فهرست مطالب

نشریه مطالعات جامعه شناسی
سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 60، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • لیلا السادات فندرسی، افسانه ادریسی*، میثم موسایی صفحات 7-26

  بررسی عدالت در روابط جنسیتی یکی از پیچیده ترین مفاهیم در دهه های اخیر می باشد که اهمیت آن برای توسعه اجتماعی، انسانی و کیفیت زندگی، به وسیله سازمان های بین المللی شناخته شده است. این مقاله به دنبال پاسخی برای این مساله است که، احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی زنان دارد. جمعیت آماری را زنان 18 سال به بالا که در سال1400 در شهر تهران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی بلوک بندی شهری از بین پنج منطقه انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی (پیرسون، اسپیرمن)،F مستقل، Tهمبسته و رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد: متغیرهای (سن، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانواده، درآمد، وضعیت تاهل، اشکال خانواده) با کیفیت زندگی معنادار نیستند. اما با افزایش احساس محرومیت نسبی، کیفیت زندگی کاهش می یابد و بالعکس. همچنین بهزیستی جسمانی زنان در دوران شیوع کووید 19کاهش یافته است. پس می توان گفت: هسته اساسی احساس محرومیت نسبی که عدالت است به شدت بر کیفیت زندگی زنان تاثیر گذار است. احساس بی عدالتی معلول شکاف عمیق بین ذهنیت و واقعیت خارجی است. بالطبع با تغییر شرایط و اطلاع رسانی به منظور اصلاح ذهنیت هاست که از احساس محرومیت کاسته می گردد.

  کلیدواژگان: احساس محرومیت نسبی، بهزیستی جسمانی، زنان تهرانی، کووید 19، کیفیت زندگی
 • یعقوب زارعی، محمود علمی* صفحات 27-44
  احساس امنیت را می توان در امان بودن یا در امان حس کردن خود از تهدید تعریف نمود در مقابل احساس ناامنی و ترس بر وضعیتی دلالت دارد که در آن افراد با محیط تهدیدکننده مواجه هستند درواقع زمانی که فرد احساس کند در جامعه و تعاملات اجتماعی خطری جان، مال و سلامتی وی را مورد تهدید و تعرض قرار داده نمی دهد می توان گفت فرد دارای احساس امنیت است. این پژوهش در سال 1397 با موضوع بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و رضایت از زندگی بااحساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز انجام گرفته است؛ که به بررسی ابعاد سه گانه احساس امنیت اجتماعی: امنیت جانی و مالی و سیاسی پرداخته شده است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و روش اجرای تحقیق، روش پیمایشی و ازنظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری کلیه شهروندان 14 تا 65 ساله شهر تبریز بودند که حجم نمونه به دست آمده بر اساس فرمول کوکران برابر با 384 نفر می باشد و از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss 25 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز در حد متوسط می باشد؛ و از میان ابعاد سه گانه احساس امنیت اجتماعی: امنیت جانی و مالی و سیاسی به ترتیب بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی بااحساس امنیت اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین میزان احساس امنیت اجتماعی برحسب سطح تحصیلات متفاوت می باشد. و همچنین میزان احساس امنیت اجتماعی بر حسب جنسیت متفاوت نمی باشد.کلیدواژه ها: احساس امنیت اجتماعی⸲ رضایت از زندگی⸲ مشارکت اجتماعی
  کلیدواژگان: احساس، امنیت، اجتماعی
 • حمید احمدی نژاد*، صالح سلاورزی زاده صفحات 45-61
  فساد به عنوان یکی از اصلی‏ ترین تهدیدات امنیت و رفاه کشورها، سال‏هاست که توجه اندیشمندان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، بویژه که طی سال‏های اخیر این پدیده به یکی از اصلی‏ ترین تهدیدات کشور تبدیل شده است. در این میان، فساد سیاسی به عنوان حساسیت ‏برانگیزترین نوع فساد در ایران ضمن متاثر ساختن امنیت در ابعاد مختلف و کاهش اعتمادعمومی، با این واقعیت ترکیب شده که اغلب تاثیر آن به‏  خوبی درک نمی‏شود. در نتیجه فساد سیاسی در ایران بیش از آن که نیازمند قوانین و نهادهای جدیدی برای مبارزه باشد، به ریشه  ‏یابی دلایل بقاء و ناکامی مبارزه با آن نیاز دارد. هدف این پژوهش ضمن بررسی علت این ناکامی مبارزه با فساد سیاسی، ارایه‏ ی یک الگو به عنوان راهبردی برای موفقیت مبارزه با فساد است. لذا سوال محوری این پژوهش آن است که؛ چه عواملی در ایران منجر به ناکارآمدی مبارزه با فساد سیاسی شده و راهبرد موفقیت‏ آمیز برای این مبارزه چیست؟. یافته‏  های پژوهش برمبنای روش توصیفی - تحلیلی حاکی از آن است که تلقی فساد سیاسی به مساله‏ای عادی و فاقد تهدید وجودی منجر به ناکارآمدی رویکردهای مبارزه با آن شده و لذا امنیتی‏ ساختن راه موثر و واقعی موفقیت مبارزه با آن است.
  کلیدواژگان: فساد، فساد سیاسی، مکتب کپنهاگ، امنیتی‏ کردن، ایران، راهبرد مبارزه
 • رقیه علی محمد، مستوره عزت زاده*، سید عبدالله سجادی جاغرق، افسانه مظفری صفحات 63-83

  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یگانه رادیو و تلویزیون قانونی موجود در کشور برای ورود به عرصه فضای مجازی با چالش های اساسی مواجه است. عدم درک درست از الزامات فضای مجازی سبب شده است که این رسانه نتواند حضور جدی در عرصه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشته باشد. هدف تحقیق، تعیین فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت سازمان صدا و سیما برای فعالیت در فضای مجازی و نیز شناخت روابط علی بین پیامدها و مولفه های تحول در کارکرد فضای مجازی صدا و سیما بود. نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، پیمایش بود. جامعه آماری، کلیه مدیران و کارشناسان ارشد سازمان صدا و سیما در حوزه فضای مجازی در معاونت فضای مجازی و سایر معاونت ها به تعداد 152 نفر بود. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 109 نفر تعیین گردید. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شد. بر اساس نتایج آزمون ها، مولفه   های تحول سازمان صدا و سیما اثر مثبت و مستقیم  و معناداری بر پیامدهای تحول صدا و سیما دارد. تاثیر تبدیل تهدیدها در صدا و سیما برای فعالیت در رسانه های اجتماعی به فرصت ها برای فعالیت در رسانه   های اجتماعی معنادار، مثبت و مستقیم است. نقاط ضعف در صدا و سیما برای فعالیت در رسانه های اجتماعی اثر مثبت، مستقیم  و معناداری بر نقاط قوت در صدا و سیما برای فعالیت در رسانه های اجتماعی دارد.

  کلیدواژگان: صدا و سیما، تحول، فضای مجازی، مدل
 • زهرا سامانی، صادق ملکی آوارسین*، زرین دانشورهریس صفحات 85-103

  هدف این پژوهش ارایه مدل مدیریتی با نگاهی جامعه شناختی برای دانشگاه های سطح یک ایران در سال 1398 است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کمی (توصیفی- همبستگی) است. جامعه پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه های سطح یک ایران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، 182 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه محقق ساخته در56 گویه بود. به منظور بررسی پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایایی RHO_A و پایایی اشتراکی استفاده شده است. برای بررسی روایی محتوایی از نظر اساتید خبره در رشته آموزش عالی و برای ارزیابی روایی سازه از میانگین واریانس استخراج شده استفاده شده است. داده ها در نرم افزارهای SPSS و LISREL با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده در تحلیل عاملی مرتبه اول، 7 مولفه با 38 شاخص تایید شد و در تحلیل عاملی مرتبه دوم، مولفه های ارزیابی کیفیت، سیاست گذاری، الگوهای مدیریت و رهبری، سازو کارهای مالی، خودمختاری، برنامه ریزی و نظارت دولتی، از بار عاملی کافی برای پیش بینی برخوردار بودند. مقدار شاخص GOF (0.569)، نشان داد که الگوی طراحی شده برای مدیریت دانشگاه های دولتی از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی آموزش عالی، مدیریت دانشگاهی، سیاست گذاری، ارزیابی کیفیت
 • رضا سعادتپور، بشیر بیگ بابایی*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 105-124

  گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری ، بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره اندیشی های سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان را از سوی مدیریت شهری ضروری ساخته است . مدیریت شهری با زندگی روزمره شهروندان عجین شده است و هر تصمیمی که در مورد شهر گرفته شود ، مستقیم یا غیرمستقیم آثار مالی و روانی خود را بر روی شهروندان خواهد گذاشت . مطالعه حاضر با این دیدگاه به بررسی و مطالعه عملکرد مدیریت یکپارچه شهر بر امنیت و رفاه اجتماعی پرداخته است . برای این منظور اقدام به طراحی چهل و سه شاخص در سه بعد (مدیریت یکپارچه، امنیت و رفاه اجتماعی) شده است . نتایج نشان داده است که رابطه معنی داری بین مدیریت یکپارچه با امنیت و رفاه وجود دارد . بررسی عملکرد شاخص های بیانگر ده عامل (وجود هماهنگی میان سازمان های اجرایی در ارایه بهتر خدمات شهری ، زمینه سازی برای سرمایه گذاری شهروندان در توسعه شهر ، ایجاد منابع درآمد پایدار شهری و عدم تکیه بر منابع درآمد سنتی نظیر عوارض و فروش تراکم ، تسهیل درروند اداری- زندگی ، کاهش فضاهای بی دفاع شهری ، سازگاری کاربری ها ، بهبود خدمات حمل و نقل عمومی ، مسیولیت پذیری ، اشتغال ، خدمات شهری) کلیدی بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه، امنیت، رفاه اجتماعی، آینده پژوهی، کلان شهر تبریز
 • زهرا عباسعلی زاده، محمد عباس زاده*، مهران صمدی، محمود علمی صفحات 125-141

  با همه گیر شدن و افزایش اعتماد به شبکه های مجازی، این شبکه ها نقش مهمی در ایجاد کمپین های مجازی به عهده گرفته اند. شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به امکانات خود، به کاربران این امکان را می دهند تا با دسترسی به بخش بیشتری از جامعه ، کمپین های مختلفی ایجاد کنند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه اعتماد به شبکه های اجتماعی اینترنتی با ایجاد کمپین های مجازی است. روش پژوهش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را زنان بالای 15 سال ساکن شهرستان ماکو در سال 1400 تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که بین ویژگی های شبکه های اجتماعی مجازی (خود محور بودن کاربران، عدم نظارت رسمی و سانسور محتوا، انگیزه های جهان وطنی) و اعتماد به این شبکه ها و گرایش به ایجاد کمپین های حمایتی همبستگی معنادار مستقیمی وجود دارد. متغیرهای فوق در مدل رگرسیون توانسته اند 33/0 از تغییرات گرایش به ایجاد کمپین های حمایتی را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: اعتماد، شبکه های اجتماعی آنلاین، ایجاد کمپین، زنان
 • لقمان امامقلی*، صادق صالحی، احمد رضایی، اسرین فیضی صفحات 143-163
  هدف پژوهش حاضر تحلیل جامعه  شناسی رفتار حفاظت از محیط زیست در دو شهر سنندج و سلیمانیه است.  اهمیت محیط  زیست چه در ابعاد منطقه ای و ملی و چه در بعد بین المللی ضرورت توجه علمی به عوامل مختلف به   ویژه نقش عوامل انسانی در تخریب یا حفظ محیط  زیست را به همراه داشته است. بنابراین مقایسه شباهت ها و تفاوت های رفتارهای محیط زیستی و  عوامل موثر بر آن می تواند به شناخت بهتر از وضعیت رفتارهای حفاظت از محیط زیست منجر شود. این پژوهش به صورت پیمایش انجام شده است و جامعه آماری شامل 382  از  ساکنین شهرهای سنندج در کشور ایران و سلیمانیه در کشور عراق  بوده که با استفاده از نمونه گیری خوشه   ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. پایایی سوالات آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. با توجه به این امر، فرضیه   هایی حول تفاوت های رفتاری، امکانات و شرایط، خودکارآمدی، نگرش و دانش محیط زیستی این دو شهر مطرح شد. نتایج پژوهش در خصوص شباهت ها بین دو منطقه می توان به ادراک آنها نسبت به توانایی تاثیر بر پیامدهای محیط زیستی اشاره کرد. ساکنین شهرهای سنندج و سلیمانیه دارای خودکارآمدی برابری در میزان تاثیر بر رفتار حفاظت از محیط زیست هستند. همچنین، تفاوت های موجود بین ساکنین شهرهای سنندج و سلیمانیه از نظر رفتارهای حفاظت از محیط زیست به دو شکل است، شکل اول، به پایین بودن امکانات و شرایط برای رفتار حفاظت از محیط   زیست در سلیمانیه نسبت به سنندج بر می گردد. شکل دوم به مسیولانه بودن به رفتار حفاظت از محیط زیست، زیست محورانه بودن نگرش محیط زیستی و درک و ارزیابی محیط زیستی ساکنین شهر سلیمانیه در جهت حفاظت از محیط زیست نسبت به ساکنین شهر سنندج اشاره دارد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی محیط زیست، رفتار حفاظت از محیط زیست، سنندج، سلیمانیه، پیمایش
 • محمد رشیدی، سید محمد ایازی*، سید محمد باقری حجتی، مهدی مهریزی صفحات 179-195

  حوزه جامعه شناختی عدالت اقتصادی یکی از مهم ترین و آشکارترین حوزه های عدالت اسلامی است که قرآن در ضمن آیات مختلفی طرح کرده است. حوزه اجتماعی عدالت اقتصادی در قرآن بر پایه حفظ حریم مالی دیگران و تشویق به کار و برقراری مساوات و برابری در معاملات بنا شده است و در سه مرحله مبدا محور، فرایند محور، نتیجه محور قابل بررسی است. رعایت عدالت اقتصادی جامعه شناختی یکی از زمینه های تعالی و رشد جامعه است که مفسران قرآن کریم اهتمام بالغی در تفسیر این قبیل از آیات نموده اند و سعی کرده اند با تبیین و تفسیر دقیق این آیات ابعاد و شاخصه های نظریه عدالت جامعه شناختی  اقتصادی  قرآنی را مشخص کنند. این پژوهش   به روش تحلیلی- توصیفی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی در  تفسیر المیزان به بررسی مصادیق عدالت اجتماعی اقتصادی  در ضمن سه محور مذکور می پردازد و مصادیق عدالت اقتصادی جامعه شناختی را  مورد سنجش و بررسی قرار می دهد و به چگونگی روش مفسر در استخراج مصادیق از آیات قرآن می پردازد. علامه طباطبایی با تکیه بر مفاهیم فلسفی و یا آگاهی از آیین کشورداری و نظام عدلیه الهی به تشریح روشنگرانه و دقیق مصادیق جامعه شناختی پرداخته است  و در موارد مورد نیاز، مثال ها  و نمونه های  تاریخی و روایی را در لابه لای تفسیر گنجانده است.

  کلیدواژگان: قرآن، مصادیق عدالت اقتصادی، تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، جامعه شناختی اقتصادی
|
 • Leila Sadat Fenderesi, Afsaneh Edrisi *, Maysam Mousaei Pages 7-26

  Investigating justice in gender relations is one of the most complex concepts in recent decades, the importance of which has been recognized by international organizations for social, human development and quality of life. This article is looking for an answer to the question of what the feeling of relative deprivation has to do with the  quality of life of women. The statistical population was made up of women aged 18 and over who lived in Tehran in 1400. Survey research method and information has been collected by face-to-face interview technique in the form of a questionnaire. The sample size is 404 people and the samples have been selected from five regions by random urban block sampling method. To judge the hypotheses, correlation coefficient test (Pearson, Spearman), independent F, correlation T and univariate regression were used. Findings show: variables (age, level of education, number of family members, income, marital status, family forms) are not significant with quality of life. But as the feeling of relative deprivation increases, the quality of life decreases and vice versa. Also, the physical well-being of women has decreased during the outbreak of Covid-19. So it can be said: the basic core of the feeling of relative deprivation, which is justice, strongly affects the quality of life of women. The feeling of injustice is the result of a deep gap between subjectivity and external reality. Of course, the feeling of deprivation is reduced by changing the conditions and providing information in order to correct mentalities.

  Keywords: Relative Deprivation, Physical well-being, Tehrani women, COVID-19, quality of life
 • Yaghoub Zarei Kordkandi, Mahmoud Elmi * Pages 27-44
  A sense of security can be defined as feeling safe or secure from a threat. In contrast, a sense of insecurity and fear refers to a situation in which people are exposed to a threatening environment. It does not threaten or attack his property and health. It can be said that the person has a sense of security. This study was conducted in 1397 with the subject of investigating the relationship between social participation and life satisfaction with a sense of social security among the citizens of Tabriz; Which examines the three dimensions of the feeling of social security: life, financial and political security. The type of research in this research is applied and the research method is survey method and in terms of scope, it is expansive and in terms of time is cross-sectional. The statistical population was all citizens aged 14 to 65 years in Tabriz. The sample size according to Cochran's formula is 384 people and multi-stage cluster sampling method has been used. The measuring tool is a questionnaire. SPSS 25 software was used to analyze the data. The results show that the level of social security among the citizens of Tabriz is moderate; And among the three dimensions of the feeling of social security: life, financial and political security have the highest amount, respectively. The results of testing the hypotheses show that there is a positive and significant correlation between life satisfaction and social participation with a sense of social security. Also, the level of feeling of social security varies according to the level of education. Also, the level of social security does not vary by gender.
  Keywords: feeling of social security, life satisfaction, Social Participation
 • Hamid Ahmadinejad *, Saleh Salavarzi Zadeh Pages 45-61
  Corruption, as one of the main threats to the security and prosperity of countries, has attracted the attention of thinkers and policy makers for years. The Islamic Republic of Iran is not an exception to this rule, especially since this phenomenon has become one of the main threats to the country in recent years. Political corruption, as the most sensitive type of corruption in Iran, while affecting security in various dimensions and reducing public trust, is combined with the fact that its impact is often not well understood. As a result, political corruption in Iran needs more than new laws and institutions to fight it, it needs to find the root of the reasons for survival and failure to fight it. The purpose of this research is to present a model as a strategy for the success of the fight against corruption while investigating the cause of this failure in the fight against political corruption. Therefore, the central question of this research is; What factors in Iran have led to the ineffectiveness of the fight against political corruption, and what is the successful strategy for this fight? The findings of the research based on the descriptive-analytical method indicate that considering political corruption as a normal problem without an existential threat has led to the ineffectiveness of the approaches to combat it, and therefore securitization is the effective and real way to successfully combat it.
  Keywords: political corruption, Copenhagen School, Securitization, Iran, Struggle Strategy
 • Roghayeh Ali Mohammad, Mastoreh Ezzatzadeh *, Syed Abdullah Sajjadi Jaghargh, Afsaneh Mozafari Legend Pages 63-83

  Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, as the only legal radio and television in the country, is facing major challenges to enter the virtual space. The lack of proper understanding of the requirements of virtual space has caused this media to not be able to have a serious presence in the field of virtual space and social networks. The purpose of the research was to determine the opportunities, threats, weaknesses and strengths of the broadcasting organization to operate in the virtual space and also to know the causal relationships between the consequences and components of the transformation in the functioning of the virtual space of the broadcasting. The type of research was applied and the research method was survey. The statistical population consisted of all managers and senior experts of the Broadcasting Organization in the field of virtual space in the deputy space of virtual space and other deputy offices in the number of 152 people. The sample size was determined by Cochran's formula to the number of 109 people. The statistical sample was selected using stratified random sampling method. Based on the results of the tests, the transformation components of the broadcasting organization have a positive, direct and significant effect on the consequences of the transformation of the broadcasting organization. The effect of turning threats in radio and television for social media activity into opportunities for social media activity is meaningful, positive and direct. Weaknesses in radio and television for social media activity have a positive, direct and significant effect on radio and television strengths for social media activity.

  Keywords: Radio, Television, transformation, Virtual space, model
 • Zahra Samani, Sadegh Maleki Avarsin *, Zarrin Daneshvar Heris Pages 85-103

  The purpose of this study is to Present a management model with a sociological perspective for public universities of Iran (Top universities) in 2018. The presented research was a quantitative descriptive-correlational study. The research population was the faculty members of level-one universities in Iran. Using proportionate stratified random sampling, 182 people were selected as the sample. The measurement instrument was a researcher-made questionnaire with 56 items. Cronbach's alpha, combined reliability, RHO_A reliability, and shared reliability were used to evaluate the reliability of the measuring instrument. The mean-variance was used to evaluate the content validity from the point of view of professors in the field of higher education and to evaluate the construct validity. Data were analyzed in SPSS and LISREL software by structural equation modeling. Based on the results obtained in the first-order factor analysis, 7 components with 38 indicators were approved, and in the second-order factor analysis, the components of quality evaluation, policy-making, management and leadership patterns, financial mechanisms, autonomy, government planning, and oversight, Had a sufficient factor to predict. The value of the GOF index (0.569) showed that the model designed for public universities' management is a good fit.

  Keywords: sociology of higher education, academic management, policy making, quality assessment
 • Reza Saadatpoor, Bshir Beygbabayie *, Karim Hosseinzadeh Dalir Pages 105-124

  The expansion of urbanization, followed by the specific problems of urban life, has made it increasingly necessary for the city administration to pay attention to useful strategies and solutions to optimize the lives of citizens. Urban management is intertwined with the daily lives of citizens. Any decision made about the city will have a direct or indirect financial and psychological impact on citizens. The present study examines and studies the performance of integrated city management on social security and welfare with the same perspective. For this purpose, 43 indicators have been designed in three dimensions (integrated management, security and social welfare). The results show that there is a significant relationship between integrated management and security and welfare at the level of sig = 0. Also, the performance of indicators indicating 10 factors (existence of coordination between executive organizations in providing better urban services, paving the way for citizens to invest in urban development, creating sustainable urban revenue sources and not relying on traditional revenue sources such as tolls and density sales, facilitating administrative processes - Life, reduction of vulnerable urban spaces, adaptation of uses, improvement of public transportation services, responsibility, employment, urban services) have been key. Also, the results of scenario writing show 4 strong scenarios, 780 weak scenarios, and 21 possible scenarios, which among the possible scenarios, the desired situation shows the highest probability of realization compared to othersituations.

  Keywords: Integrated Management, Security, social welfare, Futures studies, Tabriz Metropolis
 • Zahra Abbasalizadeh, Mohammad Abbaszadeh *, Mahran Samadi, Mahmoud Elmh Pages 125-141

  With the spread and increasing trust in virtual networks, these networks have assumed an important role in creating virtual campaigns. According to their facilities, virtual social networks allow users to create different campaigns by reaching a larger part of society. The purpose of this research is to study the relationship between trust in social networks and the creation of virtual campaigns. The research method was a survey and a questionnaire tool was used to collect data. The statistical population of the research consists of women over 15 years of age living in Mako city in 1400, who were selected as a sample by using a simple random sampling method. The findings show that there is a direct significant correlation between the characteristics of virtual social networks (self-centeredness of users, lack of official supervision and censorship of content, cosmopolitan motives) and trust in these networks and the tendency to create support campaigns. The above variables in the regression model have been able to explain 0.33 of the changes in the tendency to create support campaigns.

  Keywords: Trust, Online Social Networks, campaign creation, Women
 • Lughman Emamgoli *, Sadegh Salhi, Ahmad Rezaei, Asrin Fazi Pages 143-163
  The importance of the environment in the regional and national and international dimensions has brought the necessity of scientific attention to various factors, especially the role of human factors in destroying or preserving the environment. Therefore, comparing the doubts and differences of environmental behaviors and the factors affecting them can lead to a better understanding of the status of environmental protection behaviors. This research was conducted as a survey and the statistical sample included 382 residents of the cities of Sanandaj in Iran and Sulaymaniyah in Iraq, who were selected using the cluster sampling method. The reliability of its questions has been evaluated using Cronbach'salpha coefficient. The results of the research regarding the similarities between the two regions can be referred to their perception of the ability to influence the environmental consequences. Residents of Sanandaj and Sulaymaniyah cities have equal self-efficacy in the degree of influence on environmental protection behavior. Also, the differences between the residents of the cities of Sanandaj and Sulaymaniyah in terms of environmental protection behaviors are in two forms. The first form is due to the low facilities and conditions for environmental protection behavior in Sulaymaniyah compared to Sanandaj.The second figure refers to the high level of environmental protection behavior, environmental attitude and environmental knowledge of the residents of Sulaymaniyah city in the direction of environmental protection compared to the residents of Sanandaj city. Finally, the effect of the mentioned variables on the environmental protection behavior of the residents of Sanandaj and Sulaymaniyah cities was tested.
  Keywords: environmental sociology, environmental protection behavior, Sanandaj, Sulaymaniyah, survey
 • Mohammad Rashidi, Seyyed Mohammad Ayazi *, Seyyed Mohammad Bagheri Hojjati, Mahdi Mehrizi Pages 179-195

  The sociological field of economic justice is one of the most important and obvious areas of Islamic justice that the Qur'an has proposed in various verses. The social field of economic justice in the Qur'an is based on preserving the financial privacy of others and encouraging work and establishing equality in transactions, and it can be examined in three stages: origin-oriented, process-oriented, and result-oriented. Observance of sociological economic justice is one of the fields of excellence and development of the society, and the interpreters of the Holy Quran have taken great care in interpreting such verses and have tried to define the dimensions and indicators of the Quranic economic sociological justice theory by explaining and accurately interpreting these verses. This research, based on the analytical-descriptive method of Allameh Tabataba'i in Tafsir al-Mizan, examines examples of social and economic justice in addition to the three mentioned axes, and evaluates and examines examples of sociological economic justice and how the interpreter's method in extracting examples from the verses of the Qur'an. will pay. Allameh Tabatabaei, relying on philosophical concepts or knowledge of statecraft and the divine justice system, has explained the sociological examples in an enlightening and precise way, and in the necessary cases, he has included historical and narrative examples in the commentary.

  Keywords: Qur', an, examples of social justice, Tafsir al-Mizan, Allameh Tabatabai, Economic sociology