آن دو به هم نشده است، بلکه مرز جغرافیایی و مرز فرهنگی نیز میان آنان ایجاد شده است.

  روش شناسی

  برای حصول نتایج، علاوه بر مطالعات نظری و پیشینه ی پژوهشی، از روش کیفی، حضور طولانی مدت در میدان ، تکنیک های مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. تعداد 30 مصاحبه با قوم خلج و قوم زند در سنین و نسل های مختلف انجام شده است. از طریق تحلیل مصاحبه ها داده ها جمع آوری و طبقه بندی شدند.

  یافته ها

  با توجه به یافته های تحقیق مشخص شد که هر دو قوم استراتژی های خاصی برای تحکیم و ثبات هویت قومی خویش دارند لذا در این نوشتار با توجه به نظریات بریکول که مبتنی است بر فرایند هویت یابی و بارث که مرزبندی گروه های قومی را مطرح کرده است، به شناسایی عناصر هویتی قوم زند و خلج پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این امر است که قوم زند به لحاظ خدمات رفاهی، آموزشی و روابط فرهنگی وامدار قوم خلج هستند و از آنجا که قوم زند ساکنین ابتدایی و اولیه ی این روستا نبودند، در حاشیه و قوم خلج در مرکزیت قرار دارد. لذا قوم زند برای استمرار هویت خود وارد استراتژی "خودرابطه ای" شده است؛  و از طریق حفظ زبان قومی و تعلیم آن به نسل های جدید، ازدواج درون گروهی و تشدید روابط فامیلی، فرزندآوری و افزایش جمعیت، اتحاد و همبستگی در هر شرایطی، هویت قومی خویش را حفظ و تقویت می کند. استراتژی افزایش جمعیت که به آن اشاره شد، قوم زند را از اقلیت خارج می کند بر قدرت آنان می افزاید؛ بنابراین خیلی بر آن تاکید دارند و اما در مقابل،  قوم خلج به تعلق مکانی روستا تمرکز دارند و تلاش می کنند تا حس تعلق مکانی و هویت مکانی برای قوم زند ایجاد نشود و همیشه در حاشیه باقی بمانند. برای آنان بسیار مهم است تا به خود و دیگران اثبات کنند که تمامیت روستا متعلق به قوم خلج است. در واقع می توان بیان کرد که از آنجایی که حضور  قوم زند هنوز از جانب قوم خلج پذیرفته شده نیست، نمی توانند ادعایی در خصوص مالکیت زمین روستا داشته باشند. عدم هویت مکان برای قوم زند در شغل آنان نیز تاثیر گذاشته است و تمرکز بر دامداری دارند و زمین کشاورزی در اختیار ندارند. اما قوم خلج برای پایبندی بیشتر به مالکیت روستا، تمرکز بر کشاورزی دارند و با اتصال به خاک روستا، هویت مکانی خویش را تقویت می کنند

  کلیدواژگان: هویت یابی، هویت قومی، خود طبقه بندی قومی، خلج، زند
 • فاطمه تسلیم جهرمی* صفحات 145-162
  هدف

  هدف از انجام این مقاله اثبات این موضوع است که نخل به عنوان نماد ایزدی قربانی شونده در مناطق نخل خیز فارس به ویژه در شهرستان جهرم، در آیین های سوگواری امام حسین(ع) به صورت حقیقی و نمادین کاربرد داشته است.

  روش تحقیق

  روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مشاهدات میدانی است.

  یافته های تحقیق

  بر اساس یافته ها، آیین های سوگواری از آیین های بسیار کهن تاریخ بشر است. نگاهی خاستگاه این رسوم نشان می دهد آیین های سوگواری عمومی و مشهور، از منشاء اسطوره های زایش و رستاخیز مایه گرفته و ادامه یافته اند. در اساطیر، ایزدی نباتی قربانی می شود تا خونش ضامن حیات و برکت بخش باشد که حاصل این قربانی یا خودنثاری ایزدی، به نوعی تکرار عمل کیهان آفرینی و پیدایش و تکوین جهان هاست. ایرانیان روح واقعه عاشورا را لمس کرده اند و این دیده ها، الگوهایی کهن را در ذهن تاریخی ایشان بازآفرینی کرده است تا این واقعه را علاوه بر حادثه ای در پهنه تاریخ، رخدادی ازلی و ابدی بینگارند. در فرهنگ ایرانی، پیکره نخل به پیکره انسان تشبیه شده و از سویی نیز نمادی از ایزد شهید بین النهرین، یعنی دوموزی است. خون امام حسین(ع) بسان سیاوش و سایر قهرمانان که ناجوانمردانه و مظلومانه کشته شده اند، برکت بخش سایر قیام هاست، بنابراین در اذهان و آیین های ایرانی، درخت نخل که نماد ایزدی گیاهی قربانی شونده است و در عزاداری های اساطیری به کار می رفته، نماد شهادت امام حسین(ع) نیز قرار می گیرد و قربانی می شود. نمونه مورد مطالعه این تحقیق، شهرستان جهرم، از شهرهای کهن و نخل خیز فارس و جنوب ایران است که در منابع مکتوب کهن نیز از کیفیت خرمای آن تعریف شده است. تا بدانجا که سیاحان در دوره صفوی، این شهر را جنگل نخل نامیده و از کیفیت درختان نخل، شکل و خرمای آن بسیار سخن گفته اند. با این حال در تحقیقاتی که درباره نخل انجام شده، به ریشه های اسطوره ای و سنن مرتبط با این درخت در فارس یا جهرم اشاره نشده است.

  نتایج تحقیق

  بر اساس نتایج به دست آمده، نخل ماتم هم تمثیلی از امام حسین(ع) و هم نماد شییی مقدس، یعنی تابوت شهدا، در آیین های سوگواری محرم در فارس است. این مراسم نیز، مانند بسیاری از عزاداری های آیینی، هم نوعی اعلام سوگواری و ماتم در پی به شهادت رسیدن امام حسین(ع) و همراهی و حمایت و هم نوعی ابدی دانستن امام حسین(ع) و قیامش است. شیوه هایی چون: نخل ماتم، تابوت و کتل و... از اشکال نمادین آیین عزاداری محرم در جهرم است که در تمام آن ها از گذشته تا کنون نخل وجود داشته است. این سنت ها با سایر سنن مناطق جنوب فارس مانند لار، لامرد، خاوران و... که نخل خیزند نیز در برخی موارد تطابق دارد. محصولات حاصل از نخل چون خرما، حلوا، نان های شیرین و... نیز در مراسم عزاداری امام حسین(ع) در فارس و جهرم به صورت نمادین برای شادی روح درگذشتگان استفاده می شوند که آن ها نیز ریشه در اساطیر دارند.

  کلیدواژگان: امام حسین، اساطیر، فارس، محرم، عزا، نخل
 • محمدرضا جلیلوند* صفحات 163-178
  هدف

  گردشگری قومی نقشی مهم در توسعه گردشگری اجتماع محور ایفا می کند. به دلیل تنوع اقوام مختلف در ایران اسلامی، تقویت گردشگری قومی می تواند به توسعه همه جانبه این مناطق از مناظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منجر گردد.  ترکیب نژاد و اقوام در ایران یکپارچه نیست و تنوع جمعیتی که قرن‎ها در اثر اختلاط نژادها و مهاجرت‏ها به وجود آمده است موجب پیدایش اقوام فارس، آذری، کرد، لر، بلوچ، بختیاری، تالشی، ترکمن، قشقایی، شاهسون و عرب شده ‏است که هر یک دارای آیین و رسوم مختلفی در زمینه هایی چون موسیقی، جشن (تولد، ختنه سوران، جشن تکلیف و...) مراسم عروسی یا عزا و ماتم، نیایش، مهمانداری و مهمانپذیری، صنایع دستی، غذا و خوراکی، برپایی خیمه، شکار و غیره هستند که قابلیت های زیادی برای جذب گردشگر دارند. ترکمن صحرا یکی از مناطق بکر و کم نظیر در شمال شرقی کشور است که با جاذبه های گردشگری بی نظیرش هر ساله هزاران مسافر را به سمت خود جذب و پذیرای آن ها است. علت محبوبیت این منطقه، موقعیت جغرافیایی جذاب و باب طبع گردشگران می باشد. در این پژوهش تلاش می شود با نگاهی مردم نگارانه به پدیده گردشگری قومی و با تمرکز بر منطقه ترکمن صحرا پرداخته شود.

  روش شناسی

  این پژوهش از منظر فلسفه، از نوع تفسیرگرا، از منظر رویکرد از نوع استقرایی، از منظر استراتژی از نوع قوم نگاری، از منظر گزینش روش از نوع کیفی تک روشی و از منظر افق زمانی از نوع تک مقطعی است. در تحقیق قوم نگاری پژوهشگر به توصیف علمی گردشگری قومی در منطقه ترکمن صحرا خواهد پرداخت تا مولفه ها و ویژگی های فرهنگی جذاب این منطقه برای جذب گردشگران قومی مشخص گردد. ابزار مورد استفاده، مصاحبه های بدون ساختار با 38 نفر از مردم بومی و بومگردی های منطقه ترکمن صحرا بود. شیوه نمونه گیری به صورت ترکیبی از در دسترس و گلوله برفی می باشد و تا حد اشباع نظری اجرا شد. 

  یافته های پژوهش

  412 گزاره کلامی معنادار حاصل از مصاحبه ها، 312 کد استخراج شد که پس از کنارگذاشتن کدهای تکراری 246 مفهوم و هشت مضمون سازمان دهنده استخراج شد. مضامین شناسایی شده شامل هشت مولفه گردشگری قومی در منطقه ترکمن صحرا از جمله اکوتوریسم به واسطه وجود جاذبه های طبیعی متعدد و منحصر به فرد در منطقه، گردشگری غذا به دلیل تنوع غذاهای محلی، گردشگری هنری به دلیل آثار و صنایع خلاق منطقه، گردشگری میراث به دلیل وجود آثار تاریخی متعدد، گردشگری ورزشی به دلیل وجود بازی ها و ورزش های سنتی منطقه، و گردشگری فرهنگی به دلیل وجود مولفه های فرهنگی و آداب و رسوم خاص و منحصر به فرد منطقه ترکمن صحرا بود.علیرغم وجود مولفه ها و ویژگی های خاص در منطقه ترکمن صحرا که می تواند منجر به جذب تعداد هر چه بیشتری از گردشگران می گردد، به دلایل مختلفی همچون عدم توجه ویژه دولت به بخش گردشگری قومی، نبود زیر ساخت های اقتصادی، عدم تبلیغات مناسب از فرهنگ قوم ترکمن، و... به خوبی نتوانسته است از این مولفه ها در راستای توسعه اقتصادی استان گلستان بهره گرفته شود

  کلیدواژگان: گردشگری قومی، توسعه گردشگری، مردم نگاری، ترکمن صحرا، قوم ترکمن
 • علی نوراللهی* صفحات 179-214
  هدف

  ایل خزل از ایل های پرجمعیت ساکن در نواحی شمال ایلام است که در گذشته دارای شیوه معیشتی بر کوچ نشینی بوده و امروز در شهرستان شیروان چرداول و ایلام و بخش های بزرگی از آن در استان های کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و کردستان(چاردولی)، فارس و در کردستان عراق به سر می برند. در مورد منشاء این ایل اطلاعات اندکی در دست است. اما بر اساس شواهد سابقه آن حداقل به دوره صفویه می رسد و در ادوار بعد تحولات مختلفی را از سر گذرانده است. ساختار این ایل بر پدر تباری است و دارای پیوندهای عشیره ای، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی زیادی در گذشته با ایل های همجوار بوده است بطوریکه برخی این ایل ها خود را به یک نیای مشترک می رسانند و برای مقابله با ایل های دشمن یا رقیب پیمان نامه های توسط سران آن با ایل های همجوار بسته می شد. در مجموع این ایل دارای پیمان نامه با والیان و متحد آنان به شمار می رفتند. دارای ساختار اجتماعی و  سلسله مراتب سیاسی و ساختار قدرت خاص خود است. این ساختارها در مواقع بحران بقای ایل را تضمین می کردند. از نظر ساختار اجتماعی از مال- بنه مال- هوز، خی ل و تخمه- طایفه- تیره و ایل تشکیل شده است و از نظر ساختار سیاسی به ترتیب شامل ریش سفید یا سرمال، کلین یا کلانتر، کدخدا، کدخدای رییس تیره و تشمال (یک یا دو نفر یا بیشتر) که ریاست ایل را به صورت مشترک برعهده داشتند و در بالاترین رده قدرت هاونگره یا کنفدراسیون ایلی به ریاست والی(تا پیش از دوره پهلوی اول) شامل می شد. ایل خزل دارای 5 تیره که هرکدام از این تیره ها دارای قلمروی خاص خود بوده و از چندین طایفه تشکیل شده اند. به گویش کردی جنوبی صحبت می کنند و امروزه پیرو مذهب تشیع هستند. در این مقاله به بررسی ساختار اجتماعی سیاسی و سلسله مراتب قدرت و جایگاه مذهب در ایل خزل تا پایان دوره پهلوی اول براساس پژوهش های میدانی یعنی بر اساس گفتگوها و روایاتی که در آیین های مختلف توسط شاعران و بزرگان بازگو شده و حضور در آیین های مختلف و همچنین در خلال بررسی های باستان شناسی گورستان های متعددی مربوط به تیره ها و طوایف ایل خزل و دیگر ایل ها(که می توانست جنبه مادی این ساختار را نشان دهد) بررسی شد و سپس به بررسی هرکدام از عوامل پیشگفته برای دستیابی به ساختارهای اجتماعی- سیاسی در کنار مطالعات کتابخانه ای-سفرنامه ها و گزارشاتی که در گذشته نوشته شده اند، پرداخته شد.

  روش شناسی: 

  بطور کلی در این مقاله نگارنده از روش امیک(دیدگاه و اندیشه مردمان مورد مطالعه) و روش اتیک(دیدگاه پژوهشگر) که روش های رایجی در انسان شناسی هستند، در کنار مطالعات کتابخانه و در تلفیق با هم بهره برده است.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان دهنده وجود ساختار اجتماعی و سیاسی نظام مند در ایل خزل است که این ساختارها در ارتباط و تعامل با هم توانسته اند انسجام ایل را در برابر دیگر ایل ها حفظ کرده و به عنوان یک واحد منسجم و یکدست در بیرون و در درون نیز به حفظ نظم و برطرف ساختن مشکلات کمک کند

  کلیدواژگان: غرب زاگرس مرکزی، ایلام، ایل خزل، ساختار اجتماعی- سیاسی، دین و مذهب
 • امیر هاشمی مقدم* صفحات 215-233
  هدف

  طی دو دهه گذشته، مراسم اربعین از یک پیاده روی نسبتا ساده که صرفا توسط شهروندان شیعه عراقی انجام می شد تبدیل به یک مراسم گسترده با حضور بیش از 25 میلیون شیعه از سراسر جهان، از جمله حدود سه میلیون نفر ایرانی شده است. طبیعتا این حجم گسترده حضور انسانی در یک نقطه و برای برگزاری یک مراسم که در کمتر جایی در جهان می توان نمونه مشابهش را یافت، در کنار همه دستاوردها و کارکردهایی که دارد، پیامدهای ناخواسته منفی ای هم دارد که می تواند «آسیب هایی» به خود آن مراسم، شرکت کنندگان (زایران) و منسوبان به آن (کل شیعیان و حکومت های ایران و عراق) وارد کند. به ویژه وقتی در نظر بگیریم حضور ایرانیان در مراسم پیاده روی اربعین طی کمتر از یک دهه از چند هزار نفر به چند میلیون نفر رسید؛ رشدی که بسیاری از افراد و نهادها انتظارش را نداشته و بنابراین آمادگی لازم برای رویارویی با پیامدهایش را نیز نداشتند. در این پژوهش بر آنیم تا ابتدا یک آسیب شناسی کلی از این مراسم ترسیم کرده و سپس به تحلیل مهمترین این آسیب ها از نگاه انسان شناسی گردشگری بپردازیم.

  روش شناسی

  در انجام این پژوهش هم از روش های میدانی و هم از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. در این زمینه تجربه حضور نگارنده در مراسم اربعین و همچنین مصاحبه عمیق با شصت نفر (20 نفر کارشناس، 20 موافق برگزاری اربعین و 20 منتقد برگزاری اربعین به شیوه کنونی) در این راستا جای می گیرد. شیوه نمونه گیری ترکیبی از تصادفی و گلوله برفی بود. ابتدا با چند نفر از دم دست ترین افراد هر گروه مصاحبه شد و سپس از آنان درخواست گردید چنانچه افرادی آگاه به موضوع و مناسب این پژوهش می شناسند معرفی کنند. چند تن از خبرگان و کارشناسان مصاحبه شونده، عراقی هایی بودند که به واسطه سال ها حضور در ایران، با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنایی داشتند. همه مصاحبه ها به زبان فارسی انجام و ضبط شد. سپس تبدیل به متن گردید و آسیب ها با تکنیک تحلیل محتوا از دل آنها بیرون کشیده شد. این آسیب ها در دسته بندی هایی تقسیم و چندین بار با یکدیگر ترکیب یا از یکدیگر جدا شد تا نهایتا به دسته بندی نهایی رسیدیم.

  یافته ها

  بر این پژوهش، عمده ترین آسیب های وارد بر مراسم پیاده روی اربعین را می توان در هفت دسته گنجاند: آسیب های دولتی- مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، سیاسی و بین المللی و نهایتا گردشگری. در این میان دو آسیب بیش از بقیه به چشم می آید: نخست دولتی شدن اربعین که در پی برپایی موکب های مجلل توسط بسیاری از نهادهای دولتی، عملا به کم رنگ تر شدن نهادها و موکب های مردمی در اربعین انجامیده است. دوم، تفاوت های فرهنگی میان زایران ایرانی با میزبانان عراقی که گاه باعث ایجاد دلخوری یا حتی تنش میان طرفین شده و کارکرد اربعین را به عنوان آیینی وحدت بخش به مخاطره می اندازد. در پایان نیز راهکارهایی برای برطرف شدن یا کاهش این آسیب ها ارایه گردید. مهمترین راهکارها مداخله و فعالیت دولت در فراهم نمودن زیرساخت های این مراسم (همچون سرویس های بهداشتی برای طول مسیر و یا سامان دهی وسایل نقلیه جابجایی زایران) و سپردن فعالیت های اجرایی، به ویژه در زمینه برپایی موکب ها به بخش مردمی و مدنی و پرهیز بخش های دولتی از برپایی موکب های بزرگ و باشکوه است. همچنین به نهادهای مدنی مرتبط با مراسم اربعین نیز پیشنهاد شده در حوزه آشنا سازی زایران با فرهنگ میزبانان عراقی و آداب زیارت و پرهیز از رفتارهای مغایر با فرهنگ زیارت بیشتر متمرکز و فعال گردند

  کلیدواژگان: اربعین، آسیب شناسی، انسان شناسی گردشگری، زیارت، گردشگری دینی، مشاهده مشارکتی
 • معصومه زارعی*، منصوره زارعان صفحات 235-249
  هدف

  این پژوهش به هدف شناسایی و توصیف نخستین رویکردهای نظری در روند شکل گیری مفهوم جنسیت صورت گرفته است و نشان می دهد که تمایز مفهومی جنس و جنسیت مبتنی بر بستر اندیشه غرب در یک دوره 70 ساله شکل گرفته است.

  روش شناسی

  پژوهش با منظر نظری دیرینه شناسی فوکو، روند شکل گیری و نخستین ظهورات شکل گیری مفهوم جنسیت را تا بستر سازنده آن پیگیری می کند و نشان می دهد که برایند چه نیروها، نظریه ها و روابطی، مفهوم جنسیت را سازمان دهی کرده است. دیرینه شناسی بر محور مفهوم «امکان» است. به این معنا که پس از کشف نخستین ظهورات تاریخی یک پدیده در پی پاسخ به این سوال است که چگونه این ایده امکان ظهور یافته است؟

  یافته ها

  بررسی توصیف و تحلیل اندیشه های فمینیستی، روانکاوی، فلسفی و دیدگاه های کنش پارسونز نشان می دهد، یافته های انسان شناسی و مفاهیم فرویدی نقطه کانونی در بحث های جنسیت بوده و بسان حلقه متصله ای سایر اندیشه ها در باب مسایل جنسیت را به هم وصل می کند. الگوی ساختار خویشاوندی در دیدگاه استروس و اصطلاح مبادله زنان به خوبی در ادبیات فمینیستی قبل و بعد از اوکلی نقش مهمی ایفا می کند. رویکردهای فلسفی دوبوار نیز اگر چه در سنت نظری هایدگری فهم می شود اما تاثیرپذیری از انسان شناسی در شکل گیری دیدگاه دوبوار نقش مهمی ایفا می کند. برایند این نظریه ها زمینه ساز تمایزات مفهومی در آرای آن اوکلی و تفکیک مفهوم جنس از جنسیت می شود. اگرچه مفاهیم نقش و پایگاه پارسونزی و اخلاف او نیز بر این بستر نظری بار می شود و نقش های جنسیتی و وابستگی آن به موقعیت های اجتماعی دو جنس را برجسته می سازد. لاکان نیز با بهره گیری از ادبیات فرویدی و استروس دیدگاه های تازه تری در بحث جنسیت خلق می کند و ایریگاری با نقد اندیشه های سنتی روان کاو و فلسفه، پاسخ های جدیدتری به تفاوت های جنسیتی دارد. در نهایت این که دیدگاه های روان کاوی فروید، لاکان و لوی استروس با رویکرد انسان شناسی سهم عمده ای در روند برساخت گی جنسیت داشته و موجب شد تا این اندیشه را که نابرابری های جنسی واقعیتی طبیعی و غیرقابل تغییر است از اعتبار بیندازد

  کلیدواژگان: روان کاوی، انسان شناسی، دیدگاه های کنش پارسونز، دوبووار، جنسیت
 • پیام زین العابدینی*، عاطفه بشپول صفحات 251-275
  هدف

  چگونگی نگریستن به طبیعت و تقلید آن رابطه مستقیمی در نحوه بازنمایی دارد. وسایل ارتباطی از جمله هنرهای نمایشی شرایط و امکانی را فراهم می سازد تا از طریق آن بتوان فعالیتها و رفتارهای انسانی در فرهنگ های گوناگون را به نمایش گذارد و اعمال انجام شده در بافتارهای فرهنگی گوناگون که مشاهده مستقیم آن امکان پذیر نیست را ثبت یا  تولید کرده و با جامعه پیرامون مقایسه نمود. بازنمایی تصویری توسط هنر هفتم از جمله انیمیشن از انواع قابل توجه عینیت یابی است که می تواند در راستای این پنداشت عمل کند. انیمیشن با و جود آنکه رویکردی خیالی و فانتزی دارد اما در جهت همذات پنداری مخاطبشان همواره در تلاش است در آثار تولیدی از عناصر واقع نمایی بهره گیرد. این هنر از همان روزهای آغازین تولدش جهت واقع نمایی و باورپذیری بیشتر، شخصیت های حیوانی با وجوه رفتار انسانی را شبیه سازی کرده است. طراحان انیمیشن همواره سعی داشته اند که با ساده سازی عناصر تشکیل دهنده ی آناتومی انسان و برخورد ساختاری با آن؛ و همچنین خلاقیت در طراحی، باعث ایجاد شخصیت هایی شوند که بازتاب آن در بازنمایی نژادهای بشری و خلق قهرمان انیمیشن های استودیوهای گوناگون قابل مشاهده است. از سویی تا قبل از دهه بیستم اغلب شخصیت ها انیمیشنی معرف نژاد سفید پوست بوده اند و از بازنمایی و نمایش نژادهای دیگر کمتر استفاده شده است. استودیو پیکسار از جمله شرکت های انیمیشن سازی است که از جایگاه بین المللی برخوردار بوده و همواره تولیدات فراوانی در زمینه انعکاس ویژگی گونه‎های انسانی در قالب های مختلف را عرضه و تجربه کرده است. پژوهش حاضر با هدفی کاربردی در پی آن است که آفرینش گری در پردازش ظرافت های طراحی و شخصیتی موجود در انیمیشن های انسان پندارانه، را واکاوی کرده تا بدین سان بیننده با آگاهی بیشتر در جریان جهان داستان قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل اصول بصری و زیباشناسانه آن از لذت و درک هنری اثر بهره بیشتری ببرد و چشم انداز تازه ای برای نگریستن به فیلم های انیمیشنی به دست آورد. از این روی سه انیمیشن: هیولاها، ماشین ها و روح از تولیدات شرکت پیکسار بر اساس انتخاب هدفمند از موارد مطلوب گزینش و تحلیل شده است.

  روش شناسی

  روش تحقیق کیفی و به شیوه تحلیلی- توصیفی با رویکردی انسان شناسی و بر اساس گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای مکتوب، صوتی و تصویری است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان از آن دارد با مشاهده ء انیمیشن های منتخب در می یابیم، نژادی که به وفور در طراحی شخصیت از آن استفاده شده به ترتیب: نژاد سفیدپوست، سیاه پوست و در انتها نژاد زردپوست است. نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که طراحان شخصیت بیشتر از تفاوت های موجود در جمجمه و چهره های گوناگون بهره می گیرند. این ویژگی ها نسبت به ویژگی هایی که در جثه و اندام ها می باشد آشکار تر است. همچنین بر خلاف گذشته که تمامی شخصیت ها سفید پوست بودند، امروزه شاهد حضور رنگین پوستان در انیمیشن ها هستیم. این مهم تا آنجا پیش رفته است که انیمیشن سازان اقدام به قهرمان سازی رنگین پوستان می کنند

  کلیدواژگان: بازنمایی، انسان نگاری، واقع نمایی، انسان شناسی، استودیو پیکسار
|
 • Maryam Rafatjah *, Sara Hesami Pages 9-30
  Purpose

  Although the Humanities perform a significant role in sustainable development, it is often located in an inferior position than physical sciences in the less developed societies such as Iran. Ricœur believes that in the early formation of an event, a collective memory shapes and of people remains in shape of collective memory in the minds of the people toward the event. So, we interested to investigate the roots of the mentioned problem using Ricœur’s Idea that the perception toward the Humanities at the establishing and formation of university institution namely from Darolfonoon until now has influenced on the present status of the Humanities.

  Methodology

  Therefor we chose three key characters of Darolfonoon: Malcom Khan, Nazemodole. Etezadosaltane and Etemadosaltane and tried to recognize and analyze their viewpoints and functions in the humanities. This study has done regarding the cultural history approach and a descriptive-analytic method using documentary data.

  Findings

  The findings confirm we could understand the rise and formation of Darolfonoon as the first modern educational Institution in Iran, based on a narration of development, which relates the underdevelopment of Iranians to the technical and industrial weaknesses. The neglect of this institution of the important role of the humanities in the civilization process and scientific-industrial development, leads to this perception in the mind of people and policymakers as well. This perception, which remains in the form of collective memory, prevents the Humanities to achieve to its proper status in the higher education and socio-economic development of our society.

  Keywords: Collective Memory, darolfonoon, Etemadosaltane, Etezadosaltane, Human Sciences, Malkom Khan Nazemodole, Ricoeur
 • Mohammad Samiei *, Mohamad Rahim Forouzeh Pages 31-56
  Purpose

  Ethnobotany is the method of showing how local people make use of plants. Considering their use for the survival and livelihood of different communities since the past confirms the dependence on and connection with plants. In this study, Miran Castle area of Ramian city has been investigated regarding the richness of plant species and local people's indigenous knowledge.

  Methodology

  The required information was gathered in the form of semi-structured interviews and participatory observation and interviews were conducted with local experts. In this research, we selected the species of 10 plant families that people had more knowledge about and the number of quotes was more than other plants.

  Findings

  The results confirmed a various knowledge and use of plants so that out of 15 selected plant species, 10 species had medicinal-edible uses, medicinal purposes, 3 for fodder, and 2 species had toxic properties. In addition, the study showed that the local people named the plants according to their morphological characteristics and ecological needs, also, they knew well where the plants grow, the way they were harvested, and used as food, medicine, tools, and shelter for living their lives.

  Keywords: ethnobotany: local experts: medicinal plants: Miran Castle region: semi structured interview
 • Abazar Ashtari Mehrjerdi *, Taha Ashayeri, Tahereh Jahanparvar Pages 57-75
  Purpose

  Tattooing is a socio-cultural issue that has been common in traditional and modern societies with different methods, purposes and patterns from ancient times to the modern era. In Iran, tattoos are seen among many women and men. The main purpose of the research is to study the reasons for tattooing in Iranian society using Qualitative meta-synthesis research.

  Methodology

  in the time span of 23 years (from 2022-1989); the analysis of 40 articles, dissertations, bookalitativs and research projects.

  Findings

  The results show that social (deviant behavior, differential bonding, gaining social status, social anomie); cultural (therapeutic-medical, transfer of cultural meaning and message, cultural belonging, cultural anomie); Psychological (psychological panic, psychological anomie, personal pleasure) and background factors (marital status, social class, education level, sex, age, job, place of residence, unemployment, income) have been effective in the trend of tattooing. Based on this, tattooing in Iran, according to the combined results of researches, is a multi-constructed issue and has many cultural, social and psychological reason.

  Keywords: cultural anomie, cultural message, mental crisis, social status, tattoo
 • Tayebeh Ezatollahinejad * Pages 77-98
  Purpose

  In this research, an attempt was made to analyze the factors affecting the beauty and ugliness of the self-decoration of the women of the Arab nomads of Keti, as the largest Arab nomads of Tehran, living in the village of Hesar Balai, with an analytical-descriptive research method and a qualitative approach and with an ethnographic field study (interview and participatory observation).

  Methodology

  Let's talk about Varamin and use the theoretical literature of anthropology and local aesthetics to add to the richness of the material. In fact, the main question is that the beauty and ugliness of the self-adornment of the Arab nomadic women's clothing of Koti in the village of Hesarbalai in Varamin is subject to what components?

  Findings

  The findings show that collective values ​​(the result of lived experience throughout history) and religious beliefs are the two main components in the formation of the beauty and ugliness of self-decoration of women's clothing, and women's beauty and ugliness have two material and spiritual dimensions, and among the Arab tribes, most of the beauty is "zain". Spirituality is preferable to material beauty, and "mojer" ugliness appears when a person deviates from collective and religious values ​​in self-decoration, and in return, beauty is defined by subordination to these two components.The self-decoration of women's clothing expresses people's age, social status (marriage or celibacy), economic status, ideological and religious affiliations (sin/reward, mahram/non-mahram), and these components are objectified in clothing through color, shape, and gender

  Keywords: Arab nomads Koti, Beauty, Ugliness, self-decoration, the village of Hesar on Varamin, Women
 • Abolfazl Akhavan, Vahid Rashidvash *, Mohammad Homayoun Sepehr Pages 99-121
  Purpose

  Anthropological study of native games is a cultural tourism space (anthropological museum) of Urmia city.

  Methodology

  It is qualitative and documentary and field methods were used to collect data. According to the theoretical framework of the research, the theories of Branislav Malinowski's cultural functionalism, Julian Steward's cultural ecology, and Leslie White's symbology can be used to describe and analyze native games.

  Findings

  The people of the region have played local games for fun and to fill their free time, and local games are compatible with gender, age, natural and human ecological conditions, and livelihood, and the functions of local games can be; Education and learning, especially among children and teenagers, has a tremendous and indirect effect on their rites of passage and different stages of socialization, and besides strengthening physical and mental aspects, he pointed out the increase of group cohesion and the increase of social participation.

  Conclusions

  The form of performance and various symbols in local traditional games, the type of clothing, the tools used in games, the rules governing the games, the performance of local games in the presence of tourists, the participation of tourists in the performance of local games, the holding of tourism festivals of games local, are considered very attractive topics for cultural exchanges and attracting tourists and the development of cultural tourism in Urmia city.

  Keywords: Anthropological study, native games, Qualitative research, cultural tourism, Urmia
 • Maryam Hosseinyazdi *, Ebrahim Fayaz Pages 123-143
  Purpose

  In this research, an attempt is made to investigate the identity of two ethnic groups, Khalaj and Zand, in the village of Venarch located in the city of Kohak. Although the Zand and Khalj tribes have coexisted with each other in the same village for about a century, they have had the least cultural interaction with each other.  The purpose of this article is to investigate the process of identifying two clans, Khalaj and Zand, two tribes that co-exist in the place of the same thing has not brought them closer together, but a geographical and cultural border has also been created between them.

  Methodology

  In order to obtain results, in addition to theoretical studies and research background, qualitative methods, long-term presence in the field, interview and observation techniques have been used. A total of 30 interviews have been conducted with Khalaj and Zand people of different ages and generations. Data were collected and classified through interview analysis.

  Findings

  According to the findings of the research, it was found that both ethnic groups have special strategies to consolidate and stabilize their ethnic identity, therefore, in this article, according to the theories of Bricol, which is based on the identification process, and Barth, who proposed the demarcation of ethnic groups. , the identity elements of the Zand and Khalaj tribes have been identified.Conclusions of this research show that the Zand people are indebted to the Khalj people in terms of welfare services, education and cultural relations, and since the Zand people were not the original inhabitants of this village, they are on the periphery and the Khalj people are in the center. Therefore, the Zand tribe has entered into a "self-relational" strategy for the continuation of its identity; And through preserving the ethnic language and teaching it to the new generations, intra-group marriage and intensifying family relations, having children and increasing the population, unity and solidarity in any situation, it preserves and strengthens its ethnic identity. The strategy of increasing the population that was mentioned removes the Zand people from the minority and increases their power; Therefore, they put a lot of emphasis on it, but in contrast to the Khalaj people, they focus more on the place belonging to the village than on their ethnic identity, and they try not to create a sense of place belonging and place identity for the Zand people, and they always remain on the sidelines.  It is very important for them to prove to themselves and others that the whole village belongs to the Khalaj people. Therefore, the Khalij people strengthen their ethnic identity elements less than the Zand people, and only the location of the village is important to them. In fact, it can be said that since the presence of the Zand tribe has not yet been accepted by the Khalij tribe and they cannot belong to a place, they are more likely to strengthen their strong identity and strengthen their place identity in front of the Khalij tribe. keep their belonging to the village forever.

  Keywords: Identification, Ethnic Identity, relational self of ethnic, Khalaj, Zand
 • Fathemeh Taslim Jahromi * Pages 145-162
  Purpose

  The purpose of this article is to prove that the palm as a sacrificial Lord symbol has been used in real and symbolic ways in the mourning rituals of Imam Hussein (pbuh) in the palm-growing areas of Fars, especially in Jahrom city.

  Research method

  The method of conducting this research is descriptive-analytical and field observations.

  Research findings

  According to the findings, mourning rituals are one of the oldest rituals in human history. A look at the origin of these customs shows that the public and famous mourning rituals have originated and continued from the origin of birth and resurrection myths. In mythology, a God of plants is sacrificed so that its blood is a guarantee of life and a blessing, and the result of this God sacrifice or self-sacrifice is, in a way, a repetition of the act of cosmology and the creation and evolution of the worlds. Iranians have touched the spirit of Ashura event and these visions have re-created old patterns in their historical mind to see this event as an eternal and eternal event in addition to an incident in history. In Iranian culture, the figure of the palm tree is likened to the human figure, and on the other hand, it is a symbol of the Mesopotamian Martyr God, Dumuzi. The blood of Imam Hossein(pbh), like Siavash and other heroes who were killed in a cowardly and oppressive manner, blesses other uprisings, therefore, in the minds and rituals of Iran, the palm tree, which is a symbol of divine sacrifice and is used in mythological mourning, is also a symbol of Imam Hossein's martyrdom, becomes a victim. The sample studied in this research is Jahorm city, one of the ancient and palm-growing cities of Fars and southern Iran, whose date quality is also defined in ancient written sources. So much so that the tourists in the Safavid period called this city the palm forest and talked a lot about the quality of the palm trees, its shape and dates. However, in the research conducted about the palm, the mythological roots and traditions related to this tree in Fars or Jahrom are not mentioned.

  Research: 

  Based on the obtained results, the mourning palm is both an allegory of Imam Hussein(pbuh) and a symbol of a sacred object, that is, the coffin of the martyrs, in Muharram mourning rituals in Fars. This ceremony, like many religious mourning ceremonies, is both a kind of declaration of mourning and mourning following the martyrdom of Imam Hussein (pbuh) and companionship and support, as well as a kind of eternal recognition of Imam Hussein (pbuh) and his resurrection. Ways such as: Mourning palm, coffin and kettle, etc. are symbolic forms of the Muharram mourning ritual in Jahrom, in all of which there has been a palm from the past until now. In some cases, these traditions are consistent with the traditions of other regions of southern Persia, such as Lar, Lamard, Khavaran, etc., which grow palm trees. Palm products such as dates, halwa, sweet breads, etc. are used symbolically in the mourning ceremony of Imam Hussein (pbuh) in Fars and Jahrom for the happiness of the souls of the departed, which are also rooted in mythology.

  Keywords: Fars, imam Hossein, Legends, mourning, Muharram, Palm
 • Mohammad Reza Jalilvand * Pages 163-178
  Purpose

  Ethnic tourism plays an important role in the development of community-oriented tourism. Due to the diversity of different ethnic groups in Islamic Iran, the strengthening of ethnic tourism can lead to the all-round development of these regions from social, cultural and economic landscapes. The composition of races and ethnicities in Iran is not uniform and the diversity of the population that has been created for centuries due to the mixing of races and migrations has led to the emergence of Persian, Azeri, Kurdish, Ler, Baloch, Bakhtiari, Talshi, Turkmen, Qashqai, Shahson and It has become Arab that each of them has different rituals and customs in fields such as music, celebration (birthday, circumcision, obligation celebration, etc.), wedding ceremony or mourning and mourning, prayer, hospitality, handicrafts, food , setting up a tent, hunting, etc., which have many capabilities to attract tourists. Turkmen Sahara is one of the rare and pristine regions in the northeast of the country, which attracts and welcomes thousands of travelers every year with its unique tourist attractions. The reason for the popularity of this area is its attractive geographical location and the nature of tourists. In this research, an attempt is made to look at the phenomenon of ethnic tourism with an ethnographic perspective, focusing on the Turkmen region of the Sahara.

  Methodology

  This research is interpretive from the perspective of philosophy, inductive from the perspective of approach, ethnographic from the perspective of strategy, qualitative single-method from the perspective of method selection, and cross-sectional from the perspective of time horizon. In the ethnographic research, the researcher will deal with the scientific description of ethnic tourism in the Turkmen Sahara region in order to determine the attractive cultural features and components of this region to attract ethnic tourists. The tool used was unstructured interviews with 38 indigenous people and ecotourists of the Turkmen Sahara region. The sampling method is a combination of convenience and snowball and it was carried out up to theoretical saturation.

  Findings

  412 meaningful verbal statements from the interviews, 312 codes were extracted, after discarding the duplicate codes, 246 concepts and eight organizing themes were extracted. The themes identified include eight components of ethnic tourism in the Turkmen Sahara region, including ecotourism due to the presence of numerous and unique natural attractions in the region, food tourism due to the variety of local foods, art tourism due to the works and creative industries of the region, heritage tourism to The reason for the existence of numerous historical monuments was sports tourism due to the existence of traditional games and sports of the region, and cultural tourism due to the existence of cultural components and special and unique customs of the Turkmen Sahara region.Despite the presence of special components and features in the Turkmen Sahara region that can lead to the attraction of more and more tourists, due to various reasons such as the lack of special attention of the government to the ethnic tourism sector, lack of economic infrastructure, lack of adequate advertising of the culture of the Turkmen people, etc., has not been able to use these components in line with the economic development of Golestan province

  Keywords: Ethnic tourism, Tourism Development, Ethnography, Turkmen Sahara, Turkman people
 • Ali Nourallahi * Pages 179-214
  Purpose

  The Khezel tribe is one of the most populous tribes living in the northern regions of Ilam, which in the past had a nomadic way of life, and today they live in Shirvan Cherdavel and Ilam cities, as well as large parts of it in the provinces of Kermanshah, Hamadan, West Azarbaijan and Kurdistan (Chardoli). , Fars and in Iraqi Kurdistan.There is little information about the origin of this tribe. But according to the evidence, its history reaches at least the Safavid period and it has gone through various changes in the later periods. The structure of this tribe is descended from the father and has many tribal, cultural, social and political ties with the neighboring tribes in the past. So that some of these tribes reach a common ancestor, and by its chiefs, treaties were signed to deal with enemy or rival tribes with neighboring. Generally, this tribe had a contract with the Valian (governors) and was considered their allies. It has its own social structure, political hierarchy and power structure. These structures guaranteed the survival of the tribe in times of crisis. In terms of social structure, it consists of Mal-Bane Mal-Hoz, Kheil and Tokhmeh-Tayefah-Tirah and Ile, and in terms of political structure it includes Rish Sefid or Sarmal, Kalin or Kalanter, Kadkhoda, Kadkhoda , head of the tirah and Teshmal respectively (One or two people or more) who were in charge of the head of the tribe jointly and included in the highest level of power Hava negarah or the confederation of the tribe headed by the Vali (governor) (before the first Pahlavi period). The Khezel tribe has 5 tirah, each of these tirah has its own territory and consists of several tayefah. They speak the Southern Kurdish dialect and today they follow the Shiite religion. In this article, we examine the socio-political structure, power hierarchy and the place of religion in The Khezel tribe until the end of the first Pahlavi period, based on field research, that is, on the basis of conversations and narratives that have been narrated by poets and elders in various rituals. The presence in various rituals and also during the archaeological surveys of numerous cemeteries related to the tirah(s) and tayefe(s) of the Khezel tribe and other tribes (which could show the material aspect of this structure) were investigated, and then each of the aforementioned factors was investigated to achieve socio-political structures.

  Methodology

  Along with library studies, travelogues and reports written in the past were discussed. In this article, the author has used the emic method (viewpoint and thought of the studied people) and the etic method (researcher's view), are common methods in anthropology, along with library studies and in combination.

  Findings

  The findings of this research show the existence of a systematic socio-political structure in the Khezel tribe, that structures in communication and interaction with each other have been able to maintain the unity of the tribe against other tribes and as a coherent and homogeneous unit both outside and inside and and help maintain order and solve problems

  Keywords: west central Zagros, Ilam, Il Khezel (Khezel tribe), Socio-Political Structure, Religion
 • Amir H. Moghaddam * Pages 215-233
  Purpose

  Over the past two decades, the Arbaeen ceremony has turned from a relatively simple walk carried out only by Iraqi Shia citizens into a widespread event attended by more than 25 million Shias from all over the world, including about three million Iranians. Naturally, this large amount of human presence in one place and to hold a ceremony, along with all the achievements and functions it has, also has negative unwanted consequences that can cause "damages" to the ceremony, to the participants (pilgrims) and those related to it (all Shiites and governments of Iran and Iraq). Especially when we consider that the presence of Iranians in the Arbaeen walking ceremony increased from a few thousand people to several million people in less than a decade; A growth that many people and institutions did not expect and therefore did not have the necessary preparation to face its consequences. In this article, we will first draw a general pathology of this ceremony and then analyze these injuries from the perspective of tourism anthropology.

  Methodology

  In conducting this research, field methods along with document and library studies have been used. In this context, the writer's experience of attending the Arbaeen ceremony and also in-depth interviews with sixty people (20 experts, 20 supporters of holding Arbaeen and 20 critics of holding Arbaeen in the current way) are placed in this direction. Several of the interviewed experts were Iraqis who were familiar with the Persian language and Iranian culture due to their years of presence in Iran. All interviews were conducted and recorded in Farsi. Then it became a text and the problems were extraction of them. These injuries were divided into categories and combined or separated several times until we finally reached the final category.

  Findings

  Based on the findings of this research, the major damages caused to the Arbaeen walking ceremony can be included in seven categories: governmental-administrative, cultural-social, economic, environmental, political and international damages and finally tourism. Subcategories can be found and enumerated in each of these categories, and the most important subcategories have been briefly introduced in the present study. At the end, solutions were presented to eliminate or reduce these damages. The most important solutions are the government's intervention and activity in providing the infrastructure of this ceremony (such as sanitary facilities for the length of the route or arranging vehicles for the transportation of pilgrims) and entrusting executive activities, especially in the field of organizing processions, to the public and civil sectors and avoiding government Mowkebs from making large and magnificent Mowkebs. Also, it is suggested to the civil institutions related to the Arbaeen ceremony to be more focused and active in the field of familiarizing the pilgrims with the culture of the Iraqi hosts and pilgrimage customs and avoiding behaviors contrary to the pilgrimage culture

  Keywords: Arbaeen, pathology, anthropology of tourism, Pilgrimage, Religious tourism, participant observation
 • Masoumeh Zarei *, Masoumeh Zarean Pages 235-249
  Purpose

  This research aims to identify and describe the first theoretical approaches in the process of the formation of the concept of gender and shows that the conceptual distinction between sex and gender based on the background of Western thought was formed in a period of 70 years.

  Methodology

  With the theoretical perspective of Foucault's paleontology, the research follows the process of formation and the first appearances of the formation of the concept of gender to its formative foundation and shows what forces, theories and relationships Brind has organized the concept of gender. Paleontology is based on the concept of "possibility". In the sense that after the discovery of the first historical appearances of a phenomenon, the answer to the question is sought, how did this idea emerge?

  Findings

  Analyzing the description and analysis of feminist, psychoanalytical, philosophical ideas and the views of Parsons' work shows that anthropological findings and Freudian concepts are the focal point in gender discussions and connect other ideas about gender issues like a connecting link. The model of kinship structure in Strauss' perspective and the term women's exchange play an important role in feminist literature before and after Oakley. Although the philosophical approaches of Debois are understood in Heidegger's theoretical tradition, the influence of anthropology plays an important role in the formation of Debois's point of view. For these theories, it becomes the basis for conceptual distinctions in Oakley's opinion and the separation of the concept of gender from gender. Although the concepts of role and base of Parsonzi and his successors are also loaded on this theoretical platform and highlight the gender roles and their dependence on the social situations of the two sexes. Lacan also creates newer perspectives on gender by using the literature of Freud and Strauss, and Irigaray has newer answers to gender differences by criticizing the traditional ideas of psychoanalysis and philosophy. Finally, the psychoanalytic views of Freud, Lacan and Lévi-Strauss with an anthropological approach had a major contribution in the process of constructing gender and led to discredit the idea that gender inequalities are a natural and unchangeable reality

  Keywords: Psychoanalysis, Anthropology, Parsons&rsquo, action theory, De Beauvoir, gender
 • Payam Zinalabedini *, Atefeh Bashpoul Pages 251-275
  Purpose

  how to look at nature and imitate it has a direct relationship in the way of representation. Communication tools, including performing arts, provide the conditions and possibility to display human activities and behaviors in different cultures and to record or produce actions performed in different cultural contexts that cannot be directly observed. and compared with the surrounding society. Visual representation by the seventh art, including animation, is one of the significant types of objectification that can work in line with this idea. Although animation has an imaginary and fantasy approach, it always tries to use realistic elements in production works in order to identify with the audience. From the very beginning of its birth, this art has simulated animal characters with aspects of human behavior in order to be more realistic and believable. Animation designers have always tried to simplify the elements of human anatomy and deal with it structurally; As well as creativity in design, create characters whose reflection can be seen in the representation of human races and the creation of heroes in various studios' animations. On the one hand, until the twenties, most of the animated characters were representative of the white race, and the representation and representation of other races was less used. Pixar studio is one of the animation companies that has an international status and has always presented and experienced many productions in the field of reflecting the characteristics of human species in different formats. With a practical purpose, the current research aims to analyze the creativity in processing the subtleties of design and character in humanistic animations, so that the viewer is more aware of the world of the story and by analyzing the visual principles. And aesthetically, it will benefit more from the pleasure and artistic understanding of the work and gain a new perspective for watching animated films. Therefore, three animations: monsters, machines, and spirits from Pixar's productions have been selected and analyzed based on the purposeful selection of desirable items.

  Methodology

  It is a qualitative research method in an analytical-descriptive way with an anthropological approach and based on gathering information from written, audio and visual library sources.

  Findings

  The findings of the research show that by observing the selected animations, the race that is used abundantly in character design is: white race, black race, and finally yellow race. The obtained result indicates that the character designers benefit more from the differences in the skull and different faces. These features are more obvious than the features that are in size and organs. Also, unlike in the past when all the characters were white, today we see the presence of people of color in animations. This issue has gone so far that animation makers are making heroes of people of color

  Keywords: Mimesis, anthropography, Realism, Anthropology, Pixar Studio