فهرست مطالب

نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 40، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دعوای تنفیذ (اثبات) وصیت نامه عادی؛ قابلیت یا عدم قابلیت استماع
  عباس میرشکاری*، احسان بهرامی، سید امین پیشنماز صفحه 1

  آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه ای که بر خلاف تشریفات مقرر در قانون امور حسبی تنظیم شده باشد (وصیت نامه عادی)، قابل استماع است؟ پاسخ به این پرسش از این حیث اهمیت دارد که از یک سو، بر اساس ماده 291 قانون امور حسبی، وصیتی که بدون در نظر گرفتن تشریفات مقرر در این قانون انشاء شود، در هیچ یک از مراجع رسمی قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر، با تحولات پس از وضع قانون امور حسبی اعم از نظریات شورای نگهبان و اصلاحات قانون مدنی، احتمال بی اعتباری مقرره فوق مطرح می شود. در مقام پاسخ به این پرسش، این مقاله با روش کتابخانه ای قصد دارد با مطالعه یک دادنامه جدید الصدور از یکی از محاکم حقوقی شهر تهران، این فرضیه را اثبات کند که پس از تحولات مزبور نیز دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی، قابل استماع نمی باشد؛ چرا که اولا، نظریات شورای نگهبان، توانایی تجویز استماع چنین دعوایی را ندارد و ثانیا، اصلاحات قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوا و تعدیل اعتبار حداکثری اسناد نیز نمی تواند وضعیت مستحکم قانون امور حسبی را دچار تغییر و تحول کند.

  کلیدواژگان: وصیت نامه، تنفیذ، تنظیم، قانون امور حسبی، شورای نگهبان
 • اشتراط یا عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی
  جواد خدادادی* صفحه 2

  امکان صدور اجراییه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه برای چکی که با عدم پرداخت مواجه شده است، از جمله نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 می باشد. مطابق این اصلاحات، «بابت تضمین» نبودن چک به عنوان یکی از شرایط صدور اجراییه دادگاه در ماده 23 آمده است. از طرف دیگر، پیش از این زمان، صدور اجراییه توسط مقامات ثبتی در ماده 2 قانون مزبور پیش بینی شده بود لیکن «بابت تضمین» نبودن آن به عنوان یکی از شرایط صدور این اجراییه نیامده بود؛ به دنبال این موضوع، هییت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 2958 خود اقدام به ابطال بندی از «شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا...» نموده که «بابت تضمین» بودن چک را مانع صدور اجراییه ثبتی نمی داند. در این پژوهش ضمن تبیین تمایزهای اجراییه های مذکور در مواد 2 و 23 قانون صدورچک، ایرادات ادله مطرح شده در رای مزبور مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مطابق با شیوه نامه فوق الذکر، نظر به عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجراییه ثبتی داده شده است.

  کلیدواژگان: چک، اجرائیه ثبت، اجرائیه دادگاه، چک تضمین، نسخ
 • نقدی بر رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماهیت حقوقی دانشگاه شاهد
  سیروس خرمی رفنی*، مسعود محمودی صفحه 3

  با توجه به اختلافی که بین شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت این نهاد نسبت به دعاوی حقوقی به طرفیت دانشگاه شاهد مطرح بود، نهایتا رای وحدت رویه ای صادر شد و با استناد به «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» و «اساسنامه دانشگاه شاهد»، این دانشگاه به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید شناخته شد. اما «ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری» در تعریفی از نهاد عمومی غیردولتی بیان می دارد: «نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که: 1. دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود؛ 2. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد؛ 3. عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» اولا، دانشگاه مزبور مصوب مجلس نیست؛ زیرا این دانشگاه مطابق ماده 1 اساسنامه خود در راستای فرمان تاریخی امام خمینی (ره) تاسیس شده است. ثانیا، علی رغم تصریح ماده 4 اساسنامه دانشگاه شاهد مبنی بر تامین بودجه دانشگاه توسط بنیاد شهید، بررسی متن بودجه سال های گذشته به صراحت حاکی از این است که تمامی بودجه دانشگاه طی ردیف مشخص (شماره 120100) در قانون بودجه، پیش بینی و برعهده خزانه دولت می باشد؛ درحالی که قسمت دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر داشته، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین شود. بنابراین، با توجه به موخر بودن «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» نسبت به « قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373» و اهمیت وافر تامین منابع و میزان آن در قانون اخیرالتصویب، به نظر می رسد دانشگاه مزبور را نمی توان در جرگه، نهاد های عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی دانست.

  کلیدواژگان: رای شماره 602 دیوان عدالت اداری، دانشگاه شاهد، بنیاد شهید، قانون بودجه، دیوان محاسبات
 • مبانی تحقق بزه خیانت در امانت در مال مشاعی با نگاهی بر آرای قضایی
  امیررضا اسدالهی* صفحه 4

  خیانت در اموال به امانت گذاشته شده به ضرر مالک یا متصرف آن، که در قالب یکی از چهار رفتار: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن محقق می شود را خیانت در امانت گویند. در اموال مشاع، طبق تعریف قانون مدنی و اذعان حقوق دانان، شریک یا شرکاء در تمامی اجزای مال شریک هستند. با امعان نظر به اینکه در جرایم علیه اموال، «دیگری بودن» باید احراز گردد، تحقق بزه خیانت در امانت در اموال مشاع مورد تردید واقع شده است و محمل اختلاف نظر حقوقدانان از طرفی و منشاء اختلاف رویه در محاکم گشته است. این تردید زمانی بیشتر می شود که مقنن، تحقق بزه سرقت در اموال مشاع را در ماده 277 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است؛ مضافا اینکه در خصوص تخریب نیز، رای وحدت رویه ی 10 - 1355/7/21 تحقق این جرم را در اموال مشاع محقق دانسته است. به همین منظور، این مقاله با روش نحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین با نگاهی به آرای قضایی، به دنبال مبنایی می باشد تا بتوانیم در این خصوص به اختلافات و تشتت آراء خاتمه داده و مبانی را؛ همانا حمایت از بزهدیده؛ حفظ نظم عمومی؛ حمایت کیفری از مالکیت افراد؛ انصاف و عدالت و عدم ویژگی خاص در تخریب و سرقت یافته و بزه خیانت در امانت در خصوص اموال مشاع، محقق دانسته شود.

  کلیدواژگان: مبانی، اموال مشاع، خیانت در امانت، آرای قضایی، حمایت از بزهدیده
 • تئوری مقدمات و ارکان دعوا در آرا قضایی
  فرید صحرائی* صفحه 5

  رسیدگی به هر دعوا و صدور آراء منوط به احراز موضوعات یا اموری است که نتیجه دادرسی را تعیین می کند. این امور در برخی از آرا قضات مورد اشاره گرفته و از آنان به عنوان مقدمه و رکن دعوا یاد شده است. اما مقدمه یا رکن دعوا چه معنا و مفهومی دارند و چه تاثیری بر نتیجه دادرسی می گذارند. ضمانت اجرای فقدان هریک از مقدمات یا ارکان دعوا چیست و چه معیارهایی برای تفکیک مقدمه دعوا از ارکان دعوا می توان در نظرگرفت. براساس آنچه که در این مقاله اشاره شده است باید دو نوع مقدمه برای دعوا درنظر گرفت: مقدمات عمومی و مقدمه یا مقدمات اختصاصی دعوا. مقدمات عمومی عبارت اند از تمام آنچه که پیش شرط و لازمه رسیدگی قانونی و عادلانه در دعواست که به طور ثابت می بایست در هر دعوا وجود داشته باشند، مانند این که خواهان دارای سمت قانونی بوده یا دعوا متوجه خوانده باشد. مقدمات اختصاصی نیز پیش شرط خاص رسیدگی به هر دعوایی است که باتوجه به ماهیت دعوا مشخص می شود و اختصاص به همان دعوا دارد مانند این که در دعوای مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری موعد مطالبه وجه سند فرارسیده باشد. در خصوص ارکان نیز براساس یافته های این نوشتار ارکان دعوا اموری هستند که دادرس به منظور احراز آن ها ضمن بررسی ادله وارد ماهیت دعوا شده و پس از احراز آنان می بایست در خصوص دعوای مطروح حکم صادر کند، اعم از حکم بر بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده. دو معیار جبران پذیری و رسیدگی ماهوی یا شکلی نیز به عنوان معیار تفکیک رکن از مقدمه اختصاصی تشریح شده اند. باری این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا ضمن اشاره و نقد چند رای مفاهیم مقدمه و ارکان دعوا را مشخص سازد و ضمانت اجرای فقدان هریک از مفاهیم مورد اشاره را ضابطه مند کند و در نهایت معیارهایی برای شناسایی مقدمه از ارکان ارایه نماید.

  کلیدواژگان: دعوا، رکن، مقدمه، قرار، حکم
 • حق عامه بر آب آشامیدنی سالم؛ مطالعه موردی دستور دادستانی شهرستان بهار
  زینب عساکره*، مهناز رشیدی صفحه 6

  حقوق عامه، مقوله ای است که تدوین کنندگان قانون اساسی، احیای آن را به تصریح فراز نخست بند دوم اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار داده اند. بر این مبنا، دادستان به عنوان متولی اصلی احیای حقوق عامه، اقدام به نظارت، پیگیری و احیای این حقوق می کند. حق بر آب آشامیدنی سالم، از جمله اساسی ترین حق های بشری است که در زمره حقوق عامه قرار دارد. رویه دادستانی ها نیز نشان می دهد که پیگیری های متعددی در زمینه احیای این حق از باب حقوق عامه انجام شده است. در این میان، دستور دادستانی شهرستان بهار در پیگیری آلودگی آب آشامیدنی چند روستای این شهرستان درخور توجه است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد ارزیابی و نقد دستور و اقدامات دادستانی مذکور در این زمینه بوده است. از این رو، نتیجه به دست آمده نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی، از مطلوبیت برخوردار بوده و حاکی از تحقق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی بوده است. با این وجود، ایراد اصلی وارد بر دستور دادستان را می توان عدم تصریح به ضمانت اجرا در فرض استنکاف از دستور دادستانی و نیز عدم تعیین ضمانت اجرای کیفری دانست. البته این امر بیش از آنکه متوجه نهاد دادستانی باشد، ریشه در نقص قوانین و مقررات موجود در این زمینه دارد.

  کلیدواژگان: حق بر آب آشامیدنی سالم، احیای حقوق عامه، دادستان، قوه قضاییه، کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی
 • «نقد یک دادنامه بر مبنای صلاحیت مراجع عالی در تبدیل نوع رای از قرار به حکم»
  مسلم تشدیدی* صفحه 7

  محاکم نخستین قضایی در توصیف نوع رایی که صادر می کنند دارای صلاحیت عام هستند. در واقع، تشخیص این که رای صادره قرار یا حکم تلقی شود، با خود دادگاه صادرکننده است. در این حال، دادرس با لحاظ این امر که دادرسی با توجه به ماهیت اختلاف طرفین بوده است یا به دلایلی از ورود در آن ماهیت اجتناب نموده است، وصف حکم یا قرار بودن را در ذیل دادنامه خود قید می نماید. منطوق ماده 299 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مفید همین مطلب است. اما سوالی که در اینجا مورد فحص و تتبع قرار می گیرد تا به عنوان دستاورد این پژوهش ارایه گردد این است که چنانچه دادگاه تالی در ارزیابی رای خود دچار اشتباه شود آیا این اشتباه از سوی مراجع عالی قابل بازنگری است. رویکرد این مقاله در مطالعه به نحو تحلیلی- توصیفی است.

  کلیدواژگان: حکم، قرار، صلاحیت قانونی، توصیف رای، انتقال دعوا
|
 • Lawsuit to Prove Ordinary Testament; Ability or Inability to Hear
  Abbas Mirshekari *, Ehsan Bahramy, Sayyed Amin Pishnamaz Page 1

  Is the court authorized to hear the lawsuit to prove a testament that has been adjusted contrary to the formalities prescribed in the Probate Code (Ordinary Testament)? The answer to this question is important in that on the one hand, according to Article 291 of the Probate Code, a will that is made without considering the formalities provided in this Code is not acceptable in any of the official authorities, and on the other hand with the developments after the enactment of the Probate Code, including the views of the Constitutional Council and the amendments to the Civil Code, the possibility of invalidity of the above provision is raised. In answer to this question, by studying a new sentence issued by one of the civil courts of Tehran, by a library method, this article wants to prove the hypothesis that even after these developments, the lawsuit to prove the ordinary testament can not be heard; because, firstly, the views of the Constitutional Council are not capable to permit to hear such a lawsuit, and secondly, the amendments to the Civil Code on the evidence and the modification of the maximum validity of documents also can not alter the well-founded situation of the Probate Code.

  Keywords: Testament, Prove, Adjust, Probate Code, Constitutional Council
 • Conditionality or non-conditionality of "non-guaranteed" check for issuance of registration enforcement
  Javad Khodadadi * Page 2

  The possibility of issuing a writ of execution without substantive consideration by the court for a check that has been faced with non-payment is one of the innovations of the law amending the law on issuing checks in 1397. According to these amendments, Article 23 states that "non-guarantee" of checks is one of the conditions for issuing a court order. On the other hand, before this time, the issuance of a writ of execution by the registration authorities was provided for in Article 2 of the said law, but "non-guarantee" was not mentioned as one of the conditions for the issuance of this writ of execution; Following this issue, the General Assembly of the Court of Administrative Justice, in its decision No. 2958, annulled the "Procedure for accepting the request for the implementation of the provisions of the required official documents ..." which does not consider the "guarantee" of the check to prevent the issuance of registration. In this study, while explaining the differences between the enforcement agencies mentioned in Articles 2 and 23 of the Check Issuance Law, the objections of the arguments presented in the said ruling are discussed and finally, in accordance with the above-mentioned procedure, a check is issued for issuing a registered enforcement order. Is.

  Keywords: Check, . Registration Enforcement, .Court Enforcement, Guarantee. Check, abrogate
 • Criticism of decision No. 602 of the General council of justices of Supreme Court of Administrative Justice regarding the legal nature of Shahed University
  Siros Khorrami Refeni *, Masoud Mahmoudi Page 3

  Due to a dispute between the branches of the Court of Administrative Justice regarding the jurisdiction of this institution about legal claims on behalf of Shahed University, a unanimous decision was finally issued, citing the "Law on the List of Public Institutions" and the "Statute of Shahed University". The university was recognized as a public institution affiliated with the Martyr Foundation. However, "Article 3 of the Civil Service Management Law" states in a definition of a public Institutions: "A public Institutions is a specific organizational unit that: 2. More than fifty percent of its annual budget should be provided from non-governmental sources; "Is responsible for duties and services that have a public aspect." First, the university is not approved by parliament; Because this university has been established by Article 1 of its statute in line with the historical decree of Imam Khomeini. Secondly, despite the stipulation of Article 4 of the Shahed University Statute on the financing of the University by the Shahed Foundation, a review of the budget text of previous years indicates that the entire university budget in a specific row (No. 120100) in the budget law And is in charge of the state treasury; While the second part of Article 3 of the law stipulates that more than fifty percent of its annual budget should be provided from public Institutions sources. Therefore, considering the delay of the "Civil Service Management Law adopted in 2007" compared to the "Law on the List of Public Institutions adopted in 1994" and the great importance of providing resources and its amount in the recently approved law, it seems that the university can not be included in the scope. He considered public institutions as non-governmental and affiliated with the Martyr of the Islamic Revolution Foundation.

  Keywords: Decision No. 602 of the Court of Administrative Justice, Shahed University, Martyr Foundation, Budget Law, Court of Accounts
 • The Basics for committing the crime of betrayal of trust in common property by looking at judicial rulings
  Amirreza Asadollahi * Page 4

  Betrayal of the property entrusted to the detriment of the owner or possessor, which is realized in the form of one of the four behaviors of use, appropriation, loss or loss, is called betrayal of the trust. In common property, according to the definition of civil law and the recognition of jurists, the partner or partners are partners in all components of property. Considering that "being another" must be established in crimes against property; The realization of the crime of betrayal of trust in common property has been questioned and has led to disagreements between lawyers on the other hand and the source of procedural differences in the courts. This doubt is exacerbated when the legislator has provided for the commission of the crime of theft in common property in Article 277 of the Islamic Penal Code. In addition, in the case of destruction, the vote of unity of procedure 10 - 1355/7/21 recognizes the realization of this crime in the common property . To this end, we decided to use a descriptive analytical method and using library resources. Also, by looking at the judicial opinions, we should look for a basis so that we can end the disputes and fragmentation of opinions in this regard and the principles; It is the protection of the victim; Maintaining public order; Criminal protection of individual property; We found fairness and justice and lack of special characteristics in the destruction and theft and the crime of betrayal of trust in the common property.

  Keywords: Basics, Common property, betrayal of trust, judicial rulings, protection of victims
 • Theory of preliminaries and pillars of litigation in judicial verdicts
  Farid Sahraei* Page 5

  The consideration of any dispute and the issuance of votes is subject to the determination of the issues or matters that determine the outcome of the proceedings. These matters have been mentioned in some of the judges' opinions. But what is the meaning of the preamble or pillar of the lawsuit and what effect do they have on the outcome of the trial? Based on what has been mentioned in this article, two types of preamble to litigation should be considered: general preamble and specific preamble to litigation. The general premise is all that is necessary for a fair and just hearing in the litigation, which must be present in every litigation, as if the plaintiff had a legal position. Specific arrangements are also a special precondition for the consideration of any lawsuit, which is determined by the nature of the lawsuit and is dedicated to the same lawsuit, as if in a lawsuit for money arising from commercial documents, the deadline for claiming the document has arrived. Regarding the elements, according to the findings of this article, the elements of litigation are matters that the judge enters into the nature of the litigation in order to establish them, while examining the evidence, and after establishing them, he must issue a verdict on the lawsuit, whether it is a verdict on the plaintiff or convicted. The two criteria of compensability and substantive or formal consideration are also described as criteria for separating the pillar from the specific introduction. In this descriptive-analytical method, this article seeks to specify the concepts of the preamble and the pillars of the lawsuit while pointing and criticizing several votes, and to standardize the guarantee of the absence of any of the mentioned concepts, and finally to provide criteria for identifying the preamble of the pillars.

  Keywords: Litigation, pillar, preliminary, appointment, verdict
 • Public Right to Safe Drinking Water; Case Study of the Order of the Bahar City Prosecutor
  Zeynab Asakereh*, Mahnaz Rashidi Page 6

  Public law is an issue that the drafters of the constitution, as specified in the second paragraph of principle 156, have assigned revival of it to the judiciary. On this basis, the prosecutor, as the main trustee of the revival of public rights, monitors, pursues and restores these rights. The right to safe drinking water is one of the most basic human rights that is a public right. The practice of the prosecutor's office also shows that numerous follow-ups have been carried out in the field of restoration of this right in terms of public rights. Meanwhile, the order of the Bahar city prosecutor's office in pursuing the pollution of drinking water in several villages of this city is noteworthy. This article has tried to evaluate and critique the order and actions of the mentioned prosecutor in this field with a descriptive-analytical method. Therefore, the obtained result shows that the actions taken by the prosecutor are desirable and indicate the realization of the crime of threatening public health. However, the main objection to the prosecutor's order can be considered as the lack of specification on the enforcement guarantee, assuming that the prosecutor's order is revoked and the non-determination of criminal enforcement guarantee. Of course, this is more rooted in the flaws in the existing laws and regulations than in the prosecutor's office.

  Keywords: right to safe drinking water, restoration of public rights, Prosecutor, judiciary, crime of threatening public health
 • criticism if decree on the basis competence of superior authorities in alteration with order to verdict.
  Moslem Tashdidi* Page 7

  the legal first courts have general competence in description of sort of decree. in fact, it is power to determine into the courts regarding discretion to be description of decree. however, judge with the fact that he enter into substantive issue or avoidance of it may decide on the judicial decision. text of article 299 of general and revolution law at civil affairs (1379) is useful of this matter.

  Keywords: Decree, order, legal competence, description of decree, the transfer of litigation