فهرست مطالب

دین پژوهی و کارآمدی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

نشریه دین پژوهی و کارآمدی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حجت افتخاری، عفت افتخاری*، جابر افتخاری صفحات 1-17
  دین گریزی پدیده ای نسبتا نوظهور در جامعه دین گرای ایران اسلامی است که جوانان و دانشجویان کشور را تهدید می نماید. از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل، زمینه ها و پیامدها دین گریزی و راهکارهای برون رفت دانشجویان از آن با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. قلمرو پژوهش مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان بود و مشارکت کنندگان به صورت هدفمند بااستفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه-ساختاریافته استفاده شد. به این صورت که پس از مصاحبه با 14 نفر و رسیدن به نقطه اشباع، داده-های به دست آمده مطابق کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) اشتراوس و کوربین با نرم افزار مکس کیودا تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مسایل مالی و دینی، تربیت نادرست و تهاجم فرهنگی به عنوان شرایط علی، زمینه های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و محیطی و اجتماعی به-عنوان شرایط زمینه ای، عواقب شخصی و عواقب اجتماعی به عنوان پیامدها و روشنگری دینی و آموزش هدفمند به عنوان استراتژی یا راهکارهای جلوگیری از دین گریزی می باشند. لذا باتوجه به پشتوانه غنی متون دینی و فرهنگی پیشنهاد می شود برنامه های مدون و منسجمی جهت تربیت دینی و برون رفت از دین گریزی طراحی و با نهایت دقت در سطوح مختلف جامعه اجرا شود.
  کلیدواژگان: دین گریزی، دانشجویان، پدیدارشناسی، تجربه زیسته، باهنر کرمان
 • محسن زنگنه، محمد غفاری فرد*، سلمان دولت یار صفحات 19-39
  حرمت ربا در قرآن و روایات به صراحت نکوهیده شده و ازجمله ضروریات دین مبین اسلام به شمار می رود. در تحقیق حاضر ابتدا، بارزترین و موثرترین مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا با ارایه دلایل عقلی و نقلی، با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله مورد شناسایی قرارگرفته است که این مشخصه ها عبارت است از: «عدم افزایش و برکت اموال در زندگی اقتصادی»، «بازدارنده از تلاش های اقتصادی سازنده»، «تضعیف عواطف انسانی»، «استثمار توده ها»، «ظلم»، «افزایش فقر»، «ایجاد شکاف طبقاتی»، «کاهش پرداخت صدقه و زکات»، «عدم پیشرفت و توسعه»، «منافی عفت» و «عدم انجام کارهای خیر». سپس هریک از این مشخصه ها در جامعه آماری خبرگان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر شهرهای تهران و قم تامین داده شده و موردبررسی قرارگرفته است. در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون T-TEST تاثیرگذاری و یا عدم تاثیرگذاری هر یک از مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا موردبررسی قرارگرفته است. همه ی مشخصه های ذکر شده به جز «منافی عفت» مورد تایید اندیشمندان اقتصادی معاصر قرارگرفته است. سپس با استفاده از آزمون فریدمن میزان اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از مشخصه ها، موردبررسی قرارگرفته است. «بازدارندگی از تلاش های اقتصادی سازنده» از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر به عنوان مهم ترین حکمت و فلسفه حرمت ربا شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: : ربا، حکمت حرمت ربا، اندیشمندان معاصز، ازمون T
 • میثم شاه ملکی*، حسن ملکی، مصطفی قادری، غلامرضا مصباحی مقدم صفحات 41-58
  از مسایل جدید در تعلیم و تربیت کشورهای پیشرفته وارد کردن برنامه هایی برای آموزش مسایل اقتصادی در سیستم تعلیم و تربیت آن کشور،در کنار آموزش مهارت های اولیه و ضروری است که این مساله ناشی از اهمیت و ضرورت روزافزون این موضوع می باشد. این پژوهش با هدف مشخص کردن مولفه های تربیت اقتصادی در حوزه توزیع بر اساس آیات قرآن انجام گرفته است و روش انجام پژوهش تحلیل متن به روش قیاسی- استقرایی بوده است که میدان پژوهش آیات قرآن است که تمام آیات قرآن مورد مداقه و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، آیات مرتبط با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که به جهت دریافت تایید نظر متخصصان علوم قرآنی و اقتصادی از میان اساتید اقتصادی و قرآنی دانشگاه های سطح تهران،به روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر از اساتید جهت بررسی تناسب مقوله های استخراج شده با اهداف پژوهش انتخاب و مورد پرسش و مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند.یافته های پژوهش بر اساس قرآن شامل استخراج 9 مولفه، ذیل مفهوم توزیع، عبارتند از : اجتناب از مفاسد اقتصادی، انفاق و بخشش، پرهیز از بخل، مقابله با تحریم، نفی ثروت اندوزی، عدالت و انصاف،مالیات، مسیولیت پذیری مالی و قرض الحسنه،شناسایی و استخراج شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، مولفه اقتصادی، تربیت اقتصادی، آموزه های قرآنی، توزیع
 • سید علی فارغ*، یاسمن حاجیان فروشانی صفحات 59-73
  دغدغه اصلی مقوله دیزاین در طراحی پژوهی، عبارت است از فرآیند ایجاد یک ایده در غالب راهبرد و راهکار برای مواجهه با یک مسیله خاص و اقدام عملی برای حل آن به گونه ای که توجه به «زمینه» ی مسیله، بخش جدایی ناپذیر فرآیند مذکور است. از سوی دیگر اندیشمندان بزرگ اسلامی، از دیسیپلین فقه نیز با عنوان «صناعت» یاد می کنند؛ به گونه ای که فقیه برای پاسخ به مسایل کنونی با توجه به ظرف و زمینه ی آن ها ، بهترین تبیین شرعی را استنباط و ارایه میکند؛ فلذا با دیدگاهی تطبیقی نه تنها دو دیسیپلین یادشده در تعارض با یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه می توان هر دو را متعلق به حوزه هایی از معرفت بشری دانست که ضمن منفک بودن از دیگر حوزه های معرفتی که صرفا بر شناخت محض تاکید دارند، حکمت عملی ناظر بر مقولات آینده و طراحی در برمی گیرد؛ در همین راستا پژوهش کیفی حاضر در دسته ی پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و با به کار بستن روش توصیفی- تحلیلی، پرداختن به مضامین مشترک قابل طرح در دو دیسیپلین فقه و دیزاین را که نقشی اساسی در ترسیم آینده های مرجح دارند، از جمله دغدغه ی حل مسیله، نقش منبع معرفتی شهود، استراتژی منطقی ربایشی و پژوهش از طریق طراحی به مثابه روش شناسی، در دستور کار خود قرار داده است.
  کلیدواژگان: طراحی پژوهی، دین پژوهی، آینده پژوهی، دیزاین، فقه پویا
 • محمد مهدوی*، زینب احمدپور، فاطمه نگهبان قراملکی صفحات 75-88

  بهزیستی معنوی از منظر قرآن، در واقع ارتباط بنده با خداست و در سایه این ارتباط معنوی انسان به آرامش حقیقی دست پیدا می کند و از ناملایمات و دل نگرانی ها رها می شود. از این رو پژوهش با هدف بررسی رابطه انس با قرآن و بهزیستی معنوی انجام گرفته است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی_مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1400-1401 می باشد که 378 نفر بر اساس فرمول کوکران و به وسیله نمونه گیری تصادفی_ساده انتخاب گشته است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد انس با قرآن و پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزین و والیسون(1983) است. همچنین داده ها با آزمون های تی، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و به وسیله نرم افزارSPSS 25 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان بهزیستی معنوی و میزان انس با قرآن در بین دانشجویان در حد متوسط به بالا می باشد. همچنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای بهزیستی معنوی و ابعاد آن(بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی) با متغیر انس با قرآن، در سطح اطمینان 99درصد رابطه مثبت و معنی دار می باشد. همچنین میانگین بهزیستی معنوی افراد متاهل از میانگین بهزیستی معنوی افراد مجرد بیشتر است.

  کلیدواژگان: انس با قرآن، بهزیستی معنوی، بهزیستی مذهبی، دانشگاه تبریز، دانشجویان
 • فاطمه السادات هاشمیان*، عبدالحسین خسروپناه صفحات 89-103
  هویت و عقلانیت و مبانی تعریف شده برای انسان، بنیان تشکیل نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترینارکان زندگی اجتماعی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش حکمی-اجتهادی، به دنبال تبیین علی روابط میانمبانی انسان شناختی و اصول بایسته نظام اقتصادی بوده و مبتنی بر داده های کتابخانه‏ای انجام گرفته است. از جملهمتفکران برجسته جهان اسلام که با تحلیل نظریات انسان شناختی ایشان می توان نظام اقتصادی اسلامی جامعی را ارایه نمود، علامه طباطبایی(ره) است. بنابر یافته های این تحقیق، مبانی انسان شناختی علامه با بیان نظریه فطرتمندی،غایتمندی، ذوابعاد بودن انسان، سعادت طلبی، کرامت، عدالت در قوای انسانی و اصل مملوکیت انسان، ضرورتابتنای نظام اقتصادی بر وحی و فطرت و شکل گیری آن در راستای قرب الهی، لزوم تحقق نظام اقتصادیفضیلت محور و توجه به سعادت حداکثری در این نظام، لزوم حفظ کرامت انسانی و ضرورت تحقق نظام اقتصادیعدالت محور و نیز مالکیت عرضی انسان در این ساختار را اثبات نموده و به این ترتیب نظام اقتصادی مطلوب راارایه می دهد. انجام فعالیت اقتصادی تحت چنین ساختاری، سبب ترجیح سعادت اخروی بر سود دنیوی و توجهتوامان به امر دنیا و آخرت و یکی از عوامل تحقق حیات طیبه و زندگی گوارای انسانی می باشد.
  کلیدواژگان: مبانی انسان شناختی، نظام اقتصادی، اسلام، علامه طباطبایی
|
 • Hojjat Eftekhari, Effat Eftekhari *, Jaber Eftekhari Pages 1-17
  Apostasy is a relatively emerging phenomenon in the religious society of Islamic Iran, which threatens the youth and students of this country. Therefore, the present study was conducted through a qualitative and phenomenological way in order to investigate the factors, contexts and consequences of Apostasy and the students' outgoing solutions. The scope of this study included the students of Bahonar University of Kerman, the participants were selected purposefully using the snowball sampling. In order to collect data, semi-structured interviews were used and the data obtained reached saturation by interviewing 14 people. To analyze the collected data, Strauss and Corbin's three-step coding (open, axial and selective) and MAXQDA 12 software were used as data analysis tool. The results of the present study showed that financial and religious issues, incorrect upbringing and cultural invasion were considered as causal conditions, cultural, economic, religious, environmental and social factors as context conditions, personal and social factors as consequences, religious enlightenment and targeted education as strategies or solutions to prevent apostasy. , it is suggested that codified and coherent programs for religious education and getting out of apostasy should be designed and be implemented with utmost precision at different levels of society.
  Keywords: atheism, students, Phenomenology, lived experience, Bahaner Kerman
 • Mohsen Zangene, Mohammad Ghaffarifard *, Salman Dolatyar Pages 19-39
  The sanctity of usury is not explicitly condemned in the Qur'an and hadiths . In the present study, first, the most obvious and effective characteristics of the wisdom and philosophy of usury are identified by presenting rational and narrative reasons, using the Delphi method in three stages, which are: "No increase and blessing of property in economic life , "Hindering constructive economic efforts", "weakening human emotions", "exploiting the masses", "oppression", "increasing poverty", "creating a class divide", "reducing the payment of alms and zakat", "lack of progress and development" , "Contrary to chastity" and "not doing good deeds". Then, each of these characteristics has been provided and studied in the statistical community of economic experts of universities and prestigious scientific centers in Tehran and Qom. At this stage, using the T-TEST test, the effectiveness or ineffectiveness of each of the characteristics of wisdom and philosophy of usury has been examined. All of the above characteristics have been confirmed by contemporary economic thinkers except "immorality". Then, using Friedman test, the importance and effectiveness of each of the characteristics have been investigated. "Deterrence from constructive economic endeavors" has been recognized by contemporary economic thinkers as the most important wisdom and philosophy of usury.
  Keywords: Riba, the sanctity of riba, contemporary experts, T test
 • Meysam Shahmaleki *, Hassan Malaki, Mostafa Ghaderi, Gholamreza Mesbah Moghadam Pages 41-58
  Programs for teaching economic issues with the goal of economic education besides teaching other basic skills are becoming an essential element of school curriculums in developed countries which shows the increasing importance and necessity of such trainings.This research was conducted with the aim of determining the components of economic education in the field of distribution based on the verses of the Quran.The method of conducting the research has been text analysis using deductive-inductive method. The scope of the research encompassed the verses of the Holy Quran, all the verses of the Quran were scrutinized and the verses related to the subject of the research were analyzed using the purposive sampling method.A researcher-made questionnaire was also used to get the approval of experts in Quranic and economic sciences from the Economic and Quranic professors teaching at universities in Tehran.Ten professors were selected by purposive sampling to confirm the relation of the extracted categories with the objectives of the research and they were interviewed with questions in the form of semi-structured interviews.In the end nine components were identified under the concept of distribution including:avoiding economic corruption,donation and charity,avoiding stinginess,confronting sanctions,disapproval of wealth accumulation,justice and fairness, taxation,financial responsibility and interest-free loans.
  Keywords: Quran, economic components, economic education, Quranic teachings, Distribution
 • Seyed Ali Faregh *, Yasaman Hajian Foroushani Pages 59-73
  The main concern of the design category in design studies is the process of creating an idea in the majority of strategies and solutions to face a specific problem and practical action to solve it in such a way that paying attention to the "context" of the problem is an integral part of the mentioned process. On the other hand, great Islamic thinkers also refer to the discipline of jurisprudence as "Sanaat"; In such a way that the jurist infers and presents the best Shariah explanation to answer current issues according to their content and context; Therefore, from a comparative point of view, not only the two mentioned disciplines are not in conflict with each other; Rather, both of them can be considered as belonging to areas of human knowledge that, while being separate from other areas of knowledge that only emphasize pure knowledge, include practical wisdom that oversees the categories of the future and design; In this regard, the current qualitative research is included in the category of applied research, and by using the descriptive-analytical method, it deals with the common themes that can be proposed in the two disciplines of jurisprudence and design.
  Keywords: Design studies, Religious studies, Future Studies, Design, Dynamic Jurisprudence
 • Mohammad Mahdavi *, Zeinab Ahmadpoor, Fatemeh Negahban Pages 75-88

  Spiritual well-being from the Qur'an's point of view is actually the servant's relationship with God, and in the shadow of this spiritual relationship, man attains true peace and is freed from adversities and worries. Therefore, this research has been conducted with the aim of investigating the relationship between human beings and the Qur'an and spiritual well-being.The current research is descriptive-cross-sectional. The statistical population includes all students of Tabriz University in the academic year of 1401-1400, of which 378 were selected based on Cochran's formula and by simple random sampling. The research tool is Anas standard questionnaire with Quran and spiritual well-being questionnaire Palotzin and Wallison (1983). Also, the data were analyzed by t-test, one-way analysis of variance, Pearson correlation coefficient and linear regression and by SPSS 25 software. The results of the research indicate that the level of spiritual well-being and the level of familiarity with the Quran among students is medium to high. Also, the value of Pearson's correlation coefficient between spiritual well-being variables and its dimensions (existential well-being and religious well-being) with the variable of intimacy with the Qur'an is a positive and significant relationship at the 99% confidence level. Also

  Keywords: Familiarity with the Qur', an, Spiritual Well-being, religious welfare, Tabriz University, students
 • Fateme Hashemian *, Abdolhosein Khosroopanah Pages 89-103
  Identity and rationality and the foundations defined for humans, the foundation of the formation of the economic system as one of the most importantIt is the pillars of social life. The present research, using the ijtihad method, seeks to explain the causal relationships betweenThe anthropological foundations and principles of the economic system are based on library data. IncludingThe prominent thinkers of the Islamic world, who can present a comprehensive Islamic economic system by analyzing his anthropological theories, is Allameh Tabatabai (RA).According to the findings of this research, Allameh's anthropological foundations by expressing the theory of naturePurposefulness, multidimensionality of man, hedonism, dignity, justice in human powers and the principle of human ownership, the need to preserve human dignity and the need to realize the economic systemIt has proved the justice-oriented as well as the temporal ownership of man in this structure and thus the desired economic systemOffers. Carrying out economic activity under such a structure causes the preference of hereafter happiness over worldly profit and attentionTwins are important for this world and the hereafter, and one of the factors for the realization of a good life and a happy human life
  Keywords: anthropological foundations, economic system, Islam, Allameh Tabatabai