فهرست مطالب

نشریه مطالعات رفتاری در مدیریت
پیاپی 35 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیره قلعه دره، اردشیر شیری*، کرم خلیلی، علی یاسینی، غریبه اسناعیلی کیا صفحات 1-22
  شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. از این رو هدف از پژوهش حاضر نقش احساس پشیمانی در تصمیم گیری رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سهامداران در بورس اوراق بهادار است که با توجه به نامحدود بودن جامعه برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه شد. و آزمون محقق ساخته ی تعیین احساس پشیمانی رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش برروی آنها اجرا گردید ، نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که پایایی و روایی همگرا ، واگرای مدل مناسب و برازش معادلات ساختاری و برازش کلی قوی بوده، احساس پشیمانی در تصمیم گیری مالی و روانی توده وار سرمایه گذار تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.
  کلیدواژگان: احساس پشیمانی، تصمیم گیری روانی، تصمیم گیری مالی، سرمایه گذار، خرید و فروش
 • علی مهدیزاده اشرفی، محمدباقر مرادی*، امیر غلام ابری، مجید جهانگیرفرد صفحات 23-52

  هدف از این تحقیق طراحی مدل فضیلت سازمانی همراه با شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه ها و شاخص ها و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی فضیلت سازمانی با رویکرد کیفی در وزارت جهاد کشاورزی بوده است. روش انجام پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی- کمی) بوده و جامعه آماری، 12 نفر از خبرگان بودند که با استفاده از ابزار مصاحبه، مورد پاسخ قرار گرفتند.در این تحقیق، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم (تحلیل مضمون) استفاده گردید که بر اساس نتایج، الگوی تحقیق مطابق خروجی نرم افزار اطلس تی، مشتمل بر 1 مضمون فراگیر (مدل فضیلت سازمانی با رویکرد کیفی در وزارت جهاد کشاورزی) و 7 مضمون سازمان دهنده (سلامت، مسیولیت پذیری، اعتمادگستری، گذشت، عدالت محوری، انسجام، افق گشایی) و 24 مضمون پایه ای (سلامت مالی، سلامت اخلاقی، سلامت کاری؛ مسیولیت پذیری اجتماعی، مسیولیت پذیری اقتصادی، مسیولیت پذیری قانونی، مسیولیت پذیری زیست محیطی؛ صداقت، شفافیت، حسن نیت، شایستگی؛ همدردی، فداکاری، مهربانی؛ عدالت در وضع قوانین، عدالت در اجرای قوانین، عدالت در روابط بین افراد؛ هماهنگی، انطباق پذیری، همبستگی؛ خوش بینی، عمل به تعهدات، شادی آفرینی، هم رشدی) بوده است.

  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، سلامت، مسئولیت پذیری، اعتمادگستری
 • هدی زینالی، سید محمود هاشمی*، میرزا حسن حسینی، سینا نعمتی زاده صفحات 53-66
  امروزه نقش مهم کسب وکارهای مقاومتی در افزایش میزان رفتارهای تاب آورانه، بر بخش ها و کشورها موجب ایجاد علاقه گسترده به تحقیقات در این زمینه شده است. هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت ارزیابی کسب وکارهای مقاومتی در جهت  افزایش میزان رفتارهای تاب آورانه در صنایع خدماتی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران صنایع خدماتی تشکیل می دهند. داده های لازم با پرسشنامه از 253 نفر از مدیران صنایع خدماتی که به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع ساده و آسان انتخاب شدند گردآوری شد. جهت آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار SAMARTPLS استفاده شد. با تحلیل ر و ا بط مو جو د د ر میا ن متغیر های مد ل تحقیق به طور گسترده و عمیق، نتایج ارزیابی ها نشان می دهد به منظور ارزیابی کسب وکارهای مقاومتی در بالا بردن میزان تاب آوری در رفتارها، بایستی برای اقدامات بعدی و مقایسه سطح پیشرفت این گونه رفتارها در صنایع خدماتی، برای هرکدام از این ابعاد که ارایه می شود، برنامه ریزی های لازم انجام گردد، دقت در توسعه و درنظرگرفتن فرآیندهای دخیل، بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: کسبوکار، کسبوکارهای مقاومتی، رفتارهای تاب آورانه، صنایع خدماتی
 • عباس قائدامینی هارونی، رضا ابراهیم زاده دستجردی*، مهرداد صادقی ده چشمه صفحات 67-95

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 445 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه بی نزاکتی در محیط کار کورتینا و همکاران (2001)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار اسپکتور و همکاران (2006)، پرسش نامه بدبینی سازمانی دین و همکاران (1998) و پرسش نامه خستگی عاطفی ماسلاخ و جکسون (1981) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 88/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت داشت که ضریب این تاثیر 77/0 بود و هم چنین، نتایج نشان داد که بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی نقش میانجی بین بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

  کلیدواژگان: بی نزاکتی در محیط کار، رفتارهای انحرافی در محیط کار، بدبینی سازمانی، خستگی عاطفی
 • مهدی میهن دوست، امیرمحسن مدنی*، سراج الدین محبی صفحات 96-115
  این پژوهش با هدف طراحی مدل توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور به روش کیفی انجام شد. این پژوهش از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه مدیریت و روان شناسی که برابر 20 نفر بودند. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تایید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور در قالب 13 مقوله و 43 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد 5 گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علی (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (3 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور در راهبردهای «کلان» ، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور حاصل گردد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی اسلامی، معنویت گرایی، مسئولیت پذیری اجتماعی، دینداری، سازمان امور مالیاتی کشور
 • سید شبیر ابراهیمی* صفحات 116-142

  این تحقیق در راستای بررسی مولفه های رفتاری موثر بر افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه صاحبان کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه می باشند که تعداد آنها حدودا 4000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 333 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 33 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارایه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

  کلیدواژگان: مولفه های رفتاری، بهره وری، کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه
 • رضوان مرادی، مجتبی معظمی* صفحات 143-158

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تدریس خلاقانه معلمان میباشد. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب میشود. در گام اول به منظور شناسایی به مطالعه منابع علمی مختلف از جمله کتابها، مقالات و پایگاه های معتبر علمی موجود و همچنین مصاحبه با برخی خبرگان و کارشناسان و معلمان با سابقه و برجسته پرداخته شد. پس از تعیین عوامل موثر بر تدریس خلاقانه معلمان اقدام به طراحی پرسشنامه با هدف سنجش گزینه ها براساس مقیاس پنج درجه ای شد. جامعه آماری این تحقیق که با استفاده ازروش پیمایشی انجام شده، معلمان مدارس دوره ابتدایی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بودند حجم نمونه با استفاده نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران 100 نفر تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون بارتلت، تحلیل عاملی، ضریب و ماتریس همبستگی، و آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج نشان داد مولفه های باور تدریس، انگیزه تدریس، محیط تدریس، تعهد تدریس، کیفیت شخصی، نگرش یادگیری، تلاش شخصی، تجربه زیستی و باور تدریس، به عنوان عوامل اثرگذار بر عوامل موثر بر تدریس خلاقانه معلمان می باشد. آزمون فریدمن نیز نشان داد اختلاف معناداری بین میانگین رتبه های مولفه های تدریس خلاقانه معلمان (01/0 >P و 220/1164=) وجود دارد. پایین ترین میانگین رتبه مربوط به مولفه تجربه زیستی و بالاترین رتبه مربوط به مولفه 5 (کیفیت شخصی) می باشد.

  کلیدواژگان: تدریس، خلاقیت، تدریس خلاقانه، معلم
 • حمیدرضا نعمتی* صفحات 159-179

   برای ارایه خدمات مالی و بانکی اثربخش، استفاده از فناوری اطلاعات و به کارگیری اینترنت امری گریزناپذیر است و ارایه خدمات بانکی از از طریق کانالهای الکترونیکی سبب افزایش رقابت در صنعت بانکداری گردیده است. هدف این پژوهش بررسی تجربه مشتری از دریافت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی مشتری با نقش میانجی اعتماد به برند و تبلیغات دهان به دهان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ماهیت توصیفی- پیمایشی دارد. جامعه آماری آن شامل کیله مشتریان بانک ملت در شهر تهران است که از این جامعه به روش نمونه گیری غیر احتمالی 379 نفر انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه (یاسین و همکاران، 2020؛لی و همکاران،2020؛جاود و همکاران،2019؛ آگوستو و تورس،2018) جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش ظاهری و محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به تایید رسید. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افراز اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد تجربه مشتری بر اعتماد به برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد. تجربه مشتری،اعتماد به برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارند.نتایج نشان داد تجربه مشتری بواسطه اعتماد به برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بطور غیرمستقیم بر وفاداری الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد

  کلیدواژگان: تجربه مشتری، وفاداری الکترونیکی، اعتماد به برند، تبلیغات دهان به دهان
|
 • Samira Qala Dareh, Ardeshir Shiri *, Karam Khalili, Ali Yasini, Gharibeh Esmailikia Pages 1-22
  The evidence shows that investors in the Tehran Stock Exchange, in addition to quantitative methods, used judgments based on subjective perceptions, non-scientific information, rumors and blindly following a few participants in the capital market to determine the stock value. It is also known as collective, herd and mass behavior. Therefore, the purpose of the current research is the role of regret in the decision-making of the investor's collective behavior in the buying and selling situation. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of type. The statistical population of the research includes all the shareholders in the stock exchange, which was calculated as 384 people according to the unlimited population to obtain the statistical sample size using Cochran's formula. And the test made by the researcher to determine the feeling of regret of the investor's mass behavior in the buying and selling situation was carried out on them, the results were analyzed using SPSS and Smart PLS statistical software. The results showed that the reliability and convergent and divergent validity of the appropriate model and the fit of the structural equations and overall fit were strong, and the feeling of regret had a positive and significant effect on the financial and psychological decision-making of mass investors.
  Keywords: feeling of regret, psychological decision making, financial decision making, investor, buying, selling
 • Ali Mehdizadeh Ashrafi, Mohammadbagher Moradi *, AmirGholam Abri, Majid Jahangirfard Pages 23-52

  The purpose of this research was to design the model of organizational virtue along with identifying and prioritizing dimensions, components and indicators and validating the proposed model of organizational virtue with a qualitative approach in the Ministry of Keshavarzi Jahad. The method of conducting the present research is a mixed method (qualitative-quantitative) and the statistical population was 12 experts who were answered using the interview tool. In this research, in order to analyze the data in the qualitative part of the method Theme analysis (theme analysis) was used, and based on the results, the research pattern according to the output of Atlas T software, including 1 overarching theme (organizational virtue model with a qualitative approach in the Ministry of Jihad Agriculture) and 7 organizing themes (health, responsibility, trust, forgiveness, justice-oriented, cohesion, opening horizons) and 24 basic themes (financial health, moral health, work health; social responsibility, economic responsibility, legal responsibility, environmental responsibility; honesty, transparency, goodwill , competence; sympathy, sacrifice, kindness; justice in the establishment of laws, justice in the implementation of laws, justice in relationships between people; harmony, adaptability, solidarity; optimism, fulfillment of obligations, happiness, growth.

  Keywords: organizational virtue, Health, responsibility, Trust
 • Hoda Zeynali, Seyad Mahmoud Hashemi, *, Mirza Hassan Hosseini, Sina Nematizadeh Pages 53-66
  Today, the important role of resilient businesses in increasing the amount of resilient behaviors in sectors and countries has caused widespread interest in research in this field. The purpose of this research was to show the importance of evaluating resilient businesses in order to increase the amount of resilient behaviors in service industries. The statistical population of this research consists of all managers of service industries. Necessary data were collected by questionnaire from 253 managers of service industries who were selected by simple and easy non-probability sampling method. To test the model, partial least squares method and SAMARTPLS software were used. By analyzing the existing relationship between the variables of the research model in a wide and deep way, the results of the evaluations show that in order to evaluate resistance businesses in increasing the level of resilience in behaviors, it is necessary for the next measures and to compare the level of progress of such behaviors in service industries, for each of these dimensions that It is presented, the necessary planning should be done, it is very important to be careful in developing and considering the involved processes.
  Keywords: Business, resistance businesses, resilient behaviors, service industries
 • Abbas Ghaedamini Harouni, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi *, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh Pages 67-95

  The purpose of this study was to investigate the impact of incivility in the workplace on deviant behaviors in the workplace with the mediating role of organizational pessimism and emotional exhaustion. The current research was applied in terms of its purpose and descriptive in terms of the method of collecting correlational data. The statistical population of the present study consisted of all the employees of Isfahan branch of Islamic Azad University (Khorasgan) in the number of 660 people, and 445 people were selected as a sample through the stratified sampling method proportional to the volume through Cochran's sampling formula. The research tools were Cortina et al.'s workplace incivility questionnaire (2001), Spector et al.'s deviant behavior questionnaire (2006), Dean et al.'s (1998) organizational cynicism questionnaire, and Maslach and Jackson's emotional exhaustion questionnaire (1981). Based on this, the content, form and construct validity were examined and after the necessary terms, the validity was confirmed and on the other hand, the reliability of the questionnaires was 0.90, 0.90, 0.88 and 0.88 respectively with Cronbach's alpha method. Estimated. Data analysis was done at two descriptive and inferential levels including structural equation modeling.The results of the research showed that incivility in the workplace had a positive effect on deviant behaviors in the workplace, and the coefficient of this effect was 0.77, and also, the results showed that organizational pessimism and emotional exhaustion play a mediating role between incivility in the workplace and deviant behaviors. had in the work environment.

  Keywords: Incivility in the Workplace, deviant behaviors in the workplace, Organizational Pessimism, Emotional Exhaustion
 • Mehdi Mihandoost, Amirmohsen Madani *, Serajeddin Mohebbi Pages 96-115
  The aim of this study was to design a qualitative model for the development of Islamic organizational citizenship behavior in Tax Affairs Organization in Iran. The statistical sample in the qualitative section included all university experts and experts in the field of management & psychology science, which was equal to 20 people. The research instrument consisted of researcher-made coding sheets whose validity was confirmed by Delphi group members and its reliability was calculated by P-Scott criterion of 0.95. Findings showed that the factors related to the model of the development of Islamic organizational citizenship behavior in Tax Affairs Organization in Iran related to the were identified in the form of 5 categories and 43 concept codes. Strategies (3 categories), contextual conditions (2 categories), intervening or mediating conditions (3 categories) and consequences (2 categories). In general, it can be concluded that using the findings of the study, it is possible to formulate comprehensive and diverse programs of development of Islamic organizational citizenship behavior in Tax Affairs Organization in Iran in "macro", "medium" and "operational" strategies to develop political culture in Communication & culture organization. To be obtained in the country.
  Keywords: Islamic organizational citizenship behavior, Spirituality, Social Responsibility, religiosity, Tax Affairs Organization in Iran
 • Shobeir Ebrahimi * Pages 116-142

  The aim of the current applied, descriptive and correlational study was to investigate effected behavioral factors on productivity increasing of home Businesses in asalouyeh. The research population comprised 4000 citizens in asalouyeh 16 eras out of whom a sample 333 was randomly selected, based on Morgan Table, to participate in the study. The research data were collected using a researcher-made five-point level Likert scale questionnaire comprising 3 factors and 44 items tapping the participants’ responses were. Therefore, 350 questionnaires were distributed among members of the target population. Having distributed and collected the questionnaires, we analyzed descriptively and inferentially. Descriptively, features like absolute and relative frequency, mean, standard deviation and variance of background and main variables were estimated. Inferentially, correlational tests, multiple regression and spirman used indicated that behavioral factors had a significant effect on productivity increasing of home Businesses in asalouyeh.

  Keywords: Behavioral Factors, Productivity, productivity of home Businesses in asalouyeh
 • Rezvan Moradi, Mojtaba Moazzami * Pages 143-158

  The purpose of the current research is to identify and prioritize the factors that affect teachers' creative teaching. The current research is considered to be a quantitative research in terms of its nature, non-experimental in terms of the control of variables, and applied research in terms of its purpose. In the first step, in order to identify, various scientific sources were studied, including books, articles, and valid scientific databases, as well as interviews with some experts and experts and teachers with a long history and outstanding. After determining the effective factors on teachers' creative teaching, a questionnaire was designed with the aim of evaluating options based on a five-point scale. The statistical population of this research, which was conducted using a survey method,The teachers were primary school teachers in the 5th education district of Tehran. The sample size was determined using random sampling and Cochran's formula of 100 people. In order to analyze data, descriptive statistics and inferential statistics were used, Bartlett's test, factor analysis, coefficient and correlation matrix, and chi-square test.The results showed that the components of teaching belief, teaching motivation, teaching environment, teaching commitment, personal quality, learning attitude, personal effort, life experience and teaching belief are the factors that influence the factors that affect teachers' creative teaching. Friedman's test also showed that there is a significant difference between the average ratings of teachers' creative teaching components (P<0.01 and 1164=220). The lowest average rating is related to the biological experience component and the highest rating is related to component 5 (personal quality).

  Keywords: teaching, Creativity, Creative teaching, teacher
 • HamidReza Nemati * Pages 159-179

   In order to provide effective financial and banking services, the use of information technology and the use of the Internet is inevitable, and the provision of banking services through electronic channels has increased competition in the banking industry. The purpose of this research is to investigate the customer's experience of receiving electronic services on electronic customer loyalty with the mediating role of brand trust and word-of-mouth advertising. This research is descriptive-survey in terms of practical purpose and data collection method. Its statistical population includes all the customers of Bank Mellat in Tehran, from which 379 people were selected by non-probability sampling. The data of this research was collected through a questionnaire (Yasin et al., 2020; Lee et al., 2020; Javed et al., 2019; Augusto and Torres, 2018). The validity and reliability of the questionnaire was confirmed through Cronbach's alpha. SPSS and Lisrel software were used in data analysis. The findings showed that customer experience has a positive and significant effect on brand trust and electronic word-of-mouth advertising. Customer experience, brand trust and electronic word-of-mouth advertising have a positive and significant effect on electronic loyalty. The results showed that customer experience indirectly has a positive and significant effect on electronic loyalty through brand trust and electronic word-of-mouth advertising.

  Keywords: customer experience, e-loyalty, Brand Trust, word-of-mouth advertising