فهرست مطالب

مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1402)

نشریه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید حسین احمدی لنگری، منصور گرکز* صفحات 7-34
  هدف
  هدف پژوهش حاضر افزایش درک چارچوب های اخلاقی و قوانین رفتار حرفه ای و نحوه استفاده از این چارچوب ها در تصمیم گیری اخلاقی است.
  روش
  این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان گلستان، در فاصله زمانی مهر تا آبان ماه 1400 بودند. 239 پاسخنامه از جامعه مورد مطالعه دریافت شد. داده ها ابتدا در نرم افزار اکسل وارد شده، سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه (3)، با استفاده از مدل معادلات ساختاری، روابط بین متغیرهای دو فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آیین نامه رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا و هییت استانداردهای اخلاق بین المللی حسابداران، به عنوان کدهای حرفه ای حسابداران، و الماس تقلب به عنوان قدرت تصمیم گیری حسابداران، در چارچوب های اخلاقی چندگانه حسابداری، تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  در حرفه حسابداری، مسایل حوزه اخلاقی بسیار حایز اهمیت است. به طوری که میزان حساسیت پیرامون گروه های فعال در این حوزه، از منظر اخلاقی و کدهای حرفه ای رفتار، دوچندان می شود. ارتباط دو سویه جامعه و حرفه، شرایطی را ایجاد می کند که ناگزیر باید تابع ضوابط دقیقی باشد که دو طرف را به حقوق یکدیگر آگاه کند. از آنجایی که حسابداران بیشتر در معرض چارچوب ها و کدهای حرفه ای قرار می گیرند، بنابراین، باید طوری رفتار کنند که گویی رفتارشان در حال رعایت یک قانون اخلاقی جهانی است. بدین ترتیب حسابداران ملزم به رعایت اصول اساسی صداقت، عینیت، صلاحیت حرفه ای و دقت لازم، رازداری و رفتار حرفه ای هستند.
  کلیدواژگان: اخلاق حسابداری، کدهای حرفه ای رفتار، اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی
 • نفیسه قمی، مژگان صفا*، زهره حاجیها، رضا غلامی جمکرانی صفحات 35-56
  هدف
  هدف این مطالعه، تبیین نظری ویژگی رفتاری بیش اطمینانی مدیران، در تصمیم گیری های مدیریتی است.
  روش
  روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری- تحلیلی است.
  یافته ها
  مدیرانی که دارای اعتمادبه نفس بالا هستند، اکثرا نسبت به تصمیمات خود و نتایج آن ها در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری، بسیار خوش بین می باشند. ریسک گزارشگری مالی در شرکت هایی که مدیران آن ها دارای خوش بینی هستند، شدیدتر است.
  نتیجه گیری
  در حالت کلی، سطح مطلوبی از اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت وجود دارد. زمانی که این سطح مطلوب حاصل بشود، اعتمادبه نفس مدیران ارشد مزایای بیشتری را به ارمغان می آورد و در عین حال فراتر از این حد مطلوب اعتمادبه نفس، منجربه سرمایه گذاری ناکارآمد خواهد شد و ممکن است که به ارزش شرکت آسیب برساند. به قانون گذارانو صاحبان سهام شرکت ها پیشنهاد می شود به منظور کاهش احتمال انحراف در گزارشگری مالی شرکت ها، به ویژگی های مدیران و میزان پایبندی آنها به اجرای استانداردها و اصول حسابداری توجه کنند. در این راستا بهبود ساختار سازمانی شرکت ها می تواند تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: بیش اطمینانی، گزارشگری مالی، مدیران، تصمیم گیری های مدیریتی
 • رامتین فلاحت، فاطمه صمدی*، مصطفی تیله نوئی صفحات 57-90
  هدف
  دسترسی به وجوه نقد برای شرکت ها، در تحقق برنامه های سرمایه گذاری بسیار کلیدی است، اما ممکن است در شرایط مختلف، تاثیرپذیری سرمایه گذاری از جریان نقد تغییر کند. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد پرداخته است.
  روش
  نمونه آماری مورد مطالعه شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه هشت فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و رگرسیون پروبیت، در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند.
  یافته ها
  جریان نقد تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری دارد. همچنین محدودیت مالی، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد را افزایش می دهد، ولی بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر حساسیت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد ندارد. با این وجود، زمانی که تعامل محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران، در نظر گرفته می شود، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد، تقویت می شود که حاکی از نقش مهم محدودیت مالی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه با حمایت از تیوری حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد، نشان می دهد که محدودیت مالی، بیش اعتمادی مدیران و جریان های نقد، همگی نقشی حیاتی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: جریان نقد، بیش سرمایه گذاری، محدودیت مالی، بیش اعتمادی مدیران
 • حسین احمدپور*، اکبر کنعانی صفحات 91-122
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع جنسیتی در هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری مسیولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1393-1400 است.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند، از این میان، 105 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها نیز از داده های تابلویی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که تنوع جنسیتی در هیات مدیره، رابطه مثبت و معناداری با مسیولیت پذیری اجتماعی دارد. همچنین تنوع جنسیتی در هیات مدیره، رابطه منفی و معناداری با اجتناب مالیاتی دارد. مسیولیت پذیری اجتماعی رابطه بین تنوع جنسیتی در هیات مدیره، با اجتناب مالیاتی را تشدید می کند.
  نتیجه گیری
  به مدیران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پیشنهاد می شود با وجود تاثیر تنوع جنسیتی در هیات مدیره، به منظور جلوگیری از اعمال رفتار فرصت طلبانه مدیران و اجتناب مالیاتی شرکت، در تصمیم گیری های خود به تنوع جنسیتی در هیات مدیره توجه بیشتری کنند. به حسابرسان مالیاتی نیز توصیه می شود به شرکت هایی که فعالیت های غیرمسیولانه اجتماعی دارند، توجه بیشتری نشان دهند؛ زیرا امکان فعالیت های اجتناب مالیاتی در آن شرکت ها بیشتر از دیگران است. مدیران شرکت هایی که مسیولیت اجتماعی بیشتری داشته اند، می توانند با ارایه صورت های مالی شفاف و با پررنگ نشان دادن اینکه در برابر سهامداران احساس مسیولیت بیشتری دارند، برای جذب سرمایه بیشتر اقدام کنند.
  کلیدواژگان: تنوع جنسیتی، اجتناب مالیاتی، مسئولیت پذیری اجتماعی، هیات مدیره
 • امید احمدی، آرش جهانگیری بابادی*، خاطره عالمی صفحات 123-146
  هدف
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل اثرگذاری در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دو شکل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، بر روی این دو شاخص اقتصاد کلان برای دوره 1370 تا 1400 می باشد. در این مطالعه برای برآورد ضرایب، با توجه به نتیجه آزمون ریشه واحد و ایستایی متغیرها در سطح و با یک وقفه گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که هر دو مدل (متغیر وابسته مدل اول: تورم، و متغیر وابسته مدل دوم: تولید ناخالص داخلی) دارای روابط بلندمدت می باشند. در مدل نخست، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، مالیات ها دارای اثرات تورمی بوده، و از سوی دیگر، برخلاف انتظار گروهی از کارشناسان، تحمیل مالیات ها در بلندمدت، تولید ناخالص را بهبود خواهد بخشید. همچنین مقدار ECT(-1) برای هر دو مدل به صورت مورد انتظار و برابر 775/0- و 901/0- می باشد که به معنای بازگشت به تعادل بلندمدت در کمتر از دو دوره، پس از ورود شوک می باشد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود با بررسی سایر متغیرهای مالی کلان، نسبت به ارزیابی سایر متغیرها و اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصاد کلان توجه بیشتری مبذول گردد.
  کلیدواژگان: تورم، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، تولید ناخالص داخلی، روش خود توضیحی با وقفه های گسترده، مالیات بر تولید
 • آناهیتا زندی* صفحات 147-180
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی استفاده از کلان داده در رابطه میان حاکمیت هییت مدیره و تاخیر در گزارش حسابرسی است.
  روش
  تعداد 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1400 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. همچنین برای بررسی رابطه میان حاکمیت هییت مدیره، بکارگیری کلان داده، و تاخیر در گزارش حسابرسی، از حداقل مربعات معمولی، مدل سازی معادله ساختاری، استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که می توان از کلان داده به عنوان پیش بینی کننده تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد. همچنین هنگامی که از کلان داده به عنوان میانجی استفاده می شود، حاکمیت هییت مدیره تاثیر معناداری روی تاخیر در گزارش حسابرسی دارد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش، سرمایه گذاران و ذینفعان را نسبت به اهمیت بکارگیری کلان داده و رویه های حاکمیت شرکتی در کاهش تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی آگاه می سازد. همچنین می تواند در ایجاد الزامات گزارش حسابرسی و اعمال قوانین جهت تضمین انتشار به موقع گزارش حسابرسی، به قانون گذاران کمک نماید. همچنین تحقیق حاضر شواهد خاصی از نقش بکارگیری کلان داده در میانجی گری رابطه میان حاکمیت هییت مدیره و تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: حاکمیت هیئت مدیره، گزارش حسابرسی، کلان داده
|
 • Seyed Hossein Ahmadi Langari, Mansour Garkaz * Pages 7-34
  Purpose
  The purpose of the present study is to enhance understanding of ethical frameworks and professional behavioral codes as well as how to use them in moral decision making.
  Method
  This practical research is a descriptive survey. The data collection tool was a questionnaire and the population under study were higher education students at universities in the province of Golestan from October to November 2021. 239 questionnaires were received from the population under study. First, the data were recorded in Excel and then, the relation between variables of the two hypotheses were analyzed by Smart PLS (version 3) and structural equation models.
  Results
  Regulations of the American Institute of Certified Public Accountants and the International Ethics Standards Board for Accountants, as professional codes for accountants, and Cheating Diamond, as decision making power of the accountants, are significantly effective in multiple ethical frameworks of accounting.
  Conclusion
  In the accounting profession, moral issues are of great importance so that sensitivity level to active groups in this field, from the view of ethical and professional-behavioral codes, is doubled. Mutual relationship between society and profession creates a condition that should inevitably be obedient to accurate regulations to raise awareness of both groups to each other's rights. Since accountants are more exposed to professional codes and frameworks, they should behave as if they are observing global ethical laws. Therefore, accountants are obliged to obey some basic principles such as honesty, objectivity, professional qualification, required accuracy, confidentiality, and professional behavior.
  Keywords: Accounting Ethics, Behavioral Professional Codes, Professional Ethics, organizational ethics
 • Nafiseh Ghomi, Mojgan Safa *, Zohreh Hajiha, Reza Gholami Jamkarani Pages 35-56
  Purpose
  The purpose of the present study is the theoretical review of managers' behavioral trait of overconfidence in managerial decision making.
  Method
  The method of the current research is historical exploration within the framework of library study as a theoretical-analytical research.
  Results
  Managers who have a high level of self-confidence are mostly optimistic about their decisions and their impact on investment decisions. Financial reporting risk in companies with optimistic managers is higher.
  Conclusion
  In general, there is a favorable level of managerial overconfidence that brings about more benefits for the managers in their occupation. However, when it goes over its favorable level, it would lead to inefficient investment and may even damage the value of the company. It is suggested to legislators and stockholders in companies to pay more attention to managers' traits and their commitment to accounting standards and principles in order to decrease the risk of financial reporting deviation in corporations. In this regard, improvement of the organizational structure of companies can be effective.
  Keywords: Overconfidence, Financial Reporting, Managers, Managerial Decision Making
 • Ramtin Falahat, Fatemeh Samadi *, Mostafa Hashemi Tilehnouei Pages 57-90
  Purpose
  Access to cash flow is primarily important for the substantiation of corporation investment plans but in various situations, the effect of cash flow on investment may change. Accordingly, the present study has dealt with the impact of financial constraints and managerial overconfidence on investment-cash flow sensitivity.
  Method
  The statistical sample consisted of 153 companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2013 to 2021. The required data were collected from audited financial statements in Coda website. 8 hypotheses were proposed in this study and then tested using regression econometrics with fixed effects and Probit regression in EViews.
  Results
  Cash flow has a significantly positive effect on investment and overinvestment. Moreover, financial constraint increases positive investment and overinvestment-cash flow sensitivity although managerial overconfidence has no significant impact on investment and overinvestment sensitivity to cash flow. Yet, when the correlation between financial constraint and managerial overconfidence is considered, positive investment and overinvestment-cash flow sensitivity is reinforced which indicates the important role of financial constraint on adopting investment decisions.
  Conclusion
  By supporting the theory of investment-cash flow sensitivity, findings of the study show that financial constraint, managerial overconfidence, and cash flow all have a vital effect on corporation investment decision making.
  Keywords: Cash Flow, overinvestment, Financial Constraint, Managerial overconfidence
 • Hossein Ahmadpour *, Akbar Kanani Pages 91-122
  Purpose
  The purpose of the present research is to study the impact of gender diversity in board of directors on tax evasion considering the moderating role of social accountability in corporations accepted in Tehran Stock Exchange during 2014 to 2021.
  Method
  The research statistical population consisted of all corporations accepted in Tehran Stock Exchange, among which 105 companies were chosen as the study sample. Multivariate linear regression statistical analysis was used for the research hypothesis testing. Panel data were used for the hypothesis testing.
  Results
  The research results showed that gender diversity in board of directors has a significantly positive relation with social accountability. Moreover, gender diversity in board of directors has a significantly negative relation with tax evasion. Social accountability intensifies the correlation between gender diversity in board of directors and tax evasion.
  Conclusion
  With regard to the impact of gender diversity on board of directors, it is suggested to the managers, investors, and creditors to pay more attention to gender diversity in board of directors in order to avoid the abusive behavior of directors and corporate tax evasion. Besides, it is recommended to the tax auditors to monitor companies that have social irresponsibility because they have higher risk of tax evasion. Managers of corporations which have more social accountability can take measures to attract more investment by giving transparent financial statements and highlighting their accountability to the investors.
  Keywords: Gender Diversity, Tax evasion, Social Accountability, Board of Directors
 • Omid Ahmadi, Arash Jahangiri Babadi *, Khatereh Alemi Pages 123-146
  Purpose
  The purpose of the present study is to recognize and analyze short-term and long-term effects of income tax and value-added tax on these 2 macroeconomic criteria from 1991 to 2021. Considering the result of the unit root test and the stationarity of the variables at the level and with an interval, autoregressive distributed lag (ARDL) method was used to estimate the coefficients.
  Results
  The results show that both models (dependent variable of the first model: inflation, dependent variable of the second model: gross domestic product) have long-term relation. In the first model, the results indicate that taxes have inflationary effects in the long term. On the other hand, contrary to the expectation of some experts, imposing taxes would improve GDP in the long term. Moreover, the value of ECT (-1) for both models is as expected and equal to -0.775 and-0.901 which means returning to long-term balance in less than 2 periods after the shock.
  Conclusion
  It is suggested that by studying other macroeconomic variables, more attention will be paid to their evaluation and effectiveness on the variables of macroeconomics.
  Keywords: inflation, value-added tax, Income Tax, Gross Domestic Product (GDP), Auto Regressive Distributed Lag (ARDL), Production Tax
 • Anahita Zandi * Pages 147-180
  Purpose
  The purpose of the present research is to study the intervention role of big data adoption in the correlation between board governance and audit report lag.
  Method
  152 corporations accepted in Tehran Stock Exchange during 2016 and 2021 were chosen as the research sample. Ordinary least squares and structural equation modeling were used for studying the relation between board governance, big data adoption, and audit report lag.
  Results
  The results showed that big data can be used as a predictor of audit report lag in corporations accepted in Tehran Stock Exchange. Besides, when big data is used as an intervention, board governance has a significant impact on audit report lag.
  Conclusion
  This research makes investors and beneficiaries aware of the significance of big data adoption and corporation governance procedures to decrease audit report lag. It can also assist legislators for audit report requirements and imposing regulations to guarantee on time release of audit reports. Furthermore, the current research provides some special evidence about the effect of big data adoption on the intervention between board governance and audit report lag.
  Keywords: Board Governance, Audit Report, Big data