فهرست مطالب

روان شناسی کاربردی - سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، زمستان 1402)

فصلنامه روان شناسی کاربردی
سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بیتا شلانی، پرویز آزادفلاح*، حجت الله فراهانی صفحات 17-37
  هدف

  اثربخشی مداخلات و برنامه های آموزشی و درمانی در قالب مطالعات مداخله ای، نیازمند ارزیابی اولیه برنامه و امکان پذیر بودن اجرای آن است که در قالب مطالعه امکان سنجی فراهم می شود. هدف این مطالعه ارایه یک بررسی دقیق از مطالعه امکان سنجی و مولفه های آن و همچنین طراحی یک چک لیست برای ارزیابی امکان سنجی برنامه ها و پروتکل های روان شناختی است.

  روش

  ابتدا با توجه به مولفه های امکان سنجی، یک چک لیست در قالب 54 سوال تهیه شد. پس از تدوین چک لیست، جهت بررسی نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی، 12 متخصص با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به میزان تناسب و ضرورت هر سوال نمره دادند.

  یافته ها

  میزان تناسب سوالات از 83/. تا 1 به دست آمد، نتایج S-CVI/UA و S-CVI/Ave و آلفای کرونباخ نشان داد چک لیست حاضر از شاخص روایی محتوایی و پایایی بالایی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  مطالعات امکان سنجی برای اجرای موفقیت آمیز مداخلات آزمایشی کنترل شده تصادفی به عنوان یکی از مطالعات مهم برای حمایت از اثربخشی مداخله، حیاتی است و شواهد محکمی برای قابل قبول بودن یک مداخله و امکان اجرای آن در بلندمدت فراهم می کنند.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، پروتکل، طراحی چک لیست، مقیاس، مداخلات روانشناختی
 • سجاد طاهرزاده قهفرخی*، فرشته علی اکبری، زینب السادات رازی، تینا خالقی فریمانی صفحات 39-57
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل پیش بینی تمایل به خودکشی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه با نقش میانجی شیوه های حل مسیله در نوجوانان شهر ایلام انجام گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع مدلیابی معادلات ساختاری است، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی نوجوانان 13 تا 18 سال شهر ایلام در شش ماهه اول سال 1401 (14384 نفر) بودند. نمونه پژوهش 328 نفر است که طبق فرمول کوکران در دو مرحله به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای (برحسب جنسیت) و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل، پرسشنامه افکار خودکشی بک (1999)، پرسشنامه استاندارد طرح واره یانگ و براون (2001) و پرسشنامه شیوه های حل مسیله هپنر و پترسن (1987) بود. برای تحلیل داده ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد.
  یافته ها
  طرحواره های ناسازگار اولیه به طور مستقیم و نیز با میانجی شیوه های حل مسیله بر تمایل به خودکشی در نوجوانان شهر ایلام تاثیرگذار و قابل تبیین است.
  نتیجه گیری
  شیوه های حل مسیله می تواند در تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر تمایل به خودکشی نوجوانان نقش میانجی داشته باشد. به این ترتیب می توان با شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه در نوجوانان، با آموزش شیوه های حل مسیله کارآمد، تمایل به خودکشی در موقعیت های بحرانی را در آنها کاهش داد.
  کلیدواژگان: تمایل به خودکشی، سبک های حل مسئله، طرحواره های ناسازگار اولیه، نوجوانان
 • فریبا جعفری روشن، سید سعید پورنقاش تهرانی*، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 59-80
  هدف

  پژوهش حاضر  با هدف بررسی عوامل موثر در شکل گیری اختلال علایم جسمانی شکل در افراد دارای اختلال استرس پس از سانحه پیچیده انجام شد.

  روش

  رویکرد مورد مطالعه در این پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. تعداد 15 نفر دارای اختلال جسمانی شکل و اختلال استرس پس از سانحه پیچیده در دامنه سنی 18 -60 ساله شهر تهران که تمایل به مصاحبه و همکاری داشتند با روش نمونه گیری هدف مند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. این افراد با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به صورت عمیق مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با شیوه اشتراس و کوربین (2014) و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد.

  یافته ها

  براساس یافته های حاصل از پژوهش، کدهای باز حول 90 مفهوم، کدهای محوری شامل 8 مفهوم و کدهای انتخابی در 4 مفهوم شامل عوامل علی (تعاملات مخرب خانواده)، عوامل زمینه ای (ویژگی هیجانی - شناختی کودک)، عوامل مداخله گر (والدگری منفعلانه - والدگری آرمان گرایانه) و راهبردها (راهبردهای رفتاری - شناختی کودک) استخراج شدند.

  نتیجه گیری

  راهبردهای شناختی، هیجانی و رفتاری کودک در پاسخ به آسیب های دوران کودکی (تعاملات مخرب خانواده و والدگری مخرب) در شکل گیری و تداوم جسمانی سازی موثر است؛ بنابراین در پیشگیری از اختلال علایم جسمانی شکل در کودکان می توان از بهبود تعاملات مخرب خانواده و نیز در درمان افراد بزرگسال دارای اختلال جسمانی شکل می توان از راهبردهای موثر در تنظیم هیجانات، افکار و تغییر در تعاملات فرد بهره برد.

  کلیدواژگان: اختلال علائم جسمانی شکل، اختلال استرس پس از سانحه پیچیده، داده بنیاد
 • گلناز احقر بازرگان، ایلناز سجادیان* صفحات 81-104
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر سرسختی روان شناختی و فرسودگی والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم بود.

  روش

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم مراجعه کننده به آموزشگاه دست های مهربانی (دریا) شهر اصفهان در سال 1401 بودند. از میان آن ها نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب و به تصادف در دو گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). هر دو گروه آزمودنی قبل و بعد از مداخله و 2 ماه بعد، در مرحله پیگیری به ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سرسختی روان شناختی کوباسا، مدی و کاهن (1982) و پرسش نامه فرسودگی والدگری رزکام، بریاندا و میکولاژاک (2018) پاسخ دادند. آزمودنی های گروه مداخله تحت درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی در 8 جلسه 2 ساعت قرار گرفتند، اما بر گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر سرسختی روان شناختی و فرسودگی والدگری اثربخش بوده و اثر این تغییر تا مرحله پیگیری پایدار مانده است (05/0> p).

  نتیجه گیری

  می توان از درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی جهت افزایش سرسختی روان شناختی و کاهش فرسودگی والدگری در مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم استفاده نمود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی، سرسختی روان شناختی، فرسودگی والدگری، مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم
 • علی آقازیارتی*، محمد عاشوری صفحات 105-120
  هدف
  فرزندپروری برای همه والدین تجربه ای دشوار و استرس زا به نظر می رسد و این مسیله برای والدین کودکان استثنایی پیچیده تر می شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، فراتحلیل بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاهانه در والدین  کودکان استثنایی بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری این پژوهش، مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی در زمینه فرزندپروری ذهن آگاهانه بودند. ملاک های درون گنجی برای فراتحلیل حاضر شامل داشتن شرایط لازم از نظر روش شناسی (روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری، ابزار اندازه گیری و روایی و پایایی آن، روش تجزیه و تحلیل آماری)، تناسب موضوع پژوهش با اثربخشی مداخلات فرزندپروری ذهن آگانه برای والدین کودکان استثنایی، و آزمایشی یا نیمه آزمایشی بودن هر پژوهش می شد. از این رو، مقاله ها از پایگاه های معتبر فارسی و انگلیسی استخراج شدند. در نهایت 15 مقاله که شامل 11 مقاله فارسی و 4 مقاله انگلیسی بود بر اساس ملاک های درون گنجی انتخاب شدند.
  یافته ها
  میزان تاثیر فرزندپروری ذهن آگاهانه برای والدین کودکان استثنایی قابل توجه بود و اندازه اثر ترکیبی 58/0 در سطح معناداری ترکیبی 01/0 > p به دست آمد. 
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه برای والدین کودکان  استثنایی در حد متوسط (نزدیک به بالا) است.
  کلیدواژگان: فرزندپروری ذهن آگاهانه، کودکان استثنایی، فراتحلیل، اثربخشی
 • سعید اسدنیا، مجید محمود علیلو*، منصور بیرامی، عباس بخشی پور صفحات 121-142
  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه ای حساسیت انزجاری در رابطه بین ابعاد سرشت با اختلال پانیک بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در نیمسال تحصیلی 1398-1399 بودند که تعداد 377 نفر از آن ها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسش نامه های سرشت و منش (کلونینجر، شوراکیک و پرزیبرک، 1993)، حساسیت انزجاری (هیدت 1994) و نشانه های پانیک لیبویتز (1984) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است.

  یافته ها

  در پژوهش حاضر ضریب مسیر غیرمستقیم بین پاداش وابستگی (01/0p<، 309/0-β=) و پشتکار (01/0p<، 096/0-β=) با اختلال پانیک منفی و در سطح 01/0 معنادار بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین آسیب پرهیزی (01/0p<، 135/0β=) با اختلال پانیک مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود.

  نتیجه گیری

  این یافته ها نقش سرشت در ایجاد اختلال پانیک را مورد تایید قرار می دهد و بیانگر توجه هرچه بیشتر به مبانی زیستی در درمان اختلال پانیک می باشد. همچنین مدل آسیب شناختی پیشنهادی حاضر می تواند به فهم بهتر نقش انزجار در آسیب روانی و اثربخشی درمان های شناختی رفتاری در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی از جمله اختلال پانیک کمک کند.

  کلیدواژگان: پانیک، حساسیت انزجاری، سرشت
 • شهرام رضایی، مینا مجتبایی*، آرزو شمالی اسکویی صفحات 143-168
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده و طرح واره درمانی بر افسردگی و اضطراب مادران دارای فرزند مبتلابه اتیسم انجام شد.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماه و جامعه ی آماری شامل تمامی مادران کودکان اوتیستیک مراکز آموزشی و توان بخشی شهر تهران در سال 99 بود. 45 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. جلسات روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده و طرح واره درمانی طی 12 جلسه 60 دقیقه ای، به صورت فردی، هفته ای یک جلسه برگزار شد. آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (1996) پرسشنامه اضطراب بک (1998) را تکمیل کردند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هر دو روش روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده و طرح واره درمانی در مقایسه با گروه کنترل منجر به کاهش افسردگی و اضطراب شده است و این تاثیر در پیگیری نیز پایدار بود (01/0<p). ولی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده در مقایسه با طرح واره درمانی افسردگی را بیشتر کاهش داده است. در مقابل تفاوت اثر دو شیوه درمان بر اضطراب در سطح (05/0>p) معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری شد روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده در مقایسه با طرح واره درمانی روش موثری برای کاهش افسردگی مادران دارای فرزند مبتلابه اتیسم است.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، اتیسم، روان درمانی پویشی، طرح واره درمانی
 • مصطفی محسنی*، مهرداد کلانتری، کوروش نامداری، احمد عابدی صفحات 169-193
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی فراتشخیصی، ذهن آگاهی و رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی رفتاری بر انعطاف ناپذیری روانشناختی درد در افراد مبتلا به درد مزمن همبود با مشکلات هیجانی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. روش نمونه گیری، هدفمند بود. بدین ترتیب که از میان افراد مبتلا به اختلال درد مزمن همبود با مشکلات هیجانی، تعداد 45 نفر انتخاب شد و سپس در سه گروه درمان ترکیبی، رفتاردرمانی شناختی و گروه گواه گمارده شد. از مقیاس انعطاف ناپذیری روانشناختی درد استفاده شد. از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تاثیر زمان اندازه گیری، اثر متقابل بین زمان اندازه گیری و گروه، و تاثیر گروه بر میانگین نمرات اجتناب از درد، آمیختگی شناختی و انعطاف ناپذیری روانشناختی درد کل معنادار بود. میانگین نمرات اجتناب از درد و انعطاف ناپذیری درد کل در گروه های درمان ترکیبی و درمان شناختی رفتاری، به طور معناداری کمتر از گروه گواه شدند، اما گروه درمان ترکیبی با گروه درمان شناختی رفتاری تفاوت معناداری نداشت. میانگین نمرات آمیختگی شناختی گروه درمان ترکیبی به طور معناداری کمتر از گروه های درمان شناختی رفتاری و گواه شد.
  نتیجه گیری
  درمان ترکیبی و درمان شناختی رفتاری را می توان به صورت درمان کاربردی برای کاهش انعطاف ناپذیری روانشناختی درد در افراد مبتلا به درد مزمن همبود با مشکلات هیجانی استفاده نمود. بنابراین، پیشنهاد می شود این درمانها در بیماران مبتلا به درد مزمن به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اختلال درد مزمن، انعطاف ناپذیری روانشناختی درد، درمان ترکیبی، درمان شناختی رفتاری
 • زهرا خیاطی، محمود شیرازی*، غلامرضا ثناگوی محرر صفحات 195-216
  هدف

  هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش یوگا بر پرخاشگری دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه/فزون کنشی بود.

  روش

  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی، پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری 60 دانش آموز پسر 7 الی 12 سال شهر زاهدان که در سال تحصیلی 98-97 به مراکز مشاوره ارجاع داده شده بودند و با استفاده از پرسشنامه علایم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین، 1994؛ غربالگری شدند. 40 دانش آموز دارای اختلال کاستی توجه/فزون کنشی که هم زمان نمره پرخاشگری بالایی داشتند پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه شناسایی شدند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 دانش آموز) و گروه کنترل (20 دانش آموز) جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) و نیز برنامه آموزش یوگا به مدت 16 جلسه 45 دقیقه ای در 8 هفته به گروه آزمایش آموزش داده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاکی از تاثیر آموزش یوگا بر پرخاشگری کلی (74/21F=، 001/0P=)، پرخاشگری بدنی (70/13F=، 001/0P=)، پرخاشگری کلامی (41/10F=، 001/0P=)، خشم (86/7F=، 008/0P=) و خصومت (43/5F=، 026/0P=) در مرحله پس آزمون و پایداری این تاثیر در مرحله پیگیری بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از تاثیر آموزش یوگا بر کاهش پرخاشگری در مبتلایان به اختلال کاستی توجه/فزون کنشی بود. در نتیجه؛  برنامه ریزی برای استفاده از آموزش یوگا در کودکان ضروری و درمانگران می توانند از آموزش یوگا جهت کاهش پرخاشگری در کودکان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، کاستی توجه، فزون کنشی، یوگا
 • هادی فاضلی راد*، ربابه نوری قاسم آبادی صفحات 217-241
  هدف
  افزایش چشم گیر درآمیختگی با افراد مشهور و شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام در سال های اخیر، پرسش هایی در رابطه با مشخصه ها و الگوهای ابراز هیجانی افراد دنبال کننده و کاربران به وجود آورده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه دشواری در تنظیم هیجان با پرستش افراد مشهور با نقش میانجی گری اعتیاد به اینستاگرام انجام شد.
  روش
  جامعه آماری پژوهش متشکل از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران در سال تحصیلی 1402 بود که از این میان، 462 نفر از دانشجویان آقا و خانم به روش دسترس از طریق شبکه های اجتماعی دانشجویی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور (مک کاتچیون و همکاران، 2002)، فرم کوتاه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (بجوربرگ و همکاران، 2016) و مقیاس اعتیاد به اینستاگرام (آندرسن و همکاران، 2012) استفاده شد و داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد دشواری در تنظیم هیجان پرستش افراد مشهور را به طور معنی داری پیش بینی می کند و اعتیاد به اینستاگرام این رابطه را به طور نسبی میانجی گری می کند. (05/0p< ،048/0= β).
  نتیجه گیری
     یافته های پژوهش پیشنهاد می دهند که مشکلات در تنظیم هیجان می تواند با افزایش درآمیختگی با افراد مشهور ارتباط داشته باشد. علاوه بر این استفاده از شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام از طریق ایجاد فرصت مواجهه بیشتر با افراد مشهور و افزایش ارتباط فرا اجتماعی با آنها، می تواند تسهیلگر این ارتباط باشد.
  کلیدواژگان: پرستش افراد مشهور، تنظیم هیجان، شبکه های اجتماعی، اینستاگرام
|
 • Bita Shalani, Parviz Azadfallah *, Hojjatollah Farahani Pages 17-37
  Aim

  Effectiveness of educational and therapeutic programs in interventional studies, need the initial evaluation of the program which is provided in the feasibility study. The purpose of this study is to provide a detailed review of the feasibility study and its components, as well as to provide a scale for researchers to evaluate the feasibility of psychological programs and protocols.

  Method

  First, according to the feasibility components, a checklist was prepared in the form of 54 questions. After compiling a checklist to examine the content validity ratio and content validity index, 12 experts were selected using the purposive sampling method and scored the appropriateness and necessity of each question.

  Results

  The appropriateness of the questions was obtained from 0/83 Up to 1, and the results of S-CVI/ UA and S-CVI/ Ave and Cronbach’s alph showed that the present checklist has a high content validity index and reliability.

  Conclusion

  Feasibility studies are critical to the successful implementation of randomized controlled trial interventions as one of the important studies to support the effectiveness of the intervention and provide strong evidence for the acceptability of an intervention and its implementation in the long term.

  Keywords: Checklist developing, feasibility study, Protocol, Psychological Interventions, Scale
 • Sajad Taherzadeh Ghahfarokhi *, Fereshte Aliakbari, Zeynab Sadat Razi, Tina Khaleghi Farimani Pages 39-57
  Aim
  The present study was conducted with the aim of providing a peace model of suicidal tendency based on the initial incompatible schemas with the mediating role of problem solving styles in adolescents of Ilam city.
  Method
  In this research, the descriptive-correlation method with the type of structural equation model was used, the statistical population of the research included all the teenagers (age range 13 to 18 years) of Ilam city in the period of the first six months of 1401, based on the statistics of the Ilam city registry. There were 14384 people. In order to estimate the sample size from Cochran's formula, a sample of 374 people was determined and selected in two stages of stratified random sampling (by gender) and multi-stage sampling. The measurement tools included Beck's Suicidal Thoughts Questionnaire (1999), Young and Brown's Standard Schema Questionnaire (2001), and Hepner and Petersen's Problem Solving Styles (1987). For data analysis, structural equation model and path analysis were used with the help of SPSS and AMOS software.
  Results
  The findings showed that the primary maladaptive schemas directly and through the mediation of problem solving styles are effective and explainable on the tendency to commit suicide in adolescents in Ilam city.
  Conclusions
  As a result, problem-solving style skills can play a decisive role in the impact of early maladaptive schemas on the tendency of adolescents to commit suicide.
  Keywords: Adolescents, Early maladaptive schemas, Problem solving styles, Suicidal tendencies
 • Fariba Jafari Roshan, Seyed Saeid Pournaghash Tehrani *, Masud GholamAli Lavasani Pages 59-80
  Aim

  This study aimed to examining the effective factors in the formation of somatic symptoms disorder in people with complex post-traumatic stress disorder.

  Method

  The approach studied in this research was qualitative and based on grounded theory. A number of 15 people with somatic symptom disorder and complex post trumatic Stress Disorder in the age of 18-60 years old in Tehran city, who were willing to interview and cooperate, were selected by the purposeful sampling method until reaching theoretical saturation. These people were investigated using a semi-structured and in-depth interview. Data analysis was done according to the method of Strauss and Corbin (2014) and using MAXQDA software.

  Findings

  Based on the findings of the research, open codes around 89 concepts, axial codes including 8 concepts and selective codes in 4 concepts including causal factors (destructive family interactions), contexual factors (child's emotional-cognitive characteristics), Intervening factors (passive parenting-idealistic parenting) and strategies (child's behavioral-cognitive strategies) were idendified.

  Conclusion

  Children's cognitive, emotional and behavioral strategies in response to childhood truma (destructive family interactions and destructive parenting) are effective in the formation and continuation of somatic symptoms disorder. Therefore, for the prevention of somatic symptom disorder in children, it is possible to improve the destructive family interactions, and in the treatment of adults with somatic symptom disorder, it can be used from effective strategies of regulating one's emotions, thoughts and change in one's interactions.

  Keywords: Somatic Symptom Disorder, post-trumatic Stress Disorder, Grounded theory
 • Golnaz Ahghar Bazargan, Ilnaz Sajjadian * Pages 81-104

  Aim:

   The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotion efficacy therapy on psychological hardiness and parental burnout of mothers with autistic children.

  Method :

  The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up design. The statistical population of this research included all mothers with autistic children who referred to Dasthaye Mehrabani School (Darya) in Isfahan in 2022. Thirty mothers were selected by purposive sampling method based on the entry and exit criteria and randomly replaced in two intervention and control groups (15 people in each group). Both groups before and after the intervention and 2 months later, in the follow-up phase, were given research tools including the Psychological Hardiness Inventory by Kobasa, Maddi and Kahn (1982) and the Parental Burnout Assessment by Roskam, Brianda and Mikolajczak (2018). The experimental group were treated based on emotion efficacy therapy in 8 sessions of 2 hours, but no intervention was done on the control group. The collected data were analyzed using MANCOVA. 

  Results: 

  Emotion efficacy therapy was effective on psychological hardiness and parental burnout (p< 0/05), and the effect of this change remained stable until the follow-up stage (p<0/05).

  Conclusion :

  Emotion efficacy therapy can be used to increase psychological hardiness and  decrease parental burnout among mothers with autistic children.

  Keywords: Autism spectrum disorder, Emotion Efficacy Therapy, Parental burnout, psychological hardiness
 • Ali Aghaziarati *, Mohammad Ashori Pages 105-120
  Objective
  Parenting is a difficult and stressful experience for all parents, and it becomes more complicated for parents of exceptional children. Therefore, the purpose of the current research was meta-analysis to investigate the effectiveness of mindful parenting in parents of exceptional children.
  Method
  The present research was meta-analysis type. The statistical population of this research was articles published in valid internally and externally scientific and research journals in the field of mindful parenting. The internal criteria for the present meta-analysis include having the necessary conditions in terms of methodology (research method, statistical population, sampling method, measurement tool and its validity and reliability, statistical analysis method), the appropriateness of the research topic with the effectiveness of mindful parenting interventions on parents of exceptional children, and experimental or semi-experimental nature of any research. Therefore, articles were extracted from reliable Persian and English databases, and finally 15 articles, which included 11 Persian and 4 English articles, were selected based on internal criteria.
  Results
  The impact of mindful parenting for parents of exceptional children was significant and the combined effect size was 0.58 at the combined significance level of p < 0.01.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that the effectiveness of mindful parenting training for parents of exceptional children is moderate (close to high).
  Keywords: Mindful Parenting, exceptional children, Meta-analysis, Effectiveness
 • Saeed Asadnia, Majid Mahmoud Alilou *, Mansour Beirami, Abbas Bakhshipour Rudsari Pages 121-142
  Aim

  The aim of the present study was to investigate the mediating role of disgusting sensitivity in the relationship between temperament dimensions and panic disorder.

  Method

  The present research design is descriptive-correlational. The statistical population of the present study was all students of Urmia University in the academic year 2017-2018, of which 377 were selected using multi-stage cluster sampling. Students completed Temperament and character Inventory (Cloninger, Svrakic & Przybeck,1993), They completed The Disgust Scale((Haidt. 1994) and the The Panic-Associated Symptom Scale( Liebowitz, 1984). Data analysis was performed using structural equation modeling. Smart-PLS software has also been used to classify, process, analyze data and test research hypotheses.

  Results

  In the present study, the indirect path coefficient between the reward dependency (p <0.01, β = -0.309) and perseverance (p <0.01, -0 = 0.096) was significant with negative panic disorder at the level of 0.01. Indirect path coefficient between harm avoidance (p <0.01, β = 0.013) with panic disorder was positive and significant at the level of 0.01.

  Conclusion

  These findings confirm the role of Temperament in causing panic disorder and indicate the increasing attention to biological principles in the treatment of panic disorder. The present proposed pathological model can also help to better understand the role of disgust in psychological trauma and the effectiveness of cognitive-behavioral therapies in people with anxiety disorders, including panic disorder.

  Keywords: Disgusting Sensitivity, Panic, Temperamental
 • Shahram Rezaei, Mina Mojtabaei *, Arezoo Shomali Oskoei Pages 143-168
  Aim

  This study's aim was to compare the effectiveness of Intensive short-term dynamic psychotherapy and schema therapy on depression and anxiety in mothers with autistic children.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with control and follow-up group for three months and the statistical population included all mothers of autistic children in educational and rehabilitation centers in Tehran in 2020. 45 people were purposefully selected and randomly assigned to two experimental groups and one control group (15 people in each group). Intensive short-term dynamic psychotherapy sessions and schema therapy were held in 12 sessions of 60 minutes, individually, one session per week. Subjects completed Beck Depression Inventory (1996) and Beck Anxiety Inventory (1998) in the pre-test-post-test and follow-up stages. The data of the present study were analyzed using repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that both intensive short-term dynamic psychotherapy and schema therapy had reduced depression and anxiety compared to the control group and this effect was stable in follow-up (P<0.01). But intensive short-term dynamic psychotherapy has further reduced depression compared to schema therapy. In contrast, the effect of the two treatments on anxiety at the level (P> 0.05) was not significant.

  Conclusion

  It was concluded that intensive short-term dynamic psychotherapy is a more effective method to reduce depression in mothers with children with autism compared to schema therapy.

  Keywords: anxiety, Autism, Depression, Dynamic Psychotherapy, Schema Therapy
 • Mostafa Mohseni *, Mehrdad Kalantari, Kourosh Namdari, Ahmad Abedi Pages 169-193
  Aim
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of metadiagnostic, mindfulness, and dialectical behavior therapy with cognitive behavioral therapy on the psychological inflexibility of pain in people with chronic pain associated with emotional problems.
  Method
  The research method was a semi-experimental type with a pre-test-post-test-follow-up plan with a control group. The research sampling method was purposive. In the quantitative part, the method of analysis of variance with repeated measurements was used.
  Results
  The results showed that the effect of the measurement time, the interaction between the measurement time and the group, and the effect of the group on the average scores of pain avoidance, cognitive fusion and flexibility The psychological intractability of total pain was significant. The average scores of pain avoidance and total pain inflexibility in the combined treatment and cognitive behavioral therapy groups were significantly lower than the control group, but the combined treatment group was better than the control group. Cognitive behavioral therapy had no significant difference. The mean cognitive fusion scores of the combined therapy group were significantly lower than those of the cognitive behavioral therapy groups.
  Conclusion
  Combined therapy and cognitive behavioral therapy can be used as functional therapy to reduce the psychological inflexibility of pain in people suffering from chronic pain accompanied by emotional problems. Therefore, it is suggested to use these treatments in patients with chronic pain.
  Keywords: Chronic Pain Disorder, Psychological Inflexibility Of Pain, Combined Therapy, Cognitive Behavioral Therapy
 • Zahra Khayati, Mahmoud Shirazi *, Gholamreza Sanagouye Moharer Pages 195-216
  Aim

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of Yoga training on aggression of students with attention deficit/hyperactivity disorder.

  Method

  The research method was semi-experimental, pre-test/post-test and two-month follow-up with the control groups. Statistical population of 60 male students 7-12 years old in Zahedan, who were referred to Counseling Centers in 2018-19 academic years and using the questionnaire of Children Symptom Inventory, Gado and Sprafkin1994؛ were screened. 40students with attention deficit/hyperactivity disorder who had high levels of aggression at the same time, after reviewing clinical interviews, selected by purposive sampling method  and randomly replaced into two experimental groups (20 students) and control group (20 students). The Bass & Perry Aggression Questionnaire (1992) and Yoga Training Program were taught to the experimental group for 16 sessions of 45 minutes in 8 weeks. Data were analyzed using mixed variance analysis with repeated measurements.

  Results

  Results indicated that the effect of yoga training on general aggression (F = 21/24, P = 0.001), physical aggression (F = 13/70, P = 0.001), verbal aggression (F = 10.41, P = 0.001), Anger (F = 7.86, P = 0.008), and hostility (F = 5.43, P = 0.026) at the posttest stage, and this effect was sustained at follow-up.

  Conclusion

  The results showed the effect of yoga education on reducing aggression in patients with attention deficit/hyperactivity disorder. As a result, planning  to use yoga is essential in children, and therapists can use yoga to reduce aggression in children.

  Keywords: aggression, attention deficit, hyperactivity, Yoga
 • Hadi Fazelirad *, Robabeh Noury Ghasem Abadi Pages 217-241
  Aim
  The significant increase in fascination with celebrities and social media platform like Instagram in recent years have led to questions about the characteristics and emotional expression patterns of  followers and users.  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the difficulty in emotion regulation and celebrity worship with the mediating role of Instagram addiction.
  Methods
  All students enrolled at public universities in Tehran during the academic year of 1402 made up the statistical population of the study. Of these, 462 men and women were chosen via student social networks. The Celebrity Attitude scale (McCutcheon et al., 2002), the brief version of the difficulties in emotion regulation scale (Bjureberg et al., 2016), and the Instagram Addiction scale (Andreassen et al., 2012) were used to collect data and were examined using the structural equation modeling method.
  Result
  The results demonstrated that the celebrity worship has a direct and significant association with the difficulty in emotion regulation, with the Instagram addiction serving as the mediator of this relationship. (β= 0/048, p< 0/05).
  Conclusion
  The research findings suggest a link between emotion regulation problems and an increased fascination with celebrities. Moreover, the use of platforms like Instagram can further facilitate this connection by providing more opportunities to engage with celebrities and develop parasocial relationships.
  Keywords: Celebrity worship, emotion regulation, social networks, Instagram