فهرست مطالب

بوطیقای معماری - پیاپی 12 (بهار 1403)

نشریه بوطیقای معماری
پیاپی 12 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید پیرمرادیان *، مهران کاراحمدی صفحات 1-21

  نگاه کریستوفر الکساندر، به معماری مدرن انتقادی و به دنبال راه حلی برای پایان دادن به تخریب زمین درنتیجه معماری و شهرسازی مدرن است. بازگشت به طبیعت و شهرهای ارگانیک و طبیعی را ضرورت ساختن جاودانه می داند. وی معماری سنتی و بومی را واجد ساختارهای زنده می داند. الگوهای طراحی و نحوه ارتباط آن ها را پایه ای برای دستیابی فضاهای معماری و شهرهای آینده به کیفیتی زنده و جاودانه می-داند. معماری مکتب اصفهان، معماری سنت و بومی ایران است که به نیازهای انسان، در ارتباط با خود، جامعه و ساختارهای اجتماعی، جغرافیا، اقلیم و طبیعت پاسخ مناسب داده است. بر همین اساس پژوهش حاضر قصد دارد با بهره از تجربه معماران گذشته و شناخت رهیافت های خردمندانه به کار رفته در آثارشان گامی در راستای تداوم آن ها برای معماری آینده و نیز تطبیق آن جهت کمک به بومی سازی و رفع نیازها و ضرورت-های معماری امروز ایران بردارد. در این پژوهش با هدف تبیین نقاط مشترک بین معماری مکتب اصفهان و نظریه الکساندر و تطبیق آن ها با یکدیگر به واکاوی اصول طراحی نهفته درسازمان فضایی مسجد امام اصفهان پرداخته شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصول پانزده گانه الکساندر بر معماری مسجد امام به عنوان بنای شاخص مکتب اصفهان تعمیم پذیر است؟ از همین رو، این پژوهش در رده پژوهش های کیفی با نگاه توصیفی- تحلیلی می باشد و بر اساس اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای سعی در بررسی وجود این پانزده خصلت الکساندر در معماری مسجد امام دارد تا بتواند در راستای تبیین زنده بودن معماری مکتب اصفهان به نحوی شکوه و عظمت آن را هرچه بیشتر نشان دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند که این مجموعه به طور نسبی بر پانزده خصلت، قابل تطبیق است و از ساختاری زنده برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: نظریه ساختارهای زنده، اصول پانزده گانه الکساندر، معماری مکتب اصفهان، مسجد امام اصفهان
 • الهام ضابطیان طرقی * صفحات 23-44

  ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از عناصر اصلی مدیریت محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی در دسترس مدیران، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند آثار بالقوه محیط زیستی که در اثر اجرای طرح های عمرانی پدیدار می شوند را شناسایی کرده و با ارایه گزینه های مختلف اقدام به حل آن ها نمایند. ماهیت و نوع پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی جای می گیرد؛ روش تحقیق در مرحله اول توصیفی است و از ابزار مطالعات کتابخانه و اسنادی، استفاده می شود. لذا پس از مطالعات مبانی نظری و تعاریف مرتبط با طرح های تفصیلی و ارزیابی اثرات زیست محیطی و همچنین مطالعات تجارب داخل کشور و تجربیات جهانی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های ارزیابی اثرات زیست محیطی و نقش آن در طرح های شهری، در مرحله بعد به عنوان نمونه، طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران، با توجه به جدید و برنامه ریزی شده بودن این منطقه و پتانسیل های اکولوژیک آن، به عنوان نمونه پایلوت انتخاب شده و چگونگی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در وضع موجود در چارچوب طرح تفصیلی و یا سایر مطالعات مرتبط در این منطقه بررسی می شود. در نهایت راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرح های تفصیلی ارایه می شود. در این راستا ابتدا به لزوم ارزیابی راهبردی اثرات زیست محیطی در سطح کلان مطالعات شهری پرداخته می شود و سپس به ساختار ارزیابی در چارچوب هدف گذاری، شناخت بستر محیط، تعیین محدوده طرح، دسته بندی موضوعی طرح تفصیلی و غربالگری، ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرح های تفصیلی به کمک ابزارهای ارزیابی، جمع بندی ارزیابی ها و ملاحظه گزینه های پیشنهادی جایگزین در طرح تفصیلی شهری، ارزیابی مجدد (گزینه های پیشنهادی جایگزین) در طرح تفصیلی شهری و درنهایت نیز پایش و مستندسازی پرداخته می شود. همچنین به طور همزمان روش های ارزیابی اجتماعی و اقتصادی اثرات زیست محیطی و ابزارهای ارزیابی مشتمل بر ماتریس-ها، چک لیست ها و رویهم اندازی نقشه ها معرفی می شوند و درنهایت نیز تغییرات ساختار نهادی و سازمانی جهت اجرایی نمودن راهنمای مذکور ارایه می شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)، طرح تفصیلی شهری، نهادسازی
 • پارمیس ناصری *، محمد جدیری عباسی، اسدالله شفیع زاده، هادی محمودی نژاد، سولماز بابازاده اسکویی صفحات 45-66

  تقویت حس طبیعت دوستی علاوه بر پاسخگویی به یک کشش ذاتی، منجر به پرورش احساس تعلق نسبت به محیط طبیعی و انگیزش ارزش گذاری نسبت به محیط زیست و گونه های متنوع زیستی می گردد که امری ضروری در بحران زیست محیطی امروز جهان تلقی می شود. از جنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتن حیات یا سیستم های واجد حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایش روان-شناختی در خصوص «جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع در طراحی ساختمان-های بلندمرتبه که مشکلات عدیده ای در زمینه چشم انداز و منظر مطلوب دارند، اهمیتی دوچندان دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل محتوا است که ابزار آن مطالعات کتابخانه ای و مرور سیستماتیک در پایگاه های استنادی معتبر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «تنظیم رفتار انسانی با طبیعت» در بحران زیست محیطی امروز جهان، نیازمند ادراک محدودیت های بوم شناسانه است. براساس بسیاری از مدل های پژوهش-شده در حوزه معماری بایوفیلی، گرایش های عاطفی نسبت به طبیعت در رشد رفتارهای محیط گرایانه تاثیر دارد، حتی مطابق با برخی از این پژوهش ها، گرایش های عاطفی بشر نسبت به طبیعت، نقشی بزرگتر نسبت به توجهات شناختی در زمینه مشارکت افراد در حفاظت از تنوع زیستی ایفا می نمایند و بدین ترتیب تقویت حس بایوفیلیا در جامعه معاصر علاوه بر جنبه مثبت آن از لحاظ پرورش و گسترش یک حس ذاتی و کشش فطری، فواید ویژه ای دربر خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اکولوژی، بایوفیلی، بلندمرتبه
 • محبوبه آجیلی، علی بهنام والا صفحات 67-84

  انسان ها به طور طبیعی به سمت ارگانیسم های زنده و گیاهان و جانوران جذب می شوند و بشر نیازمند و مشتاق برای برقراری ارتباط با دنیای طبیعی است. به عبارتی دیگر بین انسان و سایر سیستم های زنده کشش و پیوندی غریزی و فطری وجود دارد. واژه «فیلیا» جذابیت و احساس مثبتی است که مردم نسبت به عادت ها، فعالیت ها و تمام چیزهایی که در طبیعت اطراف ماست دارند. بنابراین «بایوفیلیا» همان احساس مثبتی است که انسان ها نسبت به موجودات زنده دارند این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و به شیوه ترکیبی یا آمیخته (کمی وکیفی) بوده که از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه برای دستیابی به دیدگاه شهروندان با جامعه آماری 384 نفر بهره برده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این نوع از طراحی مستلزم درک زیست شناسی، روان شناسی و شناخت سیرت نوع انسانی و درنهایت انتقال این مفاهیم از اطلاعات صرف به علم کاربردی در طراحی است. همچنین ویژگی های محیطی شامل آب، هوا، نور طبیعی، مصالح طبیعی و چشم انداز، و الگوها و فرآیندهای طبیعی شامل توجه به حواس انسانی در معیارهای بایوفیلی طراحی مجتمع های مسکونی اهمیت بیشتری داشته اند. در پایان نیز راهبرد و راهکارهای ارتقا طراحی بایوفیلی مجتمع های مسکونی مورد اشاره قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: اکولوژی، بایوفیلی، مجتمع مسکونی، منطقه 22 تهران
 • رضا قشقایی، خسرو موحد، حامد مضطرزاده صفحات 85-102

  ارتقاء کیفیت بصری و اکولوژیکی محیط و منظر و ارتقاء حس تعلق به مکان در سازمان فضایی می تواند تسهیل گر کیفیت مطلوب محیطی و تعریف الگوی منحصر به فردی از هویت برای سواحل شهری باشد؛ براین اساس در این مقاله به بررسی معیارها و اصول طراحی منظر شهرهای ساحلی در راستای ارتقا حس تعلق به مکان پرداخته شده است. روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» و روش «فراتحلیل» بوده است که از روش تحقیق «پیمایشی» با ابزار «پرسشنامه» برای تدوین معیارهای طراحی منظر موردنظر کاربران در راستای برانگیزش حس تعلق به مکان در آن ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که حس تعلق به مکان در بعد شناختی (هویتی) و عاطفی (دلبستگی) در سطح بالایی قرار دارد. بعد رفتاری (وابستگی) نسبت به بعد شناختی و عاطفی در سطح پایین تر قرار دارد و ساحل در برآورده کردن نیازهای آن ها موفق عمل نکرده که عدم تجهیز خط ساحلی برای شکل گیری فعالیت های تفریحی و مرتبط با آب، عدم وجود بسترهای مناسب جهت استقرار خانواده، تداخل حرکت سواره و پیاده، تهدیدات ناشی از فرسودگی و تخریب بافت تاریخی بوشهر در این امر موثر می باشند.

  کلیدواژگان: حس مکان، حس تعلق به مکان، شهرهای ساحلی، بوشهر
 • افشین رییسی دهکردی* صفحات 103-123

  در اواخر قرن بیستم و تحت تاثیر معماری پست مدرن دیدگاه های محیط زیستی وارد عرصه نظریه پردازی معماری بومی شده و امکان تسری ارزش ها و مدل های معماری بومی به معماری مدرن مطالعه شد. تحت تاثیر این رویکردها بومی گرایی و منطقه گرایی در مقابل جهانی شدن ناشی از مدرنیته قرار گرفت. در این دیدگاه ها همواره ارتباط میان انسان بومی و طبیعت و نقش نیازهای انسان در شکل گیری معماری بومی مورد تاکید بوده است. همچنین عدم شناخت کافی و درست مبتنی بر انگاره های بنیادین و اصیل تداوم یافته الگوهای معماری خانه، منجر به آشفتگی هایی در ساختارهای بنیادین در معماری خانه های امروزی شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش پیمایشی است که از ابزار داده مطالعات اسنادی و میدانی بهره برده است. یافته های تحقیق نشان داده است که مشکلات زندگی در فضاهای مسکونی جامعه مدرن، موجب ایجاد سرخوردگی و واکنش منفی به برخی دستاوردهای تمدن نیز شده است. نورگیری مناسب، مهم ترین گویه ای است که اشباع نظر یا به عبارت دقیق تر در اینجا، اتفاق نظر در موردش وجود دارد. زندگی در فضاهای آپارتمانی که در آن، انسان ها نور طبیعی کمتری دریافت می کنند، موجب ایجاد بدبینی به معماری مدرن شده است. پس از آن، دارا بودن هندسه مناسب و ساده، برخورداری از تناسبات انسانی مناسب و قابلیت احیاء با نود و پنج درصد، تداوم فرهنگی و نقش سایه بان ها با نود درصد و گویه های برخورداری از حیاط مرکزی، گودال، باغچه، تنوع فضای و ارتباط پروخالی مناسب با هشتاد درصد اشباع نظر، به چشم می آیند.

  کلیدواژگان: معماری بومی، تکنولوژی بومی، خانه سنتی
|
 • Majid Pirmoradian*, Mehran Karaahmadi Pages 1-21

  Christopher's look Alexander, Toarchitecture modern criticaland to Looking for a solution for End to give To Destruction the earth As a result of architecture and Urban It is modern. coming back To Nature And City Hi Organic and natural particle for direct object the need to build immortal may knew.Varchitecture traditional andnative QualifyStructures alive He knewPatterns Designing And The way With it I see particle for direct object Foundation Oh you To Access Space Hi architecture And City The future of quality alive And immortal may knew.architecture Isfahan school architecture Your agenativeIran Is That To needs Man, At With With self, society and Structures social, geography, Climate and nature Response Appropriate Data Is.On This Basis Research Present intention has it with interest From Experience Architects the past And cognition Wise approaches To work Gone A direct step in their works continuity They are for Future architecture AndalsoMatch it direction Help with localization and fix needs And needs architecture Today take Iran.At this Research With Target explanation points common Among architecture Isfahan School And theory Alexander And Match they With Each other To Analysis of principles Designing hidden in organization Spatial Imam Mosque in Isfahanis paid.this Research At P Response To this question Is That Do the principles Fifteen Alexander On The architecture of the Imam mosque as a landmark building of the Isfahan school of generalization Accept Is? From This face this Research at Category Researches quality with a look Descriptive-analytical is and On Principles of library data At Check Existence alive and fifteen character Alexander in architecture it has an Imam mosque. Until the Is With to show alive to be This architectural style of Isfahan To kind of glory and beauty And it is important to show it more.Findings Research to show gives that this Collection To as relative on fifteen character, able Match IsAnd it is a living structure.

  Keywords: Theories of living structures, Isfahan school architecture, Christopher Alexander, Abbasi Grand Mosque
 • Elham Zabetian Taraghi * Pages 23-44

  Environmental impact assessment is one of the main elements of environmental management, which can be used as a planning tool for managers, planners and decision makers, so that based on it, they can estimate the potential environmental effects caused by the implementation of construction projects. Identify the problems that appear and try to solve them by presenting different options. The nature and type of research is placed in the category of applied research; the research method in the first stage is descriptive and library and documentary study tools are used. Therefore, after studies of theoretical bases and definitions related to detailed plans and environmental impact assessment, as well as studies of domestic experiences and global experiences in decision-making and policies and planning of environmental impact assessment and Its role in urban plans, in the next stage, as an example, the detailed plan of the 22nd district of Tehran, considering the new and planned nature of this area and its ecological potential, was selected as a pilot sample and how to study The assessment of environmental effects in the current situation is reviewed in the framework of the detailed plan or other related studies in this area. Finally, the environmental impact assessment guide is presented in detailed plans. In this regard, firstly, the necessity of strategic evaluation of environmental effects at the macro level of urban studies is addressed, and then the evaluation structure in the framework of targeting, knowing the environment, determining the scope of the plan, thematic classification of the detailed plan and screening, evaluating the effects. Environmental in detailed plans with the help of assessment tools, summarizing assessments and considering alternative proposed options in the detailed urban plan, re-evaluation (alternative proposed options) in the detailed urban plan and finally monitoring and documentation. to be Also, at the same time, social and economic evaluation methods of environmental effects and evaluation tools including matrices, checklists and maps are introduced, and finally, institutional and organizational structure changes for implementation. The mentioned guide is provided.

  Keywords: environmental impact assessment (EIA), detailed urban plan, institution building
 • Parmis Naseri *, Mohammad Jodeiri Abasi, Asadollah Shafizadeh, Hadi Mahmoodi Nezhad, Solmaz Babazadeh Oskoui Pages 45-66

  Strengthening the sense of nature-loving, in addition to responding to an inherent pull, leads to the cultivation of a sense of belonging to the natural environment and the motivation of valuing the environment and diverse biological species, which is essential in today's environmental crisis. It is considered the world. From the terminological aspect, the term "biophilia" means "loving of life or living systems" and was first used by "Eric Fromm" to explain a psychological tendency regarding the "attraction of all living things". ", Was used. This situation has double importance in the design of high-rise buildings that have many problems in the field of landscape and favorable view. The research method is descriptive-analytical and content analysis, the tools of which are library studies and systematic reviews in valid reference databases. The findings of the research show that "regulating human behavior with nature" in today's environmental crisis of the world requires the understanding of ecological limitations. According to many researched models in the field of biophilic architecture, emotional tendencies towards nature have an effect on the development of environmentalist behaviors, even according to some of these studies, human emotional tendencies towards nature play a role. Greater than the cognitive attentions in the field of people's participation in the protection of biological diversity, and thus strengthening the sense of biophilia in contemporary society, in addition to its positive aspect in terms of cultivating and expanding an innate sense and innate attraction, there are special benefits in Will have.

  Keywords: ecology, biophilia, high-rise
 • Mahboube Ajili, Ali BehnamVala Pages 67-84

  Humans are naturally attracted to living organisms, plants and animals, and humans need and desire to communicate with the natural world. In other words, there is an instinctive and natural connection between humans and other living systems. The word "philia" is the attraction and positive feeling that people have towards the habits, activities and all the things that are around us in nature. Therefore, "Biophilia" is the same positive feeling that humans have towards living beings. This research is applied in terms of purpose and in a mixed or mixed way (quantitative and qualitative) that uses the survey method and questionnaire technique to obtain the views of citizens. The findings of this research show that this type of design requires an understanding of biology, psychology, and knowledge of human nature, and finally transferring these concepts from mere information to applied science in design. Also, environmental features including water, air, natural light, natural materials and landscape, and natural patterns and processes including attention to human senses have been more important in the biophilic criteria of designing residential complexes. At the end, the strategy and solutions for improving the biophilic design of residential complexes have been mentioned.

  Keywords: ecology, biophilia, residential complex, 22 district of Tehran
 • Reza Ghashghaee, Khosro Movahed, Hamed MoztarZade Pages 85-102

  Improving the visual and ecological quality of the environment and the landscape and improving the sense of belonging to the place in the spatial organization can facilitate the desired environmental quality and define a unique pattern of identity for urban beaches; Therefore, in this article, the criteria and principles of landscape design of coastal cities have been investigated in order to promote the sense of belonging to the place. The research method was "descriptive-analytical" and "meta-analytical" method, which used the "survey" research method with the "questionnaire" tool to compile the design criteria of the desired landscape of the users in order to evoke a sense of belonging to the place in them. The results of the research show that the sense of belonging to the place is at a high level in the cognitive (identity) and emotional (attachment) dimensions. The behavioral dimension (dependency) is at a lower level than the cognitive and emotional dimension, and the beach has not succeeded in meeting their needs, the lack of equipping the coastline for the formation of recreational and water-related activities, the lack of Suitable platforms for family settlement, interference of horse and foot traffic, threats caused by wear and tear and destruction of Bushehr's historical fabric are effective in this matter.

  Keywords: sense of place, sense of belonging to place, coastal cities, Bushehr
 • Afshin Raeeisi Dehkordi* Pages 103-123

  At the end of the 20th century, under the influence of post-modern architecture, environmental perspectives entered the field of theorizing native architecture, and the possibility of extending the values and models of native architecture to modern architecture was studied. These approaches were influenced by localism and regionalism against the globalization caused by modernity. In these views, the relationship between native people and nature and the role of human needs in the formation of native architecture have always been emphasized. Also, the lack of adequate and correct knowledge based on the fundamental and original concepts of house architectural patterns has led to disturbances in the fundamental structures in the architecture of today's houses. The research method is descriptive-analytical and survey method that has used the data tools of documentary and field studies. The findings of the research have shown that the problems of living in the residential spaces of the modern society have caused frustration and negative reaction to some achievements of civilization. Proper lighting is the most important subject on which there is consensus or, more precisely, consensus. Living in apartment spaces where people receive less natural light has caused pessimism towards modern architecture. After that, having a suitable and simple geometry, having suitable human proportions and the ability to revive with ninety-five percent, cultural continuity and the role of canopies with ninety percent, and the items of having a central courtyard, a pit, a garden, a variety of space and a suitable space connection With 80% saturation of opinion, they are noticeable.

  Keywords: indigenous architecture, indigenous technology, traditional house