فهرست مطالب

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1402)

نشریه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد تیموری، محمدرضا آرام*، سید محمد رضوی صفحات 1-37

  در رویکرد تفسیری «وحدت سوره» و « سوره به مثابه واحدی پیوسته»، سوره های قرآن کریم دارای ساختاری منسجم و منظم هستند لذا برای فهم بهتر هر سوره بایستی به روح کلی و ساختار آن توجه شود. با این رویکرد می توان ارتباط منسجم و هماهنگ میان آیات سوره را کشف و از طریق بررسی متن و ارتباطات لفظی، ادبی و محتوایی سوره، ساختار آن را به دست آورد و با استخراج موضوع محوری سوره به تفسیر اجزاء آن پرداخت. برای فهم تصویر و هندسه باطنی سوره با این رویکرد کل نگر و ساختارشناسانه، در وهله اول بایستی آیات، پاراگراف بندی (بخش بندی) شوند. در این نوشتار «سوره فتح» ابتدا به روشی نو (بدون توجه به محتوای آیات و صرفا براساس شواهد لفظی) بخش بندی می شود، سپس پاراگراف های هم سیاق دارای وحدت موضوعی، به صورت یک «فصل» دسته بندی شده و در نهایت موضوع محوری سوره استخراج می گردد. کلیه مراحل بخش بندی، فصل بندی و استخراج موضوع محوری سوره، براساس اصول پاراگراف بندی است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، پاراگراف بندی، انسجام سوره، ساختارشناسی، موضوع محوری سوره، شواهد لفظی، فتح
 • رضوان جلالی فر*، سوسن آل رسول، مهدی مهریزی صفحات 39-59

  آیه ایلاء از جمله آیات مرتبط با حقوق زنان در قرآن است که درباره حکم موجود در آن، نگره های مختلفی بیان شده است. جستار کتابخانه ای حاضر با نظرداشت پیوند میان حکم مزبور با حق جنسی زنان، با بهره گیری از روش متن پژوهی و با تکیه بر دیدگاه های قرآن پژوهان و باتوجه به سیر زمانی نگاشته ها، به بررسی نگره های مختلف پرداخته و بدین رهیافت رسیده است که: از دوران متقدم تا کنون، 3 نگره درباره ایلاء مطرح شده است که عبارت اند از: 1- پذیرش مطلق ایلاء؛ 2- پذیرش مشروط ایلاء؛ 3- نسخ تمهیدی ایلاء. از میان سه دیدگاه مزبور، دیدگاه سوم بر پایه ادله ذیل ارجحیت دارد: 1- رویکرد اسلام در اصلاح فرهنگ های نادرست جاهلی، رویکردی تدریجی بوده اما فعلیت بخشی تمام و کمال به این اصلاحات در دوران محدود رسالت میسر نبوده است؛ 2- با توجه به تلاش اسلام برای احیاء و ارتقای جایگاه زن، حکم ایلاء با کرامت زن و حق جنسی او تنافی دارد؛ 3- اسلام، به عوامل ظلم آمیز ایلاء تبصره ای نزده بلکه تنها زمان آن را تقلیل داده است، که این مسیله نیز از عدم جاودانگی حکم مزبور حکایت دارد.

  کلیدواژگان: ایلاء، نسخ تمهیدی، جاهلیت، کرامت زن، حقوق زنان
 • ابراهیم دانش*، فرامرز جلالت صفحات 61-89

  نقش قرآن کریم در تکوین ادبیات و تمدن اسلامی-ایرانی انکارناپذیر است. از نمونه های این تاثیر، بازتاب قرآن کریم در محتوا، فرم و زبان قابوس نامه است که موجب غنای آن از جنبه های مختلفی شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی، با ارایه شواهد متنی به بررسی روابط بینامتنی قرآن کریم و قابوس نامه بر اساس نظریه ژرار ژنت پرداخته، به این نتایج دست یافته که وفور موضوعات، حکمت ها، تمثیلات و واژگان قرآنی در قابوس نامه نشان دهنده تاثیر محتوایی، ادبی، سبکی و زبانی قرآن کریم و استفاده بجای عنصرالمعالی از آن ها در اثر خویش است. وی در تبعیت از شیوه تعلیمی-تربیتی جهان شمول قرآن کریم با وجود مخاطب قراردادن فرزندش، با ایجاد تنوع زبانی، فرهنگی و موضوعی، کل ابناء بشر را مخاطب قرارداده، از معارف قرآن بهره مند کرده است. او از آموزه های حکمت آمیز قرآن کریم به تناسب ابواب، موضوعات و مخاطبان، به شیوه های گوناگون بینامتنی استفاده و آن ها را به زبانی ساده و تاثیرگذار بیان کرده است. رابطه کلان قابوس نامه با قرآن کریم، اخذ، تداوم و اشاعه آموزه های آن است. این کتاب به عنوان متنی برجسته در فرهنگ و ادب اسلامی، نقشی رسانه ای در انتقال ادبی و هنری آموزه های اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی قرآن کریم به فارسی زبانان ایفاکرده است.

  کلیدواژگان: بینامتنیت، مفاهیم، عناصر، قرآن کریم، قابوس نامه، ژنت
 • مریم صادری*، محمود طباطبائی، علیرضا حیدرزادگان، محمدجواد عنایتی راد صفحات 91-114

  نگاه منفی قرآن به شادی، باعث طرح شبهاتی شده که در کتاب نقد قرآن «دکتر سها» طرح شده است. سها از این نگاه منفی، عدم وحیانی بودن قرآن را نتیجه می گیرد زیرا با فرض وحیانی بودن، خداوند باید تمامی نیازهای اساسی و روانی انسان نظیر شادی را به رسمیت بشناسد اما آیاتی نظیر آیه 10 سوره هود که شادی انسان در وقت نعمت را مذمت کرده و آن را در کنار تفاخر آورده است نقیض این امر است. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای، به این شبهه پاسخ داده است. دستاورد پژوهش حاضر گویای این است که سها بر اساس نگاه تجزیه گرایانه، نسبت صفت شادی همراه تفاخر به انسان را نقد کرده است؛ حال آنکه متن قرآن براساس نص صریح آیاتش، هماهنگ و رعایت وجه انسجامی آیات (عنایت به سیاق آیه و سیاق سوره) در تفسیر آن لازم است. براساس نگاه انسجامی، علت مذمت حالت فرح و ذکر نسبت «فخور»، فراموش کردن منشا نعمت و غفلت از خداوند است که اغلب، انسان بی ایمان دچارش می شود. او چون همه چیز را از خودش می داند، خود را مستقل از قدرت خدا فرض می گیرد لذا مذمت می شود.

  کلیدواژگان: شبهه پژوهی، انسجام، سیاق آیه، سیاق سوره، شادی در قرآن، فرح
 • مهسا علی داد ابهری*، علی رضا فخاری صفحات 115-140

  روشن است که اندیشه ها و اندیشمندان در شرایط خاص، ناخواسته یا خودخواسته دچار تغییر می شوند. این تغییر ضمن آنکه می تواند در هر یک از حیطه های نظری و عملی ظهور نماید، در گونه های مختلفی چون «عدول، سکوت، خلط، ابهام و غفلت» امکان بروز دارد. یکی از رسالت های روش شناس، رصد چنین شرایطی است تا تصویر دقیق تری از موضوع (= ابژه) مورد پژوهش خود ارایه دهد. مضاف آنکه بررسی این فراز و فرودهای علمی، طبعا نتایج معرفتی و روش شناختی قابل توجهی به همراه دارد؛ به عنوان مثال، تعارض در مبانی، تغییر و تحولاتی از منطق فهم مفسر را در طول زمان و در تطور شخصیت علمی او روشن می نماید. بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در آیات موضوع زن، در تحلیل گزاره ها و تطبیق میان آنها با مبانی تفسیری ایشان، نشان از نوعی تعارض میان نظرات تفسیری با مبانی، ذیل برخی از آیات دارد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه ایشان عموما پایبندی اکثری به مبانی خود داشته اند، لکن در مواردی سویه هایی از تغییر، تحول و عبور از مبانی را نیز تجربه کرده اند که در جای خود محل تامل است.

  کلیدواژگان: جوادی آملی، مبانی، منطق فهم، تفسیر تسنیم، روش شناسی، زن
 • سیده جمیله هاشم نیا*، جواد ایروانی، احد فرامرز قراملکی، حسن خرقانی صفحات 141-165

  اطلاق «حرث» بر زنان در آیه 223 سوره بقره، مسیله شی انگاری زن و ابزارانگاری او برای منافع مرد را به میان آورده است؛ چراکه براساس ظاهر عبارت قرآنی«نساوکم حرث لکم»، به مردان خطاب می شود، «زنان کشت زار شما هستند». این برداشت که زن از منظر اسلام به نوعی طفیل مرد محسوب می شود با شواهد فراوان در قرآن و روایات که قایل به شان و منزلت رفیع زن بوده و تنها ملاک برتری انسانی میان زن و مرد را تقوای ایشان دانسته، ناسازگار است. این پژوهش با بکارگیری روش کتابخانه ای، توصیف و تحلیل داده ها، ضمن بیان دیدگاه لغویان و مفسران به ویژه علمای بلاغت ومفسران ادبی با هدف تبیین واژه حرث در مورد زنان، به بررسی معناشناسی شناختی آن در قرآن پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایجاد شبهه مذکور، ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به نکات بلاغی به ویژه تشبیه بلیغ در قرآن است که نه تنها با استفاده از دیدگاه های ادبی قدمایی قابل دفاع است بلکه از منظر دانش نوین معناشناسی شناختی نیز به وجهی مطلوب تایید و تحسین می شود؛ چراکه از این تشبیه مفاهیم برجسته و فاخری همچون جایگاه و نقش حیاتی زن در بقاء و رشد نسل بشر و ضرورت توجه ویژه مرد به وی، به شکلی مستدل و روشمند تحصیل می شود.

  کلیدواژگان: زن، حرث، شئ انگاری زن، تشبیه، معناشناسی شناختی
|
 • Mohammad Teimoori, MohammadReza Aram *, Seyed Mohammad Razavi Pages 1-37

  In the interpretive approach of "Surah unity" and "Surah as a continuous unit", the surahs of the Holy Qur’an have a coherent and regular structure, so for a better understanding of each surah, attention should be paid to its overall spirit and structure. With this approach, it is possible to discover the coherent and harmonious connection between the verses of the Surah, and through the examination of the text and the verbal, literary and content connections of the Surah, its structure can be obtained, and by extracting the central theme of the Surah, it can interpret its parts. In order to understand the inner image and geometry of the Surah with this holistic and structural approach, first of all, the verses should be divided into paragraphs. In this article, "Surah Fatḥ" is first divided in a new way (regardless of the content of the verses and only based on verbal signs), then the contextual paragraphs with thematic unity are grouped as a "chapter" and finally, the central theme of the surah is extracted. All stages of segmenting, chaptering and extracting the main topic of the Surah are based on the principles of paragraphing.

  Keywords: Holy Qur’an, Paragraphing, Coherence of the Surah, Structural Cognition, The Central Theme of the Surah is Verbal Signs, Fatḥ
 • Rezvan Jalalifar *, Susan Alerasol, Mahdi Mehrizi Pages 39-59

  An analytical approach to the meaning of Ayah Ila with emphasis on examining its conflict with women's sexual rightsAyah Ila is one of the verses related to women's rights in the Qur'an, where various views have been expressed about the ruling in it. The current library research - in a new approach and without a specific background - considering the connection between the aforementioned ruling and the sexual rights of women, using the method of textual research and relying on the views of the Qur'an scholars of Fariqin, to examine different views. and has come to the conclusion that: because of the conflict with the sexual rights of women and the general lines of the Holy Sharia, the ruling of Ila cannot be considered as a sign of Islam and a permanent ruling. found and based on this, it should be counted as one of the rulings for which the preliminary ruling is valid.

  Keywords: Ila, Ignorance, Women's sexual rights, preliminary version, Women's rights
 • Ebrahim Danesh *, Faramarz Jalalat Pages 61-89

  Quran's role in the development of Islamic-Iranian literature and civilization is undeniable. An example of this influence is the reflection of the Quran in the content, form, and language of Qaboosnameh led to its richness in many aspects. This paper has investigated intertextual relationships of the Quran and Qaboosnameh in a descriptive-analytical method based on Gerard Genette's theory, and by providing textual evidence, has concluded that the abundance of Quranic themes, wisdom, allegories, and vocabulary in Qaboosnameh indicates the literary, stylistic and linguistic influence of Quran and Onsorolma’ali’s proper use of them in his work. In compliance with the universal educational method of the Quran, despite addressing his son, by creating linguistic, cultural, and thematic diversity, he has addressed all human beings and benefited them from Quranic knowledge. He has used the Quranic wisdom in proportion to chapters, subjects, and audiences in various intertextual ways and expressed them in simple and delightful language. Qaboosnameh's great intertextual relationship with Quran is obtaining, continuing, and extension of its teachings. As a prominent text in Islamic culture and literature, this book has played a media role in the literary and artistic transferring of the Quran's doctrinal, social, and cultural teachings to Persian speakers.

  Keywords: intertextuality, Concepts, Elements, Holy Quran, Qaboosnameh, Genette
 • Maryam Saderi *, Mahmood Tabatabai, AliReza HeidARZADEGAN, MohammadJavad Enayati Rad Pages 91-114

  The Qur'an's negative view of joy/exultation has caused the suspicions in "Suha"'s (pseudonym) Naqd-e-Quran book. From this negative view, Suha concludes that the Qur'an is not revealed, because with the assumption that it is revealed, God must recognize all the basic and psychological needs of mankind, such as joy/exultation, but verses such as 10 of Surah Hud, which condemns man's joy/exultation at the time of grace and He brought it along with boasting, it is the opposite of this. This essay has answered this doubt by using descriptive-analytical method and library approach. The result of the present research shows that Saha has criticized the ratio of joy/exultation and pride to human beings based on the dissociative point of view. While the clear text of Quran is coordinate and respect the cohesion/ coherence of the verses (paying attention to the context of the verse and the context of the chapter) is nessesary in its interpretation. According to the cohesive view, the reason for condemning joy/exultation state and mentioning the relation "proud" is forgetting the source of grace and neglecting God, which often happens to unbelieving people.

  Keywords: Doubtology, cohesion, coherence, context significance, joy in qur'an, exultation in qur'an, Suha's Naqd-e-Qur'an
 • Mahsa Alidad Abhari *, Alireza Fakhari Pages 115-140

  It is clear that thoughts and scholars are changing in certain, unwanted or self -evident situations. This change, while it can emerge in each of the theoretical and practical domains, is possible in various forms such as "justice, silence, confusion, ambiguity and neglect". One of the methodological missions is to observe such conditions to provide a more accurate picture of the subject (= object). In addition, the examination of these ups and downs of this scientific uphill has significant epistemological and methodological results; For example, conflict in the foundations, changes and changes of the logic of the interpreter's understanding over time and in the evolution of his scientific personality. Investigating Ayatollah Javadi Ameli's interpretive votes in the verses of the woman's subject, in analyzing the propositions and matching them with their interpretive foundations, shows some kind of conflict between the interpretive views with the foundations below some of the verses. The results suggest that although they generally have had a major adherence to their foundations, they have experienced aspects of change, transformation, and crossing the foundations that are in place of reflection.

  Keywords: Javadi Amoli, Fundamentals, Logic of Understanding, Tasnim Interpretation, methodology, woman
 • seyede Jamile Hashemnia, Javad Irvani, Ahad Faramarz GHaramaleki, Hasan Kharaghani Pages 141-165

  The application of "حرث" to women in verse 223 of Surah Al-Baqarah brings up the issue of objectification of women and instrumentalization of them for the interests of men; Because based on the appearance of " نسائکم حرث لکم…", it is addressed to men that women are your fields. The idea that a woman is a parasite of a man from the view of Islam is incompatible with many evidences in Islam that emphasize the high dignity of women and consider their piety as the only criterion of human superiority between men and women. the question is to examine the point of view of lexicographers and commentators, This research considers the creation of the mentioned doubt to be due to the lack of sufficient knowledge of rhetorical points, the eloquent simile in Qur'an, which can be defended not only by using ancient literary perspectives, but also from the perspective of modern semantics. it is approved and admired in a favorable way. Because from this simile, prominent concepts such as the position and vital role of women in the survival and growth of the human race and the necessity of a man's special attention to her are learned scholarly.

  Keywords: woman, harth, objectification of women, simile, cognitive semantics