فهرست مطالب

تحقیقات علوم قرآن و حدیث - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 59، پاییز 1402)

مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 59، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی حسن بیگی* صفحات 1-30

  «فهم روشمند حدیث»، یکی از دغدغه های شارحان و پژوهشگران حدیث است. فرآیند فهم حدیث، با آسیب هایی روبه رو است و لذا شناسایی این آسیب ها، به کاربست صحیح قواعد فهم کمک فراوانی می کند. یکی از آسیب های فهم حدیث، «بی توجهی به سیره و سنت» یا «نص بسندگی» (بسنده کردن به سخن معصوم) است. این نوشتار در صدد بررسی زمینه ها  و پیامدهای «بی توجهی به سیره و سنت» است. این نگاشته  با روش توصیفی- تحلیلی  به این نتیجه رسیده که «زمینه های نص بسندگی» عبارت است از: تاخیر در تدوین سیره نبوی، پدیده همانندسازی، تلقی ستیز برخی از آموزه ها با سیره و سنت، دگردیسی معنای سنت، ضعف جایگاه تاریخ و بی توجهی به سیره، تصور شیعه از بی نیازی به سیره ی اجتماعی معصوم، ناکارآمدی سیره و سنت و شیوع سیره و سنت شیخین. نیز «پیامدهای نص بسندگی» عبارت است از: معیار نبودن سیره و سنت در اعتبارسنجی حدیث، توجیه، تقابل حکم و سیره و بی توجهی به سیره و سنت معصوم، فراموشی و تغییر در آن.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی فهم حدیث، نص بسندگی، سیره و سنت
 • الهام زرین کلاه، آمنه امیدی* صفحات 31-56

  تاویل قرآن از مسایل بسیار مهم و اساسی در حوزه علوم قرآنی و تفسیر است که از جهت انحصار یا عدم انحصار آن به خداوند، از دیرباز مورد توجه عالمان و دانشمندان دینی در این حوزه بوده است. روایات از مهم ترین منابعی هستند که ما را به آراء و دیدگاه های گوناگون در این باره رهنمون می سازد. در این میان ابن عباس از کسانی است که هردو دیدگاه امکان یا عدم امکان تاویل، از وی منقول است. لذا، این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها به دنبال حل تعارض روایات وی دراین باره بوده و به این نتیجه مهم دست یافته که وی معتقد به جواز تاویل قرآن جز در حوزه متشابهاتی همچون زمان قیامت است. استخراج معنای مستفاد ابن عباس از واژه مذکور، دومین هدف پژوهش حاضر بوده که با تحلیل و بررسی های انجام شده کارکردهای «حمل بر متشابهات»، «تفسیر» و «بطن» از روایاتی از وی که در آن واژه تاویل و مترادفاتش به صراحت آمده استخراج شد و «تعیین مصداق»، «حمل بر معنای غیر ظاهری»، «تاویل آیات متشابه»، «تفسیر» و «حمل بر معنای ظاهری» موارد مستخرج از محتوا و مضمون سایر روایات وی در این زمینه است؛ لازم به ذکر است از مجموع روایات مذکور، پربسامدترین روایات، مربوط به حوزه تاویل به معنای تفسیر و سپس تعیین مصداق می باشد.

  کلیدواژگان: ابن عباس، روایات تفسیری، کارکرد معنایی، تاویل، جامع البیان
 • عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی* صفحات 57-84
  «احباط و تکفیر» آموزه ای قرآنی است که اندیشمندان مسلمان در فهم حقیقت آن اختلاف کرده اند. از این اختلافات، سه نظریه ی عمده متولد شده، که صاحبان آنها همگی، فهم خود را مستند به قرآن می کنند: نظریه «تحابط کلی»؛ نظریه «نفی کلی تحابط» (نظریه موافات)؛ نظریه «احباط جزیی». پژوهش های مختلفی در اثبات یا رد هر یک از این نظریه ها صورت گرفته، اما آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار داشته، ارزیابی نظریه های مذکور با سنجه احادیث است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: «احادیث اهل بیت(ع) در باب احباط وتکفیر همسو با کدام یک از نظریه های موجود است؟». محدوده پژوهش، احادیث منقول از اهل بیت(ع) است و منابع احادیث نیز اعم از جوامع حدیثی و تفاسیر روایی است. نتیجه ی جست وجوی گسترده ای که در جوامع حدیثی و تفاسیر روایی صورت گرفت، این است که احادیث احباط و تکفیر بر سه دسته اند: احادیث تاییدی یا استشهادی؛ احادیث تبیینی و احادیث تطبیقی. از هیچ یک از این سه دسته نمی توان به صراحت و به دلالت مطابقی، مطلبی در باره حقیقت احباط و تکفیر و تایید یا رد نظریه های موجود پیدا کرد، اما-با تبیینی که در متن مقاله آمده- می توان چنین استنباط کرد که نظریه سوم (احباط جزیی)، با مدلول التزامی احادیث احباط و تکفیر همراهی بیشتری دارد
  کلیدواژگان: احادیث احباط و تکفیر، احباط جزئی، تحابط اعمال، تحابط کلی
 • سمیه عمادی اندانی*، رضا شکرانی، مهری کریمی صفحات 85-114
  خداوند در قرآن کریم در راستای دعوت مردم به تناسب از بیان داستان انبیای گذشته و سرگذشت اقوامشان در راستای هدایت مردم بهره جسته است. با تحلیل این قصص، می توان برخی از مشکلات جوامع بشری امروز را حل کرد. ولی با توجه به این مطلب که آیات و سور قرآن در شرایط تاریخی خاصی نزول یافته و قصص قرآن نیز از این امر مستثنی نیستند، هر بار بخشی از داستان انبیاء که متناسب با دعوت پیامبر بوده، در خلال سور بیان شده است. از این رو، این مقاله با سبک تفسیری تنزیلی موضوعی درصدد پاسخگویی به این مساله است که چه بخش هایی از داستان حضرت آدم(ع)  در چه شرایط مکانی و زمانی در سور مختلف نازل شده است؟ و چه وجه ارتباطی میان قسمت مذکور قصه با دیگر آیات سوره است که داستان در آنها ذکر گردیده است؟ و این متناسب سازی میان شرایط با محدوده قصه حضرت آدم(ع) چه دستاوردی برای انسان ها دارد؟کاربست این شیوه ی مطالعاتی در این داستان بیانگر این نکته است که: قصص قرآنی هم راستا با هدف سوره و شرایط گوناگون پیامبر(ص)، مسلمانان و دشمنان اسلام نازل شده است و آن بخش هایی از قصه آدم(ع) که با مفاهیم اعتقادی کفر و ایمان مرتبط بوده در سال های اولیه نزول بیان شده و قسمت هایی ازداستان که مرتبط با آموزه های معرفتی و ویژگی های مومنان می باشد، در اواخر مکه و اوایل مدینه نازل شده است.واژه های کلیدی:
  کلیدواژگان: آدم، تفسیر موضوعی تنزیلی، قصه
 • اباذر کافی موسوی* صفحات 115-140
  کشف معنای صحیح واژگان قرآنی بر پایه اصول و قواعد لفظی و غیرلفظی استوار است. به کارگیری هر یک از این اصول و قواعد، جایگاه و شرایط مشخصی دارد. «توجه به قرینه ارتکاز ذهنی»، یکی از این قواعد است که در علم اصول از آن صحبت شده، لیکن گستره و کیفیت کاربست آن در فهم معنای واژگان قرآنی به طور شایسته در مباحث علوم قرآنی تبیین نشده است. این امر، باعث شده تا مفسر و مترجم قرآنی بر اساس ارتکاز ذهنی، معنایی را برای آیه در نظر بگیرد که گاه با سیاق و مقصود آیه ناسازگاری دارد. برای اثبات این مسیله، نوشتار حاضر به روش انتقادی- تحلیلی، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که نتیجه عدم توجه به جایگاه و لغزشگاه های ارتکاز ذهنی در فهم معنای صحیح برخی واژگان قرآنی چیست؟ به این منظور، با تامل و واکاوی برخی استعمال ها و مشتقات (جمل، زنم، زوج و عصر) در تعدادی از آیات انتخابی قرآن، چگونگی اثرگذاری ارتکازات ذهنی، مورد نقد قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که اگرچه ارتکاز به عنوان قرینه لبی کلام در تفسیر و فهم آیات قرآنی بسیار پرکاربرد است؛ ولی گاه، مانعی است برای فهم صحیح واژگان قرآن. بر این اساس لازم است با معیار قرار دادن تناسب بافتی و محتوای آیات، معنای اولیه غیر مشهور این واژگان، بر معنای ارتکازیشان ترجیح داده شود.
  کلیدواژگان: ارتکاز، جمل، زنم، زوج، عصر، قرینه لبی
 • زهرا کلباسی*، امیر احمدنژاد صفحات 137-165

  آیات مستثنا، آیاتی است که برخلاف کلیت آیات یک سوره، در مکه یا مدینه نازل شده است. براساس تحقیق پیش رو، شمارآیات مستثنا در روایات از قرن دوم تا نهم سیر صعودی داشته؛ تا جایی که سیوطی 90روایت درباره این قسم از آیات نقل کرده است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، در پی بررسی چگونگی شکل گیری و تطور کمی و کیفی آیات مستثنا از منظر مفسران در طی شش قرن مزبور برآمده است. برحسب نقاط اشتراک و افتراق، رویکرد مفسران به آیات مستثنا را به سه دوره می توان تقسیم کرد. در دوره نخست (قرون2-4) معمولا مفسران آیات انگشت شماری را مستثنا نموده و در نقل این آیات از راویان خود نام نبرده و به علت مستثنا شدن آیات هم اشاره ای نکرده اند. در دوره دوم (قرون5-6) آیات بیشتری مستثنا شده و مفسران به نقل روایت در بیان مستثنا شدن آیات اهتمام فراوانی داشته اند و بعضا از چند راوی در گزارش مستثنا شدن آیات نام برده اند. در این دوره علت مستثنا شدن میزان قابل توجهی از آیات در مقدمه سوره ها بیان گردیده است. در دوره سوم (قرون7-9) حجم آیات مستثنا به اوج خود رسیده، از راویان جدیدی در نقل آیات مستثنا یاد شده و آیات مستثنای فراوانی به راویان مشهور نسبت داده شده است. در عین حال رویکرد انتقادی به این گونه آیات نیز شکل گرفته و اندکی از این آیات توسط مفسران نقد شده است. از مکی بودن بسیاری از آیات مستثنا و نقل این آیات عموما در مقدمه سوره ها هم می توان به عنوان نقاط اشتراک همه ادوار نام برد.

  کلیدواژگان: آیات مستثنا، تفاسیر روایی، مکی و مدنی
 • محمود مکوند*، باقر عباسی فرد صفحات 166-192

  بررسی واژگان قرآنی برساخته از ریشه ی «س-ر-ح» نشان می دهد که شش مورد با آیات طلاق و یک مورد با فرستادن دام ها به چراگاه و رها کردن چهارپا مرتبط است. توجه به کاربردهای ریشه مذکور در اشعار جاهلی و دیگر زبان های سامی نیز کاربرد مشابه ای را نشان می دهد. همزاد این ریشه به صورت خاص در متون مقدس یهودی-مسیحی به زبانهای عبری، آرامی و سریانی، مانند متن قرآن، به صورت موازی دال بر دو معنای ملموس و انتزاعی است. از این رو، پژوهش حاضر به طور مشخص درباب این مساله سخن می گوید که قرآن ذیل ریشه«س-ر-ح» در بیان چگونگی انجام طلاق از چه زبانی بهره برده است. روش این پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که شیوه کاربست مذکور استعاری است و سویه مورد تاکید در آن، آزاد ساختن سریع و آسان زن از خانه شوهر است. این مفهوم که از طریق تصویری ملموس در ذهن مخاطبان قرآن می نشیند، دال بر ممانعت از آزار زنان به وقت طلاق است و با شواهد قرآنی مختلف قابل تایید است. نتیجه آنکه،  قرآن کریم با تعبیر ﴿سراحا جمیلا﴾ زاویه دید متفاوتی را نسبت به موضوع طلاق ارایه می کند که گفتمان حاکم بر آن، ممانعت از آزار زنان و تجاوز به حقوق ایشان به هنگام طلاق است.  افزون بر این، یافته های ریشه شناختی این مقاله نشان می دهد که ریشه ی عربی «س-ر-ح» در زبان های سامی پیش گفته به دو صورت خود را نشان می دهد؛ نخست، «س-ر-ح» و دوم «ش-ل-ح».

  کلیدواژگان: سرح، قرآن کریم، زبان های سامی، استعاره ی مفهومی، طلاق
 • انسیه السادات میرصابری*، انسیه خزعلی صفحات 193-222
  بیان تصویری در انتقال مفاهیم قرآنی نقش بسیار موثری دارد. تصاویر هنری در آیات قرآن ابزاری برای انتقال معانی مورد نظر به ذهن مخاطب است. بررسی و دقت در تصویرگری هنری قرآن و بیان کارکردهای این تصاویر راز اعجاز نظام بیانی و فکری بافت قرآن را روشن تر می کند و از نتایج ثمربخش آن تحریک عقل و عواطف انسانی در درک و فهم بیشتر آیات الهی است. سید قطب و دیگر ادیبان معاصر فراتر از دانشمندان قدیم رفته و اصطلاح "تصویر" را جایگزین اصطلاحات پیچیده ی بلاغی کرده و مهمترین عناصر آن را برشمرده اند. در این راستا این پژوهش بر آن شد که با توجه به آرای سید قطب، محمدداود و حسین جمعه به برخی از مهمترین عناصر تصویرپردازی، هماهنگی هنری و خیال پردازی حسی در تحلیل تصویرهای تقابلی در آیات انفاق (261-274) سوره ی البقره بپردازد؛ زیرا این گونه تقابل ها در تصاویر قرآن و به خصوص در بافت های همجوار، به وضوح بیشتر مفاهیم بلند قرآنی و القای سهل تر معانی به ذهن مخاطب می انجامد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به این نتایج دست یافته است که بعضی از اسلوب های هنری خیال، همچون تجسیم و تشخیص در توصیف انفاق کافران و مومنان، مشابه هستند؛ اما برخی مانند کنایه، بیشتر برای هشدار و تهدید کافران به کار رفته است و تقابل تضادی یکی از مهم ترین و پر بسامد ترین روابط معنایی در این آیات است. افعال حرکتی بیشتر از نوع انتقالی است و به کارگیری آن همراه دیگر اسالیب نقش آن را در پویایی تصاویر پررنگ تر کرده و در توصیف انفاق کافران بیشتر استفاده شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، تصویرهنری، تقابل، انفاق
|
 • Ali Hasan Beygi * Pages 1-30

  "Methodological understanding of hadith" is one of the concerns of hadith commentators and researchers. The process of understanding the hadith, which starts from the stage of understanding the meaning of the text and ends with the stage of understanding the main purpose of the speaker, is faced with harms, and therefore identifying the harms of understanding the hadith helps to apply the rules of understanding correctly. One of the harms of understanding the hadith is "the text of sufficiency" or being content with the text and ignoring the tradition of the infallible (AS). This article seeks to examine the contexts and implications of the "sufficiency text". This writing has come to the conclusion by descriptive-analytical method that "the contexts of the text of sufficiency" and disregard for the tradition and tradition are: delay in compiling the prophetic tradition, the phenomenon of imitation, considering some teachings in conflict with the tradition and tradition, weakness The place of history and disregard for the Sira, the Shiite perception of the lack of need for an innocent social Sira, the inefficiency of the Sira and the tradition, and the prevalence of the Sikh and the Sikh tradition. Also "Consequences of the text of sufficiency"These are: the non-criterion of the Sira and Sunnah in the validity of the hadith, the justification, the opposition of the ruling and the Sira, and the disregard for the Sira and the infallible tradition and its forgetfulness and change in it

  Keywords: Satisfaction text, Tradition, contexts, consequences
 • Elham Zarinkolah, Ameneh Omidi * Pages 31-56

  Interpretation of the Quran is one of the most important and fundamental issues in the field of Quranic sciences and interpretation, which has long been the focus of scholars and religious scholars in this field due to its exclusiveness or lack of exclusiveness to God. Narratives are one of the most important sources that guide us to different opinions and views on this matter. In the meantime, Ibn Abbas is one of those who both views on the possibility of interpretation and the impossibility of interpretation are transmitted from him. Therefore, this article, by using the library method, data analysis, sought to resolve the conflict of his narrations in this regard and reached the important conclusion that he believes in the permissibility of interpreting the Qur'an except in the field of analogies such as the time of resurrection. . Extracting the meaning of Mustafad Ibn-Abbas from the mentioned word is the second goal of the present research, which with the analysis and investigations carried out, the functions of "carrying similarities", "tafsir" and "belly" were extracted from his narrations in which the word Tawil and its synonyms were extracted. It has been clearly stated and "determining the example", "carrying on the non-apparent meaning", "interpretation of similar verses", "commentary" and "carrying on the apparent meaning" have been extracted from the content and content of his other narrations in this field; It should be noted that from the total of extracted traditions,

  Keywords: Ibn-Abbas, interpretive narrations, semantic function, Interpretation, Jami al-Bayan
 • Abdorrahim Soleimani Behbahani * Pages 57-84
  "Affront and takfir" is a Quranic teaching that Muslim thinkers have disagreed about its truth. From these differences, three major theories were born, the owners of which all document their understanding in the Qur'an: the theory of "general convergence" (Mu'tazila theory); The theory of "the total negation of interaction" (or: the theory of Mowafat, the theory of the advanced theologians of Imamia); The theory of "partial frustration" (the theory of some contemporary theologians, hadith scholars and commentators). Various studies have been conducted to prove or disprove each of these theories, but what has received less attention among them is the evaluation of the mentioned theories with the criteria of the hadiths of the Ahl al-Bayt (peace be upon them). The main question of the present research is whether the Hadith heritage of Imamiyyah can help us in understanding and discovering the correct saying in this matter. The result of an extensive search in hadith sources is that the hadiths of rejection and rejection are divided into three categories: hadiths of confirmation or martyrdom; Explanatory hadiths and comparative hadiths. From none of these three categories, it is possible to find an article about the truth of frustration and excommunication and confirmation or rejection of the existing theories, but - with the explanation given in the text of the article - it can be concluded that the third theory (partial frustration ), it is more associated with the obligatory meaning of hadiths of abbot and takfir.
  Keywords: coordination of actions, Frustration, excommunication, hadiths of rejection, takfir, General coordination, partial frustration
 • Somayyeh Emadi Andani *, Reza Shokrani, Mehri Karimi Pages 85-114
  In the Qur'an, in order to call the people,God has used the story of the prophets of the past and the history of their relatives in order to guide the people.By analyzing these stories, it is possible to solve some of the problems of today's human societies.However,due to the fact that the verses and surahs of the Qur'an were revealed in certain historical circumstances and the stories of the Qur'an are not exempt from this,every time a part of the story of the prophets,which was in accordance with the call of the Prophet, was told during the surahs.Therefore, this article tries to answer the question of which parts of the story of Prophet Adam were revealed in different surahs in which time and place conditions?And what is the connection between the mentioned part of the story and the other verses of the Surah in which the story is mentioned?he application of this method of study in this story shows that:Quranic stories are in line with the purpose of the surah and the various circumstances of the Prophet.Muslims and the enemies of Islam have been revealed, and those parts of the story of Adam that are related to the belief concepts of disbelief and faith have been told in the early years of the revelation,and the parts of the story that are related to the epistemological teachings and characteristics of the believers in the late It was revealed in Mecca and early Medina,
  Keywords: Tales, Adam, thematic interpretation of the discount
 • Abazar Kafimosavi * Pages 115-140
  Commentators and translators of the Quran have always sought to discover God's meaning from the use of Quranic words. In order to achieve this purpose, they have defined the verbal and non-verbal principles and rules and explained the conditions and the place of its use in detail. Paying attention to the concept of mental concentration is one of these rules that has not been properly addressed in the discussions of Quranic sciences and its position and conditions have not been well explained. Emphasis is very widely used in the interpretation and understanding of Qur'anic verses; But sometimes, it is an obstacle to the correct understanding of the words of the Qur'an, and in some cases, it has caused an incorrect or incomplete understanding of the meaning of the verse. In this article, in a critical-analytical way, it seeks to find the answer to this question, what is the result of not paying attention to the place and slippages of mental concentration in understanding the correct meaning of some Quranic words? For this purpose, by reflecting and analyzing a number of Qur'anic words, the effect of mental concentration was criticized, and it was concluded that the concentration meaning of some derivatives (Jamal, Zanim, Zoj and Asr) is incompatible with the context of the Surah and it is necessary to The unpopular initial should be preferred over the concentrated meaning.
  Keywords: Concentration, Lip analogy, sentence, couple, Evening
 • Zahra Kalbasi *, Amir Ahmadnezhad Pages 137-165

  Verses that contrary to the context of a surah is considered Makki or Madani, are exceptional. According to the present research, the exceptional verses have been increasing from the second to the ninth century; as far as Suyuti has narrated 90 narrations about this kind of verses. Based on the commonalities and differences, the commentators' approach to the exceptional verses can be divided into three periods. In the first period (2nd-4th century), the commentators usually excluded a handful of verses and did not mention their narrators and did not mention the reason for the exception of the verses. In the second period (5th-7th centuries) more verses were excluded and the commentators have taken great efforts in quoting the narration in expressing the exception of the verses and some of them mentioned some narrators in the report of the exceptional verses. In this period, the reason for the exclusion of a significant number of verses has been stated in the introduction of the suras. In the third period (7th-9th century) the volume of exceptional verses reached its peak, new narrators were mentioned and many exceptional verses were attributed to famous narrators. At the same time, a critical approach to exceptional verses has been formed and few of these verses have been criticized by commentators. One of the commonalities of all periods is that many exceptional verses are Makki (Meccan) and these verses are generally quoted in the introduction of the surahs.

  Keywords: Narrative commentaries, verses, Makki, Madani
 • Mahmoud Makvand, Bagher Abasi-fard Pages 166-192

  According to the study of the Qur'anic words derived from the root «S-RH », six words are used in the context of "divorce" and once it is related to releasing the livestock and driving them forth to pasture. The usage of the mentioned root in pre-Islamic poems and other Semitic languages is also the same. The cognate of this root in Jewish-Christian holy texts in Hebrew, Aramaic, and Syriac languages, as the same as of the Qur'an, in a parallel way, indicates two meanings: concrete and abstract. Therefore, this descriptive-analytical research specifically talks about the issue of what language the Qur'an under the root of "S-R-H" used to describe how to perform divorce. Findings show that the aforementioned method of application is based on a fundamental conceptual metaphor, in which the emphasis is on releasing a woman from her husband's house quickly and easily. This concept indicates the prevention of harassment of women at the time of divorce and can be confirmed by various Qur'anic verses. Consequently, the Holy Qur'an uses the phrase of "sarᾱhan jamilan" to present a different perspective on the issue of divorce, in which the dominant discourse is prevention of harassment of women at the time of divorce. In addition, the etymological findings of this article show that the Arabic root "S-R-H" in the aforementioned Semitic languages shows itself in two ways: First, "S-R-H" and second "S-L-H."

  Keywords: Sarḥ, The Holy Qur'an, Semitic Languages, Conceptual Metaphor, Divorce
 • Ensieh Sadat Mmirsaberi *, Ensieh Khazali Pages 193-222
  Visual expression plays a very effective role in conveying Quranic concepts. Artistic images in Quranic verses are a tool to convey the desired meanings to the mind of the audience. The investigation and precision in the artistic depiction of the Qur'an and the expression of the functions of these images make the secret of the miracle of the expressive and intellectual system of the Qur'an clearer. In this regard, this research was based on the opinions of Seyyed Qutb, Mohammad Daoud and Juma about some of the most important elements of imagery, artistic harmony and sensory imagination in the analysis of contrasting images in the verses of Surah Anfaq (261-274). It has been used more.This research has reached these results with the descriptive-analytical method that some artistic styles of imagination, such as visualization and recognition in describing the charity of unbelievers and believers, are similar; But some of them, like irony, are used to warn and threaten unbelievers, and opposition is one of the most important and frequent semantic relationships in these verses. Motion verbs are more transitive and using them together with other styles makes their role more prominent in the dynamics of the images and is used more in the description of unbelievers' charity.
  Keywords: Qur', an, artistic imagery, opposition, sacrifice