فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی ایران
سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسلم شیروانی ناغانی، خلیل کولیوند*، ابراهیم ایجابی، فاطمه محمد بیگی صفحات 1-30
  هدف
  پژوهش حاضر در نظر دارد با مطالعه و مقایسه موضوعات مورد بررسی در تولیدات علمی فرارشته آینده پژوهی (در مفهوم عام آن)، اشتراک و افتراق زیرحوزه های 18 گانه مرتبط با هر یک از شش مفهوم آینده پژوهی، آینده نگاری، آینده شناسی، آینده اندیشی، آینده گرایی و آینده کاوی را نشان دهد.
  روش
  این پژوهش از حیث روش، توصیفی-اکتشافی است که با بهره گیری از فنون علم سنجی انجام شده و بر پایه رویکرد کیفی در پی گردآوری داده ها به منظور مفهوم سازی و ارائه تحلیل های تجویزی است. مبنای تجزیه و تحلیل ها نیز مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی نمایه شده در پایگاه نشریات علمی ایران (مگیران) است. شیوه های گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، بررسی کتابخانه ای علمی و تخصصی است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار Excel انجام پذیرفت.
  یافته ها
  یافته ها گویای این است که بیشترین فراوانی مقالات در حوزه مطالعات آینده به ترتیب به حوزه شهری و منطقه ای 205 مقاله، دینی و مذهبی 128 مقاله و دفاعی و نظامی 102 مقاله است. ضمنا بالاترین میزان رشد مقالات حوزه های مورد مطالعه در سال 1400 است.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش در راستای مقایسه فراوانی مقالات علمی منتشر شده در شش مفهوم مورد مطالعه مرتبط با آینده در دوره پانزده ساله 1387 تا 1401 است که نتایج تجزیه و تحلیل ها گویای این است که بیشترین فراوانی مقالات به ترتیب به مفهوم آینده پژوهی با 822 و آینده نگاری با 279 عنوان پژوهش اختصاص دارد. ضمن اینکه بالاترین رشد مقالات در این پانزده سال برای مفهوم آینده پژوهی می باشد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده نگاری، آینده شناسی، آینده اندیشی
 • جواد معدنی، احمد محمودی*، مصطفی سلطانی صفحات 31-62

  تاثیرات قابل توجه بیماری عفونی کرونا تغییرات اساسی را در حوزه های مختلفی چون صنعت گردشگری سلامت را می طلبد که در دوران پساکرونا بیش ازپیش موردتوجه می باشند. گردشگری سلامت یکی از مهم ترین اقسام گردشگری است که در کشور ما نیز جریان دارد. حال بایستی بررسی شود که این صنعت مهم در دوران پساکرونا، چه وضعیتی خواهد داشت. از همین رو هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل وضعیت گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران در دوران پساکرونا است که نگاهی آینده پژوهانه صورت می پذیرد. روش پژوهش حاضر ترکیبی بوده که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی به بررسی موضوع می پردازد. در این تحقیق، به ترتیب از دو روش "مرور دامنه و برنامه ریزی سناریو" استفاده شده است. مطابق با یافته های فاز اول، از میان 58 تحقیق واجد شرایط، 6 مولفه و 55 شاخص اصلی استخراج شدند که در بررسی از طریق فرآیند پنل خبرگان، 25 شاخص اصلی به عنوان محورهای پیشران های این حوزه مدنظر قرار گرفتند. در فاز دوم با استفاده از روش کمی برنامه ریزی سناریو، چهار سناریوی اصلی تدوین شدند که در قالب وضعیت گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران در دوران پساکرونا می باشند. از نتایج تحقیق حاضر می توان به نقش هریک از سناریوها در وضعیت های مختلف اشاره کرد که می تواند در بهترین و مساعدترین حالت ممکن، باعث ایجاد گردشگری سلامت پایدار در کشور شوند.

  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، برنامه ریزی سناریو، پساکرونا، روش ترکیبی
 • علی نوازنی*، حسین هرسیج صفحات 63-101
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی و طراحی سناریوهای وضعیت آینده فرهنگ سیاسی در ایران، با رویکرد آینده پژوهانه به مقوله فرهنگ سیاسی انجام شده است که نقطه قوت و تمایز این اثر با آثار پیشین به شمار می آید. شناخت فرهنگ سیاسی به مثابه ترسیم شیوه نگرش مردم نسبت به نظام سیاسی از آنرو حائز اهمیت می باشد که ضمن ایجاد شرایط فهم ارتباط بین عناصر مختلف حیات انسانی، مبین تغییرات اجتماعی و سیاسی حاکم بر آینده یک نظام سیاسی در نتیجه دگرگونی های بین نسلی بشمار می آید.

  روش

  با توجه به این امر از روش های کمی و کیفی و روش سناریونگاری پیترشوارتز جهت پاسخ به سوال اصلی بهره مند شده ایم. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات به بررسی ادبیات تحقیق و اسناد و مدارک در قالب روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با پنل 25 نفره خبرگان اقدام شده است و همچنین از روش دلفی فازی استفاده و برای سنجش پایایی، از روش تحلیل ساختاری مبتنی بر جداول ماتریس روابط متقابل براساس نرم افزار میک مک و برای طراحی سناریوها از نرم افزار سناریوویزارد بهره مند شدیم.

  یافته های پژوهش: 

  پنج عدم قطعیت کلیدی در ارتباط با وضعیت آینده فرهنگ سیاسی در ایران متصور می باشیم: اسطوره سازی، عدالت خواهی، فرهنگ عاشورایی و مهدویت، پیوند دین و سیاست و استقلال خواهی، که مبتنی بر آن چهار سناریوی فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی، انحصارگرایی دینی، مشارکت دموکراتیک و فرهنگ سیاسی تبعی-مشارکتی قابل ترسیم هستند.

  نتیجه گیری

  از میان 4 سناریوی طرح شده، سناریوی فرهنگ سیاسی تبعی-مشارکتی از بیشترین درجه احتمال وقوع برخوردار است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی ایران، سناریونگاری، دلفی فازی، میک مک، سناریوویزارد
 • آرش غیبی*، امیرعباس رصافی صفحات 102-139
  هدف

  دفع پسماند یکی از مهم ترین مسائل بشر است. اگر تمهیدات اساسی برای آن درنظر گرفته نشود، در آینده به یک بحران اساسی تبدیل می شود. یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی، استفاده دوباره از مواد قابل استفاده در پسماند ها است. برای این مهم به گفته متخصصان تفکیک پسماند در مبدا بسیار حایز اهمیت است. ازاین رو هدف این پژوهش ارائه ساختاری برای بازطراحی سیستم لجستیک معکوس به گونه ای کاربردی است.

  روش

  امروزه متخصصان معتقد هستند فناوری بلاک چین که پیشران فناوری های نوین است، قابلیت های بالقوه بسیاری دارد که می تواند تاثیرات مطلوب بسیار زیادی در صنایع ایجاد کند. در این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی برای بازطراحی سیستم لجستیک معکوس از فناوری بلاک چین استفاده شده است. که همکاری متقابل شهروندان و شرکت مسئول جمع آوری پسماند تفکیک شده، لازمه آن است.

  یافته ها

  سیستمی که بر اساس این ساختار طراحی شود، آینده نگرانه و پشتگرم به یک فناوری پیشران بسیار موثر بوده، قادر به انجام هرگونه سیاستی برای افزایش تفکیک پسماند در مبدا، و انعقاد قراردادهای هوشمند است. در مقابل افزایش و کاهش ناگهانی عرضه بسیار انعطاف پذیر است. آلودگی های سمعی و بصری موجود در سیستم های سنتی را ندارد. بسیار شفاف، ایمن و کاربردی است. با تخصیص مناسب ناوگان می تواند، تمام پسماند تفکیک شده در مبدا را جمع آوری کند.

  نتیجه گیری

  در این سیستم با رویکردی آینده نگرانه تفکیک پسماند در مبدا به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد، استفاده از منابع کاهش می یابد، معضل دفع پسماند مدیریت می شود، اقتصاد دایره ای شکل می گیرد، آسایش شهروندان بیشتر می شود، آسیب به محیط زیست بسیار کمتر می شود، و برای تبدیل شهرهای هوشمند اقدام شده است.

  کلیدواژگان: لجستیک معکوس، بلاک چین، زنجیره تامین، مدیریت پسماند، رویکرد آینده نگرانه
 • امیر شمس اختری، ابوالقاسم سرآبادانی*، حسن جلیلی، جلال حقیقت منفرد صفحات 133-173
  هدف

  اثربخشی عملکرد سرمایه انسانی نوآور بنگاه های دانش بنیان دارویی گیاهی و اتخاذ راهبردهایی آینده نگرانه برای نیل به آن مهم می‏باشد. هدف، ارائه مدل سرمایه انسانی نوآور اثربخش این موسسات است.

  روش

  رویکرد تحقیق تلفیقی است. نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از خبرگان بخش سلامت و مدیران واحد های دانش بنیان دارویی گیاهی کشور انجام شد. برای آزمون مدل 169 پرسشنامه از پژوهشگران واحد های دانش بنیان داروسازی گیاهی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها برای اکتشاف مدل از تئوری داده بنیاد و برای آزمون مدل، معادلات ساختاری است.

  یافته‏ های پژوهش: 

  مدل با شش بعد اصلی شرایط علی (حکمروایی بازار محور)، پدیده محوری (سرمایه انسانی نوآور)، عوامل زمینه ای (بوم فرهنگ درمان گیاهی)، عوامل مداخله ای (ضعف خط مشی گذاری- استانداردسازی و ارزش دهی به خلق نوآوری)، راهبردها (مدیریت آینده گر راهبردی بهداشت و سلامت)، پیامدها (دانش بازار آینده)، 17 مولفه و 126 شاخص تایید گردید.شاخص‏های برازش مدل NFI=0/926،GOF=0/569 و0.071 =SRMRگردید که بیانگر برازش مدل تحقیق می‏باشد.

  نتیجه ‏گیری:

   مدیران بنگاه ها با اتخاذ راهبرد هایی در زمینه افزایش و تشریک جریان های اطلاعات و دانش بین کارکنان متخصص، سرپرست های پروژه ها وسایر ذینفعان در زنجیره تامین - داشتن سبک مدیریت یادگیرنده وآینده نگر در زمینه انتخاب، بکا رگیری، آموزش و نحوه سلوک با کارکنان متخصص متصدی امور تحقیق و توسعه در پروژه ها- اتخاذ سبک مدیریتی هوشمندانه در زمینه فرآیند های کسب و کار مانند بازارسنجی، مشتری گرایی، رقیب گرایی، بهبود شرایط کیفی تولید دارو ها و ایجاد فضای تعامل برد- برد با سایر بنگاه های دانش بنیان و صنایع دارویی گیاهی، می توانند با نیل به دانش بازار آینده، اثربخشی عملکرد سرمایه انسانی را شاهد باشند.

  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، نوآوری، اثربخشی، دانش بنیان
 • محسن نیازی، محمد نیک پیما، اسماعیل مزروعی نصر آبادی، مائده محقق منتظری* صفحات 174-218
  هدف
  آسیب های ناشی از جهانی شدن و شهرنشینی شتابان هویت کلان شهرها را تحت تاثیر قرار داده است؛ لذا حفظ آن مسئله ای مهم در توسعه پایدار است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات هویت تهران با روش کیفی آینده پژوهی (تحلیل لایه ای علی)، به منظور ساختارشکنی از مسئله هویت شهر و تدوین سناریوهای بدیل است.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش 14 نفر از متخصصان شهرسازی، معماری و جامعه شناس شهری هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفته اند. به منظور سنجش پایایی و اعتبار، با اتکا به ادبیات موضوع و یافته ها، دستورالعمل مصاحبه و نمونه گیری نظری، یافته ها به 2 نفر از متخصصان ارائه شده و مورد تامل قرار گرفت. سپس با تحلیل تم مصاحبه ها، نظرات آن ها در قالب 4 جدول لیتانی، علل سیستماتیک، گفتمان و جهان بینی، استعاره و اسطوره تبیین شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان می دهد در لایه لیتانی مسئله مشهود «بحران هویت تهران» در چهار مقوله «آشفته، شهر تقابل ها، هویت سیال و بی روح»؛ در لایه علل سیستماتیک «جامعه کوتاه مدت، فضاهای سودازده، گردونه بی مهار، بلازه شدن»، در لایه گفتمان و جهان بینی «مدرنیسم توسعه نیافتگی، نئولیبرالیسم شهری، توسعه جهانی، فردگرایی» و در لایه چهارم «هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، عریان شدگی فقر و غنا، در گردباد کلان شهر جهانی، شهر نسیان زده» مطرح هستند.
  نتیجه گیری
  دو پیشران مدرنیسم توسعه نیافتگی و نئولیبرالیسم شهری، مبتنی بر اهمیت و غیرقطعی بودن انتخاب شدند و بر اساس آن 4 سناریو تدوین گردید که می تواند در فرایند مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تحلیل لایه ای علی، هویت شهری، هویت تهران، نئولیبرالیسم شهری
|
 • Moslem Shirvani Naghani, Khalil Koulivand *, Ebrahim Ejabi, Fatemeh Mohammadbeigi Pages 1-30
  Objective
  The present study aims to show the similarities and differences of the 18 sub-fields related to each of the six concepts of futures studies, foresight, futurology, future thinking, futurism and future mining by studying and comparing the topics investigated in the scientific productions of futures studies (in its general sense).
  Methods
  The methods of collecting information and the method of analysis are scientific and specialized library research. Data analysis was done using Excel software.
  Results
  The results show that the highest frequency of articles in the field of futures studies is urban and regional 205 articles, religious and religious 128 articles, and defense and military 102 articles. In addition, the highest rate of growth of articles in the studied fields is in 2022.
  Conclusion
  The results of this research are in line with the comparison of the frequency of scientific articles published in the six studied concepts related to the future in the fifteen-year period of 2008 to 2022, and the results of the analysis show that the highest frequency of articles is related to the concept of futures studies with 822 and foresight with 279 respectively. The research title is dedicated. In addition, the highest growth of articles in these fifteen years is for the concept of futures studies.
  Keywords: Futures Studies, Foresight, Futurology, Future thinking
 • Javad Madani, Ahmad Mahmoudi *, Mostafa Soltani Pages 31-62

  The significant effects of the corona infectious disease require fundamental changes in various fields such as the health tourism industry, which are more and more important in the post-corona era. Health tourism is one of the most important types of tourism in our country. Now, it should be checked what the status of this important industry will be in the post-corona era. Therefore, the main goal of the current research is to analyze the health tourism situation of the Islamic Republic of Iran in the post-corona era, which takes a futuristic view. The method of the current research is mixed that investigates the issue using a sequential exploratory approach. In this research, two methods of "scope review and scenario planning" have been used, respectively. According to the findings of the first phase, 6 components and 55 main indicators were extracted from among 58 qualified researches, and 25 main indicators were considered as the drivers of this field in the review through the expert panel process. In the second phase, using the quantitative method of scenario planning, four main scenarios were compiled, which are in the form of the health tourism situation of the Islamic Republic of Iran in the post-corona era. From the results of the current research, we can point out the role of each of the scenarios in different situations, which can create sustainable health tourism in the country in the best and most favorable possible state.

  Keywords: Health Tourism, Scenario Planning, Post-Corona, Mixed Method
 • Ali Navazeni *, Hossein Harsij Pages 63-101
  Purpose

  This study was carried out with the aim of investigating and designing scenarios of the future state of political culture in Iran, with a future-oriented approach to the category of political culture, which is the strength and distinction of this work from previous works. Knowing the political culture as a way of drawing people's attitude towards the political system is important because, while creating the conditions for understanding the relationship between the various elements of human life, it is considered to be an indicator of the social and political changes governing the future of a political system as a result of intergenerational transformations.

  Method

  we used quantitative and qualitative methods and the Petershwartz scenario method to answer the main question. in order to collect information, research literature and documents were reviewed in the form of a library method and a semi-structured interview with a panel of 25experts. the Delphi method was used, and to measure reliability, the structural analysis method based on the interrelationship matrix tables based on Micmac software was used. And to design the scenarios, we benefited from the Scenario Wizard software.

  Results

  five key uncertainties related to the future state of political culture in Iran: myth-making, seeking justice, Ashura culture and Mahdism, linking religion and politics, and seeking independence, which are based on four cultural-political scenarios of religious democracy, religious exclusivity, and democratic participation. and subordinate-participatory political culture.

  Conclusion

  Among the 4 proposed scenarios, the scenario of subservient-participatory political culture has the highest probability of occurrence.

  Keywords: Iran's political culture. scenario writing, Delphi phase, MicMac, Scenario Wizard
 • Arash Gheibi *, AmirAbbas Rassafi Pages 102-139
  Purpose

  Waste disposal is a pressing issue for humanity and has the potential to become a major crisis in the future. One of the best-proposed solutions is to reuse usable materials found in waste, which requires proper waste separation. Experts suggest that separation at the source is crucial, making a functional Reverse Logistics System (RLS) essential. This research aims to provide a structure that can practically redesign the RLS.

  Methods

  Specialists believe that BlockChain Technology (driving force of emerging technologies), has many potential capabilities, which can create many favorable effects in industries. In this research, BlockChain Technology has been used to redesign the RLS with a futuristic approach. That, the mutual collaboration of citizens and the waste collection company is necessary.

  Findings

  A system designed based on this structure is forward-looking and backed by a very effective driving force technology, capable of implementing any policy to increase the separation of waste at source and concluding smart-contracts. It is flexible against sudden increase or decrease in supply without causing audio and visual pollution in traditional systems. Additionally, it is very transparent, safe, and practical. With the proper allocation of the fleet, it can collect all segregated waste.

  Conclusion

  In this system, with a futuristic approach, waste segregation at the source increases significantly. Resource usage is reduced. The waste disposal problem is being managed. A circular economy is formed. The comfort of citizens increases. The damage to the environment is much less. And action has been taken to transform into smart cities.

  Keywords: Reverse Logistics, Blockchain, Supply Chain, Waste Management, Futuristic approach
 • Amir Shams Akhtari, Abolghasem Sarabadani *, Hasan Jalili, Jalal Haghighat Monfared Pages 133-173
  Purpose

  Effectiveness of innovative human capital performance of knowledge-based herbal pharmaceutical companies and adopting forward-looking strategies to achieve it is important. aim is to provide an effective innovative human capital.

  Method

  Research approach is mixed. targeted sampling was done with 15 experts in the health sector and managers of knowledge-based herbal medicine units in the country. For model tesingt, 169 questionnaires were collected from the researchers of knowledge-based units of herbal medicine. data analysis for model discovery is based on grounded theory and structural equations for model testing.

  Findings

  The model with six main dimensions (market-oriented dominance), (innovative human capital), (herbal therapy cultural environment), (weakness of policy making, standardization and innovation creating valuing), (futuristic strategic management of health), (future market knowledge) and 17 components,126indicators were confirmed. the fit indices of the model were NFI=0.926, GOF=0.569 and SRMR=0.071, which indicates fit of the research model.

  Conclusion

  Managers by adopting strategies of increasing and sharing the flow of information and knowledge between specialist employees, project supervisors and other stakeholders in the supply chain - having a learning and forward-looking management style in selection, employment, training and how to behave with specialist employees in projects - adopting smart management style in business processes as market measurement, customer orientation, competition orientation, improving the quality of drug production and creating an atmosphere of win-win interaction with other knowledge-based enterprises and herbal pharmaceutical industries, can witness the effectiveness of human capital by gaining knowledge of the future market.

  Keywords: Human capital, Innovation, Effectivness, knowledge-based
 • Mohsen Niazi, Mohammad Nikpeyma, Esmail Mazrouei Nasrabadi, Maedeh Mohaghegh Montazeri * Pages 174-218
  Purpose
  Damages caused by globalization and rapid urbanization have shown the importance of urban identity. Therefore, maintaining it is an important issue in sustainable development. The purpose of this study is to change the identity of the city of Tehran with the qualitative method of prospective research (causal layer analysis) in order to deconstruct Tehran's identity and formulate alternative scenarios.
  Method
  The statistical population of this research is 14 people who are specialists in urban planning, architecture and urban sociology, whose views were extracted through a semi-structured interview. Then, by analyzing the theme of the interviews, their opinions were explained in the form of 4 litany tables, systematic causes, discourse and worldview, metaphor and myth.
  Findings
  The findings of the study show that in the litany layer, the obvious problem is the identity crisis of Tehran, which is in four categories: "confused, famous, fluid and plural identity, meaningless and soulless", in the layer of systematic causes, "short-term society, speculative spaces, unrestrained spinning, flaming", in the layer of discourse and worldview, "modernism of underdevelopment, urban neoliberalism, global development of the city, individualism " and in the fourth layer, "everything that is hard and stable will smoke and go into the air "The nakedness of poverty and wealth, in the whirlwind of the global city, is the forgotten city".
  Conclusion
  Finally, two drivers of underdevelopment modernism and urban neoliberalism were selected based on importance and uncertainty, and based on that, 4 scenarios were presented that can be considered in urban management process.
  Keywords: Future Studies, Causal layer Analysis, urban identity, Identity of Tehran, urban neoliberalism