فهرست مطالب

فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی
سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه سادات رئیس الساداتی*، حمید پارسانیا صفحات 1-24

  مفهوم هویت دینی مفهومی است که امروز در اندیشه اجتماعی و سیاسی جوامع لیبرال مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که نگاه اندیشمندان پسامدرن به هویت دینی چگونه است؟ در پاسخ، به تطور تفکر در برداشت از دین و هویت و ایجاد مفهوم هویت دینی در ارتباط تنگاتنگ با «من کیستم و به چه چیزی باور دارم» اشاره شده است. اندیشمندان، عینیت و ذهنیت را در ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت دینی مورد نظر قرار داده و  شاخص های عاطفه، آگاهی، و تعهد را در نظر گرفته اند. به دلیل انتظام هم راه با انسجام خاص هویت دینی، فرآیندی دیدن، بقا، تداوم، و تقدم هویت دینی در کنار دیگر هویت های اجتماعی در نظر گرفته شده و آن چه نقطه مرکزی «سیاست هویت» است بروز گسترده اجتماعی هویت دینی است که می توان آن را دغدغه اصلی سیاست هویت دینی در میان اندیشمندان دانست. در نقد رویکرد اندیشمندان پسامدرن به نقص دیدگاه های کارکردگرایانه، نگاه پسینی و سطحی به هویت دینی و فقدان بررسی ماهیت ارزش های اجتماعی ادیان در پژوهش پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: هویت دینی، سیاست هویت دینی، اندیشمندان پسامدرن، هویت، دین
 • رویا فتح الله زاده، مصطفی مهرآیین*، حسین ابوالحسن تنهایی، زهرا حضرتی صومعه، خدیجه ذوالقدر صفحات 25-52

  پژوهش حاضر، روایت سینمای ایران از آسیب های اجتماعی در دهه 70 را با تحلیل فیلم های دو زن و زیرپوست شهر مورد مطالعه قرار می دهد. روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفی و از جنس تحقیقات توصیفی- اکتشافی است که برای پاسخ گفتن به پرسش خود سعی در ارایه ی یک توصیف غلیظ از پدیده مورد مطالعه خود دارد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل گفتمان بهره مند شدیم. به این صورت که فیلم ها را بر اساس روش تحلیل گفتمان «روث وداک» به ژانرها یا کارکردهای زبانی تقسیم کردیم و در هر کارکرد زبانی بنا بر روش تحلیل گفتمان «پل جی»، به هفت سوال مهم پاسخ دادیم. سپس جدولی از آسیب های اجتماعی در هر فیلم ارایه شده است. در بخش نتیجه گیری نیز به ارایه ی روایت از آسیب های اجتماعی در فیلم های دو زن و زیرپوست شهر بر مبنای بستر و شرایط جامعه ایران در دهه 70 پرداختیم. مهم ترین یافته پژوهش این است فیلم های سینمایی دهه هفتاد (با مطالعه فیلم های دو زن و زیرپوست شهر) آسیب های اجتماعی رویارویی دو گفتمان سنت گرا و مدرنیته، مقاومت گفتمان پدرسالار/ مردسالار در برابر گفتمان زنان روشنفکر و خواهان آزادی های اجتماعی، احساس شکاف طبقاتی میان اقشار مرفه و فقیر جامعه، عدم امکان تحرک اجتماعی و... را بازنمایی کرده اند.

  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی، فیلم سینمایی، سینمای ایران، آسیب های اجتماعی زنان، تحلیل گفتمان
 • غلامرضا بیات شاه پرست، نادر میرزاده کوهشایی* صفحات 53-81

  ازآنجاکه محیط زیست سازنده بستر و شالوده زیستی انسان و سایر موجودات زنده است، از اهمیت بنیادین و انکارناپذیر ی برخوردار است؛ اما علی رغم این جایگاه، توسعه صنعتی و فناورانه ی جهانی، به ویژه در دو قرن اخیر، سبب ساز تغییرات ناخواسته و اغلب ناخوشایند و تخریب محیط زیست در بسیاری از مناطق جهان شده است. ازاین رو بسیاری از دولت ها ناچار از تنظیم گری مستقیم و غیرمستقیم در حوزه حفاظت و بهبود محیط زیست هستند. در ایران نیز دولت با به کارگیری تنظیم گری حقوقی، تلاش دارد تا دشواره ها و چالش های محیط زیستی را حل کند و دستکم از پیشروی تخریب و فرسایش آن به مثابه یک پروبلماتیک اجتماعی جلوگیری کند؛ چنانکه اصل 50 قانون اساسی ایران نیز بر تنظیم گری محیط زیست تاکید دارد. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با نگاهی جامعه شناختی، به بررسی نحوه تنظیم گری محیط زیست در پرتو اصل 8 و 50 قانون اساسی می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های قانون موجود، باید رویکردی ترکیبی اتخاذ شود که از فواید و کارآمدی دیگر شیوه های تنظیم گری برای جبران نقصان ها و پر کردن خلاهای تک رویکردی بهره بگیرد.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی، تنظیم گری، محیط زیست، اصل 8، اصل 50
 • رضا نصیری حامد*، ناهید صفری صفحات 83-109

  اومانیسم به مثابه یکی از ارکان دوران مدرن، با اصالت دادن به انسان و معمولا در تقابل با خدامحوری و حاکمیت الهی تعریف شده است. با این حال، یکی از وجوه مهم در تکوین و بسط معنای اومانیسم، تاکید آن بر بازخوانی میراث مکتوب بشری از جمله در قالب سنت دینی بوده که زمینه ساز علوم انسانی نوین گردیده و در عین حال برخلاف تلقی مرسوم، به خوانشی در موافقت و سازگاری با ادیان انجامیده است. این ترکیب تا حدودی نامانوس در بین متفکرانی از مسیحیت در دوران رنسانس مطرح گردید و در دوران معاصر نیز از سوی افرادی همچون «علی شریعتی» برای بازخوانی میراث فکری سنتی ذیل عنوان اومانیسم اسلامی به کار گرفته شده است. مدعای نوشتار حاضر آن است که به رغم وجود چالش در امکان تلفیق کامل این دو مفهوم شامل دینی همچون اسلام با ایدیولوژی ای همانند اومانیسم، ارایه این مفهوم در خدمت تلاش برای قرایت انتقادی سنت پیشین اسلامی با نگاهی به تجربه مشابه آن در مسیحیت مورد توجه قرار گرفته است. یافته های چنین مطالعه ای حاکی از آن است که وجه بارز اومانیسم دینی مخصوصا اسلامی، به جای تقابل ضددینی آن، مبتنی بر آنچه شریعتی «پالایش منابع فرهنگی» خوانده و نگاهی نقادانه به میراث گذشته استوار است.

  کلیدواژگان: اومانیسم، آموزش، شریعتی، علوم انسانی، پالایش فرهنگی
 • ایمان نمدیان پور، حیدر جانعلی زاده*، علی اصغر فیروزجائیان صفحات 111-140

  پژوهش جامعه شناختی حاضر با سه هدف مشخص انجام گرفت: هدف اول، بررسی زمینه های اجتماعی شکل گیری خصوصی سازی آموزش در ایران. دوم، بررسی پیامدهای اجتماعی توسعه مدارس غیردولتی خاصه در خصوص وضعیت تحقق و توسعه عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی و سوم، واکاوی و تبیین راهبرد های مواجهه با خصوصی سازی آموزش در ایران. این تحقیق برای رسیدن به اهداف مذکور، از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق به همراه بهره گیری از اسناد و متون تاریخی استفاده کرده است.  و به واسطه متون و اسناد تاریخی داده ها مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های  این مطالعه  نشان داد که خصوصی سازی آموزش در ایران از بستر های اجتماعی مختلف همچون، بحران پسا جنگ، برون سپاری و قوانین، برساخته شد. پیامدهای این خصوصی سازی نیز در سه سطح نابرابری، طبقاتی شدن و کالایی شدن آموزش قابل تحلیل است. مشارکت کنندگان این تحقیق به دو راهبرد در مواجهه با خصوصی سازی آموزش اشاره و استدلال کردند:  خصوصی کردن و عادلانه کردن مدارس.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی، ئولیبرالیزم، کالایی شدن، طبقاتی شدن، نابرابری
 • افشین اشکورکیایی صفحات 141-168

  این مقاله به «مسیله سازی» هویت ایرانیان از اواسط قرن دوازدهم شمسی می پردازد که توسط روشنفکرانی مانند آخوندزاده و آقاخان کرمانی شروع شد و در ادامه وارد زیست-سیاست ایرانیان شد و اندیشه ها و نهادهای مختلفی پیرامون هویت ایرانیان تولید و به یک هدف برای اندیشه و سیاست ورزی قرار گرفت. بر این بنیاد، سوال اساسی پژوهش حاضر این خواهد بود که چرا هویت ایرانیان مسیله شد و با توجه به این مسیله شدن چه تغییرات گفتمانی و غیر گفتمانی در مناسبات اجتماعی و سیاسی هویت ایرانیان رخ داد؟ برای پاسخ به سوال فوق الذکر ما با به کارگیری روش تبارشناسی و روابط دانش/قدرت میشل فوکو و همچنین با توجه به مسیله سازی هویت ایرانیان، سامانه ها و روابط قدرتی که در اطراف هویت ایرانیان شکل گرفت را بررسی می کنیم. نتایج تحقیق آن است که از دوره ملکم خان و آقاخان کرمانی، هویت ایرانیان وارد یک مسیله برای اندیشه و سیاست ورزی شد و این مسیله شدن به اشکال مختلف تا امروز ادامه داشته است.

  کلیدواژگان: هویت، هویت ایرانیان، تبارشناسی، مسئله سازی، گفتمان
|
 • Reyhaneh Raeis-Al-Sadati *, Hamid Parsania Pages 1-24

  The concept of religious identity is recently used in the social and political thought of liberal societies, and the main research question is how post-modern thinkers look at religious identity? In response, the evolution of thinking in the perception of religion and identity and the creation of the concept of religious identity in close connection with who I am and what I believe were discussed. Thinkers consider objectivity and subjectivity in cultural and social aspects of religious identity and consider indicators of affection, awareness and commitment. It is considered a process of seeing, survival, continuity and precedence of religious identity along with other social identities due to the regularity with the special coherence of religious identity, and what is the main concern of identity politics is the widespread social manifestation of religious identity, which can be called the concern of religious identity politics. known among thinkers. In criticizing the approach of post-modern thinkers, the shortcomings of functionalist views, the backward and superficial view of religious identity and the lack of examination of the nature of the social values of religions have been discussed in the research.

  Keywords: Religious Identity, Religious Identity Politics, Postmodern Thinkers, identity, Religion
 • Roya Fathollahzadeh, Mostafa Mehraeen *, Hosein Abolhasan Tanhaei, Zahra Hazrati Someeh, Khadijeh Zolghadr Pages 25-52

  The present study explores the narrative put forth by the Iranian cinema about social harms during the 70s in Iran through analyzing two films in particular "Two Women" and "Under the Skin of the City." The research method of this study is of descriptive-exploratory type, seeking to offer a thick description of the phenomenon under investigation. The study draws on discourse analysis method to analyze the data. To this aim, the films under discussion were categorized into genres or linguistic functions utilizing Ruth Wodak's discourse analysis method. Within each linguistic function, we addressed and answered seven key questions based on Paul Gee's discourse analysis method. The conclusion furnishes an account of social harms depicted in the movies "Two Women" and "Under the Skin of the City" based on the context and conditions of Iranian society throughout the 1990s.The findings of this research indicate that the films from the 70s address various social issues. These issues include the confrontation of two discourses of traditional and modern, resistance of the patriarchal discourse against the discourse of enlightened women advocating for social freedoms, the existence of a class divide between the affluent and the poor in society and more.

  Keywords: Social Harms, Cinematic Film, Iranian cinema, Social Harms of Women, discourse analysis
 • Gholamreza Bayat Shahparast, Nader Mirzadehkohshahi * Pages 53-81

  Since the environment is the biological foundation of humans and other living beings, it is of fundamental and undeniable importance; But despite this position, global industrial and technological development, especially in the last two centuries, has caused unwanted and often unpleasant changes and environmental destruction in many parts of the world. Therefore, many governments are forced to regulate directly and indirectly in the field of environmental protection and improvement. In Iran, by applying legal regulations, the government is trying to solve environmental problems and challenges and at least prevent its destruction and erosion as a social problem; As Article 50 of the Iranian Constitution also emphasizes on environmental regulation. Using the descriptive and analytical method and with a sociological point of view, the following article examines the way of environmental regulation in the light of Article 8 and 50 of the Constitution. The findings of the current research show that by taking advantage of the capacities of the existing law, a combined approach should be adopted that takes advantage of the benefits and efficiency of other regulatory methods to compensate for the shortcomings and fill the gaps of a single approach.

  Keywords: Sociology, regulation, environment, principle8, principle 50
 • Reza Nasirihamed *, Nahid Safari Pages 83-109

  Humanism, as one of the pillars of the modern era, is defined by giving originality to man and usually in opposition to God-centeredness and divine sovereignty. However, one of the important aspects in the development and expansion of the meaning of humanism is its emphasis on the re-reading of human written heritage, including in the form of religious tradition, which has become the foundation of modern human sciences, and at the same time, contrary to the conventional view, it is a reading in agreement and compatibility with religions. This somewhat unfamiliar combination was proposed among thinkers of Christianity in the Renaissance period and has been used in the contemporary era by some thinkers like "Ali Shariati" to read the traditional intellectual heritage under the title of Islamic Humanism. The content of the present article is that despite the challenge in the possibility of fully combining these two concepts including a religion such as Islam with an ideology such as humanism, presenting this concept in the service of a critical reading of the previous Islamic tradition with a view to its similar experience in Christianity. The findings of such a study indicate that the distinctive feature of religious humanism, especially Islamic, instead of its anti-religious opposition, is based on what Shariati called "refinement of cultural resources" and a critical look at the heritage of the past.

  Keywords: Humanism, Education, Shariati, Humanities, Cultural Resources Refinement
 • Iman Namadianpour, Heydar Janalizade *, Ali Asghar Firouzjaeian Pages 111-140

  The current sociological research was carried out regarding three specific goals: firs, to investigate the social contexts of the formation of privatization of education in Iran. Second, to examine the social consequences of the development of private schools, especially regarding the situation of the realization and development of educational and social justice, and, third, to analyze and explain the strategies to face the privatization of education in Iran. In order to achieve the aforementioned goals, this research has used in-depth semi-structured interviews along with utilization of historical documents and texts. And the data has been analyzed through historical texts and documents. The findings of this study showed that the privatization of education in Iran was reconstructed from different social contexts such as the post-war crisis, outsourcing and laws. The consequences of this privatization can be analyzed in three levels of inequality, classification and commodification of education. The participants of this research indicated and argued two strategies in facing the privatization of education: privatizing and making schools fair.

  Keywords: privatization, neoliberalism, commodification, Classification, Inequality
 • Afshin Eshkevar kiaei Pages 141-168

  This article deals with the "problemization" of Iranian identity since the middle of the 12th century, which was started by intellectuals such as Akhundzadeh and Agha Khan Kermani. Later, it entered the bio-politics of Iranians, and various ideas and institutions were produced around the identity of Iranians, and it was put to a goal for thought and politics. Based on this, the basic question of the current research will be why the identity of Iranians became an problem? Considering this problematization, what discursive and non-discursive changes occurred in the social and political relations of Iranian identity? To answer this question, we use Michel Foucault's method of genealogy and knowledge/power relations, and also considering the problematization of the identity of Iranians, we examine the systems and power relations that were formed around the identity of Iranians. The results of the present research are that from the period of Malkam Khan and Agha Khan Kermani, the path of theorizing about progress and development went towards identity, and after that, a set of discursive and non-discursive procedures was formed, which brought the identity of Iranians into the game of right and wrong.

  Keywords: identity, identity of Iranians, genealogy, problematization