فهرست مطالب

نشریه زن در توسعه و سیاست
سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام شریعتی*، فاطمه رجایی، فهیمه احمدی، زهرا سادات حجازی صفحات 571-588
  خشونت خانگی علیه زنان پدیده ای است که آثار ناگواری بر سلامت جسم و روح زنان و به تبع آن بر سلامت خانواده وارد می کند. از آن مهم تر خشونت و سوءرفتار زوج علیه زوجه است که با توجه به نقش و جایگاه زن در خانواده، لزوم توجه و بررسی بیشتر این پدیده مشخص می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چه قواعد فقهی و حقوقی در رفع و منع پدیده خشونت خانگی زوج علیه زوجه وجود دارد. در این پژوهش، این موضوع از منظر فقهی و حقوقی بررسی و به برخی از شبهاتی که درمورد جواز چنین خشونتی در اسلام وجود دارد پاسخ داده می شود. همچنین دیدگاه قانون گذار ایران به موضوع بررسی و درنهایت راهکارهایی برای مقابله و توقف این پدیده ارایه می شود. روش تحقیق توصیفی است و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به تبیین موضوع پرداخته شده است. از نظر فقه امامیه، انواع خشونت به خصوص از سوی زوج، علیه زنان منع شده و از منظر مقررات داخلی حقوق ایران، با وجود خلاهای قانونی در این خصوص، اقداماتی مبنی بر بسترسازی فرهنگی در بادی امر و در کنار آن تصویب قوانین خاص، موثر و کارآمد، از جمله تصویب هرچه سریع تر لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می تواند تا حد زیادی از ارتکاب این پدیده بکاهد.
  کلیدواژگان: نظام حقوقی اسلام، حقوق زن، خشونت خانگی
 • فریبا علاسوند* صفحات 589-614
  با وجود اهمیت عدالت در فقه سیاسی-اجتماعی، نظریه پردازی ها باید به نظام سازی یا ساختارهای روندساز منجر شوندف اما در رویکرد اسلامی مطرح و تقویت نشده اند. از جمله مهم ترین مباحث عدالت، پردازش نظریه ای است که شامل ابعاد نظری و عملی روشن به مثابه راهبرد اداره جامعه است. این ابعاد اگرچه در مطالعات دو دهه اخیر حوزه عدالت مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته اند، نیازمند کاوش بیشتر و تمرکز روی موضوعات خرد هستند. این مقاله با هدف تقویت این ابعاد و ضرورت ها به طرح ایده خود می پردازد و به دلیل اهمیت حقوق و مزایای اجتماعی زنان، میدان بررسی و تطبیقات خود را در موضوع عدالت برای زنان قرار داده است. پرسش اصلی مقاله ناظر به مهم ترین چالش نظری و عملی عدالت است که در پاسخ ملاحظه نظری به چالش معیار نابرابری و ملاحظه عملی به دو بحث ادراک سنجی و شاخص سازی برای عدالت پرداخته است. روش مقاله پس از جمع آوری داده های لازم، تحلیل محتوا، و مقاله اسنادی و بنیادی است. گفتنی است این مقاله برگرفته از یک کلان طرح درباره عدالت جنسیتی است. مطابق نتایج، نابرابری به عنوان مهم ترین مسیله در مطالعات عدالت، نیازمند تعیین معیار است. چندمعیارگی در نظریه عدالت اسلامی قابل دفاع است. تفاوت میان مردان و زنان به عنوان بخشی از معیارها با سیاست های جانب دارانه در راستای حمایت از خانواده، مادرانگی، زنانگی و فردیت زنان مورد توجه قرار می گیرد. عدالت، امری راهبردی برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر از حوزه خانوادگی تا حوزه اجتماعی است و نیازمند طراحی معیارها، اصول و اهداف، شاخص سازی و ادراک سنجی است.
  کلیدواژگان: جنسیت، زنان، شاخص، عدالت، معیار
 • محمدجواد نجفی، محمدحسین رجبی دوانی*، محمد سپهری صفحات 615-636

  توسعه اجتماعی، از مهم ترین شاخص های ارزش گذاری حکومت ها برای نقش دادن جوامع برای حضور اثرگذار در جامعه به خصوص برای زنان جامعه است که این موضوع با مطالعه موردی دولت نبی اکرم (ص) به عنوان مسیله اصلی توجه قرار گرفته است. در عصری که اسلام ظهور کرد، تقریبا زنان تمام جوامع از جایگاه مناسبی برخوردار نبودند و حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند. اما اسلام و نبی اکرم به بازیابی اعتبار حقیقی آنان توجه فوق العاده ای کرد. توجهی که فضای اجتماعی و فرهنگی آن روز برنمی تافت. هدف پژوهش، بررسی اقدامات و سیاست گذاری های پیامبر اسلام در دولت خود برای توسعه اجتماعی زنان است؛ بنابراین سوال اصلی مقاله این است که سیاست های رسول الله (ص) برای توسعه جایگاه اجتماعی زنان در دولت نبوی چه بوده است که با روش توصیفی، تحلیل تاریخی و فیش برداری از منابع کتابخانه ای به آن پاسخ داده شده است. براین اساس پیامبر بزرگوار اسلام با مبارزه با طرز تفکر و نظریه غالب برتری جنسیتی مرد نسبت به زن، طرد فرهنگ خشونت رفتاری با زنان و توجه به تکریم شخصیت آنان، اهتمام و تشویق به علم آموزی و توجه به توانمندی فکری زنان، حمایت از زنان در مقابل آسیب های اجتماعی و زمینه سازی حضور موثر زنان در امور اجتماعی و اقتصادی موجب توسعه اجتماعی ایشان در دولت خویش می شود. این فرایند مستلزم یک چرخش مفهومی و تغییر بنیادی است که برمبنای آن، توسعه به عنوان تعالی تعریف می شود و جایگاه زن از موقعیتی پیرامونی به مکانتی محوری ارتقا می یابد.

  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی زنان، دولت نبوی، زنان مدینه، نظام سیاست گذاری نبوی
 • محمدمهدی زارع شحنه*، مهدی اکابری تفتی، ابراهیم بهرامی نیا، احسان سلیمی صفحات 637-660

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تکانه مثبت تحصیلات زنان و فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. برای بررسی تاثیر این تکانه ها، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شد. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، توانایی بررسی تاثیر یک متغیر بر چندین متغیر را دارند. کارگزاران اقتصادی در مدل شامل خانوارها، تولیدکنندگان، دولت و بانک مرکزی هستند که با بهینه یابی رفتار آن ها در قالب این الگو به بررسی تکانه های آموزش زنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی تکانه های بهبود سطح تحصیلات زنان و بهبود فناوری نشان می دهد تکانه مثبت آموزش زنان سبب افزایش تولید و سرمایه گذاری می شود. همچنین این تکانه، اشتغال را نیز افزایش می دهد. همچنین تکانه فناوری موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش اشتغال شده است. با توجه به نتایج پژوهش، توصیه می شود با اتخاذ سیاست های مناسب به منظور دستیابی هرچه بیشتر منافع توسعه علمی و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، سرمایه گذاری های مناسب در زمینه آموزش زنان مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد؛ به نحوی که آموزش های کاربردی در مشاغل مرتبط با زنان نه تنها موجب ایجاد رقابت در تصاحب فرصت های شغلی نشده است، بلکه عاملی در جهت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید نیز محسوب می شود.

  کلیدواژگان: اشتغال، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. تحصیلات زنان، تولید، سرمایه گذاری
 • ماریا فرح زاده*، علی علی حسینی صفحات 661-691
  در جهان مدرن امروز، یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه و ثبات کشورها، استفاده بهینه از همه ظرفیت های نیروی انسانی، به ویژه درک موضوعیت نقش زنان در امور اجتماعی و سیاسی است. اگرچه مشارکت و رهبری برابر زنان در زندگی سیاسی و عمومی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهان ضروری است، بااین حال، شواهد حاکی از آن است که زنان در تمام سطوح تصمیم گیری در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی را همچنان دور از دسترس می بینند. در این میان، اروپا تنها منطقه در عصر کنونی است که ظرف دو دهه گذشته و در پرتو سیاست گذاری های نسبتا مناسب در حوزه زنان، از این فرصت نسبی برخوردار شده است تا ضمن تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطوح ملی و منطقه ای، از شایستگی و اعتبار زن در مراتب عالی سیاسی، تقنینی و قضایی دفاع کند. نظر به این مهم، مقاله حاضر با کاربست نظریه فمینیسم و بهره مندی از مدل سیاست گذاری جونز در پاسخ به سوال پژوهش به این نتیجه رسید که حضور زنان در مناصب سیاسی ریاست جمهوری، نخست وزیری و پست های وزارتی، در کنار تصویب قوانینی همچون قانون سقط جنین، همیاری خانواده و حمایت از کودکان، مرخصی زنان و مراقبت از کودکان، بهداشت و درمان و بودجه رفاه اجتماعی، از جمله عوامل تعیین کننده و اقدام های موثر تقنینی بوده است که به تدریج، بستر مناسب برای تثبیت جایگاه زنان در پذیرش مسیولیت های بالای سیاسی و پارلمانی را فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: اروپا، پارلمان ملی، پارلمان منطقه ای، زنان، سیاست گذاری و تصمیم گیری
 • زینب عصمتی*، سیده لطیفه حسینی، محمدمهدی حسینمردی صفحات 693-716

  قانون اساسی در راس هرم سلسله مراتب قوانین، نقش اثرگذاری در تبیین جایگاه حقوق انسانی بانوان هر جامعه داشته است. جایگاه حقوق زنان از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دغدغه های آن بود و از همان ابتدا نقش و جایگاه زنان در پیشبرد اهداف متعالی جامعه مبتنی بر ارزش های دینی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رفاهی زنان از جمله موضوعاتی است که در دوران تصویب قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث بوده است. این پژوهش به بررسی جایگاه حقوق رفاهی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری می پردازد. در نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شد که مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از امتیازات حقوق رفاهی در راستای عدالت جنسیتی و کسب فرصت های ناشی از آن برخوردارند و قانون اولویت هایی برای آن ها درنظر داشته است. پژوهش پیش رو، مبحث مطالبات حقوق رفاهی را در حوزه تامین اجتماعی بانوان جامعه ایران به عنوان منابع انسانی مهم در ساختار قانون اساسی کنونی بررسی می کند و نشان می دهد تجربه بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای برقراری نظام قانون اساسی برآمده از ارزش های ملی-مذهبی است. این شرایط مبین آن است که بانوان در منظومه اقتصاد رفاهی به عنوان شهروند جامعه از تامین اجتماعی در حوزه های مختلف برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: تامین اجتماعی حقوق رفاهی، زنان، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران
 • فاطمه علی نژاد، مرتضی اکبری، نعمت الله شیری* صفحات 717-741

  زنان به عنوان نیمی از جمعیت، نقش بارزی در توسعه فعالیت های اقتصادی دارند؛ بنابراین باید در جهت ارایه سازوکارهایی برای تقویت نقش آنان در جامعه اقدام کرد. پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی مولفه های مدل پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان انجام گرفت. در این مطالعه، از پارادایم کیفی و روش نظریه بنیانی بهره گرفته شد. برای این منظور، فهرست زنان دارای کسب وکار از مراکز مختلف مانند فرمانداری، مراکز فنی وحرفه ای، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت شد. با استفاده از روش گلوله برفی، با 21 نفر از زنان دارای کسب وکار در شهرستان بهبهان، مصاحبه های عمیق انفرادی انجام گرفت و درنهایت، اشباع نظری به عنوان نقطه کفایت نمونه گیری حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. نتایج نشان داد عواملی مانند دانش بازار، شرایط خانوادگی، ویژگی های فردی و شخصیتی، عامل اقتصادی، آموزش، سیاست های حمایتی، بحران های اقتصادی و تلاطم های محیطی، بر پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان موثر است. برمبنای نتایج این مطالعه، ارایه آموزش های کسب وکار به زنان، اتخاذ سیاست های حمایتی دولت و فرهنگ سازی در راستای حمایت از کسب وکارهای زنان، راهبردهای توسعه پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان بودند. یافته ها بیانگر آن بود که کاهش آسیب ها و مشکلات اجتماعی، توانمندسازی زنان و افزایش رفاه اجتماعی، از پیامدهای پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان به شمار می رود. یافته های این پژوهش، ضمن پرکردن شکاف مطالعاتی در خصوص ابعاد مدل پایداری کسب وکارهای زنان، چارچوبی قوی برای تحلیل پایداری کسب وکارهای زنان ارایه می کند.

  کلیدواژگان: کسب وکار زنان، کارآفرینی پایدار، کسب وکارهای پایدار، زنان کارآفرین
 • وحید اسکو*، مجید مرادی، محمد نوروزی، شهرزاد سراج صفحات 743-760
  براساس نظریه جامعه پذیری جنسیتی، زنان و مردان در مواجهه با رشد اخلاقی گوناگون، ارزش های متفاوتی از خود نشان می دهند؛ بنابراین حضور زنان در ترکیب کمیته حسابرسی و هییت مدیره موجب اثربخشی بیشتر سازمان می شود و این امر نیز با رفتار فرصت طلبانه مدیران موجب کاهش بی نظمی های مالی در شرکت ها می شود. در این راستا هدف از این پژوهش، تاثیر حضور زنان در هییت مدیره و کمیته حسابرسی بر تخلفات حسابداری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده ها نیمه تجربی پس رویدادی در زمینه تحقیقات اثباتی حسابداری است. داده های پژوهش از لوح های فشرده، آرشیو آماری، تصویری و سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار راهورد نوین جمع آوری شده است. درنهایت با توجه به حجم نمونه ها، از نسخه سیزدهم نرم افزار EViews و Stata برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حضور زنان در کمیته حسابرسی سبب کاهش تخلفات مالی در شرکت ها می شود. همچنین یافته ها نشان می دهد حضور زنان در هییت مدیره با نظارت بر رفتار فرصت طلبانه مدیران می تواند تاثیر منفی و معناداری بر تخلفات مالی داشته باشد. با توجه به اینکه تنوع جنسیتی بیانگر تفاوت ویژگی های اخلاقی و شخصیتی زن و مرد است و اعمال افراد بازتابی از افکار و احساسات درونی آن ها است، حضور زنان در ترکیب کمیته حسابرسی و هییت مدیره سبب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ها و درنتیجه افزایش اثربخشی سازمان می شود.
  کلیدواژگان: بی نظمی حسابداری، حضور زنان در کمیته حسابرسی، زنان در هیئت مدیره
 • نسیم شریعت پناهی، مهدیه محمدتقی زاده* صفحات 761-779
  امروزه توسعه اجتماعی کشورها در گرو مشارکت سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق گروه ها و افراد جامانده اجتماع است. با توجه به اینکه حمایت اجتماعی از خانواده های در معرض آسیب از سویی با مسیولیت و مسیولیت پذیری همه افراد جامعه و از سوی دیگر با حقوق افراد در جامعه مرتبط است، مشارکت سمن ها و بررسی چالش های آن ها می تواند حمایت از این خانواده ها را تسهیل کند. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شناسی تحلیل محتوا انجام شد. در این روش، انتخاب نمونه بر گزینش هدفمند و معیارمحور استوار است. به این منظور بیست سمن فعال در حوزه اجتماعی زنان به روش نمونه گیری هدفمند از میان پنجاه سمن فعال در این حوزه در شهر تهران انتخاب شدند. درمجموع با توجه به آمادگی و پذیرش مصاحبه، ده سمن در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زن بودن نمونه ها از آن جهت حایز اهمیت است که مشارکت داوطلبانه در حوزه خانواده و آسیب اغلب با استقبال زنان مواجه می شود و زنان نقش پررنگ تری در این امر دارند. از این رو برای به دست آوردن داده ها از گروه با مشارکت پذیری بیشتر، زن بودن شاخص مهمی برای پژوهش بود. نتایج پژوهش بر این امر تاکید دارد که مشارکت سمن ها را نمی توان صرفا در یک طیف خطی صفر و یکی دید، بلکه باید براساس نوع و نحوه فعالیت آن ها، میزان مشارکت آنان را براساس یک طیف با دو سر مشارکت منفعلانه تا مشارکت فعال دانست.
  کلیدواژگان: آسیب پذیر، حمایت اجتماعی، خانواده، سازمان های مردم نهاد، مشارکت
 • ناصر سیف اللهی*، گلثوم اکبری آرباطان صفحات 780-806

  دنیای مدرن در حال حاضر اولین گام را به سوی یک واقعیت اساسی فناوری، یعنی اقتصاد دیجیتال برداشته است. بازار کار جهانی مدرن، یک سیستم پیچیده چندجزیی و پویا تحت تاثیر دایمی فناوری اطلاعات است و مستلزم تغییراتی در محتوای فرایند کار، سازمان دهی آن، ساختار اشتغال و روابط اجتماعی و کار است. با توجه به اهمیت این موضوع، شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصاد دیجیتال در مشاغل روستایی حایز اهمیت است. این پژوهش با این هدف به شیوه توصیفی، از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند به تدوین و اعتباریابی چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون پرداخته است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران و صاحبان مشاغل روستایی هستند که از بین آن ها دوازده نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در این مطالعه مشارکت کردند. میزان پایایی تحلیل مصاحبه 79 درصد است. برای تامین روایی پژوهش نیز نمونه آماری از افرادی انتخاب شدند که از دانش و تخصص لازم در بستر پژوهش برخوردار باشند. همچنین مداخله محققان در تحقیق به حداقل برسد و نیز نتیجه کدگذاری به تعدادی از خبرگان ارجاع و تایید نهایی آن ها در خصوص چارچوب استخراجی اخذ شود. یافته های پژوهش نشان می دهد مفاهیم در قالب دو مضمون اصلی فرصت ها و چالش ها است که فرصت ها با پنج مضمون شامل قابلیت شبکه سازی، همگرایی فناوری با اهداف اقتصادی، مشتری محوری جهانی، ارزش آفرینی شغلی، تاب آوری مشاغل و چالش ها در قالب پنج مضمون شامل شکاف های فرایندی دیجیتال، ایجاد اقتصاد سیاه برای مشاغل روستایی، اثرات نامطلوب اجتماعی، جنبه های فرهنگی، مخاطرات فناورانه و فرصت ها دسته بندی شده اند.

  کلیدواژگان: اقتصاد دیجیتال، زنان روستایی، فناوری اطلاعات، فرصت ها و چالش ها، مشاغل خانگی
|
 • Elham Shariati *, Fateme Rajaee, Fahime Ahmadi, Zahra Sadat Hejazi Pages 571-588
  Domestic violence against women, as a social issue, has always been considered in different societies. Many researches have been conducted on domestic violence all over the world. There are different kinds of knowledge from which domestic violence can be considered. Psychology, sociology, criminology and pathology are some of these sciences. Researchers have recognized it as a serious social problem and issue. This phenomenon has adverse effects on the health of the body and mind of women and consequently the health of the family and society. According to Quran, men and women are equal in terms of human status and dignity. According to the religion of Islam and the Quran, gender is not a criterion of superiority of one over the other.  Considering the role and position of women in the family, there is more attention and investigation on the phenomenon of domestic violence. In this research, the issue of husband violence against the wife has been tried to be investigated from a jurisprudential and legal point of view. In addition, some questions about the permissibility of such violence in Islam are examined and some important doubts in this field are answered. In addition, the Iranian legislator's view on the issue of violence is examined and finally, solutions to stopping of this phenomenon are presented. Also, in this research, it is emphasized that the speedy approval of laws that lead to the violation of women's rights is part of the emphasis of the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran. The method of this research is descriptive. We have used qualitative content analysis. According to Imamy jurisprudence, all types of violence against women, especially from the husband, are forbidden. There are some doubts about this issue but all of them can be answered by using jurisprudential sources. In addition, there are cases in Islam that show Islam's serious opposition to violence against women. For example, Islam has condemned the ugly customs such as Waad, Ilaa, Zehar and Erth al-Nisaa, and Islam has forbidden to harm a believer. Also in Iranian law, there are two views in opposition with violence: 1. The common point of view is guidance with an emphasis on compromise, mediation and counseling; 2. The criminalization of domestic violence, which is reflected in the bill "preventing women's injuries and improving their security against misbehavior". Eventually husband's violence against wife is something that may be learned through the learning process in society. Therefore, cultural activities, education and training can be effective in preventing and reducing this phenomenon. Also, passing effective and efficient laws, such as criminalizing violence, supporting abused or homeless women, and passing the bill as soon as possible can greatly reduce the commission of this phenomenon in the society.
  Keywords: Islamic Legal System, women's rights, Domestic Violence
 • Fariba Alasvand * Pages 589-614
  The issue of justice is one of the wide-ranging and challenging issues that, despite the complex texts about justice in Western sources, the Islamic approach to it is weak. Studies show that despite the importance of justice in political and social jurisprudence, theoretical dimensions that lead to systematization or trend-setting structures have not been raised and strengthened in this approach. Except for some of the books and articles that have been published in the last two decades and presented good comparative studies that can inspire new researches, most of these studies are still involved in issues such as knowing or not knowing the rules of justice, justice as a criterion for Friday and congregational imamate., the difference between the sharia and customary meaning of justice, criticism of women's rights and duties with the measure of justice and the like. Therefore, a research that proposes to strengthen those theoretical dimensions of justice that leads to pragmatism and structuring about it is necessary. Therefore, this article aims to strengthen this dimension and to present the necessities that are necessary in organizing a pragmatic theory of justice, and because in the last century, one of the challenges of justice, especially its Islamic approach, rights and benefits Social is for women, the field of investigation and comparisons has been placed on the issue of justice for women.Weighing each ruling with justice means to consider justice as the criterion of all of them or the legislative goal of all of them. Although such a statement is not approved, it is necessary to fill the empty space of mandatory rules with fair laws and legislate fair laws in the administration of the country and governance. As some authors believe, if the rulings in the laws of the Islamic Republic are in accordance with the explicit text of the Qur'an and frequent hadiths, they are the same revelation and cannot be criticized by the standard of justice, but in the case of other laws, if the revelation is silent, they are evaluated by the standard of justice. As a result, if justice is a criterion in some of the laws of the country, among the most important topics in this regard is the processing of the theory of justice, which includes clear theoretical and practical aspects as a strategy for managing society. Although these dimensions have been the focus of domestic researchers in the studies of the last two decades, they need to be explored more and focused on micro-issues. In the path of transition from the praise of justice in its religious studies to practical theoretical processing, one should know what is the most important theoretical and practical challenge of justice in this field. This is the main question in this article. To answer this question, the author's effort is to present one theoretical consideration and two practical considerations in the theorizing of justice centered on women. The theoretical consideration deals with the challenge of the inequality criterion, and the practical consideration deals with the two issues of perception measurement and indexing for justice, and in all cases, it focuses on the issue of women. After collecting the necessary data, the method of the article is content analysis and a documentary and fundamental article.
  Keywords: Criterion, gender, index, Justice, Women
 • MohammadJavad Najafi, MohammedHussain Davani Ragby *, Mohammad Sepehri Pages 615-636

  Social Development is the most important indicators of the government's valuation to give the society a role to be effective in the society, especially for the women of the society This issue has been considered as the main issue with the case study of the Prophet's government. At the time when Islam appeared, almost women of all societies did not have a proper status and were deprived of even the most basic human rights. But Islam and the Holy Prophet (peace be upon him) paid great attention to restoring their true credibility. The attention that the social and cultural atmosphere of that day did not receive. The purpose of the research is to investigate the actions and policies of the Prophet of Islam in his government for the social development of women.Therefore, the main question of the article is, what were the policies of the Prophet (peace be upon him) to develop the social position of women in the Prophetic government? which has been answered by descriptive-historical analysis method and taking samples from library sources. On this basis, the noble Prophet of Islam, by fighting against the dominant way of thinking and the theory of male gender superiority over women, rejecting the culture of behavioral violence against women and paying attention to honoring their personality, Attention and encouragement to learning science and paying attention to the intellectual ability of women, Supporting women against social harm And the establishment of the effective presence of women in social and economic affairs will lead to their social development in their government. This process requires a conceptual revolution and fundamental change based on which development is defined as excellence and the woman's position is promoted from a peripheral position to a central position.This process is also completed in the light of understanding the concept of prophetic justice on the one hand and the concept of responsibility of believers towards others. In this context, the development starts from the individual and the primary social unit in which the individual is placed, and is established in the society on this basis. Al-Bit is formed in this process, in the space of cooperation. Therefore, the woman is placed in a structure based on cooperation and in the field of prophetic policymaking, the equal weight of men is defined in the path of social development. From the results of this new definition and reinterpretation, the presence and activity of women in various social and political events of the Muslim community, such as: emigration, pledge of allegiance, Hajj, the order of the famous and the prohibition of discrediting and criticizing the rulers of the government, participation in wars, consultation and consultation in government affairs, etc... is.

  Keywords: Prophetic Government, prophetic political system. Medina women, Social development of women
 • MohammadMehdi Zare Shahne *, Mehdi Akaberi Tafti, Ebrahim Bahraminia, Ehsan Salimi Pages 637-660

  The human resources utilization method is so important in the development of the economic and social indicators of any country; For the reason that human resources are the most important factor in achieving economic development; So that, it is impossible to achieve economic growth and development without expert and efficient human resources. Many factors are effective in the empowerment of human resources, among which education is one of the most important. Gender differences and gaps in education can be introduced as one of the basic obstacles to economic growth and development, and it may prevent women from participating in society. The majority of social experts believe that Iranian society has undergone many social, cultural, political, and educational changes in the last few decades, especially after the Islamic revolution. One of the most important developments, like many developing countries, has been the expansion of education at various levels. This event has been associated with the significant participation of women and girls in education. In order to investigate the impact of these changes in this research, has been investigated, the impact of the positive momentum of women's education and technology on macroeconomic variables such as production, investment, and employment in Iran. The Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model has been used to achieve the research goals. In this model, the economy is divided into three sectors: households, firms, and the government. Households include people (women and men) who gain utility from consuming goods and services and keeping money and lose utility from working and have the goal of maximizing their utility according to the constraints of the household budget. Firms are producers of intermediate and final goods. A continuum of monopolistically competitive firms produces intermediate domestic goods using labor and capital. There is perfect competition in the production of final goods, with the output of intermediate firms as inputs and according to a production function with constant returns to scale. The imperfect competition in the goods market is introduced by assuming that each firm produces a differentiated good for which it sets the price. Some constraints are imposed on the price adjustment mechanism by assuming that only a fraction of firms can reset their prices in any given period. In particular, a model of staggered price setting due to Calvo (1983) and characterized by random price durations is adopted. Finally, the central bank and the government implement monetary and financial policies. The obtained results from impulse response functions show positive impulse of women’s education increases production and investment, as well as employment. According to the results of the research, it is recommended to pay more attention to appropriate investments in the field of women's education by using appropriate policies in order to obtain as many benefits as possible for scientific development and higher economic growth. In such a way that practical training in jobs related to women increases female labor force participation and creates new job opportunities.

  Keywords: Dynamic Stochastic General . Equilibrium Model (DSGE), Women's education. Investment, employment, Production
 • Maria Farhzadeh *, Ali Alihoseni Pages 661-691
  In today's modern world, one of the most important prerequisites for the development and stability of countries is the optimal use of all human resources, especially understanding the relevance of women's role in social and political affairs. Although equal participation and leadership of women in political and public life is necessary to achieve the goals of sustainable development in the world; However, the available evidence and data indicate that women are underrepresented at all levels of decision-making around the world, and the achievement of gender equality in political and social life is still out of reach. In the meantime, Europe is the only region in the current era that, within the last two decades and in the light of relatively appropriate policies in the field of women, have had this relative opportunity to increase their political participation at the national and regional levels, while trying to increase their competence and credibility. Defend at the highest political, legislative and judicial levels. The present article, by applying the theory of feminism and benefiting from Jones' policy model, tries to answer the central question that the experience of women's presence in the field of policy and decision-making in the European continent, especially in the parliamentary field, refers to what issues and considerations and its output. What dimensions and consequences did it include? The current research was conducted with the aim of investigating the role of women in policy-making and decision-making in European national and regional parliaments. And the research method is qualitative and using library documents and resources.The research findings show that the discussion of gender equality as one of the main indicators of feminism in the European Union has found its real place and women have taken steps on an equal footing with men in political and economic decision-making. In Europe, in the last decade, many women have taken the most important positions of power. This shows that Europe is moving faster in gender equality in the political field. Europe has been pursuing gender equality in a targeted way for years. Therefore, in the field of politics, by paving the way for women, they tried to make the voice of half of the society heard. By assuming executive and legislative positions, women have found an opportunity to show their political expertise and competencies. Women politicians who may have gender biases support policies and policies that remove formal and informal obstacles from their path in order to involve and participate more women and play a role model for the future generation of women provides. The presence of women in the political positions of the presidency, prime minister and ministerial positions, along with the approval of laws such as the abortion law, family support and child protection, women's leave and child care, health and treatment, policies related to workers' compensation and social welfare budget.; Among the determining factors and effective legislative measures, which gradually provided a suitable platform to stabilize the position of women in accepting high political and parliamentary responsibilities.
  Keywords: Women, policy, decision-making, National Parliament, regional parliament, Europe
 • Zainab Esmati *, Latifeh Hosseini, MohammadMahdi Hosseinmardi Pages 693-716

  The constitution at the top of the hierarchy of laws has played an influential role in explaining the human rights status of women in any society. the status of women's rights has been one of the concerns of the Republication Islamic of Iran since the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Iran from the very beginning, the role and position of women in advancing the lofty goals of society based on religious values was considered. welfare rights for women are one of the subject discussed during of the constitution of the Islamic Republication of Iran. the main purpose of this study is to investigate the position of women's welfare rights in the Islamic Republic of Iran's Constitution. In the present article, this research question has been investigated which according to the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, what are the welfare rights of women in terms of the gender justice and the equlity opportunities and what are the priorities of the law for them? The present study aims to examine the issue of demands for welfare rights in the field of social security for women in Iranian society as important human resources in the structure of the current constitution by using an analytical approach and library resources. The present investigate the welfare demands of Iranian women with the process of protective foundations mechanisms in welfare rights and livelihood security for women couldbe help to makepowerful them in the society. Their foundemental needs as right-wing citizens are a issue that is meant to represent the constitution's capabilities and agendas based on ideals and understanding of the responsibility of social protection for women.According to principle of responsibilty based on standards of human rights and compliance with legal obligations, governments cannot be indifferent to women's citizenship rights and livelihood destiny.Women's welfare rights are one of the topics discussed during the adoption of the Iranian constitution after the Islamic Revolution. the Constitution as a connected bed in the welfare rights of women with establishing the gender justice and formating such opportunity that they would be creat role in all region of human rights. Thus,the constitution at the top of the pyramid laws,so weighing the transfer of values and principles of democracy has had an effective role in explaining the human rights status of women in every society.In The results indicte that the four decades of experience of the sovereignty the Islamic Republic of Iran and the achievements of the constitutional system based on national-religious values in the light of the divine caliph's approach to human sovereignty indicate that women in the welfare economy system as citizens in Iranian society have social security in various fields women.

  Keywords: Constitution, Islamic Republic of Iran, social security, Welfare Rights, Women
 • Fatemeh Alinejad, Morteza Akbari, Nematollah Shiri * Pages 717-741

  Considering that women as half of the population in different societies, have a prominent role in the development of economic activities, therefore, it is necessary to provide mechanisms to improve their role in the development of entrepreneurship and business. The review of the research literature regarding the sustainability of women's businesses and the factors affecting it shows the fact that, firstly, coherent studies have not been conducted regarding the identification of the factors affecting the sustainability of women's businesses at the international level in general, at the national and local levels in particular, and secondly, the sustainability of women's businesses in Different regions are affected by different factors and the results of one region or sector cannot be generalized to the sustainability of women's businesses in other regions. Therefore, to analyze and conceptualize the sustainability model of women's businesses in Behbahan County, the present research seeks to identify the causal, contextual and intervening factors affecting the sustainability of women's businesses in Behbahan County. Also, the researchers seek to investigate the views and experiences of women business owners in Behbahan County, while identifying strategies and solutions to promote the sustainability of women's businesses in this region, and also identify and analyze the consequences of the development of women's sustainable businesses. Hence, the purpose of this study was to conceptualize the components of the women's businesses sustainability model in Behbahan County. In the present research, the qualitative paradigm and grounded theory method were used. For this purpose, the list of business women was received from various centers such as the governorate, technical and professional centers, Jihad Agriculture Organization and Industry, Mining and Trade Organization in Behbahan County. Using the snowball method, in-depth individual interviews were conducted with 21 businesswoman in Behbahan County, which finally resulted in theoretical saturation as a sufficient sampling point. Data analysis was performed using open, axial and selective coding processess. In the current research, the criteria of believability, reliability, confirmability and transferability were used to confirm the findings. The results showed that factors such as market knowledge, family conditions, personal and personality traits, economic factors, education, supportive policies and environmental turbulence are influential in the sustainability of women's businesses in Behbahan County. Based on the results of this study, providing business education to women, adopting government support policies and creating a culture to support women’s businesses were the strategies for developing the sustainability of women’s businesses in Behbahan County. Findings indicated that reducing injuries and social problems, empowering women and increasing social welfare are the consequences of the sustainability of women's businesses in Behbahan County. Based on the results of the current research, the main components of the sustainability model of women's businesses were categorized into causal conditions, contextual factors, intervening factors, phenomena, strategies and consequences. Therefore, the results of the current research have appropriate theoretical and practical implications in the field of sustainability of women's businesses. In terms of the theoretical implications of this research, it filled the existing study gap regarding the dimensions of the sustainability model of women's businesses, and researchers in future studies can use this model as a robust framework for analyzing sustainability in women's businesses. In terms of practical implications, government and educational policymakers can take advantage of the results of this research in order to develop programs and solutions for stabilizing women's businesses.

  Keywords: Women Business, Sustainable entrepreneurship, Sustainable Business, Women Entrepreneurs
 • Vahid Oskou *, Majid Moradi, Mohammad Norouzi, Sharzad Seraj Pages 743-760
  Based on the theory of gender socialization, women and men show different values when exposed to different moral development. Gender diversity expresses the differences in the moral and personality characteristics of men and women, and people's actions are a reflection of their inner thoughts and feelings. Therefore, the presence of women in the composition of the audit committee and the board of directors makes the organization more effective and reduces the representation costs of companies, and this also reduces financial irregularities in companies through the opportunistic behavior of managers. The development of the capital market and the rules established by the Tehran Stock Exchange Organization in line with the regulatory environment in accepted companies have increased the level of management in companies. However, due to information asymmetry between shareholders and managers, accounting irregularities also exist. However, according to the fuzzy management theory, when the firm's performance is poor, managers tend to provide information in a vague and complex manner because the market may react to the information disclosed in a complex manner with a delay. The purpose of this research is the effect of the presence of women in the board of directors and the audit committee on accounting irregularities. In terms of purpose, the current research is an applied research, and in terms of the method of data collection, it is a post-event semi-experimental research in the field of accounting proof research, that is, it is based on the analysis of past information. In terms of data analysis method, it is correlation research. The current research is an applied research in terms of its purpose, and in terms of the method of data collection, it is a post-event semi-experimental research in the field of accounting proof research, that is, it is based on the analysis of past information. In terms of the data analysis method, it is correlational research, because the current research seeks to find the relationship between research variables in a statistical community. The research data were collected from the compact discs of the statistical and image archive of the Tehran Stock Exchange Organization, the Tehran Stock Exchange website, Rahvard Navin software. Finally, according to the volume of samples, the 13th version of Eviews software and Stata were used for data analysis. Based on the theory of gender socialization, men and women show different values when exposed to different moral development. Gender diversity expresses the differences in the moral and personality characteristics of men and women, and people's actions are a reflection of their inner thoughts and feelings. Therefore, the presence of women in the composition of the audit committee and the board of directors increases the effectiveness of the organization and reduces the costs of representing companies. The findings of the research indicate that the presence of women in the audit committee reduces financial irregularities in companies. Also, the findings indicate that the presence of women in the board of directors can have a negative and significant impact on financial irregularities through monitoring the opportunistic behavior of managers.
  Keywords: Women audit committee, accounting irregularities, women board
 • Nasimosadat Mahbobi Sharyat Panahi, Mahdie Mohammad Taghizade * Pages 761-779
  Nowadays, social development is a concept of great importance for social theorists. One of the key indicators of development is the amount of active participation of non - governmental organizations due to the fact that one of their significant roles is to take care of quality of life of all people. Regarding this, social development of nations depends on non - governmental organizations ’s participation in advocacy of rights of social groups and deprived individuals. Given that social support for families at risk of social damage has been related to individuals’ responsibility and accountability on one hand and social rights of individuals on the other hand. Based on this perspective non - governmental organization’s participation and studying their challenges can facilitate supporting these families. So, this paper as a qualitative study scrutinizes non - governmental organization’s participation in realization of social support for vulnerable families. This study was carried out with qualitative Approach with Content Analysis Method. In the present study, samples were selected using target sampling. For this method shows the selection is purposeful and crucialFor this purpose, 20 women working in the women's social sector were selected through targeted sampling from 50 women based in Tehran working in this field. The first list of all non - governmental organizations was received from the Vice President for Women and Family. Therefore, 20 women working in the women's social field were selected through targeted sampling among 50 women working in this field based in Tehran. In total, according to the elaboration and acceptance of the interview, 10 non - governmental organizations were analyzed in the research, the interviews continued until information saturation, up to more interviews did not give the researcher any new information and did not suggest a new category. It was important that women were represented in the samples as voluntary participation in the area of family and injury is generally welcomed by women and women play a more important role in this matter. From this point of view, being a female was an important indicator for the research to obtain data from the highest participation group.The main question of the present study is, what are the challenges in the participation of the non - governmental organizations in the access of families to social services? The repetition frequency was also compiled based on the repetition in the interviews for each finding. The highest frequency of repetition in intra-organizational challenges included economic problems, managerial weakness, and unfamiliarity with members' cooperative work coordinates, respectively, and the lowest frequency was dedicated to insufficient awareness, knowledge, and expertise in the field of vulnerable families. Also, the highest frequency of repetition in extra-organizational challenges, respectively, includes a charitable perception of the activity of non - governmental organizations and a political perception of the activity of non - governmental organizations in the field of damage, and the lowest frequency of repetition in extra-organizational challenges is simultaneously due to the weakness of networking in non - governmental organizations and lack of transparency. It has a legal structure.The results of the research emphasize that it should be noted that the participation of farmers cannot be seen only in a linear spectrum of zero and one, but based on the type and manner of their activity, the amount of their participation should be based on a spectrum with two ends from passive participation to active participation.From this point of view, the activity of non - governmental organizations will be defined from an active participation to a passive participation, and in between, there will be semi-active and without any doubt semi-passive, etc. Also, the findings of the research indicate that in the field of education, the activity of non - governmental organizations is active participation, but in the field of gender politics, this participation tends to be passive. It should be noted that education has been given more attention by non - governmental organizations not only as an aspect of social services, but also as a tool for the realization of other aspects of social services used by them to achieve their goals. So, this kind of the participation of the non - governmental organizations is not properly and efficiency in the field of for vulnerable families.
  Keywords: Vulnerable, Social support, family, NGOs, participation
 • Naser Seifollahi *, Golsum Akbari Arbatan Pages 780-806

  The modern world has already taken the first step towards a fundamental technological reality, the digital economy. The modern global labor market is a complex multi-component and dynamic system that is constantly influenced by information technology and requires changes in the content of the work process, its organization, the structure of employment and social and labor relations. The use of digital technologies creates new opportunities for businesses, including businesses located in rural areas, to enhance business growth and economic development, businesses, especially small and medium-sized enterprises in rural areas often suffer from poor digital connectivity and digital exclusion, including lack of access Internet and low levels of digital literacy, they face problems. With this aim, this research has developed and validated a conceptual framework with thematic analysis method in a descriptive manner, through in-depth semi-structured interviews. The statistical population includes experts and experts and rural business owners, among whom 12 people were selected by purposeful sampling and participated in this study. The reliability of interview analysis is 79%. In order to ensure the validity of the research, it was tried to be a statistical sample of people who have the necessary knowledge and expertise in the context of the research, as well as to minimize the intervention of researchers in the research, and also to refer the coding result to a number of experts and obtain their final approval regarding the extraction framework. Findings of the study showed that, the challenges and opportunities of the digital economy in rural businesses, which include two comprehensive and central themes, 10 organizing themes and 52 basic themes. The opportunities facing the digital economy in rural businesses with 5 organizing themes and 21 basic concepts include things such as job value creation, convergence of technology with economic goals, global customer orientation, networking capability, business resilience, which can transform the capability into potential value in the implementation of the economy. They provide digital. It refers to the challenges and problems and factors involved in the implementation of digital technologies in rural businesses. It includes 5 organizing themes and 31 primary concepts, which are: digital process gaps, creating a black economy for rural businesses, adverse social effects, cultural aspects, technological risks that make the implementation of the digital economy more difficult. The results of the present study indicated that, The rapid growth of the digital economy, and especially the COVID-19 pandemic, has accelerated the spread of digital technology use, leading to an urgent need to align rural women's home businesses with government policies. Many rural women's home businesses have been digitally deprived due to the digital divide and the resulting limitations. They may face challenging business conditions to continue their careers. In addition, the female workforce in rural areas lacks the necessary flexibility in labor markets to adapt. This shows that rural women's home businesses should use technology and upgrade training programs to equip themselves with the right skill sets.. Therefore, during the rapid digital transformation, not only should immediate investment be considered in digital connectivity and networks for rural businesses that are underserved by digital services, but also digital skills and literacy should be increased and help absorb new digital innovations.

  Keywords: Digital economy, Information Technology, home businesses, rural women, Opportunities, Challenges