فهرست مطالب

تغذیه آبزیان - سال نهم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1402)

فصلنامه تغذیه آبزیان
سال نهم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی حاجی بگلو*، عبدالرحمان مخمی، عبدالمجید حاجی مرادلو، حسین رحمانی صفحات 1-8
  مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور میکروبی روده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طراحی و اجرا شد. در این آزمایش 750 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان از زمان تغذیه آغازین در قالب یک گروه شاهد و 4 گروه آزمایشی با جیره غذایی حاوی 250 (Cho250)، 500 (Cho500)، 1000 (Cho1000) و 2000 (Cho2000) میلی گرم کولین کلراید در کیلوگرم جیره به مدت 90 روز تغذیه شدند. برای ساخت جیره های غذایی از خوراک شرکت 21 بیضاء استفاده شد. میزان فلور میکروبی روده و وزن نهایی در تیمار Cho1000 و Cho2000 به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (05/0>p). در نهایت، افزودن کولین کلراید به جیره شیوه ای اثرگذار بوده و برای دستیابی به بهبود فلور میکروبی روده، مناسب ترین مقدار کولین کلراید 1000 تا 2000 میلی گرم در کیلوگرم در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان است.
  کلیدواژگان: کولین کلراید، Oncorhynchus mykiss، بچه ماهی، فلور میکروبی روده
 • عاطفه رضی رشت آبادی، جاوید ایمانپور نمین*، مسعود ستاری صفحات 9-24
  تنوع گونه ای ماکروبنتوزهای رودخانه فوشه در استان گیلان بررسی و از شاخص های زیستی که بر اساس ماکروبنتوزها طراحی شده اند، برای ارزیابی سلامت رودخانه استفاده شد. نمونه برداری از ماکروبنتوزهای رودخانه در 4 ایستگاه به صورت ماهیانه در سال 1396 توسط نمونه بردار سوربر سمپلر (چشمه µ300 و مساحت cm2900) در 3 تکرار انجام شد. ماکروبنتوزهای نمونه برداری شده در اتانول 96% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل و شناسایی شدند. تعداد 4928 نمونه از دو شاخه شامل بندپایان (Arthropoda) و کرم های حلقوی (Annelida)؛ سه رده شامل حشرات (Insecta)، سخت پوستان (Crustacea) و Clitellata و همچنین 8 راسته (Ephemeroptera، Trichoptera، Plecoptera، Diptera، Coleoptera، Amphipoda  و Haplotaxida) و 25 خانواده و 31 جنس شناسایی شدند. فراوان ترین جنس ها Simulium sp. (84/35 تا 65/46%)، Hydropsychae sp. (79/15 تا 36/33%) و Baetis sp. (87/7 تا 66/17%) بودند. فراسنجه های فراوانی کل، غنای EPT، درصد EPT و نسبت EPT/CHIR محاسبه شدند. غنای EPT در ماه های نمونه برداری، اختلاف معنی دار نشان داد (05/0>p). وجود گونه های حساس به آلودگی مانند Perla sp.، Isoperla sp.، Chloroperla sp.، Oligoneuriella sp.، Heptagenia sp.، Rithrogena sp.، Epeorus sp.، Rhyacophila sp. و Philorus sp. از راسته های Trichoptera، Plecoptera و Ephemeroptera هم نشان دهنده کیفیت خوب آب رودخانه و هم مطلوبیت این گونه ها و جنس ها به عنوان غذای طبیعی ماهیان رودخانه ای است.
  کلیدواژگان: EPT، سوربر سمپلر، Simulium sp، Hydropsychae sp، Baetis sp
 • رضا طاعتی، مینا سیف زاده* صفحات 25-38
  مطالعه حاضر با هدف تولید فرآورده خشک از کیلکای معمولی کامل (Clupeonella caspia) و بررسی اثر خشک کردن بر ارزش غذایی، تغییرات میکروبی، شیمیایی و حسی طی زمان نگهداری انجام شد. تیمارها شامل کیلکای خشک شده به دو روش سنتی و صنعتی به مدت 75 روز در محیط نگهداری شدند. استافیلوکوکوس، کلی فرم، اشریشیاکلی و سالمونلا در تیمارهای آزمایشی مشاهده نشدند. کپک و مخمر در تیمارهای سنتی و صنعتی به ترتیب بعد از 45 و 60 روز مشاهده شدند. جذب نمک در تیمارها 24 % بود. تعداد کلی باکتری ها (logCFU/g 72/6-45/6) در تیمار صنعتی در مقایسه با سنتی کمتر بود. پروتیین (7/49-28/43%) و چربی (7/11-11%) در تیمار صنعتی در مقایسه با سنتی بیشتر بودند، اما خاکستر (7/11-3/10%) و رطوبت (4/27-5/18%) در تیمار سنتی نسبت به صنعتی بیشتر بود. ارزیابی خصوصیات حسی در تیمار صنعتی در مقایسه با سنتی بهتر بود و طی زمان نگهداری تفاوت معنی دار داشت (05/0p<). TVB-N (صنعتی: 5/29-48/12 و سنتی: mg/100g 36/29-61/12)،PV (سنتی: 5-09/0 و صنعتی: meq/kg oil  75/4-06/0) و TBARS در تیمار صنعتی 99/0-02/0 در مقایسه با سنتی  mg/kg 97/0-03/0 از کیفیت بهتری برخوردار بودند (05/0p<). تیمارهای صنعتی و سنتی به ترتیب 60 و 45 روز در شرایط محیطی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی مطلوبی داشتند.
  کلیدواژگان: خشک کن سنتی، خشک کن صنعتی، زمان ماندگاری، ماهی کیلکای معمولی، کیفیت
 • صدیقه نمرودی، حدیثه کشیری، سیده آیناز شیرنگی*، حسین آدینه صفحات 39-54
  این مطالعه با هدف بررسی عملکرد فیزیولوژیک بچه ماهیان کلمه در صورت رهاسازی مستقیم به آب دریای خزر به مدت دو هفته انجام شد. بدین منظور، 540 عدد بچه ماهی در قالب 6 تیمار آزمایشی (هر یک با 3 تکرار) به طور تصادفی در مخازن پرورش قرار گرفتند: 1) افزایش ناگهانی شوری و غذادهی در تمام دوره آزمایش (Ab.F)؛ 2) افزایش ناگهانی شوری و عدم غذادهی (Ab. S)؛ 3) افزایش تدریجی شوری و غذادهی (Gr. F)؛ 4) افزایش تدریجی شوری و عدم غذادهی (Gr. S)؛ 5) نگهداری در آب شیرین (تیمار شاهد) و غذادهی (C.F)؛ و 6) نگهداری در آب شیرین (تیمار شاهد) و عدم غذادهی (C.S). میزان مرگ و میر بچه ماهیان و فراسنجه های فیزیکوشیمیایی آب در تمام دوره آزمایش به صورت روزانه ثبت شد. اسمولالیته، یون های سدیم، پتاسیم، کلر، پروتیین کل، کلسترول، تری گلیسرید، گلوکز و آنزیم های کبدی ALP، ALT و AST، پس از 14 روز سنجش شد. نتایج نشان داد، میزان پروتیین، کلسترول و تری گلیسرید در ماهیان تغذیه شده طی انتقال به شوری دچار تغییر چندانی نشد، اما محرومیت غذایی دو هفته ای باعث کاهش میزان آنها شد. از طرف دیگر، افزایش میزان اسمولالیته و یون های سدیم، کلر و پتاسیم در بچه ماهیان کلمه خزری تنها تحت تاثیر افزایش شوری قرار گرفت و محرومیت غذایی تاثیری در سطح آنها نداشت. گلوکز طی گرسنگی در ماهیان تیمار های مختلف کاهش یافت، اما میزان آن در ماهیان تیمار های افزایش مستقیم و تدریجی شوری نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. آنزیم های کبدی نیز با افزایش میزان خود به سازگاری بچه ماهیان با افزایش شوری و محرومیت غذایی کمک کردند. بنابراین، بچه ماهیان کلمه خزری در وزن رهاسازی 2-1 گرم قابلیت سازگاری با آب لب شور دریای خزر را دارند و به راحتی نسبت به شرایط عدم دسترسی به غذای مناسب در محیط آبی جدید تا دو هفته مقاوم هستند.
  کلیدواژگان: ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus)، محرومیت غذایی، سازگاری شوری، تنظیم یونی، آنزیم های کبدی
 • حسین قربانی کوتنایی، رضا چنگیزی*، شایان قبادی، بابک مقدسی، حامد منوچهری صفحات 55-66
  در این پژوهش، تاثیر سطوح مختلف مکمل پروبیوتیک بیوآکوا بر شاخص های کیفی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) و فراسنجه های غیرزیستی و زیستی آب استخرهای خاکی پرورش بررسی شد. برای این کار ماهیان با میانگین وزنی اولیه 1/0 ± 2 گرم به مدت 120 روز بررسی شدند. در این مطالعه، تیمارها شامل صفر گرم در هکتار (شاهد)، 250 گرم در هکتار (تیمار 1)، 350 گرم در هکتار (تیمار 2) و 450 گرم در هکتار (تیمار 3) از این مکمل پروبیوتیک بیوآکوا به استخرها اضافه شد. بر اساس نتایج حاصله، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد روزانه، وزن اکتسابی و درصد بازماندگی در تیمار 3 (450 گرم در هکتار) نسبت به دیگر تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد (05/0p<). همچنین، اختلاف معنی داری در درصد پروتیین خام و درصد رطوبت ماهیان آمور تیمارهای 3 در مقایسه با تیمارهای دیگر به خصوص گروه شاهد وجود داشت (05/0p<). همچنین، اختلاف معنی داری در درصد لنفوسیت ها، نوتروفیل ها و مونوسیت ها، هموگلوبین، مقدار هماتوکریت، تعداد گلبول های سفید و قرمز خون در تیمار 3 نسبت به دیگر  تیمارها وجود داشت (05/0>p). مکمل پروبیوتیک بیوآکوا از 450 گرم بیوآکوا در هکتار (در تیمار 3) موجب کاهش معنی دار مقادیر TSS، BOD، COD، نیتریت و فسفات آب در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی شد (05/0p<). در نتیجه، این مطالعه نشان داد که مکمل پروبیوتیک بیوآکوا، به خصوص در تیمار 3 با مقدار 450 گرم در هکتار نشان دهنده بهبود عملکرد رشد، ارزش غذایی، بازماندگی، ترکیب شیمیایی و فراسنجه های خون شناسی ماهی آمور است.
  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامترهای هماتولوژی، ترکیب لاشه، عملکرد رشد، مشخصات بیوشیمیایی آب، مکمل پروبیوتیکی بیوآکوا
 • فریده ریکی*، منصوره عبدالمنافی، محمد سوداگر صفحات 67-76
  ماهی زبرا (Danio rerio) از ماهیان زینتی آب شیرین است که علاوه بر داشتن ظاهر زیبا و ارزش اقتصادی، به عنوان مدل در تحقیقات علمی دارای اهمیت است. به کارگیری جیره‏های مناسب از مهم ترین بخش های زیستی برای رشد و سلامت ماهی است. از آنجا که پروتیین و چربی از اجزای اصلی جیره اند، در این تحقیق، مقایسه تاثیر 9 جیره غذایی با سه سطح پروتیین (25، 30 و 35%) و سه سطح چربی (4، 8 و 12%)، بر ایمنی موکوس پوست (میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم، آنزیم الکالین فسفاتاز قلیایی و پروتیین کل) در ماهی زبرا بررسی شد. برای این منظور 135 عدد بچه ماهی به صورت گروه های 5 تایی با میانگین زی توده (± انحراف معیار) 02/0 ± 23/1 گرم و نسبت جنسی 2 به 3 (ماده/نر) به‏طور تصادفی در 27 آکواریوم 20 لیتری توزیع و 3 بار در روز به مدت 4 ماه تغذیه شدند. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم، آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیایی و پروتیین کل در تیمارهای تغذیه شده با 35% پروتیین و 12% چربی، به طور معنی دار افزایش یافت (05/0p<). به طور کلی یافته های این تحقیق مشخص کرد که پروتیین و چربی، دارای اثر مثبت بر شاخص های ایمنی موکوس پوست در ماهی زبرا هستند.
  کلیدواژگان: ماهی زبرا، ایمنی موکوسی، پروتئین، چربی
|
 • Ali Hajibeglou *, Abdolrahman Mokhmi, Abdolmajid Hajimoradlou, Hossein Rahmani Pages 1-8
  The present study was designed and conducted to investigate the effects of varying levels of choline chloride on the microbial flora of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss fry. A total of 750 fish were fed with diets containing 0 (control), 250 (Cho250), 500 (Cho500), 1000 (Cho1000), and 2000 (Cho2000) mg of choline chloride per kg of feed for 90 days. The required feed was obtained from the 21 Bayza Company. The amount of microbial flora and final weight was significantly higher in the Cho1000 and Cho2000 than in the control group. The addition of choline to the diet effectively improved the microbial flora. The most suitable amount of choline chloride was between 1000 and 2000 mg/kg in the diet of rainbow trout.
 • Atefeh Razi Rasht Aabadi, Javid Imanpour Namin *, Masoud Sattari Pages 9-24
  Species diversity of macrobenthos in Fusheh River, in Guilan Province, North Iran was studied and biological indices developed based on macroinvertebrates were used to evaluate the health status of the river. Macrobenthos sampling in the river was carried out at 4 stations on a monthly basis beginning from May to December 2016 using a Sorber sampler (mesh size of 300 μm and surface area of 900 cm2) with three repetitions. The sampled macrobenthos were preserved in 96% ethanol and transported to the laboratory for identification. A total of 4928 individuals from two phyla of Arthropoda and Annelida, three classes of insects (Insecta), crustaceans (Crustacea) and Clitellata as well as 8 orders (including Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Diptera, Coleoptera and Haplotaxida) along with 25 families and 31 genera were identified. The most abundant genera were Simulium sp. (35.84-46.65%), Hydropsychae sp. (15.79-33.36%) and Baetis sp. (7.87-17.66%). Parameters of total abundance, EPT richness, EPT percentage and EPT/CHIR ratio were also calculated. The EPT richness showed a significant difference in monthly samplings (p<0.05). The presence of species sensitive to pollution such as Perla sp., Isoperla sp., Chloroperla sp., Oligoneuriella sp., Heptagenia sp., Rithrogena sp., Epeorus sp., Rhyacophila sp. and Philorus sp. belonging to orders Trichoptera, Plecoptera and Ephemeroptera exhibits both the good quality of river water and the desirability of species and genera as natural food for the river fish species.
  Keywords: EPT, Surber sampler, Simulium sp, Hydropsychae sp, Baetis sp
 • Reza Taati, Mina Seifzadeh * Pages 25-38
  The purpose of this study was to produce a dry product from the whole common Kilka, Clupeonella caspia and to investigate the effect of drying on the nutritional value, microbial, chemical and organoleptic alterations during the storage time. The treatments included drying Kilka by two traditional and industrial methods and keeping in the ambient condition for 75 days. Staphylococcus, Coliform, Escherichia coli, and Salmonella were not observed in the experimental treatments. Mold and yeast were observed in the traditional and industrial treatments after 45 and 60 days, respectively. Salt absorption in the treatments was 24%. The total bacterial count (6.45-6.72 log CFU/g) was lower in the industrial treatment compared to the traditional one. Protein (43.28-43.7%) and fat (11-11.7%) were higher in the industrial treatment compared to traditional method. However, ash (10.30-11.7%) and moisture (18.50-27.40%) were higher in traditional treatment compared to industrial one. The sensory characteristics were evaluated better in the industrial treatment compared to the traditional treatment, exhibiting a significant difference during the storage time (p<0.05). TVB-N (industrial: 12.48-29.50; traditional: 12.61-29.36 mg/100g), PV (traditional: 0.09-5; industrial: 0.06-4.75 meq/kg oil), and TBARS in industrial treatment (0.02-0.99) had better quality (p<0.05) compared to traditional one (0.03-0.97 mg/kg). The industrial and traditional treatments displayed favorable microbial, chemical, and sensory characteristics in the ambient condition for 60 and 45 days, respectively.
  Keywords: Common Kilka fish, Industrial dryer, Quality, Shelf life, Traditional dryer
 • Sadigheh Nimroodi, Hadiseh Kashiri, Seyedeh Ainaz Shirangi *, Hossein Adineh Pages 39-54
  This study was conducted to investigate the physiological performance of Caspian roach, Rutilus caspicus juveniles when directly released into the Caspian Sea, taking into account the possibility of their limited access to food for a period of two weeks. A total of 540 fish were randomly placed in tanks in the form of 6 experimental treatments (each with 3 repetitions) including: Group 1: Abrupt salinity increase and feeding throughout the experimental period (Ab.F); Group 2: Abrupt salinity increase and starvation (Ab.S); Group 3: Gradual salinity increase and feeding (Gr.F); Group 4: Gradual salinity increase and starvation (Gr.S); Group 5: Maintained in freshwater (control treatment) and feeding (C.F); and Group 6: Maintained in freshwater (control treatment) and starvation (C.S). The mortality rate of the juveniles and physicochemical parameters of the water were recorded daily throughout the entire experimental period. Osmolality, sodium, potassium, chloride, total protein, cholesterol, triglycerides, glucose, and liver enzymes (ALP, ALT, and AST) were measured in the fish after 14 days. Based on the obtained results, the levels of protein, cholesterol, and triglycerides in the fed fish did not exhibit significant alterations during the transfer to brackish water. However, two-week food deprivation led to a decrease in their levels. On the other hand, the increase in osmolality and sodium, chloride, and potassium in Caspian roach juveniles were only affected by the salinity increase and had no effect on their levels due to food deprivation. Therefore, the Caspian Sea bream (1-2 g) have the ability to adapt to the brackish water of the Caspian Sea and are easily resistant to the conditions of lack of access to suitable food in the new aquatic environment for two weeks.
  Keywords: Caspian roach (Rutilus caspicus), Food deprivation, Salinity acclimation, ion regulation, Hepatic enzymes
 • Hossein Ghorbani Koutenae, Reza Changizi *, Shayan Ghobadi, Babak Moghaddasi, Hamed Manouchehri Pages 55-66
  In this study, the effect of different levels of Bio-Aqua probiotic supplement on the qualitative indices of grass carp, Ctenopharyngodon idella, as well as non-biological and biological parameters of earthen ponds was investigated. For this purpose, fish with an average initial weight of 2.0 ± 0.1 g were selected for 120 days. In the present study, treatments including 0 g/ha (control), 250 g/ha (treatment 1 = T1), 350 g/ha (treatment 2 = T2) and 450 g/ha (treatment 3 = T3) of this Bio-Aqua probiotic supplement were added to the ponds. Based on the results, the specific growth rate, daily growth rate, weight gain, and survival rate in T3 (450 g/ha) showed a significant difference compared to other treatments (p<0.05). Moreover, significant differences were found in the crude protein and moisture content of grass carp in T3 compared to the other treatments, especially the control group (p<0.05). In addition, there was a significant difference in lymphocytes, neutrophils, monocytes, hemoglobin, hematocrit, white and red blood cells count in T3 compared to the other treatments (p<0.05). Bio-Aqua probiotic supplement from 450 g Bio-Aqua /ha (in T3) caused a significant reduction in TSS, BOD, COD, nitrite, and phosphate levels of water compared to the other experimental treatments (p<0.05). In conclusion, Bio-Aqua probiotic supplementation, especially at T3 (450 g/ha) exhibited improved growth performance, nutritional value, survival rate, chemical composition, and hematological parameters in grass carp.
  Keywords: Physicochemical parameters, Hematology parameters, Carcass composition, Growth yield, Biochemical characteristics, Bio-Aqua probiotic supplement
 • Farideh Riki *, Mansoureh Abdolmanafi, Mohammad Sodagar Pages 67-76
  The zebra fish, Danio rerio is an ornamental freshwater fish. It is important because of beautiful appearance, economic value and has emerged as a pre-eminent vertebrate model for studying genetics. The use of appropriate diets is one of the most important biological components for growth and health fish. Since, protein and lipid are the main components of diet, in this feeding trial, we compared the effects of 9 diets with 3 protein levels (25, 30 and 35%) and 3 lipid levels (4, 8 and 12%) to evaluate the protein and lipid ratio on skin mucus immune indices of zebra fish. A total of 135 pieces of fish were divided into five groups with an average biomass (± SD) of 1.23 ± 0.02 g and a sex ratio of 2 to 3 (male / female) were randomly distributed into 27 aquaria (20-L) and fed 3 times daily during 4 months. Results showed that activity of lysozyme, alkaline phosphatase enzymes and soluble protein of zebra fish were  significantly higher in the fish fed 35% protein and 12% lipid (p<0.05). In conclusion, protein and lipid have a positive effect on skin mucus immune indices in zebra fish.
  Keywords: Zebra fish, mucus immune, protein, lipid