فهرست مطالب

نشریه چشم انداز مدیریت مالی
پیاپی 42 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی اکبری، احمدرضا یزدانیان* صفحات 9-34
  ریسک عملیاتی یکی از مهم ترین ریسک های موسسات مالی است. توجه به آن پس از مصوبات کمیته بال، در سراسر دنیا آغاز شده است. افزایش روزافزون زیان های عملیاتی در خطوط کسب و کار مختلف سبب شده است تا توجه مدیران موسسات مالی معطوف به حوزه ریسک عملیاتی شود. در این پژوهش، روشی جهت تخمین آستانه مناسب برای داده های شدت زیان عملیاتی و همچنین روشی جهت طبقه بندی داده های شدت زیان عملیاتی ارایه شده است و سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی با تجمیع تابع توزیع شدت و فرکانس داده های زیان عملیاتی و شبیه سازی مونتکارلو به دست آمده است. همچنین وابستگی بین سلول های ماتریس خطوط کسب و کار و حوادث ضررساز نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این پژوهش داده های زیان عملیاتی مربوط به یک مجموعه بانکداری شامل چند بانک آسیایی، اروپایی و آمریکایی به کارگرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد توزیع زیان با ترکیب تیوری مقدار بحرانی و الگوریتم های یادگیری ماشین (خوشه بندی)، همچنین رویکرد توزیع زیان با ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین (طبقه بندی)، نسبت به سایر روش ها کارآمدتر است.
  کلیدواژگان: ریسک عملیاتی، رویکرد توزیع زیان، نظریه مقدار بحرانی، الگوریتمهای طبقه بندی، الگوریتمهای خوشه بندی
 • صدیقه عزیزی*، حسین محمدی صفحات 35-62
  هدف این پژوهش الگویی برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1400 بررسی شده است.  در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش های پیشین در زمینه کارایی سرمایه گذاری 17 متغیر اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری انتخاب و با استفاده از روش داده های ترکیبی، مدل بهینه کارایی سرمایه گذاری بر مبنای جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان داد 8 متغیر فرصت رشد، کیفیت گزارشگری مالی، رشد فروش، نرخ بازده دارایی ها، اهرم مالی، جریآن های نقد عملیاتی، سود سهام تقسیمی، سود عملیاتی به کل دارایی ها با میزان وجه نقد صرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری دارای رابطه ای معنادار هستند. در نهایت، نتایج مقایسه مدل پژوهش بر مبنای ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات با سایر مدل ها نشان داد مدل پژوهش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را به مقدار 0560/0 کاهش داد. همچنین، با توسعه مدل پژوهش، از طریق وارد کردن متغیرهای حسابداری، سطح زیرمنحنی راک به 6164/0 افزایش می یابد و در نتیجه، بر دقت مدل پژوهش تا 602/63 درصد افزوده می‎شود. این نتیجه، موثر بودن ورود متغیرهای محیطی به مدل پژوهش را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، نسبت های مالی، داده های ترکیبی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات
 • میلاد بدیعی*، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، مصطفی سرگلزایی صفحات 63-90

  شکل گیری نظام جدید حاکمیت شرکتی پس از سقوط انرون و ورلدکام در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم در سطح جهانی و سرعت گرفتن روند واگذاری دارایی های دولت همگام با توسعه بازار سرمایه و تقویت سرمایه گذاری نهادی در سطح کشور، مسیله مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها را به موضوعی مناقشه برانگیز در حوزه ادبیات مالی بدل ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ساختار مالکیت با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پژوهش به بررسی اثر مالکیت نهادی و دولتی بر عملکرد مالی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1400-1392 و با استفاده از روش پانل پویا پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های نمونه می باشند. همچنین سنجه های عملکردی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، رابطه معنادار و منفی مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت را نشان می دهند. سایر یافته های پژوهش بیانگر اثر مثبت اهرم مالی و نگاه مثبت سهامداران نسبت به سهام شرکت های بزرگ و رشدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت می باشند.

  کلیدواژگان: روش پانل پویا، عملکرد شرکت، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی
 • مهدی شاعرعطار، اکبر میرزاپور باباجان* صفحات 91-116
  صندوق های قابل معامله در بورس دارای ویژگی های بسیار زیادی مانند هزینه کم، کارایی مالیاتی، نقدینگی و ویژگی هایی مانند سهام هستند که آن را بسیار جذاب می کند. به همین دلیل، محبوب ترین نوع مقصد سرمایه گذاری هستند. به دلیل سهولت و هزینه پایین معامله، این صندوق ها ممکن است برای معامله گرانی که تمایل بیشتری به پیگیری روندها دارند، جذابیت بیشتری داشته باشد. تحقیقات در مورد رفتار سرمایه گذاران این صندوق ها نشان داده است که آن ها مستعد دنبال کردن معاملات بازخورد هستند. هدف از این مقاله، بررسی معاملات بازخورد در صندوق های قابل معامله سهام در بازار سرمایه ایران برای اولین بار می باشد. به این منظور، از داده های روزانه هفت صندوق قابل معامله سهام طی دوره زمانی 15/07/1392 الی 29/12/1401 و مدل معاملات بازخورد سنتانا-وادوانی (1992) استفاده شده است. نتایج نشان داد که علی رغم وجود بازار با هم پوشانی کامل برای معاملات دارایی پایه، این صندوق ها در بیشتر روزهای معاملاتی پایین تر از ارزش خالص دارایی خود معامله می شوند. نتایج حاصل از برآورد مدل معاملات بازخورد نشان داد که هیچ گونه شواهدی مبنی بر وجود معاملات بازخورد در این صندوق ها وجود ندارد و معامله گران توجهی به بازدهی گذشته آن ها ندارند. همچنین بازار این صندوق ها از کارایی برخوردار می باشد که این موضوع را می توان به مدیریت حرفه ای این صندوق ها نسبت داد.
  کلیدواژگان: صندوقهای قابل معامله، انحراف قیمت، معاملات بازخورد، کارایی بازار، رفتار سرمایه گذاران
 • سعید فتحی*، پریسا اسماعیلیان صفحات 117-144
  رقابت بنگاه ها را در دستیابی به عملکرد موثر با مشکل مواجه می کند و مدیران برای آنکه بتوانند خود را اثبات کنند سعی می کنند با مدیریت سود، عملکرد را مثبت جلوه دهند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاشیه ای (تاثیری که هم تاثیر متقابل و هم تاثیر ساده را در برگیرد) رقابت بر عملکرد در سطوح مختلف مدیریت سود می پردازد. در این پژوهش از شاخص های عملکرد (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، رقابت بازار محصول و مدیریت سود به عنوان متغیرهای پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش،94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در شش صنعت) در بازده زمانی 1394 تا 1400 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رقابت تاثیر معنادار بر سه شاخص اندازه گیری عملکرد دارد و این تاثیر با توجه به سطوح مختلف مدیریت سود تغییر می کند به نحوی که با افزایش مدیریت سود، سطح رقابت تاثیر فزاینده تری بر عملکرد دارد و با کاهش آن این تاثیر کمتر می شود. نتایج نشان داد هر سه شاخص اندازه گیری عملکرد با رقابت (عدم تمرکز) رابطه مثبت دارند و همچنین هرچه مدیریت سود واحد تجاری افزایش یابد رقابت بالاتر عملکرد بهتری را موجب می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، اقلام تعهدی، رقابت بازار محصول، عملکرد مالی
 • وهاب رستمی*، مهدی محمدی، حامد کارگر صفحات 145-171
  افزایش ظرفیت بدهی منجر به بهبود انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمندسازی مالی شرکت در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند که با توجه به ریسک های موجود حفظ انعطاف پذیری اهمیت دارد که با اعمال مدیریت ریسک این مهم امکان‎پذیر است.  پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر مدیریت ریسک کسب وکار و چرخه عمر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده  ساله 1400-1391 به عنوان نمونه انتخاب و فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک بر ظرفیت بدهی شرکت ها تاثیر مثبت دارد، همچنین مدیریت ریسک در مراحل رکود چرخه عمر شرکت ها با شدت بیشتری بر ظرفیت بدهی تاثیرگذار است.  همانطور که انتظار می رفت در شرایط بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک کسب وکار، ظرفیت بدهی شرکت ها نیز به طور معناداری بهبود یافته است. در نتیجه با بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک، اطمینان وام و اعتباردهندگان به شرکت افزایش یافته و به تبع آن نیز ظرفبت بدهی شرکت افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری مالی، چرخه عمر، ظرفیت بدهی، مدیریت ریسک بنگاه
|
 • Mahdi Akbari, Ahmadreza Yazdanian * Pages 9-34
  Operational risk is one of the most important risks of financial institutions. After the approval of the Basel committee, it has started to be noticed all over the world. The increasing increase in operating losses in various business lines has caused the attention of financial institution managers to be directed to the area of operational risk. In this  research, a method for estimating the appropriate threshold for  operational loss data and also a method for classifying operational loss data is presented, and the capital required to cover operational risk by combining the intensity distribution function and frequency of operating loss data and Monte Carlo simulation are obtained. Also, the dependence between matrix cells of business lines and loss making events has also been investigated. For this research, operational loss data related to a banking group including several Asian, European and American banks have been used. The research results indicate that the loss distribution approach with the combination of critical value theory and machine learning algorithms (clustering), as well as the loss distribution approach with the combination of machine learning algorithms (classification), is more efficient than other methods.
  Keywords: operational risk, loss distribution approach, critical value theory, classification algorithms, clustering algorithms
 • Sedighe Azizi *, Hossein Mohammadi Pages 35-62
  The purpose of this study is a model for measuring investment efficiency in companies listed on the Tehran Stock Exchange based on the combination of artificial neural networks and the cumulative particle motion optimization algorithm. For this purpose, samples consisting of 124 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2008-2019 have been studied. In order to achieve the goals of the research, first by studying the previous researches in the field of investment efficiency, 17 variables affecting investment efficiency were selected and using the combined data method, the optimal model of investment efficiency was estimated based on the cash flow resulting from investment activities. The results of the model estimation showed that 8 variables of growth opportunity, quality of financial reporting, sales growth, rate of return on assets, financial leverage, operating cash flows, dividends, operating profit on total assets have a significant relationship with the amount of cash spent on investment activities. Finally, the results of comparing the research model based on the combination of artificial neural networks and particle cumulative motion optimization algorithm with other models showed that the development of the research model reduced the neural network training error with particle cumulative motion algorithm by 0.0560. Also, with the development of the research model, by entering accounting variables, the rock curvature level increases to 0.6164 and as a result, the accuracy of the research model increases to 63.602%.
  Keywords: Investment Efficiency, Financial Ratios, Hybrid Data, Artificial Neural Networks, Optimization Algorithm of Cumulative Particle Motion
 • Milad Badiei *, MohammadHasan Ebrahimi Sarve Oliya, Mostafa Sargolzaei Pages 63-90

  The developmentof a new system of corporate governance after the collapse of Enron and WorldCom in the early years of the 21st century at the global level and the acceleration of the process of handing over government assets simultaneously with the development of the capital market and the strengthening of institutional investment at the country level, the issue of ownership and its impact has made the performance of companies a controversial topic in the field of financial literacy. The purpose of this research is to investigate the relationship between the ownership structure and the financial performance of companies listed in the Tehran Stock Exchange. Based on this, the research investigated the effect of the relationship between institutional and government ownership on the financial performance of 146 listed companies on the Tehran Stock Exchange from 2012 to 2021 using the dynamic panel(Panel GMM) method. The research results indicate the positive effect of institutional ownership on the performance of sample companies. Also, performance metrics based on accounting information show a significant and negative relationship between government ownership and company performance. Other findings of the research show the positive effect of financial leverage and the positive view of shareholders towards the shares of large and growing companies in evaluating the company's financial performance

  Keywords: Dynamic Panel, Firm Performance, Government Ownership, Institutional ownership
 • Mahdi Shaerattar, Akbar Mirzapour Babajan * Pages 91-116
  Exchange Traded Funds (ETFs) have so many features like low cost, tax efficiency, liquidity and stock like attributes which make it most attractive. Because of this, ETFs are the most popular type of investment destination. Intuitively, because of their ease and low cost of trading, ETFs may be appealing to individual (unsophisticated, uninformed) investors who are more likely to chase trends, raising a concern over the impact of their introduction on the overall market efficiency. The purpose of this article is to examine the strategy of feedback trading and investors’ behavior ETF in the capital market of Iran for the first time. For this purpose, the daily data of seven ETFs 2013/10/07-2023/03/20 and Santana-Wadvani model (1992) have been used. The results showed that despite the existence of a fully overlapping market for underlying asset transactions, these ETFs are traded below their net asset value on most trading days. The results of the estimation of the feedback trading model showed that there is no evidence of the existence of feedback trading in ETFs and traders do not pay attention to their past performance. The market of these ETFs is efficient, which can be attributed to the professional management of these ETFs
  Keywords: Feedback trading, Price deviation, Exchange traded funds, Market efficiency, Investors behavior
 • Saeed Fathi *, Parisa Esmaeilian Pages 117-144
  The competitive environment makes it difficult for firms to achieve effective performance. To be able to prove themselves, managers try to make performance positive by earning management. Based on this, the aim of the current research is to investigate the marginal effect (which includes both simple and Interaction) of competition on performance at different levels of earning management. In this research, variables of performance (asset return rate, sales return rate and equity return rate), product market competition and profit management have been used as indicators research. A statistical sample of 94 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2013 and 2019 was used for this research. Regression with panel data was used to test research hypotheses. The findings of the research show that competition has a significant effect on the three performance measurement indicators and the impact varies depending on the level of earning management. In such a way that with the increase in earning management, the level of competition has an increasing effect on performance, and with its decrease, this effect decreases. The results showed that the degree of competition has a rising impact on performance as earning management increases and a decreasing impact as earning management decreases. Also, the higher the earning management of the business unit, the higher the competition, which will lead to better performance.
  Keywords: Earnings management, Accrual items, Product Market Competition, Financial Performance
 • Vahab Rostami *, Mehdi Mohammadi, Hamed Kargar Pages 145-171
  Increasing the debt capacity leads to improving the company's financial flexibility. Financial flexibility plays an important role in the financial empowerment of the company regarding investment in the future, which is important to maintain flexibility according to the existing risks, which is possible with risk management. The current research aims to track the effect of business risk management and life cycle on the debt capacity of the companies listed in the Tehran Stock Exchange. In this regard, a sample of 124 companies from the Tehran Stock Exchange along a period of 2012-2021 were selected as sample and the research hypotheses were tested with aide of multiple linear regressions based on pooled data. The results showed that business risk management has a positive effect on the debt capacity of companies, and this business risk management effect during the recession stages of the life cycle of companies is more dominant. As expected, in the conditions of better use of business risk management mechanisms, the debt capacity of companies has also improved significantly. With better applying of risk management mechanisms, the reliability of loans and creditors to the company is increased too and as a result, the company's debt capacity is also improved.
  Keywords: Business Risk Management, Debt Capacity, Financial Flexibility, Life Cycle