فهرست مطالب

مطالعات منابع انسانی - پیاپی 49 (پاییز 1402)

فصلنامه مطالعات منابع انسانی
پیاپی 49 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام ابراهیمی*، مصطفی اسماعیلی مهیاری صفحات 1-25
  زمینه و هدف

  تحلیلگری منابع انسانی با هدف جایگزینی تصمیم گیری های مبتنی بر شهود و تجربه با تصمیم گیری های داده محور و در نتیجه، پیوند میان کارکردهای منابع انسانی با نتایج کسب وکار، از طریق تحلیل های کمی مطرح شده است. از آنجا که این موضوع در دوران طفولیت منحنی بلوغ خود به سر می برد، هم در عرصه نظر و هم در میدان عمل، به واکاوی، تدقیق و کاربرد گسترده نیاز دارد. پژوهش حاضر با هدف افزودن به بدنه دانش این حوزه، درصدد مرور سیر تحول پژوهش های این حیطه و استخراج بنیان های فکری مفهومی آن هاست.

  روش

  در راستای حصول هدف مقاله، پژوهش های مرتبط با موضوع تحلیلگری منابع انسانی از ابتدا تاکنون (سال های 1991 تا 2022) از پایگاه داده وب آوساینس استخراج و با استفاده از نرم افزار وی اواس ویویر تحلیل شد. تحلیل های توصیفی، هم تالیفی، هم استنادی و هم آیندی واژگان روی داده ها انجام شد. به صورت خاص، از تحلیل هم استنادی برای احصای بنیان های فکری مفهومی موضوع بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر کمیت، بیشترین تعداد مقاله در این حوزه، در سال 2017 انتشار یافته است. بیشترین تعداد استناد نیز در سال 2022 بود. اولریچ و دیو، پراستنادترین پژوهشگران؛ مدیریت منابع انسانی، پراستنادترین مجله و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، پراستنادترین دانشگاه در این زمینه بودند. تحلیل هم استنادی که بیانگر بنیان های فکری مفهومی در یک زمینه است، ادبیات موضوع تحلیلگری منابع انسانی را در قالب چهار خوشه به نمایش گذاشته است: خوشه نخست، «ماهیت و ضرورت تحلیلگری منابع انسانی» را نشان داد؛ خوشه دوم، بر بحث «پیوند میان تحلیلگری منابع انسانی با فناوری» متمرکز بود؛ خوشه سوم، در زمینه موضوع «تحلیلگری منابع انسانی و علم داده» شکل گرفت و در نهایت خوشه چهارم، «سویه تاریک تحلیلگری منابع انسانی» نامیده شد.

  نتیجه گیری

  سابقه پژوهشی موضوع تحلیلگری منابع انسانی در سطح جهان، حدود دو دهه است؛ هرچند روند پژوهش های منتشر شده در این حوزه، بسیار سریع بوده است. پراکندگی ساختاری پژوهش های چهار خوشه احصا شده در این پژوهش، نشان می دهد که به اصطلاح، نوعی «نمای دید پرنده» در تحلیلگری منابع انسانی لازم است. به علاوه، مهم ترین ضعف پژوهش ها یا حتی پروژه های انجام شده در زمینه تحلیلگری منابع انسانی، محدود شدن کار به افرادی با تخصص منابع انسانی یا تخصص فنی است که همکاری میان این دو نوع تخصص، در قالب همکاری بین رشته ای را می طلبد.

  کلیدواژگان: تحلیلگری منابع انسانی، تحلیلگری نیروی کار، تحلیلگری افراد، کتاب سنجی، مصورسازی
 • آزاده شفیعی، عباس نرگسیان*، ابوعلی ودادهیر صفحات 26-51
  زمینه و هدف

  زندگی خانوادگی و شغلی دو جزء جدایی ناپذیر در زندگی افراد محسوب می شود؛ به گونه ای که رمز موفقیت افراد، به پیشبرد اهدافشان در این دو حوزه وابسته است. چنانچه فرد در بعد زندگی شغلی یا خانوادگی خود، دچار مشکل و چالش شود، عوارض آن، هم فرد و هم سازمان و هم سطح جامعه را دربرمی گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه داستان ها و تجربه های برنامه نویسان کارشیفته، از مناسبات کار خانواده با رویکرد جنسیتی است.

  روش

  پژوهش کیفی حاضر از حیث پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد تدوین نظریه استقرایی و از حیث استراتژی پژوهش، روایت پژوهی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پایان باز است که به منظور رسیدن به داده های لازم، مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و در نهایت، طبق استانداردهای تعریف شده و بر مبنای نمونه گیری هدفمند، 30 نفر (15 زن و 15 مرد) در  پژوهش حاضر مشارکت کردند. از تحلیل روایت مبتنی بر مضمون، برای شناسایی مضامین و شرح تجربه های مشارکت کنندگان استفاده شد.

  یافته ها

  در بررسی های انجام شده مشخص شد که روایت کلان زنان کارشیفته با روایت کلان مردان کارشیفته در خصوص عوامل اثرگذار بر مناسبات کار خانواده، متفاوت است و بعضی از عوامل به تقویت مناسبات کار خانواده و بعضی دیگر به کارشیفتگی بیشتر منجر می شود. بر اساس این پژوهش، در بین زنان، عوامل خانوادگی از جمله خانواده محوری، تناسب کار خانواده، یکپارچگی کار خانواده و خانواده حمایتگر، به برقراری تعادل بیشتر بین کار و خانواده افراد منجر می شود؛ زیرا زنان در امور خانه، نقش، وظایف و مسیولیت های بیشتری را برعهده دارند. از نظر مردان برنامه نویس، عوامل سازمانی، از جمله کارشیفتگی، اضافه کاری اجباری، کار افراطی، درآمدزایی و عدم حمایت سازمان، به کارشیفتگی بیشتر و برهم خوردن تعادل کار خانواده منجر می شود.

  نتیجه گیری

  مردان به دلیل نان آور بودن و تامین هزینه های زندگی که از دیرباز و به صورت سنتی بر عهده آن ها بوده است، چنانچه در وضعیت نامطلوب اقتصادی و ناتوانی در تامین هزینه ها، قرار بگیرند، به سمت کارشیفتگی بیشتر سوق پیدا می کنند.

  کلیدواژگان: تعارض کار خانواده، غنی سازی کار خانواده، تعادل کار خانواده، یکپارچگی کار خانواده، روایت پژوهی
 • شیرین اسکندری، محمد عطایی*، علی محتشمی صفحات 52-78
  زمینه و هدف

  تنوع نسلی در نیروی انسانی، یکی از عوامل گسترش تعارض در سازمان هاست و اغلب سازمان های امروزی با آن روبه رو هستند. هدف این مطالعه، طراحی مدل مدیریت تعارض بین نسلی در سازمان های دولتی ایران است.

  روش

  برای اجرای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان دانشگاهی و سازمانی تشکیل دادند. به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش ناظر بر 119 مضمون پایه، 35 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون فراگیر بوده است. مضمون های فراگیر عبارت اند از: گسست مدنی در ادراک پذیری و معناگرایی رویدادی، گسست در تنظیمگری قواعد عمومی ارتباطی، چارچوب خودتعیینی ارزش گرای شغلی، واگرایی های محیطی سازمانی در فرهنگ پذیری نسلی، اضمحلال معنایی اصالت در تعاملات بین نسلی، اعتزال سازمانی در مدیریت ناهم سانی‏های بین نسلی، تعارض های بین نسلی در جهان بینی های شغلی، بی اطمینانی های بین نسلی در کیفیت تحقق پذیر شغلی، جهت گیری های دوسویه تعارض وظیفه ای رابطه ای، معیارهای گزینشی در انتخاب سبک مدیریت تعارض، استراتژی‏های مدیریت تعارض کارکردگرایانه و استراتژی‏ های مدیریت تعارض تفسیرگرایانه.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان گفت که برای درک بهتر تعارض های بین نسلی، می بایست به ریشه یابی زمینه های ایجاد اختلاف در ساختار ادراکات گسست نسلی پرداخت و در تدوین نوع استراتژی ها، می بایست به صورت بازخوردی، هر دو زمینه های گسستی و تعارضی را لحاظ کرد.

  کلیدواژگان: نسل، تفاوت های نسلی، گسست نسلی، تعارض بین نسلی، مدیریت تعارض
 • مهدی علی زاده*، یاسر مینایی صفحات 79-102
  زمینه و هدف

  امروزه انعطاف پذیری به یکی از موضوعات مهم در تیوری ها و سیاست های مدیریت تبدیل شده و نیروی انسانی انعطاف پذیر، مهم ترین عامل پاسخ گویی به تغییرات محیط بیرونی است. الگوهای انعطاف پذیری منابع انسانی، یکی از جنبه های مهم انعطاف پذیری سازمانی است که روی سازگاری کارکنان در ویژگی هایی مانند دانش، مهارت و رفتار با شرایط متغیر محیطی تمرکز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بازشناسی عوامل موثر و نتایج حاصل از انعطاف پذیری منابع انسانی، بر اساس مطالعات کمی انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای، از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری پژوهش، مقاله های علمی پژوهشی و پایان نامه های پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی، در زمینه انعطاف پذیری منابع انسانی، از سال 1390 تا سال 1400 بود که از بین آن ها، 38 سند با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فراتحلیل شد. تحلیل پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، دو نوع عامل در ایجاد انعطاف پذیری نیروی انسانی موثر است: یک) عوامل سازمانی و دو) عوامل فردی. از بین پیشایندهای انعطاف پذیری منابع انسانی، به ترتیب متغیرهای سبک رهبری، آموزش رویکرد معناداری و اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهدمحور، بیشترین اندازه اثر را داشتند. همچنین، از بین ره آوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی، متغیرهای توسعه منابع انسانی، رفاه کارکنان و دوسوتوانی سازمانی، اندازه اثر بیشتری داشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش، چارچوب مناسبی از پیشایندها و ره آوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی ارایه شده است. شناخت و ایجاد انعطاف پذیری منابع انسانی، به عنوان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات محیطی، در کسب مزیت رقابتی و موفقیت سازمانی تاثیرگذار است. تحقق بهره مندی از منابع انسانی انعطاف پذیر، از طریق ابزارهایی همچون سبک رهبری، آموزش و اقدامات تعهدمحور امکان پذیر است که در اختیار مدیران قرار دارد و در کنار آن، مستلزم داشتن کارکنانی خلاق، نوآور، کمال گرا و منعطف در رفتار است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری منابع انسانی، پیشایندها، پیامدها، فراتحلیل79
 • بهنام گلشاهی*، هادی آسایش صفحات 102-130
  زمینه و هدف

  بروز بحران های زیستی ویروسی در گستره وسیع، مانند کووید 19، سازمان ها را با مسایل جدی در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی روبه رو می سازد. در چنین وضعیتی، توسعه رهبران به منظور مدیریت اثربخش کارکنان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی استراتژی های توسعه رهبری و بررسی اثر آن بر مدیریت سرمایه های انسانی آجا در بحران های زیستی ویروسی اجرا شده است.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی اکتشافی و به روش آمیخته (کیفی کمی) انجام شده است. جامعه خبرگان پژوهش را مدیران ارشد معاونت نیروی انسانی ستاد آجا و نیروهای چهارگانه و همچنین، استادان خبره دانشگاه های سازمانی آجا تشکیل داده اند. جامعه آماری نیز کارکنان معاونت های نیروی انسانی یادشده با حداقل مدرک کارشناسی است. نمونه گیری در بخش کیفی، به روش هدفمند قضاوتی بود که تا مرحله اشباع نظری داده ها (15 نفر) ادامه یافت. نمونه گیری در بخش کمی نیز به روش تصادفی طبقه ای بود که 169 نفر، بر اساس محاسبه فرمول کوکران در جامعه محدود تعیین شد. در گام نخست، به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در گام دوم از پرسش نامه محقق ساخته 50 سوالی استفاده شد. داده های بخش کیفی با روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) و داده های کمی با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که استراتژی های توسعه رهبری در بحران های زیستی ویروسی عبارت اند از: 1. استراتژی توسعه رفتاری، اعم از ارتقای خودآگاهی، تقویت همکاری بین فردی، ارتقای مهارت های ادراکی، توسعه تفکر رهبری و به رسمیت شناختن مشارکت ها؛ 2. استراتژی توسعه ساختاری، اعم از توزیع ساختار رهبری، بخش بندی استعدادها، معماری ارزش و معماری ساختار سازمانی؛ 3. استراتژی توسعه محیطی، اعم از آینده نگری به محیط پیرامونی، ارتقای ریسک پذیری، گسترش ارتباطات موثر با دیگر رهبران و تحلیل محیط پیرامونی. همچنین به ترتیب، استراتژی های توسعه رفتاری، محیطی و ساختاری، بر مدیریت سرمایه های انسانی ارتش بیشترین اثر را می گذارند.

  نتیجه گیری

  برای مدیریت اثربخش سرمایه های انسانی در بحران های زیستی ویروسی آتی، توسعه رفتاری فرماندهان و مدیران ضروری و کارساز است. استراتژی های توسعه ای معرفی شده، می توانند در این زمینه یاریگر باشند.

  کلیدواژگان: استراتژی های توسعه رهبری، مدیریت سرمایه های انسانی، بحران های زیستی ویروسی، ارتش ج.ا.ا
 • سعید صحت*، حامد دهقانان، زهره دهدشتی شاهرخ، لیلا کریم خانی صفحات 131-165
  زمینه و هدف

  عملکرد مراکز درمانی سازه ای چندبعدی و پیچیده است و نیازمند برآورده ساختن انتظارها و جلب رضایت ذی‏نفعان کلیدی متعددی در سطوح مختلف این سازمان های خدماتی است. به منظور کسب شناخت جامع تر از ارزیابی عملکرد فراگیر این سازمان ها، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی شاخص هایی پرداخته است که در پژوهش های گوناگون برای ارزیابی جنبه های مختلف عملکرد مراکز درمانی تایید شده اند.

  روش

  این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش مقاله های منتشر شده در پایگاه های علمی معتبر داخلی و بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها، بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش تحلیل مضمون به کار رفته است. برای ارزیابی کیفیت یافته ها نیز از ضریب توافق بین دو کدگذار استفاده شده است.

  یافته‏ ها: 

  الگوی ارزیابی عملکرد مراکز درمانی در سه سطح اصلی ارایه شده است: سطح فردی (کارکنان درمانی)، سطح گروهی (واحدهای سازمانی) و سطح سازمانی (بیمارستان ها). هر یک از این سطوح سه گانه، مولفه هایی دارند که جنبه های مختلف عملکرد خدمات درمانی را با معیارهای مرتبط ارزیابی می کنند.

  نتیجه‏ گیری:

   در ارزیابی عملکرد مراکز درمانی، توجه هم زمان به عملکرد کارکنان، واحدهای سازمانی و کل سازمان، شناخت جامع تری ایجاد می کند و به ارتقای اثربخشی برنامه های بهبود عملکرد مساعدت می رساند. از یافته های پژوهش حاضر می توان به عنوان الگویی برای بهره برداری استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد، ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد چندسطحی، مراکز درمانی، فراترکیب
|
 • Elham Ebrahimi *, Mostafa Esmaeili Mahyari Pages 1-25
  Background & Purpose

  Human Resources Analytics (HRA) was considered to replace decision-making based on intuition and experience with data-driven decisions, thereby connecting human resources functions with business outcomes through quantitative analysis. As this area is still in its infancy, it requires extensive examination from both theoretical and practical perspectives. To contribute to the literature on this topic, this study seeks to review the evolution of research and extract the intellectual-conceptual foundations of human resources analytics.

  Methodology

  In relation to the article's purpose, relevant research published between 1991 and 2022 was extracted from the Web of Science database and analyzed using VOS Viewer software. Descriptive, co-authorship, co-citation, and keyword co-occurrence analyses were performed on the collected data. Specifically, co-citation analysis was used to extract the intellectual-conceptual foundations of the subject.

  Findings

  Research findings revealed that in terms of quantity, the highest number of articles were published on this topic in 2017. The highest number of citations was recorded in 2022. Ulrich and Dave are the most cited researchers, Human Resource Management was the most cited journal, and the University of Southern California was the most cited university. Co-citation analysis, which expresses intellectual-conceptual foundations in the field, presented the literature on human resources analytics in the form of four clusters. The first cluster showed the "nature and necessity of human resources analytics", the second cluster focused on the discussion of "the link between human resources analytics and technology", the third cluster was formed around the topic of "human resources analytics and data science", and finally the fourth cluster was called “the dark strain of human resource analytics.

  Conclusion

  The topic of human resource analytics has a research history of about two decades in the world, although the process of published research in this field has been very fast. The structural dispersion of the research of the four clusters counted in this research shows that a so-called "bird's eye view" is required in human resources analytics. Furthermore, the most important weakness of research or even projects carried out in the field of human resources analytics is the limitation of work to people with human resources expertise or technical expertise, which deserves cooperation between these two types of expertise in the form of interdisciplinary collaboration.

  Keywords: Human resources analytics, Workforce analytics, People analytics, bibliography, visualization
 • Azadeh Shafiei, Abbas Nargesian *, Abouali Vedadhir Pages 26-51
  Background & Purpose

  Family life and professional life are two inseparable components in people's lives;in such a way that the secret of people's success depends on advancing their goals in these two areas.If a person faces problems and challenges in his professional or family life, their side effects spread through the individual, organization, and the society. The aim of this research is to analyze the narrative inquiry of workaholic programmers from the work-family interface through a gender approach.

  Methodology

  The current qualitative research is a research narrative in terms of interpretive paradigm, inductive theory development approach, and narrative research in terms of research strategy.The data collection instruments are a semi-structured and an open-ended interview. To reach the required data, the interviews continued until saturation was reached, and finally, according to the defined standards and based on targeted sampling, a maximum of 30 participants (15 female and 15 male participants) participated in the current research. Thematic narrative analysis was used to identify the themes and describe the experiences of the participants.

  Findings

  The results uncovered that the general narrative of workaholic women and men differ in the factors affecting work-family relationships, and some factors lead to the strengthening of work-family relationships and others result in addiction to work increases. According to this research, among women, family factors including family orientation, work-family fit, work-family integration, and supportive family lead to more balance between work and family since women have more roles, duties, and responsibilities in home affairs. Also, from the point of view of male programmers, organizational factors such as work addiction, forced overtime, extreme work, income generation, and lack of support from the organization lead to more work addiction and disrupting the work-family balance.

  Conclusion

  Due to the fact that men are the breadwinners and provide the living expenses, which have been entrusted to them for a long time and in a traditional way, if they find themselves in unfavorable economic conditions and are unable to provide for the expenses, they tend to become more addicted to work

  Keywords: work-family conflict, Work-family enrichment, work-family balance, Work-family integration, Narrative Inquiry
 • Shirin Eskandari, Mohammad Ataee *, Ali Mohtashami Pages 52-78
  Background & Purpose

  The generational diversity in the human force that today's organizations are facing is one of the factors of the spread of conflict in organizations. The purpose of this study is to design a model for intergenerational conflict management in Iran's government organizations.

  Methodology

  Thematic analysis method has been used to conduct this research. The statistical population of this research was formed by academic and organizational experts. In order to collect data, a semi-structured interview was used.

  Findings

  The research resulted in 119 basic themes, 35 organizing themes, as well as 12 comprehensive themes (i.e., civility gap in events of meaningfulness and perceptualization, the gap in the regularization of communication general rules, self-determination framework of job value-driven, environmental-organizational divergences in generational culturalization, authenticity semantic collapse in intergenerational interactions, organizational withdrawal in intergenerational dissimilarity management, intergenerational conflicts in job ideologies, intergenerational uncertainty in job accomplishment quality, task and relational conflict bilinear orientations, selective criteria in choosing conflict management style, functionalist conflict management strategies, and interpretive conflict management strategies).

  Conclusion

  Based on the findings, it can be claimed that in order to better understand intergenerational conflicts, it is essential to find the root of the disputed areas in the structure of perceptions of generational differences, and in formulating the types of strategies, it is necessary to consider both areas of discord and conflict in the reactional way.

  Keywords: generation, generational differences, Generational gap, Generational conflict, Conflict Management
 • Mahdi Alizadeh *, Yaser Minai Pages 79-102
  Background & Purpose

  Today, flexibility has become one of the important subjects in management theories and policies, and flexible human resource is the most important factor in responding to changes in the external environment. Human resource flexibility patterns are one of the most important aspects of organizational flexibility, which focuses on the adaptation of employees in characteristics such as knowledge, skills, and behavior to changing environmental conditions. In this regard, this research seeks to re-identify the effective factors and results of the flexibility of human resources based on quantitative studies.

  Methodology

  The current research is developmental in terms of purpose, applied regarding type of use, and quantitative in terms of the type of data. The research population included scientific-research articles and theses in internal and external databases in the field of human resource flexibility from 2011 to 2021, during which 38 cases were included in the meta-analysis using a non-random sampling method. The selected studies were analyzed using comprehensive meta-analysis software.

  Findings

  According to the findings of the research, two types of factors are effective in creating the flexibility of human resources: organizational and individual factors, and among the antecedents of human resource flexibility, leadership style variables, meaningful approach training, and commitment-oriented human resource management measures have the greatest effect size respectively, and among the outcomes of human resource flexibility, human resource development variables, employee well-being, and organizational ambidexterity have the largest effect size.

  Conclusion

  Based on the results of this research, a suitable framework of antecedents and approaches to the flexibility of human resources has been presented. Identifying and creating the flexibility of human resources, as the ability to respond appropriately to environmental changes, are effective in gaining competitive advantage and organizational success. Flexible human resources are realized through the tools available to managers, such as leadership style, training, and commitment-oriented actions, and it entails creative, innovative, perfectionist, and flexible employees.

  Keywords: Flexibility of human resources, Antecedents, Consequences, Meta-analysis
 • Behnam Golshahi *, Hadi Assayesh Pages 102-130
  Background & Purpose

  Emerging of biological-viral crises in a wide range such as Covid-19 has made serious issues in the field of human capital management for the organizations. In such a situation, the development of leaders so as to effectively manage employees is of great importance. Thus, the current research aims to identify leadership development strategies and investigate the its effects on army's human capital management in bio-viral crises.

  Methodology

  This research conducted based on a mixed approach (qualitative-quantitative) and during a descriptive-exploratory study. The statistical population for the qualitative stage includes experts (senior managers of deputy of human resources of headquarters and their four forces as well as expert professors of AJA organizational universities), and for the quantitative stage, employees of the mentioned deputy of human resources with at least a bachelor's degree. Data was collected by the purposeful method up to the theoretical saturation with the number of 15 people in the qualitative stage and by stratified random sampling with 169 people by calculating Cochran's formula in the quantitative stage. The data collection tool in the first stage includes a semi-structured interview and in the second stage includes a 50-item questionnaire to measure the relationships between research variables. Qualitative data analysis conducted by thematic analysis method and quantitative data was analyzed through structural equation modeling.

  Findings

  The findings indicated that leadership development strategies in bio-viral crises include behavioral development strategy (i.e., improving self-awareness, interpersonal cooperation, perceptual skills, leadership thinking and recognition of contributions), structural development strategy (i.e., distribution of leadership structure, segmentation of talents, value architecture and organizational structure architecture) and contextual development strategy (i.e., forecasting and analyzing the environment, promoting risk-taking, expanding effective communication with other leaders, and environmental analysis). Besides, the effectiveness of behavioral, environmental, and structural development strategies were the most effective ones to affect Army’s human capital management respectively.

  Conclusion

  It is concluded that in order to effectively manage human resources in the upcoming bio-viral crises, it is necessary and effectual to focus on the behavioral development of commanders and managers. The developmental strategies introduced in this study could be helpful in this issue.

  Keywords: : Leadership development strategies, human capital management, Bio-viral crises, Army of the Islamic Republic of Iran
 • Saied Sehhat *, Hamed Dehghanan, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Leyla Karimkhani Pages 131-165
  Background & Purpose

  The performance of helth centers is a multi-dimensional and complex construction and requires meeting the expectations and satisfying several key stakeholders at different levels of such service-based organizations. In order to gain a more comprehensive understanding of the evaluation of the comprehensive performance of these organizations, the current research has reviewed and classified the indicators that have been approved in various studies to assess various aspects of the performance of medical (helth) centers.

  Methodology

  This is a qualitative applied research and it has been used in meta-composite method. The information sources of this stage included articles published in international scientific databases, which were selected based on the criteria for entering the meta-synthesis process.

  Findings

  The model presented for evaluating the performance of medical centers includes three main levels: individual (medical staff), group (hospital departments) and organizational (hospitals). Each of these three levels includes components that evaluate different aspects of health service performance through related criteria.

  Conclusion

  In evaluating the performance of medical centers, simultaneous attention to the performance of employees, organizational departments, and the entire organization can achieve a more comprehensive understanding and help improve the effectiveness of performance improvement programs. The findings of the present research can be used as a guiding model for such evaluations.

  Keywords: performance, Performance Evaluation, multilevel performance evaluation, medical centers, Meta-Synthesis