فهرست مطالب

مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست - پیاپی 3 (پاییز 1402)

نشریه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست
پیاپی 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هژیر کورکی، فرزانه خسروجردی، محمدعلی باقرزاده* صفحات 1-13
  آلودگی هوا به عنوان یکی از چالش های اساسی در حوزه ی محیط زیست شناخته شده است. این مطالعه تاثیر تایر وسایل نقلیه بر آلودگی هوا و روش های کاهش آن را بررسی می کند. قسمت بزرگی از انرژی تولید شده توسط موتور خودرو از طریق مقاومت غلتشی تایرها تلف می شود. در نتیجه کاهش مقاومت غلتشی تایرها باعث کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی هوا می شود. برای کاهش مقاومت غلتشی تایرها، تغییر فرمولاسیون آمیزه های سازنده ی رویه ی تایر می تواند موثر باشد. یک روش مطرح برای تغییر فرمولاسیون آمیزه ها، افزودن نانوذرات به عنوان پرکننده است. در این پژوهش، تاثیر افزودن مقادیر مختلف نانوسیلیکا به فرمولاسیون آمیزه ی رویه ی تایر بر مقاومت غلتشی تایرها که عامل اصلی اتلاف انرژی جنبشی خودروها است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزودن نانوسیلیکا منجر به افزایش مقاومت غلتشی تایرها می شود. همچنین، تاثیر ضخامت تایر بر عمر آن و مقاومت غلتشی آن مورد بررسی قرار گرفته است، که نشان می دهد مقاومت غلتشی با گذر زمان افزایش می یابد. همچنین، تغییرات لازم در شرایط فرآیند تولید و تاثیر آن بر خواص مکانیکی و کارایی مواد تولیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ریولوژیکی نشان می دهد که افزودن نانوسیلیکا منجر به افزایش گرانروی شده است. همچنین، بررسی خواص مکانیکی نشان می دهد که مدول های صد درصد و سیصد درصد مواد با افزایش نانوسیلیکا افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تایر، مقاومت غلتشی، نانوسیلیکا، خواص مکانیکی، خواص ریولوژیکی، مصرف سوخت
 • امین پاداش*، افراسیاب خیردست صفحات 14-31
  ایستگاه های آتش نشانی با توجه به اهمیت روز افزون به ارایه خدمات ایمنی و تمهیدات پیشگیری و مقابله با حوادث آتش سوزی و مدیریت بحران در شهرها از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. بدون شک خدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشانی بیش از هر چیز ضمن لزوم استقرار آنها در مکان های مناسب محیط های شهری، نیازمند داشتن توانمندی ها و تجهیزات لازم برای پاسخ گویی به نیازمندی شهروندان می باشد. تهران بزرگ با جمعیت بیش از هشت میلیون نفر به عنوان بزرگ ترین شهر کشور، به علت گسترش موازی و نیز افزایش جمعیت، زمینه های ایجاد حریق را در سطح شهر افزایش داده است. پژوهش حاضر از این جهت حایز اهمیت است که مخاطب آن کلیه مدیران، فرماندهان آتش نشانی می باشد و میتواند جهت بررسی سیستمهای مدیریتی و فرماندهی سوانح بکار گرفته شود. روش تحقیق در این پژوهش، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب شده است، که شاخص ها دوبه دو با یکدیگر مقایسه و امتیازدهی شده و ارجحیت بین انها تعیین می شود. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در این پژوهش نیروهای عملیاتی مستقر در ایستگاه های آتش نشانی و خودروهای عملیاتی متناسب با ظرفیت منطقه نمی باشد و تجهیزات اطفایی این ایستگاه ها تکافوی منطقه در هنگام آتش سوزیهای پس از زلزله نخواهد بود و این یکی از نکات منفی منطقه مطالعاتی است که در هنگام زلزله مهار آتش سوزی تقریبا امری ناممکن بوده و با بحران جدی مواجه خواهیم بود.
  کلیدواژگان: ایستگاه آتش نشانی، زلزله، آتش سوزی، تحلیل عملکرد، شهرد اری تهران
 • نسیم اقبال* صفحات 32-50
  لازمه کاهش تولید از مبدا پسماند شهری افزایش مشارکت شهروندان است. روش آموزش شهروندان بایستی فراگیر باشد و دارای ضریب نفوذ بالا در سطح جامعه و همچنین صرفه اقتصادی باشد. روش های آموزش از دور به عنوان یکی از روش های آموزش شهروندی می تواند به منظور ترویج فرهنگ کاهش از مبدا پسماند توسط شهرداری ها موردتوجه قرار گیرند. در این مطالعه سعی بر آن است تا مناسب ترین و کارآمدترین روش آموزشی از راه دور جهت استفاده شهرداری تهران انتخاب شود. در این راستا، از مدل مفهومی خان به همراه تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. در این مطالعه از 100 پرسشنامه مقایسات زوجی که از سطح منطقه 16 شهرداری تهران به صورت تصادفی جمع آوری شده، استفاده شده است. نتایج مدل ارجحیت بندی استفاده و توسعه اپلیکیشن های آموزشی موبایل را ارجح ترین گزینه نشان می دهند. بر اساس مصاحبه های انجام شده از شهروندان منطقه 16 شهرداری تهران، نقاط قوت و دلایل انتخاب این گزینه تشریح شده است. برای مقایسه بین انواع روش های آموزش از دور 25 معیار در 8 دسته بندی پیشنهادی در قالب مدل مفهومی خان استفاده شده که توانست مفاهیم و مبنای یک سیستم آموزش از دور استاندارد و موفق را در مدل تصمیم گیری فازی ادغام کند.
  کلیدواژگان: آموزش شهروندی، آموزش از دور، شهرداری تهران، پسماند، مدل خان، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • انسیه السادات علوی، سینا مدیری*، محبوب صفاری، حسین یاری صفحات 51-65
  در سال های اخیر، تحقیقات در خصوص استفاده گسترده از پلیمر های زیست تخریب پذیر، از جمله سدیم آلژینات (SA)، در حذف آلاینده های منابع آبی، رشد محسوسی نشان داده است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی هیدروژل های SA کراس لینک شده با کلرید فریک، بر بهینه سازی حذف نیکل از محلول های آبی، متاثر از فاکتورهای مختلف (غلظت اولیه نیکل، pH محلول، میزان جاذب و زمان تماس)، با استفاده از روش سطح پاسخ (مدل باکس-بنکن)، انجام گرفت. بر اساس نتایج آنالیز های FTIR و SEM، هیدروژل های فعال شده SA دارای گروه های عامل هیدروکسیل و کربوکسیل بوده و مورفولوژی سطح آن ها به صورت غیر مسطح و برجسته بود. با توجه به نتایج به دست آمده، حداقل و حداکثر حذف نیکل در شرایط مختلف آزمایش به ترتیب 39/53 و 43/85 درصد بود، که با افزایش غلظت اولیه نیکل، حذف نیکل روند کاهشی داشت، در حالی که با افزایش مقادیر متغیرهای زمان تماس، pH محلول و میزان سطوح جاذب کاربردی، حذف نیکل روند افزایشی را نشان داد. ارزیابی برازش داده های حاصل از حذف نیکل با مدل باکس-بنکن در حضور SA، نشان از پیش بینی دقیق این مدل در بهینه سازی حذف نیکل از محلول های آبی داشت. به طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد، SA توانایی مناسبی از حذف نیکل در محلول های آبی را دارا می باشد، هرچند که در مطالعات آتی، بررسی، مقایسه و تلفیق سایر روش های فعال سازی از جمله فعال سازی فیزیکی (ترکیب با مواد غیرآلی) و شیمیایی (پیوندزنی سطحی) بر پلیمر SA، می تواند در بهبود کارایی راندمان حذف عناصر سنگین توسط این پلیمر، موثر باشد.
  کلیدواژگان: پلیمر، جذب سطحی، عناصر سنگین، روش سطح پاسخ، محلول های آبی
 • سینا اقبال*، سید مرتضی موسوی راد صفحات 66-81
  مکان یابی واحدهای خدمات شهر مانند ایستگاه های آتش نشانی در مناطق شهری همواره یکی از موضوعات شهرداری ها است که بایستی با دقت زیادی بررسی و تعیین شوند. اثرپذیری کیفیت خدمات و کارآمدی ایستگاه های آتش نشانی به جانمایی مناسب آن ها بسیار وابسته است. ازاین رو، در این مطالعه سعی بر آن است تا با بررسی اطلاعات مکانی در ناحیه 2 منطقه 16 شهرداری تهران (محله نازی آباد) به تعیین مکان مناسب برای استفاده جهت استقرار ایستگاه آتش نشانی پرداخته شود. برای این منظور 8 شاخص اثرگذار بر مکان یابی ایستگاه تعیین شدند. از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور ارجحیت بندی آن ها و تعیین وزن اثر آن ها استفاده شد. سپس نقشه ها و اطلاعات مکانی هر یک از شاخص ها برای منطقه موردمطالعه با استفاده GIS تهیه و موردبحث قرار گرفت. درنهایت با تلفیق نقشه ها مکان های مناسب برای تاسیس ایستگاه آتش نشانی با حداکثر کارآمدی مشخص شد. طبق نتایج، نوار جنوبی و قسمتی از ناحیه شمالی محدوده موردبررسی برای ایجاد ایستگاه آتش نشانی کاملا مناسب است. ضلع شمال غربی و غرب ناحیه با توجه به نوع کاربری آن امکان احداث ایستگاه آتش نشانی وجود ندارد. همچنین ضلع شرقی و شمالی شرقی نیز وضعیت مشابه ای را دارد.
  کلیدواژگان: شهرداری تهران، مکان یابی، ایستگاه آتش نشانی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، GIS
 • آروین فولادوند*، محمود علیزاده، محمد مالمیر صفحات 82-95
  ریسک محیط زیستی زنجیره تامین در صنعت برق با توجه به شاخص های متعدد و گستردگی این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. گستردگی زنجیره تامین و میزان سوخت های فسیلی مصرف در این صنعت اهمیت مطالعات مبتنی بر پایداری و سازگار با محیط زیست را افزایش می دهد. درنتیجه، شناخت مناسب و ارجحیت بندی معیارهای اثرگذار بر زنجیره تامین سبز کمک زیادی به برنامه ریزان و متصدیان صنعت برق به منظور کاهش ریسک محیط زیستی خواهد کرد. در این مطالعه سعی بر آن است تا ریسک زنجیره تامین پایدار محیط زیستی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (روش چنگ) در صنعت نیروگاه برق ایران ارزیابی و بررسی شود. در این راستا 19 شاخص بر اساس مصاحبه و مرور مطالعات گذشته شناسایی و جمع آوری و پیشنهاد شدند. با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در فضای فازی و نظرات 10 خبره صنعتی و دانشگاهی معیارها دوبه دو مقایسه و درنهایت ارجحیت بندی شدند. است اصلاح قیمت حامل های انرژی از دیدگاه متخصصان بیشترین تاثیر و استفاده از برج ها و دکل های با ارتفاع بیشتر کمترین تاثیر را بر ریسک زنجیره تامین پایدار محیط زیستی در صنعت نیروگاه برق ایران خواهد داشت.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، ارزیابی ریسک، تئوری فازی، تحلیل سلسله مراتبی، صنعت برق
|
 • Hajir Kourki, Farzaneh Khosrojerdi, Mohammad Ali Bagherzadeh * Pages 1-13
  Air pollution is recognized as one of the fundamental challenges in the field of environmental engineering. This study examines the impact of vehicle tires on air pollution and explores methods to reduce it. A significant portion of the energy generated by the vehicle engine is lost through tire rolling resistance. Consequently, reducing tire rolling resistance leads to decreased fuel consumption and, consequently, reduced air pollution. Modifying the formulation of tire tread compounds can be an effective approach to reducing tire rolling resistance. One proposed method for modifying the formulation is the addition of nanoparticles as fillers. In this research, the impact of adding varying amounts of nanosilica to the tire tread compound formulation, which is the main factor contributing to vehicular energy dissipation, has been investigated. The results indicate that the addition of nanosilica increases tire rolling resistance. Furthermore, the influence of tire thickness on its lifespan and rolling resistance has been examined, demonstrating an increase in rolling resistance over time. Additionally, necessary changes in the production process conditions and their impact on the mechanical properties and performance of the produced materials have also been investigated. Rheological analysis reveals that the addition of nanosilica leads to increased viscosity. Moreover, the examination of mechanical properties shows an increase in the modulus values of both 100% and 300% materials with the addition of nanosilica.
  Keywords: Tire, Rolling resistance, nanosilica, Mechanical properties, Rheological properties, Fuel consumption
 • Amin Padash *, Afrasyab Kheirdast Pages 14-31
  Due to the increasing importance of providing security services and measures to prevent and deal with fire incidents and crisis management in cities, fire stations are very important. Undoubtedly, the timely service of fire stations, more than anything else, along with the need to establish them in suitable places in urban environments, requires having the necessary capabilities and equipment to respond to the needs of citizens. Greater Tehran, with a population of more than eight million people, is the largest city in the country, due to the parallel expansion, and also the increase in population, has increased the grounds of fire in the city. The current research is important because its audience is all managers, and fire chiefs and it can be used to investigate management systems and accident command. The research method in this research is the hierarchical analysis process, where the indicators are compared and scored one by one, and the priority between them is determined. Based on the analysis conducted in this research, the operational forces stationed in the fire stations and operational vehicles are not proportional to the capacity of the region, and the firefighting equipment of these stations will not be sufficient for the region during the fires after the earthquake, and this is one of the negative points of the study area that during the earthquake Fire control is almost impossible and we will face a serious crisis.
  Keywords: fire station, earthquake, Fire, performance analysis, Tehran Municipality
 • Nasim Eghbal * Pages 32-50
  The requirement to reduce production from the source of urban waste is to increase the participation of citizens. The method of educating citizens should be comprehensive and have a high penetration rate at the level of society as well as be economical. Distance education methods as one of the citizenship education methods can be taken into consideration by municipalities to promote the culture of waste reduction. In this study, an attempt is made to select the most appropriate and efficient distance education method for the use of Tehran municipality. In this regard, Khan's conceptual model has been used along with the Fuzzy Analytical Hierarchy Process. In this study, 100 questionnaires of paired comparisons, which were randomly collected from the 16th district of Tehran municipality, were used. The results of the prioritization model show the use and development of mobile educational applications as the most preferred option. Based on the interviews conducted with the citizens of District 16 of Tehran municipality, the strengths and reasons for choosing this option have been explained. In order to compare different types of remote education methods, 25 criteria in 8 proposed categories were used in the form of Khan's conceptual model, which was able to integrate the concepts and basis of a standard and successful remote education system in the fuzzy decision model.
  Keywords: citizenship education, distance education, Tehran Municipality, Municipal Waste, Khan Model, Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 • Ensieh Alsadat Alavi, Sina Modiri *, Mahboub Saffari, Hossein Yari Pages 51-65
  In recent years, research on the widespread use of biodegradable polymers, such as sodium alginate (SA), in removing pollutants from water sources has shown significant growth. The present study aims to evaluate the efficiency of SA hydrogels cross-linked with ferric chloride (for mechanical strength) in optimizing the removal of nickel (Ni) from aqueous solutions. Various factors, including Ni initial concentration, solution pH, amount of adsorbent, and contact time, were considered using response surface methodology (Box-Benken model). Based on the results of FTIR and SEM analyses, activated SA hydrogels were found to have hydroxyl and carboxyl functional groups, and their surface morphology was non-flat and prominent. The Ni removal values in the presence of SA hydrogels varied, with the minimum and maximum removal percentages being 53.39% and 85.43%, respectively. Increasing the initial Ni concentration resulted in a decreasing trend in Ni removal, while increasing contact time, solution pH, and amount of adsorbent led to an increasing trend in Ni removal. The evaluation of the data obtained from Ni removal using the Box-Benken model showed an accurate prediction (R2 higher than 0.98%) in optimizing Ni removal from aqueous solutions in the presence of SA. The possible mechanisms of Ni removal by SA hydrogel were identified as the formation of Van der waals bonds (physical adsorption), interaction with carboxylate anions, chelate formation between Ni ions and hydroxyl functional groups, and electrostatic interactions (due to the negative surface charge of SA). Overall, the results of this study demonstrate that SA has a suitable ability to remove Ni from aqueous solutions. However, future studies should investigate, compare, and integrate other activation methods, such as physical activation (combination with inorganic substances) and chemical activation (surface grafting) on the SA polymer, to improve the removal efficiency of heavy elements using this polymer.
  Keywords: Polymer, Surface adsorption, heavy metals, Response Surface Methodology, Aqueous solutions
 • Sina Eghbal *, Seyed Morteza Moosavirad Pages 66-81
  The location of city service units such as fire stations in urban areas is always one of the issues of municipalities that should be investigated and determined very carefully. The effectiveness of service quality and efficiency of fire stations is highly dependent on their proper location. Therefore, in this study, an attempt is made to determine the appropriate place to use for the establishment of a fire station by examining location information in district 16 of Tehran municipality (Nazi Abad district). For this purpose, 8 indicators affecting the location of the station were determined. The Fuzzy Analytic Hierarchy Process was used in order to prioritize them and determine the weight of their effect. Then spatial information of each of the indicators for the studied area were prepared in ARCGIS and discussed. Finally, by combining the maps, suitable places to establish a fire station with maximum efficiency were determined. According to the results, the southern strip and a part of the northern area of the investigated area are completely suitable for building a fire station. There is no possibility to build a fire station in the northwest and west side of the area due to its usage. Also, the eastern and northeastern sides have a similar situation.
  Keywords: Tehran Municipality, Location, fire station, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, GIS
 • Arvin Fooladvand *, Mahmoud Alizadeh, Mohammad Malmir Pages 82-95
  The environmental risk of the supply chain in the electricity industry is of great importance due to the many indicators and the extent of this industry. The expansion of the supply chain and the amount of fossil fuels consumed in this industry increases the importance of studies based on sustainability and compatible with the environment. As a result, the proper recognition and prioritization of the criteria affecting the green supply chain will greatly help the planners and operators of the electricity industry in order to reduce the environmental risk. In this study, an attempt is made to evaluate and investigate the risk of sustainable environmental supply chain using fuzzy hierarchical analysis (Cheng's method) in Iran's power plant industry. In this regard, 19 indicators were identified, collected and proposed based on interviews and review of past studies. Using the hierarchical analysis model in the fuzzy space and the opinions of 10 industrial and academic experts, the criteria were compared two by two and finally prioritized. According to experts, the modification of the price of energy carriers will have the greatest impact and the use of towers and masts with greater height will have the least impact on the risk of the sustainable environmental supply chain in Iran's power plant industry.
  Keywords: Supply chain, Risk Assessment, Fuzzy theory, Analytical Hierarchy Process, electrical Industry