فهرست مطالب

نشریه علوم و فناوری بذر ایران
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیررضا اکبرفخرآبادی، رضا توکل افشاری*، مجید تولیت ابوالحسنی صفحات 1-17
  بذرالبنج (.Hyoscyamus SPP) از تیره سیب زمینی و بدلیل وجود آلکالوییدهایی مانند آتروپین، هیوسیامین و اسکوپولامین بر سیستم عصبی انسان موثر است، از بین گونه های یکساله و چند ساله این جنس 5 تای آن ها از گونه های بومی مناطق مازندران، زنجان، همدان، دشتی و دیر می باشند. این تحقیق با هدف تعیین دماهای کاردینال و ارزیابی واکنش جوانه زنی پنج جمعیت بذرالبنج نسبت به دما و پتانسیل آب انجام گرفت. برای این منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و با چهار تکرار صورت پذیرفت. تیمار های آزمایشی شامل هشت سطح دما (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40  درجه سانتی گراد) و شش سطح پتانسیل آب (صفر، 0/2-، 0/3-، 0/4-، 0/6- و 0/9- مگاپاسکال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش پتانسیل آب، درصد و سرعت جوانه زنی اکوتیپ ها کاهش یافت. برآورد دماهای کاردینال نشان داد که دمای پایه و دمای سقف پنج اکوتیپ مورد مطالعه یکسان و به ترتیب برابر 8 و حدود 40 درجه سانتی گراد بود. همچنین دمای مطلوب این اکوتیپ ها در دامنه 25-35 درجه سانتی گراد بود. اکوتیپ دشتی، دامنه دمای مطلوب گسترده تری داشت. بنا بر آماره های R2 و RMSE، مدل دندان مانند، واکنش سرعت جوانه زنی اکوتیپ های مورد مطالعه به دما و پتانسیل آب را به خوبی توصیف می کند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، کمی سازی، مدلسازی، پتانسیل رطوبتی، بنگ دانه
 • علی عبادی*، فاطمه احمدنیا، قاسم پرمون صفحات 19-33
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و دما بر جوانه زنی بذرهای گندم سیاه با استفاده از مدل های مختلف رطوبتی و دمایی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی (0، 2/0-، 4/0-، 6/0- و 8/0- مگاپاسگال) و دماهای مختلف (8، 12، 16، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد) بود. نتایج نشان داد که هر سه مدل توانستند که جوانه زنی این گیاه را به خوبی پیش بینی نماید. دمای پایه این گیاه از 98/0- تا 11 درجه سانتی گراد، دمای بهینه از 7/21 تا 7/24 درجه سانتی گراد و دمای بیشینه از 30 تا 5/41 درجه سانتی گراد تخمین زده شد که پتانسیل اسمزی سبب افزایش دمای پایه و کاهش دمای بهینه و بیشینه شد. افزایش دما سبب افزایش سرعت جوانه زنی (کاهش ضریب رطوبتی (θHT) از 18 مگاپاسکال روز در دمای 8 درجه به 3 مگاپاسکال در روز در دمای 35 درجه شد) و کاهش تحمل به تنش در اثر افزایش پتانسیل پایه (افزایش پتانسیل پایه (ψ50) از 927/0- مگاپاسکال به 043/0 مگاپاسکال) شد. طبق خروجی مدل رطوبتی- دمایی نیز دمای پایه این گیاه 93/1 سانتی گراد بوده و در این گیاه بالاترین سرعت جوانه زنی در 92 مگاپاسکال درجه روز قابل مشاهده است و پتانسیل پایه این گیاه در دمای پایه در حدود 31/1- مگاپاسکال می باشد. به طورکلی مشخص شدکه هر سه مدل به خوبی توانستند جوانه زنی بذرهای گیاه را پیش بینی نمایند ولی با توجه به این که مدل رطوبتی- دمایی یک مدل جامع تری می باشد، می توان این مدل را توصیه نمود.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، گندم سیاه، پل اتیلن گلایکول، مدلسازی
 • طیبه السادات چراغی تخت چوبی، سید امیر موسوی*، احمد زارع، احمد کوچک زاده، قاسم پرمون صفحات 35-46
  به منظور تعیین دمای کاردینال بذرهای زوال یافته شکرتیغال این مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. عامل اول پیری در 5 سطح (0، 24، 48، 72 و 96 ساعت زوال) و دماهای جوانه زنی در 7 سطح (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد) بود. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی تحت تاثیر اثر متقال دما در زوال قرا گرفته به طوری که بالاترین مقدار آن ها در محدوده دمای 20 تا 25 درجه سانتی گراد بوده و زوال علاوه بر کاهش مقدار آن ها موجب افزایش دامنه تغییرات این گیاه در دماهای مختلف شد. بیشترین درصد جوانه زنی در دمای 20 درجه در بذور زوال نیافته و دماهای 15 تا 20 درجه سانتی-گراد در زوال 24 و 48 ساعت مشاهده شد. برآورد مدل های مختلف غیره خطی بر سرعت جوانه زنی نیز نشان داد، در بین مدل های مورد ارزیابی مدل دندانه ای بهتر مدل برای جوانه زنی بذرهای شکرتیغال در سطوح مختلف زوال بود. دمای پایه جوانه زنی شکرتیغال در شرایط بدون زوال 1 درجه سانتی گراد تخمین زده شد که در 24 ساعت زوال به 8/1 درجه سانتی گراد افزایش و در زوال های بالاتری نیز مجدد روند کاهش داشت. دمای بهینه جوانه زنی این گیاه نیز بین20 تا 32 درجه سانتی گراد در شرایط بدون زوال بود.
  کلیدواژگان: بتا، جوانه زنی، سیگمنتد، کیفیت بذر
 • سید عباس میرجلیلی*، الهه پورعزیزی صفحات 47-56
  گیاه جعفری که امروزه در زمره سبزی ها دسته بندی می شود، از خواص متعددی برخوردار است و در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد. بذرهای توده های بومی این گیاه از درصد جوانه زنی خوبی برخوردار نیستند و تلاش های زیادی برای ارتقاء قدرت رویش و جوانه زنی بذرهای در حال انجام است. به منظور بررسی میزان جوانه زنی بذرهای توده های بومی و اثر تیمار هیدروپرایمینگ در افزایش قدرت رویش بذرهای این توده ها، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی در چهار سطح زمانی (12، 24، 48 و 72 ساعت) در برابر شاهد و با چهار تکرار در بین 24 توده بومی جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور و دو توده وارد شده با منشا خارجی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین درصد جوانه زنی بذرهای توده ها قبل از تیمار 8/57 درصد (کمترین میزان 20 درصد در توده جعفری خزه فر و بیشترین 78 درصد در توده جیرفت 1) بود. همچنین تیمار هیدروپرایمینگ تاثیر معنی داری در سطح یک درصد در جوانه زنی بذرهای توده های جعفری داشت و بیشترین تاثیر آن در زمان 24 ساعت بود. همچنین بیشترین تاثیر تیمار بر توده های اراک و گرمسار و پیچ تهران به ترتیب به میزان 8/21، 9/20 و 20 درصد بود. کمترین تاثیر هیدروپرایمینگ بر توده جعفری خزه فر (4/7 درصد) بود. در مجموع چنین نتیجه گیری شد که هیدروپرایمینگ می تواند باعث افزایش درصد و کیفیت جوانه زنی بذرهای جعفری شود.
  کلیدواژگان: جوانه زنی بذر، گیاهان دارویی، هیدروپرایمینگ، توده های بومی
 • سید کیوان مرعشی*، زهرا الباجی صفحات 57-67
  این تحقیق، بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه، شامل تنش شوری بصورت آبیاری با آب معمولی (4/0) و با شوری 4 و 8 دسی زیمنس بر متر نمک NaCl و پرایمینگ بذر با پراکسید هیدروژن شامل عدم پیش تیمار و پرایمینگ بذر در محلول 25 و 50 میلی مولار بود. در این آزمایش، صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، ماده خشک ریشه چه، ماده خشک ساقه چه و شاخص بنیه بذر مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اثر تنش شوری و پراکسید هیدروژن برکلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. اثر متقابل تنش شوری و پراکسید هیدروژن بر صفات مورد مطالعه بجز سرعت جوانه زنی معنی دار شد. بیشترین درصد جوانه زنی، طول و ماده خشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر در شرایط عدم وجود تنش (آب معمولی) و کاربرد 50 میلی مولار پراکسید هیدروژن و کمترین آنها در شرایط شوری 8 دسی زیمنس بر متر و عدم کاربرد پرکسید هیدروژن حاصل گردید. بیشترین سرعت جوانه زنی در شرایط کاربرد 50 میلی مولار پراکسید هیدروژن و عدم وجود شوری حاصل شد. بطورکلی نتایج نشان داد که کاربرد پراکسید هیدروژن در شرایط وجود تنش شوری از طریق بهبود مولفه های جوانه زنی موثر بود و این می تواند به عنوان یک راهکار در جهت استقرار بهتر و مناسب گیاهچه مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، پرایمینگ، تنش غیر زیستی، درصد جوانه زنی
 • علی نجم، مهدی آران*، عبدالرحمن رحیمیان بوگر صفحات 69-84
  این آزمایش با هدف بررسی جوانه زنی و رشد دانهال دو رقم پاپایا (Carica papaya L.) در پاسخ به تلقیح قارچ میکوریزا و بسترهای کشت به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل رقم در 2 سطح (ردلیدی (V1) و بنگلادشی (V2))، بستر کشت در 5 سطح (کمپوست + پرلیت + ورمی کمپوست (1:1:1) (S1)، کمپوست + پرلیت + کوکوپیت (1:1:1) (S2)، کمپوست + ورمی کمپوست + کوکوپیت (1:1:1) (S3)، پرلیت + ورمی کمپوست + کوکوپیت (1:1:1) (S4) و کمپوست + پرلیت + ورمی کمپوست + کوکوپیت (1:1:1:1) (S5)) و میکوریزا در 2 سطح (عدم تلقیح به عنوان شاهد (M0) و تلقیح (M1)) بود. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار بستر کشت و میکوریزا بر متغیرهای سبزشدن و رشد و نمو ارقام پاپایا بودند. در تیمار تلقیح با میکوریزا، بیشترین درصد سبزشدن (33/77 درصد) و شاخص سرعت سبزشدن (63/0) در رقم بنگلادشی و کمترین میانگین زمان سبزشدن برای هر دو رقم (87/12 و 45/12 روز به ترتیب برای رقم ردلیدی و بنگلادشی) مشاهده شد. بیشترین ارتفاع گیاهچه و طول ریشه برای تیمارهای V1S4M1 و V2S5M1 و بیشترین وزن خشک شاخساره (276/0 گرم) برای تیمار V2S5M1 ثبت شد. مطابق نتایج به دست آمده، تلقیح بذرها در هر دو رقم ردلیدی و بنگلادشی پاپایا با قارچ میکوریزا و بسترهای حاوی مواد آلی به ویژه ورمی کمپوست، باعث بهبود صفات سبزشدن و رشدی دانهال ها شد. بنابراین با توجه به مزایا و سازگاری قارچ های میکوریزا می توان به عنوان یک تیمار مناسب برای بهبود سبزشدن و رشد دانهال های پاپایا استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دانهال، درصد سبزشدن، سرعت سبزشدن، میکوریزا، ورمی کمپوست
|
 • Amirreza Akbarfakhrabadi, R. Tavakkol Afshari *, Majid Tolyat Abolhasani Pages 1-17
  The Henbane (Hyoscyamus SPP.) belongs to the potato genus and due to the presence of alkaloids such as atropine, hyoscyamine and scopolamine, it affects the human nervous system. Among the annual and perennial species of this genus, five of them are endemic in Iran. The aim of this study was to determine the cardinal temperatures and evaluate the germination response of five seed ecotypes (Hyoscyamus SPP.) to water temperature and potential. For this purpose, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. Experimental treatments were run according to eight temperature levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40°c) and six water potential levels (0, -0.2, -0.3, -0.4, -0.6 and -0.9 MPa). The results showed that with decreasing water potential, the percentage and germination rate of Ecotypes decreased. Estimation of cardinal temperatures showed that the base temperature and ceiling temperature of the five studied Ecotypes were the same and were equal to 8 and about 40 ° C, respectively. Furthermore, the optimum temperature of these Ecotypes was recorded in the range of 25-35 ° C. The Dashty Ecotype had a wider optimum temperature range. According to R2 and RMSE statistics, the Dent-like model well describes the germination rate response of the studied ecotypes to temperature and water potential.
  Keywords: Drought Stress, Quantifying, modeling, Moisture potential, Henbane
 • Ali Ebadi *, Fatemeh Ahmadnia, Ghasem Parmoon Pages 19-33
  In order to study the effect of different levels of drought stress and temperature on seed germination of buckwheat, a factorial experiment was conducted as completely randomized design with three replications. Experimental treatments were included different levels of drought stress (0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa) and different temperatures (8, 12, 16, 20, 25, 30, 35 and 40 oC). Results indicated that all models of thermal time, hydro time, and hydrothermal time could predict the germination of buckwheat in temperature and osmotic potential. Basic temperature (Tb) was estimated from -0.98 to 11 oC, optimum temperature (To) from 21.7 to 24.7 oC, and maximum temperature (Tc) from 30 to 41.5 oC, which osmotic potential increased Tb and decrease To and Tc in Buckwheat. Also, increasing temperature enhanced germination rate (decrease θHT from 18 MPa day at 8 oC to 3 MPa day at 35 oC), and decreased stress tolerance due to increasing basic potential (increase ψ50 from -0.927 MPa to 0.043 MPa). According to the hydrothermal time model output, Tb in this plant was about 1.93 oC and at 92 MPa oC day, highest germination rate was recorded and ψTb in this plant in Tb was about -1.31 MPa. Also it was defined that, each of these three models predicted buckwheat seed germination under different temperature and water potential, but hydrothermal time was a general model and we can suggested it.
  Keywords: germination, Buckwheat, PEG, modeling
 • Tayebeh Alsadat Cheraghi Takht Choobi, Seyed Amir Moosavi *, Ahmad Zare, Ahmad Koochekzade, Ghasem Parmoon Pages 35-46
  In order to determine the cardinal temperature of decayed sugarcane seeds, this study was carried out factorially in a completely randomized design with three replications in Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources. The first factor was aging at 5 levels (0, 24, 48, 72 and 96 hours of decline) and germination temperatures at 7 levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ° C). The results showed that the percentage and speed of germination were affected by the interaction of temperature in the decay so that their highest value was in the temperature range of 20 to 25 ° C and the decay in addition to reducing their amount increased the range of changes of this plant at different temperatures. The highest germination percentage was observed at 20 ° C in undeveloped seeds and 15 to 20 ° C at 24 and 48 h. Estimation of different non-linear models on germination rate also showed that among the evaluated models, the better toothed model was the model for germination of sugarcane seeds at different levels of decay. The germination basal temperature of sugarcane was estimated to be 1 ° C in non-degradable conditions, which increased to 1.8 ° C in 24 hours of decline and decreased again in higher degradations. The optimum germination temperature of this plant was between 20 to 32 at no aging conditions.
  Keywords: Beta, germination, Seed quality, Segmented
 • Seyed Abbas Mirjalili *, Elahe Poorazizi Pages 47-56
  Parsley, which today is classified as a vegetable, has many properties and is used in food and pharmaceutical industries. The seeds of the native populations of this plant do not have a good germination percentage and many efforts are being made to improve the growth and germination of the seeds. In order to investigate the seed germination rate of native stands and the effect of hydropriming treatment in increasing the germination power of the seeds of these stands, an experiment was conducted in the form of a completely randomized design at four time levels (12, 24, 48 and 72 hours) against the control and with four replications among 24 native stands collected from different parts of the country and two populations with foreign origin imported were carried out. The results showed that the average seed germination percentage of the stands before treatment was 56.7% (the lowest rate was 20% in curled leaf Parsley stand and the highest was 78% in Jiroft 1 stand). Also, the hydropriming treatment had a significant effect at the level of 1% on the emergence of parsley seeds, and its greatest effect was in 24 hours. Also, the highest effect of treatment on Arak, Garmsar and Pich of Tehran was 21.8, 20.9 and 20%, respectively. The least effect of hydropriming was on the population of curled leaf parsley (7.4%). Totally, it was concluded that hydropriming can increase the germination percentage and quality of parsley seeds.
  Keywords: Seed germination, Medicinal plants, Hydropriming, native stands
 • Seyed Keyvan Marashi *, Zahra Albaji Pages 57-67
  This research was conducted as a factorial in a completely randomized design with four replications. The studied treatments include salinity stress in the form of irrigation with normal water (0.4) and with salinity of 4 and 8 dS/m of NaCl salt and seed priming with hydrogen peroxide, including no priming and seed priming in 25 and 50 mM solutions. In this experiment, the traits of germination percentage, germination rate, root length, stem length, root dry matter, stem dry matter and seed vigor index were investigated. In this research, the effect of salinity stress and hydrogen peroxide was significant on all investigated traits. The interaction effect of salinity stress and hydrogen peroxide on the studied traits was significant except germination rate. The maximum percentage of germination, length and dry matter of root and stem and seed vigor index was obtained under absence of stress (normal water) and application of 50 mM hydrogen peroxide and the minimum was under salinity of 8 dS/m and no application hydrogen peroxide. The maximum germination rate was obtained in the 50 mM hydrogen peroxide and no salt stress. In general, the results showed that the use of hydrogen peroxide in the presence of salinity stress was effective through the improvement of indices, and this can be considered as a strategy for better and proper seedling establishment.
  Keywords: Seed vigor, priming, abiotic stress, germination percentage
 • Ali Najm, Mehdi Aran *, Abdolrahman Rahimian Boogar Rahimian Boogar Pages 69-84
  This experiment was conducted to investigate the germination and seedling growth of two papaya (Carica papaya L.) varieties in response to the inoculation of mycorrhizal fungi and culture substrates in a factorial in the form of a completely randomized design. The experiment factors include varieties at 2 levels (Red Lady (V1) and Bangladeshi (V2)), culture substrate at 5 levels (compost + perlite + vermicompost (1:1:1) (S1), compost + perlite + cocopeat (1:1:1) (S2), compost + vermicompost + cocopeat (1:1:1) (S3), perlite + vermicompost + cocopeat (1:1:1) (S4) and compost + perlite + vermicompost + cocopeat (1:1:1:1) (S5)), and mycorrhizal at 2 levels (no inoculation as control (M0) and inoculation (M1)). The results indicated a significant effect of culture substrate and mycorrhizal on germination and growth characteristics of papaya varieties. In the mycorrhizal inoculation treatment, the highest germination percentage (77.33%) and germination speed index (0.63) were observed in the Bangladeshi variety and the lowest average germination time for both varieties . The highest seedling height and root length were recorded for V1S4M1 and V2S5M1 treatments, and the highest shoot dry weight (0.276 g) was recorded for V2S5M1 treatment. According to the obtained results, inoculation of seeds in both Red Lady and Bangladeshi papaya varieties with mycorrhizal fungi and substrates containing organic matter, especially vermicompost, improved the germination and growth characteristics of the seedlings. Therefore, according to the advantages and compatibility of mycorrhizal fungi, it can be used as a suitable treatment to improve the germination and growth of papaya seedlings.
  Keywords: germination percentage, germination speed, Mycorrhizal, Seedling, Vermicompost