فهرست مطالب

مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش - سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

نشریه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد اسماعیلی، نصرالله محمدی *، فرشاد امامی صفحات 3-16

  این تحقیق با هدف شناسایی پیشایندهای موثر بر نیات رفتاری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس نظریه شناختی تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه هواداران باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران بوده بود . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران شامل 384 نفر بدست آمد ودر نهایت تعداد 410 پرسشنامه تحلیل آماری شد. پرسشنامه شامل دو بخش بود: بخش اول با هدف بررسی ویژگی های دموگرافیک هواداران فوتبال از قبیل سن، جنسیت و سطح تحصیلات انجام شد. بخش دوم بر ارزیابی هواداران از عملکرد مهارتی، محیط، همزاد پنداری، اشتیاق سایر مصرف کنندگان، تعامل مصرف کننده با مصرف کننده و نیات رفتاری متمرکز بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه عملکرد مهارتی کو و همکاران(2011) با سه سوال، پرسشنامه همزاد پنداری فو و همکاران(2017) با چهار گویه، پرسشنامه عوامل محیطی کو و همکاران(2011) با سه گویه، اشتیاق سایر مصرف کنندگان چن و همکاران(2013) با سه گویه، تعامل با سایر مصرف کنندگان کیم و همکاران(2018) با سه گویه و نیات رفتاری جانگ و نامکنگ (2009) با سه گویه استفاده شد. مدل نهایی تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که به ترتیب عوامل محیطی، عوامل مهارتی، تعامل با سایر هواداران، اشتیاق سایر هواداران و همزادپنداری بیشترین اثرگذاری را بر نیات رفتاری هواداران داشتند. بنابراین آگاهی از عوامل مذکور، شرایط لازم برای مدیران و برگزارکنندگان مسابقات ورزشی جهت مدیریت بهتر هواداران فراهم می کند.

  کلیدواژگان: فوتبال، لیگ برتر، نیت رفتاری، هوادار ورزشی
 • سجاد شمسی نیا *، محمد پور رنجبر صفحات 17-30

  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر قانون گریزی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی است. روش انجام پژوهش کیفی داده بنیاد با رویکرد تحلیل مضمون می باشد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل نخبگان حوزه رفتار سازمانی در ورزش بودند. نمونه انتخابی به روش نظری و از نوع قضاوتی آن انجام می گیرد. برآورد تعداد نمونه براساس اشباع نظری مولفه های استخراجی پژوهش بود. در این پژوهش بر اساس چهار معیار پیشنهادی گوبا و لینکلن اعتبار، قابلیت تایید، قابلیت اطمینان و قابلیت انتقال، جهت افزایش کیفیت پژوهش مد نظر قرار گرفت. برای سنجش پایایی از روش پایایی بازآزمون استفاده شد که به میزان سازگاری طبقه بندی داده ها در طول زمان اشاره دارد. میزان توافق درون موضوعی برابر است با 87/0 که مناسب است. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه، عوامل موثر بر قانون گریزی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان شامل ساختار ناکارامد، مدیریت ناکارامد، قوانین نظارتی، هنجارهای فردی و اجتماعی می باشند. مقوله ساختار ناکارامد شامل مولفه های فرهنگ سازمانی نامناسب، ساختار سازمانی نامناسب، عدم وجود ثبات، عدم شایسته سالاری است. مقوله مدیریت ناکارامد شامل ضعف خلاقیت و نواوری، بی عدالتی و نابرابری، سبک مدیریتی غیرمعقول است؛ مقوله قوانین نظارتی شامل قوانین و مقررات ضعیف، ضعف نظارت و بازرسی، است؛ مقوله هنجارهای فردی و اجتماعی شامل معنویت فردی، گرایش به فرد گرایی، ارزش های فردی، ویژگی های رسانه ای و ارزش ها فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین در راستای کاهش قانون گریزی باید این مولفه ها مورد بررسی و کنترل دقیق قرار گیرند.

  کلیدواژگان: نظارت، هنجار، قانون گریزی، کرمان، ادارات ورزش و جوانان
 • رضا بهرامی، سعید صادقی بروجردی *، رضا صابونچی صفحات 31-47

  این پژوهش با هدف تاثیر جانشین پروری بر توانمندسازی کارکنان از طریق نقش میانجی آوای سازمانی انجام شد. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر بودند. در نهایت، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه جانشین پروری راث ول (2002)، توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) و آوای سازمانی هامس (2009) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه‎ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ گزارش شد. برای تجزیه و‎ تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس.سمپل پاور و اسمارت پی.ال.اس. استفاده گردید. نتایج نشان داد که آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که جانشین پروری اثر مثبت و معناداری بر آوای سازمانی و توانمندسازی دارد. در نهایت نتایج نشان داد که جانشین پروری بر توانمندسازی از طریق آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. می توان گفت که تقویت برنامه ریزی جانشین پروری در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور، تاثیر غیرمستقیمی بر آوای سازمانی دارد و به رشد آن کمک می کند. براین اساس می توان اشاره به این داشت که مسیله جانشین‎پروری در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور و از اهمیتی مضاعف برخوردار است؛ چراکه برون داد سازمان، سایر حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی کارکنان، جانشین پروری، آوای سازمانی
 • نوید یزدانی *، مظفر یکتایار صفحات 49-74

  هدف از پژوهش بررسی نقش تعدیل گری رهبری کارافرینانه در رابطه چابکی فکری با نوآوری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان کردستان می باشد.روش پژوهش از نظرماهیت توصیفی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شده. جامعه تحقیق شامل 121 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان بود که بر اساس جدول مورگان 111 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های از پرسشنامه های زامپتاکیس، موستاکیس،استاندارد چوپانی _ همکاران و استاندارد جعفرنژاد _ شهایی که برای ارزیابی پایایی گویه های پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی و شاخص پایایی ترکیبی استفاده شده است. به منظور تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارهایSpss نسخه 20 و Smart pls نسخه 2 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که چابکی فکری دارای رابطه قابل ملاحظه ای(754/19)،بر نوآوری سازمانی است و همچنین رهبری کارآفرینانه نقش تعدیل گری(403/2) بر رابطه بین چابکی فکری و نوآوری دارد.با استناد به نتایج این پژوهشمی توان گفت حضور رهبری کارآفرینانه باعث کاهش تاثیر اثر چابکی فکری بر نوآوری می شود؛ همچنین گرایش به تغییر کارکنان و هزینه ایجاد محیط فعال اثر تعدیل گری منفی و چشم انداز استراتژیک اثر تعدیل گری مثبت در رابطه چابکی فکری و نوآوری در ادارات ورزش و جوانان کردستان دارند که می توان گفت که عوامل چابکی فکری و برانگیختن کارمندان توسط سازمان باعث افزایش میزان نوآوری سازمانی می شود.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، رهبری کارآفرینانه، چابکی فکری
 • پیمان محمدی بابازیدی، حسین پیمان زاد، شهاب بهرامی *، سلمان محمدی بابازیدی صفحات 63-81

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فرح بخشی در کار با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در دبیران درس تربیت بدنی استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران درس تربیت بدنی شهر کرمانشاه(240 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی- خوشه ای بوده و تعداد 173 نفر(جدول مورگان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و مکنزی(1990)، پرسشنامه فرح بخشی در کار مک دویل (2004) و پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه(2001) بود.در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها استفاده و برای بررسی و پاسخ به سوالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و Smart PLS نسخه 3.0استفاده شد.. نتایج نشان داد که بین فرح بخشی در کار با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در دبیران درس تربیت بدنی کرمانشاه ارتباط معنی داری وجود دارد و یادگیری سازمانی برای رابطه فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی ، میانجی گری دارد و از نوع میانجی جزیی است.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، دبیران تربیت بدنی، فرح بخشی در کار
 • هومن اردوخانی، فرشاد تجاری *، زینت نیک آیین صفحات 81-94

  با توجه به اهمیت روز افزون رقابت های بین المللی نظامیان (سیزم) در سطح جهانی، ضرورت ارتقا کیفیت میزبانی در این رقابت ها بیش از پیش احساس می گردد. این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از رویکرد تاریخ شفاهی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به تبیین مولفه های تاثیرگذار بر ارتقا کیفیت میزبانی رقابت های بین المللی نظامیان(سیزم) بپردازد. بر اساس یافته های تحقیق، پاسخ جامعه آماری پژوهش(مربیان رویدادهای ورزشی)، که شامل مربیان در حوزه رقابت های بین المللی سیزم می باشد، بر پنج مولفه متمرکز بوده اند که شامل امنیت، نحوه مکان یابی و شرایط اسکان، شرایط فرهنگی-اجتماعی، شرایط سیاسی و نهایتا شرایط افتتاحیه و اختتامیه بازی ها می باشد. بر مبنای پاسخ مربیان رویدادهای ورزشی؛ شرایط و عملکرد ایران در راستای ارتقا امنیت تمامی بازیکنان و تماشاگران کاملا مطلوب ارزیابی گردیده است. همچنین شرایط افتتاحیه و اختتامیه و نیز اسکان ورزشکاران مطلوب و به تمامی شاخص های اساسی در مکان یابی خانه های استقرار موقت بازیکنان توجه لازم مبذول گردیده بود. با این حال یکی از محدودیت های اصلی بر شرایط میزبانی ایران در رقابت های سیزم بر مبنای پاسخ جامعه آماری، شرایط فرهنگی-اجتماعی و شرایط سیاسی حاکم بر کشور است که در انتهای پژوهش به آن ها اشاره گردیده است

  کلیدواژگان: رویداد ورزشی، تاریخ شفاهی، میزبانی، رقابت بین المللی نظامیان
|
 • ahmad esmaili, Nasrollah Mohammadi *, Farshad Emami Pages 3-16

  This research is based on cognitive theory with the aim of identifying the antecedents affecting the behavioral intentions of fans of Iran's premier football leagueThe statistical population of the research was all the fans of football clubs in the Premier League of Iran. The sample size was obtained using Cochran's formula including 384 people and finally 410 questionnaires were statistically analyzed. The questionnaire consisted of two parts: the first part was conducted with the aim of investigating the demographic characteristics of football fans such as age, gender and education level. The second part focused on fans' evaluation of skill performance, environment, and congeniality, passion of other consumers, consumer-to-consumer interaction, and behavioral intentions. To measure the research variables, Ko et al. skill performance questionnaire (2011) with three questions, Fu et al.'s Self-congruence questionnaire (2017) with four items, Ku et al. Ambience questionnaire (2011) with three items, Other consumers’ passion Chen and colleagues (2013) with three items, Consumer to consumer Interaction Kim et al. (2018) with three items and Jang and Namkung (2009) behavioral intentions with three items were used. The final model of the research using partial least squares technique and SmartP software. L. S was validated. The results of the hypothesis test showed that environmental factors, skill factors, interaction with other fans, enthusiasm of other fans and homophobia had the greatest effect on fans' behavioral intentions, respectively. Therefore, knowledge of the mentioned factors provides necessary conditions for managers and organizers of sports competitions for better management of fans.

  Keywords: football, behavioral intentions, Premier League, Sports fans
 • sajad shamsinia *, mohammad pourranjbar Pages 17-30

  This research was conducted with the aim of identifying the factors affecting lawlessness in sports and youth departments of Kerman province. The research approach is qualitative. The participants in this research included elites in the field of organizational behavior in sports. The selected sample is done by the theoretical method and its judgment type. In this research, based on the four criteria proposed by Goba and Lincoln, validity, confirmability, reliability and transferability were considered in order to increase the quality of the research. Retest reliability method was used to measure reliability, which refers to the consistency of data classification over time. The intra-subject agreement is equal to 0.87 which is suitable. Based on the findings of the interview, the factors affecting law evasion in sports and youth departments of Kerman province include inefficient structure, inefficient management, regulatory laws, individual and social norms. The category of inefficient structure includes the components of inappropriate organizational culture, inappropriate organizational structure, lack of stability, lack of meritocracy. The category of ineffective management includes the weakness of creativity and innovation, injustice and inequality, unreasonable management style; The category of regulatory laws includes weak laws and regulations, weak monitoring and inspection; The category of individual and social norms includes individual spirituality, tendency to individualism, individual values, media characteristics, and cultural and social values. Therefore, in order to reduce lawlessness, these components should be carefully examined and controlled.

  Keywords: Kerman, Supervision, Norms, Sports, Youth Departments, lawlessness
 • Reza Bahrami, Saeid Sadeghi Brojerdi *, Reza Sabonchi Pages 31-47

  The aim of this study was to investigate the effect of succession planning on employee empowerment through the mediating role of organizational voice. It is worth mentioning that this research was descriptive and correlational studies. The statistical population of the present study was885 employees of all sports and youth departments in the west of the country. Finally, 370 people were selected as a simple random sample. The research instruments were three questionnaires: Rothwell (2002), Spritzer (1995) and Hams (2009). The face and content validity of the research instrument was confirmed by a group of expert professors and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis based on structural equation model. The reliability of the questionnaires was also reported using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data from SPSS software, SPSS Sample Power and Smart PLS. was used. The results showed that organizational voice has a positive and significant effect on empowerment. The results also showed that succession has a positive and significant effect on organizational voice and empowerment. Finally, the results showed that substitution has a positive and significant effect on empowerment through organizational voice it can be said that strengthening succession planning in sports and youth departments in the west of the country has an indirect effect on organizational voice and helps its growth.

  Keywords: Succession Planning, Empowering Employees, Employees voice
 • Navid Yazdani *, Muzaffar Yektayar Pages 49-74

  The purpose of this study is to investigate the moderating role of entrepreneurial leadership in the relationship between intellectual agility and organizational innovation of sports and youth departments in Kurdistan province. The research method was descriptive in nature and applied in the field in terms of purpose. The study population consisted of 121 employees of the province's sports and youth departments. According to Morgan's table, 111 people were selected as the sample size by random sampling method. To collect data from Zamptakis, Mustakis, Shepherd-Associates and Jafarnejad-standard questionnaires, the Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire items and the combined reliability index and reliability index were used. In order to statistically analyze the collected data, Spss software version 20 and Smart pls version 2 were used. Findings of this study showed that intellectual agility has a significant relationship (19.754) on organizational innovation and also entrepreneurial leadership has a moderating role (2.403) on the relationship between intellectual agility and innovation. Based on the results of this study, it can be said that the presence of entrepreneurial leadership reduces the effect of intellectual agility on innovation; Also, the tendency to change employees and the cost of creating an active environment have a negative moderating effect and the strategic perspective has a positive moderating effect on the relationship between intellectual agility and innovation in Kurdistan Sports and Youth Departments. Increases organizational innovation.

  Keywords: organizational innovation, entrepreneurial leadership, Intellectual agility
 • shahab bahrami * Pages 63-81

  The purpose of this study was to investigate the relationship between Workplace fun and organizational citizenship behavior with respect to the role of organizational learning mediation. The present study is descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all staff (240 persons) of Sports Teacher of Kermanshah province. Sampling method was random-clustered and 173 individuals were selected as sample. The research instrument was the Organizational Citizenship Behavior Questionnaire Podsakov and Mackenzie (1990), Workplace fun questionnaire in McDowell's (2004) and Neife's Organizational Learning Questionnaire (2001). In descriptive statistics, descriptive tables and descriptors were used to describe the demographic and descriptive characteristics of the research. The elasticity and skew indices are used to investigate the distribution of data (natural or abnormal) and to investigate and answer the research questions, compilation of the model, and the structural model of SPSS software version 24 and Smart PLS version 3.0 (because the number of samples in this study is less than 200 people, this software was used). The results of this study showed that there is a meaningful relationship between Workplace fun with organizational citizenship behavior considering the role of organizational learning mediation among of sport Teacher in Kermanshah. Organizational learning for intercultural communication in work and citizenship behavior, mediator role it is a minor type of mediator. it is suggested that measures be taken to extend the workforce to employees. 

  Keywords: Organizational Learning, Citizenship Behavior, Keywords: Workplace fun
 • Hooman Ordookhani, farshad Tojari *, Zinat Nikaeen Pages 81-94

  Considering the increasing importance of international military competitions (SISM) at the global level, the need to improve the quality of hosting in these competitions is felt more and more. This research aims to explain the factors affecting the quality of hosting international military competitions by using the oral history approach and the descriptive-analytical research method. Based on the findings of the research, the responses of the statistical community of the research were focused on five components, which include security, location and accommodation conditions, socio-cultural conditions, political conditions and finally the opening and closing conditions of the games. Based on the answers of experts; Iran's conditions and performance in order to improve the security of all players and spectators have been evaluated as very favorable. In addition, the opening and closing conditions, as well as the accommodation of the athletes, and all the basic indicators in the location of the temporary residences of the players, were given due attention. However, one of the main restrictions on Iran's hosting conditions in Sizm competitions based on the response of the statistical community is the socio-cultural and political conditions governing the country, which are mentioned in detail at the end of the research.

  Keywords: Oral history, hosting, sports event, international military competition