فهرست مطالب

فصلنامه رفاه اجتماعی
پیاپی 90 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عرفان خانزاده جوریابی، فرشاد مومنی*، عباس شاکری صفحات 9-51
  مقدمه

  «دوره ها»، گروه های کوچک و غیررسمی درون حکومت پهلوی دوم بودند که از آشنایی افرادی با جایگاه های اجتماعی متنوع شکل می گرفتند اما همگی از طریق سرمایه اجتماعی و با هدف کسب رانت و فساد ایجاد می شدند. در این مقاله به بررسی نحوه شکل گیری دوره ها و اثرگذاری آنها از طریق انواع سه گانه سرمایه اجتماعی (پیوندی، اتصالی و پل واره) بر فساد، در حکومت پهلوی دوم می پردازیم و بر این سوال تمرکز می کنیم که آیا «دوره ها» در حکومت پهلوی دوم این قابلیت را داشته اند که از طریق سرمایه اجتماعی پیوندی و فقدان سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره شرایط را برای فسادی نظام مند آماده کنند؟

  روش

  رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق، کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد در زمان حکومت پهلوی دوم است که هم سو با مبنای نظری پژوهش انجام گرفت. از طرفی مدل ترکیبی این پژوهش، از رهیافت بوم شناسی هوبرتس نسبت به فساد، الهام گرفته است.

  یافته ها

  در حکومت پهلوی دوم، سرمایه اجتماعی در هر نوعی که باشد از طریق «دوره» با فساد رابطه موثری دارد، اما مثبت یا منفی بودن این رابطه، بسته به نوع و ماهیت سرمایه اجتماعی متفاوت است؛ بنابراین باید گفت «عدم وجود» سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره با فساد و «وجود» سرمایه اجتماعی پیوندی با فساد رابطه مثبت و مستقیم دارند.

  بحث:

   وجود دوره ها این موضوع را سیگنال دهی می کرد که برای پیشبرد امور روزمره راهی جز ارتباط خاص گرا و استفاده از سرمایه اجتماعی پیوندی نیست و این موضوع باعث می شد که دایره وفاداری افراد به آشنایان خود، بزرگ تر از دایره وفاداری آنها نسبت به اجتماع ملی باشد؛ بنابراین روابط اجتماعی و نقشهای نهادی به ابزاری برای تمکین از درخواستهای غیرنهادی، خاص گرایانه و کوتاه مدت تبدیل شده بود که این باعث ایجاد فسادی نظام مند می شد. راهکارهای کلی برای جلوگیری از این وضعیت، افزایش شعاع اعتماد و ایجاد ساختارها و هنجارهایی برای گذار از سرمایه اجتماعی پیوندی به سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، فساد، دوره ها، رابطه اجتماعی، پهلوی دوم
 • فرزانه سزاوار*، منیژه فیروزی، محمدرضا سزاوار صفحات 53-88
  مقدمه

  خودکشی یک نگرانی بهداشت عمومی جهانی است. شناسایی عوامل مرتبط با خودکشی می تواند طبقه بندی خطر را بهبود بخشد و به مداخلات هدفمند برای گروه های پرخطر کمک کند. در حقیقت، پیشگیری موثر از خودکشی مستلزم درک جامع عوامل خطر است. در این مطالعه علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر خودکشی، میزان ریسک و بی ثباتی اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است.

  روش

  به منظور تعیین شاخص ریسک و بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان، شاخصی از میانگین واریانس سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و درصد تغییرات نرخ ارز در بازار موازی ارز ساخته شده است. سپس با هدف ارایه راهبردهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری از خودکشی، با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی طی دوره زمانی 1380 الی 1399 تاثیر هر عامل کلان اقتصادی و اجتماعی بر خودکشی برآورد شده است.

  یافته ها

  متغیرهای سطح عمومی قیمتها، طلاق، میزان جرایم، نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین بی ثباتی اقتصادی بر خودکشی تاثیر مثبت و متغیرهای اشتغال و نسبت سنی جمعیت 50 تا 69 ساله به بقیه جمعیت کشور، بر خودکشی تاثیر منفی دارند.

  بحث:

   با وجود تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی بر نرخ خودکشی در ایران، نکته قابل تامل، تاثیر قابل ملاحظه نابرابری توزیع درآمد در جامعه بر نرخ خودکشی است. با توجه به این تاثیر قابل ملاحظه بر میزان خودکشی، کاهش نابرابری درواقع راه حل اقتصادی است که سیاستمداران کشور می توانند آن را عملی کنند.

  کلیدواژگان: خودکشی، عوامل اقتصادی و اجتماعی، بی ثباتی و ریسک اقتصادی
 • عباس محمد کریمی ماژین، غلامرضا قائدامینی هارونی، حامد صدیقی، حمیرا سجادی* صفحات 89-119
  مقدمه

  کشور ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تلفات را از زلزله، متحمل شده است. برخی پیامدها و آسیبهای اجتماعی ناشی از زلزله حتی در دهه های بعد در آن مناطق ظاهر می شود. یکی از این پیامدها، گرایش به مصرف مواد است. ازاین رو این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی و گرایش به مصرف مواد در میان زلزله زدگان استان کرمانشاه انجام شد.

  روش

  در این مطالعه همبستگی در سال 1400، 450 نفر از جمعیت ساکن در شهر سرپل ذهاب که در هنگام زلزله سال 1396 در این شهر ساکن بودند، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای موردمطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از چک لیست مشخصات جمعیت شناختی و دو پرسشنامه روا و پایاشده حمایت اجتماعی وکس و نگرش به مصرف مواد استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS Graphics تحلیل شدند.

  یافته ها

  بیشتر افراد موردمطالعه، مرد، مجرد و شاغل بودند. میزان حمایت اجتماعی در سطح خیلی خوب و میزان گرایش به مصرف مواد در سطح متوسط ارزیابی شد. همچنین، بین حمایت اجتماعی و گرایش به مصرف مواد رابطه منفی و معناداری به دست آمد.

  بحث:

   با توجه به وجود رابطه معنی دار حمایت اجتماعی با گرایش به مصرف مواد و با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران، مسیولان مربوطه می بایست با انجام اقدامات مناسب برای بهبود حمایت اجتماعی که می تواند موجب کاهش گرایش به مصرف مواد در میان زلزله زدگان شود، برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، گرایش به مصرف مواد، زلزله، بازماندگان
 • تکتم حنایی*، فاطمه غلامی صفحات 121-151
  مقدمه

  یکی از پدیده های بحث برانگیردر جامعه امروز، مبحث تاب آوری اجتماعی و تاثیر آن بر اعتماد اجتماعی شهروندان در محلات شهری می باشد. بنابراین هدف از پژوهش پیش رو بررسی ارتباط میان مولفه های تاب آوری اجتماعی و مولفه های اعتماد اجتماعی در محله آبکوه شهر مشهد است.

  روش

  از نظر شیوه گرد آوری داده ها، تحقیق حاضر ازنوع پژوهش های میدانی و ازنظر گردآوری اطلاعات ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری در محله آبکوه مشهد با جمعیت 5271 نفر در نظر گرفته شد و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 357 نفربرآورد شد. شیوه نمونه گیری تصادفی و ساده بود.برای تحلیل داده ها، از مدل های روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار spss استفاده شده است. 

  یافته ها

  ازبین متغیرهای مورد مطالعه بیشترین تاثیر برتاب آوری اجتماعی درافزایش  اعتماد اجتماعی شهروندان مربوط به احساس امنیت شهروندان و کمترین تاثیر را آداب ورسوم دارا بود. و با افزایش اعتماد اجتماعی تاب آوری اجتماعی نیز افزایش می یابد در نتیجه رابطه معنادار و مقابل توجهی بین تاب آوری اجتماعی و اعتماد اجتماعی برقرار است.

  بحث:

   با توجه به یافته ها توجه به احساس امنیت شهروندان، سازگاری، حضور پذیری، حس تعلق مکانی و تعاملات اجتماعی، وضعیت اشتغال و میزان خدمات سلامت، مشارکت اجتماعی می تواند تاثیر مثبت و تعیین کننده ای دراعتماد اجتماعی شهروندان وتاب آوری اجتماعی محله آبکوه شهر مشهد  داشته باشد.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، تاب آوری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، محله آبکوه
 • سجاد الهی، کریم صالحی*، عباس جزایری صفحات 153-181
  مقدمه

  سبک زندگی ترکیبی از الگوها و رفتارهای فردی در سراسر زندگی است که فرهنگ یک جامعه را که نوعی از الگو های خاص برای زندگی است را پدید می آورد. علت عمده وقوع پدیده کودک آزاری، نوع زندگی و فرهنگی است که از ابتدا به صورت غلط و نادرست در میان افراد نهادینه شده است و علاوه بر مداخلات حقوقی، مداخلات فرهنگی و اجتماعی را می طلبد.

  روش

  جهت بررسی رابطه مصادیق کودک آزاری (جسمی، جنسی، مسامحه و غفلت، سوءتغذیه، عاطفی) و سبک زندگی مبتنی بر سلامت (فعالیت های فیزیکی، تغذیه، اعتیاد، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و روان شناختی و...) در سال 1400، یک پژوهش میدانی  پیمایش  بر روی نمونه ای به حجم 97 نفر از والدین دارای فرزند 18 - 4 ساله ی شهرستان شهرکرد که کودکانشان مورد انواع مصادیق کودک آزاری قرار گرفته بودند (ارگان مرجوعی: سازمان بهزیستی و پزشکی قانونی) انجام شد. اطلاعات آزمودنی ها از تکمیل پرسشنامه های استاندارد سبک زندگی LSQ و کودک آزاری محمد خانی (1378) بدست آمد. فرضیه های تحقیق از طریق آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته

  نتایج بدست آمده وجود همبستگی منفی و معنادار بین متغیر سبک زندگی والدین و کودک آزاری را نشان داد (ضریب بتا= 704/0-). نتایج مشاهده شده از تحلیل رگرسیونی نشان داد شاخص های مختلف سبک زندگی پیش بین مناسبی برای انواع مصادیق کودک آزاری می باشند. با افزایش عملکرد مناسب تر سبک زندگی میزان کودک آزاری به طوری معناداری کاهش می یابد. در این مطالعه سلامت اجتماعی، اعتیاد و سلامت روان شناختی پیش بین های بالاتری جهت تبیین مصادیق کودک آزاری بودند که نقش آن ها در تحقیق حاضر به وضوح مشخص شد (01/0 <p).

  بحث: 

  نتایج تحقیق حاضر اهمیت سبک زندگی و فرهنگ را در وقوع پدیده کودک آزاری نشان داد. تحلیل ها نشان داد با تقویت شاخص های سلامت اجتماعی و روان شناختی و کاهش اعتیاد می توان به کاهش وقوع پدیده کودک آزاری و جرایم ناشی از آن دست یافت.

  کلیدواژگان: شاخص های سبک زندگی، سلامت، مصادیق کودک آزاری، سلامت اجتماعی
 • نسرین امامی نائینی، مالک میرهاشمی*، نسرین باقری صفحات 183-209
  مقدمه

  امروزه با گسترش کلان شهرها و پیچیدگی های زندگی، مشکلات زندگی نیز روز به روز در حال افزایش است. مشکلاتی که مواجهه شدن با آنها نیاز به مهارت و توانایی دارد. هدف این پژوهش تدوین و اعتبار یابی بسته آموزش مهارت های فردی دختران و زنان جوان حاشیه نشین است.

  روش

  بسته آموزش ارتقای مهارت های فردی در این پژوهش براساس نظریه شناختی- رفتاری طراحی شده است. طراحی بسته در 4 مرحله ی مصاحبه با افراد مطلع، مرور متون، برگزاری جلسه هم اندیشی و تدوین بسته آموزشی، تعیین روایی محتوایی بسته آموزشی بود. در یک نشست تخصصی و با نظرخواهی از متخصصان، روایی محتوایی بسته با استفاده از ابزار شاخص روایی محتوایی و ضریب نسبی روایی محتوایی سنجیده شد.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده نشان داد که بسته آموزشی طراحی شده از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. همچنین ضریب نسبی روایی محتوایی بسته برابر با 714/ 0 بدست آمد.

  بحث: 

  بسته ی آموزشی به آموزش سه مهارت خودآگاهی، ارتباط موثر، تنظیم هیجان پرداخته تا بستری برای ورود و به کارگیری این مهارت ها در زندگی واقعی این اقشار، فراهم آورد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، بسته آموزشی، مهارت های فردی، زنان حاشیه نشین
 • اکبر علیوردی نیا*، محمداسماعیل ریاحی، مریم مددی، فاطمه جلیلی صفحات 211-258
  مقدمه

  هدف تحقیق حاضر بررسی نوع نگرش و رفتار زنان متاهل دارای روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه انتخاب عقلانی است.

  روش

  روش پژوهش پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. اعتبار ابزار تحقیق از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. جمعیت تحقیق را 87 نفر از زنان متاهل شهرهای بهشهر، بابل و بابلسر در سال 1400 تشکیل داده اند که دارای روابط فرازناشویی بوده اند. چارچوب نظری تحقیق، نظریه انتخاب عقلانی و متغیرهای مستقل تحقیق، برگرفته از این نظریه بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع گلوله برفی بود. نوع نگرش به روابط فرازناشویی در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد 35/6 درصد پاسخگویان نگرش میانه، 33/3 درصد نگرش مثبت و 31 درصد نگرش منفی نسبت به روابط فرازناشویی دارند. همچنین از میان متغیرهای نظریه انتخاب عقلانی، متغیرهای لذت-هیجان و نیاز منفعت گرایانه رابطه معناداری داشتند.  متغیرهای مستقل تحقیق توانستند 72/6 درصد تغییرات متغیر وابسته رفتار فرازناشویی و 50/3 درصد تغییرات متغیر وابسته نوع نگرش به روابط فرازناشویی را تبیین کنند.

  بحث: 

  معنادار شدن متغیر لذت-هیجان یعنی با افزایش انگیزه لذت و هیجان، کنجکاوی، آزادی و ماجراجویی در روابط جدید، نگرش مثبت زنان متاهل به روابط فرازناشویی افزایش یافته و ارتکاب رفتار فرازناشویی بیشتر می شود. همچنین معناداری متغیر نیاز منفعت گرایانه یعنی هرچه هزینه های روابط فرازناشویی کم تر از منافع آن بوده و هزینه ها درازمدت و کم اثر باشند، احتمال ارتکاب آن افزایش می یابد. بررسی و تبیین نوع نگرش به روابط فرازناشویی و نیز میزان رفتار فرازناشویی در میان زنان متاهل دارای روابط فرازناشویی در پرتو نظریه انتخاب عقلانی از جمله نوآوری های این تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: انتخاب عقلانی، خانواده، روابط فرازناشویی، رفتار فرازناشویی، زنان متاهل، نگرش
 • اکرم ملک زاده*، الهه اسلمی، مجید آرامی صفحات 259-291
  مقدمه

  یکی از مسایلی که می تواند جنبه های مختلف زندگی فرد واطرافیان را تحت تاثیر قرار دهد اعتیاد می باشد . اعتیاد این بلای خانمان سوز، حتی زمانی که درمان می شود احتمال عود آن بسیار بالاست. در مطالعات متعدد اگرچه به پدیده اعتیاد و عوامل موثر بر آن توجه شده؛ اما کمتر به علل و عوامل موثر بر عود آن توجه شده است . بر اساس آنچه گفته شد هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل علی عوداعتیاد معتادان متاهل بر اساس شخصیت و اشتغال دایم با نقش میانجی رضایت زناشویی بود.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معتادان بهبود یافته عضو جمعیت احیای انسانی کنگره 60 شهرکرد بود. نمونه آماری 250 نفر از این گروه بود که به صورت دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های ویژگی های شخصیت نیو (مک کری و کاستا، 1992)، رضایت زناشویی انریج (فورز و السون، 1989) و پیش بینی بازگشت به مصرف مواد (رایت و همکاران، 1993) پاسخ دادند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که اثر مستقیم روان نژندی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و توافق پذیری بر عود اعتیاد معتادان مثبت و معنی دار است و  مسیولیت پذیری بر عود اعتیاد اثر منفی و معنی دارد. اثر مستقیم وضعیت شغلی بر عود اعتیاد متاهل منفی و معنی دار است. اثر مستقیم رضایت زناشویی بر عود اعتیاد منفی و معنی دار است. اثر غیر مستقیم ویژگی های شخصیت و وضعیت شغلی بر عود معتادان معنی دار است. مدل علی عود  اعتیاد معتادان متاهل بر اساس شخصیت و اشتغال دایم با نقش میانجی رضایت زناشویی دارای برازش مطلوبی بود .نتایج نشان دهنده تاثیر شخصیت،رضایت زناشویی و وضعیت شغلی بر عود اعتیاد می باشد.

  بحث:

   با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت برای جلوگیری از بازگشت اعتیاد، تفاوتها افراد از نظر شخصیتی باید در نظر گرفته شود. چرا که داشتن مشکلات شخصیتی و عدم مداخله در این مورد می تواند سهم بزرگی در عود اعتیاد  داشته باشد. از عوامل مهم دیگر که می تواند در عود اعتیاد موثر باشد رضایت زناشویی است.  مشاوران و درمانگران می بایست در کنار درمان اعتیاد به  عوامل موثر بر رضایت زناشویی و افزایش آن  بپردازند چرا که طبق نتایج تحقیق حاضر با کاهش میزان رضایت زناشویی احتنمال عود اعتیاد افزایش می یابد .اما داشتن شغل دایم یکی از مولفه هایی است که بطور غیر مسقیم هم بر عود اعتیاد، هم بر رضایت زناشویی موثر است. لذا دولتها و اجتماع برای کاهش بازگشت اعتیاد قبل از هر چیز باید زمینه اشغال فرد و امنیت شغلی وی را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: عود اعتیاد، شخصیت، شغل، رضایت زناشویی
 • شهاب طلایی شکری*، زهرا پازوکی نژاد صفحات 293-324
  مقدمه

  وضعیت طرد اجتماعی معلولان و چگونگی توزیع آن در بین آنان از موضوعات مهم مطالعات اجتماعی ناتوانی و عدالت اجتماعی محسوب می شود. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، تاثیرات ابعاد طرد اجتماعی بر گرایش معلولان به سفر مورد بررسی واقع شده است.

  روش شناسی:

   این بررسی با روش کمی و مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.  جامعه آماری شامل 2103 نفر از معلولان شهر بابلسر است و با استفاده از فرمول کوکران 325 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل در قالب آماره های توصیفی واستنباطی و با نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که گرایش معلولان به سفر، احساس محرومیت مادی و دسترسی به حقوق اجتماعی در سطح پایین تر از متوسط و مشارکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری و احساس خودکارآمدی در سطح متوسط قرار داشته است. مشارکت اجتماعی و احساس خودکارآمدی تاثیر مثبت بر گرایش معلولان به سفر داشته اند. به عبارت دیگر، با افزایش مشارکت اجتماعی و بهبود احساس خودکارآمدی، معلولان گرایش بیشتری به سفر پیدا می کنند. در مقابل، یکپارچگی هنجاری، احساس محرومیت مادی و دسترسی به حقوق اجتماعی بر گرایش به سفر تاثیری نداشتند. تحلیل های دو متغیره نیز حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار در گرایش به سفر معلولان برحسب جنس، وضعیت تاهل، سن، تحصیلات، نوع معلولیت می باشد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه تصویر متمایزتری از ابعاد طرد اجتماعی معلولان و تاثیر آن بر گرایش به گردشگری و سفر ارایه کرده است. معلولان با حقوق اجتماعی خود آشنایی چندانی ندارند و تنها از جانب خانواده خود حمایت می شوند. از آن جایی که گردشگری می تواند در تقویت سلامت روان و بازگشت آن ها به جامعه تاثیرگذار باشد، فراهم ساختن زمینه برای تشکل های مردمی معلولان و فراهم سازی زمینه برای گردشگری معلولان به عنوان یکی از بازارهای جدید گردشگری توجه بیشتری شود.

  کلیدواژگان: معلولان، طرد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، خودکارآمدی، سفر
 • امیرعلی فرهنگ*، اسمعیل دلیر صفحات 325-364
  مقدمه

  اشتغال و فعالیت نیروی انسانی در بخش های متعدد از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی است واز جمله چالش های مهم سیاستگذاران محسوب می شود. این امر علاوه بر مشکل بسیاری از جوانان جویای کار، معضلی برای افراد دارای معلولیت جویای کار نیز محسوب می شود. در همین رابطه تدوین مقاله ای با هدف بررسی اشتغالزایی افراد دارای معلولیت، متناسب با مزیت های بومی استان اردبیل مد نظر قرار گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر با هدف کاربردی و توسعه ای و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری را افراد دارای معلولیت استان اردبیل اعم از شاغل و غیر شاغل، به تعداد 25378 نفر تشکیل داد. طبق فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد و تعداد 83 سوال پژوهشی طراحی و به صورت تصادفی ساده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و از طریق تحلیل SWOT و نرم افزار SPSS نسخه 20 نسبت به تحلیل داده ها اقدام شد.

  یافته ها

  در بین عوامل تاثیرگذاری که انتظار اثر مثبت آنها بر اشتغال معلولان وجود دارد، عوامل فردی، دولتی، شغلی و عمومی به ترتیب بیشترین تاثیر را داشتند. در مولفه موانع اشتغال نیز، موانعی برای اشتغال و مشارکت معلولان استان اردبیل وجود دارد علاوه بر آن تحلیل مزیت های نسبی استان اردبیل بر اساس جدول سوات (SWOT) نشان داد که استان اردبیل به لحاظ کشاورزی، روابط بازرگانی با کشور آذربایجان و گردشگری دارای مزیت نسبی بالاتری است و اما عواملی چون فقدان نظام جامع اطلاع رسانی و بازاریابی، ضعف زیرساخت های گردشگری و بازرگانی، ضعف شبکه های ارتباطی، ضعف راندمان آبیاری، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی منجر به ضعف اشتغال در این استان شده است.

  بحث: 

  در تمامی شهرستان های استان اردبیل، بین تعداد بیکاران و تعداد شاغلان اختلاف فاحشی وجود دارد و میانگین سنی معلولان در 80 درصد از شهرستان ها بین 30 تا 35 سال بود؛ این در حالی است که نزدیک به 55/91 درصد از معلولان استان دارای تحصیلات پایین و بعضا بدون تحصیل بوده و از میان مجموع معلولان استان صرفا 65/6 درصد شاغل بودند. علاوه بر آن حدود 70 درصد از شهرستان ها با معضل بیکاری افراد دارای معلولیت مواجه هستند و بدین ترتیب نیاز به اقدامی اساسی جهت آموزش های کاربردی برای فعال کردن و توانمندسازی این قشر بر اساس مزیت های نسبی استان اردبیل ملموس بوده و بایستی برنامه های دقیق تری تدوین گردد.

  کلیدواژگان: اشتغال، افراد دارای معلولیت، مزیت، استان اردبیل
|
 • Erfan Khanzadeh Joryabi, Farshad Momeni*, Abbas Shakeri Pages 9-51
  Introduction

  "Dowrehs" were informal groups within the Second Pahlavi regime that were formed from the acquaintance of individuals with various social positions, but all of which were created through social capital and with the aim of earning rent and corruption; in this article, we focus on this question that did the "Dowrehs" in the second Pahlavi government have this capability to lay the groundwork for systematic corruption through bonding social capital and lack of linking and bridging social capital?

  Method

  The approach of the descriptive-analytical article and research method is qualitative and based on document analysis during the second Pahlavi regime and the combined model of this research is inspired by Huberts's ecological approach to corruption.

  Findings

  Our findings indicate that in the second Pahlavi regime, social capital in any form has an effective relationship with corruption through the Dowreh, but the nature of this relationship is depending on the type of social capital; therefore, it should be said that the "absence" of linking and bridging social capital and the "existence" of bonding social capital linked to corruption with a direct relationship.

  Discussion

  The existence of the Dowrehs signaled that there was no other way to advance everyday affairs without the use of bonding social capital, and that this made the circle of loyalty of individuals to their acquaintances larger than the circle of their loyalty to the national community; thus institutional roles had become a means of complying with non-institutional demands that leading to systematic corruption. The general solutions to prevent this situation are to increase the radius of trust and to create structures and norms for creating positive social capital.

  Keywords: Social capital, Corruption, Dowrehs, Social relations, Second pahlavi
 • Farzaneh Sezavar*, Manijeh Firoozy, Mohamadreza Sezavar Pages 53-88
  Introduction

  Suicide is a global public health concern. Identifying factors related to suicide can improve risk classification and help targeted interventions for high-risk groups. In fact, effective suicide prevention requires a comprehensive understanding of risk factors. In this study, in addition to economic and social factors affecting suicide, the amount of risk and economic instability is also considered.

  Method

  In order to determine the index of risk and instability at the macroeconomic level, an index of the average variance of the three variables of inflation rate, economic growth rate and the percentage of exchange rate changes in the parallel currency market has been made. Then, with the aim of providing economic and social strategies to prevent suicide, the impact of each macroeconomic and social factor on suicide has been estimated using the ordinary least squares regression method during the period of 2001 to 2020.

  Findings

  The estimation results show that the general level variables of prices, divorce, crime rate, income inequality in society as well as economic instability have a positive effect on suicide, and employment variables and the age ratio of the 50 to 69-year-old population to the rest of the country's population have a negative effect on suicide.

  Discussion

  Despite the influence of macro-economic and social factors on the suicide rate in Iran, it is worth considering the significant impact of the inequality of income distribution in the society on the suicide rate. Considering this significant effect on the suicide rate, reducing inequality is actually an economic solution that the country's politicians can implement.

  Keywords: Suicide, Economic, social factors, Instability, economic risk
 • Abbas Mohammad Karimi Mazhin, Gholamreza Qaedamini Harooni, Hamed Seddighi, Homaira Sajadi* Pages 89-119
  Introduction

  Iran is one of the countries that have suffered the most casualties from earthquakes. Some of the consequences and social issues caused by earthquakes will appear in those areas even in the following decades. One of these consequences is the tendency to use substances and various factors are related to it. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between social support and the tendency to use substance among earthquake victims in Kermanshah province.

  Methods

  This correlational study was conducted in 2021 on 450 people living in Sarpol-e Zahab who were living in this city during the 2017 earthquake. Sampling was done by cluster random method. In this study, a checklist of demographic characteristics and two valid and reliable questionnaires including social support and attitudes toward substance use (drug abuse) were used. Data were analyzed using SPSS and AMOS Graphics software.

  Results

  Most of the participants in this study were male (58.2%), single (57.1%), and employed (more than 60%). The average score of the participants' total social support was 4.09, and it was evaluated at a very good level. In addition, the average tendency to substance use was equal to 3.15 and was evaluated at a moderate level. There was a significant negative relationship between social support and the tendency to use substance.

  Discussion

  Due to the significant relationship between social support and the tendency to drug abuse and due to the seismicity of Iran, the relevant authorities should take appropriate measures to improve social protection that can reduce the tendency to substance use among earthquake victims to plan and policy.

  Keywords: Social support, Tendency to substances use, Earthquake, Survivors
 • Toktam Hanaee*, Fateme Gholami Pages 121-151
  Introduction

  One of the controversial phenomena in today's society is the issue of social resilience and its impact on social trust of citizens in urban areas. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between social resilience components and social trust components in Abkooh neighborhood of Mashhad.

  Method

  In terms of data collection method, the present study is a field research and in terms of data collection is a survey. The statistical population in Abkooh neighborhood of Mashhad with a population of 5271 people was considered and the sample size was estimated to be 357 people through Cochran's formula. The sampling method was random and simple. For data analysis, confirmatory factor analysis method models and SPSS software were used.

  Findings

  Among the studied variables, the most effective social productivity in increasing citizens 'social trust was related to citizens' sense of security and the least effective was customs. And with increasing social trust, social resilience also increases. As a result, there is a significant and opposite relationship between social resilience and social trust.

  Discussion

  According to the findings, paying attention to citizens 'sense of security, adaptability, presence, sense of place and social interaction, employment status and health services, social participation can have a positive and decisive impact on citizens' social trust and social resilience in Abkoohshahr neighborhood. Mashhad.

  Keywords: social trust, social inclusion, social participation, Abkooh neighborhood
 • Sajjad Allahi, Karim Salehi*, Abbas Jazayeri Pages 153-181
  Introduction

  Lifestyle is a mixture of individual patterns and behaviors through life, which forms the culture of a society, which is a category of precise patterns for life. The key reason for the child abuse phenomenon is the way of life and culture that has been incorrectly and erroneously established among people from the commencement and necessitates cultural and social interventions as well as legal interventions.

  Method

  To examine the relationship between child abuse (physical, sexual, negligence and inattention, malnutrition, emotional) and health-based lifestyle (physical activities, nutrition, addiction, spiritual health, social and psychological health, etc.) in 2021, field research (survey) was done on a sample of 97 parents with children aged 4-18 in Shahrekord city, whose children had been subjected to numerous instances of child abuse (reference organization: Welfare and Forensic Medicine Organization). The subjects' information was attained by completing the standard LSQ and child abuse questionnaires of Mohammad Khani (1998). The research hypotheses were tested via correlation and regression statistical tests.

  Findings

  The achieved results disclosed a negative and significant correlation between the parents' lifestyle variable and child abuse (beta coefficient = -0.704). The observed results of the regression analysis revealed that diverse lifestyle indicators are suitable predictors for all types of child abuse cases. With the upsurge of more suitable lifestyles, the amount of child abuse decreases significantly. In the present study, social health, addiction, and psychological health were higher predictors to clarify the instances of child abuse, and their role was clearly recognized in the current research (p<0.01).

  Discussion

  The results of this research revealed the significance of lifestyle and culture in the incidence of child abuse. The analysis disclosed that by establishing social and psychological health indicators and decreasing addiction, it is probable to reduce the occurrence of child abuse and the crimes caused by it.

  Keywords: Lifestyle indicators, Health, Instances of child abuse, Social Health
 • Nasrin Emami Naini, Malek Mirhashemi*, Nasrin Bagheri Pages 183-209
  Introduction

  Today, with the expansion of metropolises and the complexity of life, the problems of life are increasing day by day. Problems that require skill and ability to face. The purpose of this research was to compile and validate a skills training package for marginalized  women.

  Method

  The training package was designed based on cognitive-behavioral theory. The design of the package consisted of 5 stages of interviewing experts in the field and using nomial group method to identify the priority life skills needs, reviewing the literature, holding a brainstorming session and preparing the initial draft, determining the validity and modifying the initial draft of the package. The content validity of the package was measured using the expert opinion and was measured by the content validity index and the relative coefficient of content validity.

  Findings

  The results showed that the designed educational package has a high validity level. Also, the relative content validity coefficient of the package was equal to 0.714.

  Discussion

  The educational package is suitable for training in the three skills of self-awareness, effective communication, and emotion regulation in order to provide a platform for entering and using these skills in the real life of  women living in marginalized areas.

  Keywords: validation, improvement personal skills, educational package, marginalized women
 • Akbar Aliverdinia*, MohammadEsmaeil Riahi, Maryam Madadi, Fateme Jalili Pages 211-258
  Introduction

  The purpose of this research is to investigate the type of attitude and behavior of married women who have extramarital relationships from the perspective of rational choice theory.

  Method

  The research method was a survey and the data collection tool was a questionnaire. The validity of the research tool was confirmed through content validity, and its reliability was confirmed through Cronbach's alpha. The research population consisted of 87 married women from Behshahr, Babol and Babolsar cities in 1400 who had extramarital relationships. The theoretical framework of the research, the rational choice theory and the independent variables of the research, were derived from this theory. The non-random sampling method was snowballing type. The type of attitude towards extramarital relationships was investigated in three cognitive, emotional and behavioral dimensions.

  Findings

  The results of the research showed that 35.6 percent of the respondents have an average attitude, 33.3 percent have a positive attitude, and 31 percent have a negative attitude towards extramarital relationships. Also, among the variables of the theory of rational choice, the variables of pleasure-excitement and utilitarian need had a significant relationship.  The independent variables of the research were able to explain 72.6% of the changes in the dependent variable of extramarital behavior and 50.3% of the changes in the dependent variable of attitude towards extramarital relationships.

  Discussion

  The meaningfulness of the pleasure-excitement variable means that by increasing the motivation of pleasure and excitement, curiosity, freedom and adventure in new relationships, the positive attitude of married women towards extramarital relationships increases and the commission of extramarital behavior increases. Also, the significance of the utilitarian need variable means that if the costs of extramarital relations are less than its benefits and the costs are long-term and ineffective, the probability of committing it increases. Examining and explaining the attitude towards extramarital relationships and extramarital behavior based on the choice theory is one of the innovations of this research.

  Keywords: attitude, extramarital relations, extramarital behavior, family, married women, rational choice
 • Akram Malekzadeh*, Elahe Aslami, MAJID Arami Pages 259-291
  Introduction

  Addiction is one of the issues that can affect different aspects of a person's life and those around them. The addiction of this scourge of women, even when it is treated, the probability of its recurrence is very high. In many studies, although attention has been paid to the phenomenon of addiction and the factors affecting it; But less attention has been paid to the causes and factors affecting its recurrence. Based on what was said, the purpose of the current research was to present a causal model of married addicts' relapse based on personality and permanent employment with the role of mediator of marital satisfaction.

  Method

  The research method was a description of the type of correlation and the statistical population included all recovered addicts who are members of the human rehabilitation population of the 60th Congress of Shahrekord. The statistical sample was 250 people from this group, who were selected on the basis of their availability, and used questionnaires of Neo's personality traits (McCree and Costa, 1992), Enridge's marital satisfaction (Foures and Elson, 1989) and the prediction of relapse to drug use (Wright and et al., 1993) responded.

  Findings

  The findings showed that the direct effect of neuroticism, extroversion, openness to experience and agreeableness on addiction relapse of addicts is positive and significant, and responsibility has a negative and significant effect on addiction relapse. The direct effect of job status on relapse of addiction is negative and significant. The direct effect of marital satisfaction on addiction relapse is negative and significant. The indirect effect of personality characteristics and job status on the relapse of addicts is significant. The causal model of addiction relapse of married addicts based on personality and permanent employment with the mediator role of marital satisfaction had a good fit. The results show the effect of personality, marital satisfaction and job status on addiction relapse.

  Discussion

  According to the findings of the research, it can be said that in order to prevent the return of addiction, the differences of people in terms of personality should be considered. Because having personality problems and not intervening in this case can make a big contribution to the relapse of addiction. Another important factor that can be effective in the relapse of addiction is marital satisfaction. Counselors and therapists should deal with the factors affecting marital satisfaction and its increase in addition to addiction treatment, because according to the results of the present research, the probability of relapse of addiction increases with the decrease of marital satisfaction. However, having a permanent job is one of the components that indirectly It is effective both on addiction relapse and marital satisfaction. Therefore, in order to reduce the return of addiction, governments and society must first of all provide the occupation of the person and his job security

  Keywords: Relapse of addiction, personality, job, marital satisfaction
 • Shahab Talayie Shokri*, Zahra Pazukinejad Pages 293-324
  Introduction

  Theorists argue that disability is a form of social oppression and exclusion, and disabled people experience considerable inequality in all dimensions of social life. Education, health, employment, housing and transportation are among these inequalities. Although disabled people are very interested in tourism activities, they do not travel much because of the unpleasant negative experiences they have during vacations and trips. The conditions for the travel of disabled people should be provided. Such as infrastructural facilities, accommodation and transportation. Social conditions such as family companionship, job, income, and physical and medical conditions of disabled people also affect the motivation and desire to travel. The suitability of the place of residence, transportation facilities, access and services at the destination should also be compatible with the needs of the disabled. The status of social exclusion of disabled people and how it is distributed among them is one of the important issues of social studies of disability and social justice. In this descriptive-analytical research, the effects of social exclusion dimensions on the tendency of disabled people to travel were investigated.

  Methodology

  This review was done with a quantitative method using documental studies and survey. The statistical population includes 2103 disabled people of Babolsar city, and using Cochran's formula, 325 people were selected as a statistical sample by random sampling method. A questionnaire was used to collect data. Content validity was used to check the validity of the questionnaire. In order to check the validity of the content, necessary consultations were conducted with professors in the field of tourism, and according to them, the proposed problems were corrected, and in the re-survey, it was ensured that the questionnaire has the necessary validity. To measure reliability, a sample of 30 people completed the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to measure reliability, which was equal to 0.75. The operational definition of the components of social exclusion has been modeled on the studies conducted by Sebaktin Rizi and Mouszadeh (2016) and Khodakarmian Gilan and others (2019). The reliability of this scale was more than 0.80 in the study of Sobaktekin Rizi and Mouszadeh and 0.79 in the study of Khodakarmian Gilan and others (2019). These two studies have used the verified scale of Hoff and Vrooman (2011), which includes 24 items and has been operationalized in the form of four dimensions of social participation, normative integrity, access to social rights, and material deprivation. In this study, these four components of travel and tourism related documents have been used. The reliability value of self-efficacy was determined using Cronbach's alpha coefficient of 0.83. The analysis was done in the form of descriptive and inferential statistics and with SPSS software.

  Findings

  The average tendency to travel is 2.97 of 5, which indicates the low level of tendency of disabled people to travel. The average feeling of self-efficacy, social participation and normative integrity is also at the average level. According to the average, the feeling of material deprivation (4.07 of 5) of disabled people is at a high level, and on the other hand, the average access to social rights (2.03 of 5) shows the low access of disabled people to social rights. The findings indicate that the tendency of disabled people to travel, feeling of material deprivation and access to social rights are at a lower-than-average level, and social participation, normative integration and sense of self-efficacy are at an average level. Social participation and feeling of self-efficacy had a positive effect on the tendency of disabled people to travel. In other words, by increasing social participation and improving the sense of self-efficacy, disabled people tend to travel more. On the other hand, normative integrity, feeling of material deprivation and access to social rights did not affect the tendency to travel. Bivariate analyzes also indicated that there is no significant difference in the tendency of disabled people to travel according to gender, marital status, age, education, type of disability.

  Conclusion

  Self-efficacy has the greatest relationship with intention, so that if a person believes that she/he can successfully perform an adaptive behavior, there is a high probability that she/he will take action. According to this opinion, the belief of disabled people that they can go on a trip and enjoy the trip increases their intention to go on a trip and use related services. But if they overestimate the costs of such work. Such as understanding the negative attitude of the society, the feeling of shame, the feeling of helplessness, the financial expenses and the lack of proper facilities, the sense of self-efficacy and effectiveness decreases in them. They become isolated because they think that being alone and distancing themselves from others can protect them from the social stigma of disability.To remove attitudinal barriers and participation, it is necessary to increase public awareness in social and support institutions and recognize the right of disabled people to establish social relations and participate in the public domain. Also, it is necessary not to consider only the problem of the physically disabled and medical and rehabilitation approaches should be aligned with social and cultural approaches. Therefore, first of all, it is necessary to ensure the required foundations in the form of psychological, human and structural conditions, and take necessary measures to improve the conditions.This study provides a more distinct picture of the dimensions of social exclusion of the disabled and its effect on the tendency to travel and tourism. Disabled people are not very familiar with their social rights and are only supported by their families.Since tourism can be effective in strengthening mental health and their return to the society, providing the ground for people's organizations of the disabled and providing the ground for the tourism of the disabled as one of the new tourism markets should be given more attention.

  Keywords: Disabled people, Social exclusion, Social participation, Self-efficacy, Travel
 • Amirali Farhag*, Esmail Dalir Pages 325-364
  Introduction

  Employment and human resource activity is one of the important topics of economic geography and one of the important challenges of policymakers. In addition to young people, the problem of unemployment also includes disabled people looking for work. In this regard, a research was developed with the aim of investigating the employment of people with disabilities according to the local advantages of Ardabil province.

  Method

  This research is applied and descriptive-analytical. The statistical population was 25,378 disabled people working and unemployed in Ardabil province. Based on Cochran's formula, 380 people were determined as a statistical sample. 83 research questions were proposed by the authors and then randomly assigned to the statistical sample. And finally, it was analyzed using spss software.

  Findings

  Among the factors affecting the employment of the disabled, individual, government, occupational and general factors had the greatest impact, respectively. The analysis of the relative advantages of Ardabil province showed that Ardabil province has a higher relative advantage in terms of agriculture, trade relations with Azerbaijan, and tourism, but factors such as lack of comprehensive information and marketing system, weak tourism and commercial infrastructure, weak communication networks, Poor irrigation efficiency, lack of conversion and processing of agricultural products have caused poor employment in this province.

  Discussion

  In all the cities of Ardabil province, there is a huge difference between the number of unemployed and the number of employed. The average age of disabled people in 80% of the cities was between 30 and 35 years. This is despite the fact that nearly 91.55% of disabled people in the province had low education and sometimes no education, and only 6.65% of the total disabled people in the province were employed., and thus the need for a basic action for practical training to activate and empower this group is tangible based on the relative advantages of Ardabil province, and more detailed programs should be developed.

  Keywords: People with Disabilities, Advantage, Ardabil Province