فهرست مطالب

نشریه پژوهش در متابولیت های گیاهی
پیاپی 2 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/09
 • تعداد عناوین: 4
|
 • مصطفی جنیدآباد*، بهروز علیزاده بهبهانی، محمد نوشاد صفحات 5-15
  در این مطالعه، عصاره هیدروالکلی متکا به روش خیساندن استخراج گردید و سپس محتوای فنول کل، فلاونویید کل، فعالیت رادیکال گیرندگی (بر اساس روش مهار رادیکال های آزاد DPPH و ABTS) و اثر ضد قارچی (بر اساس روش های ضدمیکروبی دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی) در برابر قارچ های عامل پوسیدگی میوه توت فرنگی و انگور (بوتریتیس سینه‏را، آسپرژیلوس نایجر و ریزوپوس استولونیفر) بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره هیدروالکلی متکا حاوی mg GAE/g 38/101 فنول کل و mg QE/g 41/37 فلاونویید کل بود. علاوه بر این، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی متکا بر حسب درصد مهار رادیکال های آزاد DPPH و ABTS به ترتیب برابر با 59/68 و 32/63 درصد بود. یافته های فعالیت ضد قارچی بر پایه آزمون های دیسک دیفیوژن و چاهک آگار نشان داد که اثر ضد قارچی عصاره وابسته به غلظت آن می باشد و افزایش غلظت سبب افزایش معنی دار قطر هاله عدم رشد گردید. ریزوپوس استولونیفر و آسپرژیلوس نایجر به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین سویه های قارچی نسبت به عصاره هیدروالکلی متکا بودند و حداقل غلظت کشندگی برای این دو سویه به ترتیب معادل mg/ml 256 و 64 بود. بنابراین، عصاره هیدروالکلی متکا را می توان بعنوان عامل نگهدارنده طبیعی جهت افزایش عمر انبارمانی محصولات باغبانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عصاره متکا، انگور، توت فرنگی، ضد قارچ، رادیکال گیرندگی
 • فاطمه برنا*، مختار حیدری، عالیه السادات رفعت حقیقی صفحات 17-25
  گیاه دارویی مشگک [Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss] متعلق به خانواده چتریان (Apiaceae) به طور گسترده در جنوب ایران پراکنش دارد. استان فارس یکی از رویشگاه های مهم این گیاه می باشد و جمع آوری اطلاعات در مورد پراکنش این گیاه در نقاط مختلف استان فارس اهمیت دارد. در این تحقیق اجزای اسانس گیاهان جمع آوری شده در منطقه خور (لارستان، جنوب شرقی استان فارس) برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. جمع آوری نمونه های گیاهان در فروردین ماه 1399 از رویشگاه این گیاه در جنوب منطقه خور لارستان انجام شد. اسانس نمونه های جمع آوری شده به روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد و کیفیت ترکیبات اسانس بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی_ طیف سنجی جرمی بررسی گردید. براساس نتایج آنالیز، تعداد 22 ترکیب شیمیایی در اسانس مشگک شناسایی شد که از میان آنها ترکیبات ο- سیمن ، γ- ترپینن، لینالول، n- دکانال ، به ترتیب 37/63، 19/05، 16/26، 4/94درصد بیشترین غلظت و بخش عمده اسانس را تشکیل دادند که با نتایج گزارش شده در مورد ترکیبات اسانس مشکگ جمع آوری شده از سایر نقاط استان فارس متفاوت بود. به نظر می رسد یکی از دلایل این تفاوت در نتایج ناشی از شرایط اقلیمی است.
  کلیدواژگان: ترپن ها، چتریان، گیاهان دارویی، مشگک (Ducrosia anethifolia)
 • آمنه سادات هاشمی*، اسد شاهانی، عباسعلی دهپور صفحات 27-38
  خیار تلخ به عنوان یک گیاه گرمسیری و بسیار تلخ به عنوان گیاه دارویی مصرف می شود. با توجه به مشاهده اثرات سمی موثر عصاره خیار تلخ بر عوامل میکروبی بیماری زا مانند قارچ ها و باکتری ها، این مطالعه جهت بررسی ترکیبات این گیاه با آزمایش عصاره حاصل از میوه رسیده آن بر رشد و تکثیر برخی قارچ ها و باکتری های بیماری زای گیاهی انجام گردید. برای انجام این آزمایش، میوه رسیده این گیاه جمع آوری و با کمک حلال های اتانول و اتیل استات، عصاره گیری شد. برای بررسی اثرات ضد میکروبی این عصاره، حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC)، حداقل غلظت کشندگی قارچ (MFC) و باکتری (MBC) از روش رقت سازی و قطر هاله عدم رشد از روش انتشار در دیسک تعیین شد. برای مقایسه این اثرات، از نمونه بدون عصاره گیاه در کشت قارچ و باکتری استفاده شد. همچنین به منظور شناسایی و تعیین درصد متابولیت های موجود در عصاره های استخراج شده از میوه گیاه مذکور از GC-MS استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که عصاره اتانولی و اتیل استات اثر مهار کنندگی، اثر کشندگی و قطر هاله عدم رشد متفاوتی بر روی قارچ ها و باکتری های مورد مطالعه داشت و اثرات آن روی قارچ ها نسبت به باکتری ها موثرتر بود. نتایج حاصل از مطالعه آنالیز GC-MS نشان داد که عمده ترین ترکیب از ترکیبات شناسایی شده در عصاره اتیل استات، شامل تترادکانوییک اسید و در عصاره اتانولی، تییران بود که دارای اثرات ضد میکروبی می باشند. با توجه به نتایج حاصل می توان مشاهده کرد که مجموعه متابولیت های شناسایی شده در این آزمایش، دارای اثرات ضد میکروبی مطلوبی در عوامل بیماری زای گیاهی مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: آنالیز کروماتوگرافی گازی، اثر بازدارنده، روش انتشار در دیسک، روش رقت سازی، متابولیت های ثانویه
 • نسرین فراست *، آزاده عیدی زاده، مژگان زنگنه، عادل پشت دار صفحات 39-48

  یکی از گروه های مواد موثره گیاهان، اسانس ها هستند که به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های خاص، در صنایع غذایی، عطر سازی، لوازم آرایشی و داروسازی کاربرد دارند. اسانس ها و ترکیبات آن ها دارای عملکردهای چند-گانه ای هستند و فعالیت های مختلفی از جمله فعالیت های ضدمیکروبی، ضدقارچی و آنتی اکسیدانی از اسانس های گیاهان مختلف از سراسر جهان گزارش شده است. به منظور بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی محتوای اسانس گیاه عطر پاییزی Dittrichia graveolens (L.) Greuter، در استان خوزستان، اسانس این گیاه توسط دستگاه کلونجر استخراج شد و به کمک سیستم کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی GC/MS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درصد اسانس برگ ها به مقدار %3/. بدست آمد. در مجموع، 25 ترکیب از اسانس عطر پاییزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که D. graveolens به طور عمده حاوی حدود %39 trans-Caryophyllene به عنوان ترکیب اصلی و %22/9 Sabinene می باشد و سایر ترکیبات، محدوده ای از 52/0 تا 86/4 درصد را نشان دادند. trans-Caryophyllene و Sabinene از گروه ترپن ها هستند که دارای فعالیت های ضد میکروبی، ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی می باشند.

  کلیدواژگان: Ditrichia graveolens، ترپن، GC، MS، trans-Caryophyllene، Sabinene
|
 • Mostafa Rahmati-Joneidabad *, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mohammad Noshad Pages 5-15
  In this study, the hydroalcoholic extract of Ferula persica was extracted based on soaking method, and then the content of total phenols, total flavonoids, free radical scavenging activity (based on DPPH and ABTS free radical scavenging methods) and antifungal effect (based on antimicrobial methods of disk diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentrations, and minimum fungicidal concentrations) were evaluated against fungi species causing strawberry and grape fruits rot (Botrytis cinerea, Aspergillus niger, and Rhizopus stolonifer). The results of this study showed that the hydroalcoholic extract of Ferula persica contained 101.38 mg GAE/g total phenols and 37.41 mg QE/g total flavonoids. In addition, the antioxidant activity of hydroalcoholic extract based on the percentage of inhibition of DPPH and ABTS free radicals was 68.59 and 63.32%, respectively. Findings of antifungal activity based on disk diffusion agar and well diffusion agar tests showed that the antifungal effect of the extract was dependent on its concentration and increasing the concentration caused a significant increase in the diameter of the growth inhibition zone. Rhizopus stolonifer and Aspergillus niger were the most resistant and sensitive fungal strains to the hydroalcoholic extract, respectively, and the minimum lethal concentrations for these two strains were 256 and 64 mg/ml, respectively. Therefore, Ferula persica hydroalcoholic extract can be used as a natural preservative to increase the shelf life of horticultural products.
  Keywords: Ferula persica extract, grape, Strawberry, Antifungal, Radical scavenging
 • Fatemeh Borna *, Mokhtar Heidari, Alieh Sadat Rafat Haghighi Pages 17-25
  Moshgak [Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss] belonging to the Apiaceae family is widely distributed in the south of Iran. Fars province is one of the important habitats of this plant and it is important to collect information about the distribution of this plant in different parts of Fars province. In this research, the essential components of plants collected in Khor region (Larestan, southeast of Fars province) were investigated for the first time. Collection of plant samples was done in April 2019 from Khor Larestan region.In this study, the essential oil components of plants collected in Khoor region of Fars province were studied for the first time. The essential oils of the collected samples were extracted by water distillation using a Clevenger apparatus and the quality of the essential oils were evaluated by gas chromatography - mass spectrometry. According to the results, 22 chemical compounds were identified in the essential oil, including ο-cymene, γ-terpinene, Linalooll, n-Decanal (37.63, 19.05, 16.26, 4.94 percent respectively). They formed the highest concentration and bulk of the essential oil, which was different from the results reported about the essential oil compounds of mushkag collected from other parts of Fars province. It seems that one of the reasons for this difference in the results is due to the climatic conditions.
  Keywords: Apiaceae, Ducrosia anethifolia, medicinal plants, Terpens
 • Amenehsadat Hashemi *, Asad Shahani, Abbas Ali Dehpour Pages 27-38
  Bitter melon, a bitter tropical plant, was used as a medicinal plant from the past. Due to the observation of toxic effects of bitter melon extract against pathogenic bacteria and fungi, this study was performed to investigate ripe fruit extracts effects on reproduction and growth phytopathogenic bacteria and fungi. For this purpose, the ripe fruits of bitter melon were collected and dried and then was extracted by ethanol and ethylacetate solvents. To study of antimicrobial activity of extract, Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum Bactericidal Concentration (MBC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) and inhibition zone of the sample were determined using microdilution broth method and disc diffusion method, respectively. For comparison of the extract effects against fungi and bacteria, a sample without plant extract was prepared as the control. Also, gas chromatography coupled to a mass spectrometer (GC- MS) analysis was performed to identify and determine the percentage of extracts metabolites. The results indicated different antimicrobial activities of the extracts against the studied phytopathogenic bacteria and fungi and it was more affected on fungi than bacteria. In addition, the phytochemical results showed that among the detected compounds in bitter melon, Tetradecanoic acid (49.62%) and n-Hexadecanoic acid (19.53%) in the ethyl acetate extract and Thiirane (72.95%) in the ethanol extract were the main compounds that their antimicrobial effects have already been reported. According to the results of this study, could be observed that these identified metabolites of bitter melon have the antimicrobial activity against studied phytopathogenic bacteria and fungi.
  Keywords: Disc diffusion, GC-MS analysis, Inhibition effect, Microdilution broth method, secondary metabolite
 • Nasrin Farasat *, Azadeh eydizadeh, Mojghan Zangeneh, Adel Poshtdar Pages 39-48

  One of the effective groups of plants, are essential oils, which are used in food, perfumery, cosmetics and pharmaceutical industries due to their aromatic and special flavors. Essential oils and their compounds have multiple functions and different activities such as antimicrobial, antifungal and antioxidant activities have been reported from the essential oils of various plants. In order to investigate and identify chemical compounds, the essential oil content of Dittrichia graveolens (L.) Greuter, in Khuzestan province, was extracted by Clevenger apparatus and analyzed with a gas chromatography system connected to GC/MASS mass spectrometer. The percentage of essential oil of the leaves was 0.3%. In total, 25 compounds were isolated and identified from the essential oil of D. graveolens. The results showed that D. graveolens mainly contained about 39% trans-Caryophyllene as a major constituent, and 9.22% Sabinene and other compounds ranged from 0.52 to 4.86%. trans-Caryophyllene and Sabinene are the terpene compounds, which have antimicrobial, anti-inflammatory and antioxidant activities.

  Keywords: Ditrichia graveolens, Terpene, GC, MS, trans-Caryophyllene, Sabinene