فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 144 (پاییز 1402)

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 144 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بختیار جواهری*، زانا مظفری، یاسمن مظهری، رامین امانی صفحات 357-393
  صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل موثر بر صنعت گردشگری امری مهم و ضروری است؛ اما شناسایی موانع گردشگری می تواند به مراتب مهم تر و ضروری تر باشد. در جهان امروز، ریسک های مختلف، اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی به مهم ترین دغدغه بشر در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک کشوری و اجزای آن دارای تاثیر منفی بر تقاضای گردشگری در ایران است و این امر می تواند اهمیت تاثیر ریسک و نااطمینانی را بر اقتصاد ایران نمایان کند. از سوی دیگر، ردپای اکولوژیکی به عنوان یک پروکسی از تغییرات اقلیمی دارای تاثیر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست های کلی را در جهت کاهش ریسک کشوری برای افزایش سطح اطمینان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تنظیم کنند. از سوی دیگر، توجه به بحران تغییرات اقلیمی باید بیش از پیش برای دولت و جامعه اهمیت یابد، زیرا این بحران می تواند جاذبه های مختلف گردشگری در ایران را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: تقاضای گردشگری، ریسک کشوری، ردپای اکولوژیکی، رگرسیون چندکی، ایران
 • شهریار زروکی*، آرمان یوسفی بارفروشی، زهرا یوسف زاده روشن، احمدرضا احمدی صفحات 395-431

  در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می‎دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش‎ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوب افزایش‎ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می‎شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

  کلیدواژگان: اقتصاد زیرزمینی، ایران، خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، رانت نفت، رفاه اقتصادی
 • رضا طالبلو، پریسا مهاجری* صفحات 433-458

  در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسایلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولا احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیا بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثا بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتا همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.

  کلیدواژگان: احتمال چندلایه معاملات آگاهانه، اطلاعات خصوصی، داده های با فراوانی بالا، ریزساختار بازار، عدم تقارن اطلاعات
 • علی نمکی*، رضا راعی، محمد پورطالبی جاغرق صفحات 459-485

  رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سال های 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است.شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنباله ای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تاثیر قرار نمی دهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهم پیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است.این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین می توان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهم پیوستگی بانک ها ریسک سیستمی را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است.

  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر شرطی، رقابت بانکی، ریسک سیستمی، شاخص لرنر، قدرت بازار
 • میمنت ابراهیمی، محمد واعظ برزانی*، لیلا ترکی، حسن حیدری صفحات 487-528
  بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تاثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تاثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه های غیرمالی که با تاخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: تکانه سیاست پولی، حساب جریان وجوه، مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده
 • عبدالناصر همتی، علیرضا مباشرپور* صفحات 529-542

  در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های سالانه برای دوره ی 1357 - 1401 استفاده شده است. نتایج، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را میان نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی مورد تایید قرار می دهند. به عبارت دیگر فرضیه برابری قدرت خرید به عنوان شرط تعادلی بلندمدت تایید شده است. هرچند که با توجه به پایین بودن ضرایب، تعدیل حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت به کندی صورت می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که نیمه عمر انحرافات برابری قدرت خرید در حدود 3 سال می باشد. از سوی  دیگر شواهد حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه های قیمت نسبی منجر به انحرافات بسیار طولانی تر نرخ حقیقی ارز نسبت به تکانه های نرخ اسمی ارز می شوند. همچنین نرخ اسمی ارز در واکنش به تکانه ی قیمت نسبی به کندی در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد؛ به طوری که قیمت نسبی در واکنش به تکانه ی نرخ اسمی ارز با سرعت بیشتری در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد. در مجموع می توان گفت که در جهت برقراری برابری قدرت خرید، قیمت نسبی نقش مهم تری را نسبت به نرخ اسمی ارز بازی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: برابری قدرت خرید، توابع واکنش آنی، مدل تصحیح خطای برداری، نرخ همگرایی
|
 • Bakhtiar Javaheri *, Zana Mozaffari, Yasaman Mazhari, Ramin Amani Pages 357-393
  Nowadays, as the most diverse, the tourism industry is the most vital source of income and job opportunities for many countries in the world. Iran has the potential to attract tourists due to its rich historical, geographical, cultural, and natural attractions. Iran has the potential to attract tourists due to its rich historical, geographical, cultural, and natural attractions. Knowing the factors affecting the tourism industry is critical; however, identifying tourism obstacles can be more vital. In today's world, various risks affect the economy of countries. On the other hand, climate change has become the most crucial concern of humankind in this century. This paper uses the quantile regression method to investigate the impact of country risk, including economic risk, political risk, financial risk, and ecological footprint, on tourism demand in Iran from 1989 to 2020. The results of this research illustrate that country risk and its components have a negative and significant impact on tourism demand in Iran; this can demonstrate the importance of risk and uncertainty in Iran's economy. Moreover, the ecological footprint as a proxy of climate change negatively and significantly affects tourism demand in Iran. According to the research results, it is suggested that policymakers adjust the policies to reduce the country's risk and increase the confidence of foreign tourists to travel to Iran. On the other hand, paying attention to the climate change crisis should become more critical for the government and society; otherwise, this crisis can negatively affect tourist attractions in Iran.
  Keywords: Tourism demand, Country Risk, Ecological Footprint, quantile regression, Iran
 • Shahryar Zaroki *, Arman Yousefi Barfurushi, Zahra Yousefzadeh Roshan, Ahmadreza Ahmadi Pages 395-431

  In this study, economic well-being and the underground economy were calculated and estimated using the Index of Economic Well-Being (IEWB), and the MIMIC method, respectively. Then, using the ARDL method in linear (symmetric) and non-linear (asymmetric) formats, the effect of oil rent on economic well-being was investigated according to the level of the underground economy over the period 1973 to 2021. The long-run results demonstrate that oil rent has a positive effect on economic well-being in a symmetric model. In an asymmetric form, oil rent has a positive and asymmetric effect on economic well-being, which means that with increases in oil rent, economic well-being boosts, and with its decreases, economic well-being lessens. Also, the impact of increases in oil rent on economic well-being is more than its decreases. Another finding is that the higher size of the underground economy causes a reduction in the favorable effect of increases in oil rent on economic well-being. The inflation rate has a negative effect on economic well-being in both models. According to the results, it is suggested that governments should strengthen the tax system and the National Development Fund during increases in oil rent, so that economic well-being is not damaged when decreases in oil rent.

  Keywords: Economic Well-Being, Iran, NARDL, Oil rent, Underground Economy
 • Reza Taleblou, Parisa Mohajeri * Pages 433-458

  In efficient markets, all agents are rational, and new information becomes immediately available to everyone, resulting in instantaneous price adjustments. However, in the real world, market participants differ significantly in both their access to information and their interpretation of it, leading to information asymmetry. Accurately determining the level of information asymmetry is crucial for traders to make appropriate decisions regarding asset selection, timing, risk level redefinition, and required rate of return. It is also essential for regulators to achieve designing a well-functioning market. In this paper, we estimate the level of information asymmetry using 1,260 stocks/quarters data (140 companies across 10 industries, constituting 64% of Iran's stock market value, during 1400-Q1 to 1402-Q1) by employing two prominent models, PIN and MPIN. The results indicate that, first, the probability of private information in the Iranian stock market is much higher than in other countires. Second, the highest level of information asymmetry is observed in the "Agriculture" industry, conversely, the "Petroleum Products" and "Chemical" industries exhibit the lowest MPIN values. Third, at the firm-specific level, "ZMLRD" from the Agriculture industry exhibits the highest information asymmetry, while "ARYA" from the Chemical industry shows the lowest level of information asymmetry. The findings imply that industries/companies with low market shares that produce more heterogeneous and diverse products experience higher information asymmetry. In contrast, Petro-Chimical industries/companies, with high market shares that produce relatively more homogeneous products, have less information asymmetry.

  Keywords: High Frequency Data Information Asymmetry, Market Microstructure, Multilayer Probability of Informed Trading, Private Information
 • Ali Namaki *, Reza Raei, Mohammad Pourtalebi Jaghargh Pages 459-485

  Bank competition and financial stability is one of recent topics which researchers have paid attention since global financial crisis. This study is investigating the effect of competition on systemic stability in Iran’s banking system.Statistical population is all Iranian banks under supervision of centeral bank and our sample consist of 20 banks in period of 2009 and 2021. Lerner index and Herfindahl–Hirschman index are proxies of market power and concentration respectively. ΔCoVaR is our systemic risk measure which can be decomposed into its components.Lerner index had a statistically significant positive relationship with ΔCoVaR while HHI didn’t. Market power haven’t shown any effect on idiosyncratic tail risk and the risk caused by macroeconomic and financial factors, as well as the combination of the two, and in other words, it doesn’t affect the overall systemic risk through this channel. However, the HHI has had a positive and significant effect. Also, market power has a positive and significant relationship with the interconnectedness component, while the concentration index has not shown a significant relationship.This study has proven that the more competitive system, the more stable. Meanwhile, market power affects systemic risk through interconnectedness, but idiosyncratic risk is the effective channel for concentration.

  Keywords: Bank Competition, Lerner Index, market power, Systemic Risk, ΔCoVaR
 • Meymanat Ebrahimi, Mohammad Vaez Barzani *, Leila Torki, Hassan Heydari Pages 487-528
  The financial crisis of 2008 has highlighted the need to comprehend the financial interrelationships among the various economic sectors as well as between those sectors and the outside world. This study has analyzed how changes in financial assets and liabilities as well as net financial investments by household institutional sectors, non-financial firms, banks, government and foreign sector affect expansionary monetary shocks. In this regard, an accurate analyzing could provide helpful guidance in making the appropriate policies for influencing macroeconomic variables. For this purpose, a FAVAR model was employed using data from 1973-2019. It was concluded that expansionary monetary shocks increased both the acquisition of new financial assets and the issuance of new liabilities of various national economic sectors. Meanwhile, the banks were net borrowers from other economic sectors and other sectors - except the non-financial firms and the government that response with a delay– were net lenders in the first year. However, all national economic sectors turned into lenders and the foreign sector had become the borrower after the first year is passed. The reason for this appears to be the difference between domestic rate of return and foreign interest rate. Along with net capital outflow occurs for two years significantly
  Keywords: Factor Augmented Vector Auto Regression model, Flow of funds account, Monetary Policy Shocks
 • Abdulnaser Hemmati, Alireza Mubasherpour * Pages 529-542

  This paper investigates the relative contributions of nominal exchange rates and relative price adjustments toward PPP in a VECM framework in Iran. In conducting empirical tests, annual time series data were used covering the period of 1357 to 1401. The cointegration test indicates the existence of a long-run cointegrating relationship between the nominal exchange rate and relative price. Also, the adjustment speed coefficient of the real exchange rate resulting from the difference in the adjustment speeds of the variables of the VECM model is around -0/2. This value indicates the slow adjustment process in such a way that it is expected that 80% of the current period's deviation from purchasing power parity will remain for the next year. On the other hand, the evidence from impulse response functions shows that relative price shocks lead to much longer real exchange rate deviations than nominal exchange rate shocks. Also, the nominal exchange rate in response to the relative price impulse is slowly on its long-term equilibrium path; While the relative price reacts to the impulse of the nominal exchange rate, it is placed on the path of its long-term equilibrium at a faster rate. In general, it can be said that to establish purchasing power parity, the relative price will play a more important role than the nominal exchange rate. Thus, Iranian policymakers must pay attention to price stabilization and the reduction of high inflation rates through appropriate macroeconomic policy.

  Keywords: Convergence Rate, Impulse Response Functions, Purchasing Power Parity, vector error correction model