فهرست مطالب

فصلنامه پژوهشهای روستایی
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمیرا احمدی، رضوان قنبری موحد*، مهدی رحیمیان صفحات 406-420

  سیل ها ازجمله مخاطرات طبیعی هستند که در مواردی منجر به پدیده هایی مخرب گشته و آثار اجتماعی، اقتصادی و سلامتی هولناکی را بر جای می گذارند. در این میان جوامع روستایی به دلیل معیشت وابسته به تغییرات اقلیمی بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارند. بنابراین ارزیابی آسیب پذیری معیشتی در سطح محلی برای تهیه سیاست مناسب سازگاری و برنامه هایی برای رفع چالش های معیشتی اهمیت دارد. لذا هدف این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری معیشتی کشاورزان نسبت به سیل در استان لرستان است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه سرپرستان خانوارهای روستایی سیل زده در سه شهرستان خرم آباد، چگنی و پل دختر استان لرستان است که بر اساس گزارش های جهاد کشاورزی استان لرستان تعداد آن ها 6755 نفر در نظر گرفته شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 308 خانوار تعیین شد. جهت انتخاب نمونه ها از  نمونه گیری احتمالی با روش تصادفی نظام مند استفاده شد. در این تحقیق برای محاسبه آسیب پذیری معیشتی خانوارهای روستایی نسبت به سیل از شاخص آسیب پذیری معیشتی (LVI) استفاده شد. نتایج نشان داد که کشاورزان سیل زده روستاهای شهرستان پل دختر نسبت به شهرستان چگنی و خرم آباد آسیب پذیری معیشتی بالاتری دارند. در شهرستان پل دختر شاخص های راهبرد معیشتی، شبکه های اجتماعی، دانش- اطلاعات و سلامتی مقدار بالاتری را نسبت به دو شهرستان دیگر نشان داد؛ که این به معنی آن است که شهرستان پل دختر در این شاخص ها، آسیب پذیری بالاتری را دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، راهکارهایی جهت کاهش آسیب پذیری و تقویت سازگاری  خانوارهای روستایی در برابر وقوع سیل ارایه شد.

  کلیدواژگان: سیل، آسیب پذیری، معیشت، خانوارهای روستایی، لرستان
 • محمدرضا رضوانی*، بهمن طهماسی، فاطمه جمشیدی صفحات 422-443

  مهاجرت معکوس یکی از جریان های اصلی پیوندهای روستایی - شهری به حساب می آید. این جریان متاثر از برخی عوامل دافعه شهری مانند بالا بودن هزینه زندگی و آلودگی هوا و همچنین برخی عوامل جاذبه در نواحی روستایی مانند پایین بودن هزینه زندگی، شرایط مطلوب آب و هوایی و امکان گذران اوقات فراغت شکل می گیرد و اثرات متفاوتی را نیز هم در مبدا و هم در مقصد مهاجرت به جا می گذارد. هدف از مقاله حاضر تحلیل وضعیت مهاجرت های معکوس هم در بعد فضایی و هم به لحاظ زمانی است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش اکتشافی، توصیفی و تحلیلی است. داده های مورداستفاده در این پژوهش از مرکز آمار ایران تهیه شده و طی دو دوره زمانی 5 ساله 1390-1385 و 1395-1390 مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آمار فضایی در محیط نرم افزار Arc Map انجام شده است. یافته های پژوهش در سطح ملی نشان دهنده کاهش نسبی مهاجرت های معکوس طی دوره زمانی 5 سال 1390 تا 1395 است. در سطح استانی نیز 28 استان کشور دارای رشد منفی و کاهش نسبی مهاجرت های معکوس مواجه بوده و تنها 3 استان دارای رشد مثبت بوده اند. یافته های تحلیل فضایی در سطح شهرستان های کشور نیز نشان دهنده تمرکز فضایی تعداد بالای مهاجرت های معکوس در پیرامون دو کلان شهر تهران و مشهد است. همچنین محل تمرکز فضایی مقادیر بالای نسبت مهاجرت های معکوس به کل مهاجران واردشده به نواحی روستایی، منطبق با مناطق مرکزی و شمالی ایران است.

  کلیدواژگان: مهاجرت معکوس، تحلیل فضایی - زمانی، نواحی روستایی، مراکز شهری
 • فرشاد رزم آور، عباس عبدشاهی*، مسلم سواری، پرویز بیات صفحات 444-466

  امروزه امنیت غذایی یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع مختلف است. این نگرانی به ویژه در مناطق روستایی که خود تولیدکننده مواد غذایی هستند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در پژوهش حاضر، به بررسی امنیت غذایی و عوامل موثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر پرداخته شده است. داده های موردنیاز از یک نمونه 380 نفری از خانوارهای موردمطالعه که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم ‏افزار SPSS18 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 60 درصد از خانوارهای روستایی در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند. همچنین بر اساس مدل مکارتی، مشخص شد که عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر امنیت غذایی دارند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در بین عوامل اقتصادی، متغیرهایی از قبیل میزان اراضی آبی، میزان پس انداز و تعداد دام سبک و سنگین، در میان عوامل اجتماعی، متغیرهایی نظیر سواد همسر خانوار، تعداد فرزندان و بار تکفل و از میان عوامل جغرافیایی، متغیرهایی نظیر میزان فاصله با مراکز فروش محصولات کشاورزی، میزان فروش از طریق واسطه‏ ها و سرمایه ‏گذاری افراد شهری در مناطق روستایی، اثر مثبت و معنی‏داری بر بهبود امنیت غذایی دارند.

  کلیدواژگان: رگرسیون سلسله مراتبی، تغذیه پایدار، مدل مکارتی، استان بوشهر
 • ناهید ابری اوغانی، سید احمد فیروزآبادی*، مجید رادفر صفحات 468-483

  یکی از سیاست های اساسی دولت ایران در برنامه توسعه روستایی و کاهش نابرابری های میان شهر و روستا، استقرار صنعت در روستاها در قالب ایجاد شهر ک های صنعتی است. اما نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که این شهرک ها همواره الگوی موفق صنعتی سازی روستایی نبوده اند. بدین جهت و با توجه به شکاف ایجادشده میان انتظارات و شرایط موجود شهرک صنعتی موزاییک سازان (عشق آباد) که در بخش قلعه نو شهرستان ری استقرار یافته، با روش کیفی به بررسی پرداخته شد. ازآنجاکه روش تحلیل مضمونی (تماتیک) برای انجام این تحقیق مناسب در نظر گرفته شد، 27 فرد در معرض اطلاع، با استفاده از نمونه گیری نظری و بر اساس اشباع داده ها انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای این موضوع اولین مورد طبق مقاصد نظری (مطلع کلیدی) انتخاب شده و موارد بعدی طبق نمونه گیری گلوله برفی افزوده شدند. طبق نتایج تاثیرات مثبت این شهرک بر روند اقتصادی زندگی ساکنین همچون افزایش سطح اشتغال، افزایش قیمت زمین ها کاملا مشهود است. اما نتایجی همچون، ایجاد عناصر و مظاهر شهری در بستر روستاها، عدم رشد سرانه ها، ورود مهاجران اتباع، کاهش سطح اعتماد، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی آب وهوا، برداشت های غیرمجاز از منابع آبی سرریز شدن فاضلاب خام از شهرک صنعتی به حاشیه مزارع نیز از مشکلات ایجاد شده است. عدم بیمه کارگران، عدم ایجاد قابلیت های شغلی در ساکنین وعدم توجه به خواسته های ساکنین سبب ایجاد فرصتی فرمایشی و از بالا به پایین شه است. اما شاید از رونق افتادن کار کشاورزی و دامداری در این منطقه که روزی یکی از قطب های کشاورزی و دامپروری استان تهران بوده؛ مهم ترین آثار و پیامد این موضوع بوده است.

  کلیدواژگان: صنعت روستایی، شهرک صنعتی، توسعه روستایی، روستای عشق آباد، تحلیل تماتیک (مضمونی)
 • سیده راضیه سیده راضیه میرنیکان، مهدی حسام*، مجید یاسوری صفحات 484-496

  پیوندهای روستایی - روستایی و روستایی - شهری شامل جریان های مختلفی است که به ساختار فضایی مناطق موجودیت شناخته شده ای می دهد. از همین روی از چند دهه گذشته برنامه ریزان به رویکرد شبکه ای و تعامل مبنا بین نقاط و موضوعات مختلف توجه کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط سکونتگاه های روستایی و شهر شفت واقع در دهستان جیرده بخش مرکزی شهرستان شفت با رویکرد تحلیل شبکه است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای دهستان جیرده (تمام روستاهای دهستان) و شهر شفت به تعداد 31 نفر بوده که پرسش نامه ای ماتریسی به منظور سنجش روابط بین آن ها اجرا شده است. همچنین ازنظریه و مدل تحلیل شبکه و با استفاده از نرم افزار Ucinet و آزمون های تراکم، تمرکز، دوسویگی، انتقال پذیری، E-I و غیره جهت تجزیه وتحلیل داده ها و از انواع گراف ها جهت نمایش روابط بهره برده شده است. نتایج نشان می دهد که انسجام و همکاری شبکه ای اندکی بین روستاهای موردمطالعه در سطح دهستان وجود دارد. میزان پایین شاخص تراکم در سطح شبکه یا دوسویگی نشان می دهد که روابط اندک و بیشتر جریان ها یک سویه و به سمت شهر شفت است.

  کلیدواژگان: سکونتگاه های روستایی، جریان های فضایی، رویکرد شبکه ای، شهرستان شفت
 • اشکان شفیعی، سهیلا باختر، آئیژ عزمی* صفحات 498-519

  پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی - تحلیلی در پی ارزیابی وضعیت زیست پذیری 11 روستای هدف گردشگری در ناحیه اردبیل (اردبیل، نمین، سرعین و نیر) بوده است. در این راستا ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده شاخص ها و گویه های مربوط به زیست پذیری (4 بعد، 14 شاخص و 65 گویه) مشخص شد. در مرحله بعد پرسش نامه محقق ساخته تدوین و پس از تایید روایی و پایایی؛ متناسب با جمعیت کل منطقه توزیع گردید. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران (360 نمونه) تعیین شد و متناسب با جمعیت هر روستا تعداد نمونه برای روستاهای موردمطالعه مشخص گردید. در ادامه از تکنیک آنتروپی شانون برای وزن دهی شاخص ها استفاده شد و بر اساس دیدگاه پرسکات آلن و با استفاده از تکنیک ویکور وضعیت زیست پذیری روستاهای موردمطالعه در 5 سطح (مطلوبیت کامل تا کاملا نامطلوب) موردبررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که هیچ کدام از روستاهای موردمطالعه در وضعیت کاملا نامطلوب زیست پذیری قرار نگرفته اند و روستای بیله درق با کسب نمره 84/0 در جایگاه اول و در وضعیت مطلوبیت کامل زیست پذیری قرار دارد. 7/53 درصد روستاهای موردمطالعه یعنی روستاهای آلادیزگه، آتشگاه، کلخوران ویند، کنزق، قره شیران و آلوارس به ترتیب ضمن قرارگیری در رتبه های دوم تا هفتم در وضعیت زیست پذیری مطلوب قرار دارند. روستای ایلانجوق با کسب نمره 57/0 ضمن قرارگیری در رتبه هشتم در وضعیت زیست پذیری متوسط قرار دارد. 2/27 درصد از روستاها یعنی 3 روستای گلستان، سردابه و کورعباسلو ضمن قرارگیری در وضعیت نامناسب زیست پذیری رتبه های نهم تا یازدهم را به خود اختصاص داده اند. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه گردشگری نقش مهمی در بهبود زیست پذیری روستاهای موردمطالعه داشته است.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، برنامه ریزی، گردشگری، اردبیل
 • مصطفی آریان کیا*، کرامت الله زیاری صفحات 520-536

  شناسایی، احیاء و حفاظت از بافت تاریخی باارزش روستایی در جهت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی اهمیت دارد و علاوه بر حفظ فرم و شکل آن، حافظ مجموعه ای از باورها و ارزش های محلی نیز خواهد بود. بنابراین شناخت و دسته بندی صحیح گونه های مختلف معماری می تواند در درک بهتر فضا، حفاظت از آن و نیز دستیابی به شیوه های جدید طراحی مفید واقع گردد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی و گونه شناسی کالبدی خانه های تاریخی روستای سیف آباد بالایی (قدیم) از دیدگاه گونه شناسی خانه های تاریخی با توجه به شاخص های معماری، تاریخی و شاخص های برنامه ریزی مسکن (کالبدی، کیفی، کمی،) است. روش پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات موردنظر، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، ازنظر سابقه سکونت در روستا و محیط اطراف آن، 5 دوره تاریخی؛ ازنظر پلان خانه های روستا: 4 گونه؛ 6 گونه متفاوت طاقچه، 2 گونه متفاوت حوض آب، در ارتباط با سقف خانه های روستا، 3 نمونه تاق مختلف شامل: 1- تاق جناغی، 2- تاق گنبدی مدور و 3- تاق چمله ای (آب انباری) در روستا شناسایی شده است. مصالح به کار رفته در ساخت خانه های تاریخی روستا شامل: خشتی و یا سنگ چین با سقفی چوبی و یا گلی، سنگ و گچ و سیمان استفاده شده است.

  کلیدواژگان: گونه شناسی، مسکن روستایی، بافت تاریخی، شهرستان کازرون
 • سینا علمی، محمدرضا غلامی شکارسرایی*، هادی نوری صفحات 538-552

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نوسازی و فرهنگ سیاسی در بین روستاییان شهرستان ماکو می پردازد. این بررسی در جهت آزمون نظریه های موج اول و دوم توسعه سیاسی حرکت می کند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریات دانیل لرنر و کارل دویچ است و برای سنجش متغیر فرهنگ سیاسی از طبقه بندی گابریل آلموند استفاده می کند. نوع پژوهش کمی و از تکنیک پیمایش جهت گردآوری داده ها استفاده می شود. یافته ها از حجم 381 نمونه و به روش خوشه ای تصادفی استخراج شده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که فرهنگ سیاسی روستاییان ماکو، یکدست نیست. یافته ها نشان می دهند که بین فرهنگ سیاسی و دین داری، استفاده از رسانه های ارتباطی جدید و تحصیلات روستاییان رابطه وجود دارد؛ متغیرهای پیش بین، تحصیلات، دین داری و استفاده از رسانه های ارتباطی 50 درصد از تغییرات فرهنگ سیاسی را تبیین می کنند. بدین ترتیب، پژوهش حاضر نشان می دهد که صرف روستایی بودن موجبات برخورداری از فرهنگ سیاسی سنتی نظیر ده کوره ای و انقیادی نمی شود و باید از روایت های کلان و ذات گرایانه نظریات کلاسیک توسعه سیاسی در باب فرهنگ سیاسی روستاییان اجتناب نمود.

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، رسانه، تحصیلات، درآمد، روستائیان، شهرستان ماکو
 • سارا جلیلیان، سید امیرحسین گرکانی، سجاد امیری*، معصومه قربانی صفحات 554-569

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دارایی های معیشتی بر پایداری معیشت زنان روستایی در شهرستان گچساران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 300 نفر از زنان روستایی که در طرح های توسعه ای آبادانی و پیشرفت منظومه ذی نفع بوده اند، به صورت تصادفی در شهرستان گچساران بود که به روش تصادفی ساده 139 نفر انتخاب و پیمایش شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. روایی ابزار پژوهش توسط اساتید گروه ترویج و توسعه دانشگاه تهران و متخصصان موضوعی تایید شد، پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ طی توزیع 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون محاسبه و مقدار آن 73/0 به دست آمد. برای انجام آزمون های آماری از نرم افزارهای LISREL8.8 و SPSS26 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل موردمطالعه (پنج سرمایه) درمجموع توانستند 13/60 درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی معیشت پایدار زنان روستایی را تبیین کردند. همچنین، شاخص های برازندگی نیکویی برازش نیز نشان داد که مدل ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است. به علاوه، شاخص سرمایه انسانی به ضریب (61/0= λ) اهمیت و اولویت اول را برای سنجش معیشت پایدار زنان روستایی به خود اختصاص داد. بر این اساس، ازجمله راهکارهای بهبود میزان معیشت زنان روستایی عبارت اند از: 1) سازمان ها و سایر مسیولان برنامه‏ریز و سیاست گذار به فعالیت های زنان روستایی توجه لازم را مبذول دارند و زمینه ارتقای معیشت آن ها را با توجه به شرایط موجود ارتقا دهند. 2) به منظور کمک به زنان و خانواده‏های فقیر و آسیب پذیر روستایی، می توانند با ارایه مساعدت-های مالی مناسب مانند راه اندازی صندوق های خرد روستایی اقدام کنند.

  کلیدواژگان: زنان روستایی، معیشت روستایی، معیشت پایدار، مدل سازی معادلات ساختاری، توسعه پایدار روستایی
 • سید اسدالله جباری* صفحات 570-582

  در سال های اخیر شرکت های استارت آپ نقش مهمی در توسعه بوم گردی و درنهایت اقتصاد پایدار داشته اند. استان گیلان؛ به ویژه شهرستان لاهیجان که به عروس گیلان معروف است، با جاذبه استخر، کوه، جنگل و مزارع سبز چای و برنج، خاک رس ، معماری چوبی، غذاهای خوش طعم محلی، موسیقی محلی، صنایع دستی و... نقش مهمی در جذب بوم گردان دارد که در جستار حاضر سعی شده از منظر دیدگاه استعاری الماس فرهنگی تعدیل شده از ویکتوریا دی. الکساندر (1959) ، جامعه شناس دانشگاه لندن انگلیس، به روابط زنجیره وار ارکانی مثل توزیع کنندگان در چهار محور پدیدآورنده، مصرف کننده، جامعه، هنر با تمرکز بر توسعه پایدار هشت نقطه روستایی بخش مرکزی لاهیجان به نام های : سوستان، بیجارباغ، آهندان، سرچشمه، سطل سر، لیالمان، شیخانبر وآهندان پرداخته شود؛ این پژوهش می کوشد با روش میدانی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و الکترونیک از نظریه الماس فرهنگی تعدیل شده الکساندر برای بررسی عوامل توسعه اقتصادی روستاهای بخش مرکزی لاهیجان استفاده نماید. بر اساس یافته های پژوهش، روستاییان این منطقه با کمک استارت آپ، ساخت و اجاره دادن اقامتگاه های خلاقانه و سطح بندی شده و تقریبا ارزان توانسته اند در کنار زراعت و چای کاری  نقش مهمی در انتقال فرهنگی زیست بوم ایفا کنند که حمایت های مالی دولتی و بازاریابی بیشتر این جریان فرهنگی - اقتصادی را تقویت خواهد نمود.

  کلیدواژگان: الماس فرهنگی، بوم گردی، روستا، ویکتوریا دی. الکساندر، هنر
|
 • Samira Ahmadi, Rezvan Ghanbari Movahed *, Mehdi Rahimian Pages 406-420

  Floods are one of the natural hazards that in some cases lead to destructive phenomena and leave terrible social, economic and health effects. Meanwhile, rural communities are more vulnerable to climate change due to their livelihoods. Therefore, the purpose of this research is to evaluate the livelihood vulnerability of farmers to floods in Lorestan province. The statistical population of this research includes all heads of flooded rural households in the three counties of Khorramabad, Chegani and Pol-e Dokhtar of Lorestan province, which according to the reports of the Agricultural Jihad of Lorestan province, their number was considered to be 6755. Using Cochran's formula, the sample size of 308 households was determined. Probability sampling with a systematic random method was used to select the samples. In this research, the Livelihood Vulnerability Index (LVI) was used to calculate the livelihood vulnerability of rural households to floods. The results showed that the flood-affected farmers in the villages of Pol-e Dokhtar county have higher livelihood vulnerability compared to Chegani and Khorramabad counties. In Pol-e Dokhtar county, indicators of livelihood strategy, social networks, knowledge-information, and health showed a higher value than the other two cities; This means that Poldekhter city has a higher vulnerability in these indicators. According to the results obtained from this research, solutions have been presented to manage flood risk and crisis in rural communities.

  Keywords: Flood, Vulnerability, Livelihood, Rural Households, Lorestan
 • MohammadReza Rezvani *, Bahman Tahmasi, Fatemeh Jamshidi Pages 422-443

  Reverse migration is one of the main flows of rural-urban linkages. This flow is formed by some pushing forces in cities, such as high living costs and air pollution, as well as some pulling factors in rural areas, such as low living costs, pleasant weather, and the opportunity to spend leisure time. It also has various effects on both the origin and the destination of the migration. The purpose of this paper is to analyze the status of reverse migration in terms of both spatial and temporal dimensions. This research is applied research and in terms of the method is exploratory, descriptive and analytical. The data used in this research has been obtained from the Statistical Centre of Iran and has been analyzed during two 5-year periods: 2006-2011 and 2011-2016. Data analysis was performed using spatial statistics techniques in the Arc Map software environment. Research findings at the national level show a relative decrease in reverse migration over five years from 2011 to 2016. At the provincial level, 28 provinces of Iran have experienced negative growth and a relative decrease in reverse migration, and only 3 provinces have experienced positive growth. Findings from spatial analysis at the county level of Iran also show the spatial concentration of a large number of reverse migrations around the two metropolises of Tehran and Mashhad. Also, high values of the ratio of reverse migration to the total number of immigrants are concentrated in the central and northern regions of Iran.

  Keywords: Reverse migration, Spatial-temporal analysis, Rural Areas, Urban centers, Iran
 • Farshad Razmavar, Abas Abdeshahi *, Moslem Savari, Parviz Bayat Pages 444-466

  Nowadays, food security is one of the most important concerns of different societies. This concern has especially important in rural areas which are themselves producers of food products. This study has investigated food security and factors affecting it in rural areas of Busher Province. Necessary data were collected by a sample of 380 households who were selected based on Krejcie and Morgan's Table. Data analysis was performed in descriptive and inferential statistics by SPSS18. The results indicated that more than 60% of households have food insecurity. Results also indicated that based on the Mc Carthy model, economic, geographical and social factors have the most effect on food insecurity. Based on the results of hierarchical regression, among the economic factors, the variables such as irrigated land, savings, and number of livestock, among the social factors, variables such as spouse literacy, number of children, dependency burden, and geographical factors, variables such as distance from agricultural sales center, sales through intermediaries and investment of urban people in the rural areas have a positive and significant effect on improving food security.

  Keywords: Food security, Rural Development, sustainable nutrition, Mc Carthy model, Bushehr Province
 • Nahid Abri Oghni, Seyed Ahmad Firouzabadi *, Majid Radfar Pages 468-483

  One of the basic policies of the Iranian government in the program of rural development and reducing inequalities between cities and villages is the establishment of industry in villages in the form of creating industrial towns. However, the results of some research show that these towns have not always been a successful model of rural industrialization. For this reason and considering the gap created between the expectations and the existing conditions of the industrial town of Mozaik Sazan (Eshghabad) which is established in the Qale no sector of Rey, it was investigated with a qualitative method. Since the thematic analysis method was considered suitable for conducting this research, 27 informed people were selected and interviewed using theoretical sampling and based on data saturation. According to the results, the positive effects of this settlement on the economic life of the residents, such as the increase in the level of employment, and the increase in the price of land, are quite evident. But the results such as the creation of urban elements and manifestations in the villages, lack of per capita growth, the arrival of national immigrants, the decrease in the level of trust, environmental problems such as water and air pollution, illegal withdrawals from water resources, raw sewage overflowing from the industrial town to the edge of the fields are also among the problems created. The lack of workers' insurance, the lack of job skills in the residents, and the lack of attention to the residents' demands have created a situation for development from top to bottom. But the most important consequence of this issue has been the decline of prosperity of agriculture and animal husbandry in this area, which was once one of the poles of agriculture and animal husbandry in Tehran province.

  Keywords: Rural industry, industrial town, Rural Development, eshghabad village
 • Seyede Razieh Mirnikan, Mehdi Hesam *, Majid Yasouri Pages 484-496

  Rural and rural-urban linkages are in terms of different flows that give the spatial structure of the regions a known entity. Therefore, in the past few decades, we have seen the attention of planners to the network approach and the basic interaction between different points and topics. Considering the importance of this issue, the aim of the current research is to investigate the relationship between rural settlements and the city of Shaft located in Jirdeh in the central part of Shaft with a network analysis approach. The research method is a descriptive-analytical type, which was carried out by a survey method. The statistical population consisted of 33 villagers, members of the Islamic Council of the villages of Jiredeh and Shaft, and a matrix questionnaire was implemented in order to measure the relationships between them. Also, the theory and model of network analysis using Ucinet software and tests of density, degree, ambidexterity, transferability, E-I, etc. have been used to analyze the data and various graphs have been used to show relationships. The results show that there is little network cohesion and cooperation between the studied villages at the village level. The low level of the density index at the level of the network or two-way shows that there are few relationships and most of the flows are one-way and towards the city of the shaft.

  Keywords: rural settlements, Spatial flows, network approach, shaft
 • Ashkan Shafiei, Soheyla Bakhtar, Aeizh Azmi * Pages 498-519

  This study evaluated the livability of 11 tourist target villages in the Ardabil district (Ardebil, Nemin, Sarein and Nair counties) using a descriptive-analytical approach. A number of indicators and items related to livability have been determined based on the studies conducted (4 dimensions, 14 indicators, and 65 items). In the next step, the questionnaire was developed by the researcher and after confirming the validity and reliability; It was distributed according to the population of the entire region. The sample size was determined using the Cochran method (360 samples) and the number of samples for the studied villages was determined according to the population of each village. In the following, Shannon's entropy technique was used to weight the indicators, and based on Prescott Allen's point of view and Vicor's technique, the livability status of the studied villages was examined at 5 levels (completely favorable to completely unfavorable). The results show that none of the studied villages are in a completely unfavorable state of livability, and the village of Bileh-Dargh is in first place with a score of 0.84 and is in a state of complete desirability of livability. 53.7 percent of the studied villages have a favorable livability status. With a score of 0.57, the village of Ilanjuq is ranked 8th and has an average livability status. 27.2 percent of the villages, i.e. 3 villages of Golestan, Sardabe and Korabaslu, while being in an unfavorable condition of livability, have occupied the 9th to 11th ranks. This research showed that tourism development has played an important role in improving the livability of the studied villages.

  Keywords: livability, Planning, Tourism, Ardabil
 • Mostafa Ariankia *, Keramatullah Ziari Pages 520-536

  Identifying, revitalizing and protecting valuable rural historical context is important for preserving cultural and historical heritage, and in addition to preserving its form and shape, it will also preserve a set of local beliefs and values. Therefore, the correct recognition and classification of different types of architecture can be useful in better understanding the space, and its protection and also achieving new design methods. Therefore, the purpose of the present research is to examine and typology of historical houses in the village of Upper Saif Abad (Old) from the perspective of the typology of historical houses according to architectural, historical and housing planning indicators (physical, qualitative), a little,) is. The research method is applied research and descriptive-analytical. In order to collect the desired information, two library and field methods have been used. The results of the research show that, in terms of the history of living in the village and its surroundings, 5 historical periods; According to the plan of village houses: 4 types; 6 different types of ledges, 2 different types of water basins, in connection with the roofs of the village houses, 3 different types of ledges including: 1- chevron arch, 2- circular dome arch and 3- Chamle arch (water storage) have been identified in the village. The materials used in the construction of the historical houses of the village include brick or Chinese stone with a wooden or mud roof, stone, plaster and cement.

  Keywords: Typology, settlement, historical context, Rural Tourism, Saifabad Kazroon
 • Sina Elmi, MohammadReza Gholami Shekarsaraee *, Hadi Noori Pages 538-552

  The present study examines the relationship between modernization and political culture among the villagers of Mako. This study is directed to test the theories of the first and second waves of political development. The theoretical framework of the research is based on the theories of Daniel Lerner and Karl Deutsch and uses Gabriel Almond's classification to measure the variable of political culture. The type of research is quantitative and it uses the survey technique to collect data. The data was extracted from 381 cases through a questionnaire. The findings show that there is a relationship between political culture and religiosity, the use of new communication media, and the education of villagers; In this way, the low and high level of religiosity among the villagers will lead to, respectively, the participatory and parochial political culture. Also, the higher the level of education and the use of new communication media among the villagers, the more the tendency towards the participatory type of political culture. In this way, the present research shows that merely being a villager does not mean having a traditional political culture such as a parochial and subjective one, and macro-narratives and essentialist classical theories of political development should be avoided about villagers.

  Keywords: political culture, Mass Media, Education, Villagers, Mako
 • Sara Jalilian, Seyed Amirhossein Garakani, Sajad Amiri *, Masoumeh Ghorbani Pages 554-569

  the current research was conducted to analyze and investigate the impact of livelihood assets on the sustainability of rural women's livelihood in Gachsaran City. Analysis and investigation of the effect of the effective factors on the livelihood of the rural women in Gachsaran City. The statistical population of the research included 500 rural women randomly in Gachsaran City, of which 139 were selected and surveyed by simple random method. The data collection tool was a questionnaire. The validity of the research tool was confirmed by the professors of the University of Tehran's promotion and development department and subject experts, and its reliability was calculated and confirmed using Cronbach's alpha test during the distribution of 30 questionnaires in the pre-test stage. LISREL 8.8 and SPSS 26 software were used to perform statistical tests. Also, to investigate the impact of livelihood assets on the sustainability of rural women's livelihood, it was done using the structural equation modeling method with the help of Lisrel 8.8 software. The results showed that the independent variables studied (five capitals) were able to explain 60.13 percent of the variance of the dependent variable, i.e. sustainable livelihood of rural women in Gachsaran City. Also, the goodness of fit indices showed that the structural model of the research has a good and acceptable fit. In addition, the human capital index (λ = 0.61) was assigned the first importance and priority for measuring the sustainable livelihood of rural women. Based on this, among the solutions to improve the livelihood of rural women are: 1) Organizations and other planning and policy-making officials pay due attention to the activities of rural women and improve the field of improving their livelihood according to the existing conditions. 2) In order to help poor and vulnerable rural women and families, they can act by providing appropriate financial assistance, such as setting up rural micro-funds.

  Keywords: rural women, rural livelihood, Sustainable Livelihood, Structural Equation Modeling, Sustainable Rural Development
 • Seyed Asadollah Jabbari * Pages 570-582

  In recent years, start-up companies have played an important role in the development of ecotourism and, ultimately, a sustainable economy. Gilan; Especially Lahijan city, which is known as the bride of Gilan, with the attraction of the pool, mountain, forest and green fields of tea and rice, clay soil, wooden architecture, delicious local food, local music, handicrafts, etc. plays an important role in attracting Bombardan has that in the present essay, from the perspective of the cultural diamond metaphor, adapted from Victoria D. Alexander (1959), a sociologist of University of London, England, it is tried to the chain relationships of elements such as distributors in the four axes of creation. consumer, society, and art with a focus on the sustainable development of eight rural points in the central part of Lahijan, namely: Sustan, Bijarbagh, Ahandan, Sarcheshme, Satal Sar, Lialman, Sheikhanbar and Ahandan; This research tries to use Alexander's modified cultural diamond theory with the field method and using library and electronic resources to investigate the economic development factors of the villages in the central part of Lahijan. Based on the findings of the research, the villagers of this region have been able to play an important role in the cultural transfer of the ecosystem with the help of start-ups, building and renting creative and leveled and almost cheap residences, along with agriculture and tea cultivation, which are supported by government financial support and marketing. Most of this will strengthen the cultural-economic flow.

  Keywords: Cultural diamond, Ecology, Village, Victoria D. Alexander, Art