فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت دولتی - پیاپی 55 (پاییز 1402)

فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی
پیاپی 55 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی جفال، غلامعلی طبرسا*، علی رضاییان صفحات 15-31
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و تاب آوری سازمانی در برخی از سازمان های کشور لبنان است. فرضیات این پژوهش به بررسی تاثیر دو کارکرد مدیریت منابع انسانی (آموزش و توسعه و کارمندیابی و استخدام) بر دو بعد تاب آوری سازمان (چابکی و استحکام) می پردازند.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:

   پژوهش حاضر بر اساس طرح تحقیق اکتشافی انجام شده است. به منظور بررسی فرضیات از رویکرد کمی بهره گرفته شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. از بین پرسشنامه های توزیع شده، 150 پرسشنامه کامل برای تحلیل گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

  یافته های پژوهش: 

   نتایج نشان می دهند که دو کارکرد مدیریت منابع انسانی، یعنی آموزش و توسعه و کارمندیابی و استخدام هر دو بعد تاب آوری سازمانی یعنی چابکی و استحکام را تحت تاثیر قرار می دهند.

  محدودیت ها و پیامدها: 

  بسیاری از سازمان های از همکاری در این پژوهش خودداری کردند. به منظور متقاعدسازی آنها در مورد اهمیت مطالعه، نسبت به ارسال پست الکترونیکی به آنها اقدام شد که در نهایت برخی از آنها تمایلی به همکاری نشان ندادند.

  پیامدهای عملی: 

  مدیران منابع انسانی می توانند از این مطالعه به منظور توسعه اهداف سازمان ها و پشتیبانی از برخی ابعاد تاب آوری سازمانی استفاده کنند. این کار به مدیران منابع انسانی امکان می دهد تا تصمیماتی مرتبط با تاب آوری سازمانی اتخاذ کنند.

  ابتکار یا ارزش مقاله: 

  این پژوهش جزء اندک مطالعاتی است که همبستگی بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد تاب آوری سازمانی را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نگاه عمیق تری نسبت به انتخاب دو کارکرد مدیریت منابع انسانی و دو بعد تاب آوری سازمانی داشت چون، مطالعات قبلی بیشتر بر تاب آوری فردی تمرکز داشتند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، کارکردهای مدیریت منابع انسانی، تاب آوری سازمانی، چابکی، استحکام
 • حیدر نجفی رستاقی، محمدمهدی ذوالفقارزاده* صفحات 33-59
  هدف

  نخبگان به عنوان یکی از اثربخش ترین گروه های اجتماعی، نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف اجتماعی و ملی و تحقق پیشرفت کشور در عرصه های مختلف داشته و هدف از این پژوهش ارزشیابی خط مشی های توانمندسازی استعدادهای برتر برای نقش آفرینی در حل مسایل مدیریتی و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:

   روش انجام پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه تخصصی با خبرگان و تحلیل مضمون می باشد. به منظور ارزشیابی خط مشی های ملی در این زمینه از روش CIPP بهره گیری شده است که نظام خط مشی گذاری استعدادهای برتر و نخبگان را در ابعاد زمینه، ورودی، فرآیند و خروجی مورد بررسی قرار می دهد.

  یافته های پژوهش:

   بر اساس تحلیل مضامین مصاحبه های تخصصی، راهکارها در محورهای فرهنگی گفتمانی، تدابیر سیاستی، اصلاحات ساختاری و سازوکارهای اجرایی تبیین گردیده است. از جمله مهم ترین راهکارها می توان به «ضرورت معماری کلان و یکپارچه سازی زیست بوم حکمرانی منابع انسانی شامل آموزش و پرورش، آموزش عالی، نظام اداری»، «ایجاد حلقه های واسط سیاست گذاری و سیاست پژوهی همچون موسسات اندیشگاهی جهت فعالیت نخبگان»، «ضرورت ایجاد معماری منابع انسانی در نظام اداری»، «تامین منابع مالی و سازوکارهای حمایتی و کارفرمایی در پرورش نخبگان» و... اشاره نمود.

  محدودیت ها و پیامدها:

   از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش می توان به پیشینه داخلی محدود و محدودیت های مالی در این زمینه اشاره نمود. پیامد اصلی این پژوهش متوجه دستگاه های سیاست گذار در حوزه پرورش استعدادها و نخبگان می باشد که به فهم مساله کلان و تصمیم سازی مناسب در پرورش استعدادها یاری می رساند.

  پیامدهای عملی:

   از دستاوردهای پژوهش می توان در حوزه خط مشی گذاری حوزه نخبگان در کشور بهره گیری نمود.

  ابتکار یا ارزش مقاله: 

  ابتکار اصلی مقاله در تمرکز بر خط مشی های ملی حوزه پرورش استعدادها و تبیین و صورت بندی مساله در ابعاد کلان و ملی می باشد که در پژوهش های سابق کمتر به این سطح و لایه سیاست گذاری توجه شده است.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، حکمرانی، ارزشیابی، توانمندسازی، مدیریت منابع انسانی ملی
 • عیسی سیلاوی*، امیرحسین امیرخانی، داود غلامرضایی، حسن درویش صفحات 61-87
  هدف

  طراحی مدل تاب آوری منابع انسانی در شرایط بحران کرونا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب. 

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: 

  در این تحقیق بنیادی-کاربردی از نظر هدف و توصیفی-پیمایشی از لحاظ روش، ابتدا با مروری عمیق بر ادبیات تاب آوری منابع انسانی در قبل و بعد از دوره کرونا، با استفاده از روش فراترکیب، عوامل فردی، سازمانی و محیطی موثر بر تاب آوری منابع انسانی و ابعاد آن استخراج گردید. پس از انجام مصاحبه با خبرگان، نتایج مطالعات مرحله قبل، تعدیل و مدل مفهومی ارایه و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مدل استخراج شده در جامعه مورد پژوهش در شرایط کرونا آزمون شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن بر اساس نظرات متخصصان تایید گردید. جامعه آماری، شامل 10000 نفر از کارکنان شرکت بوده که از میان آن، مطابق جدول مورگان، حجم نمونه 370 نفر تعیین شد.

  یافته های پژوهش: 

  بر مبنای نظرات خبرگان، هفده بعد برای عوامل فردی، سازمانی، محیطی و هفت بعد برای تاب آوری منابع انسانی در شرایط بحران کرونا در جامعه مورد پژوهش استخراج شد که مبنای مدل مفهومی گردید. با بهره گیری از شاخص های برازش، مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی مورد تایید قرار گرفت. ضمنا فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر، مثبت و معنادار گزارش شد.

  محدودیت ها و پیامدها:

   فقدان پژوهش های مشابه در شرایط بحران کرونا، محدودیت های ناشی از بحران کرونا در جهت مشارکت مناسب نمونه آماری.

  پیامدهای عملی:

   طراحی مدل مناسب تاب آوری کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شرایط بحران کرونا جهت ارتقای اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با بیماری کرونا.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   طراحی مدلی برای تاب آوری منابع انسانی و شناسایی ابعاد آن در محیط کار به همراه ارایه شاخص های عملیاتی جهت پیاده سازی در شرایط بحران کرونا

  کلیدواژگان: تاب آوری، منابع انسانی، ویروس کرونا، صنعت نفت
 • ندا کشوریان آزاد، اکبر اعتباریان*، مهربان هادی پیکانی، مجتبی شاهنوشی صفحات 89-132
  هدف

   نهاد قضایی نقش گسترده و موثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.

  طراحی/روش شناسی/رویکرد: 

  این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تایید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارایه گردید.

  یافته های پژوهش: 

  پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مولفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تاثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.

  محدودیت ها و پیامدها: 

  استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.

  پیامدهای عملی:

   معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضایی

  ابتکار یا ارزش مقاله: 

  ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اجرا، خط مشی قضایی، قوه قضائیه، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • امید مهدیه* صفحات 133-153
  هدف

   اهمیت ارتباطات برای سازمان ها منجر به طیف وسیعی از دیدگاه ها شده است. در این مقاله پس از مروری بر این دیدگاه ها، اعتبار و تعمیم پذیری مدل یا شبکه ارتباطات ون رولر در زمینه ارتباطات بررسی شده است.

  طرح/ روش شناسی/ رویکرد:

   تحقیق حاضر به صورت توصیفی (پیمایشی) و با رویکرد کمی انجام شده است. پرسشنامه ای بر اساس مدل ون رولر طراحی شد و در بین کارکنان دو سازمان ایرانی توزیع و جمع آوری گردید.

  یافته های پژوهش:

   تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی نتوانست از راهبردهای ارتباطی پیشنهاد شده توسط ون رولر پشتیبانی کند و در تحلیل عاملی اکتشافی اولیه نیز مدل پیشنهادی به دلیل وجود تنها دو عامل در داده ها برای هر دو نمونه مورد تایید قرار نگرفت. تحلیل عاملی اکتشافی بعدی نیز مدل را بیشتر به چالش کشید زیرا داده های هر دو نمونه، حاکی از وجود یک عامل بودند.

  محدودیت ها و پیامدها:

   از آنجایی که پرسشنامه اولیه بر اساس تحلیل محتوا طراحی شده است، سایر محققان ممکن است ابعاد متفاوتی را برای ارتباطات سازمانی طبق مدل ون رولر استخراج کنند. به علاوه، مطالعه حاضر بر روی دو سازمان ایرانی انجام شده و باید در تعمیم یافته ها احتیاط کرد.

  پیامدهای کاربردی: 

  می توان نتیجه گرفت که برداشت های متفاوت و مجزا از ارتباطات سازمانی ممکن است در بعضی از زمینه ها مفید باشند اما لزوما توسط گیرندگان به صورت بخش بندی شده و مجزا تلقی نمی شود و همچنین لزوما در کل زمینه ها و فرهنگ ها قابل تعمیم نیستند.

  نوآوری یا ارزش مقاله: 

  در تحقیق حاضر، برای اولین بار پرسشنامه ای برای سنجش ارتباطات سازمانی بر اساس مدل ون رولر طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. در تدوین الگوهای ارتباطات، ارزش ها و تفاوت های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ارتباطات سازمانی، ون رولر، شبکه ارتباطات، راهبرد ارتباطات
 • محمد حکاک* صفحات 155-182
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رفتارهای کناره گیرانه از سازمان های دولتی شهر ایلام به رشته تحریر در آمده است.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: 

  این تحقیق از نظر رویکرد در زمره تحقیقات آمیخته، از منظر هدف کاربردی و از حیث شیوه جمع آوری داده ها توصیفی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان شاغل در سازمان های دولتی شهر ایلام بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند و گلوله برفی و با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری با 16 نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در فاز کمی با تنظیم پرسشنامه دلفی فازی و بعد از دو مرحله نظرسنجی از خبرگان، اولویت پیشایندها و پسایندها به دست آمد.

  یافته های پژوهش:

   نتایج تحقیق نشان داد اقتضایات محیطی، عدم درک حمایت سازمانی و بافتار شرنگ آلود همکاران در اولویت اول تا سوم پیشایندها قرار می گیرند. هم چنین، غلیان کنش های منفی در رتبه اول، افزایش هزینه های سازمان و تزریق تدریجی انگاره های فسادمحور در رتبه دوم و پیدایش تدریجی بیزاری سازمانی در رتبه سوم پسایندها جای می گیرند.

  محدودیت ها و پیامدها:

   از جمله محدودیت های پژوهش می توان به دسترسی دشوار به اعضای نمونه و زمان بر بودن جمع آوری اطلاعات از آنها، همچنین کم بودن ادبیات و مبانی نظری مرتبط با رفتارهای کناره گیرانه اشاره کرد.

  پیامدهای عملی: 

  شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رفتارهای کناره گیرانه.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   این پژوهش در حوزه رفتارهای کناره گیرانه، نوآوری های نظری به همراه داشته است و به مدیران و پژوهشگران در درک و شناخت بهینه از چگونگی مواجهه با رفتارهای کناره گیرانه کمک می کند.

  کلیدواژگان: رفتارهای کناره گیرانه، سازمان های دولتی، پیشایند، پسایند
|
 • Mostafa Jaffal, Gholamali Tabarsa *, Ali Rezaeian Pages 15-31
  Purpose

   The purpose of this study is to test the relationship between human resource management functions and organizational resilience in some Lebanese organizations. The hypotheses are to see the impact of two human resource management functions (training& development; recruitment &selection), on two organizational resilience dimensions (agility & robustness).

  Design/ methodology/ approach: 

    The exploratory research design was adopted for this study. Quantitative method used to test the relationship. Questionnaire based on 5-point Lickert scale was used to collect data. One hundred fifty respondents completed the survey. Inferential statistical tools such as correlation and regression analysis were used in testing the stated research hypotheses.

  Research Findings

    Results showed that two human resource management functions (Training& Development; Recruitment &Selection) affect organizational resilience (Agility &Robustness).

  Limitations & Consequences:

    Not all the organizations accept to apply this study. Some of them refused, we tried to send email for them to explain the importance of this study, but they refused. 

  Practical Consequences: 

   Human resource managers can use this study to develop targets in their organizations and to support some organizational resilience dimensions. It allows human resource managers to make decisions related to organizational resilience.  

  Innovation or value of the Article:  

  This research is among the rare studies that have tested the correlation between human resource management functions and organizations resilience dimensions. In addition to that, this study goes deeper in choosing two human resource management functions and two organizational resilience dimensions, studies before focus on individual resilience.

  Keywords: Human Resource Management, Human Resource Management Functions, Organizational Resilience, Agility, Robustness
 • Heidar Najafi Rastaghi, Mohammadmahdi Zolfagharzadeh * Pages 33-59
  Purpose

  Elites, as one of the most effective social groups, have a significant role in advancing social and national goals and achieving country's progress in various fields.

  Design/ methodology/ approach:

   The research method is based on library studies, specialized into interviews with experts and content analysis. In order to evaluate national policies in this field, the CIPP method has been used, which examines the policy system of top talents and elites in the dimensions of context, input, process and output.

  Research Findings

   Based on the Themes analysis of the expert interviews, solutions have been explained in cultural and discourse axes, policy axis, structural reforms and executive mechanisms. Among the most important solutions are "the need for macro-architecture and the integration of the governance ecosystem, including education, higher education, administrative system, etc." The need to create a human resources architecture in the administrative system "," providing financial resources and support and employer mechanisms in raising elites”, etc. can be mentioned.

  Limitations & Consequences:

   Among the most important limitations of the research, we can mention the limited internal background and financial limitations in this field. The main consequence of this research is the policy-making bodies in the field of talent development and elites, which helps to understand the big issue and make appropriate decisions in talent development.

  Practical Consequences: 

  This research is useful in Talent Policy Making in National Level.

  Innovation or value of the Article: 

  The main initiative of the article is to focus on national policies in the field of talent development and explanation and formulation of the problem on a large and national scale.

  Keywords: Empowerment Policies, Governance, evaluation, National Human Resource Management
 • Isa Silavi *, AmirHosain Amirkhani, Davod Gholamrezaei, Hasan Darvish Pages 61-87
  Purpose

  Designing a human resources resilience model in the context of the Corona crisis in the National Iranian South Oil Company.

  Design/ methodology/ approach:  

  In this fundamental-applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method, first by review on the literature before and after Corona pandemic in the field of human resources resilience, individual, organizational and environmental factors and the dimensions of human resource resilience were extracted using the Meta-synthesis method. After conducting interviews with experts, the previous stage studies results, adjustments and conceptual model was presented. Then, using a researcher-made questionnaire, the extracted model was tested in the researched society under the conditions of Corona pandemic. The questionnaire reliability was confirmed using Cronbach's alpha and its content validity confirmed based on experts' opinions. The statistical population included 10,000 employees, according to Morgan's table; the sample size was determined 370 people.

  Research Findings

   Based on the experts’ opinions, seventeen dimensions for individual, organizational, and environmental and seven dimensions for the human resources resilience in the conditions of the Corona crisis in the researched society were extracted, which became the basis of the conceptual model. Using the fit indices, the measurement, structural and general models were confirmed. Furthermore, all seventeen hypotheses were reported as positive and significant using path analysis.

  Limitations & Consequences:

   The lack of similar research in the Corona crisis conditions, the limitations caused by the Corona crisis in order to statistical sample suitable participation.

  Practical Consequences:  

  Designing a suitable model for the NISOC employee’s resilience in the Corona crisis conditions to promote preventive measures to deal with covid-19 disease.

  Innovation or value of the Article: 

  Designing a model of human resources resilience and identifying its dimensions in the work environment along with providing operational indicators for implementation in the conditions of the Corona crisis.

  Keywords: Resilience, Human Resources, Corona Virus, Oil industry
 • Neda Keshvarianazad, Akbar Etebarian *, Mehraban Hadi Paykani, Mojtaba Shahnoushi Pages 89-132
  Purpose

   The judicial institution has an extensive and effective role in the implementation of related public policies, The extent of the tasks outlined is indicative of this which is involved in the implementation of a wide range of policies in Different fields. Therefore, the implementation of judicial policies involves the rest of the society in addition to the studied organization. Due to the importance of the implementation of judicial policies, this research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the key factors of the implementation of judicial policies.

  Design/Methodology/Approach: 

  This research was done in a mixed method. In the qualitative part, the participants were 26 experts who have scientific knowledge and experience in the field of judicial policy implementation and were selected by purposeful sampling. The data collection tool was a semi-structured interview and the interviews continued until the theoretical saturation stage. At this step, the method of analyzing the interviews was thematic analysis. Then the fuzzy Delphi approach was used to screen the concepts. In the quantitative step of the statistical population of the research, there were 17000 judges, experts, operational managers and office managers working in the courts. Using Cochran's formula and classified random sampling method, 375 people were selected as a sample. The validity of the questionnaire was confirmed through convergent and divergent validity and its reliability was confirmed through cronbach's alpha (0.873). Data were analyzed with the help of Smart PLS3 software through Structural Equation Modeling (SEM). Using the interpretive structural modeling method, after determining the levels of each factor and considering the final accessibility matrix, the final model was presented in four levels.

  Research Findings

   From the analysis of the results, 122 indicators, 36 components and 8 dimensions of implementation policies, participation of implementation actors, human-ethical relations with clients, citizens, personal characteristics of judges, network governance in the justice system, implementation structure and human power empowerment were calculated. According to the results of the interpretive structural model, the two dimensions of implementation policies and participation of implementation actors were the first priority of experts and as the most effective level of the model. This means that focusing on these two dimensions deserves special attention.

  Limitations & Consequences:

   Using of interviews to extract concepts in the qualitative part, questionnaires to measure the concepts extracted in the quantitative part, and the impossibility of generalizing the research results to all societies are among the limitations of this research.

  Practical Consequences:

   Introducing the dimensions of the judicial policy implementation model, creating new literature regarding the implementation of judicial policies.

  Innovation or value of the Article:

   The main initiative is to propose the practical implementation of the elements of the presented model.

  Keywords: Implementation, Judicial policie, Interpretive Structural Modelling, Judiciary
 • Omid Mahdieh * Pages 133-153
  Purpose

   The importance of communication for organizations has resulted in a wide variety of perspectives being proposed and investigated. This study was conducted to assess the validity and generalizability of van Ruler’s model, or grid, of communication.

  Design/Methodology/Approach: 

  The present research has been done descriptively (survey) and in the form of quantitative approach. After creating a scale based on van Ruler’s model, we administered it to two samples of employees in Iranian workplace settings.

  Research Findings

   Results of confirmatory and exploratory factor analyses (CFAs and EFAs, respectively) failed to support the communication strategies proposed by van Ruler in that there was lack of model fit in CFAs, and in initial EFAs further disconfirmation of the model occurred because there were only two factors in the data for both samples. Refined follow-up EFAs challenged the model still further because both sample’s data comprised a single factor.

  Limitations & Consequences:

  Because the initial questionnaire was designed based on content analysis, other researchers may extract different dimensions for organizational communication based on van Ruler’s model. The present study was conducted on two Iranian organizations and caution should be exercised in generalizing the findings.

  Practical Consequences: 

  After canvassing explanations for the results, we conclude that compartmentalized conceptions concerning organizational communication might be useful in some contexts but are not necessarily perceived as being compartmentalized by recipients of the communication, nor are they necessarily generalizable across contexts.

  Innovation or value of the Article:

   The present study, for the first time, designed and tested a scale for measuring organizational communication based on the van Ruler’s model. In designing communication models, cultural values and differences must be taken into account

  Keywords: organizational communication, van Ruler, communication grid, communication strategy
 • Mohammad Hakkak * Pages 155-182
  Purpose

  The present research has been written with the aim of identifying and explaining the antecedents and consequences of withdrawal behaviors from government organizations in Ilam city.

  Design/Methodology/Approach: 

  This research is descriptive in terms of the approach in the category of mixed research, in terms of the practical purpose, in terms of the method of data collection. The statistical population in the qualitative section was the experts working in the government organizations of Ilam city, which was conducted using the purposeful judgment sampling method and snowball and considering the theoretical saturation base, a semi-structured interview was conducted with 16 experts. In the quantitative phase, by setting up a fuzzy Delphi questionnaire and after two stages of surveying experts, the priority of antecedents and consequences was obtained.

  Research Findings

   The results of the research showed that environmental requirements, lack of understanding of organizational support, and the tight knit context of colleagues are placed in the first to third priority of the antecedents. Also, the rise of negative actions in the first place, the increase in organization costs and the gradual injection of corruption-oriented ideas in the second place, and the gradual emergence of organizational dislike are in the third place.

  Limitations & Consequences:

   Research limitations include difficult access to sample members and the time it takes to collect information from them, as well as the lack of literature and theoretical foundations related to withdrawal behaviors.

  Practical Consequences:

   Identifying and prioritizing the antecedents and consequences of withdrawal behaviors.

  Innovation or value of the Article: 

  This research has brought theoretical and theoretical innovations in the field of withdrawing behaviors and helps managers and researchers in understanding and understanding optimally how to deal with withdrawing behaviors.

  Keywords: withdrawal behaviors, government organizations, antecedents, Consequences