فهرست مطالب

Contemporary Research on Islamic Revolution - Volume:5 Issue: 18, Autumn 2023

Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution
Volume:5 Issue: 18, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/12/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی محمدیان*، محسن حاجی زاده، منصوره بکایی صفحات 1-18
  بی تردید انقلاب شکوهمند اسلامی گفتمانی نوین را در عرصه مناسبات جهانی رقم زد. در این میان دانش فقه در دوران پساانقلاب اسلامی، به مثابه علمی که برنامه و الگوی راهبردی و عملی اداره کشور را ارایه می دهد و زیربنای قوانین کشور می باشد، از جایگاه شایانی برخوردار است. نوشتار حاضر با توجه به خلاء پژوهشی موجود، در جستاری مسیله محور و با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، بایسته ها و ملزومات آموزش و پژوهش دانش فقه را در منظومه فکری مقام معظم رهبری، با مراجعه به بیانات و مکتوبات ایشان در مواضع مختلف، از بدو دوران زعامت و رهبری ایشان تا زمان حاضر، در مطالعه گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد معرفی صحیح و دقیق ظرفیتهای دانش فقه به دانشجویان و طلاب علوم دینی، چابکسازی و زدودن مطالب غیرضروری از متون درسی و نیز تدوین کتب جدید آموزشی متناسب با نیازهای روز، از جمله ضرورت های آموزشی دانش فقه در منظومه فکری ایشان به شمار می روند. از حیث پژوهش نیز شاخصه ها و مولفه هایی از قبیل تحقیق در محدوده و معیارهای فقه جواهری، پژوهش مقارن و تطبیقی، موضوع شناسی دقیق عناوین پژوهشی، اولویت پژوهش در مسایل اجتماعی و روز و همچنین آزاداندیشی و اجتناب از تعصبات بیجا در امر پژوهش، از محورهایی هستند که از تامل در آرای ایشان قابل استخراج و تحلیل و ارزیابی است.
  کلیدواژگان: دانش فقه، فقه تمدنی، آرای مقام معظم رهبری، آموزش و پژوهش
 • غلامرضا ضابط پور کاری*، مرتضی علویان صفحات 19-36
  معنویت یکی از مولفه های برجسته اسلام به شمار می آید، به شکلی که بدون آن، انسان برای رسیدن به سعادت راه به جایی نخواهد برد. از کارکردهای معنویت، نقش تربیتی آن است و با توجه به نیاز کشور به عناصر مومن، تربیت دانشجویان در تراز انقلاب اسلامی بر اساس این مولفه امری ضروری به شمار می آید. مطالعه حاضر، بر آن است، تا به این پرسش پاسخ دهد که میزان معنویت دانشجویان تراز انقلاب اسلامی دانشگاه مازندران چگونه است؟روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران، 4500 نفر می باشند، که بر اساس حجم نمونه کوکران، به روش نمونه گیری تصادفی، 354 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. پرسش نامه، ابزار جمع آوری داده ها بود، که قبل از پژوهش، روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر، مورد تایید قرار گرفت. مقدار ضریب آلفای کرونباخ در بررسی پایایی کل پرسش نامه 963/0 بوده است. داده های حاصل نیز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 24 تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیان گر این است که، در میان نمونه های پژوهش، به عنوان جامعه آماری، رابطه معنادار و مثبتی میان انقلاب اسلامی و معنویت دانشجویان وجود دارد و شاخص های معنویت مانند خداباوری و درک پدیده های فرا مادی ، ایثارگری، اخلاص و استقامت رشد کرده است. اما برای رسیدن به وضع مطلوب، ضروری است نظام آموزش و پرورش اصلاح گردد به گونه ای که موجب تقویت ذهنیت معنوی آن ها گردد و مسیولین باید در تحقق دانشگاه اسلامی گا م های جدی بردارند.
  کلیدواژگان: معنویت، انقلاب، انقلاب اسلامی، دانشجویان
 • محمود مهام*، مهناز قبادی صفحات 37-57

  برنامه های توسعه، تغییرات سرزمینی را طراحی و عملیاتی می سازند. هر چند برنامه های توسعه در ایران، جدید بوده اند اما مداخلات در سرزمین ایران، سابقه ای دیرین داشته است. به بیان دیگر، شیوه های پروراندن و بهره برداری از استعدادهای طبیعی و انسانی که در فناوری های بومی قابل شناسایی هستند، در طول زمان، ترکیب و بافت خاصی را در سرزمین پدید آورده بود که آمایش سرزمین ایران قدیم را نشان می داد. بنابراین، تغییرات سرزمینی در دوره پهلوی -که حاصل اجرای برنامه های توسعه در چارچوب مکتب نوسازی است- در نسبت با آمایش سرزمین در پیشینه تاریخی الگوهای زیست جمعی در کشور قرار می گیرد. از این رو، سوال اصلی مقاله عبارت است از این که: آمایش سرزمین در ایران دوره پهلوی چگونه شکل گرفت و چه ویژگی هایی داشت؟ به نظر می رسد با توجه به برون زایی برنامه های توسعه دوره پهلوی و بوم پایه نبودن آن ها، تغییرات سرزمینی طراحی شده، فاقد ویژگی همگرایی میان فرهنگ و فناوری و غفلت و بی اعتنایی در نقش حیاتی زیست بوم در پیوند یاد شده است. در واقع، تغییرات سرزمینی ناشی از برنامه های نوسازی، در تقابل با آمایش سرزمین پیشانوسازی و به صورت غیر مشارکتی، طراحی و عملیاتی شدند. ناتوانی از درک یکپارچه سرزمین و واگرایی در همبست فرهنگ-زیست بوم-فناوری، حاصل این تغییر رویکرد مداخلات در سرزمین در دوره پهلوی می باشد.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، نوسازی، زیست بوم، فناوری بومی، فضا
 • جواد حق گو* صفحات 59-75
  بر اساس مفهوم چند بعدی از نظم جهانی سه نوع نظم قدرت محور، منفعت محور و هنجار محور از یکدیگر قابل تفکیک اند، تغییر در شرایط ساختار نظام جهانی و گذار به سوی نظم چندقطبی سویه های هنجاری نظم جدید را پررنگ تر از قبل می کند. پرواضح است که دلیل غلبه بعد هنجاری نظم جدید و نیز عناصر معنایی ساختار جدید بیش از هر چیز به افول هژمونی ایالات متحده و توزیع آن در میان قطب های جدید باز می گردد. شرایطی که فضا را برای عرض اندام فرهنگ های رقیب بیش از گذشته باز می کند. در چنین فضایی فرصت های زیادی برای کنشگران غنی به لحاظ فرهنگی و تمدنی نظیر ایران به ارمغان خواهد آمد. اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر قابل ادراک است که بدانیم بازیگران اصلی ساختار جدید نظیر چین هم به دلیل دارا نبودن از نرم افزاری نوین در مواجهه با هژمونی فرهنگی-هویتی غرب توان بالایی ندارند. در چنین دورانی که اصلی ترین نمود و نشانه آن «پراکندگی قدرت» است، بخشی از نقصان های مادی ایران اسلامی برای نقش آفرینی موثر در منطقه ایران فرهنگی که در دوران جدید با نوعی خلا قدرت مواجه می شود، در صورت توجه به ظرفیت های نرم افزارانه قابل ترمیم است. برای همین بررسی اینکه مختصات ساختار جدید جهانی چه اولویت های نرم افزارانه ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه ایران فرهنگی تجویز می کند، سوال اصلی این پژوهش را تشکیل داده است.
  کلیدواژگان: تجویزهای نرم افزارانه، نظم نوین جهانی، پراکندگی قدرت، قدرت نرم، سیاست خارجی ج.ا.ایران، منطقه ایران فرهنگی
 • مجتبی پاشائی علی زاده*، حسن نعیم آبادی صفحات 77-95

  تبیین انقلاب اسلامی ایران به دلیل جهان بینی و ابعاد منحصر به فرد خود در مقایسه با سایر انقلاب ها، نیازمند مبانی و مولفه های مفهومی خاص خویش است. یکی از نظریه های انقلاب که در آن سعی شده با تاکید بر صبغه های متافیزیکی و مفاهیم عرفانی تشیع، تفاوت و خاصیت های منحصر به فرد انقلاب اسلامی برجسته شود و از این طریق توجه بسیاری از نظریه پردازان انقلابی را به خود جلب نماید، نظریه انقلاب عرفانی خانم لیلی عشقی است. این مقاله سعی بر آن دارد با الهام از مدل تبیینی توماس اسپریگنز به عنوان روش، نظریه انقلاب عرفانی لیلی عشقی را رمزگشایی نموده و تبیین جامعی را در این خصوص ارایه دهد. بر همین اساس سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه «مساله، علل مساله، جامعه آرمانی و راه های تحقق آن در نظریه انقلاب عرفانی لیلی عشقی چگونه قابل تبیین است؟» یافته های به دست آمده در راستای پاسخ به سوال تحقیق، از احساس بی وجودی در بین مردم ایران دوران پهلوی به مثابه مساله و مواردی همچون استیلای فرهنگی جغرافیایی غرب، اقدامات ضد دینی شاهان پهلوی، تجربه ناکام در نهضت مشروطه و حادثه 28 مرداد به مثابه علل یا عوامل ایجاد مساله، حکایت دارد. همچنین، جامعه آرمانی آن زمان، جامعه ای ایرانی- شیعی است که خاص خود ایران بوده و فارغ از سلطه بیگانگان است و در نهایت راه حل رسیدن به این جامعه آرمانی، وفاداری به شعایر و آموزه های انقلاب می باشد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، نظریه عرفانی، تئوری نسل چهارم، لیلی عشقی، جک گلدستون
 • محمد نصیری، هدی فردمقدم* صفحات 97-114

  سه کلید واژه انسان دوستی، دگردوستی و نوع دوستی را می توان گام بلند تعالی بشریت پس از حب ذات و صیانت از خویشتن خویش دانست. موضوعی که انسان بدون آن، نه تنها در زیست اجتماعی خود ناکام است، بلکه از درک درست، اجتماع، اخلاق و عرفان نیز بی بهره می ماند.فهم این امر در نگاه به مبانی انسان شناسی قرآن، به معنای دوست داشتن انسانها در مسیر انسانیت، شفقت و حس همبستگی نسبت به سایر مردمان و به عبارتی عدم تقیید بر حکم لقد کرمنا بنی آدم است.اساسا شالوده انقلاب اسلامی نیز مبتنی بر همین الگوی قرآنی بوده است. امری که خمینی کبیر (ره) که جامع حکمت، فقه و عرفان بود، نه تنها خود به آن متصف بود، بلکه بر اساس آن، راهبردهای انقلاب و سیاست های داخلی و خارجی نظام اسلامی را بر این اساس بنیان نهاد و عرفان سیاسی را بطور همه جانبه، به جهان اندیشه و عمل عرضه کرد.تبیین بنیادهای نظری این فضیلت عالی انسانی و کاربردهای آن با تاکید بر اندیشه امام راحل، دغدغه این پژوهش است. اهتمامی که نمایانگر چگونگی ظهور بنیادهای فلسفی و عرفان اسلامی در حکمرانی و ترسیم سیاسی آن است و احیای آن چه بسا به کمال عقلی و اخلاقی بشر یاری و قلمرو متنوعی از انسانها را در قوس صعود به بارگاه قرب حق رهنمون کند.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی، دگردوستی، همزیستی مسالمت آمیز، سیاست داخلی و خارجی، عرفان اسلامی
|
 • Ali Mohammadian *, Mohsen Hajizadeh, Mansoureh Bukai Pages 1-18
  Undoubtedly, the glorious Islamic revolution marked a new discourse in the field of international relations. Meanwhile, the knowledge of jurisprudence in the post-Islamic revolution period, as a science that provides the strategic and practical program and model of the country's administration and is the foundation of the country's laws, has a great position. In view of the existing research gap, in a problem-oriented research and by adopting a descriptive-analytical approach, the requirements and requirements of teaching and researching jurisprudence in the intellectual system of the Supreme Leader, by referring to his statements and writings in different positions , has been studied from the beginning of his leadership until the present time. The results of the research show the correct and accurate introduction of jurisprudence knowledge capacities to the students and students of religious sciences, streamlining and removing unnecessary content from the textbooks, as well as the compilation of new educational books according to the needs of the day, including the educational needs of knowledge. Jurisprudence is included in his intellectual system. In terms of research, there are also indicators and components such as research within the scope and criteria of Javaheri jurisprudence, comparative and comparative research, precise thematics of research topics, priority of research in social and current issues, as well as free thinking and avoiding unnecessary prejudices. In the matter of research, they are one of the axes that can be extracted, analyzed and evaluated by reflecting on their opinions.
  Keywords: Knowledge of jurisprudence, civilized jurisprudence, opinions of the Supreme Leader, Education, research
 • Gholamreza Zabetpour Kari *, Morteza Alawiyan Pages 19-36
  Spirituality is considered one of the prominent components of Islam, to the extent that without it, a person will not find the path to happiness. The educational role of spirituality is one of its functions, and given the country's need for faithful elements, educating students based on this component is essential at the level of the Islamic Revolution. The present study aims to answer the question of ‘How the level of spirituality among students at the Islamic Revolutionary University of Mazandaran is?’ The research method is descriptive-survey and its approach is practical. There are about 4,500 postgraduate students at the University of Mazandaran, and based on the sample size formula, 354 students were selected as the research sample using random sampling. The questionnaire was the data collection tool, and its validity was confirmed by several faculty members before the research. The Cronbach's alpha coefficient for the overall reliability of the questionnaire was 0.963. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistical indices in the SPSS software version 24. The research findings indicate that among the research sample, as a statistical population, there is a significant and positive relationship between the Islamic Revolution and the spirituality of students, and spirituality indices such as belief in God, understanding of metaphysical phenomena, self-sacrifice, sincerity, and perseverance have grown. However, it is necessary to reform the education system in a way that strengthens their spiritual mindset, and officials must take serious steps to realize the Islamic University.
  Keywords: Spirituality, Revolution, Islamic Revolution, students
 • Mahmood Maham *, Mahnaz Qubadi Pages 37-57

  Development programs design and operationalize land changes. Although development programs in Iran have been new, interventions in Iranian land have a long history. In other words, the methods of nurturing and exploiting natural and human resources identifiable in indigenous technologies have over time created a specific combination and fabric in the land that reflected the ancient organization of the Iranian land. Therefore, land changes in the Pahlavi era - which result from the implementation of development programs within the framework of modernization- are placed in relation to the organization of the land in the historical background of the country's population. Therefore, the main question of the article is, ‘How did land reform in Iran during the Pahlavi era take shape and what characteristics did it have?’ The present study used descriptive-analytical and critical method. It seems that regarding the external nature of the development programs of the Pahlavi era and their lack of indigenous foundation, the designed land changes lack the characteristic convergence between culture and technology, and neglect and indifference to the vital role of the ecosystem in the mentioned connection. In fact, the findings indicate that land changes resulting from modernization programs were designed and operationalized in confrontation with the pre-modern organization of the land. The interventionist approach in land during the Pahlavi era has resulted in a divergence in the cultural-ecosystem-technology cohesion. The result of this interventionist approach in land during the Pahlavi era has been a divergence in the culturalecosystem-t

  Keywords: land use planning, modernization, ecosystem, Indigenous Technology, Space
 • Javad Haghgoo * Pages 59-75
  Changes in the structure of the global single-polar system and the transition towards a multi-polar order highlight the new norms of the global order. It is clear that the dominance of the new normative order and the elements of the new structural meaning are primarily considering the decline of US hegemony and its redistribution among new poles. These conditions create more space for the expression of competing cultural ideologies. In such a space, there are ample opportunities for culturally and civilizational rich actors like Iran to emerge. The importance of this issue becomes more apparent when we realize that key players in the new structure, such as China, lack the high capacity to confront Western cultural-hegemonic dominance regarding the absence of modern software. In an era where the main characteristic is "Power Dispersion," some of the material shortcomings of the Islamic Republic of Iran can be remedied to play an effective role in the new era of cultural power vacuum, if attention is paid to its software capacities. Therefore, the main question of this research is formed by examining what software-based priorities for the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards the cultural Iran region suggest. In response to this question, with a descriptive-analytical approach by gathering a library of data, highlighting the coordinates of the new global order, and examining the coordinates of the cultural Iran region. The main recommendations of this new situation for the foreign policy of I.R.I in the cultural Iran region are explored. The results indicated that the framework of this software capacity can be explained in three dimensions: culture, values, and foreign policy. This capacity has gained a particular significance in connection with the concept of the Islamic Revolution and the opportunities it has created.
  Keywords: Islamic Revolution of Iran, Software-based Recommendations, Novel Global Order, Power Dispersion, Soft Power, Foreign Policy of I.R.I, Cultural Iran Region
 • Mojtaba Pashaei Alizadeh *, Hasan Naeim Abadi Pages 77-95

  The explanation of the Iranian Islamic Revolution, due to its unique worldview and dimensions compared to other revolutions, requires its own conceptual foundations and components. One of the theories of the revolution in which it is tried to highlight the differences and unique features of the Islamic revolution by emphasizing the metaphysical nuances and mystical concepts of Shiism, and in this way it attracts the attention of many revolutionary theorists, the theory of the revolution Miss Lily's mysticism is love. The current research aims to answer this main question by using the explanatory model of Thomas Spriggans as a method "How can the problem, the causes of the problem, the ideal society and the ways of realizing it be explained in the theory of Leili Eshghi's mystical revolution?" The research findings of non-existence among the Iranian people during the Pahlavi era, cultural and geographical conquest of the West,such as the cultural and geographical conquest of the West, the anti-religious actions of the Pahlavi kings, the failed experience in the constitutional movement and the August 28 incident. an independent Iranian-Shiite society specific to Iran and loyalty to the rites and teachings of the revolution respectively as the problem, the causes of the problem, the ideal society and the ways Its realization is told in Lili Eshghi's mystical theory.

  Keywords: Islamic Revolution, mystical theory, fourth generation theory, Lily Eshghi, Jack Goldstone
 • Mohamad Nasiri, Hoda Fard Moghaddam * Pages 97-114

  Key words of humanitarianism and altruism can be seen as a big step towards human excellence, after the love of essence and self-protection. This issue is not only unsuccessful without humans, but also useless in understanding society, ethics, and mysticism. Understanding this matter in the view of the foundations of Quranic anthropology means loving humans on the path of humanity, compassion and empathy towards other people, and, in other words, not being confined to the rule of "We have honored the children of Adam." In essence, the Islamic Revolution has also been based on this Quranic pattern. Khomeini, who was knowledgeable in various fields such as theology, wisdom, jurisprudence, and mysticism, not only upheld it, but also based the revolution's strategies and, as a result, the domestic and foreign policies of the Islamic system on it, and offered political mysticism comprehensively to the world. The present study, emphasizing the ideas of Imam Khomeini, aim to evaluate the theoretical foundations of this lofty human virtue, and its applications; and its emphasis is on how the Islamic philosophical and mystical foundations have emerged in governance and political representation, and how reviving them can help human beings reach their maximum potential in terms of intelligence and morality, and assist a diverse range of individuals in their journey towards the proximity of God.

  Keywords: .Imam Khomeini, Islamic Revolution, altruism, Peaceful Coexistence, Domestic, Foreign Policy, Islamic mysticism