فهرست مطالب

Foreign Language Teaching and Research - Volume:11 Issue: 47, Winter 2023

International Journal of Foreign Language Teaching and Research
Volume:11 Issue: 47, Winter 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/10/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحات 11-28

  در جامعه امروزی، برای معلمان، به ویژه معلمان زبان های خارجی، مهم است که درک کنند که بازتاب عامل اصلی در رشد حرفه معلمی در نظر گرفته می شود. این پژوهش با توجه به متغیرهای جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و تاثیر متقابل بین آنها، به بررسی ابعاد مختلف تدریس تاملی در بین معلمان زبان انگلیسی زبان پرداخته است. برای انجام این کار، ابتدا با استفاده از یک طرح پیمایشی ترکیبی متوالی توضیحی، یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت، پرسشنامه آموزش انعکاسی 29 سوالی شامل (عملی، فراشناختی، انتقادی، شناختی و عاطفی) بین 142 معلم زبان انگلیسی (مرد و مرد) توزیع شد. زن) با 4 تا 30 سال سابقه حرفه ای در لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری. مدارک تحصیلی با توجه به تجربه تدریس، شرکت کنندگان در سه گروه دسته بندی شدند. نتایج MANOVA نشان دهنده تاثیر معنادار تجربه معلمان بر تدریس تاملی با کمترین تاثیر گزارش شده بر بعد عاطفی بود. در مرحله دوم، شانزده معلم زبان انگلیسی برای شرکت در مصاحبه دعوت شدند. نتایج مطالعه حاضر برای معلمان زبان انگلیسی مفید خواهد بود تا تدریس موثر داشته باشند و خود را بیشتر در کشف سبک های یادگیری دانش آموزان و جنبه های انتقادی زمینه تدریس مشارکت دهند. آموزش انعکاسی به معلمان کمک می کند تا استقلال خود را تقویت کنند. تجزیه و تحلیل نشان داد که کمبود زمان، برنامه های درسی تجویز شده، کتاب های درسی از پیش تعیین شده، و برنامه های آموزشی ناکارآمد معلمان، موانع اصلی بر سر راه بازتاب آن گونه که معلمان تجربه می کنند، هستند. نتایج، پیامدهای آموزشی برای معلمان زبان انگلیسی و نظریه پردازان ایرانی در حوزه آموزش زبان دارند.

  کلیدواژگان: مدرک تحصیلی، جنسیت، سطح بازتاب، تجربه معلمان
 • صفحات 29-40
  هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاسی از پیش ساخته شده در ارتباط با استعداد آموزش زبان برای معلمان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی می باشد. بدین منظوراز روش پیمایش همبستگی با استفاده از مدل معادله ساختاری استفاده گردید. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 300 (126 مرد و 174 زن) مدرس ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی بوده که بشیوه در دسترس بودن از دانشگاه های مختلف دولتی و آزاد انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها مقیاسی از پیش ساخته شده در ارتباط با استعداد آموزش زبان برای معلمان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی بود. این مقیاس دربرگیرنده 90 گویه به شکل لیکرت بود که 10 زیر مجموعه را می سنجید (رفتار میان فردی مناسب، ایجاد انگیزه در دانش آموزان، توانایی مدیریت زمان، شناخت نیازهای دانش آموزان، مهارت های تفکر مثبت، توانایی تفکر انتقادی، هوش کلامی، تسلط بر روش های مختلف آموزش، مهارت های ارزیابی و بسندگی زبان انگلیسی). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار "SPSS" و"AMOS 26" و بکارگیری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و همچنین آزمون آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و همچنین ضریب آلفای کرونباخ مبین روایی و پایایی مقیاس ساخته شده بودند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقیاس از پیش ساخته شده استعداد آموزش زبان برای معلمان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی می تواند جهت استخدام افراد در حرفه آموزش مورد استفاده قرار گیرد تا رشد حرفه ای مدرسان و دستاورد زبانی زبان آموزان تضمین گردد.
  کلیدواژگان: استعداد، آموزش زبان، موفقیت آموزش، اثربخشی آموزش
 • صفحات 41-54
  همه گیری بیماری کرونا (کووید-19) عمده ترین اختلال را درسیستم های آموزشی درتاریخ بشریت و در سراسر جهان ایجاد نموده است. در شرایط کنونی، بسترهای یادگیری الکترونیکی اهمیت بیشتری یافته و به بخش جدایی ناپذیر زندگی معلمان و دانش آموزان تبدیل شده است. در نتیجه، مطالعه پلتفرم های آموزش الکترونیکی با رویکرد سیستمی بیشترین اهمیت را پیدا نموده اند. یکی از پلتفرم های آنلاین موجود و پرکاربرد در ایران "ادوبی کانکت" است. از این رو، این پژوهش به بررسی چالش ها و مزایای استفاده از " ادوبی کانکت" در سیستم آموزش الکترونیکی ایران از دیدگاه دانشجویان و اساتید زبان انگلیسی پرداخته است.در این مطالعه موردی درک عمیقی از یادگیری زبان از طریق بستر آنلاین ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق یک مطالعه ترکیبی است که در آن داده ها به طور جداگانه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اند. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 10 معلم زبان انگلیسی و 158 دانشجوی شاغل به تحصیل زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه زبان ایلیا در سیرجان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده ازمصاحبه و پرسشنامه 5 گزینه ای ساخت محقق که شامل 27 سوال بود گردآوری شدند. نتایج نشان دهنده نگرش نسبتا مثبت زبان آموزان نسبت "ادوبی کانکت" بود علاوه بر این، اساتید زبان انگلیسی یک سری از مزایا و معایب استفاده از این بستر را ارایه کردند. نتایج حاصل شده می تواند به عنوان الگویی برای کشورهایی با زیرساخت های فناوری و ویژگی های فرهنگی مشابه که مایل به بهبود سیستم های آموزش الکترونیکی خود هستند، سازندگان و توسعه دهندگان بسترهای آنلاین و معلمان و دانش آموزان به عنوان کاربران این بستر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ادوبی کانکت، یادگیری الکترونیکی، بستر یادگیری الکترونیکی، آموزش آنلاین
 • صفحات 55-70
  در این مطالعه سعی شده است اثرات احتمالی بازخورد فوری و تاخیری فرازبانی و غیرمستق یم بر سطح WTC زبان آموزان ایران ی در انجام تکال یف بررسی و مقای سه شود. این پژوهش یک کار نیمه تجربی با 120 شرکت کننده)63 مرد و 57 زن(بود که به چهار گروه 30 دانش آموز به عنوان گروه بازخورد مستقی م فوری، 30 دانش آموز به عنوان بازخورد مستق یم با تاخیر، 30 دانش آموز به عنوان گروه غ یرمستق یم تقس یم شدند. بازخورد فور ی، و 30 دانش آموز به عنوان بازخورد غ یرمستقی م با تاخ یر. ابزارهای مختلفی برای جمع آوری داده های مورد نی از استفاده شد، از جمله آزمون قرارگیری آکسفورد(OPT (، مق یاس WTC(مک کراسکی ، 1992(، و مجموعهای از وظای ف مبادله دو طرفه. پس از همگن سازی شرکت کنندگان، بر اساس آزمون OPT ، شرکت کنندگان مقیاس  WTCرا به عنوان پیش آزمون گرفتند. به عنوان درمان، شرکت کنندگان گروه بازخورد فوری غیرمستقیم به محض اینکه مرتکب خطا شدند، خطاها را به شکل صحیح دوباره فرموله کردند. در گروه بازخورد تاخ یر غیرمستق یم، معلم خطاها و نام دانش آموز را یادداشت می کند تا برای آن دانش آموز خاص بازخورد ارایه کند. در گروه بازخورد فور ی فرازبانی مستقی م، هم توضیحات و هم نمونه هایی از اشکال صح یح اشتباهاتی که مرتکب شدند به شرکت کنندگان ارایه شد. در گروه تاخیری فرازبانی، معلم یادداشت هایی در مورد انواع خطاها و نام دانش آموزان نوشت تا توضیحات و مثال های صحیح را برای دانش آموزان خاص ارایه دهد. مقی اس WTC مجددا در پس آزمون اجرا شد و نمرات ثبت شد. برای تجزیه و تحل یل داده های پیش آزمون و پس آزمون از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد. نتا یج تجزیه و تحل یل داده ها نشان داد که بین زمان بندی و نوع بازخورد در رابطه با تاث یر آن ها بر WTC زبان آموزان ایران ی زبان انگل ی سی متوسط، تعامل وجود دارد.
  کلیدواژگان: زمان بندی بازخورد، WTC، بازخورد فرازبان شناس، بازخورد غیرمستق یم
 • صفحات 71-85
  این مطالعه با هدف بررسی تعدادی از اهداف انجام شد: بررسی کرد که آیا خودکارآمدی ، استقلال یادگیرنده ، و تفکر انتقادی نقش مهمی در پیشبی نیذهنی ت زبان زبان آموزان EFL دارند یا خیر. همچنین روابط مستقیم و غیرمستقیم بین تمامی متغیرهای فوق را مورد بررسی قرار داد. برای دستیابیبه این اهداف، از طرح پیمایش همبستگی استفاده شد. پرسشنامه های نظرسنجی)پرسشنامه راهبردهای انگ یزشی برای یادگیری (MSLQ) ،پرسشنامه خودمختاری یادگیرنده ، آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنی ا (CCTST) و پرسشنامه ذهنی ت های زبانی (LMI) بر روی بیش از700 زبان آموز زبان انگلیسی متوسطه مرد و زن که از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند، اجرا شد. موسسات زبان در اصفهان، ایران وداده های مورد نیاز جمع آوری و با روش تحلیل مسیر در محیط SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این یافته پیامدهای مفیدیبرای معلمان زبان دارد. ذهنیتهای رشد باید برای اجرای صح یح مداخلات ذهنی توسط آنها گرفته شود و مدلسازی شود تا فراگیران بتوانندظرفیتهای انعطافپذ یر خود را به عنوان بازتابی از تلاشهای خود درک کنند. یادگیرنده ای که به موفقی ت آنها در زندگی کمک می کند.یادگیرندگانی که برای افزای ش خودکارآمدی تحت مداخله ذهن یت رشد قرار میگیرند ، از موفقیت تحص یلی بی شتر و تعهد به یادگیری بهره خواهند برد .کلمات کلید ی: تفکر انتقادی. ذهنی ت زبانی ؛ خودمختاری یادگیرنده ؛ خودکارآمد ی
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی. ذهنیت زبانی، خودمختاری یادگیرنده، خودکارآمد ی
 • صفحات 87-95
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش و آموزش خودتنظیمی بر حفظ کوتاه مدت و بلندمدت واژگان انگلیسی زبان آموزان در کالس های آنالین انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل60زبان آموز مرد متوسط زبان انگلیسی بودند که از بین68زبان آموز انگلیسی در یک موسسه زبان خصوصی در کرمان، ایران بر اساس نمراتPETخود انتخاب شدند. نمونه اصلی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. سن شرکت کنندگان از17تا30سال بود. ابزارهای زیر در این مطالعه استفاده شد: آزمون مقدماتی انگلیسی (PET)و دو آزمون واژگان محقق ساخته. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آمار توصیفی و آنالیز واریانس استفاده شد. باتوجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، آموزش خودتنظیمی تاثیر معناداری بر حفظ کوتاه مدت و بلندمدت واژگان انگلیسی زبان آموزان در کالس های آنالین داشت. این یافته ها برای معلمان زبان انگلیسی، زبان آموزان زبان انگلیسی و برنامهریزان برنامه درسی می تواند مثمرثمرثمر باشد.
  کلیدواژگان: خود تنظیمی، یادگیری خودتنظیمی، آموزش و آموزش خودتنظیمی، حفظ واژگان
 • صفحات 97-113
  چکیدهآموزش مبتنی بر ژانر از اواسط دهه 1980 توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ژانر در رابطه با استفاده از زبان در موقعیت های ارتباطی مرسوم تعریف می شود (سوالز، 1990). در این پژوهش تلاش شد تا تاثیر آموزش ژانر محور بر توانایی بحث نویسی پژوهشگران پزشکی ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی فرضیه های تدوین شده، گروهی متشکل از 35 شرکت کننده به طور تصادفی از بین محققان علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی زنجان و تهران انتخاب شدند. محققین زن و مرد هر دو در این مطالعه شرکت کردند. طرح پیش آزمون پس آزمون درون گروهی اجرا شد. مراحل آموزشی به مدت چهار جلسه قبل از اجرای پس آزمون انجام شد. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که آموزش مبتنی بر ژانر بر توانایی بحث نویسی پژوهشگران ایرانی علوم پزشکی تاثیر معناداری دارد. در نهایت، در یک مصاحبه گروهی متمرکز، شرکت کنندگان ادعا کردند که تخصص آنها در نوشتن به دلیل جلسات درمانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. پیامدهای این مطالعه ممکن است شامل استفاده از آموزش ژانر محور در برنامه درسی ESP ایران باشد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: آموزش مبتنی بر ژانر، پژوهشگران پزشکی، توانایی بحث نویسی
 • صفحات 115-127
  پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتبارسنجی مدلی از عدالت کلاسی معلم زبان انگلیسی زبان ایرانی با استفاده از طرح روش های ترکیبی اکتشافی متوالی (QUAL + quan) انجام شد. شرکت کنندگان شامل دو گروه بودند. گروه اول 250 نفر از مدرسین زبان انگلیسی زبان ایرانی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از طریق گروه های مجازی در شبکه های اجتماعی انتخاب شدند. گروه دوم شرکت کنندگان شامل 150 زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی در سطح متوسط   از موسسات زبان خصوصی مختلف در ایران بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس از گروه های مجازی مختلف در واتس اپ یا تلگرام انتخاب شدند. ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر استفاده شد: مقیاس اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بسته. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS 24 انجام شد. در نهایت پایایی مدل توسعه یافته انصاف معلم زبان انگلیسی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. بر اساس نتایج، مدل انصاف کلاس درس معلم زبان انگلیسی زبان ایرانی در چهار مولفه اصلی شامل انصاف در تدریس، عدالت ارزشیابی، انصاف مدیریت کلاس و انصاف در ارتباطات کلاسی تدوین شد. در نهایت، مدل پیشنهادی انصاف در کلاس معلم زبان انگلیسی معتبر و قابل اعتماد تشخیص داده شد. این یافته ها پیامدهایی برای سیاست گذاران، مربیان معلمان، مدیران آموزش معلمان و توسعه دهندگان برنامه درسی دارد.
  کلیدواژگان: انصاف درکلاس درس، انصاف کلاس درس توزیعی، انصاف کلاس درس تعاملی، انصاف کلاس رویه ای
 • صفحات 129-138
  این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش بدنی-جنبشی دانشجویان دختر و پسر ایرانی در مقطع کارشناسی زبان انگلیسی و دانش دستوری زبان آنها پرداخت. جهت انجام این پژوهش، تعداد 139دانشجو شامل 46 دختر و93 پسر دانشجوی زبان انگیسی بین سنین 22تا 32 به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه هوش چندگانه (MIQ) و آزمون تافل دستور زبان جهت ارزیابی هوش بدنی- جنبشی دانشجویان و تعیین سطح دانش دستوری زبان استفاده شد. این رابطه با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل همبستگی به دست آمد. سپس، با استفاده از آزمون t نمونه مستقل تفاوت بین دختران و پسران مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها نشان داد که رابطه بین هوش بدنی- جنبشی و دانش دستور زبان دانشجویان از نظر آماری معنادار است. این یافته ها همچنین نشان داد که که دختران و پسران دانشجو از نظر هوش بدنی- جنبشی و دانش دستور زبان انگلیسی با همدیگر تفاوت معناداری نداشتند. یافته ها پیشنهاد می کند که دبیران حرفه ای زبان انگلیسی از کتاب های درسی و تکالیف کلاسی یکسانی برای همه دانشجویان زبان انگلیسی در فرایند یادگیری و آموزش جهت یادگیری دستور زبان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: هوش بدنی-جنبشی، دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی، زبان انگلیسی، دانش دستوری
 • صفحات 139-154
  این مطالعه به بررسی استفاده زبان آموزان ایرانی انگلیسی انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (EFL) از راهبردهای یادگیری واژگان (VLS) و ارتباط متقابل آن با وسعت دانش واژگان (VK)، عمق دانش واژگان و سبک های یادگیری به ویژه در رابطه با جنسیت پرداخته است. و سن مدل های معادلات ساختاری (SEM) ایجاد شد. فراوانی استفاده از راهبرد واژگان دویست دانش آموز، نمرات آزمون اندازه واژگان (نشان دهنده وسعت VK)، آزمون همکاران کلمه (نشان دهنده عمق VK) و نتایج پرسشنامه سبک های یادگیری به عنوان داده استفاده شد. اولویت راهبردهای مورد استفاده به ترتیب از پرکاربردترین تا کم استفاده ترین است: حافظه، شناختی، تعیین، اجتماعی و فراشناختی. همچنین پرسشنامه سبک یادگیری شرکت کنندگان را در چهار گروه کنشگران، بازتابگران، نظریه پردازان و عمل گرایان دسته بندی کرد. بین تعیین VLS و عمق VK رابطه معنی داری وجود داشت. سبک های یادگیری نظریه پرداز، بازتاب دهنده و کنشگر زمینه را برای افزایش و بهبود وسعت VK فراهم کرد. همچنین بین سبک های یادگیری نظریه پرداز، بازتاب دهنده و فعال با عمق VK رابطه معنادار و افزایشی (مستقیم) وجود داشت. در سه گروه سبک های یادگیری نظریه پرداز، بازتاب دهنده و فعال، VLS اجتماعی مبنایی برای افزایش و بهبود وسعت VK فراهم کرد. همچنین در سه گروه سبک های یادگیری عمل گرا، نظریه پرداز و بازتاب دهنده، بین VLS حافظه و وسعت VK رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. در گروه مردان، بین تعیین VLS و وسعت VK اثر معنی دار و مستقیم وجود داشت. همچنین در گروه دختران بین VLS اجتماعی و عمق VK رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت. با توجه به سن شرکت کنندگان، در گروه سنی 20 تا 24 سال، بین VLS فراشناختی و وسعت VK رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت. اما در گروه سنی 30-25 سال، بین VLS شناختی و وسعت VK رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت. با توجه به تاثیرات میانجی مهم جنسیت و سن، پیشنهاد می شود که یادگیری واژگان از نظر استراتژیک و سبک در فرآیند انباشته یادگیری انگلیسی ادغام شود.
  کلیدواژگان: وسعت و عمق دانش واژگان، سبک های یادگیری، مدل سازی معادلات ساختاری، راهبردهای یادگیری واژگان
 • صفحات 155-165
  از خود بیگانگی پدیده ای قابل توجه است که موضوع بسیاری از مطالعات روانشناختی، جامعه شناختی، ادبی، فلسفی و حتی فیزیولوژیکی را تشکیل می دهد. از خود بیگانگی یکی از انتقادی ترین توجیهاتی است که دردها و رنج های درونی و بیرونی را در زندگی به همراه دارد. بیگانگی که در نتیجه جنگ، آزار و اذیت، قحطی و ویرانی پدید می آید، متاسفانه به رنج، انزوا و گاهی بلایای بحرانی ختم می شود. در ادبیات، قهرمان داستان از خود بیگانه معمولا در بسیاری از داستان های باستانی و معاصر چهره ای مکرر است. موضوع اصلی از خود بیگانگی به پیامد مخرب بدست آوردن یا احساس جدایی از مردمی اشاره دارد که فرد با آنها زندگی می کند. به بی فایده شدن یا احساس بی فایده شدن در زمینه روابط و تعاملات اجتماعی اشاره دارد. این نتیجه از خود بیگانگی است، به طوری که فرد فکر می کند که دیگر کسی به او و یا خدمات او نیاز ندارد. مقاله حاضر با هدف مرور مضمون بیگانگی و تمرکز بر مفاهیم بیگانگی ملوین سیمن به طور خاص، به بررسی تجلی واژه بیگانگی در «کودک در زمان» و «آرامش غریبه ها» می پردازد. که هر دو رمان معروفی هستند که توسط ایان راسل مک ایوان، یکی از بزرگترین رمان نویسان و فیلمنامه نویسان بریتانیایی قرن بیستم نوشته شده است. این مقاله سعی دارد با تشریح پیامدهای ناگوار بیگانگی، انسان را نسبت به پیامدهای فاجعه بار و مخرب بیگانگی در زندگی جوامع موجود هشدار دهد.
  کلیدواژگان: انزوا، رنج، پیچیده
|
 • Parvin Rezaie, Haniyeh Davatgari Asl *, Nader Asadi Pages 11-28

  In today's society, it is important for teachers, particularly foreign language teachers, to understand that reflectivity is considered as a main factor in growing teaching profession. This study sought to examine the different dimensions of reflective teaching among Iranian EFL teachers considering the variables of gender, academic degree , teaching experience ,and interactional effect between them .In doing so, initially using an explanatory sequential mixed method survey design a five–point Lickert scale ,29-items Reflective Teaching Questionnaire including (practical, meta-cognitive, critical, cognitive and affective ) was distributed to 142 EFL teachers (male and female) with 4 to 30+ years of professional experience with BA, MA, and PhD. academic degrees. Considering teaching experience, the participants were categorized into three groups.MANOVA results indicated the significant effect of teachers’ experience on their reflective teaching with the least effect reported on the affective dimension. Secondly, sixteen EFL teachers were invited to participate in an interview. The results of the present study will be useful for EFL teachers to have effective teaching, and to involve themselves more in exploring their students’ learning styles and critical aspects of the teaching context. Obviously, reflective teaching would help teachers to foster their independence. The analysis revealed that shortage of time, prescribed syllabi, predetermined textbooks, and ineffective teacher training programs were the main obstacles to reflectivity as experienced by the teachers. The outcomes have pedagogical implications for Iranian EFL teachers and theoreticians in the area of language teaching.

  Keywords: Iranian EFL Teachers, levels of reflection, reflective teaching, and Teaching experience
 • Fariba Feyzbar, Leila Akbarpour *, Firooz Sadighi Pages 29-40
  This study aimed at investigating the psychometric features of the already-developed Language Teaching Aptitude Scale for Iranian EFL teachers. A correlational survey design was used benefiting from Structural Equation Modeling (SEM). The study participants consisted of 300 (126 males and 174 females) Iranian EFL teachers who were conveniently selected from different Azad and State universities and various institutes and high schools of Iran. The instrument used for data collection was the already-developed Language Teaching Aptitude Scale for Iranian EFL teachers. This scale consisted of 90 Likert-type items that measured ten subscales (i.e., Good inter-personal behavior, Making students motivated, Time management ability, Recognition of students’ needs, Positive thinking skills, Critical thinking ability, Verbal intelligence, Mastery over different teaching methods, Evaluation skills, and English language proficiency). SPSS and AMOS 26 were employed to analyze the data, using exploratory and confirmatory factor analysis and Cronbach’s Alpha test. The results of exploratory and confirmatory factor analysis, along with alpha coefficients, provided evidence in support of the validity and reliability of the developed scale. Therefore, it can be concluded that the already-developed Language Teaching Aptitude Scale for Iranian EFL teachers can be used in recruiting individuals for the teaching profession so that teachers’ professional development and students’ English achievement are guaranteed.
  Keywords: aptitude, Language Teaching, teaching success, Teaching effectiveness
 • Zahra Abdollahi, Marjan Moiinvaziri * Pages 41-54
  The COVID-19 pandemic has created the most significant disruption of education systems in human history worldwide. In the present condition, E-learning platforms have gained more importance and become a permanent part of teachers’ and students’ lives. Consequently, studying E-learning platforms from a systemic approach gained the most prominence. One of the available and most used online platforms in Iran is “Adobe Connect”. Therefore, this study has investigated the challenges and benefits of using “Adobe Connect” in the Iranian E-learning system from the point of view of EFL students and teachers. This is a case study in which an in-depth understanding of language learning through the mentioned online platform was sought. The participants consisted of 10 EFL teachers and 158 students studying English at Islamic Azad University and Ilia Language Institute in Sirjan, who were selected based on purposive sampling. The data were collected using a researcher-made five-Likert scale questionnaire, including 27 items and semi-structured interviews. The results indicated a moderately positive attitude of language learners’ toward “Adobe Connect”. In addition, the EFL teachers presented a series of advantages and disadvantages of this platform. The obtained outcomes could serve the online platform creators and developers, teachers and learners as users of this platform and as a model for countries with similar technology infrastructure and cultural features wishing to improve their e-learning systems.
  Keywords: Adobe Connect, E-Learning, E-learning Platform, Online Teaching
 • Elham Dehdari, Nasser Ghafoori *, Saeideh Ahanghari Pages 55-70
  This study tried to inspect and compare any possible effects of immediate and delayed metalinguistic and indirect feedback on the level of WTC of Iranian EFL learners in task performance. This research was a quasi-experimental work with 120 Participants (63 males and 57 females) who were divided into four groups: 30 students as the direct-immediate feedback group, 30 students as the direct-delayed feedback, 30 students as the indirect-immediate feedback, and 30 students as the indirect-delayed feedback. Different instruments were utilized to collect the required data, including the Oxford Placement Test (OPT), the WTC scale (McCroskey, 1992), and a set of two-way exchange tasks. After homogenizing the participants, based on the OPT test, the participants took the WTC scale as a pretest. As the treatment, the indirect immediate feedback group participants reformulated the errors into the correct form as soon as they committed errors. In the indirect delayed feedback group, the teacher noted the errors and the student’s name to provide feedback for that specific student. In the direct metalinguistic immediate feedback group, the participants were provided with both explanations and examples of the correct form of errors they committed. In the metalinguistic delayed group, the teacher wrote notes on the error types and the students’ names to provide explanations andcorrect examples for specific students. The WTC scale was readministered in the post-test and the scores were recorded. Two-way ANOVA was used to analyze the pre-and post-test data. The result of the data analysis showed there was an interaction between the timing and the type of feedback regarding their effect on Iranian intermediate EFL learners’ WTC.
  Keywords: Feedback timing, WTC, Meta-linguist feedback, Indirect feedback
 • Samira Soltani, Fariba Rahimi Esfahani *, Sajad Shafiee Pages 71-85
  This study aimed at exploring a host of
  objectives
  it examined whether self-efficacy, learner autonomy, and critical thinking play a significant part in predicting EFL learners'' language mindset. Moreover, it inspected the direct and indirect relationships among all the above-mentioned variables. To achieve these purposes, a correlational survey design was used; survey questionnaires (Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), Learner Autonomy Questionnaire, California Critical Thinking Skills Test (CCTST), and Language Mindsets Inventory (LMI) were administered to more than 700 male and female intermediate EFL learners selected through convenient sampling from several language institutes in Isfahan, Iran, and the required data were collected and statistically analyzed by path analysis in the SmartPLS environment. The obtained results showed that all the variables are partially related to language mindset. However, the significant relationship with mindset was that of self-efficacy. This finding has useful implications for language teachers. Growth mindsets must be captured and modeled by them for the proper implementation of mindset interventions so that learners can understand their flexible capacities as a reflection of their efforts. They can also develop attitudes and behaviors in the learner that will help them succeed in life. Learners who undergo a growth mindset intervention to increase self-efficacy will benefit from greater academic success and commitment to learning.
  Keywords: critical thinking, Language Mindset, Learner''s Autonomy, Self-efficacy
 • Mohammad Javad Bahrami, Neda Fatehi Rad *, Masoud Tajadini, Peyman Seifaddiny Pages 87-95
  This study aimed to investigate the impact of self-regulation training and instruction on EFL learners’ short-term andlong-term retention of English vocabulary in online classes. The design of the present study was a quasi-experimental pre-test post-test control group design. The participants of this study included 60 Iranian maleintermediate EFL learners chosen from among 68 learners studying English at a private language institute inKerman, Iran based on their PET scores. The original sample was selected through convenience sampling. Theparticipants’ ages ranged from 17 to 30. The following instruments were used in this study: a Preliminary EnglishTest (PET) and two researcher-made vocabulary tests. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test,Descriptive statistics and Repeated Measures ANOVA were used and according to the results of data analysis, self-regulation training and instruction had a significant effect on EFL learners’ short-term and long-term retention ofEnglish vocabularies in online classes. The findings have some implications for EFL teachers, EFL learners, andcurriculum planners.
  Keywords: Self-regulation, self-regulated learning, Self-regulation training, instruction, Vocabulary Retention
 • Sadegh Ghaffari, Zhila Mohammadnia * Pages 97-113
  Genre-based pedagogy has gained a lot of attention since the mid-1980s. Genre is defined in relation to the use of language in conventionalized communicative situations. In this research, there was an attempt to scrutinize the effects of genre-based pedagogy on Iranian medical researchers’ discussion writing ability. To examine the formulated hypotheses, A group of 35 subjects were randomly selected from medical researchers in Zanjan and Tehran Universities of Medical Sciences. Both male and female researchers were invited to this study. A within-group pre-test and post-test design was implemented. The instructional procedures went on for four sessions before the posttest was administered. The results of the paired t-test revealed that genre-based pedagogy had a significant effect on the discussion writing ability of Iranian researchers of medical sciences. Ultimately, in a Focus-group interview, the participants contended their expertise in writing significantly increased due to the treatment sessions. Implications of this study may include genre-based pedagogy in the Iranian ESP curriculum.
  Keywords: genre-based pedagogy, medical researchers, discussion writing ability
 • Meghdad Sadeghi, Valeh Jalali *, Neda Fatehi Rad Pages 115-127
  The present study aimed to develop and validate a model of Iranian EFL teacher classroom fairness using a sequential exploratory mixed methods design (QUAL + quan). The participants consisted of two groups. The first group consisted of 250 Iranian EFL teachers who were selected through available sampling through virtual groups in social networks. The second group of participants included 150 Iranian EFL learners at the intermediate level from different private language institutes in Iran were selected through available sampling from different virtual groups in WhatsApp or Telegram. The following instruments used for data collection in the present study: A Demographic information scale and a closed-ended questionnaire. Data analysis was conducted through thematic analysis by MAXQDA software and Structural Equation Modeling (SEM), using exploratory and confirmatory factor analysis through SPSS and AMOS 24 software. Finally, the reliability of the developed model of Iranian EFL teacher classroom fairness was estimated using Cronbach's alpha coefficient. According to the results, a model of Iranian EFL teacher classroom fairness developed in four main components, including teaching fairness, evaluation fairness, classroom management fairness, and classroom communication fairness. Finally, the proposed model of Iranian EFL teacher classroom fairness found to be valid and reliable. The findings have some implications for policymakers, teacher educators, teacher education administrators, and curriculum developers
  Keywords: Classroom fairness, Distributive classroom fairness, Interactive classroom fairness, perceptions, Procedural classroom fairness
 • Nasrin Garavand, Akbar Azizifar *, Habib Gowhary, Shahram Welidi Pages 129-138
  This study investigated the bodily-kinesthetic intelligence of Iranian undergraduate students in the English language and its relationship with their grammar knowledge. For this purpose, 139 male (N=46) and female (N=93) English language students aged 22 -32 years old were randomly selected as the participants. Multiple Intelligence Questionnaire (MIQ) and a grammar TOEFL test were used to evaluate the bodily-kinesthetic intelligence of the students and measure their grammar knowledge. Bodily-kinesthetic intelligence of students and its relationship with grammar knowledge was gauged using descriptive statistics and correlation analysis. The means of males and females in grammar knowledge and bodily-kinesthetic intelligence were assessed through a one-way sample t-test. The findings revealed a statistically significant relationship between the bodily-kinesthetic intelligence of the participants and their grammar knowledge. The findings also showed no remarkable differences between males and females regarding bodily-kinesthetic intelligence and grammar knowledge. The implication of the findings is that English language teachers should utilize the same effective grammar textbooks and tasks for both male and female students.
  Keywords: Bodily-Kinesthetic Intelligence, English Language, grammar knowledge, Iranian Undergraduate Students
 • Behzad Hayatbakhsh Abbasi, Mehry Haddad Narafshan *, Peyman Seifaddiny Pages 139-154
  This study investigated Iranian English-as-a-foreign-language (EFL) learners’ use of vocabulary learning strategies (VLSs) and its interrelationship with breadth of vocabulary knowledge (VK), depth of vocabulary knowledge and learning styles especially in relation to gender and age. There was a significant relationship between determination VLS and depth of VK. Learning styles of theorist, reflector and activist provided the basis for increasing and improving breadth of VK. Also, there was a significant and incremental (direct) relationship between theorist, reflector & activist learning styles with depth of VK. In three groups of theorist, reflector, and activist learning styles, social VLS provided the basis for increasing and improving breadth of VK. Also, in three groups of pragmatist, theorist & reflector learning styles, there is a significant and direct relationship between memory VLS and breadth of VK. In males group, there was a significant and direct effect between determination VLS and breadth of VK. Furthermore, in females group, there was a significant and direct relationship between social VLS and depth of VK. Considering the age of participants, in the age group of 20-24 years, there was a significant and direct relationship between metacognitive VLS and breadth of VK. However, in the age group of 25-30 years, there was a significant and direct relationship between cognitive VLS and breadth of VK. Given the important mediating effects of gender and age, it is proposed that vocabulary learning be strategically and stylistically integrated into the accumulative process of English learning.
  Keywords: breadth, depth of vocabulary, learning styles, vocabulary learning strategies
 • Saeid Unesi, Fatemeh Azizmohammadi *, Mojgan Yarahmadi Pages 155-165
  Alienation is a significant phenomenon that forms the subject of many psychological, sociological, literary, philosophical, and even physiological studies. Alienation is among the most critical justifications bringing about the internal and external pains and sufferings in life. Emerging as a result of war, persecution, famine, and ruin, alienation terminates unfortunately in suffering, isolation, and sometimes critical disasters. In literature, the alienated protagonist is usually a frequent figure in much of the ancient and contemporary fiction. The main issue of alienation refers to a destructive consequence of getting, or feeling of getting separated from people that one is living with them. It refers to become useless, or to feel becoming useless in the field of social relations and interactions. It is the outcome of becoming alienated, so that one thinks that no longer anyone needs him / her, and / or his / her services. Aiming to review the theme of alienation, and focusing on Melvin Seaman’s concepts of alienation in general, the present paper, in particular, will review the manifestation of the term alienation in “The Child in Time,” and “The Comfort of Strangers,” that are both the well-known novels written by Ian Russell McEwan, one of the greatest British novelists and screenwriters of the twentieth century. By describing the disastrous aftermath of the alienation, this article tries to alarm the man regarding the catastrophic and destructive consequences of the alienation in the life of the existing societies.
  Keywords: isolation, suffering, Complicated