فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی فرهنگی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/05
 • تعداد عناوین: 2
|
 • ندا عبادی*، مریم بیت عنب، سارا نوروزی فر صفحات 18-37

  هدف از این پژوهش تبیین رابطه هوش فرهنگی با رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  بندر امام خمینی (ره) در سال 1401  بوده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  بندر امام خمینی (ره) در سال 1401 به تعداد 287 نفر می باشد. از بین تعداد 165 نفر بر اساس روش محاسبه نمونه کوکران و با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های پژوهش را به صورت انلاین تکمیل نمودندبه منظور جمع آوری اطلاعات متناسب با فرضیه های پژوهش از پرسشنامه های رضایت شغلی اسمیت  (1969) و هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2007)  استفاده شده است. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش تحلیل همبستگی پیرسون تحلیل گردید. نتایج نشان دهنده آن است که بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل نتایج رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد هوش فرهنگی، ابعاد شناختی و رفتاری می توانند رضایت شغلی را در معلمان پیش بینی کنند. بر اساس شواهد پژوهش این مولفه ها 36 درصد از رضایت شغلی را در معلمان پیش بینی می کنند.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، رضایت شغلی، معلمان
 • ازهار خلوی*، تقیه مویرسی، ندا ناصری، سارا نوروزی فر صفحات 38-47

  فرهنگ پذیری همواره ازجمله اصلی ترین کارکردهای نهاد تعلیم و تربیت تلقی شده است. فرآیند تعلیم و تربیت به واسطه فراهم نمودن موجبات رشد فردی و رفاه جمعی، در زندگی انسان از نقش مهمی برخوردار است . هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جامعه شناختی هویت فرهنگی بر مشارکت فرهنگی و امنیت فرهنگی در داشنجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهرستان شادگان در سال 1401 بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در سال 1401 و به تعداد 79 نفر بود. با توجه به جمعیت جامعه آماری از روش سرشماری جهت نمونه گیری استفاده و تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های  هویت فرهنگی راسک (2009)، مشارکت فرهنگی یونسکو (2006) و امنیت فرهنگی افضلی و همکاران (1395) استفاده گردید. یافته ها نشان داد هویت فرهنگی بر مشارکت فرهنگی و امنیت فرهنگی دانشجو معلمان تاثیر مستقیم و معنا دار دارد.

  کلیدواژگان: هویت، فرهنگ، هویت فرهنگی، مشارکت فرهنگی، امنیت فرهنگی