فهرست مطالب

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی - سال نوزدهم شماره 73 (زمستان 1402)

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
سال نوزدهم شماره 73 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی بهادری*، لیلا محمدی قطبه صفحات 13-47

  ادبیات در اصطلاح عام، زبان عمومی فرهنگ ها، نقطه اتصال جان های فرهمند و سرمایه داران معنا در تاریخ حیات انسان بوده است. در همین راستا ادبیات عرفانی، در طی سده های متمادی، حلقه واصل هزاران روح سرشار از شور و ارادت به ماوراء و معنویت بوده و از گوشه های گونه گون جهان انسانی، جان های هم دغدغه را به شاهراه عرفان راه نموده و با آثار مکتوب، ضمیر تشنگان را سیراب کرده است. نیکوس کازانتزاکیس در جایگاه یک ادیب با مجموعه ای از آثار متعدد ادبی و عرفانی در حوزه ادبیات معاصر جهانی، نمونه ای از آن دست سرگشتگان و دل آشوبان عصیانگری است که ادبیات عرفانی، جولانگاه قلم اوست. این مقاله ضمن بررسی عمومی آثار و واکاوی نظرگاه عرفانی کازانتزاکیس، کیفیت رویکرد او را در ارتباط با رابطه عرفانی انسان و خدا، با روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگرش معنوی کازانتزاکیس به جهان، خداوند و انسان در خلق آثار او اثربخشی نمایانی دارند. او در بیان ارتباط انسان با خدا از عشق، رهایی از تعلقات، جدال میان جسم و روح، رنج های وجودی انسان و مواجهه درونی با خدا سخن می گوید و از مرگ به عنوان پدیده ای فرا جسمانی که موجب جاودانگی روح انسان و وصال او با خداست، استدلال می کند.

  کلیدواژگان: خدا، انسان، ادبیات عرفانی، نیکوس کازانتزاکیس، عشق
 • زهرا پارساپور*، فاطمه محمدزاده صفحات 47-76
  فره یکی از مفاهیم اسطوره ای است که رابطه انسان و طبیعت را به خوبی نمایان می کند. این نیروی اهورایی که به باور انسان های دوره اسطوره ، در همه موجودات (انسان و حیوان) سریان دارد، سبب به کمال رساندن خویشکاری های خود می شود.در  شاهنامه فردوسی این نیرو گاهی با نمادهای جانوری همراه است و هم گامی انسان و طبیعت را در دوره اسطوره ای در جهت برقراری نظم و نجات طبیعت از سلطه ضد طبیعت آشکار می سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به کنش گری های فره با نمودهای جانوری پرنده (سپیدا) و بره (فرهان) در ایجاد نظم، نجات انسان و طبیعت از تسلط ضد طبیعت (دیوان، خشک سالی، سرمای سخت و...) با اقتباس محمدرضا یوسفی از شاهنامه فردوسی برای کودکان و نوجوانان می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یوسفی با رویکردی زیست محورانه، نمادهای جانوری فره را در ساحتی اسطوره ای برای مخاطبان خود بازنمایی کرده است. بنابراین، فره در این آثار بخشی از طبیعت است که با مقابله با شرور و برگرداندن نظم گیتی، هم زمان به بقای انسان و ناانسان یاری می رساند. نقش فره بعدها در ادوار تاریخی  تغییر می یابد و در خدمت نظم سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: فره، خویشکاری نمودهای جانوری، شاهنامه فردوسی، محمدرضا یوسفی، بوم گرا
 • سولماز پورتقی میاندوآب، تورج عقدایی*، حیدر حسن لو، مهری تلخابی صفحات 77-108
  یکی از ابزارهای نشر آگاهی و معنویت در حوزه عرفان و سیر انسان به سمت تعالی، داستان های عرفانی است. نویسندگان بسیاری در آثار خود سیر انسان به سمت تعالی را با عنوان عرفان و سیروسلوک مورد توجه قرار داده اند. شهرنوش پارسی پور یکی از نویسندگانی است که با دیدگاهی عرفانی به زندگی شخصیت های داستانی می نگرد و جاودانگی در حقیقت را به تصویر می کشد. رمان زنان بدون مردان، از آثار مهم شهرنوش پارسی پور است که با بهره گیری از بن مایه های عرفانی به خلق شخصیت زنان داستان پرداخته است. هدف پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، بررسی نگرش اجتماعی و عرفانی شهرنوش پارسی پور در رابطه با زن و جایگاه اجتماعی او بر اساس رمان زنان بدون مردان، می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر یک از شخصیت های داستان زنان بدون مردان را می توان نماینده قشری از جامعه زنان دانست؛ زنانی که با رسیدن به مرحله خودشناسی و سیر در انفاس خود سعی در شناخت حقیقت وجودی خود دارند و با پاکی درون، در پی جاودانگی و حقیقت هستند.
  کلیدواژگان: عرفان، زن، ادبیات داستانی معاصر، شهرنوش پارسی پور، سیر وسلوک
 • مهناز روانبخش، شهین اوجاق علیزاده*، فاطمه امامی صفحات 109-131

    شانه معناشناسی از علوم نوینی است که به بررسی تحول نشانه ها در گفتمان برای دریافت سیر تحول معانی می پردازد. در این پژوهش به بررسی نظام های متعدد گفتمانی در حکایت مرد بغدادی از مثنوی معنوی می پردازیم که بر اساس رابطه تعاملی، ادراکی، سیال و پدیداری با جهان شکل می گیرد و سیر معانی در آن بر اساس تعامل سوژه با جهان هستی پدیدار می گردد. همچنین به بررسی ویژگی های کنشی یا شوشی گفتمان می پردازیم. رویکرد این پژوهش، بررسی نشانه ها نه به صورت منفرد، بلکه در تعامل با مجموعه ای از نشانه های دیگر است که موجب معناسازی نوین گفتمانی می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارکردهای نشانه معنایی است که سبب تداوم معنا و ماندگاری در گفتمان موردنظر می شوند. این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده است: فرایند تحول و طغیان نشانه ها در گفتمان این حکایت مبتنی بر کدام شرایط گفتمانی رخ می دهد؟ چگونه تغییر شرایط کنش گر منجر به تولید معناهای سیال می گردد؟ روش این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مولانا چگونه با برهم زدن قواعد ثابت نشانه ها، شکل تعینی گفتمان را متحول می سازد و جریان معانی را از وضعیت یک نواخت و برنامه محور به وضعیتی سیال و پرتلاطم تبدیل کرده و دنیایی جدید از نشانه ها و معانی به تصویر می کشد.

  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، متون عرفانی، مثنوی، دفتر ششم، حکایت مرد بغدادی
 • پگاه محمودی*، ندا منزوی صفحات 133-154

  رویکرد نقد اسطوره ای، اسطوره شناختی یا کهن الگویی، رویکردی میان رشته ای است که بستری انسان شناختی دارد. کاربرد روش نقد کهن الگویی در بررسی و نقد آثار کلاسیک ادب پارسی به دلیل وجود ژرف ساخت کهن الگویی و شالوده های عمیق اساطیری در آثار حماسی و پیش تاریخی بودن خاستگاه اسطوره ها در شاهنامه فردوسی و برخی آثار حماسی دیگر بسیار پررنگ است. غلبه نقش ناخودآگاه جمعی در این خزاین سترگ اسطوره ای و عرفانی، بن مایه هایی چون تکرار رفتارهای کیهانی، آیین ها، خدایان و عناصر فرا طبیعی، همه و همه به ویژه شاهنامه را متنی مستعد برای واکاوی عناصر کهن الگویی ساخته است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل ارتباط کهن الگویی گیاه و انسان در اساطیر با تکیه به داستان سیاوش و کیخسرو می باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نقد کهن الگویی از منظر یونگ به واکاوی رموز کهن الگویی و نقد اسطوره ای ارزش های نسب شناسی خرد نباتی با محوریت داستان سیاوش می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که «گیاه کین» که از خون سیاوش می روید نمادی از کهن الگوی خرد و تبار گیاهی بشر است که در وجود کیخسرو تجلی می یابد.

  کلیدواژگان: تبارگیاهی بشر، شاهنامه فردوسی، کهن الگو، گیاه تباری، نقد اسطوره ای
 • امیررضا نوری پرتو، عطاالله کوپال*، شمس الملوک مصطفوی صفحات 155-185

  این پژوهش در نظر دارد با تحلیل گفتمان قدرت در دو نمایش نامه مده آ اوریپید و داستان سهراب شاهنامه فردوسی، به تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو جهان بینی در دو اثر مذکور بپردازد. روش پژوهش حاضر تحلیلی تطبیقی و اطلاعات لازم برای سنجش نمونه ها به شیوه ای کتابخانه ای و به واسطه ابزار تحلیل گفتمان انجام گرفته و هدف از آن یافتن فصل ممیز این دو اپیستمه از حیث مفهوم قدرت است. به نظر می رسد می توان نتایج حاصل از این مطالعه تطبیقی را نیز به مثابه نمونه هایی، به جهان معرفت شناسانه و گفتمان غالب در روح دو جغرافیای فرهنگی یونان کلاسیک و ایران تعمیم داد. رویکرد نظری بحث برگرفته از آراء میشل فوکو و مفهوم گفتمان قدرت در اندیشه وی است. شواهد این تحقیق گویای این واقعیت هستند که به رغم وجود مولفه های مشابه در اپیستمه هر دو اثر، در هر دو ساحت خدایگانی و انسانی از مفهوم تقدیر و مرگ تا عشق، اصالت و خردورزی، نقطه تمایز بنیادین آن ها در تبیین گفتمان قدرت، رویکردشان در پذیرش یا تقابل با گفتمان قدرت متعالی خدا یا خدایان است. اگر فردوسی در داستان سهراب، تقدیر یزدان را عامل فرجام پایانی می داند، در مقابل اوریپید، مده آیی می آفریند که در مقابل گفتمان غالب سنتی نهادینه شده می ایستد و حتی حاضر است فرزندانش را سر بریده، خدایان را همراه کرده و شکوه مندانه سوار بر ارابه خدایان گردد.

  کلیدواژگان: فوکو، مده آ، گفتمان قدرت، شاهنامه، اوریپید
|
 • Ali Bahadori *, Leila Mohammadi Ghotbe Pages 13-47

  The power of literature to connect civilized and cultured individuals across different times and places is undeniable. For centuries, mystical literature has served as a bridge for those who believe in transcendence and spirituality, uniting passionate individuals who share common concerns. Nikos Kazantzakis, a writer with a rich body of literary and mystical works, is a prime example of these concerned and rebellious individuals whose mystical literature is the focus of his writing. This article examines Kazantzakis's mystical perspective, exploring his approach to the mystical relationship between man and God through a descriptive-analytical method. The results of this research reveal that, in accordance with Kazantzakis's spiritual worldview, God and man have a significant impact on the creation of divine works. In expressing the relationship between man and God, Kazantzakis emphasizes love, liberation from worldly attachments, the conflict between body and soul, human existential suffering, and inner confrontation with God. He also views death as a transcendental phenomenon that leads to the immortality of the human soul and its connection with God.

  Keywords: god, Man, Mystical literature, Nikos Kazantzakis, love
 • Zahra Parsapoor *, Fateme Mohamadzade Pages 47-76
  The concept of Farr, as one of the mythological ideas, refers to the relationship between humans and nature. Those who believed in myths believed that Farr, or the divine power, exists in all beings, both human and animal, and causes them to perfect their functions. In Shānāmeh, this power is sometimes associated with animal symbols, highlighting the synchronization of humans and nature in establishing order and preserving nature from the power of anti-nature during mythological times. The present article, using a descriptive-analytical method, focuses on the function of Farr in Mohammadrezā Yousefi's adaptations of Shānāmeh, written for children and teenagers. In his works, Farr, in the form of animals such as a bird (Spida) and a lamb (Farhan), creates order and saves both humans and nature from the elements of antinature, such as Divan (demons), drought, and severe cold. The research shows that Yousefi has presented Farr's animal symbols in a mythological way for his audience with a bio-oriented approach. In these works, Farr is a part of nature that fights against evil, restores order, and helps in the survival of both humans and non-humans. In later historical periods, the role of Farr changes, and it is placed at the service of political and social order.
  Keywords: The Function of Animal Appearances, Shānāmeh, Mohammadrezā Yousefi, Bio-Oriented
 • Solmaz Pourtaghimiandoab, Toroj Aghdai *, Heidar Hassan Lou, MEHRI TALKHABI Pages 77-108
  Mystical stories serve as a means of spreading awareness and promoting spirituality in the realm of mysticism and human progress towards self-transcendence. Numerous authors have focused on transcendence under the guise of mysticism and spiritual experience in their works. Shahrnush Parsipur is one such writer who views the lives of her fictional characters through a mystical lens and portrays immortality in reality. In her renowned novel Women Without Men, Parsipur employs mystical elements to create her female characters. The objective of this research is to investigate the social and mystical perspective of Shahrnush Parsipur towards women and their social status, based on the novel, using an analytical-descriptive approach. The findings of this research suggest that each character in the novel can be considered a representative of a segment of women's society; women who, by attaining self-knowledge and embarking on a spiritual journey, strive to understand the truth of their existence and seek inner purity, immortality, and truth.
  Keywords: mysticism, contemporary fiction, Shahrnush Parsipur, Spiritual Journey
 • Mahnaz Ravanbakhsh, Shahin Oujagh Alizadeh *, Fatemeh Emami Pages 109-131

   The very study aims to investigate the variant discourse approaches which has emerged based on interactive, perceptive, dynamic and innovative relationship with the world. The discourses in adjacent to their former semiotics and in interaction with other semiotics has found independent entity with a new semantic sense. This research demonstrates new approaches in aspects of communication to open new horizon of meanings for the reader. The researcher investigates the semiotics and their approach in semantic based on “Ganj-e-Baqdadi” anecdote. The research aims to investigate the semiotics not only in singular way but also in relation to collection of other semiotics causing meaning construction in communication meanwhile, the possibility and accessibility of character of the communication in the anecdote is considered. The key point is that semiotics in an interactive process lead to meaning creation, artistic generation and eloquence.This research has answered to the following questions . This research strongly aims to investigate in which circumstance of discourse the process of evolution and chaos in discourse of this anecdote happen? How the discourse change does result in dynamic meanings? Which discourse-base system outperform considering the mythological-based of it? What is the basis of mystical semiotics change ?Considering mystical based of Masnavi-Maanavi, which discourse approach represents it more? The research results in the impossibility of study on meaning regardless of its application in discourse which meaning creation flow is shaped there. Then after, it creates evolution in semantics. Generally speaking, this research aims to investigate different schools of discourse.

  Keywords: Semantics semiotics, Masnavi, the 6th book, mystical text, Baqdadi man anecdote
 • Pegah Mahmoudi *, Nedā Mounzavi Pages 133-154

  The approach of archetypal criticism, which has its foundation in anthropology, is interdisciplinary in nature. This method is particularly prominent in the study of epic works, such as Ferdowsi's Shānāmeh, due to the deep-rooted archetypes and mythological foundations present in these texts. The collective unconscious plays a dominant role in great mythological and mystical works, as evidenced by the presence of motifs such as the repetition of cosmic processes, rituals, gods, and supernatural elements. As a result, these texts, and particularly Shānāmeh, are highly suitable for the analysis of archetypal elements. The purpose of this research is to investigate and analyze the archetypal connection between plants and humans in myths, specifically focusing on the stories of Siavash and Kei-Khosrow. This research employs a descriptive-analytical method and utilizes Jung's critique of archetypes to analyze the archetypal and genealogical aspects of the vegetative reason. The findings of this research indicate that the "Kin plant" (coral plant or Erythrina corallodendron) that grows from Siavash's blood is a symbol of the archetype of human reason and plant descent of man, which is manifested in the existence of Kei-Khosrow.

  Keywords: The Plant Descent of Man, Archetype, Mythological Criticism, Shānāmeh
 • AmirReza Noori Parto, Attaollah Kupal *, Shamsolmolok Mostafavi Pages 155-185

  The current article aims to elucidate the similarities and differences between two worldviews presented in two works, Euripides' play Medea and Ferdowsi's epic Shānāmeh, by analyzing their discourse of power. This research employs an analytical-comparative method, and the necessary information was gathered through a library study and discourse analysis. The study's objective is to identify the distinguishing points of these two epistemes concerning the concept of power. The results of this comparative study can serve as examples of common epistemology in the cultural spaces of classical Greece and Iran and the dominant discourse in these two cultures. The theoretical basis for this discussion is derived from Michel Foucault's ideas and his concept of power discourse. The study reveals that while both works share similar components in their episteme, such as destiny, death, love, originality, and wisdom, their fundamental distinction lies in their approach to accepting or opposing the discourse of God's (or the gods) supreme power. In the story of Sohrab, Ferdowsi considers God's destiny as the cause of the story's ending, while Euripides portrays Medea as standing against the institutionalized tradition and even being willing to behead her children, take the gods with herself, and ride gloriously on the chariot of the gods while opposing the dominant discourse of power.

  Keywords: Medea, Shānāmeh, Discourse of Power, Michel Foucault