فهرست مطالب

بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

نشریه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجتبی بنیادیان*، سمیرا کریمی صفحات 1-11

  بروسلوز یکی از پنج بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با باکتری های جنس بروسلا به وجود می آید. از آن جایی که دامداران، پرسنل و دانشجویان دامپزشکی و پرسنل کشتارگاه در معرض خطر آلودگی با این باکتری  محسوب می شوند، برآورد میزان شیوع بیماری در این گروه از افراد ضروری به نظر می رسد. این مطالعه بر روی 300 نفر از افراد با خطر شغلی بالا (دامداران، پرسنل شبکه دامپزشکی، دانشجویان دامپزشکی، پرسنل کشتارگاه) در شهرستان شهرکرد در سال 1400 انجام شد. نمونه های سرمی خون افراد تهیه و آزمایش های رزبنگال، رایت و PCR بر روی نمونه ها انجام شد. مشخصات شغلی افراد توسط پرسشنامه ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری   Sigmastatو آزمون آماری McNemar تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون رزبنگال نشان داد که از 300 نمونه تعداد 46 (3/15 درصد) نمونه واکنش مثبت داشتند، ولی در آزمون رایت 24 (هشت درصد) نمونه واکنش مثبت با تیتر 80/1 یا بالاتر نشان دادند. آزمون رایت مشخص نمود که 5/12 درصد دامداران، 10درصد کارکنان کشتارگاه، 7/5 درصد کارکنان دامپزشکی و دو درصد دانشجویان دامپزشکی دارای تیتر مثبت بر علیه بروسلا داشتند. در آزمون 2ME میزان موارد مثبت (1:40و بیشتر) در بین دامداران 8/8 درصد، کارکنان کشتارگاه 5/7 درصد، کارکنان دامپزشکی پنج درصد و دانشجویان و اساتید دامپزشکی دو درصد بود. استخراج DNA و آزمون PCR روی نمونه های سرمی نشان داد که 5/7 درصد دامداران، 3/6 درصد کارکنان کشتارگاه، 5 درصد کارکنان دامپزشکی و دو درصد دانشجویان و اساتید دامپزشکی دارای ژنوم باکتری بروسلا در سرم خون بودند. نتایج ازمون آماری نشان داد که توافق معنی داری بین نتایج آزمون 2ME و PCR وجود دارد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر شیوع بیماری بروسلوز در میان دامداران و کارکنان کشتارگاه و قصابان بیشتر از سایر گروه های در معرض خطر بود. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده می توان به هم سویی و توافق نتایج آزمون 2ME و PCR اشاره داشت.  بنابراین می توان از PCR به عنوان یک آزمون معتبر برای تشخیص بروسلوز استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بروسلوز، سرولوژی، PCR، افراد در معرض خطر
 • عبدالجلیل ریگی*، مائده سجادیان، مجتبی زنگنه، مهدی بهمن دهکردی، عیسی عباسی بیرگانی، هلن حنایی اهواز صفحات 12-17

  تب کیو در انسان بیماری بدون علامت و خود محدود شونده است و معمولا نیازی به درمان ندارد. با این وجود تب کیو بیماری مزمنی است که برای درمان طولانی مدت به آنتی بیوتیک ها نیاز دارد زیرا عفونت می تواند به اندوکاردیت یا هپاتیت گرانلوماتوز تبدیل گردد. از آنجایی که این بیماری یکی از بیماری های باکتریایی زیونوتیک می باشد و احتمال انتقال آن از محصولات دامی به انسان خصوصا محصولات لبنی خام و فراوری شده محلی وجود دارد این مطالعه طراحی و انجام شد. در این بررسی تعداد 20 نمونه شیر و 20 نمونه پنیر محلی تهیه شده از شیر گاو در شهرستان فارسان، استان چهار محال بختیاری اخذ گردید و پس از استخراج DNA  بررسی ژنوم باکتری کوکسیلا بورنتی با روش PCR انجام شد. از تعداد 20 نمونه DNA استخراج شده شیرخام و از تعداد 20 نمونه DNA استخراج شده از نمونه های پنیر هیچ ژنومی برای کوکسیلا بورنتی ردیابی نشدعلی رغم ردیابی نشدن ژنوم این باکتری در مطالعه حاضر در شهرستان فارسان امکان حضور این باکتری و یا انتقال آن توسط جابه جایی دام های آلوده به ظاهر سالم امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: کوکسیلا بورنتی، تب کیو، PCR
 • ملیحه اخوان، علی تقی پور، بهناز بیگی، احسان موسی فرخانی* صفحات 18-29

  بیماری لیشمانیوز جلدی از مهم ترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان می باشد که به علت میزان ابتلای بالا و ایجاد ضایعات بدشکل پوستی همواره مورد توجه بوده است. این پژوهش به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1400- 1395 انجام شد. در این مطالعه مقطعی اطلاعات زمینه ای و اپیدمیولوژیک کلیه بیمارانی که از ابتدای فروردین ماه 1395 تا پایان اسفندماه 1400 با تشخیص لیشمانیوز جلدی تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند و اطلاعات آن ها از سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا SinaEHR® در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد استخراج و توسط نرم افزار SPSS-26  و  ArcMap مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد از 7433 مورد فرد مبتلا به لیشمانیوز جلدی در شهرستان های تحت پوشش علوم پزشکی مشهد،  3767 نفر (7/50درصد) مرد و 3666 نفر (3/49درصد) زن بودند ((p=0.11. میانگین بروز بیماری 8/24 در یکصد هزار نفر بود. بیشترین میزان بروز بیماری مربوط به شهرستان بینالود با میانگین بروز 6/208 در یکصد هزار نفر و کمترین میزان بروز مربوط به شهرستان باخرز با میانگین بروز 3/2 در یکصد هزار نفر بوده است. بیشترین فراوانی در گروه سنی 19-10 سال (8/19درصد) و کمترین آن در گروه سنی 59- 50 سال (3/10درصد) بود.50درصد ضایعات روی دست ها بود ((p<0.001. بیشترین موارد بیماری در فصل پاییز رخ داده بود. 9/64درصد موارد ابتلا سابقه مسافرت به مناطق آندمیک بیماری را ذکر نکردند. 2/72درصد افراد مبتلا به سالک نوع شهری بودند((p<0.001. با توجه به شیوع بالای لیشمانیوز نوع شهری توجیه نیروهای بهداشتی در خصوص بیمار یابی فعال در مناطق پر خطر، درمان کامل افراد مبتلا و آموزش به بیماران و اطرافیان ایشان در خصوص اهمیت پوشانیدن محل زخم و جمع آوری سگ های ولگرد به عنوان اقدامات اساسی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، اپیدمیولوژی، خراسان رضوی
 • علی اصغر قلعه نوئی، علیرضا محمدی*، رویا احمدی نیاتابش، حسین اردولالو، زهرا خوشدون فراهانی، محمدجواد حسنی صفحات 30-42

  تب مالت به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام محسوب می گردد. این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی دام های مبتلا و همچنین به علت ابتلای انسان به بیماری تب مالت، همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در شهرستان کمیجان انجام شده است. در این مطالعه مقطعی، اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک 379 فرد مبتلا به تب مالت که در فاصله سال های 1390 تا 1398 به مراکز بهداشتی و مطب های شهرستان کمیجان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از مدل های آماری توزیع فراوانی، آزمون تی مستقل، کای دو تک متغیره و رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. بروز بیماری در فاصله سال های 1390 تا 1398، 98 درصدهزار نفر بود. میانگین سنی مبتلایان 97/18±20/38 سال بود و بالاترین فراوانی موارد گزارش شده در گروه سنی 25 الی 44 سال با 38درصد قرار داشت. میزان ابتلا در مردان(67 درصد) بالاتر از زنان(33 درصد) بود. از نظر شغلی بیشترین بروز بیماری در دامداران و کشاورزان با 9/37درصد بود. 2/70 درصد از بیماران تب مالت ساکن روستا و فقط 8/29 درصد ساکن شهر بودند که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود(001/0>p). نتایج مطالعه نشان داد که بیماری در بین مردان دامدار وکشاورز بیشتر بوده و از الگوی فصلی مشخصی برخودار است لذا توجه خاص به این گروه پرخطر ضروری به نظر می رسد. با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان ناشی از بیماری لازم است تب مالت در اولویت های بهداشتی قرار گرفته و آموزش های لازم در مورد راه های انتقال بیماری به گروه های مختلف جمعیت بخصوص افراد در معرض خطر داده شود.

  کلیدواژگان: تب مالت، اپیدمیولوژی، بروز، عود
 • احمد شوندی*، امیر شاکریان صفحات 43-56

  بروسلوز یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام و اندمیک در ایران می باشد . بنابراین تشخیص سریع این بیماری نقش مهمی در بهبود سلامت عمومی دارد. با توجه به ویژگی هایی مانند سخت رشد بودن، خطرات مرتبط با کشت و وجود واکنش های متقاطع با باکتری های دیگر در آزمون سرولوژیک، در مطالعه حاضر از Real-time PCR به عنوان روش با حساسیت و اختصاصیت بالا جهت بررسی آلودگی لاشه های گاو و گوسفند به گونه های باکتری بروسلا استفاده شد.در این مطالعه از عقده های لنفاوی دام های کشتار شده شامل 30 نمونه گوسفند و بز و 14 نمونه گاو در کشتارگاه های شهرستان قم جمع آوری نمونه انجام پذیرفت و با استفاده از سه جفت پرایمر مربوط به ژن IS711 ، BMEII0466  و ژن BruAb2_0168 که به ترتیب اختصاصی جنس بروسلا و گونه های B. melitensis و B. abortus می باشد آزمون Realtime PCR انجام شد.  از 44  نمونه مورد آزمایش  11 نمونه (37/20 درصد) آلوده به باکتری بروسلا تشخیص داده شد که سه نمونه آلوده به B. melitensis (5/5 درصد) و هشت نمونه آلوده به B. abortus (81/14درصد) بودند. با توجه به نتایج از سه نمونه مثبت مربوط به B. melitensis دو نمونه مربوط به گوسفند و یک نمونه مربوط به گاو و از هشت نمونه مثبت B. abortus همگی مربوط به نمونه های اخذ شده از گاو گزارش گردید. بنابراین با توجه به درصد آلودگی نمونه ها به باکتری بروسلا و زیان های بهداشتی و اقتصادی این بیماری، لازم است برنامه های کنترلی و نظارتی دقیق تر و کارآمد تری جهت پیشگیری و کنترل بیماری اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: بروسلا، B. abortus، B. melitensis، Real time PCR
 • ایوب سلیمی شهرکی، تقی تکتاز هفشجانی*، حسن ممتاز صفحات 57-64

  لپتوسپیروزیس در واقع یک اصطلاح کلی است که در مورد بیماری های انسان و حیوانات که توسط سرووارهای متعددی از باکتری مارپیچی شکل لپتوسپیرا اینتروگانس ایجاد می شود استفاده می گردد. این بیماری از طریق ایجاد عوارضی مانند: سقط، مرده زایی، ناباروری، کاهش تولید شیر، ورم پستان و... می تواند خسارات اقتصادی سنگینی به بار آورد. در این تحقیق جمعا تعداد 92 نمونه  شامل:  79 نمونه خون از گاوهای با سابقه سقط و همچنین 13 نمونه شیر تانک مخزن به فاصله هر ده روز یکبار از گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد تهیه شده و در مدت یک سال مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی ردپای لپتوسپیرا هاردجو و  نیوسپورا کنینوم در نمونه های سرم خون و سرم شیر از روش الایزا استفاده شد که متعاقب آن چهار عدد لپتوسپیرا (06/5 در صد) در سرم خون و یک عدد لپتوسپیرا در سرم شیر آلوده بودند. 27 عدد نیوسپورا کنینوم (34/29 درصد) هم از مجموع سرم های شیر و خون آلوده بودند. در نمونه های  رسوبی شیر تانک مخزن نیز برای جستجوی لپتوسپیرا هارجو ازمایش PCR به عمل آمد که سه نمونه (07/23 درصد) از آن ها مثبت بودند .نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به آلودگی نسبتا بالا ، لپتوسپیرا و نیوسپورا کنینوم ، از جمله مهمترین عوامل مولد سقط در گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد می باشند بنابراین اقدامات لازم برای کنترل و ریشه کنی این عوامل با توجه به خسارات سنگین اقتصادی، بسیار ضروری است.

  کلیدواژگان: سرواپیدمیولوژی، سقط، لپتوسپیرا، نئوسپورا کنینوم، گاو، الایزا، PCR، گاوداری زاگرس شهرکرد
|
 • Mojtaba Bonyadian*, Samira Karimi Pages 1-11

  Brucellosis is one of the five common infectious diseases between humans and animals, caused by contamination with Brucella. Since farmers, students, veterinary medicine staff, and slaughterhouse personnel are considered to be at risk of contamination with this bacterium, it is necessary to estimate the prevalence of the disease in these individuals. This study was conducted on 300 people with high occupational risk (farmers, veterinary staff, veterinary students, slaughterhouse personnel) in Shahrekord City, Iran. Blood serum samples were evaluated using Rose Bengal, Wright, Combs Wright, 2ME, and PCR tests. People's profile was recorded by questionnaire. Data were analyzed using Sigma stat 4 statistical software by McNemart test. The results of the Rose Bengal test showed that out of 300 samples, 46 (15.3%) had a positive reaction, but in the Wright test, 24 (8%) showed a positive reaction with a titer of 1.80 or higher. Wright's test revealed that 12.5% of farmers, 10% of slaughterhouse workers, 5.7% of veterinary staff, and 2% of veterinary students had positive titers against Brucella. In the 2ME test, the rates of positive cases (1:40 and more) among farmers were 8.8%, slaughterhouse workers 7.5%, veterinary staff 5%, and veterinary students 2%. DNA extraction and PCR tests on serum samples showed that 7.5% of farmers, 6.3% of slaughterhouse workers, 5% of veterinary staff, and 2% of veterinary students had the Brucella bacterium genome in their blood serum. The statistical test results showed a significant agreement between the results of the 2ME and PCR tests (P<0.01). According to the results of the present study, the prevalence of brucellosis among farmers, slaughterhouse workers, and butchers was higher than among other groups at risk. There is a close agreement between the results of 2ME and PCR tests; therefore, the PCR can be used as a valid test to diagnose brucellosis.

  Keywords: Brucellosis, Serology, PCR, High risk person
 • Abdoljalil Rigi*, Maedeh Sajadian, Mojtaba Zangeneh, Mehdi Bahmandehkordi, Eisa Abbasibirgani, Helen Hanaieahvaz Pages 12-17

  Q fever in humans is an asymptomatic and self-limiting disease and rarely requirestreatment. However, Q fever is a chronic disease that requires antibiotics for long-term treatment because the infection can turn into endocarditis or granulomatous hepatitis. Since this disease is one of the zoonotic bacterial diseases and there is a possibility of its transmission from animal products to humans, incredibly raw and locally processed dairy products, this study was designed and conducted. This study obtained 20 samples of milk and 20 samples of local cheese prepared from cow's milk in Farsan City, Chahar Mahal Bakhtiari province. After DNA extraction, the genome of Coxilla burnetii was analyzed by PCR method. No genome for Coxiella burnetii was detected 20 raw milk DNA samples and from 20 cheese samples. Although the genome of this bacterium was not detected in the present study in Farsan City, this bacterium can bepresent or transmitted by moving infected and healthy animals.

  Keywords: Coxiella burnetii, Q fever, PCR
 • Malihe Akhavan, Ali Taghipour, Behnaz Beygi, Ehsan Musa Farkhani* Pages 18-29

  Cutaneous leishmaniasis is one of the most critical common parasitic diseases between humans and animals, which has always been of interest due to its high infection rate and the creation of malformed skin lesions. This research was conducted to investigate the epidemiological characteristics of the disease in the cities covered by the Mashhad University of Medical Sciences during the years 2016-2022. In this Cross-sectional study, the background and epidemiological information of all patients diagnosed with cutaneous leishmaniasis from the beginning of April 2016 to the end of March 2022 were followed up and tre. Their report was obtained from the electronic health record system. Sina SinaEHR® was extracted from the population covered by the Mashhad University of Medical Sciences and analyzed by SPSS-26 and ArcMap software. The results showed that out of 7433 cases of cutaneous leishmaniasis in the cities covered by the Mashhad University of Medical Sciences, 3767 (50.7%) were men and 3666 (49.3%) were women (P=0.11(. The average incidence of the disease was 24.8 per 100 thousand people. The highest incidence rate of the disease is related to Binalud City, with an average incidence of 208.6 per 100,000 people. The lowest associated rate is linked to Bakharz City, with an average incidence rate of 2.3 per  100,000 people. The highest frequency was in the age group of 10-19 years (19.8%), and the lowest frequency was 50-59 years (10.3%). 50% of the lesions were on the hands (P<0.001(. Most cases of the disease occurred in the fall. 64.9% of patients did not mention a history of traveling to the endemic areas of the disease. 72.2% of the people with the disease were urban type (P<0.001). Due to the high prevalence of urban-type leishmaniasis, justification of the health forces regarding active disease detection in high-risk areas, complete treatment of infected people, and education to patients and their relatives about covering the wound and collecting stray dogs are basic measures.

  Keywords: Leishmaniasis, Cutaneous, Epidemiology, Razavi Khorasan
 • Ali Asghar Ghalenoei, Alireza Mohammadi*, Roya Ahmadi Niyatabesh, Hossein Ordolalo, Zahra Khoshdon Farahani, Mohammad Javad Hasani Pages 30-42

  Brucellosis is considered one of the most important diseases of humans and animals. Due to abortion, reduced milk production, infertility of infected animals, and transfer to humans, this disease is always considered from two economic and health aspects. This study was conducted to investigate the epidemiological characteristics and the incidence of Brucellosis in Kamijan city. This cross-sectional study examined demographic and epidemiological information of 379 people with Brucellosis who had referred to health centers and offices in Komijan between 1390 and 1398. Frequency distribution statistical models, independent t-test, univariate chi-square, and logistic regression were used for analysis using SPSS software version 25. The significance level of the tests was considered 0.05. The disease incidence between 1390 and 1398 was 98 per 100,000 population. The mean age of patients was 38.20±18.97 years, and the highest frequency of reported cases was in the age group of 25-44 years with 38 percent. The infection rate was higher in men (67 percent) than in women (33 percent). Occupationally, the highest disease incidence was in ranchers and farmers, with 37.9 percent. A 70.2 percent of patients lived in rural areas, and only 29.8 percent lived in urban areas; this difference was statistically significant (p<0.001). This study showed that the disease is more common among rancher-farmer men and has a specific seasonal pattern, so special attention to the high-risk group is essential. Due to the many economic and social problems caused by the disease, it is necessary to consider the infection as a health priority, and necessary education about the ways of disease transmission should be given to different population groups, especially the people at risk.

  Keywords: Brucellosis, Epidemiology, Incidence, Relapse
 • Ahmad Shavandi*, Amir Shakerian Pages 43-56

  Brucellosis is one of the most common diseases among humans and animals and is endemic in Iran. Therefore, the rapid diagnosis of this disease plays a vital role in improving public health. Considering the characteristics such as being hard to grow, the risks associated with the cultivation, and the presence of cross-reactions with other bacteria in serological tests, in the present study, Real-time PCR is used as a method with high sensitivity and specificity to check contamination Cow and sheep carcasses were used for Brucella bacteria species. In this study, samples were collected from the lymph nodes of slaughtered animals, including 30 samples of sheep and goats and 14 samples of cows in the slaughterhouses of Qom city and using three pairs of primers related to IS711, BMEII0466 and BruAb2_0168 genes, which is specific to the Brucella genus and Brucella melitensis and Brucella abortus, respectively. A Real-time PCR test was performed. Of the 44 tested samples, 11 samples (20.37%) were found to be infected with Brucella spp, three samples were contaminated with Brucella melitensis (5.5%), and 8 samples were infected with Brucella abortus (14.81%). According to the results, out of 3 positive samples related to Brucella melitensis, two samples were related to sheep, and one sample was related to cattle, and out of 8 positive samples associated with Brucella abortus, all of them were related to samples taken from cows. Therefore, according to the percentage of samples contaminated with Brucella bacteria and the health and economic losses of this disease, it is necessary to adopt more accurate and efficient control and monitoring programs to prevent and control the disease.

  Keywords: Brucella, Brucella abortus, Brucella melitensis, Real time PCR
 • Ayoub Salimi, Taghi Taktaz Hafshejani*, Hassan Momtaz Pages 57-64

  Leptospirosis is actually a general term used for human and animal diseases caused by several serovars of the spiral-shaped bacterium Leptospira interrogans. This disease can cause heavy economic losses by causing complications such as abortion, stillbirth, infertility, reduced milk production, mastitis, etc. In this research, all sampler were 92 contain: 79 blood samples from cows with a history of abortion and 13 bulk tank milk samples were collected every ten days from Zagros industrial dairy farm in Shahrekord and were analyzed for one year. In order to check the traces of Leptospira hardjo and Neospora caninium in blood serum and milk serum the studied samples, the ELISA method was used, after which 4 samples (5.06 percent) were infected with Leptospira hardjo in blood serum and 1 sample in milk serum. 27 samples Neospora caninum (29.34 percent) were infected   of all blood and milk serums. In the sediment samples of tank milk, PCR test was performed to search for Leptospira harjo, and 3 samples (23.07%) were positive. The results of this study showed that due to the relatively high contamination, Leptospira hardjo and Neospora caninum are important factors causing abortion in Zagros industrial dairy farm in Shahrekord, so due to heavy economic losses, necessary measures to control and eradicate these factors are very necessary.

  Keywords: Seroepidemiology, abortion, Leptospira, Neospora caninum, cow, ELISA, PCR, Zagros dairy farm, Shahrekord