فهرست مطالب

جبرهای اندازه و کاربردها - پیاپی 1 (پاییز 1402)

نشریه جبرهای اندازه و کاربردها
پیاپی 1 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید علی موسوی* صفحات 1-12
  فرض کنید G یک گروه توپولوژیک فشرده، هاسدورف  و H زیرگروهی بسته از G باشد. در این مقاله،  به تعریف درجه جابه جایی نسبی زیرگروه H خواهیم پرداخت که تعمیمی از مفهوم درجه جابه جایی نسبی در حالت گروه های متناهی خواهد بود. در ادامه، برخی  از ویژگی های درجه جابه جایی نسبی که برای گروه های متناهی برقرار هستند را برای این گروه ها ثابت خواهیم کرد. به ویژه، کران بالایی برای درجه جابه جایی نسبی به دست خواهیم آورد و یک قضیه ساختاری در مورد گروه هایی که این کران بالا را دارند بیان و اثبات خواهیم کرد. همچنین مثال هایی از گروه های فشرده نامتناهی که کران های ذکر شده برای آنها برقرار هستند را ارایه خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: درجه جابه جایی، درجه جابه جایی نسبی، گروه توپولوژیک، گروه فشرده، زیرگروه بسته
 • فرخنده تخته* صفحات 13-21
  در این مقاله، مفهوم R-دوگان های قاب ها در فضاهای هیلبرت را مورد مطالعه قرار می دهیم. به ویژه، R-دوگان های تعریف شده نسبت به پایه های ریس مورد توجه قرار می گیرند و ساختارسازی هایی از قاب ها و پایه های ریس برحسب R-دوگان های آن ها نسبت به پایه های ریس ارایه می شوند.
  کلیدواژگان: فضای هیلبرت، دنباله بسل، قاب، R-دوگان، پایه ریس
 • محمدرضا فرمانی*، امیر خسروی صفحات 22-35

  در این مقاله،  قاب ها، پایه ریس و پایه ریس مدولار در *C-مدول های هیلبرت را  مورد مطالعه قرار می دهیم. نشان خواهیم داد که برخی از خواص پایه های ریس از  یک فضای هیلبرت به  پایه های ریس  مدولار قابل انتقال هستند. سپس قاب های درهم تنیده،  قاب های P-درهم تنیده  و  قاب های CP- درهم تنیده در *C-مدول های هیلبرت مورد مطالعه و بحث قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، برخی از نتایج به دست آمده در فضاهای هیلبرت را به *C-مدول های هیلبرت،  تعمیم خواهیم داد و  نتایجی دررابطه با آشفتگی و افزونگی قاب های  درهم تنیده ارایه خواهیم کرد.

  کلیدواژگان: قاب، قاب درهم تنیده، P-قاب درهم تنیده، *C-مدول هیلبرت
 • مرتضی میرزائی ازندریانی* صفحات 36-52
  در این مقاله، پایایی دوگا‏ن ها و دوگان های تقریبی قاب های گسسته، قاب های پیوسته و قاب های تعمیم یافته در فضاهای هیلبرت و*C-مدول های هیلبرت تحت عملگرهای کران دار مورد توجه قرار می گیرد. نشان داده می شود که با برقراری برخی از شرایط، دوگا‏ن ها و دوگان های تقریبی تحت عملگرهای کران دار پایا هستند. به ویژه، پایایی دوگا‏ن ها و دوگان های تقریبی تحت ریخت های *C-مدول های هیلبرت، مورد مطالعه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: فضای هیلبرت، فضای اندازه، *C-مدول هیلبرت، قاب، عملگر کران دار
 • مهدی رحیمی*، ناهید بیدآبادی صفحات 53-62
  در این مقاله، ابتدا مفهوم اندازه قطری متناظر با یک اندازه پایا تحت یک دستگاه دینامیکی فشرده را تعریف کرده و به بررسی برخی از خواص آن می پردازیم. در نهایت، نشان می دهیم که انتگرال گیری از یک تابع مناسب، نسبت به اندازه قطری، منجر به آنتروپی متریک یک دستگاه دینامیکی فشرده می شود.
  کلیدواژگان: آنتروپی متریک، تابع اطلاعات، اندازه پایا، اندازه ارگودیک، اندازه قطری
 • زینب جوادی* صفحات 63-73
  در این مقاله، نتایجی در مورد شبه دوگان ها، دوگان های تقریبی و دوگان های قاب های پیوسته و قاب های گسسته در فضاهای هیلبرت به دست می آ یند. به ویژه، شبه دوگان ها، دوگان های تقریبی و دوگان هایی که با قرار گرفتن یک عملگر کران دار بین عملگر ترکیب و تحلیل قاب ساخته می شوند، مورد توجه قرار می گیرند. نشان داده می شود که درصورت برقراری برخی از شرایط، آنها تحت عملگرهای کران دار و اختلال های کوچک پایا هستند.
  کلیدواژگان: فضای هیلبرت، قاب، دوگان، شبه دوگان، دوگان تقریبی
 • علیرضا باقری ثالث* صفحات 74-82

  فضاهای اورلیش به عنوان تعمیم بسیار بااهمیتی از فضاهای لبگ، بیش از 100 سال پیش مطرح و اولین بار توسط بیربام و اورلیش معرفی شدند. در سال های بعد تعمیم دیگری از فضاهای لبگ با نماد  X^p به جای L^p معرفی شد که در آن X یک فضای باناخ تابعی است.  در این مقاله، تعمیم دیگری از فضاهای لبگ مورد بررسی قرار می گیرد که هر دو تعمیم قبلی را در بر می گیرد. هرچند این تعمیم و مطالعات مقدماتی از آن، در یک گزارش علمی در سال 1988 منتشر شده است، اما تحقیقات موثر روی این تعمیم در 15 سال قبل انجام شده است. با توجه به اینکه در این تعمیم، یک تابع محدب و یانگ Φ به جای تابع  p^|.| و یک فضای باناخ تابعی X به جای فضای L^1 قرار می گیرد، در این مقاله با در نظر گرفتن شرایط تابع Φ خواص فضای اورلیش تعمیم یافته X^Φ را بررسی می کنیم.

  کلیدواژگان: فضاهای اورلیش، فضاهای تابعی، فضاهای لبگ، فضای توابع تقریبا همه جا کران دار
 • محمود محمدزاده جعفرآبادی، محمد اکبری توتکابنی* صفحات 83-96
  در این مقاله، به بیان قضیه رادو، خانواده های رمزی و ارتباط آنها با نظریه ارگودیک و مسایل ترکیبیاتی می پرداریم،  همچنین تاریخچه پیدایش این مفاهیم از ابتدا تا چگونگی طرح و حل برخی از مسایل حوزه ترکیبیات و نظریه اعداد، به ویژه دیدگاه دستگاه های دینامیکی را  ارایه کرده و برخی از مسایل باز در این زمینه را بیان می کنیم.
  کلیدواژگان: قضیه رادو، افراز منظم، نظریه رمزی، فشرده سازی استون-چخ، چگالی بالایی
 • سید کامران قریشی* صفحات 97-106
  در این مقاله، ابتدا یک مدل دوسطحی با ساختار خطی معرفی خواهیم کرد. از برآوردهای گشتاوری، ماکسیمم درست نمایی و SURE،  برای برآورد انقباضی پارامترهای مدل و برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی استفاده خواهیم کرد. به دلیل اینکه مدل های رگرسیونی کاربرد فراوانی برای تحلیل داده های با ابعاد بزرگ دارند، لذا با فرض تنک بودن بردار ضرایب مدل رگرسیونی، خواص مجانبی برآوردکننده های حاصل تحت تابع خطای L_2 و تابع تاوانیده با نرم L_1 بررسی خواهند شد.
  کلیدواژگان: مدل های سلسله مراتبی، برآوردهای انقباضی، مدل های رگرسیونی، داده های با ابعاد بزرگ
 • محمود کاظمی، محمود پورغلامحسین* صفحات 107-118
  در این مقاله، نشان می دهیم که بین زیرگروه های ماکسیمال از یک نیم گروه کلیفورد و زیرگروه های ایزوتروپی از گروه واره جهانی آن، یک تناظر یک به یک (با تقریب یکریختی) موجود است. همچنین ثابت می کنیم یک نیم گروه کلیفورد به صورت اجتماعی از زیرگروه های میانگین پذیر است اگر و فقط اگر گروه واره جهانی آن میانگین پذیر باشد. در خاتمه، مثالی از یک نیم گروه میانگین پذیر کلیفورد می آوریم که گروه واره جهانی آن میانگین پذیر نیست.
  کلیدواژگان: میانگین پذیری، گروه واره جهانی، نیم گروه کلیفورد، نیم گروه وارون
 • زهره آقامیر محمدعلی* صفحات 119-127
  در این مقاله، نتایج جدیدی در مورد تجزیه های همانی، دستگاه های اتمی و دستگاه های شبه قاب برای زیرفضاهای بسته از یک فضای هیلبرت به دست می آ یند. به ویژه، مجموع آنها و پایایی آنها تحت عملگرهای وارون پذ یر مورد  بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: فضاهای هیلبرت، تجزیه های همانی، دستگاه های اتمی، دستگاه های شبه قاب
 • مهدی رستمی*، امیر سهامی صفحات 128-140
  در این مقاله یک مفهوم همانستگی جدید مرتبط با جبرهای باناخ دوتصویر به نام جبرهای باناخ  {**}^A-دوتصویر ارایه می کنیم. ما به مطالعه رابطه بین این مفهوم و برخی مفاهیم همانستگی همچون میانگین پذیری، شبه میانگین پذیری و میانگین پذیری داخلی می پردازیم. همچنین این مفهوم جدید برای جبرهای باناخ خاص مانند جبرهای گروهی، جبرهای لیپشیتزی و جبرهای باناخ مثلثی بررسی می شود.
  کلیدواژگان: میانگین پذیر، {**}^A-دوتصویر، میانگین پذیر داخلی، جبر لیپشیتزی، جبر مثلثی
|
 • Seyyed Ali Moosavi * Pages 1-12
  Assume that G is a compact Hausdorff topological group and H is a closed subgroup of G. In this paper, we will define the notion of relative commutativity degree for the subgroup H, which will be a generalization of the concept of relative commutativity degree in the case of finite groups. Then we will prove some properties of relative commutativity degree, that hold for finite groups, for these groups. In particular, we will derive an upper bound for the relative commutativity degree and state and prove a structural theorem for groups that have this upper bound. Additionally, we will provide some examples of compact infinite groups for which the mentioned bounds hold.
  Keywords: commutativity degree, relative commutativity degree, topological group, compact group, closed subgroup
 • Farkhondeh Takhteh * Pages 13-21
  In this paper, the concept of R-duality with respect to Riesz bases is focused. In particular, some characterizations for frames and Riesz bases in terms of their R-dual sequences with respect to Riesz bases are given.
  Keywords: Hilbert space, Bessel sequence, frame, R- dual, Riesz basis
 • Mohammad Reza Farmani *, Amir Khosravi Pages 22-35

  In this paper, we investigate woven frames, P-woven  and CP-woven frames in Hilbert C*-modules. We also study frames, Riesz bases, and modular Riesz bases in Hilbert C*-modules. We show that modular Riesz bases share some properties with Riesz bases in Hilbert spaces. We generalize some main results in Hilbert spaces to Hilbert C*-modules and we get some results about perturbation and redundancy of woven frames.

  Keywords: frame, woven frame, P-woven frame, Hilbert C*-module
 • Morteza Mirzaee Azandaryani * Pages 36-52
  In this paper, the stability of duals and approximate duals of discrete frames, continuous frames and generalized frames in Hilbert spaces and Hilbert C*-modules under the action of bounded operators is considered. It is shown that under some conditions, duals and approximate duals are stable under the action of bounded operators. Especially, the stability of duals and approximate duals under the morphisms of Hilbert C*-modules is studied.
  Keywords: Hilbert space, measure space, Hilbert C*-module, frame, bounded operator
 • Mehdi Rahimi *, Nahid Bidabadi Pages 53-62
  In this paper, we first define the concept of diagonal measure corresponding to an invariant measure of a compact dynamical system and will investigate some of its properties. Finally, we show that, integrating a suitable function with respect to the diagonal measure results in the metric entropy of a compact dynamical system.
  Keywords: Metric entropy, information function, invariant measure, ergodic measure, diagonal measure
 • Zeinab Javadi * Pages 63-73
  In this paper, we obtain some results for pseudo-duals, approximate duals, and duals of continuous and discrete frames in Hilbert spaces. In particular, the ones constructed by bounded operators inserted between the synthesis and analysis operators of a frame are considered. We show that under some conditions, they are stable under the action of bounded operators and small perturbations.
  Keywords: Hilbert space, frame, dual, pseudo-dual, approximate dual
 • Alireza Bagheri Salec * Pages 74-82

  Orlicz spaces, as a very important generalization of Lebesgue spaces, were proposed more than 100 years ago and were first introduced by Z. W. Birnbaum and W. Orlicz. After that, another generalization of Lebesgue spaces with symbols X^p instead of L^p was introduced in which X is a Banach function space. In this article, another generalization of Lebesgue spaces is investigated, which includes both previous generalizations. Although this generalization and preliminary studies of it were published in a scientific report in 1988, effective research on this generalization was done 15 years ago. Due to the fact that in this generalization a convex and Young function Φ is placed instead of function |.|^p and a Banach function space X is placed instead of space L^1, in this article, taking into account the conditions of the function Φ we will check properties of generalized Orlicz space X^Φ.

  Keywords: Orlicz spaces, function spaces, Lebesgue spaces, Young functions, almost everywhere bounded functions
 • Mahmoud Mohammadzadeh Jafarabadi, Mohammad Akbari Tootkaboni * Pages 83-96
  In this paper, we state Rado's theorem, Ramsey families, and their connections with ergodic theory and combinatorial problems. We discuss the historical development of these concepts since their inception to how some problems in the fields of combinatorics and number theory were formulated and solved, particularly through the lens of dynamical systems. We also address some open questions in this field.
  Keywords: Rado's theorem, partition regular, Ramsey theory, Stone-Cech compactification, upper density
 • Seyed Kamran Ghoreishi * Pages 97-106
  In this paper, we first introduce a two-level hierarchical model with a linear structure.  We use the moment, maximum likelihood, and SURE estimators to obtain the regression coefficients shrinkage estimators. Since, regression models have vast applications in high-dimensional datasets, using sparsity assumption, we discuss the asymptotic properties of the regression estimators under L_2 error norm and L_1 penalty norm.
  Keywords: Hierarchical models, Shrinkage estimators, Regression models, High-dimensional datasets
 • Mahmoud Kazemi, Mahmood Pourgholamhossein * Pages 107-118
  We show that there is a one-to-one correspondence (up to isomorphism) between maximal subgroups of a Clifford semigroup and isotropy subgroups of its universal groupoid. We prove that a Clifford semigroup is a union of amenable subgroups if and only if its universal groupoid is amenable. We give an example of an amenable Clifford semigroup that its universal groupoid is not amenable.
  Keywords: Amenability, universal groupoid, Clifford semigroup, inverse semigroup
 • Zohreh Aghamir Mommad Ali * Pages 119-127
  In this paper, some new results on resolutions of the identity, atomic systems and frame-like systems for subspaces of a Hilbert space are obtained. In particular, their sums and their stability under the action of invertible operators are considered
  Keywords: Hilbert spaces, resolutions of the identity, atomic systems, frame-like systems
 • Mehdi Rostami *, Amir Sahami Pages 128-140
  In this paper, we introduce a new homological notion related to biprojective Banach algebras, namely A^{**}-biprojective Banach algebras. We study the relation between this new notion and the other homological notions, such as amenability, pseudo-amenability and inner amenability. Also, we investigate this new notion on certain Banach algebras such as group algebras, Lipschitz algebras and triangular Banach algebras.
  Keywords: Amenable, A^{**}-biprojective, Inner amenable, Lipschitz algebra, Triangular algebra