فهرست مطالب

نشریه کلام پژوهی
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی یارمحمدی، محمد جعفری* صفحات 7-28
  پیدایش عرفان های نوظهور در دنیای مدرن سبب شده است که اندیشمندان دینی نگاهی دوباره به میراث معنوی خویش داشته باشند. ایشان موظفند ضمن نقد عرفان های نوظهور و بیان نقایص  و انحرافات آن، به شکل ایجابی نیز معنویت اصیل دینی را ترویج کنند. نویسنده این سطور با شیوه تحلیلی توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای در تلاش بوده تا با واکاوی مناسک مذهبی و رصد عناصر ومولفه های اصلی تاثیر گذار آنها در ایجاد معنویت، برتری مناسک شریعتی اسلام بر سایر مکاتب معنوی را به اثبات رساند. توجه به نیت، ریخت مندی، زمان مندی، رمزوارگی، و... برخی از وجوه معنویت افراط و تفریط و... نسبت به مناسک سایر مکاتب و معنویت برآمده از آنها برتری دارد.
  کلیدواژگان: معنویت، شریعت، مناسک، تعبد، معنویت های نوظهور، اعمال عبادی
 • مدینه قنبری، سحر کاوندی*، ابوالقاسم اوجاقلو صفحات 29-52
  یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه کلام اسلامی، مساله احباط و تکفیر و در صورت امکان وقوع، ارتباط آن با عدل الهی است. آراء و دیدگاه های متکلمان معتزلی، اشعری، و شیعی در باب جواز و یا عدم جواز احباط و تکفیر و نیز روش محاسبه اعمال بسیار متفاوت است. معتزله با پذیرش احباط و تکفیر در دو شکل مطلق و موازنه، به ادله عقلی و نقلی متعددی استناد کرده اند و در مقابل، اشاعره و متکلمان امامیه نیز با ارایه ادله عقلی و نقلی، ضمن رد قول معتزله، در اثبات دیدگاه خود کوشیده اند. اما مساله اساسی آن است که با توجه به وجود آیاتی از قران کریم که به نوعی بیانگر وقوع احباط و تکفیر هستند، در کنار آیات دیگری که بر محاسبه و جزا دهی دقیق تک تک اعمال دلالت می کنند، سازگاری احباط و تکفیر با عدل الهی چگونه تفسیر، توجیه و تبیین می شود؟ این مقاله در صدد است تا پس از تبیین دیدگاه ها وادله ی متکلمان در باب چگونگی وقوع و یا عدم وقوع احباط و تکفیر، ارتباط آن با عدل الهی را بررسی نماید.
  کلیدواژگان: احباط، تکفیر، متکلمان شیعی، متکلمان معتزلی، اشاعره، عدل الهی
 • حسن صادقی صفحات 53-75

  یکی از آیاتی که بر عصمت پیامبران و ایمه (ع) مورد استدلال قرار گرفته است، آیه صد و بیست و چهارم بقره است. از دیدگاه متکلمان شیعی، این آیه بر عصمت امام از هر گونه خطا و گناه دلالت دارد. از این رو، اگر کسی گناهی انجام دهد حتی در صورت توبه، شایستگی نبوت و امامت را ندارد. دیدگاه اهل سنت این است که برای شایستگی نبوت یا امامت، عصمت مطلق شرط نبوده و در صورت توبه از گناه، شایستگی برای نبوت و امامت وجود دارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی-انتقادی دیدگاه شیعه در دلالت آیه «لاینال» بر عصمت مطلق پیامبران و ایمه (ع) را ثابت کرده و نقدهای وارده بر آن را پاسخ می دهد. نگارنده همانند عموم عالمان شیعه عقیده دارد که عنوان «ظالم» در آیه «لاینال»، به لحاظ حال تلبس است که از نظر همه دانشمندان اصول، مطلقا حقیقت است و از این رو، بر عصمت مطلق دلالت دارد. ادعای اینکه «ظالم به کسی گفته می شود که متلبس به صفت ظلم است، نه آنکس که از ظلم توبه نموده» ناتمام است و با آیات دیگر و روایات ناسازگار است.

  کلیدواژگان: آیه لاینال، عصمت، عصمت انبیاء، عصمت امام، مشتق، ظالم
 • مهدی منزه صفحات 77-99

  نوشتار حاضر درصدد است تا آموزه ی «خاتمیت» را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور ابتدا رویکردهای مختلف به این مسیله را بیان کرده و در گام بعدی به تبیین انتقادی رهیافت متفکران نواندیش در این حوزه می پردازد. از این میان، دیدگاه استاد مطهری درباره مسیله ی موردنظر، به دلیل تحلیل جامعی که بدست می دهد، مبنا قرار داده شده و به بررسی انتقادی آموزه ی خاتمیت از نظر نواندیشانی همچون اقبال لاهوری، شریعتی و سروش می پردازد؛ سپس با ادله ی مختلف نقلی و عقلی به سراغ نقد این دیدگاه ها رفته و نتیجه می گیرد که چنین رهیافت هایی، به دلیل مخالفت با ضرورت دین و نصوص دینی و عقلانیت اسلامی، در فرهنگ اصیل اسلامی ره به جایی نمی برد. در پایان نیز به ذکر چند شبهه پیرامون مسیله ی خاتمیت پرداخته و از زوایای مختلف، پاسخ های متناسب با آنها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: خاتمیت، ختم نبوت، مطهری، اقبال لاهوری، شریعتی، سروش
 • مریم احمدی صفحات 101-114

  توبه را می توان نوعی انقلاب درونی از ناحیه خود انسان علیه خویش تعریف کرد. بنابر تعبیرات دینی-کلامی، توبه همچون بیرون آوردن لباس چرکین از بدن و پوشیدن لباس مطهر است. توبه بدین سان، در مسیر استکمال نفسانی با نظر فلاسفه پیشاصدرایی، همچون شیخ الرییس بر اساس رابطه خلع و لبس نفس با ادراکات خویش مطابقت دارد. زیرا این فلاسفه، علم را از مقوله اضافه می دانند. حال آنکه در نظام فلسفی صدرالمتالهین، بر اساس مبانی نظری وی، ادراکات انسانی جزیی از وجود انسان بوده و عرضی از عرض ها نیست. بنابراین ملکات مکتسبه نفسانی (چه فضایل و چه رذایل) تنها صفات مستحکم موجود در نفس نیستند، بلکه خود نفس و خود وجودند. بدین سان حقیقت انسان در این سنت فکری، بر اساس عینیت صور مکتسبه نفس با خود نفس شکل گرفته و بنابر خلاقیت نفس انسانی و بر مبنای لبس بعد از لبس، توبه دیگر بیرون آوردن لباس چرکین از بدن و پوشیدن لباس مطهر نمی باشد، بلکه تحولی وجودی، انقلابی درونی در ذات، گذر از رذیلت به فضیلت و از شقاوت به سعادت است. بنابراین توبه امری بس دشوار خواهد بود، زیرا تطهیر از ملکات ناشی از رذایل که خود وجودند، نه در وجود، بس دشوار و تحول شخصیتی است.

  کلیدواژگان: صدرالمتالهین، حقیقت وجودی، توبه، اصالت وجود
 • حسن آخوندی صفحات 115-128

  در دین اسلام تشکیل حکومت توسط پیامبر و امامان دارای جایگاه ویژه ای است. در دوران غیبت امام نیز مهم ترین دلیل برای تشکیل حکومت، استمرار حاکمیت دین و انبیای الهی است. در بین اندیشمندان امامیه، شیخ طوسی با ارایه دلایلی، نظریه انفکاک امامت از نبوت را مطرح کرده و حوزه اجرا و حاکمیت را جزو وظایف نبی نمی داند. شاید بتوان این دیدگاه شیخ را همان سکولاریسم دانست. این نوشتار به تبیین این مساله پرداخته و با ارایه دلایلی از آثار شیخ، انتساب نظریه سکولاریسم به او را رد کرده است. اما در مورد مساله انفکاک امامت از نبوت به نظر می رسد که او در مواردی ناخواسته به این نظریه معتقد شده است.

  کلیدواژگان: امامت، نبوت، سکولاریسم، حکومت، شیخ طوسی
 • روح الله آدینه، مجید ملایوسفی، اکرم مرسلی صفحات 129-154

  بحث جزء لایتجزی در میان متفکران مسلمان از قرن اول تا قرن ششم هجری، یکی از مهم ترین و موثرترین نظریه ی کلامی در جهان اسلام است. این نظریه در جهان اسلام با رویکرد کلامی نخستین بار به دست متکلمان معتزلی به وجود آمده و بعدها اشعریان هم آن را پذیرفتند. بر اساس این نظریه عالم حاصل اجتماع و افتراق اجزاء خرد است. با توجه به شواهد تاریخی منشاء اقتباس این نظریه نه فقط از یونان باستان بلکه از آراء هندی از جمله: فرقه های بودایی سوترانانیکا، ایباشیکا، در دین جین و مکتب نیایا نیز بوده و سه دیدگاه عمده در خصوص جزء لایتجزی مطرح شده است: در دیدگاه اول که نگرش غالب متکلمان اعم از معتزلی و اشعری اینکه جواهر فرد فاقد کمیت اند و مانند نقطه ی هندسی، متحیز اند. در دیدگاه دوم معتزلیان بصری معتقدند جسم از اجزاء لایتجزایی تشکیل شده که دارای بعد و امتدادند. دیدگاه سوم که مختص محمد بن زکریای رازیست، وی اصل همه ی مواد را هیولا می داند و هیولی اولی همان جزء لایتجزی است که امکان فساد و تغییر در اجسام و در نتیجه خلقت جهان را شامل می شود. این سه دیدگاه مختلف دارای وجه تشابه و افتراق اند.

  کلیدواژگان: جزء لایتجزی، جوهر فرد، زکریای رازی، متکلمان مسلمان، نظریه ی اتمیزم
 • ساجده الزهرا مهری*، مرضیه صادقی صفحات 155-177

  یکی از موضوعاتی که امروزه مورد بحث و بررسی محافل علمی قرار گرفته است، مساله دموکراسی و نظام امامت و رابطه آن دو با همدیگر است. متکلمان و فلاسفه شیعی، امامت را حقی الهی و از اصول دین می دانند، از سوی دیگر، عده ای از دگراندیشان شیعی و اندیشمندان غیرمسلمان با استفاده از مبانی جامعه شناختی خود و عدم تامل و دقت در آیات و روایات و تطبیق دادن این مقام الهی با مقامات و نظام های بشری، قایل به ناسازگاری امامت شیعی و دموکراسی غربی شده و معتقدند نظام امامت با اصول دموکراسی و مبانی فکری، سیاسی و معرفت شناختی آن همسان نیست و تعارض دارد. از این رو نگارنده بر آن است که رابطه این دو مقوله را با تکیه بر آراء ژان ژاک روسو و ابن میثم بحرانی بررسی کرده تا نشان دهد که آیا میان این دو نسبتی وجود دارد یا نه؟ لذا برای نیل به این هدف، به تبیین دموکراسی از دیدگاه روسو و نظام امامت از نظر ابن میثم پرداخته و سپس نوع رابطه دموکراسی و امامت را تحریر و تحلیل خواهیم کرد که دموکراسی نه سازگاری مطلق با امامت دارد و نه تعارض مطلق.

  کلیدواژگان: دموکراسی، امامت، مردم، روسو، ابن میثم
 • حسن صادقی* صفحات 179-204

  قرآن کریم دارای معارف گسترده و فراوان در حوزه های گوناگون است و یکی از مهم ترین آنها حوزه قوانین و احکام است. روشن است که قوانین و احکام در هر مکتبی بر اساس مبانی خاص خودش است و طبیعتا آثار ویژه هم دارد. با توجه به ویژگی های قرآن کریم، قوانین و احکام قرآن بر اساس مبانی متعدد است که مهم ترین آنها مبانی کلامی است. حال سخن در این است که قوانین و احکام در قرآن کریم بر اساس کدام مبانی کلامی است؟ روشن است که پاسخ به این پرسش، تفاوت اصل و فرآیند و گستره قانون گذاری قرآن و تفاوتش با قانون گذاری و قوانین بشری و نیز آثار مترتب بر آن را روشن کرده و در نتیجه ابعاد و زوایای قوانین و احکام قرآن کریم در مقایسه با قوانین بشری را تبیین می کند. این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته، مهم ترین مبانی کلامی قانون گذاری در قرآن کریم را «مبنای هستی شناسی هدفمندی قوانین و لحاظ مصالح و مفاسد واقعی در آن»، «مبنای خداشناسی وضع قوانین از سوی خدای متعال» و «مبنای انسان شناسی وجود روح انسان» بیان نموده و در هر کدام از آنها آثار مترتب و شواهد قرآنی برای آنها ذکر کرده است.

  کلیدواژگان: مبانی کلامی، قانون گذاری، قوانین، احکام، قوانین بشری
 • سمیه اجلی صفحات 205-226

  بی شک یکی از ویژگی های کلام سنتی اسلامی، به خصوص پس از خواجه نصیر طوسی، استفاده ی متکلمان از منطق ارسطویی است.  این موضوع مورد توجه برخی از پژوهشگران تاریخ علم کلام قرار گرفته است و سبب شده آنها به بررسی روند حضور منطق ارسطویی در کلام اسلامی بپردارند. اما علت شناسی این جریان مورد توجه واقع نشده و حداکثر به ذکر عامل تاریخی بسنده شده است. پژوهش حاضر از منظر زبان شناختی به بررسی علل گرایش متکلمان به منطق ارسطویی می پردازد تا پیش فرض های ذهنی متکلمان، برای گزینش منطق ارسطویی را روشن سازد. پیش فرض هایی در باب سعه و ضیق معنا، کیفیت حقیقت و یقین،  قابلیت و ظرفیت زبان،  اعتبار یا عدم اعتبار مجاز و همچنین اصالت وضوح یا ابهام.  که می توان آن ها را تعیین کننده ترین پیش فرض ها در تمام موضوعات و مسایل کلامی دانست.  مدل زبان شناسی سنتی در اثنای جریان نهضت ترجمه و حضور فلسفه ی یونان، وارد حوزه ی فکری متکلمان مسلمان شد. متکلمان با پایبندی به اصول مدل زبان شناسی سنتی و پذیرفتن پیش فرض های آن در باب معنا، یقین و زبان مسیری جز استفاده از منطق ارسطویی نداشتند چرا که بین مولفه های مدل زبان شناسی سنتی و اصول منطق ارسطویی هماهنگی کامل برقرار است. بنابراین مهمترین علت تثبیت منطق ارسطویی در کلام سنتی اسلامی را باید در مدل زبان شناسی متکلمان جستجو کرد.

  کلیدواژگان: زبان شناسی، کلام اسلامی، منطق ارسطویی، مدل زبان شناسی سنتی، معنا
 • اسیه گنج خانی، عسگر دیرباز، محمدصادق تقی زاده طبری صفحات 227-244

  مکاتب گوناگون، معانی مختلفی برای علم و علوم انسانی ارایه کرده اند. این معانی تاثیر بسزایی در هستی شناسی و انسان شناسی دارد و بطور خاص، نوع نگرش به جهان، انسان و ساحت های وجودی او، هدف از هستی و روش تکاملش را تعیین می کند. از دیدگاه علامه مصباح یزدی، شناخت و بیان تاثیر پدیده ها در سعادت و شقاوت انسان، از امور ضروری دین است. این امر دربسیاری موارد با عمل اختیاری انسان در ارتباط است. با توجه به بررسی کنش های ارادی و آگاهانه انسانی واحکام، آثار و پیامدهای آن درعلوم انسانی، علوم انسانی اسلامی اهمیتی ویژه خواهد داشت. انسان موجودی هدفمند است ومعناداری زندگی اش در گرو شناخت هدف وقرارگرفتن تمام ارتباطات وجهت امور زندگی انسانی در راستای آن هدف است. بنابراین تعیین این هدف وتبیین روش صحیح رسیدن به آن، ازمسایل مهم علوم انسانی اسلامی است که می باید بر مبانی ومنابع علمی دینی استوار باشد. از دیدگاه ایشان، قرب به خداوند متعال بالاترین هدفی است که تمامی اهداف را دربرمی گیرد و به زندگی انسان معنایی درخور وجود انسانی می دهد. بدون تحقق این هدف، زندگی او پوچ و بی معنا خواهد بود. در این مقاله سعی کرده ایم جایگاه علوم انسانی اسلامی ونقش آن درتبیین معناداری زندگی انسانی را از دیدگاه حضرت علامه مصباح یزدی بررسی نماییم. رویکرد این نوشتار توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها با استفاده از روش کتابخانه ای تدوین و سپس تحلیل شده اند.

  کلیدواژگان: علوم انسانی اسلامی، انسان، معنای زندگی، قرب خداوند، علامه مصباح یزدی
 • نسرین انصاریان صفحات 245-262

  فرقه امامیه و زیدیه دو فرقه شیعی اند که در برخی مسایل کلامی مانند صفات خبری، حکم مرتکب کبیره و امامت اختلاف نظر دارند. تحلیل دیدگاه های دو فرقه در این مسایل به دلیل تاثیر در تبیین آموزه های دینی، اهمیت دارد. یافته های پژوهش که با پردازش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری به دست آمد این است که امامیه بر خلاف برخی از متکلمان زیدیه، صفات خبری را تاویل می بردند؛ امامیه مرتکب کبیره را مومن فاسق و غیرخالد در جهنم و زیدیه او را فاسق و خالد در جهنم می دانند؛ در اغراض امامت، امامیه قایل به اغراض علمی و عملی و زیدیه صرفا قایل به اغراض عملی هستند؛ امامیه ویژگی های امام را عصمت، افضلیت و دارا بودن علم لدنی می دانند، اما زیدیه عصمت را شرط ندانسته، افضلیت را با شرط تخصیص پذیرفته و قایل به علم لدنی نیستند؛ امامیه در تعیین امام، نص قولی و فعلی و زیدیه تنها نص قولی را می پذیرند؛ امامیه قایل به انحصار ایمه در دوازده نفرند، اما زیدیه حصر در دوازده امام را نمی پذیرند.

  کلیدواژگان: امامیه، زیدیه، صفات خبری، حکم مرتکب کبیره، امامت عامه، امامت خاصه
|
 • Mahdi Yarmohammadi, Mohammad Jafari * Pages 7-28
  The rise of newly-emerging mysticisms in Modern World has led religious thinkers to re-examine their spiritual heritage. In addition to criticizing these new mysticisms and stating their weaknesses and deviations, they are bound to propagate the genuine religious spirituality in an affirmative manner. The author of these lines has tried to analyze religious rites and observe their elements and components that affect the development of spirituality through employing analytical-descriptive methods in desk research. By doing so, the superiority of Islamic religious rituals over other spiritual schools has been demonstrated. In terms of attending to intention, form, timeliness, obscurities, etc., and some dimensions of the spirituality of indulgence and restraint, Islamic religious rites surpass the rites of other schools and emanating spirituality of them.
  Keywords: Spirituality, Religious Law, rituals, Obedience, Newly-Emerging Mysticisms, Ritual Practices
 • Madineh Ghanbari, Sahar Kavandi *, ابوالقاسم اوجاقلو Pages 29-52
  The cancellation and compensation, and in case of the possibility of occurrence, its relation to divine justice  are among the challenging issues in Islamic Theology. The views and perspectives of Mu’tazilite, Ash’ari, and Shi’i theologians vary greatly on the contingency or non-contingency of cancellation and compensation and reckoning of deeds. Mu’tazilites acknowledge the cancellation and compensation in its absolute and balanced form and have referred to the rational arguments and revealed arguments. On the contrary, Ash’arites and Imamiyya theologians with reference to the rational and revealed arguments have attempted to refute Mu’tazilites’ proposition and substantiate their viewpoint. However, the matter of contention is that in light of some verses in Quran indicating the occurrence of cancellation and compensation, in addition to the verses emphasizing the precise retribution of every deed, how can the compatibility of cancellation and compensation with divine justice be interpreted, justified and clarified? By elucidating the viewpoints and arguments of theologians about the occurrence or non-occurrence of cancellation and compensation, the current article is aimed at examining its relation with divine justice.
  Keywords: cancellation, Compensation, Shi’i Theologians, Mu’tazilite Theologians, Ash’arites, Divine Justice
 • Mahdi Monazzah Pages 77-99

  The present article is aimed at examining the doctrine of “seal of the prophethood”. To this purpose, initially different approaches to this issue are discussed and then intellectual thinkers’ approach is critically elucidated in this area. Motahhari’s point of view is taken as the benchmark since it gives a comprehensive analysis of the issue. The doctrine of “seal of the prophethood” is examined critically from the perspectives of intellectual thinkers such as Muhammad Iqbal, Shariati, Soroush. Next, numerous rational and revealed arguments are employed to scrutinize these perspectives. It is concluded that such approaches are destined to fail in authentic Islamic culture due to their objection to the necessity of religion, the exact religious texts, and Islamic rationalism. In the end, a number of misconceptions about the question of seal of the prophethood are mentioned and relevant responses are presented from various angles.

 • Maryam Ahmadi Pages 101-114

  Repentance is defined as a mental transformation on one’s own volition against oneself. According to the religious and verbal metaphors, repentance is like taking off dirty clothes and putting on clean clothes. In this sense, repentance matches the views of pre-Sadrian philosophers, such as Sheikh al-Ra'is, in terms of spiritual perfecting and in accordance with the soul’s disrobes and wear (khale w lubs) relation to its own perceptions. These philosophers place knowledge in the category of generic relation. However, in the philosophical views of Sadr al-Mutalahin and rooted in his theoretical grounds, the human perceptions are a part of the human existence and hence are not mere breadths. Consequently, the acquired properties (both virtues and vices) are not only the deep-seated qualities in soul, but are the very essence of being in itself. In this thinking tradition, the truth of human is formed based on the identity of soul’s acquired ideas with the soul itself. Based on the creativity of the human soul and in keeping with wear after wear (lubs baed lubs), repentance is no longer the taking off dirty clothes and putting on clean clothes but it is an existential transformation and inner revolution of the essence, a movement from vice to virtue and from misery to prosperity. Given that, repentance will be an extremely tough subject since purification from properties (stemming from vices) which are not a part of the existence but the existence itself, demands a personality overhaul and is a difficult journey.

  Keywords: Sadr al-Mutaalehin, Existential Transformation, repentance, Primacy of Existence, Intensifying Motion
 • Hasan Akhondi Pages 115-128

  In Islam, establishing a government by Prophet and Imams is awarded a special status. During the occultation of the Imam, the most important reason for founding a government is to maintain the sovereignty of religion and divine prophets. Among Imamiyya thinkers, Shaykh Tusi brought up the theory of separation of Imamate and Prophecy. He does not regard executive domain and sovereignty to be a part of the prophet’s responsibilities. He also believes in the separation of Imamate from Prophecy. Such a viewpoint may be considered as the equivalent of Secularism. The current article attempts to clarify this issue and by drawing on the evidence in Shaykh’s works, it refutes the attribution of Secularism to his theory. However, regarding the question of Imamate, in some instances he has inadvertently expressed his belief in the theory.

  Keywords: Imamate, Prophecy, Secularism, Government, Shaykh Tusi
 • Rohollah Adineh, Majid Mollayosefi, Akram Morsali Pages 129-154

  The discussion of atom among Muslim thinkers from the first century to the sixth century of Hijri is one of the significant and effective theological theories in the Islamic world. This theory was first introduced by the Mu'tazili thinkers with a theological approach in the Islamic world and later the Ash'aris acknowledged it as well. According to this theory, the world is the result of polycentricity and scatteration of individual and small components. According to the historical evidence, the origin of the adaptation of this theory is not only from ancient Greece, but also from Hindi opinions such as: Sutrananika, Ibashika Buddhist groups, in Jain religion and the Nyaya school, and three major viewpoints have been proposed regarding the atom: the first viewpoint, which is the predominant attitude of the scholars including Mu'tazili and Ash'ari, is that indivisible component has no quantity and is place-oriented like a geometric point. In the second view, Mu'tazili Basri theologians believe that the body is made up of place-oriented components that have dimension and extension. In the third view, which is specific to Muhammad bin Zakariyyā, it is considered that the origin of all substances to be hylomorphic, and the first hylomorphism is the atom that includes the possibility of distortion and change in bodies and as a result the creation of the world. These three different views have similarities and differences.

  Keywords: atom, indivisible component, Zakariyyāʾ al-Rāzī, Muslim theologians, theory of atomism
 • Sajede Alzahra Mehri *, Marzieh Sadeghi Pages 155-177

  One of the issues debated in scientific circles today is the question of democracy and the Imamate system and their correlation. Shia theologians and philosophers consider Imamate as a divine right and one of the principles of religion. On the other hand, some Shia dissidents and non-Muslim thinkers, applying sociological knowledge, having lack of reflection and precision in the Quranic verses and traditions, and adapting this divine authority with the human authorities and systems, have considered the incompatibility of the Shia Imamate and Western democracy. In fact, they believe that the Imamate system is incompatible and in conflict with the principles of democracy and its intellectual, political and epistemological foundations. Therefore, his study attempts to discuss the correlation between these two categories based on the opinions of "Jean-Jacques Rousseau” and “Ibn Maitham Bahrani" in order to denote whether there is a relationship between these two or not. So, to achieve this aim, democracy is defined through Rousseau's point of view and Imamate system is explained through Ibn Maitham's viewpoint. Then, "the type of correlation between democracy and Imamate" is investigated to represent that democracy is neither absolutely compatible with Imamate nor absolutely contradictory.

  Keywords: Democracy, Imamate, people, Rousseau, Ibn Maitham
 • Hasan Sadeghi * Pages 179-204

  The Holy Quran includes all-embracing and profuse knowledge in numerous fields, and one of the most important of them is the field of laws and rules. Obviously, each school of thought design and determine them through their principles and foundations, that consequently results in specific effects. According to the characteristics of the Holy Quran, the rules and laws of the Quran are based on several foundations, the most important of which are theological. Now the question is: which theological foundations are the laws and decrees in the Holy Quran based on? It is clear that the answer to this question will clarify the difference between the principle, process and scope of the legislation of the Quran and its difference with human laws, as well as the consequences thereof, and as a result, explain the dimensions and angles of the laws and decrees of the Holy Quran compared to human laws. This article, which was written with a descriptive analytical method, defines and states the most important theological bases of legislation in the Holy Quran as "the ontological basis of the purpose of laws and its consideration of the real interests and dishonesties", "the theological basis of the establishment of laws by the Almighty God" and "the anthropological basis of the existence of the human soul" and Quranic proofs for them are mentioned.

  Keywords: theological foundations, legislation, laws, rules, human laws
 • Somayyeh Ajalli Pages 205-226

  Undoubtedly, one of the features of traditional Islamic theology, especially after Nasir al-Din al-Tusi, is the application of Aristotelian logic by theologians. This topic has called the attentions of researchers in the field of the history of theology to study application of Aristotelian logic in Islamic theology. However, the etiology of this trend has not been taken into account since it has concentrated only on historical factors. The present study examines the causes of theologians' tendency towards Aristotelian logic from a linguistic point of view, in order to clarify the mental presuppositions of theologians for applying Aristotelian logic. Presuppositions about the breadth and narrowness of meaning, the quality of truth and certainty, the ability and capacity of language, the validity or lack of legitimacy, as well as the originality of clarity or ambiguity, which all can be considered the most decisive presuppositions in all theological topics and issues. The traditional linguistics model has been introduced to the thought of Muslim theologians during the translation movement and the presence of Greek philosophy. Adhering to the principles of the traditional linguistics model and welcoming its presuppositions regarding meaning, certainty and language, the theologians had no choice but to apply Aristotelian logic since there is a wide-ranging harmony between the components of the traditional linguistics model and the principles of Aristotelian logic. Therefore, the most important reason for the stabilization of Aristotelian logic in traditional Islamic words should be sought in the linguistic model of theologians.

  Keywords: linguistics, Islamic theology, Aristotelian logic, traditional linguistics model, meaning
 • Asie Ganjkhani, Asgar Dirbaz, Mohammad Sadeq Taqizade Tabari Pages 227-244

  Different schools offer diverse meanings for science and humanities. These meanings bring about a significant impact on ontology and anthropology, and determine, in particular, the type of attitude towards the world, man and his existential spheres, the purpose of existence and the method of his evolution. From the point of view of Allameh Misbah Yazdi, knowing and illuminating the effect of phenomena on human happiness and misery is one of the essential matters of religion. In many cases, this is associated with human voluntary action. Islamic humanities might be of special standing in this regard according to the enquiry of voluntary and conscious human actions and judgments, together with their consequences in human sciences. Man is a resolute being and the meaning of his life rests on knowing the purpose and placing all the connections and affairs of human life in line with that resolution. Therefore, determining this goal and explaining the correct method to achieve it is one of the imperative issues of Islamic humanities, which must be based on religious scientific foundations and sources. From his point of view, closeness to Almighty God is the highest goal that includes all goals and gives human life a meaning befitting human existence. Without the realization of this goal, his life will be empty and meaningless. In this article, it is attempted to shed light on the position of Islamic humanities and its role in explaining the meaning of human life from the perspective of Allameh Misbah Yazdi. The approach of this writing is descriptive and analytical, and the findings were compiled and then analyzed using the library method.

  Keywords: Islamic humanities, human, meaning of life, closeness to God, Allameh Misbah Yazdi
 • Nasrin Ansarian Pages 245-262

  "Imamiyya" and "Zaydiyya" are two Shia groups that differ in some theological issues such as "narrated attributes", "judgment on committing a cardinal sin" and "Imamate". Religious educations are central, therefore, the purpose of this article is to answer this question: what is the explanation of the theological views of the Imamiyya and Zaydiyya concerning "narrated attributes", "the judgment on committing cardinal sin" and "the Imamate"? The findings of the research, which were obtained through descriptive and analytical research and using library and software resources, are: the Imamiyya, unlike some Zaydiyya, interprets Quranic verses and tradition to narrated attributes, the Imamiyya defines the great perpetrator as "believers who are immoral" and "non-believers in hell" and the Zaydiyya believe that they are "transgressive" and "immortal in hell". In Imamate, the Imamiyya believes in "scientific" and "practical" purposes, while the Zaydiyya only believes in "practical" purposes. The Imamiyya considers the qualities of the Imam as "infallibility", "excellence" and "having given knowledge", but Zaydiyya does not consider "infallibility" to be a condition, and it acknowledges "excellence" with the condition of allocation and do not believe in "given knowledge". In determining the Imam, the Imamiyya accept the "verbal" and "actual" texts, and the Zaydiyya only agree to take the "verbal" text. Moreover, the Imamiyya limits Imams to twelves imams, yet the Zaydiyya believes otherwise.

  Keywords: Imamiyya, Zaydiyya, narrated attributes, judgment on committing cardinal sin, public imamate, Imamate is special