فهرست مطالب

نشریه بهره برداری و پرورش آبزیان
سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احمدعلی ایمانی، سید علی اکبر هدایتی*، سید عباس حسینی، رامتین جولائی، رسول قربانی، سمیرا داد صفحات 1-15

  فعالیت شرکت های تعاونی از جمله فعالیت های مهم بخش شیلات بوده و آگاهی از عملکرد و میزان بازدهی اقتصادی آن می-تواند در تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این بخش و نیز برنامه ریزی های اقتصادی موثر واقع شود. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش تعاونی ها در بهره برداری بهینه اقتصادی از آببندان های دو منظوره در پرورش آبزیان استان مازندران از 20 تعاونی منتخب در سال 1396-1395 صورت گرفت. جهت اطمینان از بی نقص بودن پرسشنامه، قبل از شروع مراحل اصلی اجرای پژوهش، به پنج واحد به صورت تصادفی مراجعه و پرسشنامه مزبور با ضریب آلفا کرونباخ مورد بازنگری مجدد و نهایی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صنعت صید استان مازندران از جمله فعالیت های مولد بوده و نقش موثر در تحول بخشیدن به شیوه های بهره برداری امکانات استانی دارد. روش تحلیل فراگیر داده ها کارایی نسبی هر نقطه تولیدی را از راه محاسبه نسبت کل فرآورده ی وزنی به کل نهاده ی وزنی ارایه می کند. با توجه به میانگین کارایی فنی بدست آمده، مشخص گردید که اکثر تعاونی های تولیدی آببندان ها از نهاده ها و امکانات تا حد ممکن به طور کارآمد استفاده نموده و با توجه به میانگین کارایی فنی محاسبه شده (به طور متوسط بالای 83 درصد)، در صورت استفاده بهتر از این عوامل می توانند کارایی تکنیکی واحد ها را 8/20 درصد افزایش دهند. در این راستا و با استناد به روش برنامه ریزی خطی ارایه شده برای این واحدها می توان برای تولید و مقادیر هدف هر واحد برنامه ریزی کرد.

  کلیدواژگان: شرکت تعاونی، آبزی پروری دو منظوره، آب بندان، مازندران
 • حجت الله علمداری*، مهری نگهبان، اکرم کریم زاده صفحات 17-27

  از میوه بلوط به دلیل قیمت پایین به وفور به عنوان خوراک دام استفاده می شود. میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii) تحت فرآیند کندن پوسته، خشک کردن و آسیاب کردن قرار گرفت. کل ترکیبات فنولی، ترکیبات فنولی غیر تاننی و تانن های متراکم در آرد بلوط به ترتیب 71/14، 35/0 و 60/6 گرم در 100 گرم ماده خشک بود. پنج جیره با پروتیین و انرژی یکسان و سطوح متفاوت آرد بلوط برابر با 0 (شاهد)، 25 ، 50 ، 75 و 100 گرم در کیلوگرم آماده شد. تعداد 435 قطعه بچه ماهی 3/0 گرمی به طور تصادفی در 15 مخزن با سه تکرار توزیع و به مدت 10 هفته تغذیه شدند. آنالیز مقایسه چند جمله ای متعامد نشان داد از لحاظ بلع غذا، ضریب تبدیل غذایی، ذخیره پروتیین، درصد خاکستر لاشه و نرخ زنده مانی تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (05/0<P). تغذیه از بلوط به طور معنی دار بر وزن ماهی پس از چهار هفته، وزن نهایی پس از 10 هفته، طول کل، ارتفاع سر، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، نرخ بازدهی پروتیین، ذخیره چربی و محتوای چربی و رطوبت لاشه مطابق با مدل چند جمله ای خطی (LOP) و بر محتوای پروتیین خام لاشه مطابق با مدل چند جمله ای مکعبی (COP) با سطح بهینه بلوط برابر با 28/64 - 00/25 گرم در کیلوگرم اثر گذاشت. مصرف آرد بلوط سبب بهبود سطح پروتیین لاشه شد اما بر عملکرد رشد و سطوح رطوبت و چربی لاشه اثر منفی داشت. بنابراین حتی اگر مقدار آرد بلوط فاقد پوسته در جیره کم (5/2 درصد) باشد، مصرف آن بدون عمل آوری بیشتر مجاز نیست.

  کلیدواژگان: آرد بلوط، فرمولاسیون غذایی، عملکرد رشد، آنالیز لاشه، کپور معمولی
 • نرجس سنچولی، حامد پاکنژاد*، محمد سوداگر، سید پژمان حسینی شکرابی، عبدالعلی راهداری صفحات 29-47

  جهت بررسی اثر تجویز خوراکی پودر برگ مورینگا تعداد 360 ماهی قزل آلا (5/0 ± 5/35 گرم) به طور تصادفی در 12 مخزن تقسیم شدند. ماهی ها با سطوح پودر برگ مورینگا به میزان صفر (شاهد)، 1، 5/2 و 5 درصد به مدت هشت هفته تغذیه شدند. پس از آزمایش چالش با باکتری آیروموناس هیدروفیلا، فعالیت آنزیم های آلانین ترانس آمیناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در تیمار 5/2 درصد به طور قابل توجهی نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد (05/0>P). مقدار بهینه گنجاندن پودر برگ مورینگا در جیره برای آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز بر اساس آنالیز رگرسیون چند جمله ای به ترتیب مقادیر97/1 و 33/3 درصد برای مراحل قبل و بعد از چالش با باکتری بود. تغییر معنی داری در مقدار آنزیم آلکالین فسفاتاز، تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت بین همه تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد در هر دو مرحله قبل و بعد از چالش با باکتری مشاهده نشد (05/0<P). مقدار گلوکز در همه تیمارها به ویژه در تیمار 5/2 درصد در مقایسه با تیمار شاهد در هر دو مرحله کاهش معنی داری نشان داد (05/0>P). آنالیز رگرسیون مقدار بهینه مورینگا را برای این فاکتور به ترتیب 40/3 و 77/2 درصد برای قبل و بعد از چالش با باکتری نشان داد. با توجه به نتایج، پودر برگ مورینگا به میزان 5/2 درصد می تواند به کاهش استرس و احتمالا بهبود سلامت عمومی این ماهی کمک کند. دوز مناسب بر اساس مدل رگرسیون چند جمله ای برای پارامترهای بیوشیمیایی سرم مانند گلوکز و آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز از 97/1 تا 4/3 درصد بدست آمد.

  کلیدواژگان: مورینگا، هماتولوژی، بیوشیمی خون، آنزیم کبدی، آئروموناس هیدروفیلا
 • نیکتا مهدی پور*، سید عباس حسینی، سید علی اکبر هدایتی، مهدی ذوالفقاری، حمیده کردی، سارا حق پرست صفحات 49-67

  تحقیق حاضر به منظور بررسی فعالیت ضدمیکروبی ریزجلبک جنس سندسموس Scenedesmus sp.و اسپیرولینا پرورش یافتهSpirulina platensis در محیط کشتBG-11 و پساب تاسیسات آب شیرین کن واحد بندرترکمن- استان گلستان در ممانعت از رشد، تکثیر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس Staphylococcus aureus و گرم منفی اشرشیا کلیEscherichia coli صورت گرفت. جلبک ها به روش آبی- الکلی به نسبت (500 سی سی الکل و 50 سی سی آب مقطر) عصاره گیری شده و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) با روش Broth micro dilution (پلیت های 96 خانه) بررسی شد و با میزان فعالیت ضدباکتریایی رشد یافته در آب محیط زیست معمول خود مقایسه شدند. نتایج دو باکتری مذکور در حضور غلظت های مختلف عصاره آبی- اتانولی طی 24 ساعت نشان داد که در عصاره استخراج شده جنس سندسموس و اسپیرولینا پرورش یافته در محیط کشت BG-11 و رقت های 50 و100 درصد پساب، در برابر باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس و اشرشیا کلی طی (24 ساعت) حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) وجود نداشت. عصاره سندسموس پرورش یافته در BG-11 با غلظت 25 و 50 میلی گرم در میلی لیتر نسبت به اسپرولینا در ساعات اولیه میزان حجم باکتری اشرشیا کلی بیشتری دارد. با افزایش غلظت میزان حجم باکتری در ساعات اولیه کمتر می شود. عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس پرورش یافته در BG-11 نسبت به سندسموس در ساعات اولیه مقاومت بالایی به باکتری استافیلوکوکوس نشان دادند. لذا در همه غلظت های دو عصاره طی زمان (2-4 ساعت) افزایش حجم باکتری استافیلوکوکوس نشان دادند. بنابراین اسپیرولینا پرورش یافته در پساب 100درصد نسبت به سندسموس در ساعات پایانی روند ثابتی را داشته و مقاومت بیشتری در برابر استافیلوکوکوس را نشان دادند.

  کلیدواژگان: آب شیرین کن، تصفیه زیستی، پساب، میکروجلبک
 • سید احمدرضا هاشمی*، مسطوره دوستدار صفحات 69-80

  هدف از این مطالعه، توسعه چارچوبی است که به بررسی روند صید و برآورد محدوده صید بهینه ذخیره شاه میگو خاردار (P. homarus) با جمع آوری اطلاعات صید این گونه در آب های شمالی دریای عمان می پردازد. دراین تحقیق، داده های صید تخلیه به ساحل (لندینگ) آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) برای بیش از بیست سال گذشته (براساس تن) از سازمان شیلات ایران (سال 1376الی 1399) جمع آوری شده است. میانگین صید برای این دوره مورد مطالعه 6±33 تن با 95% فاصله اطمینان 39- 27 تن بوده و میزان صید طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته (R = 0.37) است. میزان محاسباتی (95% حدود اصمینان) نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، حداکثر محصول پایدار (MSY)، بیوماس در حداکثر محصول پایدار (BMSY)، میزان ظرفیت برد محیطی (K) به ترتیب (78/0-4/0) 56/0سالانه، (170-120) 140 تن، (255-95) 156تن، (510-192) 313 تن بدست آمد. براساس روند نسبت های B/BMSY و F/FMSY ، می توان گفت: افزایش میزان مرگ و میر صیادی و کاهش بیوماس موجود از سال 1394 شروع شده و همچنان ادامه دارد. این تحقیق نشان می دهد که میزان برداشت سالانه از ذخیره این گونه به بیش از حداکثر میزان خود رسیده و جهت کاهش میزان صید و تلاش صیادی بایستی تدابیری اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: شاه میگو خاردار، مدل تولید، دریای عمان
 • سید یوسف پیغمبری، علی محمدیان*، علی سالارپوری، رضا عباسپورنادری صفحات 81-95

  این تحقیق باهدف تعیین میزان و ترکیب گونه ای صید ضمنی (صبح و عصر) در صیدگاه ماهی یال اسبی در زمستان سال 1398 در آب های استان هرمزگان صورت پذیرفت. عملیات صید با تور ترال میان آبی، به مدت یک هفته از ساعت 6 صبح تا 6 عصر توسط کشتی کیش (812) انجام شد. میانگین مدت زمان هر تورکشی در مطالعه حاضر-4 ساعت و عمق تورکشی بین 68-58 متری ثبت شد. کشتی مجهز به یک تور ترال میان آبی یال اسبی با طناب فوقانی به طول-41 متر و اندازه چشمه کشیده 75 میلی متر در کیسه تور بود. در 21 بار تورکشی،23 گونه ماهی متعلق به-17 خانواده شناسایی شد. ماهی یال اسبی با 100 درصد وقوع در هر تورکشی مشاهده گردید. تعداد صید گونه هدف (یال اسبی) 12719 عدد، به میزان 21423-کیلوگرم با میانگین 1020.14-کیلوگرم و میزان صید ضمنی 1828.28 کیلوگرم با میانگین وزنی 87.10- کیلوگرم در هر ترال کشی به دست آمد. مقایسه میزان حجم صید گونه هدف (ماهی یال اسبی) و حجم صید گونه های ضمنی در صبح وعصراختلاف معنی داری نشان نداد (0.05< p). میزان صید به ازای واحد تلاش صیادی (CPUE) و میزان صید برواحدمساحت (CPUA) گونه هدف (ماهی یال اسبی) و صید ضمنی در صبح وعصراختلاف معنی داری مشاهده نگردید. (0.05<p) بالاترین درصد مشارکت ماهیان صیدشده به ترتیب عبارت اند از که گونه شبه شوریده (4.85 درصد)، خارو (3.03 درصد)، کوپر (2.65 درصد)، راشگو (2.59 درصد)، سارم (2.50 درصد)، کوتر بزرگ (2.29 درصد)، حسون (2.22 درصد)، مارماهی (2.01 درصد)، قباد (1.93 درصد) و جش کاغذی (1.85 درصد).

  کلیدواژگان: ماهی یال اسبی، صید ترال، صید ضمنی، قشم
 • نجمه حقیقت جو، سعید گرگین*، رسول قربانی، اریک گیلمن، رضا عباسپور نادری، هادی رییسی، شکرالله فرخ بین صفحات 97-110

  به فرایند صید ابزارهای صیادی که از کنترل خارج می شوند، صید شبح می گویند. ابزارهایی که به دلایل مختلف رها، گم و یا دور انداخته شده (ALDFG) می توانند اثرات نامطلوب اقتصادی و زیست محیطی ایجاد کنند. ابزارهای صید غیرفعال مانند انواع قفس ها، اثرات شدیدتری را پس از رها شدن در آب ایجاد می کنند. گرگورها یکی از انواع قفس ها هستند که سالانه تعداد زیادی از آن ها در خلیج فارس و دریای عمان، در دریا رها می شوند. در سال های اخیر نوعی از گرگورها با بدنه ای میلگردی پوشیده شده از تور در آب های بوشهر مورداستفاده قرار می گیرند. در این مطالعه که از آبان تا تیرماه 1400 در آب های بوشهر انجام شد، درمجموع با انجام 310 سفر دریایی در 30 مختصات، توسط 9 شناور، 90 گرگور میلگردی موردبررسی قرار گرفت. همگی با ماهی خارو و گربه ماهی، طعمه دار شده بودند تعداد 24 گونه از 12 خانواده شناسایی شد. بیشترین گونه ی مشاهده شده، ماهی هامور (Epinephelus coioides) بود.. نتایج نشان داد که همه ی گرگورهای میلگردی درصورتی که گم نشوند پس از پایان صید به خشکی باز می گردند. عمده ی دلایل گم شدن، به ترتیب شامل سرقت، تور ترال، تور گوشگیر کف بود. هیچ یک از گرگورها به عمد، توسط صیادان در دریا رها نشد. همچنین برای تایید نتایج نمونه برداری، تعداد 40 پرسشنامه بین صیادان توزیع شد. با توجه به نتایج، گرگورهای میلگردی ازنظر عمر، استحکام، صرفه ی اقتصادی و کمتر بودن میزان ALDFG، بر گرگورهای سیمی اولویت دارند. توصیه می شود محققان، با ترکیب دانش خود با تجارب صیادان به طراحی گرگورهایی با معایب کمتر با حفظ محاسن مدل های مختلف گرگور، به ویژه ازنظر اقتصادی و زیست محیطی اقدام کنند.

  کلیدواژگان: صید شبح، گرگور، گرگور میلگردی، بوشهر، خلیج فارس
 • رضا نهاوندی، سعید تمدنی جهرمی، علی صادقی، سیامک بهزادی، محمد خلیل پذیر، سجاد پورمظفر*، یونس عبدالله زاده صفحات 111-122

  پروبوتیک ها باکتری های مفیدی می باشند که حیوان میزبان خود را علیه پاتوژن های باکتریایی مضر حفظ می کنند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات پروپیونیک اسید بر شاخص های رشد، شاخص های خونی و آنزیم های گوارشی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به مدت 60 روز صورت گرفت. بچه ماهیان کپور معمولی (با میانگین وزن اولیه 11/0±00/10 گرم) در یک طرح کاملا تصادفی به 4 تیمار آزمایشی با اضافه کردن مقادیر 0 (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 گرم پروپیونیک اسید به هر کیلوگرم جیره، تقسیم شدند. نتایج نشان داد که شاخص های رشد (وزن نهایی،افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که در میان شاخص های خونی بررسی شده، بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0< P). همچنین نتایج آزمایش نشان داد که فعالیت آنزیم های گوارشی (لیپاز، پروتیاز و آمیلاز) بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). آنزیم های لیپاز، پروتیاز و آمیلاز در تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است (05/0>P). بیشترین فعالیت آنزیم های لیپاز (18/1 ± 73/21 واحد بر لیتر) در تیمار حاوی 1 گرم پروپیونیک اسید در کیلوگرم جیره مشاهده شد.

  کلیدواژگان: کپور معمولی، پروپیونیک اسید، پارامترهای رشد، شاخص های خونی و آنزیم های گوارشی
 • خالد فروغی نسب، نسیم زنگوئی، حمید محمدی آذرم*، میلاد منیعات صفحات 123-134

  بهبود سیستم ایمنی و رشد ماهیان از طریق جلبک های دریایی به جای آنتی بیوتیک ها می تواند ایده مناسبی برای آبزی پروری باشد. به این منظور تعداد 240 عدد ماهی تیلاپیای قرمز پس از سازگاری با شرایط آزمایشگاهی در 4 تیمار با سه تکرار تقسیم شده و در ادامه با جیره-های غذایی شامل شاهد (فاقد عصاره)، 1، 2 و 3 درصد عصاره سارگاسوم (Sargassum ilisifulium) به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از 2 درصد عصاره سارگاسوم باعث افزایش معنی دار شاخص های رشد (ضریب رشد ویژه، افزایش وزن) و کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی می شود (05/0<p). کلیه ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره سارگاسوم دارای پروتیین بیشتر و چربی کمتری در بدن نسبت به گروه شاهد بودند (05/0<p). مقدار پروتیین کل، ایمونوگلوبین و فعالیت لیزوزیم موکوس در ماهیان تغذیه شده با 2 درصد عصاره سارگارسوم به طور معنی داری از دیگر گروه های آزمایشی بالاتر بود. (05/0<p). در نتیجه استفاده از 2 درصد عصاره خوراکی سارگاسوم جهت بهبود شاخص های ایمنی و رشد در تغذیه ماهی تیلاپیای قرمز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: عصاره، سارگاسوم، رشد، ایمنی، تیلاپیای قرمز
 • طاهر پورصوفی*، فاطمه عباسی، حسین پیری، عبدالعظیم فاضل، بهروز منصوری صفحات 135-146

  وضعیت تروفیک دریاچه از ویژگی های نمایانگر تاثیرات انسانی بر این اکوسیستم های آبی می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد بوستان (استان گلستان) به صورت فصلی از بهار 1398 تا تابستان 1399 در 5 ایستگاه مطالعاتی انجام شد. در این مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی مانند pH، هدایت الکتریکی، دما، غلظت اکسیژن محلول، عمق صفحه سشی، شوری، مواد جامدمحلول و سختی کل تعیین شد. هم چنین، نیترات، فسفات، نیتروژن کل، فسفر کل، آمونیاک، قلیاییت کل و کلروفیل a با استفاده از روش استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص کارلسون میزان تغذیه گرایی در نقاط مختلف دریاچه بر اساس فسفر کل، کلروفیل a و عمق صفحه سشی محاسبه گردید. نتایج شاخص کارلسون بین 44/52 تا 46/60 متغیر بود و شرایط یوتروف در دریاچه را نشان داد. پژوهش حاضر می تواند در آینده به صورت سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای نیل به نظارت و بهره برداری بهینه و مدیریت کیفیت آب مخزن پشت سد بوستان ارایه دهد.

  کلیدواژگان: سد بوستان، وضعیت تروفی، شاخص TSI
 • سید مهدی اجاق*، محمدرضا انتصاریان، معظمه کردجزی صفحات 147-158

  بیوپلیمر دریایی کاراگینان از دیواره سلولی کارژینوفیت های قرمز استخراج می گردد. در این پژوهش تاثیر شرایط مختلف استخراج بر نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل کاراگینان استحصالی از کارژینوفیت flagelliformis Hypneaبا روش رویه سطح پاسخ (RSM) مورد بررسی قرار گرفت. بازه متغیرهای ورودی شامل غلظت قلیا (2-25/0 درصد w/v)، دمای استخراج (90-70 درجه سانتیگراد) و زمان استخراج (60-240 دقیقه) در 5 سطح بودند. مطابق با نتایج، تمامی متغیرهای ورودی بر نقطه ذوب معنادار بودند (05/0<p). در صورتی که غلظت قلیا تنها متغیر خطی ورودی بر دمای تشکیل ژل کاراگینان بود. تعیین نقطه بهینه برای نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل با مدل چندجمله ای محاسبه گردید. مقادیر بهینه متغیرهای مستقل با استفاده از روش تابع مطلوب برای غلظت قلیا، دما و زمان استخراج به ترتیب 54/1 درصد، 85 درجه سانتیگراد و 203 دقیقه بودند. آزمایشات تاییدی برای نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل به ترتیب 91/0±81/63 درجه سانتیگراد و 62/0±29/37 درجه سانتیگراد بدست آمدند. تطابق مقادیر واقعی با مقادیر پیشنهادی حاکی از توانمندی مدل بود (05/0>p).

  کلیدواژگان: کاراگینان، دمای تشکیل ژل، نقطه ذوب، روش سطح پاسخ، جلبکflagelliformis Hypnea
 • طاهره ناجی*، سرور قدیمی، علی الماسی راد، همایون حسین زاده صفحات 159-170

  هیدرازون ها یک طبقه مهم دارویی فعال زیستی هستند که توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. یکی از حیطه های کار شده در این دسته ترکیبات، سنتز مشتقات جدید هیدرازونی از NSAIDs است که گمان می رود نسبت به مشتقات سنتز شده گذشته، از نظر قدرت اثر و کمتر شدن شدت عوارض، کارآمدتر باشند. ترکیبات زیادی از دستجات مختلف شیمیایی جهت درمان بیماری های گوناگون طراحی و سنتز می گردند که هیدرازون ها از آن جمله هستند و اثرات درمانی متعدد از جمله ضد سرطان از آن ها گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی مشخصات سمیت کبدی مشتق 4-کلروبنزولیدین هیدرازین ناپروکسن و مقایسه آن با داروی اصلی یعنی ناپروکسن است. تعداد 120 قطعه ماهی گورامی سه خال با میانگین وزنی (1±4/2) گرم در 8 تیمار به صورت گروه های کنترل 1 (دست نخورده) و کنترل 2 (DMSO) تیمارهای دریافت کننده دوزهای mg/kg10، 20 و 30 از ناپروکسن mg/kg 10، 20 و 30 از مشتق 4-کلروبنزولیدین هیدرازین ناپروکسن تقسیم شدند.این غلظتها با توجه به کارهای قبلی و مقالات مرتبط انتخاب شدند. پس از بیهوش نمودن ماهی ها، کبد و آنزیم های کبدی در گروه های تحت کنترل و تیمار بررسی و گروه های دریافت کننده دارو با گروه های کنترل، مقایسه شدند. نتایج آماری سطح آنزیم های کبدی میان گروه های کنترل و تحت تیمار اختلاف معناداری را نشان داد (05/0≥P). نتایج نشان داد که ناپروکسن و مشتق 4-کلروبنزولیدین هیدرازین ناپروکسن با افزایش غلظت، بافت کبد و آنزیم های کبدی را تحت تاثیر قرار دادند و باعث افزایش آنزیم های کبدی و تغییراتی همچون گسستگی بافتی، افزایش فاصله سینوزوییدها و بروز واکویول های چربی در بافت کبد شدند.

  کلیدواژگان: مشتق ناپروکسن، بافت کبد، آنزیم های کبدی، ماهی گورامی سه خال
 • مریم حسنی*، مهین ریگی، شیرین حسنی، معظمه کردجزی صفحات 171-192
  پژوهش حاضر با هدف درون پوشانی روغن ماهی با نسبت 3:1 (روغن: پوشش) با پوشش هایی از مالتودکسترین، کازیینات سدیم، کنستانتره آب پنیر و نشاسته اصلاح شده با نسبت های متفاوت توسط خشک کن انجمادی انجام شد و با استفاده از طرح مخلوط به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری کپسولاسیون بهینه سازی گردید. بهینه یابی غلظت دیواره های مختلف برای ریزپوشانی با استفاده از بهینه یابی عددی و نموداری مشخص نمود که ترکیب دیواره بهینه حاوی مالتودکسترین (16/15 درصد)، کازیینات سدیم (20 درصد)، کنستانتره آب پنیر (20 درصد) و نشاسته اصلاح شده (84/19 درصد) با راندمان درون پوشانی 3/89 درصد بود. نتایج نشان داد که با توجه به تفاوت در ترکیبات دیواره و نسبت های آن ها اندازه ذرات، شاخص پراکندگی ذرات و راندمان درون پوشانی مقادیر متفاوتی داشتند. بطوری که اندازه ذرات به ترتیب از 34/0 میکرومتر تا 3/1 میکرومتر و شاخص پراکندگی از 1/0 تا 92/0متغیر بود. ارزیابی ثبات اکسایشی در پودر میکروکپسوله بهینه و روغن ماهی نگهداری شده در رطوبت های صفر و 32 درصد طی 21 روز نگهداری نشان داد که روغن کپسوله در رطوبت صفر ثبات اکسیداتیو بالاتری را طی دوره نگهداری داشت. به علاوه، افزایش رطوبت در محیط نگهداری ریزپوشینه ها باعث افزایش شدت اکسیداسیون در تیمار های نگهداری شده در رطوبت 32 درصد گردید. لذا می توان دریافت بکارگیری تکنیک ریزپوشانی روشی کاربردی و موثر برای افزایش پایداری اکسیداتیو روغن ماهی به منظور استفاده در صنعت غذا و دارو می باشد.
  کلیدواژگان: روغن ماهی، ریزپوشانی، طرح مخلوط، راندمان، ثبات اکسیداتیو
|
 • Ahamd Ali Imani, Seyeyd Ababs Hoseini, Ramtin Joolaei, Rasould Ghorbani, Samira Dad Pages 1-15

  The activity of cooperatives is one of the important activities of the fisheries sector and its knowledge performance and economic funds can be effective in deciding on investment in this sector as well as economic planning. The aim of this study was to determine the role of cooperatives in the optimal economic use of dual-purpose dams in aquaculture in Mazandaran province from 20 selected cooperatives in 2016-2017. To ensure the completeness of the questionnaire, before starting the main stages of the research, five units were randomly referenced and the questionnaire was reviewed and finalized with Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the fishing industry of Mazandaran province is one of the productive activities and has an effective role in transforming the methods of exploiting provincial facilities. The comprehensive data analysis method presents the relative efficiency of each production point by calculating the ratio of the total weighted product to the total weighted input. According to the obtained average technical efficiency, it was found that most sealing cooperatives used inputs and facilities as efficiently as possible and according to the calculated average technical efficiency (above 83% on average), if these factors are used better, they can increase the technical efficiency of the units by 20.8%. In this regard, and based on the linear programming method provided for these units, it is possible to plan for the production and target values of each unit.

  Keywords: Cooperative Company, Dual Purpose Aquaculture, dam, Mazandaran
 • Hojjatollah Alamdari *, Mehri Negahban, Akram Karimzadeh Pages 17-27

  Oak acorn is widely used as animal feed due to its low price. Oak acorns (Quercus brantii) were processed by de-hulling, drying and milling. In acorn flour, the total phenolic compounds, non-tannin phenols and condensed tannins were 14.71, 0.35 and 6.60 g/100g on the basis of dry matter respectively. Five isonitrogenous and isoenergetic diets with different levels of acorn at 0 (control), 25, 50, 75 and 100 g/kg, were prepared. A total of 435 fish (average weight 0.3 g) were randomly distributed in 15 tanks with three replicates and fed for 10 weeks. Polynomial orthogonal contrast analysis revealed that there were no significant differences in terms of feed intake, feed conversion ratio, protein retention, carcass ash and survival rate between treatments (p>0.05). Dietary intake of acorn significantly affected the weight after four weeks, final weight after 10 weeks, total length, head depth, specific growth rate, condition factor, protein efficiency ratio, lipid retention and carcass lipid and moisture contents, which represented linear order polynomial (LOP) models, but crude protein content of carcass displayed a cubic order polynomial (COP) model, using optimal acorn flour levels of 25.00 – 64.28 g/kg. Acorn flour improved the protein level of carcass, but deteriorated the growth performance and carcass lipid and moisture levels. Therefore, even if the amount of de-hulled acorn flour in the diet is low (2.5 % of diet), it is not allowed to use it without further processing.

  Keywords: oak acorn flour, feed formulation, Growth performance, carcass analysis, Common carp
 • Narjes Sanchooli, Hamed Paknejad *, Mohammad Sudagar, Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi, Abdolali Rahdari Pages 29-47

  To investigate the effect of oral administration of Moringa leaf powder, 360 rainbow trout (35.5 ± 0.5 g) were randomly divided into 12 tanks. The fish were fed with Moringa leaf powder levels of 0(control), 1, 2.5 and 5% for eight weeks. After the challenge test with Aeromonas hydrophila bacteria, the activity of alanine transaminase and aspartate aminotransferase enzymes in the 2.5% treatment significantly decreased compared to the control treatment (P<0.05). The optimal amount of Moringa leaf powder inclusion in the diet for aspartate aminotransferase enzyme based on polynomial regression analysis was 1.97% and 3.33% respectively for the periods before and after the challenge with bacteria. There was no significant change in the amount of alkaline phosphatase enzyme, the number of red blood cells, hemoglobin and hematocrit between all treatments compared to the control treatment in both periods before and after the challenge with bacteria (P<0.05). The amount of glucose showed a significant decrease in all treatments, especially in the 2.5% treatment compared to the control treatment in both stages (P<0.05). Regression analysis showed the optimal value of Moringa for this factor, 3.40% and 2.77%, respectively, before and after the challenge with bacteria. According to the results, moringa leaf powder at 2.5% can help reduce stress and possibly improve the general health of this fish. The appropriate dose was obtained from 1.97% to 3.4% based on polynomial regression model for serum biochemical parameters such as glucose and aspartate aminotransferase enzyme.

  Keywords: Moringa, hematology, Blood biochemistry, liver enzymes, Aeromonas hydrophila
 • Nikta Mehdipour *, Seyeyd Abbas Hoseini, Seyyed Aliakbar Hedayati, Mehdi Zolfagahri, Hamideh Kordi, Sara Haghparast Pages 49-67

  The aim of this study was investigating the antimicrobial activity of microalgae Sandosmus and Spirulina cultivated in the BG-11 culture medium and the effluent of the desalination facility of Bandar Turkmen unit, Golestan province, in inhibiting the growth of Gram-positive (Staphylococcus aureus) and Gram-negative (Escherichia coli) bacteria. Algae were extracted by water-alcohol method in proportion (500cc of alcohol and 50cc of distilled water) and determination of minimum inhibitory concentration (MIC) was checked by broth micro dilution method (96 house plates), and were compared to their usual environment with the amount of antibacterial activity grown in water. The results of two mentioned bacteria in the presence of different concentrations of aqueous-ethanolic extract within 24 hours showed that in the extract of the genus Sandosmus and Spirulina grown in BG-11 culture medium and 50 and 100% effluent dilutions, there was no antibacterial effect against Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria during (24 hours). Sandosmus extract grown in BG-11 with 25 and 50 concentrations had higher E. coli bacteria volume than spirulina in the early hours. As the concentration increases, the volume of bacteria decreases in the early hours. Spirulina extract grown in BG-11 showed high resistance to Staphylococcus bacteria in the early hours compared to Sendesmus. Sendesmus extract grown in 50% wastewater compared to Spirulina had the highest amount of E. coli bacteria in the final hours, so it showed a high resistance to E. coli compared to spirulina. Also, in the extract of Sandosmus grown in 50% wastewater at concentrations of 25, 100 and 200 mg/ml in the final hours, the volume of Staphylococcus bacteria was higher than the concentration of 50 mg/ml, and in spirulina there was a constant trend in the final hours. In both extracts grown in 100% wastewater against E. coli bacteria in all concentrations within 4 hours, they showed the highest amount of bacteria. Therefore, in all concentrations of both extracts, they showed an increase in the volume of Staphylococcus bacteria over time (2-4 hours). Therefore, spirulina grown in 100% wastewater had a stable trend in the last hours compared to Sandosmus and showed more resistance to staphylococcus.

  Keywords: Microalgea, Biological treatment, Effluent, Desalination plant
 • Seyed AhmadReza Hashemi *, Mastooreh Doustdar Pages 69-80

  The purpose of this study to develop a framework for investigating the catch trend and estimation of optimized catch limit of the P. homarus stock by collecting catch data in the northern waters of the Oman Sea. In this research, the landing catch data of the northern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchistan province) for more than twenty years (based on tons) have been collected from the Iranian Fisheries Organization (1997-2019). The average catch for this study period is 33±6 tons with a 95% confidence interval of 27-39 tons, and the amount of catch increased during the study period (R = 0.37). The average (95% confidence interval) for the intrinsic growth rate (r), maximum sustainable yield (MSY), biomass of maximum sustainable yield (BMSY), and carrying capacity (K) were obtained 0.56 (0.4-0.78) annually, 140 (120 – 170) tons, 156 (95 - 255) tons, 313 (192-510) per year, respectively. Based on the trends of B/BMSY and F/FMSY ratios, it can be said that the increase in fishing mortality and the decrease in available biomass started in 2014 and continues. This research shows that the annual harvest of this species has reached its maximum amount and measures should be taken to reduce the amount of catch and fishing effort.

  Keywords: Scalloped spiny lobster, production model, Oman Sea
 • Seyyed Yosef Paighambari, Ali Mohammadiyan *, Ali Salarpouri, Reza Abaspour Naderi Pages 81-95

  The aim of this study was to determine the catch composition differences (morning and evening) during the fishing season of ribbon fish (Trichiurus Lepturus Linnaeus 1785) in the winter of 2020 from the Hormozgan province. The fishing operation was carried out by a mid-water trawler for a week from 6 am. to 6 pm. The average duration of each hauling was 4 hours and the depth of hauling was recorded between 58-68 meters. The ship was equipped with a trawl net with a 41-m head rope and a 75 mm stretched mesh size in the codend. Results of 21 hauling, 23 fish species belonging to 17 families were identified. The frequency of target fish (ribbon fish) was calculated 12719 fishes, with total catch of 21423 kg and CPUE of 1020.14 kg/hauling. The total by-catch was recorded 1828.28 kg, and CPUE of 87.10 kg/hauling. There were no significant differences between total catch of target fish, total by-catch in the morning and evening time, also CPUE and CPUA of target fish(p>0.05). The highest participation rates of fishes were croakers (4.85%), wolf-herring (3.03%), king soldier bream (2.65%), four-finger threadfin (2.59%), queen fish (2.50%), barracuda (2.29%), lizardfish (2.22%), pick-conger (2.01%), king mackerel (1.93%) and trevally (1.85%) respectively.

  Keywords: Ribbon fish, Trawling, by-catch, Qeshm island
 • Najmeh Haghighatjou, Saeid Gorgin *, Rasoul Ghorbani, Eric Gilman, Reza Naderi, Hadi Raeisi, Shokrollah Farokhbin Pages 97-110

  The process of catching fishing gear that goes out of control is called ghost fishing. Abandoned, lost or discarded fishing gears (ALDFG) can cause adverse economic and environmental effects. Passive fishing gears, such as cages, produce more severe effects after being released into the water. Gargoors are one of the types of cages, which every year a large number of them are left in the sea in the Persian Gulf and the Oman Sea, for various reasons. In recent years, a new generation of gargoors with a rebar body covered with net are used in the waters of Bushehr. In this study, which was conducted from November to July 1400 in the waters of Bushehr, totally, in 310 cruises in 30 coordinates, by 9 vessels, 90 gargoors made of rebar were surveyed. All of them were baited with wolf herring and catfish. 24 species from 12 families were identified. The most observed species was Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). The results showed that all the gargoors made of rebar, if they are not lost, return to the land after the end of fishing. The main reasons for getting lost were theft, trawling, and bottom gillnets, respectively. Also, to confirm the sampling results, 40 questionnaires were distributed among the fishermen. According to the results, rebar gargoors are preferred over wire gargoors in terms of life, strength, economic efficiency and lower amount of ALDFG. It is recommended that researchers combine their knowledge with the experiences of fishermen to design gargoors with fewer disadvantages while maintaining the merits of different gargoor models, especially from the economic and environmental point of view.

  Keywords: Ghost fishing, Gargoor, Rebar gargoor, Bushehr, Persian Gulf
 • Reza Nahavandi, Saeid Tamadoni Jahromi, Ali Sadeghi, Siamak Behzadi, Mohammad Khalil Pazir, Sajjad Pourmozaffar *, Younes Abdollahzadeh Pages 111-122

  The effects of formic acid on growth performance, blood indices, and digestive enzyme activities of common carp (Cyprinus carpio) were examined over 60 days. The common carp (mean weight of 10±0.11g) were randomly allocated to four experimental treatments with three replications (25 pieces in each replication) including control treatment (no propionic acid) and three treatments which received formic acid (0.5, 1, 1.5 gr/ kilogram diet). The results indicated that growth parameters (final weight, weight gain, specific growth rate, condition factor, and FCR) were significantly different between the control and experimental treatments. The final weight, weight gain, specific growth rate, and condition factor in the propionic acid treatments had a significant increase compared to the control group (P < 0.05). The results of study showed that no significant difference in blood parameters were observed between treatments (P > 0.05). The highest lipase activity (21.73± 1.18 U/L) was observed in 1 g/kg propionic acid group (P < 0.05). Moreover, the highest protease (303.15± 4.16 U/L) and amylase activities (650.26± 10.05 U/L) were recorded in 1.5 g/kg propionic acid group (P < 0.05). According to obtained results, inclusion of propionic acid in common carp diet had a positive effect on the improvement of growth performance and digestive enzyme activities; therefore, a diet containing 1.5 g/kg propionic aid proposed to enhance growth performance and digestive enzyme activity of common carp.

  Keywords: Common carp, Organic acid, blood parameters, Protease, Amylase
 • Khaled Foroghinasab, Nasim Zanque, Hamid Mohammadiazarm *, Milad Maniat Pages 123-134

  Improving the immune system and growth of fish with seaweed instead of antibiotics can be a good idea for aquaculture. For this purpose, twenty four hundred red tilapia fish after adaptation to laboratory conditions were divided into four treatments with three replicates, and then fed diets contained control (without sargassum extract), 1, 2, and 3% of Sargassum ilisifulium extract for 8 weeks. The results showed that 2% Sargassum extract causes a significant increase in growth indices (specific growth factor, weight gain) and a significant decrease in food conversion ratio (P<0.05). All fish fed with different levels of Sargassum extract had more protein and less fat contents in the body compared to the control group (P<0.05). The amount of total protein, immunoglobulin, and lysozyme activity of the mucus in the fish fed with 2% Sargarsum extract was significantly higher than other experimental groups. (P<0.05). As a result, it is suggested to use 2% of dietary Sargassum extract to improve immunity and growth performance of red tilapia fish.

  Keywords: extract, Sargassum, growth, Immunity, Red tilapia
 • Taher Poursufi *, Fatemeh Abbasi, Hossein Piri, Abdol, Azim Fazel, Behgruz Monsouri Pages 135-146

  The lake’s trophic state can well represent human disturbances on these ecosystems. The present study was conducted seasonally to investigate the trophy status of Bostan Dam Lake (Golestan Province) from spring 2019 to summer 2020 in five study stations. A number of physicochemical parameters were determined such as pH, electrical conductivity, temperature, dissolved oxygen concentration, Secchi disk depth, salinity, dissolved solids, total hardness and turbidity. While nitrate, phosphate, total nitrogen, total phosphorus, ammonia, total alkalinity and chlorophyll evaluated using standard method. Carlson's index, the amount of nutrition in different parts of the lake estimated based on total phosphuros, chlorophyll and transparency. The result of Carlson's index showed different values between 52.44 to 60.46 and eutrophic condition in lake. The present research can provide a decision support system in the future to achieve optimal monitoring and exploitation and water quality management of the reservoir behind the Bostan Dam.

  Keywords: Boostan dam, trophic state, TSI Index
 • Seyed Mahdi Ojagh *, MohamadReza Entesarian, Moazameh Kordjazi Pages 147-158

  Carrageenan is a marine biopolymer that can be extracted from cell wall of some red carrageenophyte. In this present, response surface methodology was used to investigate the procedure of carrageenan melting point and gelling temperature from algae of Hypnea flagelliformis. Independent variables, alkalinity concentration (0/25-2%), extraction temperature (70-90°C) and extraction time (60-240 minutes) were applied in five levels. all Base on the result, effects of all independent variables on melting point were significant (p<0.05), whereas alkalinity concentration had significant effect on gelling temperature (p>0.05). Polynomial models developed for the melting point and gelling temperature indicated that optimum conditions. Optimum data for independent variables were alkalinity concentration 1.54%, temperature 85 °C and time 203 minutes.Confirmatory test was earned as follows melting point 63.8 ±0.91 °C and gelling temperature 37.29 ±0 /62 °C. The experimental data and model forecasting were similar (P> 0.05).

  Keywords: Carrageenan, Gelling temperature, Melting point, RSM, Hypnea Flagelliformis
 • Tahereh Naji *, Soror Ghadimi, Ali Almasirad, Homayon Hoseinzadeh Sahafi Pages 159-170

  Hydrazones are an important class of bioactive drugs that have attracted much attention .One of the domains in this category of compounds is the synthesis of new hydrazone derivatives from NSAIDs, which are supposed to be more effective than the previous synthesized derivatives in terms of effect strength and severity of the complications. Many compounds of different chemical derivatives are designed and synthesized to treat various diseases, among which hydrazones are included, and their anti-cancer effects have been reported so far .The aim of this study was to investigate the hepatotoxicity profile of 4-chlorobenzolidin-hydrazine-naproxen derivatives and compare it with the main drug, naproxen. 120 fish specimens of Trichogaster trichopterus with average weight of 2.4±1 gr in 8 treatments were divided into control groups, control1 (intact), control2 (DMSO) and treatment groups receiving 10, 20, 30 mg/kg of naproxen and 10, 20, 30 mg/kg of hydrazine naproxen derivatives. These concentrations were selected according to previous works and related articles. After anesthetizing the fishes, liver tissue and liver enzymes were studied in treatment groups and the groups receiving the drug compared with control groups. The statistical results of the level of liver enzymes between control groups and treatments showed a significant difference (P<0/05). Histopathological examination of the liver tissue of the treatments indicated that the liver tissue had undergone a major change in the high doses of both drugs. The results showed that naproxen and hydrazine naproxen derivatives affect liver tissue and liver enzymes by increasing doses and increased sinusoidal spacing, and adipose vacuoles in liver.

  Keywords: Naproxen derivative, Hydrazine, liver tissue, liver enzymes, Trichogaster trichopterus
 • Maryam Hasani *, Mahin Rigi, Shirin Hasani, Moazameh Kordjazi Pages 171-192
  The present research was done with the aim of encapsulation of fish oil with a ratio of 3:1 (oil: coating) with coatings of maltodextrin, sodium caseinate, whey protein concentrate and modified starch with different ratios by freeze dryer and in order to achieve the maximum encapsulation efficiency was optimized using a mixture design. Optimizing the concentration of different walls for microencapsulation using numerical and graphical optimization revealed that the optimal wall composition contains maltodextrin (15.16%), sodium caseinate (20%), whey protein concentrate (20%) and modified starch (19.84 %) with the encapsulation efficiency was 89.3 %.The results showed that according to the difference in the wall compositions and their ratios, the particle size, poly dispersity index (PDI), and encapsulation efficiency had different values. So that the size of the particles varied from 0.34 μm to 1.3 μm, and the PDI varied from 0.1 to 0.92. Evaluation of oxidative stability in optimal microcapsule powder and free fish oil stored at 0 and 32% humidity during 21 days of storage showed that encapsulated oil at zero humidity had higher oxidative stability during the storage period. In addition, the increase in humidity in the storage environment of microcapsules increased the intensity of oxidation in the treatments stored in 32% humidity. Therefore, it can be concluded that the use of microencapsulation technique is a practical and effective method to increase the oxidative stability of fish oil for use in the food and drug industry.
  Keywords: Fish Oil, microencapsulation, mixture design, Efficiency, Oxidative stability