فهرست مطالب

اندیشه مدیریت راهبردی - سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1401)

نشریه اندیشه مدیریت راهبردی
سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدیه فرازکیش، قاسم آزادی احمدآبادی، ساجده عبدی صفحات 1-28

  اصطلاح «مرجعیت علمی» اولین بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان امام صادق (ع) در عید غدیر سال 1384 عنوان گردید. هدف این پژوهش، ارایه مدل نظام مند «مرجعیت علمی» مبتنی بر اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری، براساس رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون است. یکی از فنون تحلیل مناسب در تحقیقات کیفی، تحلیل مضمون است که می توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده های کیفی استفاده نمود. بدین منظور محتوای مرتبط با مضامین مرجعیت علمی از هر یک از بیانات مقام معظم رهبری با برچسب مرجعیت علمی استخراج شد و با طی مراحل روش پژوهش، 38 مضمون اصلی در چهار بعد علمی، مدیریتی، فرهنگی و سیاسی و شش کارکرد اصلی مداقه، مراقبه، مداخله، راهبری، زیرساخت و نهادسازی طبقه بندی شد. پس از شناسایی سه گونه مولفه مشتمل بر مفاهیم (مضامین و کلیدواژه های اصلی)، ابعاد و کارکردهای مرتبط با مرجعیت علمی، مدل سه سطحی مرجعیت علمی استخراج شد. نتایج نشانگر آن است که مولفه های علمی، فرهنگی و مدیریتی به ترتیب بیشترین تاکید رهبری بر مرجعیت علمی بر اساس رویکرد ابعادی است و همچنین مولفه «راهبری» در صدر اولویت رویکرد کارکردی مقام معظم رهبری قرار دارد و مولفه «نهادسازی» کمترین میزان اهمیت در بین سایر مولفه ها را به خود اختصاص داده است که می توان دلیل برتری راهبری در این مقوله را توجه به تدابیر زیرساخت های نهادی و فرهنگی را پس از تحقق جهت گیری های کلان و الزامات سطح سیاست گذاری دانست.

  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، بیانات مقام معظم رهبری، تحلیل مضمون، ابعاد و کارکردهای مرجعیت، سیاست علم
 • محمدحسین قنادان زاده، مصباح الهدی باقری کنی، اسدالله گنجعلی صفحات 29-74

  دنیای سرشار از تغییر و چالش امروز، سازمان ها را با چالش های متعددی روبه رو کرده است و مدل های رایج برنامه ریزی راهبردی در چنین شرایطی تا حدی، اعتبار خود را از دست داده اند. به منظور مقابله با این چالش ها، یکی از پارادایم های توصیه شده، تفکر راهبردی است. تفکر راهبردی مدیران را به انعطاف پذیری مناسب در تصمیم گیری ها مجهز کرده و می تواند به عنوان یک پارادایم غالب در عصر حاضر به کار گرفته شود. اگرچه تفکر راهبردی مفهومی ناشناخته در حوزه مدیریت راهبردی نیست، اما مسیله ای که وجود دارد، عدم تناسب مدل های غربی با فرهنگ و بافت اسلامی جامعه ایران است. علاوه بر این، در اغلب مدل های تفکر راهبردی، جنبه نظری از جنبه عملی پیشی می گیرد و این مسیله باعث می شود مخاطبان این مدل ها را انتزاعی و غیرعملیاتی بدانند. این پژوهش به منظور حل این مسیله، از اندیشه های راهبردی سردار قاسم سلیمانی برای طراحی الگوی تفکر راهبردی مطلوب خود استفاده کرده است. در این راستا، از روش تحلیل مضمون استقرایی - قیاسی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به سوالات استفاده شد و بخش قیاسی پژوهش به کمک مدل پنج بخشی تفکر راهبردی لیدکا (1998) انجام شد. در تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزار Maxqda2020، تعداد 458 مضمون پایه، 79 مضمون سازمان دهنده و 20 مضمون فراگیر شناسایی شد. در نهایت 20 مضمون فراگیر شناسایی شده ذیل ابعاد چهارگانه تفکر عملیاتی، تفکر ارزشی، تفکر ایدیولوژیک و تفکر انسانی طبقه بندی شد که ابعاد اصلی تفکر راهبردی سردار قاسم سلیمانی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آزمون قضاوت موقعیتی، ابزار ارزیابی شایستگی، شایستگی دانشجویان، عملکرد دانشجویان، روایی ملاکی
 • علی اصغر فانی، نیما پروین، حسن دانایی فرد، شهرزاد نیری صفحات 75-95

  گسترش و توسعه رسانه ها توانسته است عرصه خط مشی گذاری را دگرگون ساخته و بر فعل و انفعالات عرصه خط مشی تاثیر جدی بگذارد. با وجود این که نقش و اثر رسانه بر خط مشی های عمومی مورد توجه پژوهشگران پیشین قرار داشته است، کمتر مطالعه ای این نقش را در ارتباط با سایر بازیگران خط مشی واکاوی و نقش روندهای نوظهور و فناورانه را شناسایی کرده است. پژوهش حاضر به مسیله نقش آفرینی رسانه ها در ارتباط افکار عمومی با سیاستمدار و خط مشی گذار پرداخته و نقش ها و کارویژه های رسانه در عرصه خط مشی را با لحاظ تحولات نوظهور آن، مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله، داده های موردنیاز خود را از مصاحبه با صاحب نظران حوزه خط مشی و رسانه جمع آوری کرده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، نظریه ای را برای تبیین نقش رسانه خلق کرده است. یافته پژوهش حاضر بسط نظری مدل و ارایه توصیه های سیاستی به خط مشی گذار بوده است. این مدل ارتباطات نحوه نقش آفرینی رسانه ها را در ارتباط افکار عمومی با سیاستمدار و خط مشی گذار نشان می دهد.

  کلیدواژگان: رسانه، خط مشی گذاری عمومی، نظریه داده بنیاد، خط مشی گذار، سیاستمدار، افکار عمومی
 • محمدسعید صفاری، رضا بنی اسد، امیرحسین تکیان، محمد آزادی احمدآبادی صفحات 79-128

  در پایان کنفرانس آلماآتا، مراقبت های اولیه سلامت به عنوان رویکرد مبنایی در حوزه سلامت و کلید تحقق اهداف «بهداشت برای همه» مطرح گردید و کشورهای عضو پذیرفتند که راهبردهای نظام سلامت خود را بر همان اساس تدوین کنند. در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران نیز، راهبردهای مختلفی در این زمینه اتخاذ گردید، از جمله ایجاد خانه های بهداشت در مناطق روستایی و برنامه های گسترش آن، تشکیل رابطین بهداشت با هدف فعال سازی خدمات در مراکز شهری و طرح پزشکی خانواده. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی راهبردهای اتخاذشده در جهت گسترش خدمات مراقبت های اولیه سلامت (PHC) در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا با بهره گیری از ابزار کنترل راهبردی کارت امتیازی متوازن متناسب سازی شده جهت ارزیابی راهبردهای PHC، چارچوب مفهومی اولیه استخراج و به خبرگان عرضه و سرانجام با استفاده از روش تحلیل مضمون، این بسته راهبردی، ارزیابی شد. در راستای نیل به هدف پژوهش، پنج منظر مختلف شامل منظر جهت گیری های کلان، منظر ذی نفعان، منظر مالی، منظر رشد و یادگیری و منظر فرآیندهای داخلی به عنوان مضامین فراگیر در شبکه مضامین، ارزیابی شدند. علی رغم آنکه محوریت خدمات PHC در نظام سلامت، از اهرم های این خدمات است اما راهبردهای اتخاذ شده باعث خروج این خدمات از محوریت ارایه خدمت در نظام سلامت گشته است؛ بنابراین، از منظر جهت گیری های کلان، ضعیف ارزیابی می شوند. نکته مهم آن است که ضعف راهبردهای PHC در این مولفه، بر سایر مولفه ها نیز اثرگذار بوده و نتیجه گیری نهایی آنکه علی رغم اهمیت اثبات شده خدمات PHC در دنیا، راهبردهای گسترش مراقبت های اولیه سلامت در جمهوری اسلامی ایران در راستای ارزش های محوری این خدمات ضعیف ارزیابی شده و این خدمات به نوعی واجب فراموش شده ی نظام سلامت به حساب می آیند.

  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، تفکر استراتژیک، مدیریت راهبردی، مدیریت استراتژیک، سردار سلیمانی، مدیریت اسلامی، لیدکا
 • مهدی اخ الصنایع، سید حامد وارث، مسعود کیماسی صفحات 135-158

  بازاریابی سیاسی در دهه های اخیر به عنوان ابزار تحقق پیروزی در انتخابات کاربردی دوچندان یافته است؛ به گونه ای که پیروزی جریان های سیاسی در انتخابات تا حد زیادی به استفاده موثر این گروه ها از مدل های بازاریابی سیاسی برمی گردد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر برندسازی شخصی سیاستمداران بر قصد شهروندان به رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب بازاریابی سیاسی می باشد. ازاین رو، داده های مربوط به 392 شهروندان تهرانی به روش غیر احتمالی در دسترس مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، استفاده گردید. از تکنیک معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه استفاده شد و نتایج حاصل نشان داده است که برندسازی شخصی با توجه به نگرش شهروندان با ضریب 17 درصد بر قصد رای دادن آنها تاثیر معنی داری دارد. در حالی که برندسازی شخصی با توجه به اعتبار ادراک شده از سوی شهروندان با ضریب 58 درصد بر قصد رای دادن آنها تاثیر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، برندسازی شخصی، نگرش، اعتبار ادراک شده، قصد رای دادن، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی
 • علی تیزرو صفحات 153-194

  اساس رقابت در شرکت های دانش بنیان مبتنی بر دانش است و شرکتی که بتواند این مقوله را درست مدیریت نموده و راهبرد مناسب را برای آن انتخاب نماید برنده نهایی رقابت خواهد بود. ازاین رو در این پژوهش سعی شده است با آینده پژوهی عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر راهبرد های مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان، سناریوهای محتمل و درنتیجه راهبرد های مناسب تدوین شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی و در سطح اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش را 97 نفر از مدیران و خبرگان موجود در46 شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز تشکیل دادند که با توجه  به نوع و مراحل پژوهش، تیم های 13 نفره ، 6 نفره و 6 نفره  به صورت قضاوتی انتخاب شدند. در مرحله اول، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع 7 عامل استراتژی فرهنگ سازمانی، استراتژی فناوری، استراتژی سازمانی، استراتژی ساختاری، منابع سازمانی، مدیریت دانش و محیط شناسایی شد. و سپس در قالب همین عوامل و با استفاده مجدد از ادبیات موضوع 20 مولفه مشخص شد. آنگاه  با استفاده از روش دلفی  مولفه های شناسایی شده به تایید یک تیم 13 نفره از خبرگان رسید که طبق ضریب هماهنگی کندال میزان این اتفاق نظر در مرحله اول دلفی 246/0 و در مرحله دوم دلفی 172/0 بدست آمد. در مرحله دوم جهت تعیین تاثیرات متقابل، عوامل و مولفه ها وارد 2 پرسشنامه جداگانه شدند و یک تیم 6 نفره از خبرگان اقدام به تکمیل آن ها نمودند. یکی از این پرسشنامه ها جهت استفاده در تجزیه وتحلیل MICMAC و دیگری جهت استفاده در نرم افزار سناریو ویزارد تدوین شد. وجود سناریو در خروجی نرم افزار سناریو ویزارد و پایایی 100% پرسشنامه MICMAC، اعتبار و سازگاری درونی این 2 پرسشنامه و داده های مربوطه را تضمین می کند. نتایج نرم افزار سناریو ویزارد 4 سناریوی قابل قبول (قوی) را ارایه داد که در این میان 3 سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و محتمل ترین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در مرحله آخر نیز از تیم 6 نفره ای دیگر برای تدوین اقدامات و سیاست های لازم استفاده شد که این تیم درنهایت 8 اقدام برای سناریوی خوش بینانه، 5 اقدام برای سناریوی محتمل و 6 اقدام برای سناریوی بدبینانه پیشنهاد دادند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، برنامه ریزی سناریو، شرکت های دانش بنیان، مدیریت دانش، شهرک صنایع فناوری شیمیایی شیراز
|
 • Mahdiyeh Farazkish, Ghasem Azadi Ahmadabadi, Sajedeh Abdi Pages 1-28

  The term "Scientific Leadership" (SL) was first coined by the Supreme Leader during a meeting with Imam Sadegh students on Eid Ghadir in 2005. The aim of this study is to present a systematic model of "Scientific Leadership" based on the viewpoints of the Supreme Leader, based on a qualitative approach and the use of the Thematic Analysis Method, well suited for recognizing the patterns of data. For this purpose, the content related to SL was extracted from each Supreme Leader's statements about SL. Then through the three stages of the research methodology, 40 main themes in four dimensions of SL including scientific, managerial, cultural, and political dimensions, and five functions of SL including agenda-setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation, were categorized. After identifying three types of components including concepts (topics and main keywords), dimensions, and functions related to SL, the three-level model of SL was achieved. The results show that the scientific, cultural, and management dimensions are respectively the most emphasized by the leadership, and "Policy formulation" is at the top of the functions. Also, "Policy adoption" is the least important function. In the final part, the comparison of research findings with previous similar research and the most important policy suggestions of the research are presented.

  Keywords: Scientific Leadrship, Khamenei&rsquo s Viewpoints, Thematic Analysis, Scientific Leadrship dimensions, functions, Science Policy
 • MohammadHossein Mohammadi, Asadollah Ganjali, ruhollah razini Pages 29-74

  Today's world, full of change and challenge, has faced many challenges to organizations, and the common strategic planning models have lost their validity to some extent in such conditions. In order to act with these challenges, one of the recommended paradigms is strategic thinking. Strategic thinking Enables managers with appropriate flexibility in decision-making and can be used as a dominant paradigm in today's era. Although strategic thinking is not an unknown concept in the field of strategic management, the problem that exists is the incompatibility of Common models with the Islamic culture and context of Iranian society. In addition, in most strategic thinking models, the theoretical aspect surpasses the practical aspect, and this issue makes the users of these models consider them abstract and non-operational. In order to solve this problem, this research has used General Soleimani's strategic thoughts to design expected strategic thinking model. In this regard, the method of inductive-deductive thematic analysis was used to analyze the data and answer the questions, and the comparative part of the research was done with the help of the five-part strategic thinking model of Liedtka (1998). In data analysis with the help of Maxqda2020 software, 458 basic themes, 79 organizing themes and 20 global themes were identified. Finally, 20 global themes identified were classified under the four dimensions of duty thinking, Religious and belief thinking, ideological thinking and human based thinking, which show the main dimensions of General Soleimani's strategic thinking.

  Keywords: Situational judgment test, SJT, student competencies, student performance, criterion-related validity
 • Aliasghar Fani, Nima Parvin, Hasan Danaei Fard, Shahrzad Nayyeri Pages 75-95

  Novel technologies and social changes have transformed the media and their influences on different aspects of society. Although the role and effect of the media on public policies have been focused on by previous researchers, few studies have identified this role in relation to other policy actors and the role of emerging and technological trends. The public policy arena, as one of these societal aspects, has been revolutionized by novel media changes, so the interaction between public policy actors in the new circumstances should be scrutinized. The present paper deals with the issue of media's function regarding the relations among the public, policy-makers, and politicians. Extracting the required from the interviews, the research has applied the grounded theory method to deliberate the issue. The paper concludes with a theoretical development of its model and presents policy recommendations. The contribution of this research is to provide a theory respecting the actor’s relations and consider new technological changes in media

  Keywords: Media, Public Policy-making, Grounded Theory, Public Opinion, Public Arena
 • MohammadHosein Ghanadanzadeh, Mesbah Alhoda Bagheri Kani, Asadullah Ganjali Pages 79-128

  At the end of the Almaty Conference,primary health care(PHC)was introduced as a basic approach in the field of health and the key to achieve the goals of "health for all", and member states agreed to formulate their health system strategies on that basis.In the health system of the Islamic Republic of Iran,various strategies were adopted in this field, including the establishment of health centers in rural areas and their development plans,the employment of health workers to activate services in urban centers,and family medicine plan.The main purpose of this study is to evaluate the strategies adopted to expand primary health care services in the health system of the Islamic Republic of Iran.In this regard, using the strategic control methods called"adapted balanced scorecard(BSC)to evaluate PHC strategies",the initial conceptual framework was extracted and presented to the experts. Finally, these strategies were evaluated by thematic analysis method.In order to achieve the research purpose, five different dimensions including macro-orientation,stakeholder,financial, growth and learning, and internal processes perspectives were evaluated as comprehensive themes in the thematic network. Although the centrality of PHCservices in the system is one of the strategic levers of these services, but the adopted strategies have led to the marginalization of these services in service delivery of the health system; therefore, they are evaluated as weak in terms of macro-orientation.The important point is that the weakness of PHC strategies in this component also affects other components.The conclusion is that despite the proven importance ofPHCservices in the world, unfortunately,the strategies for expanding primary health care in the IslamicRepublic of Iran according to core values of these services are evaluated as extremely weak and these services are considered as a forgotten necessity of the health system.

  Keywords: Strategic Thinking, Strategic Management, General Soleimani, Islamic Management, Liedtka
 • Mahdi Akhossanayeh, Seyed Hamed Vares, masoud keimasi Pages 135-158

  Political marketing has doubled in recent decades as a means of achieving practical election victory; So that the victory of political currents in the elections largely depends on the effective use of political marketing models by these groups. The main purpose of this study is to investigate the effect of politicians' personal branding on people's intention to vote in the context of political marketing. Therefore, the data of 392 citizens of Tehran have been analyzed in an unlikely way. To collect data, a standard questionnaire was used whose validity and reliability were confirmed. Structural equation technique was used to test the hypothesis and the results showed that personal branding has a significant effect on their intention to vote according to the attitude of citizens with a coefficient of 17%. While personal branding has a significant effect on their intention to vote according to the credibility perceived by citizens with a coefficient of 58%.

  Keywords: political marketing, personal branding, attitude, perceived credibility, intention to vote, Progress, Justice Population of Islamic Iran
 • Ali tizroo Pages 153-194

  The basis of competition in knowledge-based companies is based on knowledge, and the company that can manage this category correctly and choose the right strategy for it will be the final winner of the competition. Therefore, in this research, an attempt has been made to formulate possible scenarios and, as a result, appropriate strategies, by forecasting factors and components affecting knowledge management strategies in knowledge-based companies. This research is applied in terms of purpose, and in terms of method, it is survey type and exploratory. The statistical population of this research was made up of 97 managers and experts in 46 knowledge-based companies located in Shiraz Chemical Industries Technology Town and which according to the type and stages of the research, 13-person, 6-person and 6-person teams were selected in a judgmental manner. In the first stage, 7 factors of organizational culture strategy, technology strategy, organizational strategy, structure strategy, organizational resources, knowledge management and environment were identified . Then, 20 Component were identified in the form of these factors and by reusing the subject literature. Then, using the Delphi method, the identified components were approved by a team of 13 experts. In the second stage, in order to determine the mutual effects, factors and components were included in 2 separate questionnaires and a team of 6 experts completed them. One of these questionnaires was developed for use in MICMAC analysis and the other for use in Scenario Wizard software. The results of the scenario wizard software presented 4 acceptable (strong) scenarios, among which 3 optimistic, pessimistic and most likely scenarios were analyzed and the results of the corresponding scenarios were presented in 7 factors.

  Keywords: Future research, Scenario planning, knowledge-based companies, knowledge management, Shiraz Chemical Industries Technology Town