فهرست مطالب

نشریه مطالعات اسلامی - ایرانی خانواده
سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افتخار عامری، اعظم وزیری نسب صفحات 1-16
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تیوری انتخاب گلاسر بر دلزدگی زناشویی و بی ثباتی خانواده در زوجین دارای همسر نظامی شهر کرمان بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر کرمان در سه ماه نخست سال 1402 بودند. 30 نفر از آن ها به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. مداخله آموزش تیوری انتخاب گلاسر در 8 جلسه به صورت هفتگی و به مدت 90 دقیقه انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های دلزدگی زناشویی و بی ثباتی خانواده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کوواریانس تک متغیره با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش تیوری انتخاب گلاسر بر دلزدگی زناشویی و ثبات خانواده در زوجین دارای همسر نظامی تاثیر معناداری داشت (001/0P<). مجذور اتا نشان داد آموزش تیوری انتخاب گلاسر 49 درصد از تغییرات دلزدگی زناشویی و 58 درصد بی ثباتی خانواده در زوجین دارای همسر نظامی را تبیین می کند.

  نتیجه-گیری:

   با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از آموزش تیوری انتخاب گلاسر در کاهش دلزدگی زناشویی و بی ثباتی خانواده در زوجین دارای همسر نظامی، پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: تئوری انتخاب، گلاسر، دلزدگی زناشویی، زوجین
 • مجتبی فخاری، علی رشیدپور*، سیامک کورنگ بهشتی صفحات 17-32

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اثربخش اقتصادی خانواده با رویکرد فرهنگی انجام گرفت. این پژوهش بصورت کیفی از نوع داده بنیاد انجام گردیده است. جامعه آماری کلیه اساتید، خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد خانواده در شهر اصفهان بود. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و حجم نمونه با 13 خبره به اشباع رسید، در ضمن از چهار آزمون اصلیتاثیرپذیری، باور پذیری، انتقال پذیری، اعتماد پذیری برای بررسی کیفیت داده های پژوهش بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که عوامل علی شامل: (1. تورم و بی عدالتی اقتصادی در جامعه ناشی از تحولات سیاسی، 2. نیاز خانواده ها براساس الگوهای مصرفی)؛ عوامل مداخله گر شامل: (1. رسانه و شبکه های اجتماعی، 2. تکنولوژی، 3. تغییر در الگوهای مصرف جهانی از نظر فرهنگی و 4. تحریم ها و شرایط اقتصادی کنونی)؛ عوامل زمینه ساز شامل:(1.ارزش های معنوی ریشه در فرهنگ، 2. فرهنگ و ارزش های محوری جامعه و 3. عوامل محیطی و فرهنگی)، عوامل استراتژی شامل: (1.آموزش و فرهنگ سازی، 2. عوامل ساختاری / زیرساخت های فرهنگی جامعه، 3. حمایت و پشتیبانی از نیازهای فرهنگی خانواده ها، 4.ترسیم افق و چشم انداز واحد اقتصادی در جامعه) و پیامدها شامل(1. اثرات رفتاری و فرهنگی، 2.اعتماد، پشتیبانی و حمایت دولت، 3.اشتغال زایی و کارآفرینی و 4.آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی مولد) می باشند.

  کلیدواژگان: خانواده، رویکرد فرهنگی، اقتصاد خانواده، اقتصاد
 • فریبا شیخ سوینی، مریم غلامزاده جفره*، رزگار محمدی صفحات 33-51
  مقدمه

  نوجوانی از آسیب پذیرترین دوره های رشدی میباشد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تبیین ساختارکلی پدیده خشونت خانگی در دوران پاندمی به فهم، درک و تجربه زیسته نوجوانان در این دوران پرداخته است.

  روش

  این پژوهش به روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش را نوجوانان قربانی خشونت خانگی مراجع کننده به مرکز مشاوره واقع در شهر اهواز از سال 1399 تا 1400 تشکیل داده اند. داده ها با مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته انجام و با روش کلایزی تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها منجر به تشکیل 4 مضمون اصلی و12 مضمون فرعی شدند. مضامین اصلی عبارت است از "عوامل تشدید کننده خشونت خانگی"، "اشکال تجربه شده خشونت"، "آسیب پذیری نوجوانان"و "واکنش نوجوانان در برابر خشونت ".

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که محدودیت های ناشی از حبس کرونا، غیر حضوری شدن آموزش، تضعیف بنیه مالی از عوامل تشدید کننده ی خشونت خانگی در این دوران بود. اشکال خشونت تجربه شده توسط نوجوانان به صورت کلامی و فیزیکی بود. دادو بیداد کردن، سرزنش شدن، متلک شنیدن، تحقیر شدن و تهدید شدن جزو پرتکرار ترین خشونت های کلامی تجربه شده توسط آنها بود. همه ی نوجوانان در این پژوهش خشونت کلامی و تقریبا 40 درصد آنها خشونت فیزیکی را تجربه کردند. خشونت در همه اشکال آن، منجر به آسیب پذیری جسمی و روحی و آ سیب پذیری روابط والد فرزندی نوجوانان شده است. مضمون چهارم واکنش متفاوت نوجوانان در برابر خشونت را نشان میدهد. در آخر کمکهای حمایتی دولت، آموزش خانواده ها و تربیت درمانگران حرفه ای میتواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: خشونت فیزیکی، نوجوانان، مطالعه کیفی، کووید-19، خشونت کلامی
 • بهنوش حاجی حیدری، ایلناز سجادیان* صفحات 52-75
  مقدمه

  هدف این پژوهش بررسی نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و سلامت معنوی در پیش بینی افکار خودکشی زنان قربانی خشونت در دوره کرونا بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان قربانی خشونت بودند که به کلینیک های روانشناختی شهر اصفهان در سال 1401-1400 مراجعه کرده بودند و از میان آن ها 180 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تاب آوری(کونور و دیویدسون،2003)، تنظیم هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون،2001)، سلامت معنوی (پالوتزین و الیسون،1982) و پیش بینی افکار خودکشی (آرون بک،1961)پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه و از طریق بسته نرم افزار آماری SPSS-23 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که، افکار خودکشی توسط تاب آوری، سلامت معنوی و تنظیم هیجان قابل پیش بینی بود(05/0>p). تاب آوری بیشترین توان پیش بینی افکار خودکشی زنان قربانی خشونت را دارد و نزدیک به 32 درصد از افکار خودکشی زنان قربانی خشونت را پیش بینی می نماید و متغیرهای تاب آوری و سلامت معنوی به طور همزمان 5/39 درصد از متغیر افکار خودکشی زنان قربانی خشونت را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این پژوهش برای کاهش افکارخودکشی درافراد قربانی خشونت خانگی در بسته های آموزشی توجه به تاب آوری و سلامت معنوی حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: افکار خودکشی، سلامت معنوی، خشونت، تاب آوری، تنظیم هیجان
 • پروانه زنگنه، محسن رسولی*، مریم اکبری صفحات 76-88
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان فرا تشخیص یکپارچه بر صمیمیت زناشویی، سرزندگی ذهنی و ابرازگری هیجانی در زنان دارای فرسودگی زناشویی بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای فرسودگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان شناختی خانواده رازی، امیدفردا، حیات شهرکرج در 6 ماهه دوم سال 1402 بودند. جهت انتخاب حجم نمونه 24 نفر از زنان دارای فرسودگی زناشویی بالا بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس ملاک های ورود و ملاک های خروج انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا بر روی 150 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی، پرسشنامه فرسودگی زناشویی اجرا و بعد به صورت هدفمند تعداد 24 نفر از زنانی که در این پرسشنامه بیشترین نمره را اخذ نموده اند انتخاب شد و در دو گروه به صورت گروه آزمایش فراتشخیصی یکپارچه (12 نفر) و گروه گواه (12 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. گروه های آزمایش ده جلسه 45 دقیقه ای درمان فراتشخیص یکپارچه را به صورت هفته ای یک بار دریافت کردند و برای گروه گواه مداخله ای ارایه نشد.

  یافته ها

  داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد درمان فرا تشخیص یکپارچه بر صمیمیت زناشویی، سرزندگی ذهنی و ابرازگری هیجانی در زنان دارای فرسودگی زناشویی تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد توجه مراکز مشاوره خانواده، روانشناسان و زوجین قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرزندگی ذهنی، فرسودگی، صمیمیت زناشویی، درمان فراتشخیص یکپارچه، ابرازگری هیجانی
 • قاسم پورایمان، سلمان ولی زاده*، مظفر باشکوه صفحات 89-103
  مقدمه

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قوانین ایران و کانادا است.

  روش

  پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. از مهمترین مواد غیرمالی بررسی شده در این پژوهش، حق ریاست و جایگاه مرد در خانواده است. این مهم باعث شده سایر موارد مطروحه همچون؛ حق حضانت، اشتغال، همزیستی و حسن معاشرت ذیل این عنوان بررسی شود.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاصل از تطبیق حقوق غیرمالی زوجین در نظام حقوق خانواده ایران و کانادا نشان می دهد که در ایران، حقوق زنان و وظایف زوجین بیشتر تحت تاثیر اصول شرعی و فقهی قرار دارد، در حالی که در کانادا، حقوق زنان و وظایف زوجین بر اساس قوانین مدنی و حقوق بشر تعیین می شود. همچنین در کانادا تمرکز بر روی حقوق فردی و منافع بهترین فرزند است در حالی که در ایران تمرکز بر روی اصول شرعی و وظایف والدینی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این مقاله و با بررسی قوانین داخلی ملاحضه شد که تبعیت زن از شوهر و دخالت شوهر در آزادی های فردی و اجتماعی او اعم از حضانت تا اشغال و حضور در جامعه، نشان دهنده این است که گرچه قانون گذار سعی کرده به فراخور تحولات جامعه تغییراتی را اعمال کند اما فاصله زیادی با استاندارد های موجود در نظام حقوق خانواده کانادا و میثاقین و کنوانسیون های بین المللی دارد.

  کلیدواژگان: ایران، کانادا، تکالیف زوجین، حقوق غیرمالی زوجین
|
 • Eftekhar Ameri*, Aezam Vaziri-Nasab Pages 1-16
  Introduction

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of Glaser's Choice Theory training on marital burnout and family instability in couples with a military wife in Kerman.

  Method

  The research method was semi-experimental with experimental and control groups. The statistical population of this research included all the couples who referred to family counseling centers in Kerman city in the first three months of 2012. 30 of them were selected as available and randomly replaced in two experimental (15 people) and control (15 people) groups. Glaser's choice theory training intervention was conducted in 8 weekly sessions for 90 minutes. In order to collect data, questionnaires of marital dissatisfaction and family instability were used. In order to analyze the data, descriptive statistics tests (mean and standard deviation) and univariate covariance analysis were used with SPSS version 24 software.

  Results

  The results showed that Glaser's choice theory training had a significant effect on marital dissatisfaction and family stability in couples with military spouses (P<0.001). Eta square showed that Glaser's choice theory training explains 49% of changes in marital dissatisfaction and 58% of family instability in couples with military spouses.

  Conclusion

  According to the results of this research, it is suggested to use Glaser's choice theory training in reducing marital dissatisfaction and family instability in couples with military spouses.Extended Abstract

  Introduction

  Many variables play a role in the emergence of marital conflicts and tensions and the desire for divorce. Job and job stress are considered as one of the most important factors affecting the health and functioning of the family. One of the jobs with high stress and special complexity are military jobs, which are combined with stress, being away from family and living in difficult conditions, and this stress creates significant consequences in the family environment. The existence of job requirements of military personnel (mission, training, guarding, etc.) is sometimes associated with the intolerance and dissatisfaction of their families, such as stress, conflicts, marital incompatibility. For this reason, some couples can't tolerate such conditions and finally they are satisfied with leaving their jobs or their family conditions lead to marital boredom, divorce and separation. Burnout is defined as a state of physical, emotional and mental fatigue that occurs in the conditions of long-term conflict with emotional demands. Another variable influencing the relationship between couples is family stability. The stability of married life is a situation in which couples enjoy relative peace and tranquility and bring love through mutual understanding and care and support each other without any intention to break their marriage and against any A relationship that does not have the mentioned characteristics leads to instability and unsustainability of married life. One of the effective treatments to reduce the psychological problems of couples is Glasser's choice theory training. Choice theory is about choosing better; But before that, each person should understand the reason for their bad choices. Choice theory states that it is we who choose all our actions, including our feelings of misery. Group reality therapy training is based on choice theory and its main goal is to motivate clients to take practical actions to change the current unwanted conditions. With the increase of marital conflicts in Iran and the high prevalence of psychological injuries as well as the importance of couples' communication with each other, it seems necessary to identify effective and efficient interventions in order to be more productive in the relationships between military spouses. Glaser's choice theory training has a significant effect on increasing compatibility and improving marital social-communicative skills. Considering what has been said and also the lack of research that has investigated all the variables of the current research in one study, therefore the current research aims to determine the effectiveness of Glaser's choice theory training on marital dissatisfaction and family instability in married couples. Kerman city military was carried out.

  Method

  The research method was semi-experimental with experimental and control groups. The statistical population of this research included all the couples who referred to family counseling centers in Kerman city in the first three months of 2012. 30 of them were selected as available and randomly replaced in two experimental (15 people) and control (15 people) groups. Glaser's choice theory training intervention was conducted in 8 weekly sessions for 90 minutes. In order to collect data, questionnaires of marital dissatisfaction and family instability were used. In order to analyze the data, descriptive statistics tests (mean and standard deviation) and univariate covariance analysis were used with SPSS version 24 software.

  Results

  The results showed that Glaser's choice theory training had a significant effect on marital dissatisfaction and family stability in couples with military spouses (P<0.001). Eta square showed that Glaser's choice theory training explains 49% of changes in marital dissatisfaction and 58% of family instability in couples with military spouses.

  Conclusion

  According to the results of this research, it is suggested to use Glaser's choice theory training in reducing marital dissatisfaction and family instability in couples with military spouses. In explaining these findings, it can be said that marital dissatisfaction occurs when they realize that despite all their efforts, their relationship has not and will not give meaning to life. Because communication skills reduce the negative aspects of interpersonal relationships and create satisfaction and positive attitude, therefore it reduces apathy and apathy. Among the applications of Glaser's choice theory methods are strengthening self-confidence and self-respect, equipping people with tools and methods to deal with environmental and psychological pressures, helping to strengthen and develop friendly, useful and healthy relationships, improving the level of healthy and useful social behaviors. Is. If the way of communicating with people-clients-is intimate, friendly and positive, the times of life and work will be pleasant, and on the contrary, if the type of this communication is hostile and combined with negative emotions, it will make it exhausting to bear every moment of it. Glaser's reality therapy teaches couples the correct way to interact, reduces frustration and violence, and increases the stability of the family, so it can be concluded that Glaser's choice theory techniques are effective in increasing the stability of the couple's family. Among the limitations of this research, it can be said that the subjects were couples with military spouses from Kerman city, which should be cautious in generalizing the results. Based on the results of this research, it is suggested to use choice theory training for couples with other psychological problems. It is suggested to study the effect of teaching choice theory in civilian couples as well as in the early years of life.Keywords: Glaser's choice theory, marital dissatisfaction, family instability, couples, military.AcknowledgementsWe hereby thank and appreciate all the participants in this research. FundingGlaser's choice theory training had a significant effect on the marital dissatisfaction and family instability in couples with military spouses. Ethics approval and consent to participateThis article is taken from the master's thesis of the first author with the cooperation of respected professors, advisors and advisors, and has been approved by the ethics committee of the Islamic Azad University, Kerman branch with the number IR.IAU.KERMAN.REC.1402.089.Conflict interestsAccording to the authors, this article has no financial sponsor or conflict of interest. 

  Keywords: Glaser's choice theory, Military, Marital dissatisfaction, Couples, family instability
 • Mojtaba Fakhari, Ali Rashidpoor *, Siamak Korang Beheshti Pages 17-32

  The current research was conducted with the aim of designing an effective economic model of the family with a cultural approach. This research has been conducted qualitatively using foundational data. The statistical population was all professors, experts and experts in the field of family economics in the city of Isfahan. The snowball method was used for sampling and the sample volume reached saturation with 13 experts, in addition, four main tests of "impressiveness", "believability", "transferability", and "reliability" were used to check the quality of the research data became. The results showed that the causal factors include: (1. Inflation and economic injustice in society caused by political developments, 2. The needs of families based on consumption patterns); Intervening factors include: (1. Media and social networks, 2. Technology, 3. Changes in global consumption patterns from a cultural point of view, and 4. Sanctions and current economic conditions); Background factors include: (1. spiritual values rooted in culture, 2. culture and core values of society and 3. environmental and cultural factors), strategy factors include: (1. education and culture building, 2. structural factors / cultural infrastructure society, 3. supporting and supporting the cultural needs of families, 4. drawing the horizon and perspective of the economic unit in society) and the consequences including (1. behavioral and cultural effects, 2. trust, support and support of the government, 3. employment generation and entrepreneurship and 4. training and empowering productive human resources).Extend AbstractThe cultural approach is one of the important factors in the continuation of the cultural life of the society, which plays a significant role in preserving the independence and cultural growth of the country. One of the most important and influential institutions in human societies is the family; the role of the family is very important in the consolidation and continuity of cultural issues in the society. Family, especially parents, play an important and effective role in transferring culture and ethics to future generations. Another issue in the society regarding the development and promotion of relevant cultural issues is the responsibility of educational centers and institutions. Iranian society is a family-oriented society, and this familism is derived from divine values, and in social sciences, the family is called as an effective institution from which the primary core of the society originates. The family not only plays the first role in the cultural and social progress and development of the society, but also plays a fundamental role in the economic progress and development of the country, and the degree of its presence affects the performance and cycle of the country's economy. In this research, we seek to design an effective economic model of the family with a cultural approach, which will promote the excellence of the family from an economic and cultural point of view. In some families, we have removed the prevailing economic culture that hinders the progress of that family, such as the culture of luxury, the culture of extravagance or excessive consumption in any field. In this research, the major question is: what is the effective economic model of the family with a cultural approach?MethodologyThis research has been conducted qualitatively using Grounded theory. The statistical population was all professors, specialists and experts in the field of family economics in the city of Isfahan. Due to the lack of an accurate source and reference to identify and access knowledgeable specialists and experts regarding the subject of this research, the snowball method was used to select the sample.Therefore, after conducting interviews with several family experts, they were asked to introduce people who have expertise in this field and this process continued until reaching saturation (with 13 experts) in collecting the required data. In addition, four main tests of "impressiveness" "believability", "transferability", and "reliability" were used to check the quality of the research data.Results and DiscussionThe results indicated that the causal factors include: 1. Inflation and economic injustice in society caused by political developments, 2. The needs of families based on consumption patterns); Intervening factors include: 1. Media and social networks, 2. Technology, 3. Changes in global consumption patterns from a cultural point of view, and 4. Sanctions and current economic conditions; Background factors include: 1. spiritual values rooted in culture, 2. culture and core values of society and 3. environmental and cultural factors, strategy factors include: 1. education and culture building, 2. structural factors / cultural infrastructure society, 3. supporting and supporting the cultural needs of families, 4. drawing the horizon and perspective of the economic unit in society and the consequences include: 1. behavioral and cultural effects, 2. trust, support and support of the government, 3. employment generation and entrepreneurship and 4. training and empowering productive human resources.ConclusionThe results of this research help the cultural field of the country in relation to the family. Also, the results of this research help students to do more research regarding the cultural approach in the family.LimitationsAlthough the results of the current research enriched the research background in the field, this qualitative research was not exempt from some limitations, such as the lack of generalizability of the findings to other societies and the researcher's subjective judgments during implementation and analysis.SuggestionsFuture researches can examine the economic model of the family by considering factors other than culture. This research was conducted in Isfahan city, other researches can be conducted in other cities of Iran and be compared with the results of this research.FundingThe current research was taken from the doctoral dissertation of Mojtaba Fakhari, one of the authors of the article, in the Department of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Khorasgan Branch.Ethics approval and consent to participateThe cooperation of the participants was voluntary and consent was received from them at the beginning of the cooperation. In addition, the aspects of confidentiality and withdrawal from the research were announced to them at each stage.Conflict of interestsAccording to the authors, this article has no conflict of interest.Acknowledgments We would like to thank all those people who participated in this study.

  Keywords: cultural approach, Economy, Family, family economy
 • fariba sheikhsoveini, maryam gholamzadeh jofreh*, Regar MohammadI Pages 33-51
  Introduction

  Adolescence is one of the most vulnerable developmental periods.

  Purpose

  This research aims to explain the general structure of the phenomenon of domestic violence during the covid-19 pandemic in the context of the family, to understand and understand the lived experience of adolescents in the covid-19 epidemic.

  Method

  This research was conducted using a qualitative phenomenological method. The research community was made up of adolescents who were victims of domestic violence who referred to the counseling center located in Ahvaz city from 1399 to 1400. The data were collected by in-depth semi-structured interview and analyzed by Collaizi's method.

  Findings

  Data analysis led to the formation of 4 main themes and 10 sub-themes. The main themes are "aggravating factors of domestic violence", "experienced forms of violence", "damages caused by domestic violence" and finally "Adolescents' reaction to violence". The results showed that the restrictions caused by Corona's imprisonment, non-attendance of education were factors that aggravated domestic violence in these era.The forms of violence experienced by the participants were verbal and physical. Raiding, scolding, teasing, humiliating, threatening, yelling were among the most frequent verbal violence experienced by adolescents. All the participants in this research experienced verbal violence and almost 40% of them experienced physical violence. Violence in all its forms has led to the physical and mental vulnerability of adolescents.

  Conclusion

  Among the most important coping strategies used by the participants, we can refer to: taking refuge in religion and spirituality, seeking help from experts and looking for new hobbies.Extended AbstractIntroductionCrises and catastrophic events, including epidemics, have always been accompanied by an increase in interpersonal violence. In a situation where families are in quarantine and the economic crisis increases family stress, teenagers are more vulnerable to violence than ever .Experiences of violence during adolescence can have long-term harmful effects in adolescence and can have negative intergenerational effects, which emphasizes the need for special knowledge of adolescents about the epidemic .This research was conducted to answer the question of how teenagers experienced violence during the stressful time of the pandemic.MethodologyThis research is a type of qualitative study that was done by phenomenological method. The statistical population of this research was selected from all adolescents who experienced violence during this period. A total of 10 participant aged between 10 and 22 were interviewed. The samples were analyzed as deeply as possible through semi-structured interviews, and their interviews were analyzed using the seven-step Collaizi method, and concepts and codes were extracted.Results and discussionThe demographic characteristics of the samples are shown in the following table:table 1: demographic characteristics of the samplesAccording to the participants' experience, the findings of this research have provided a clear understanding of the aggravating factors of violence during the pandemic.The participants considered the closing of schools and the new and challenging experience of non-attendance education as one of the important factors that aggravate violence. The participants considered the most violence related to online education to be lack of concentration, boredom, lack of competition, loss of motivation to learn, lack of control over the use of phones and pornographic sites. Another factor aggravating violence that was extracted from the participants' data was related to house arrest due to the spread of Covid-19. The long-term presence of family members at home, the elimination of family and friendly entertainments and gatherings, becoming more sensitive to deficiencies and minor assaults, have greatly increased the level of aggression.LimitationsThe samples were from one city (Ahvaz) and maybe the results cannot be generalized to all adolescents of Iranian . Another limitation is related to the subject of the research, that due to the sensitivity of the issue of violence and shame caused by committing violence or being a victim of violence, more time was spent to build trust, this issue was more severe for sexual violence.AcknowledgementsI thank all the teenagers who shared their experiences.FundingThis research was related to the doctoral thesis and was carried out at personal expense. No financial aid was received in this regard.Ethics approval and consent to participateParticipants gave informed consent to participate in this research. Regarding the secrecy and confidentiality of the participants' information, they were assured at all stages of the research.Conflict interestsAccording to the authors, this article has no conflict of interest.

  Keywords: Physical violence, COVID-19, Qualitative study, adolescents, Verbal violence
 • Behnoosh Haji Heydari, Ilnaz Sajjadian* Pages 52-75
  Introduction

  This study aimed to investigate the role of resilience, emotion regulation and spiritual health in predicting suicidal ideation of female victims of violence during the coronavirus era.

  Method

  The descriptive research method was of correlation type. The statistical population included female victims of violence who had referred to the psychological clinics of Isfahan city in 2021-2022 and among them 180 people were selected by the available sampling method, and they answered the questionnaires on resilience (Connor and Davidson, 2003), emotion regulation (Garnefski, Kraaij and Spinhoven, 2001), spiritual health (Paloutzian and Ellison, 1982) and suicidal ideation prediction (Aaron Beck, 1961). The research data were analyzed using the method of correlation analysis, multivariate regression analysis and through the SPSS-23 software.

  Findings

  The results indicated that suicidal ideation could be predicted by resilience, spiritual health and emotion regulation (p<0.05). Resilience has the greatest ability to predict the suicidal ideation of female victims of violence and it predicts nearly 32% of the suicidal ideation of female victims of violence, and the variables of resilience and spiritual health are simultaneously 39.5% of the variable of suicidal ideation of female victims of violence.

  Conclusion

  According to the results obtained, it is important to pay attention to resilience, and spiritual health in educational packages to reduce suicidal ideation in victims of domestic violence.

  Keywords: resilience, spiritual health, emotion regulation, suicidal ideation, Violence
 • Parvaneh Zanganeh, Mohsen Rasouli *, Maryam Akbari Pages 76-88
  Introduction

  marriage is a turning point in human life and one of the most important decisions of any person throughout life. Factors such as conflict and quarrel may threaten the health of living together. Methods of reducing healthrelated problems include unified trans-diagnostic therapy. The aim of this study was to investigate the effectiveness of unified trans-diagnostic therapy on marital intimacy, mental vitality and emotional expressiveness in women with marital burnout.

  Method

  The design of the research was semiexperimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research included women with marital burnout who referred to family counseling and psychological centers of Razi, Omid Farda, Hayat at Karaj city from September 23th, 2023 to March 19th, 2024, and their number reached 150. In order to select the sample size, 24 women with high marital burnout were selected based on the purposeful sampling method and based on the entry and exit criteria they were randomly assigned into two groups: a unified trans-diagnostic test group (12 people) and a control group (12 people). The experimental group received ten 45-minute sessions of unified trans-diagnostic therapy of Barlow et al. (2011) once a week.

  Findings

  the data were analyzed using the covariance analysis test in SPSS version 26 software. The P value was considered less than 0.05 meaningful. The results of covariance analysis indicated that unified trans-diagnostic therapy has a significant effect on marital intimacy, mental vitality and emotional expressiveness in women with marital burnout (001/0>P). The effect on the marital intimacy variable was 832/0% on the square of Eta coefficient, 567/0% on the mental life variable, and 731/0% on the emotional expressiveness variable.

  Conclusion

  therefore, the results of the present study indicate that unified trans-diagnostic therapy can lead to improved marital intimacy, emotional expressiveness and mental vitality in women with marital burnout. So this finding can be of interest to family counseling centers, psychologists, and couples.

  Keywords: emotionalexpressiveness, unifiedtransdiagnostic therapy, marital intimacy, mental vitality, maritalburnout
 • ghasem poriman, salman valizade*, mozafar bashokoh Pages 89-103
  Introduction

  The main purpose of the current research is the comparative study of the non-financial rights and duties of couples in the laws of Iran and Canada.

  Method

  The current research was done using the descriptive-analytical method. One of the most important non-financial items examined in this research is the right to head and the position of a man in the family. This has caused other issues to be raised, such as; The right to custody, employment, coexistence and good association should be examined under this title.

  Results

  The findings of the research on the application of the non-financial rights of spouses in the family law system of Iran and Canada show that in Iran, the rights of women and the duties of spouses are more influenced by Sharia and jurisprudence principles, while in Canada, the rights of women and duties of spouses are based on laws Civil and human rights are determined. Also, in Canada, the focus is on individual rights and the interests of the best child, while in Iran, the focus is on Sharia principles and parental duties.

  Conclusion

  According to the findings of this article and by examining the domestic laws, it was considered that the wife's obedience to her husband and her husband's interference in her personal and social freedoms, from custody to occupation and presence in the society, indicate that although the legislator tried to adapt to the changes in the society but it is far from the existing standards in the Canadian family law system and international covenants and conventions.

  Keywords: spouses' non-financial rights, Iran, spouses' duties, Canada