فهرست مطالب

نشریه هیدروژیومورفولوژی
پیاپی 36 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیرحسین قربانی، رئوف مصطفی زاده*، محسن ذبیحی، مسعود جعفری رودسری صفحات 1-18

  پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل و شناسایی نقاط داغ وقوع زمین لغزش با استفاده از آمار مکانی و الگوریتم Getis-Ord در حوزه آبریز قرناوه استان گلستان برنامه ریزی شده است. در این راستا، فراوانی وقوع زمین لغزش براساس طبقات شیب، جهت جغرافیایی، کاربری اراضی، نوع خاک و انواع ویژگی های پهنه های لغزشی مورد تحلیل قرار گرفته است. در تعیین نقاط داغ و مناطق بحرانی، معیارهای مساحت، طول، عرض، عمق و ارتفاع پرتگاه مبنای تحلیل های مکانی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که نقاط داغ وقوع زمین لغزش در محدوده شرقی منطقه مطالعاتی قرار گرفته اند که در طبقات ارتفاعی بالا، کاربری اراضی مرتعی و شیب بالا واقع شده است. براساس یافته های پژوهش، اراضی مرتعی و جنگلی، خاک های بادی-یخچالی لسی و طبقه شیب 50 تا 75 درصد و جهت جغرافیایی شمالی بیش ترین تعداد وقوع زمین لغزش را به خود اختصاص داده اند. هم چنین، نقاط وقوع زمین لغزش غیرمعنی دار از نظر آماری با استفاده از روش Getis-Ord و براساس معیار مساحت زمین لغزش در مناطق میانی و پایین دست حوزه آبریز مورد مطالعه قرار دارد. تعیین نقاط بحرانی وقوع زمین لغزش و نیز تعیین عوامل موثر بر آن از طریق تحلیل نقشه های مکانی در بستر GIS امکان تعیین آستانه های موثر بر وقوع زمین لغزش را فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل نقاط بحرانی وقوع زمین لغزش می تواند به عنوان مبنای برنامه ریزی مکانی، شناسایی مناطق بحرانی و کاهش خطر مدنظر قرار گیرد. رویکرد مورد استفاده در ارزیابی خودهمبستگی مکانی مخاطرات طبیعی کاربرد دارد و در تلفیق با پهنه های مستعد خطرات چندگانه محیطی می تواند مبنای پیش بینی شدت خطر و خسارت در آینده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آماره جتیس-اورد، ارتباط مکانی، تحلیل خوشه ای، آبریز قرناوه، استان گلستان
 • مهدی فیض الله پور* صفحات 19-37

  سیرک های یخچالی نشان دهنده خصوصیات یخچالها و اقلیمهای گذشته می باشند. در این تحقیق به تحلیل 39 سیرک یخچالی در حوضه آبریز رودخانه جاجرود پرداخته شد. برای بررسی مورفومتری سیرکها از پارامترهای طول، عرض، ارتفاع راس سیرک، ارتفاع کف سیرک، مساحت، محیط، نسبت طول به عرض، نسبت طول به ارتفاع کف و نسبت پهنا به ارتفاع کف استفاده شد. برای هر یک از پارامترهای مورفومتریک، فاکتورهای آماری ضریب تغییرات، انحراف معیار، میانگین، ماکزیمم و مینیمم در Excel محاسبه و برآورد شد. سپس مقادیر ضریب تعیین برای هر یک از پارامترها برآورد شده و نمودار پراکنش ترسیم شد. در نهایت ماتریس همبستگی با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون برای تمامی فاکتورها برآورد شد. بیشترین میزان فراوانی سیرک در جهت جنوب غربی واقع شده است. حداکثر ارتفاع سیرک ها به میزان 3800 متر نیز متعلق به جهت جغرافیایی جنوب می باشد. بیشترین همبستگی ها بین پارامتر طول و عرض به میزان 9936/0 مشاهده شد. این امر نشان دهنده تغذیه بالای این سیرک ها و حجم قابل توجه آنها در دوره پلیستوسن می باشد. بررسی ها نشان داد که سیرک های تکامل یافته تر نسبت به سیرک های کمتر توسعه یافته از مساحت بیشتر، ارتفاع کمتر و نسبت طول به عرض کمتری برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: همبستگی، مورفومتری، پلیستوسن، سیرک یخچالی، جاجرود، ایران
 • فیروز عبدالعلی زاده*، علی محمد خورشید دوست، سعید جهانبخش اصل صفحات 39-57
  تغییر اقلیم آینده و اثرات ناشی از آن یکی از مهم ترین دغدغه های بشر بخصوص در سال های اخیر می باشد. برای مقابله و سازگاری با تغییر اقلیم آگاهی از وضعیت اقلیم آینده ضروری می باشد. لذا در تحقیق حاضر برای بررسی اقلیم آینده حوضه آبریز دریاچه ارومیه دمای حداکثر، دمای حداقل، بارش و خشکسالی حوضه برای دوره 2099-2015 با استفاده از مدل اقلیمی NorESM2-MM تحت سناریوهای انتشار SSP1-2.6 و SSP5-8.5 مورد پیش یابی قرار گرفتند. ریزمقیاس نمایی خروجی مدل با استفاده از روش نگاشت چندک انجام گرفت. پس از ارزیابی دقت مدل اقلیمی در شبیه سازی دوره پایه پارامترهای مورد مطالعه در سطح ایستگاهی برای دوره آینده تولید گردیدند. ارزیابی نتایج حاصل نشان دادند که: دمای متوسط حداقل و حداکثر حوضه تحت سناریوی بدبینانه (SSP5-8.5) تا پایان قرن روند صعودی و تحت سناریوی خوش بینانه (SSP1-2.6) تا سال 2075 روند صعودی و بعد از آن روند نزولی دارند. متوسط دمای حداکثر و حداقل حوضه در آینده نزدیک به ترتیب (0/1 تا 8/1) و (1/1 تا 8/1) درجه سلسیوس و در آینده دور (5/1 تا 8/4) و (3/1 تا 3/4) درجه سلسیوس افزایش خواهند یافت. بارش سالانه در دوره آینده روند معنی داری ندارد، اما متوسط بارش حوضه در سناریوی خوش-بینانه در آینده نزدیک 5/16 درصد و در آینده دور 9/8 درصد افزایش و تحت سناریوی بدبینانه در آینده نزدیک 8/1 درصد و در آینده دور 2/7 درصد افزایش خواهد داشت. براساس شاخص SPEI در دوره آینده تحت سناریوی خوش بینانه خشکسالی متوسط روند صعودی و خشکسالی شدید روند نزولی و تحت سناریوی بدبینانه خشکسالی روند صعودی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، مدل های CMIP6، نگاشت چندک، تحلیل روند نوآورانه، شاخص خشکسالی SPEI
 • سمیه معزز*، داود مختاری، محمدحسین رضائی مقدم صفحات 58-72

   مخروط افکنه ها از جمله مناطق مستعد وقوع مخاطرات ژیومورفولوژیکی هستند. یکی از این مخاطرات روانگرایی می باشد که هدف اصلی این پژوهش بررسی این پدیده در سطح مخروط افکنه لیلان واقع در شمال غرب ایران بوده است. جهت تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع روانگرایی از مدل ترکیبی FUZZY-VIKOR و تکنیک GIS استفاده شده است. پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: شیب، عمق آب زیرزمینی، نوع خاک و لرزه خیزی. لایه های اطلاعاتی هر یک از این پارامترها در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه شدند. در ادامه جهت استانداردسازی لایه ها از مدل فازی استفاده گردید. در پایان وزن دهی پارامترها با روش ویکور انجام شد. نتایج وزن دهی پارامترها با روش ویکور نشان داد که دو پارامتر خاک و عمق آب زیرزمینی به ترتیب با وزن 442/0، 236/0 بیشترین ضریب اهمیت را کسب کرده اند که نشان دهنده اهمیت این پارامترها در خطر وقوع روانگرایی در سطح منطقه می باشد. نقشه نهایی با هم پوشانی لایه ها و ضرب وزن نهایی معیارها در هر لایه در 5 طبقه از پتانسیل خیلی کم تا خیلی زیاد تهیه گردید. نتایج بررسی مساحت هر یک از طبقات خطر نشان داد که 28/0 درصد از مساحت منطقه در طبقه خیلی زیاد و 70 درصد نیز در طبقه زیاد از نظر خطر وقوع روانگرایی قرار دارد. به طور عمده مناطق با پتانسیل خطر بالا در قسمت های پایین دست منطقه قرار دارند. این مناطق از نظر عمق آب زیرزمینی، بافت خاک و شیب مستعد وقوع خطر روانگرایی می باشند.

  کلیدواژگان: مخروط افکنه، مخاطرات ژئوموفولوژیکی، فازی ویکور، روانگرایی، مخروط افکنه لیلان
 • الناز پیروزی، عقیل مددی* صفحات 73-93

  فرسایش خاک یکی از معضلات مهم در حوضه های آبریز کشور ایران می باشد که هر ساله موجب هدر رفتن هزاران تن خاک می شود. هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی خطر فرسایش خاک در حوضه ی آبریز گیوی چای (شمال غرب ایران)، می باشد. در این مطالعه ابتدا، عوامل موثر جهت فرسایش در منطقه شناسایی شدند و سپس لایه های اطلاعاتی هر معیار، در GIS تهیه گردید. ارزش گذاری و استانداردسازی لایه ها با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیارها، با استفاده از روش کرتیک انجام گردید. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از روش MABAC به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، انجام شد. با توجه به نتایج مطالعه، به ترتیب عوامل شیب، کاربری اراضی، خاک و لیتولوژی بیشترین ضریب وزنی را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج مطالعه نشان داد؛ به ترتیب 89/283 و 93/414 کیلومتر مربع از مساحت محدوده، دارای پتانسیل خطر بسیار زیاد و زیاد، می باشد و مناطق بسیار پرخطر و پرخطر در سازندهایی نامقاوم و فرسایش پذیر، کاربری های زراعی و باغات و شیب های 40-15 درصد قرار دارند. می توان گفت که نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از توان بالای حوضه ی مطالعاتی از لحاظ رخداد فرسایش می باشد و لازم است کنترل فرسایش و اقدامات حفاظتی در دستور کار متخصصین و مدیران اراضی قرار گیرد. به علاوه، نتایج حاصل از صحت سنجی نتایج، نشان داد که استفاده از روش MABAC، از دقت نسبی بالایی جهت مطالعه ی خطر فرسایش خاک برخوردار است.

  کلیدواژگان: فرسایش خاک، MABAC، گیوی چای، استان اردبیل
 • لیلا آقایاری، موسی عابدینی* صفحات 94-112

  هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست دشت اردبیل و مشخص کردن سطوح مستعد که احتمالا در آینده نزدیک درگیر فرونشست خواهند شد. هدف از این پژوهش در مرحله اول ارزیابی فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری در محیط نرم افزار Sarscape، با بهره از قابلیت تصاویر-A1 Sentinel در بازه زمانی 2016 و 2021 و همچنین در ادامه، نسبت به پهنه بندی مناطق مستعد با الگوریتم چند معیاره Aras درمحیط نرم افزار Edrisiاقدام گردید .نتایج مطالعه حاضر نشان داد مقدار بین صفر تا 22 میلی متر فرونشست در محدوده مورد مطالعه ایجاد شده است که بیشترین میزان فرونشست در بخش مرکزی و سپس در بخش شرقی و شمال شرقی متمرکز است. با توجه به نتایج حاصل از پهنه بندی خطر فرونشست؛ معیارهای افت سطح آب، فاصله از رودخانه، زمین شناسی،کاربری اراضی به ترتیب با ضریب وزنی 221/0، 166/0، 152/0 و 147/0، مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست محدوده مطالعاتی بوده و به ترتیب 41/267 و 21/403 کیلومتر مربع از محدوده دارای احتمال خطر بسیار زیاد و زیاد می باشد. در نهایت می توان گفت مهمترین عامل اصلی دخیل در افزایش مقدار و پتانسیل فرونشت دشت اردبیل، بهره ی بی رویه از آب های زیرزمینی و افت سطح آب است.

  کلیدواژگان: فرونشست، پهنه بندی، Aras، دشت اردبیل
 • شهناز علیزاده، مجتبی یمانی*، محمدرضا ثروتی، منیژه قهرودی صفحات 113-137

  بی توجهی نسبت به فرسایش ساحلی موجب وقوع مخاطره می شود. این مخاطره به طور مستقیم و غیرمستقیم بر جوامع انسانی و تاسیسات ساحلی تاثیرگذار است. پژوهش های دیرینه شناسی موید افت وخیز تراز آبی دریای خزر در قالب ارقام متفاوتی تا چند ده متر است. سواحل دریای خزر دارای توپوگرافی و کاربری اراضی متفاوتی ازجمله اراضی پست مرتبط با مصب رودخانه ها، خورها و یا پیشرفتگی های آب دریا در خشکی و سواحل نسبتا بلندتر ماسه ای و شنی است. در این پژوهش با استفاده از تحلیل زمانی - مکانی تغییرات کاربری اراضی در طول 45 سال به تحلیل تغییرات ساحل ماسه ای و انطباق آن در ساحل موردمطالعه در قالب سلول های ساحلی پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزارهای SAGA و ENVI داده های کاربری اراضی سال های 1975 و 2020 و سپس با نرم افزار IDRISI تغییرات کاربری اراضی استخراج شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که 9 /68 کیلومتر از بازه ساحلی موردمطالعه، سواحل ناپایداری بوده اند که بیشترین نواحی ساحلی فرسایش از نوع انسانی (تغییرات کاربری اراضی) داشته اند، که شامل سلول های 10 و 3 می باشند. همچنین فرسایش سلول های ناپایدار 5، 6 و 1 از نوع فرسایش طبیعی (تغییرات ایوستاتیک دریا) و فرسایش سلول های ناپایدار 9 و 2 از نوع فرسایش طبیعی - انسانی می باشند. 24 کیلومتر باقیمانده بازه ساحلی موردمطالعه، سواحل پایداری بوده اند. در این میان، بیشترین بخش های ساحلی، فرسایش از نوع طبیعی (تغییرات ایوستاتیک دریا) داشته اند. این بخش ها عمدتا دو سلول 7 و 8 را دربر می گیرند. همین طور سلول 4 نیز در گروه سواحل پایدار با فرسایش از نوع طبیعی - انسانی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: پایداری ساحلی، سلول ساحلی، انطباق خط ساحلی، کرانه غربی خزر
 • محمدحسین رضایی مقدم*، فریبا کرمی، کلثوم اباذری صفحات 138-157

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی و پهنه بندی مناطق مستعد سیلاب ناگهانی در حوضه براساس خصوصیات فیزیوگرافیک با بهره گیری از مدل شاخص پتانسیل سیلاب ناگهانی تصحیح شده (MFFPI) است. ابتدا بوسیله پارامترهای شیب ، تراکم جریان ، بافت خاک ، انحنای دامنه، کاربری اراضی و نفوذپذیری زمین و از طریق وزن دهی لایه ها، نقشه پتانسیل سیلاب ناگهانی تهیه شد. براساس نقشه اولیه پهنه بندی سیلاب استخراج شده، مناطق با پتانسیل خطر زیاد و متوسط به ترتیب 45/26 و 83/20 درصد از مساحت حوضه را در برگرفته اند. مناطق با خطر خیلی کم و کم سیلاب ناگهانی منطبق بر کوهستان و تپه های منطقه با درصد های 66/14 و 61/20 است. سپس بین پارامترها و نقشه پتانسیل سیلاب ناگهانی آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره برقرار گردید که نتایج نشان داد که سه پارامتر شیب، کاربری اراضی و بافت خاک بیشترین تاثیر را دارند و لذا پارامتر های کم تاثیر در مرحله دوم حذف شدند و با پارامتر های تاثیر گذار نقشه نهایی پتانسیل سیلاب ناگهانی تهیه شد که نشان می دهد، مناطق با پتانسیل خطر خیلی کم از 66/14 درصد در نقشه اولیه پهنه بندی سیلاب به 81/22 درصد افزایش پیدا کرده است که عموما ارتفاعات حوضه را شامل می شود و مناطق با خطر زیاد و خیلی زیاد (84/25 و 85/20 درصد)، منطبق بر بستر اصلی رودخانه اوجان چای و مناطق هموار اطراف و دشت های رسوبی است.

  کلیدواژگان: سیلاب ناگهانی، MFFPI، عوامل فیزیوگرافی، پهنه بندی، حوضه آبریز اوجان چای
|
 • Amirhosein Ghorbani, Raoof Mostafazadeh *, Mohsen Zabihi, Masoud Jafari Roodsari Pages 1-18

  Landslide, as an important natural hazards, causes damage to infrastructure and leads to economic, social and human losses. In this regard, determining the critical zones of landslides occurrence can be used in planning for damage reduction. The aim of the current research is analyzing and identifying landslide hot spots using Getis-Ord algorithm in Gharnaveh watershed, Golestan province. Therefore, the frequency and characteristics of landslides has been analyzed in different classes of slope, aspect, soil and land uses. The area, length, width, depth and height of the precipice of landslide features have been considered as the basis in hot spot analysis. The results showed that the landslide hot spots are located in the eastern part of the study area, which includes high altitude classes, rangelands and moderate slopes. Results showed that the rangeland and forest land uses, loess soils and 50-75% slope class and the northern aspect had the highest number of landslides. Also, the non-significant landslide points using the Getis-Ord method and considering landslide area criterion located in the middle and downstream of Gharnaveh watershed. Determining the landslide hotspots and affecting factors through the spatial analysis in GIS provides the defining thresholds in the landslide’s occurrence. The analysis of the landslide hotspots can be a basis for spatial planning, and risk reduction. The implemented approach can be used in the evaluation of the spatial autocorrelation of natural hazards, and in combination with the areas prone to multiple environmental hazards can predict the risk and severity of damages in the future.

  Keywords: Getis-Ord statistics, Spatial correlation, Clustering, Gharnaveh watershed, Golestan Province
 • Mehdi Feyzolahpour * Pages 19-37

  Glacier cirques show the characteristics of past glaciers and climates. In this research, the analysis of 39 glacial cirques in the catchment area of Jajrud River was done. For this purpose, Arc GIS software and Google Earth images were used. The parameters of length, width, height of the top of the circus, height of the floor of the cirques , area, perimeter, ratio of length to width, ratio of length to height of floor and ratio of width to height of floor were used to check the morphometry of cirques. For each of the morphometric parameters, statistical factors of coefficient of variation, standard deviation, average, maximum and minimum were calculated and estimated in Excel. Then R2 values or coefficient of determination were estimated for each of the parameters and a scatter diagram was drawn. Finally, the correlation matrix was estimated using the Pearson correlation coefficient for all factors. The highest abundance of cirques is located in the southwest direction. The maximum height of the cirques is 3800 meters and belongs to the geographical direction of the south.The highest correlations between length and width parameters were observed at the rate of 0.9936. The results show that the cirques in the north-facing slopes have a lower height. This indicates the high nutrition of these cirques and their significant volume in the Pleistocene period. Investigations showed that more developed cirques have more area, less height and less length to width ratio than less developed cirques .

  Keywords: Correlation, Morphometry, Pleistocene, glacial cirques, Jajrud
 • Firooz Abdolalizadeh *, Ali Mohammad Khorshiddoust, Saeed Jahanbakhsh Pages 39-57
  In the current research, to investigate the future climate of the Urmia Lake catchment, the maximum and minimum temperature, rainfall and drought in the basin were projected for the period of 2015-2099 using NorESM2-MM climate model under the scenarios of SSP. The downscaling output of the model was done using the quantile mapping method and their accuracy was evaluated in the simulation of the base period (1990-2014) using the monthly diagram and RMSE and NRMSE indicators. The evaluation of the results showed that: the minimum and maximum temperature of the basin under the pessimistic scenario (SSP5-8.5) until the end of the century and under the optimistic scenario (SSP1-2.6) until 2075 have an ascending trend and then a descending trend. Average maximum and minimum temperature of the basin in the near future (1.0 to 1.8) and (1.1 to 1.8) ℃ and in the far future (1.5 to 4.8) and (1.3 to 4.3) ℃ will increase. The annual rainfall in the future period does not have a significant trend, but the average rainfall of the basin in the optimistic scenario will increase by 16.5% in the near future and 8.9% in the far future and in the pessimistic scenario will increase by 1.8% in the near future and 7.2% in the far future. According to the SPEI index, in the future period, under the optimistic scenario, moderate drought will have an ascending trend, severe drought will have a descending trend, and under the pessimistic scenario, the drought will have a descending trend.
  Keywords: Climate Change, CMIP6 models, Quantile Mapping, Innovative Trend Analysis, SPEI
 • Somayyeh Moazzez *, Davoud Mokhtari, MohammadHossein Rezai Moghadam Pages 58-72

  Alluvial fans are among the areas prone to geomorphological hazards. One of these hazards is liquefaction, which the main purpose of this research was to investigate this phenomenon in the surface of the alluvial fan. The FUZZY-VIKOR combined model and GIS technique were used to prepare the liquefaction risk potential map. The used parameters in this research were: slope, depth of underground water, type of soil and seismicity. The information layers of each of these parameters were prepared in the ArcGIS software environment. Next, the fuzzy model was used to standardize the layers. At the end, the weighting of the parameters was done by Vikor method. . The results of weighting the parameters by Vikor method showed soil and depth of underground water have obtained the highest importance coefficient with the weight of 0.442 and 0.236 respectively. The final map was prepared by overlapping the layers and multiplying the final weight of the criteria in each layer in 5 classes from very low to very high potential. The final map was prepared by overlapping the layers and multiplying the final weight of the criteria in each layer in 5 classes from very low to very high potential. The results of examining the area of each risk class showed that 0.28% of the area is in the very high class and 70% is in the high class in terms of the risk of liquefaction. Mainly, the areas with high risk potential are located in the downstream parts of the region.

  Keywords: Alluvial Fan, Geomorphological hazards, FUZZY-VIKOR, Liquefaction, Leilan alluvial fan
 • Elnaz Piroozi, Aghil Madadi * Pages 73-93

  AbstractSoil erosion is one of the most important problems in the watersheds of Iran, which causes the loss of thousands of tons of arable soil every year. The aim of the present study is to zoning the risk of soil erosion in Givi Chay watershed (northwestern Iran). In this study, first, the effective factors for erosion in the region were identified and then the information layers of each criterion were prepared in Geographic Information System (GIS). Valuation and standardization of layers was done using fuzzy membership function and criteria weighting, using critic method. Final analysis and modeling was performed using the Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison (MABAC) method as one of the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods. According to the results of the study, slope, land use, soil and lithology had the highest weight coefficient, respectively. Also, the results of the study showed; 283.89 and 414.93 km-square of the area, respectively, has a very high and high risk potential, and very high-risk and high-risk areas in unstable and erodible formations, agricultural uses and gardens and slopes of 25-40 % are located. It can be said that the results of this study indicate the high potential of the study basin in terms of erosion occurrence and it is necessary to control erosion and conservation measures on the agenda of experts and land managers. In addition, the results of validation of the results showed that the use of MABAC method has a high relative accuracy for studying the risk of erosion.

  Keywords: Soil erosion, MABAC, Givi Chay, Ardabil province
 • Leila Aghayary, Mousa Abedini * Pages 94-112

  Therefore, the purpose of this research is to investigate and analyze the most important factors involved in creating the risk of subsidence in the Ardabil plain and to identify the susceptible surfaces that are likely to be involved in subsidence in the near future. The purpose of this research in the first stage is to evaluate the subsidence using radar interferometry technique in the Sarscape software environment, using the capabilities of A1 Sentinel images in the time frame of 2016 and 2021, and also in the following, in relation to the zoning of susceptible areas with the algorithm Aras multi-criteria was implemented in Edrisi software environment. The results of the present study showed that between 0 and 22 mm of subsidence has occurred in the studied area, and the highest amount of subsidence is concentrated in the central part and then in the eastern and north-eastern parts. According to the results of subsidence risk zoning; The criteria of water level drop, distance from the river, geology, and land use are the most important factors involved in creating the risk of subsidence in the study area, respectively, with a weighting factor of 0.221, 0.166, 0.152, and 0.147, respectively, and 267/41 and 403/21 square kilometers of the range have a very high probability of danger. Finally, it can be said that the most important factor involved in increasing the amount and potential of subsidence in the Ardabil plain is the excessive use of underground water and the drop in the water level.

  Keywords: Keywords (time 12 bold): Subsidence, Zoning, Aras, Ardabil plain
 • Shahnaz Alizadeh, Mojtaba Yamani *, MohammadReza Sarvati, Manijeh Ghahroudi Tali Pages 113-137

  Neglecting coastal erosion can lead to environmental hazards that are among the main factors affecting human communities and facilities. Paleontology researches demonstrate tens of meters fluctuation in water level of the Caspian Sea. The shores of the Caspian Sea have variable topography and land use including lowlands (estuaries of rivers, gulfs and progradation) and sandy uplands. In this study, spatiotemporal analysis was used to analyze the changes in sandy coasts in relation to land use changes and the adaptation of the coastal line in the study area within the framework of coastal cells. Land use data for the years 1975 and 2020 were extracted using SAGA and ENVI software, and land use changes were analyzed using IDRISI software. The results showed that 68 kilometers of the coast have been unstable, with the majority of these areas experiencing erosion due to human activities (land use changes), including cells 10 and 3. Also, the erosion of unstable cells 5, 6, and 1 is of natural erosion type (sea level changes), and the erosion of unstable cells 9 and 2 is of natural-human erosion type. The remaining 24 kilometers of the studied coastline have been stable coasts, with the majority of coastal areas experiencing natural erosion (sea level changes), including cells 7 and 8. Cell 4 has had sustainable coasts with erosion of a natural-human type.

  Keywords: Coastal Sustainability, Coastal Cell, managed relocation, the west bank of the Caspian Sea
 • MohammadHossein Rezaei Moghaddam *, Fariba Karami, Kolson Abazari Pages 138-157

  Floods are one of the most destructive natural disasters that cause huge and frequent human losses ,financial and resource losses all over the world(Mishra & Sinha, 2020,1). Flash floods are caused by heavy rains and due to the sudden accumulation and release of runoff from upstream to downstream. This natural phenomenon is the result of the activity of two groups of different parameters. The first group is the meteorological features that change according to space and time. The second group of fixed parameters includes geomorphological and geological characteristics(Youssef et al, 2011,755).Therefore, identification and zoning of areas prone to flood risk is necessary for sustainable development planning and protection of human societies(Farhan & Ayed, 2017, 719). The Ojan Chai basin, which has been flooded in recent years, especially due to human intervention in basin system. One of the most unprecedented floods occurred in this basin in 2016. Therefore, according to the history of flooding in this basin, it is necessary to assess and zoning the risk of sudden flood. The aim of the current research is to evaluate and zoning flash flood-prone areas in the basin based on physiographic characteristics, which is the basis of the modified flash flood potential index (MFFPI).

  Keywords: Flash Floods, MFFPI, Physiographic parameters, Zoning, Ojan Chay