فهرست مطالب

تولید و ژنتیک گیاهی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1402)

نشریه تولید و ژنتیک گیاهی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • الهام صمدی کلخوران، محمدتقی آل ابراهیم*، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، جنز کارل استربیگ، اکبر قویدل صفحات 1-18

  یکی از موثرترین روش ها برای جلوگیری و به تاخیر انداختن بروز مقاومت به علف کش ها و  افزایش طیف کنترلی علف های هرز، اختلاط علف کش ها می باشد. به منظور بررسی تاثیر اختلاط علف کش های متری بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در اردبیل در سال 1398 انجام شد. در اختلاط متری بوزین با هالوسولفورون، علف کش متری بوزین با دزهای 93/10، 87/21، 75/43، 5/87، 175، 350 و 700 گرم ماده موثره در هکتار و هالوسولفورون با دزهای 78/0، 562/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 و 50 گرم ماده موثره در هکتار در نسبت های اختلاط (0:100)، (2:98)، (7:93)، (18:82) و (100:0) درصد در سه تکرار استفاده شد. در اختلاط متری بوزین با فلومیوکسازین، علف کش متری بوزین با دزهای 93/10، 87/21، 75/43، 5/87، 175، 350 و 700 گرم ماده موثره در هکتار و فلومیوکسازین با دزهای  97/0، 95/1، 9/3، 81/7، 62/15، 25/31 و 5/62 گرم ماده موثره در هکتار در نسبت های اختلاط (0:100)، (3:97)، (8:92)، (21:79) و (100:0) درصد در سه تکرار بکار برده شد. آزمایش در دو مرحله ی پیش رویشی (هفت روز پس از کاشت سیب زمینی) و پس رویشی (مرحله ی سبز شدن 75 درصد سیب زمینی، 35 روز پس از کاشت) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر  ED50و  ED90نشان داد که نسبت اختلاط (100:0) درصد متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین در مرحله ی پیش رویشی بیشترین تاثیر را در کاهش وزن خشک کل علف های هرز پیچک صحرایی و چسبک داشت. منحنی های هم اثر نشان داد که بر همکنش اختلاط متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین، با استفاده از مدل افزایش غلظت، بصورت همکاهی می باشد.

  کلیدواژگان: اثر همکاهی، اختلاط علف کش، کنترل شیمیایی، لگ لجستیک
 • آیدا حاجیلری، سعید نواب پور*، احد یامچی صفحات 19-32
  آلودگی ناشی از فلزات سنگین یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری در تولید محصولات کشاورزی است و به عنوان یکی از عوامل اساسی تهدید سلامت بشر به شمار می رود. مس نقش بسیار مهمی در فعالیت های بیوشیمیایی گیاهان نظیر فتوسنتز، تنفس، انتقال کربوهیدرات ها، احیا و تثبیت همزیستی نیتروژن، متابولیسم پروتیین ها دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تنش فلز سنگین مس بر خصوصیات بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن های کاتالاز وگلوتاتیون پراکسیدازو متالوتیونین آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. فاکتور های آزمایشی شامل ژنوتیپ های مروارید و گنبد و لاین امید بخش N9108 و سولفات مس (صفر، 5/1، 5/2 و 5/3 میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود. نمونه برداری ها از برگ در حداکثر رشد رویشی (مرحله زادوکس GS45) انجام گرفت. نتایج نشان داد که نمک مس منجر به افزایش بیان برخی از ژن ها در ژنوتیپ های گندم مورد مطالعه شد. سطح بیان ژن ها در برگ نسبت به شاهد در تنش تیمار مس افزایش معنی داری نشان داد. به طور کلی لاین امید بخش N9108 تحت تنش فلز مس، واکنش بهتری طی تنش در خصوص بیان ژن و صفات بیوشیمیایی (میزان کلروفیل و اکسیداسیون سلولی)، نسبت به رقم مروارید و گنبد از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، تنش فلزات سنگین، فلز مس، گندم
 • هرمز اسدی*، ویدا قطبی، محمد شاهوردی، رمضان سرپرست صفحات 33-42
  با توجه به ضرورت تولید علوفه برای تغذیه دام و طیور در کشور، بررسی سودآوری ارقام لگوم های علوفه ای به منظور دستیابی به اقتصادی ترین رقم و گیاه علوفه ای در مناطق احساس می گردد. در همین راستا، اهداف پژوهش حاضر تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم های علوفه ای بوده که به صورت طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع تحقیقاتی استان های مازندران و لرستان در سال های 1397 و 1398 انجام شد. در این پژوهش لگوم های علوفه ای شامل چهار رقم باقلا، سه رقم ماشک، دو رقم نخود علوفه ای و یک رقم خلر بود. جهت تعیین سودآوری از روش بودجه بندی جزیی و شاخص های درآمد ناخالص، درآمدخالص، نسبت فایده به هزینه و درصد بازده فروش) در تولید محصولات، استفاده شد. نتایج نشان داد، در محل اجرای استان مازندران، میانگین درآمد خالص علوفه ی تر باقلا رقم شادان در سال های آزمایش 5/295 میلیون ریال در هکتار، نسبت فایده هزینه 7/18 و بازده فروش محصول 7/94 درصد و در محل اجرای لرستان، میانگین درآمد خالص تولید علوفه تر نخود علوفه ای رقم داخلی در سال های آزمایش 9/277 میلیون ریال در هکتار، نسبت فایده هزینه 2/10 و بازده فروش محصول 90 درصد محاسبه شد، که نسبت به سایر محصولات بیشتر محاسبه شد. بنابراین، در مناطق اجرای مازندران و لرستان به ترتیب علوفه تر باقلا رقم شادان و نخود علوفه ای رقم داخلی به عنوان محصولات اقتصادی برای کشت توصیه شد.
  کلیدواژگان: ارقام، سودآوری، علوفه، عملکرد
 • رسول زرگوشی فر، احسان الله زیدعلی*، یاسر علی زاده صفحات 43-58
  به منظور بررسی اثر بستر کاشت و تاثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود و علف های هرز، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی چرداول در سال 97-1396 اجرا گردید. تیمارها شامل بستر کاشت رایج منطقه و بستر کشت دروغین به عنوان کرت های اصلی و تغذیه گیاه نخود در چهار سطح (عدم مصرف کود، کاربرد کود حیوانی، کود هوموس و کود کمپوست هر یک به میزان 10 تن در هکتار) به عنوان کرت های فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان داد اثر تیمار نوع بستر کشت بر صفات عملکرد کل و دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع گیاه معنی دار بود. همچنین نوع کود آلی مصرفی بر صفات عملکرد کل و دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن دانه و ارتفاع بوته اثر معنی دار داشت. برهمکنش بستر بذر و نوع کود آلی مصرفی بر عملکرد کل در سطح 5% و بر تعداد غلاف در بوته نخود در سطح 1% معنی دار بود. بیشترین تعداد دانه در غلاف، بیشترین وزن دانه و بالاترین عملکرد دانه نخود به ترتیب با 1 دانه در غلاف، 36 گرم و 720 کیلوگرم در هکتار در تیمار کاربرد کود کمپوست حاصل شد. تراکم کل علف هرز در مزرعه نخود دیم در شرایط بستر کشت دروغین تا 10%کمتر بود. بستر کشت دروغین به خوبی قادر به کنترل علف های هرز مزرعه نخود دیم بوده و بهترین کود آلی در شرایط دیم از لحاظ مدیریت علف هرز و بهبود عملکرد نخود، کود کمپوست بود.
  کلیدواژگان: تراکم علف هرز، عملکرد بیولوژیک، کودهای آلی، کودکمپوست
 • هوشمند امجدی، فرزاد حسین پناهی*، عادل سی و سه مرده صفحات 59-70
  فرآیند پرشدن دانه تحت تاثیر دو عامل مهم سرعت و طول دوره ی پرشدن دانه قرار دارد. سرعت پرشدن دانه صفتی است که می تواند در انتخاب ژنوتیپ ها در شرایط تنش خشکی طی برنامه های اصلاحی استفاده شود؛ هرچند گزینش به این روش دشوار خواهد بود. این آزمایش با هدف ارزیابی سرعت و مدت پرشدن دانه تحت سطوح مختلف آبیاری تکمیلی در ارقام گندم، به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری در 3 سطح: بدون آبیاری (دیم)، آبیاری در مرحله سنبله دهی و آبیاری در مراحل سنبله دهی + اوایل دانه بندی در کرت های اصلی و تیمار رقم شامل پنج رقم گندم به نام های آذر2، ریژاو، سرداری، سیروان و هما در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمار دو بار آبیاری تکمیلی در مراحل سنبله دهی و دانه بندی با میانگین 4/1 میلی گرم در روز، بیشترین و تیمار بدون آبیاری با میانگین 9/0 میلی گرم در روز، کمترین سرعت تجمع ماده خشک در دانه را داشتند. همچنین رقم هما با میانگین 3/1 میلی گرم در روز، بیشترین و رقم ریژاو نیز با میانگین 01/1 میلی گرم در روز کمترین متوسط سرعت پرشدن دانه را داشتند. تیمار دو بار آبیاری با میانگین 6/34 روز دارای دوره موثر پرشدن دانه بیشتری نسبت به سایر سطوح آبیاری بود. تیمار بدون آبیاری نیز با میانگین 30 روز دارای کمترین دوره موثر پرشدن دانه بود. به طور کلی آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم به واسطه افزایش طول دوره پرشدن دانه و همچنین افزایش سرعت پر شدن دانه می تواند سبب افزایش عملکرد و پایداری تولید گردد.
  کلیدواژگان: انباشت دانه، انتقال مجدد، تنش خشکی، فتوسنتز
 • حمزه شیرویی، علی حاتمی*، احسان الله زیدعلی، یاسر علیزاده صفحات 71-86

  به منظور بررسی اثر سالیسلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم استان کرمانشاه، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در مزرعه مرکز جهاد کشاورزی حمیل از توابع شهرستان اسلام آبادغرب اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح محلول پاشی سالیسلیک اسید قبل از گلدهی (بدون مصرف، نیم میلی مولار و یک میلی مولار) بعنوان سطوح اصلی و کود بیولوژیک در چهار سطح (شاهد، فسفات بارور 2، پتابارور2 و پتابارور2 + فسفات بارور 2) و چهار رقم نخود (عادل، منصور، آزکان و گوکسو) در سطوح فرعی بودند. نتایج نشان داد سالیسلیک اسید و کودهای زیستی و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه داشتند. ارقام نیز به جز شاخص برداشت در کلیه صفات اختلاف معنی داری داشتند. اثر متقابل سه گانه سالیسلیک اسید، کودهای زیستی و رقم نیز صفات تعداد غلاف پوک، تعداد غلاف دو بذری، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت را تحت تاثیر قرار دادند. بالاترین عملکرد دانه (2499 کیلوگرم در هکتار) در رقم عادل با کاربرد اسیدسالیسیلیک یک میلی مولار و مصرف توام فسفات بارور2 + پتابارور2 و کمترین عملکرد دانه (67/614 کیلوگرم در هکتار) در رقم گوکسو و اسید سالیسیلیک نیم میلی مولار و  عدم کاربرد کود زیستی بدست آمد که با حداکثر عملکرد دانه به دست آمده 75 درصد اختلاف داشت. بنابراین استفاده از سالیسلیک اسید و تلقیح بذور با کودهای زیستی موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گردید.

  کلیدواژگان: پتابارور2، تعداد غلاف، شاخص برداشت، عملکرد دانه، فسفات بارور2
 • ناصر مجنون حسینی*، محمدتقی غفاری، رضا علینژاد صفحات 87-94

  به منظور مطالعه تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی توتون رقم K326، آزمایشی در سال ‎زراعی 1395 در روستای تقر تپه (استان گلستان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار شامل: کود شیمیایی (100درصد)، کود دامی (در دو سطح 10 و 20 تن در هکتار)، تلفیق کودهای شیمیایی و دامی (10 تن کود دامی +50 درصد کود شیمیایی) و عدم کود دهی (بدون مصرف کود دامی و شیمیایی) در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره رشد و قبل از برداشت، ارزیابی های لازم روی صفات طول برگ، عرض برگ، شاخص کلروفیل برگ (spad)، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، درصد نیکوتین برگ، متوسط قیمت و درآمد ناخالص در هکتار به ‏عمل آمد. نتایج داده ها نشان داد که صفات مورد بررسی به جز شاخص کلروفیل، متوسط قیمت و درصد نیکوتین برگ در بقیه صفات مانند صفات طول و عرض برگ، وزن تر و خشک برگ و درآمد ناخالص در هکتار از نظر آماری تفاوت معنی دار داشتند. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین طول برگ (2/63 سانتی‏متر)، عرض برگ (5/32 سانتی‏متر)، وزن تر برگ (35851 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد برگ خشک (6343 کیلوگرم در هکتار) و درآمد ناخالص (508550072 ریال) از تیمار تلفیقی 10 تن کود دامی + 50 درصد کود شیمیایی به‏دست آمد. بنابراین، یافته های این پژوهش نشان داد که امکان کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بدون کاهش معنی دار عملکرد برگ توتون و عدم تخریب زیست محیط در نظام کشاورزی پایدار وجود دارد.

  کلیدواژگان: توتون گرمخانه ای، کشاورزی پایدار، طول و عرض برگ، کلروفیل برگ
 • محمدرضا عبدالهی*، سید سعید موسوی صفحات 95-104

  دود حاصل از سوختن گیاه به عنوان یکی از مواد افزایش دهنده جوانه زنی بذر، شکننده خواب بذر وتحریک کننده رشد گیاهچه شناخته شده است. در این تحقیق اثر عصاره آبی دود گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium) بر پارامترهای جوانه زنی و پس از جوانه زنی سه گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum)، خارمریم (Silybum marianum) و قدومه (Alyssum sp.) مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مختلف عصاره آبی دود گیاه بابونه (1:500، 1:100، 1:10 و 1:0) به همراه شاهد آب مقطر در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای استفاده گردید. غلظت های مختلف عصاره آبی دود، اثر متفاوتی بر صفات جوانه زنی در سه گونه گیاهی نشان دادند. غلظت 1:500 بیشترین تاثیر را بر اکثر صفات جوانه زنی در گیاه زیره سبز نشان داد. در گیاه خارمریم صفات طول ریشهچه، وزن تر گیاهچه، درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی و ضریب جوانهزنی با غلظت های بالای عصاره آبی دود (1:10 و 1) میانگین بیشتری از خود نشان دادند در حالی که در گیاه قدومه غلظت های پایین عصاره آبی دود (1:500 و 1:100) نسبت به غلظت های بالا میانگین بیشتری برای اکثر صفات مورد بررسی نشان دادند. عصاره آبی دود گیاه بابونه تاثیر مثبت معنی داری بر شاخصهای جوانه زنی و پس از جوانه زنی سه گونه دارویی مورد بررسی نشان داد و با توجه به نتایج به دست آمده می توان این عصاره را برای بهبود صفات مربوط به جوانه زنی در گونه های دارویی دیگری که دارای مشکل جوانه زنی هستند،  آزمون کرد.

  کلیدواژگان: جوانه زنی، خارمریم، زیره سبز، عصاره آبی دود گیاهی، قدومه
 • فائزه دریایی* صفحات 105-120
  این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال های زراعی 1388و 1389به مدت دو سال اجرا گردید. گیاهان کاشته شده  در تناوب زراعی شامل خلر (Lathyrus sativus L.) به عنوان کود سبز و آفتابگردان به عنوان گیاه زراعی اصلی و گیاه کلزای علوفه ای در فصل پاییز بود. طرح آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود که در آن عامل اصلی عبارت بود از سیستم کشت تناوبی در 2 سطح با و بدون کود سبز شامل 1- کود سبز- آفتابگردان -کودسبز- آفتابگردان GM)) و 2- آیش- آفتابگردان -آیش-آفتابگردان (Fa) و عامل فرعی عبارت بود از 5 نوع سیستم تغذیه ای شامل 1- کود آلی زیوپونیکس ((Z1002- کود تلفیقی (75% آلی زیوپونیکس + 25% کود شیمیایی (اوره بر اساس آزمایش خاک) (Z75F25)، 3- کود تلفیقی (50% آلی زیوپونیکس + 50% کود شیمیایی) (Z50F50)، 4- کود تلفیقی (%25 آلی زیوپونیکس + 75% کود شیمیایی) (Z25F75) و 5- کود شیمیایی اوره (F100).  نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در سیستم 100 درصد شیمیایی و 100 درصد زیوپونیکس حاصل گردید و سپس در سیستم 50 درصد شیمیایی + 50 درصد زیوپونیکس بدست آمد. سیستم های تغذیه تلفیقی در هر دو تناوب به طور کارآمدی سبب افزایش میزان ماده آلی خاک شدند تیمار آیش دارای مقدار بیشتری کربن بیوماس میکروبی و تنفس میکروبی نسبت به تیمار کودسبز در خاک بود. تجزیه مرکب داده های دو سال آزمایش برای نسبت کربن به نیتروژن نشان داد که تناوب تاثیر معنی داری بر این نسبت داشت و مقایسه میانگین ها نشان داد که این نسبت در تیمار آیش بیشتر است. در میان سیستم های مختلف تغذیه تیمار 100% زیوپونیکس بیشترین میزان نسبت کربن به نیتروژن را نشان داد و کمترین میزان مربوط به تیمار 25% زیوپونیکس + 75% شیمیایی بود. به طور کلی با اجرای مدیریت تغذیه تلفیقی گیاه از طریق به کارگیری کودسبز، زیوپونیکس و شیمیایی به عنوان یک رهیافت بوم شناختی می توان به نظام های کشاورزی پایدار با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش بهره وری نهاده ها و پایداری تولید محصولات زراعی دست یافت.
  کلیدواژگان: تناوب، زئوپونیکس، سیستم تغذیه تلفیقی، کودسبز، ویژگی های بیولوژیک خاک
 • محمدامین قسام*، سیروان بابایی، امین اسوار صفحات 121-132

  به منظور ارزیابی واکنش گندم در برابر علف های هرز تحت تاثیر دو فاکتور رقم و نحوه مصرف کود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل رقم گندم در 4 سطح شامل آتیلا- سیروان - چمران 2 و شیرودی، فاکتور دوم، روش مصرف کود نیتروژن در سه سطح 1 - به صورت دستپاش همراه با کاشت به مقدار30 گرم در هر متر مربع2 - پخش به صورت نواری همراه باکاشت به مقدار 30 گرم در هر متر مربع و3- پخش کود به صورت سرک می باشد. یک تیمار شاهد بدون علف هرز نیز در نظر گرفته شد. از کود اوره 46% به عنوان منبع نیتروژن در این آزمایش استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک علف های هرز با 74/10گرم از روش مصرف کود به صورت سراسری به دست آمد و کمترین وزن خشک علف های هرز با 53/5 گرم از روش مصرف کود به صورت سرک به دست آمد. بیشترین وزن خشک علف های هرز مربوط به رقم سیروان و پخش کود به صورت سراسری در هنگام کاشت بود و کمترین وزن خشک علف های هرز مربوط به ارقام شیرودی و چمران 2به همراه مصرف کود به صورت سرک بود. ارقام سیروان و چمران 2 در رقابت با علف های هرز ضعیف تر از ارقام دیگر بوده و تراکم و وزن خشک در مراحل مختلف نمونه برداری در این ارقام بالاتر بود.

  کلیدواژگان: تراکم، وزن خشک، عملکرد، رقابت، مدیریت علف هرز
 • علی امیری، بتول مهدوی* صفحات 133-142
  پونه (Mentha longifolia L.) یک گیاه دارویی بسیار ارزشمند در گستره وسیعی از منابع طبیعی ایران می باشد. این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و اسانس پونه در رویشگاه های طبیعی جنوب استان کرمان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. رویشگاه های مورد ارزیابی شامل دهبکری، مرغک، ساردوییه، اسفندقه، دلفارد و جیرفت بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان pH، EC، منیزیم، کلسیم، نیتروژن و پتاسیم در رویشگاه اسفندقه و بیشترین میزان فسفر، ماده آلی و ارتفاع گیاه در رویشگاه دهبکری مشاهده شد. همچنین میزان وزن تر و خشک بوته در گیاهان رویشگاه جیرفت از سایر رویشگاه های مورد بررسی بالاتر بود و بیشترین میزان تعداد شاخه فرعی و تعداد برگ مربوط به رویشگاه دلفارد بود. بیشترین درصد اسانس در رویشگاه دلفارد مشاهده شد و رویشگاه های دهبکری و مرغک کمترین درصد اسانس را دارا بودند. به طور کلی مشخص شد که خصوصیات موفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی پونه در رویشگاه های مرتفع تر کاهش نشان داد.
  کلیدواژگان: ارتقاع از سطح دریا، پونه، گیاه دارویی، ویژگی های خاک
 • ابراهیم سوری لکی، بابک ربیعی*، وحید جوکارفرد، حسن مرعشی، آندریاس برنر صفحات 143-156

  در برنامه های به نژادی گیاهان، انتخاب یکی از مهم ترین مراحل و کارآیی آن به میزان زیادی وابسته به تنوع ژنتیکی جمعیت و وراثت پذیری صفات است. با توجه به پیچیده بودن وراثت عملکرد، انتخاب مستقیم برای بهبود آن چندان موثر نمی باشد، بنابراین می توان با استفاده از روش های آماری چند متغیره اطلاعات لازم برای گزینش غیرمستقیم جهت بهبود عملکرد دانه را به دست آورد. هدف از این پژوهش بررسی روابط بین صفات مهم زراعی، ارزیابی شاخص های گزینش پایه و ارایه بهترین شاخص ها به منظور بهبود عملکرد دانه و شناسایی بهترین ژنوتیپ های کینوا جهت ادامه برنامه به نژادی به منظور معرفی رقم بود. بدین منظور 60 ژنوتیپ کینوا تهیه شده از موسسه IPK آلمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1401 در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان کوهدشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه علیت فنوتیپی و ژنوتیپی عملکرد دانه نشان داد که دو صفت وزن هزار دانه و تعداد خوشه در بوته دارای بیش ترین اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر عملکرد دانه ژنوتیپ های مورد مطالعه بودند. همچنین استفاده از ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی و صفات ردیف اول وارد شده در مدل تجزیه علیت عملکرد دانه به عنوان ارزش اقتصادی، بیش ترین بهره ژنتیکی صفات را به دنبال داشت و بنابراین می توانند شاخص های مطلوب و مناسبی برای گزینش ژنوتیپ های برتر کینوا باشند.

  کلیدواژگان: پیشرفت ژنتیکی، تجزیه علیت، سودمندی نسبی، همبستگی ژنوتیپی
|
 • Elham Samadi Kalkhoran, MohammadTaghi Alebrahim *, Hamidreza Mohammaddoust Chaman Abad, Jens Carl Streibig, Akbar Ghavidel Pages 1-18

  The most effective tool to prevent and delay resistance to herbicides, and increase weed control spectrum is herbicide tank mixtures. In order to evaluate the effects of binary mixtures of metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin on potato weeds, a field experiments was conducted in factorial experiments in a randomized complete block design in Ardabil in 2019 .The doses of metribuzin were 10.93, 21.87, 43.75, 87.5, 175, 350 and 700 g ai. ha-1 and halosulfuron doses were 0.78, 1.562, 3.125, 6.25, 12.5, 25 and 50 g ai. ha-1. The metribuzin:halosulfuron uses (100:0), (98:2), (93:7), (82:18) and (0:100)% mixture ratios with three replications. On the other hand, the doses of metribuzin were 10.93, 21.87, 43.75, 87.5, 175, 350 and 700 g ai. ha-1 and flumioxazin were 0.97, 1.95, 3.9, 7.81, 15.62, 31.25 and 62.5 g ai. ha-1. The metribuzin:f1umioxazin mixtures ratios were (100:0), (97:3),  (92:8), (79:21) and (0:100)% with three replications. The experiments were carried out on two-time levels: pre-emergence (7 days after planting) and post-emergence (75% potato emergence, 35 days after planting). The ED50 and ED90 values indicated (0:100)% metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin had the most effective treatment on total weed, convolvulus arvensis and setaria viridis biomass. Dose-effect curves demonstrated metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin followed an antagonistic effect based on the additive dose model (ADM) reference model.

  Keywords: Antagonism, herbicides mixtures, chemical control, log-logistic
 • Aida Hajilari, Saied Navabpour *, Ahad Yamchi Pages 19-32
  Heavy metal pollution is one of the fundamental problems in human societies concerning agricultural production and is considered a major threat to human health. Copper plays a very important role in the biochemical activities of plants such as photosynthesis, respiration, transport of carbohydrates, regeneration and stabilization of nitrogen coexistence, protein metabolism. In order to investigate the effect of copper heavy metal stress on the biochemical characteristics and the expression pattern of catalase and glutathione peroxidase metallothionein genes, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design in three replications under greenhouse conditions. The experimental factors included pearl and dome genotypes and promising line N9108 and copper sulfate (zero, 1.5, 2.5 and 3.5 mg/kg soil). Sampling of leaves was done at the maximum vegetative growth (Zadox GS45 stage). The results showed that copper salt led to an increase in the expression of some genes in the studied wheat genotypes. The level of expression of genes in the leaf was increased compared to the control in the stress of copper treatment. showed significance. In general, the promising line N9108 under stress of copper metal showed a better response during stress in terms of gene expression and biochemical traits (chlorophyll level and cellular oxidation) compared to Morvarid and Gonbad cultivars.
  Keywords: gene expression, heavy metal stress, copper metal, Wheat
 • Hormoz Asadi *, Vida Ghotbi, Mohammad Shahverdi, Ramezan Sarparast Pages 33-42
  Considering the need to produce fodder to feed livestock and poultry in the country, it is necessary to investigate the profitability of fodder leguminous cultivars in order to achieve the most economical cultivar and fodder plant in the regions. In this regard, the objectives of this present study were to determine return of some forage legume cultivars which were conducted as a randomized complete block design with three replications in research farms of Mazandaran and Lorestan provinces in 2018 and 2019. In this research forage legumes including four cultivars of faba bean, three cultivars of vetch, two cultivars of fodder green pea, and grass pea cultivar. In order to estimate profitability indexes was used partial budgeting technique, gross income, net income, benefit-cost ratio and the percentage of sales return in crop production. Results showed that, in Mazandaran province, the means of net income of the fresh forage production of faba bean (Shadan cultivar), benefit cost ratio and sale return was estimated 295.5 Iranian million rials/ha, 18.7 unit and 94.7 percent, respectively and in Lorestan province, the means of net income of the fresh forage production of fodder green pea, benefit cost ratio and sale return was estimated 277.95 Iranian million rials/ha, 10.2 unit and 90 percent, respectively. Therefore, in Mazandaran and Lorestan provinces, Shadan bean cultivar and fodder green pea of local cultivar were recommended as economic products.
  Keywords: Varieties, profitability, forage, Yield
 • Rasoul Zargooshifar, Ehsan Zeidali *, Yaser Alizadeh Pages 43-58
  In order to investigate the effect of seed bed and organic fertilizers on the yield and yield components of chickpea and weeds, an experiment was conducted in the form of complete randomized designs with 3 replications in Chardavol Agricultural Research Station in 2019. Treatments include the usual bed and false seed bed as main plots and chickpea plant feeding at four levels (no fertilizer application, animal manure, humus fertilizer, and compost at a rate of 10 t/ha) as sub-plots. The results showed that the effect of cultivation types treatment on yield and seed, number of seeds per pod, number of pods per plant, and plant height was significant. Also, organic fertilizers had a significant effect on grain yield, number of seeds per pod, number of pods per plant, grain weight, and plant height. The interaction between seed bed and organic fertilizers was significant on yield at 5% level and on the number of pods per plant at 1% level. The highest number of seeds per pod, maximum grain weight, and highest grain yield of chickpea are obtained with 1 seed per pod, 36 g and 720 g in compost fertilizer treatment, respectively. The total weed density in the dryland chickpea field was up to 10% lower under false seed bed treatment. False seed bed was well able to control the weeds of dryland chickpea and the best fertilizer in terms of weed management and improving chickpea yield was compost.
  Keywords: Weed density, biological yield, organic fertilizers, compost fertilizer
 • Hoshmand Amjadi, Farzad Hosseinpanahi *, Adel Siosemardeh Pages 59-70
  The grain filling process is influenced by two important factors: grain filling rate and length of grain filling period. Grain filling rate is an attribute that can be used in selecting genotypes under drought stress conditions. The aim of this experiment was to evaluate the rate and duration of grain filling under different levels of supplementary irrigation in different wheat cultivars, in the form of split plots in a randomized complete block design with four replications. Irrigation treatments at 3 levels: no irrigation (T0, rainfed), irrigation at heading stage (T1) and irrigation at heading + early seeding (T2) in main plots and cultivar treatment including five wheat cultivars named Azar 2, Rijjaw, Sardari, Sirvan and Homa were placed in sub-plots. The results showed that the T2 treatment with an average of 1.4 mg per day had the highest and the T0 treatment with an average of 0.9 mg per day had the lowest rate of dry matter accumulation in the grain. Also, Homa cultivar with an average of 1.3 mg per day had the highest and Rijjaw cultivar with an average of 1.01 mg per day had the lowest average grain filling rate. The T2 and T0 treatments with an average of 34.6 and 30 days had a longest and shortest effective grain filling period, respectively. The results of this study showed that supplementary irrigation in dryland wheat fields can increase yield and production stability by increasing the length of grain filling period and also increasing grain filling rate.
  Keywords: Grain accumulation, Remobilization, Drought stress, photosynthesis
 • Hamzeh Shirui, Ali Hatami *, Ehsan Zeidali, Yasser Alizadeh Pages 71-86

  In order to investigate the effect of salicylic acid and biofertilizers on yield and yield components of four chickpea cultivars in dryland conditions of Kermanshah province, an experiment in the form of split-plot factorial based on randomized complete blocks in three replications in 2019 at Hamil Agricultural Jihad Center farm Islamabad-e-Gharb city was implemented. Experimental treatments include three levels of foliar application of salicylic acid before flowering (no consumption, 0.5 mM, and 1 mM) as main plots, biofertilizer at four levels (control, Phosphate barvar 2, Pota barvar 2, and Pota barvar 2 + Phosphate barvar 2) and four chickpea cultivars (Adel, Mansour, Azkan, and Goksu) as in sub-plots. The results showed that salicylic acid and biofertilizers and their interactions had a significant effect on grain yield and yield components. Cultivars were significantly different in all traits except the harvest index. The triple interaction of salicylic acid, biofertilizers, and cultivars also affected the number of empty pods, number of bi-seed pods, biological and grain yield, and harvest index. The highest grain yield (2499 kg/ha) belonged to Adel cultivar with 1 mM salicylic acid and combined application of Phosphate barvar 2 + Pota barvar 2 and the lowest grain yield (614.67 kg/ha) belonged to the Goksu cultivar and 0.5 mM salicylic acid and non-application of biofertilizer. The lowest grain yield was 75% lower than the maximum grain yield obtained. Therefore, the use of salicylic acid and seed inoculation with biofertilizers increased yield and yield components.

  Keywords: Pota barvar 2, pod number, Harvest index, Phosphate barvar 2
 • Nasser Majnoun Hosseini *, MohammadTaghi Ghafari, Reza Alinezhad Pages 87-94

  To study the effect of chemical and manure fertilizers on the yield of tobacco, cultivar K326, an experiment was conducted in Taqar Tappeh village (Golestan province) in 2016 in a randomized complete block design with four replications. Treatments including chemical fertilizer (100%), livestock manure (at two levels of 10 and 20 t/ha), the combination of chemical and manure fertilizers (10 t/ha of manure + 50% chemical fertilizer), and no fertilization (control) During the growing period and before harvest, necessary evaluations were performed on leaf length, leaf width, leaf chlorophyll index (spad), leaf fresh weight, leaf dry weight, leaf nicotine percentage, average price and gross income per hectare. The results showed that except for chlorophyll index, mean price and leaf nicotine percentage, other traits such as leaf length and width, fresh and dry leaf weight and gross yield per hectare were statistically significant. Comparison of means also showed that the highest leaf length (63.2 cm), leaf width (32.5 cm), leaf fresh weight (35851 kg/ha.), dry leaf yield (6343 kg/ha.) and gross income (508550072 Rials) was obtained from the combined treatment of 10 t/ha of manure + 50% chemical fertilizer. Therefore, the findings of this study showed that there is a possibility of combined application of chemical and livestock fertilizers without a significant reduction in tobacco leaf yield and no environmental degradation consequential in a sustainable agricultural system.

  Keywords: Flue-cured tobacco, sustainable agriculture, leaf length, width, leaf chlorophyll
 • MohammadReza Abdollahi *, Sayyed Saeed Moosavi Pages 95-104

  Smoke from burning vegetation is widely recognized as a germination cue, dormancy breaking agent and seedling growth stimulator. In this study, the effect of different concentrations of smoke extract derived from burning the leaf material of Tanacetum parthenium on germination and post germination parameters of three medicinal species of Cuminum cyminum, Silybum marianum and Alyssum was investigated. Different concentrations of T. parthenium derived smoke extract (1:500, 1:100, 1:10 and 1) with control distilled water as a factorial design based on completely randomized design with three replications were used under both laboratory (for three medicinal plants) and greenhouse conditions (for C. cyminum). Different concentrations of aqueous smoke extract showed different effects on germination parameters in three medicinal species. The concentration of 1:500 was the most effective concentration for majority of germination parameters in C. cyminum. Root length, seedling fresh weight, germination percentage, germination speed and germination coefficient of S. marianum showed the highest means with high concentrations of smoke extract (1:10 and 1). In Alyssum, the means for majority of parameters were higher in low concentrations of smoke extract (1:100 and 1:500) compared to higher concentrations of smoke extract. Aqueous smoke extract derived from burning T. parthenium showed significant positive effects on germination parameters of three medicinal plant species. Based on these findings, we can use this extract to improve the germination parameters for other medicinal plant species that have problems with germination.

  Keywords: Germination, Silybum marianum, Cuminum Cyminum, Plant-derived Smoke Extract, Alyssum
 • Faezeh Daryaei * Pages 105-120
  The experiment was carried out in the research farm of the Faculty of Agriculture of Tarbiat Modares University in 2010 and 2009 for two years. The plants was sown in the crop rotation included vetchlings (Lathyrus sativus L.) as green manure and sunflower as the main crop and canola as fodder in the fall season. The experimental design was in the form of a split plot design based on randomized complete blocks with three replications, in which the main factor was the rotation system on 2 levels with and without green manure, including 1- green manure-sunflower-green manure- sunflower (GM) and 2- fallow-sunflower-fallow-sunflower (Fa) and the sub-plots were 5 types of nutritional systems including 1- zooponics organic fertilizer (Z100), 2-integrated fertilizer (75% organic zooponics + 25% chemical fertilizer (urea based on soil test) (Z75F25), 3- integrated fertilizer (50% organic zooponics + 50% chemical fertilizer) (Z50F50), 4- integrated fertilizer (25% organic zooponics + 75% chemical fertilizer) (Z25F75) and 5- fertilizer Chemical urea (F100). The results showed that the highest seed yield was obtained in the 100% chemical and 100% zooponics, and then in the 50% chemical + 50% zooponics fertilizing systems. Integrated feeding systems in both rotations efficiently increased the amount of soil organic matter.The fallow treatments had a higher amount of soil microbial biomass carbon and microbial respiration than the green manure treatments. The combined analysis of the data of two years of the experiment for the ratio of C/N showed that rotation had a significant effect and the mean comparison of the treatments showed that this ratio was higher in the fallow. Among the different fertilizing systems, 100% zeoponics treatment showed the highest ratio of C/N, and the lowest amount was found in 25% zeoponics + 75% chemical fertilizer. In general, by implementing integrated plant nutrition management through the use of green manure, zooponics and chemical fertilizers as an ecological approach, it is possible to achieve sustainable agricultural systems with the aim of reducing the consumption of chemical fertilizers and increasing the productivity of the soil.
  Keywords: Rotation, Zeoponix, Integrated Fertilizing system, Green manure, Soil Biological Properties
 • MohammadAmin Ghassam *, Sirwan Babaei, Amin Asvar Pages 121-132

  In order to study the competitive ability of wheat against weeds as affected by cultivar and nitrogen fertilizer application method, an experiment was conducted under farm condition in 2015-2016. The experiment design was factorial arranged in RCBD with three replications. The treatments were: A factor included wheat cultivars(Atilla, Sirwan, Chamran2, Shiroodi and Atilla weed polluted as control), B factor included nitrogen fertilizer application method included (broadcasting, strip application and split application). Urea fertilizer was used as Nitrogen source. Results showed that the highest weed dry weight (10.74g) obtained from broadcast application of fertilizer and the lowest weed dry weight (5.53g) obtained from split application of fertilizer. The highest dry weight of weeds belonged to Sirwan cultivar and broadcast application of fertilizer and The lowest dry weight of weeds belonged to Chamran 2 and Shiroodi cultivars and split application of fertilizer. competitive ability of Sirwan and Chamran 2 cultivars against weeds , was less than other cultivars and density and dry weight of weeds was more in different stages of sampling. The highest yield belonged to split application method and the lowest yield belonged to broadcasting method of fertilizer application.

  Keywords: Density, Dry weight, Yield, Competition, Weed management
 • Ali Amiri, Batool Mahdavi * Pages 133-142
  Horsemint (Mentha longifolia L.) is a valuable medicinal plant in a wide range of natural resources in Iran. In this research morphological characteristics and essential oil percentage of horsemint in different habitats of South Kerman province was investigated. Data were analyzed using a completely randomized design with four replications. The evaluated habitats included Dehbakari, Marghak, Sarduiyeh, Esfandagheh, Delfard and Jiroft. The results indicated that the highest pH, EC, magnesium, nitrogen and potassium was recorded in Esfandagheh. The highest phosphorus, organic matter and plant height was obtained in Dehbakari. Also, the fresh and dry weight of plants in Jiroft was higher than other investigated habitats. The highest number of sub-branches and number of leaves was related to Delfard habitat. The highest essential oil percentage was obtained in Delfard. Dehbakari and Marghak habitat had the lowest essential oil percentage. Therefore, suggested that with increasing altitude, morphological characteristics and essential oil percentage of horsemint decreased.
  Keywords: Altitude, Horsemint, Medicinal plant, Soil properties
 • Ebrahim Sourilaki, Babak Rabiei *, Vahid Jokarfard, Hassan Marashi, Andreas B&Ouml, Rner Pages 143-156

  In plant breeding programs, selection is one of the most important steps, and its efficiency is highly depends on the genetic diversity of the population and the heritability of traits. Due to the complexity of grain yield inheritance, direct selection is not very effective to improve it, so it is possible to obtain the necessary information for indirect selection to improve selection for grain yield by using multivariate statistical methods. The purpose of this research was to investigate the relationships between important agricultural traits, evaluate basic selection indices and provide the best indices to improve grain yield and identify the best quinoa genotypes to continue the breeding program to introduce the cultivar. For this purpose, 60 quinoa genotypes received from IPK Institute of Germany and were evaluated in the frame of randomized complete block design with 3 replications in 2022 in the research farm located in Kohdasht city. The results of phenotypic and genotypic path analysis of grain yield showed that the two traits of 1000-grain weight and number of panicle per plant had the most positive and significant direct effect on the grain yield of the studied genotypes. Also, the use of phenotypic and genotypic correlation coefficients and the first row traits included in the path analysis model of grain yield as economic value led to the highest genetic benefit of the traits and therefore, they can be good and suitable indicators for the selection of superior quinoa genotypes.

  Keywords: Genetic advance, Genotypic correlation, Path analysis, Relative efficiency