فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 736 (هفته چهارم آبان 1402)

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 736 (هفته چهارم آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/04
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مرضیه بهارلویی، فاطمه کارگر شورکی*، روح الله فلاح مدواری، محمدعلی قوه ندوشن صفحات 817-823
  مقدمه

  مواجهه ی پرسنل اتاق عمل با برخی مواد شیمیایی شامل فرمالدیید و بیهوش کننده های استنشاقی، می تواند باعث آسیب های کبدی و کلیوی شود. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی عملکرد کبدی و کلیوی پرسنل اتاق عمل و تعیین ارتباط آن با غلظت فرمالدیید هوای منطقه ی تنفسی پرسنل انجام گردید.

  روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی که در بیمارستان های شهر یزد در سال 1401 انجام شد، 150 نفر از پرسنل اتاق های عمل به عنوان گروه مواجهه یافته با فرمالدیید و 150 نفر از پرستاران سایر بخش های همان بیمارستانها بدون هر گونه سابقه ی مواجهه با فرمالدیید، به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. پرسش نامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک و سابقه ی بیماری های زمینه ای توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. 5 سی سی نمونه خون ناشتا جهت ارزیابی عملکرد کبدی و کلیوی جمع آوری گردید و فرمالدیید در هوای منطقه ی تنفسی کارکنان به روش 3500 NIOSH تعیین شد.

  یافته ها

  میانگین غلظت فرمالدیید در هوای منطقه ی تنفسی پرسنل ppm 2/87 ± 3/34 بود که بطور معنی داری بیشتر از ppm 0/1 یعنی حدود مجاز تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بود. در گروه مواجهه یافته در مقایسه با گروه مواجهه نیافته، سطوح آلکالین فسفاتاز (Alkaline phosphatase) ALP و آسپارتات آمینوترانسفراز (Aspartate aminotransferase) AST به عنوان بیومارکر آسیب کبدی و سطح سرمی کراتینین به عنوان بیومارکر آسیب کلیوی بطور معنی داری بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر، ارتباط آماری معنی داری را بین غلظت بالای فرمالدیید و بالا بودن آنزیم های کبدی و کراتینین سرم در پرسنل اتاق های عمل بیمارستان های یزد نشان داد.

  کلیدواژگان: کراتینین، فرمالدئید، آنزیم های عملکرد کبدی، پرسنل اتاق عمل
 • محمد رهبری، محمد دلیرراد، نسترن ایزدی مود، غلامعلی دوروشی* صفحات 824-829
  مقدمه

  انسفالوپاتی هیپوکسیک در بزرگسالان، با علل متفاوتی از جمله ایست قلبی- تنفسی، شوک و برخی مسمومیت ها مانند مسمومیت با مونواکسیدکربن مرتبط است.

  روش ها

  در این مطالعه ی Case Series، همه ی بیماران مسموم که بر اساس یافته های رادیولوژیک، دچار انسفالوپاتی هیپوکسیک شده و در بخش مسمومین بیمارستان های طالقانی و امام خمینی ارومیه طی سال های 1396 تا 1400، بستری شده بودند، به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. مشخصات دموگرافیک، نوع سم، نوع مسمومیت، یافته های تصویربرداری، طول مدت بستری و سرانجام بیماران در بیمارستان از پرونده های موجود استخراج شد.

  یافته ها

  در مجموع، 14 بیمار که همگی مرد بودند با میانگین سنی 41/21 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 64/3 درصد بیماران، سابقه ی اعتیاد داشتند. 85/7 درصد موارد مسمومیت ها غیر عمدی بود. شایع ترین ماده ی مسموم کننده متادون (42/6 درصد) و شایع ترین علت انسفالوپاتی، ایست قلبی- تنفسی (50 درصد) و شایع ترین یافته ی سی تی اسکن ادم منتشر و از بین رفتن افتراق ماده ی سفید و خاکستری و شایع ترین یافته ی آزمایشگاهی لکوسیتوز بود. میانگین طول مدت بستری 34/4 روز و میزان مرگ و میر، 85/7 درصد بود.

  نتیجه گیری

  بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد، در معرض بیش مصرفی و احتمال بروز آنسفالوپاتی هیپوکسیک و در ادامه، افزایش طول بستری و رخداد مرگ ناشی از آن هستند.

  کلیدواژگان: انسفالوپاتی هایپوکسیک، پیامد نهایی، مسمومیت
 • حسین اسلامیه، مرجان جعفری* صفحات 830-834
  مقدمه

  آدرنولکودیستروفی، یک بیماری تحلیل برنده ی عصبی (نورودژنراتیو) وابسته به کروموزوم X است که سیستم اعصاب مرکزی به ویژه ماده ی سفید و میلین را درگیر می کند. بیماران مبتلا به این بیماری، در بدو تولد بدون علامت هستند و به تدریج با افزایش سن علایم بیماری آشکار می شود. شایع ترین علایم اولیه بیماری، اختلال شناختی و ادراکی بوده که به تدریج و با گذشت زمان سایر علایم بیماری ازجمله تغییر در رفتار به صورت کناره گیری اجتماعی و افسردگی و اختلال در راه رفتن و علایم مخچه ای آشکار می شود. اختلال نقص توجه- بیش فعالی (Attention deficit hyperactivity disorder) ADHD یک بیماری شایع است که هم کودکان و هم بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد و با علایم مختل کننده ی نامناسب سن در ابعاد بی توجهی و یا بیش فعالی مشخص می شود.

  گزارش مورد: 

  اگرچه اختلالات رفتاری در سیر بیماری آدرنولکودیستروفی دیده می شوند ولی مشاهده ی این اختلالات به عنوان علامت شروع بیماری یافته ی شایعی نیست. در این مقاله به معرفی کودکی پنج ساله پرداخته شده است که با علایم تغییر خلق و بیش فعالی و کاهش تمرکز ارجاع شده که در نهایت طی بررسی تشخیص آدرنولکودیستروفی برای بیمار اثبات شد.

  نتیجه گیری

  در این مقاله یک کودک 5 ساله مبتلا به تغییر خلق و بیش فعالی با تشخیص آدرنولکودیستروفی را گزارش کردیم. یکی از تظاهرات بالینی این بیماری تغییرات رفتاری است که در مورد بیمار ما در ابتدا تنها تغییرات رفتاری داشت، که این اختلالات به عنوان علامت شروع بیماری، یافته ی شایعی نبود.

  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی- کم توجهی، بیماری نورودژنراتیو، دیستروفی، موارد نادر
|
 • Marzieh Baharlouei, Fatemeh Kargar-Shouroki *, Roohollah Fallah Madvari, Mohammad Ali Ghoveh Nodoushan Pages 817-823
  Background

  Exposure of operating room personnel to some chemicals, including formaldehyde (FA) and inhalational anesthetics can cause liver and kidney damage. This study was performed to assess liver and kidney functions and to determine the FA concentration in the breathing zone of operating room personnel.

  Methods

  In this cross-sectional study that was conducted in Yazd hospitals in 2022, 150 operating room personnel exposed to formaldehyde, and 150 nurses from other departments of the same hospitals (control group) without any history of exposure to formaldehyde, were selected. A questionnaire including demographic information and history of systemic diseases was completed by the participants. 5 cc of fasting blood samples were collected to evaluate liver and kidney functions. FA concentration was determined by the NIOSH 3500 method.

  Findings

  The mean concentration of FA in the breathing zone of operating room personnel was 3.34 ± 2.87 ppm, which was significantly higher than the Occupational Exposure Limit (OEL) of 0.1 ppm proposed by Iran's Ministry of Health and Medical Education. The levels of alkaline phosphatase (ALP) and aspartate aminotransferase (AST) as biomarkers of liver damage, and serum creatinine as a biomarker of kidney damage were significantly higher, in the exposed group than in the non-exposed group.

  Conclusion

  The findings of the present study showed a statistically significant association between high concentration of formaldehyde and high levels of liver enzymes and serum creatinine in the operating room personnel in Yazd hospitals.

  Keywords: Creatinine, Formaldehyde, liver function enzymes, operating room nursing
 • Mohammad Rahbari, Mohammad Delirrad, Nastaran Eizadi-Mood, Gholamali Dorooshi * Pages 824-829
  Background

  Hypoxic encephalopathy in adults is associated with different causes including Cardiorespiratory arrest, shock, and some poisonings such as carbon monoxide poisoning.

  Methods

  In this case series study, all the poisoned patients who had hypoxic encephalopathy based on radiological findings and were admitted to the poisoning department of Taleghani and Imam Khomeini hospitals in Urmia between 2016 and 2016 were included. Demographic characteristics, type of poison, type of poisoning, imaging findings, mortality, and length of hospitalization were extracted from the available files.

  Findings

  A total of 14 patients, all of whom were men, with an average age of 41.21 years, were examined. 64.3% of patients had a history of addiction. 85.7% of poisoning cases were unintentional. The most common intoxicant was methadone (42.6%) and the most common cause of encephalopathy was cardiorespiratory arrest (50%). The most common CT scan finding was diffuse edema and loss of white and gray matter differentiation, and the most common laboratory finding was leukocytosis. The average length of hospitalization was 34.4 days. The mortality rate was 85.7%.

  Conclusion

  Drug-consuming patients are at risk of overdose and possible occurrence of hypoxic encephalopathy, increasing the length of stay in hospitals, and death.

  Keywords: Hypoxic encephalopathy, Outcome, Poisoning
 • Hossein Eslamieh, Marjan Jafari * Pages 830-834
  Background

  Adrenoleukodystrophy is an X-linked neurodegenerative disease that affects the central nervous system, especially the white matter and myelin. The most common early symptoms of the disease are cognitive and perceptual disorders, which gradually and over time other symptoms of the disease, including changes in behavior in the form of social withdrawal and depression, gait disorders, and cerebellar symptoms appear. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a common disease that affects both children and adults and is characterized by inappropriate age-related symptoms in the dimensions of inattention or hyperactivity.

  Case Report: 

  Although behavioral disorders are seen frequently in the course of the adrenoleukodustrophy, it is not common to observe these disorders as presenting sign of the disease without other neurological manifestations. Here, we present a five years old boy who suffered from attention deficit -hyper activity disorder with failure in treatment with risperidone and gradually worsening the symptoms .After neurological investigations, final diagnosis of adrenoleukodystrophy was confirmed for the patient.

  Conclusion

  In this article, we reported a 5-year-old child with mood swings and hyperactivity diagnosed with adrenoleukodystrophy. One of the rare clinical manifestations of this disease is behavioral changes, which in the case of our patient initially had only behavioral changes.

  Keywords: Attention deficit disorder with hyperactivity, Case Reports, Dystrophy, Neurodegenerative diseases