فهرست مطالب

نشریه مهندسی مدیریت نوین
سال دهم شماره 2 (تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اردلان حسینی، حسن مهرمنش*، احمدرضا کسرایی صفحات 1-29

  امروزه تولید و ارائه کالای مورد توجه مشتریان در بازار حائز اهمیت می باشد تا شرکت ها بتوانند از عهده رقابت با رقبای خارجی و داخلی برآیند که این مهم نیازمند انتخاب و پیاده سازی استراتژی تولید مناسب و ارزشمند جهت دستیابی به مزیت رقابتی و از این مهم تر پایدار کردن آن می باشد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی مبتنی بر عوامل موثر بر تولید پایدار در صنعت خودروهای سنگین می باشد. پژوهش مذکور از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش انجام پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. با مروری بر ادبیات نظری و همچنین مصاحبه با خبرگان، مهترین ابعاد و معیارهای پایداری اثرگذار در تولید در شرکت شناسایی و مدل سازی گردید. جامعه آماری مدیران وکارشناسان یکی از کارخانه های حاضر در صنعت خودروسازی سنگین (ایران خودرودیزل) می باشد. تعداد نمونه 31 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در انجام شبیه سازی های پژوهش حاضر با نرم افزار ونسیم، یک افق زمانی 5 ماهه در نظر گرفته شد و مقادیر و روابط کمی بین متغیرها نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، تعیین گردید. در این پژوهش، مدل مبتنی بر عوامل موثر بر تولید پایدار با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها شامل مولفه ها و شاخص های متعدد، در نمودار درختی به نمایش گذاشته شده است که چهار عامل تامین پایدار، تولید ناب، تولید چابک و همچنین تاب آوری تولید به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر توسعه تولید پایدار در صنعت خودروهای سنگین دارند.

  کلیدواژگان: تولید پایدار، صنعت خودروهای سنگین، رویکرد پویایی شناسی سیستم
 • صالح آچاک، عباس طلوعی اشلقی*، رضا رادفر، عباس خمسه صفحات 2-32

  دستیابی به فناوری هوش مصنوعی نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه است که هر کدام دارای مشخصه و ویژگی های متفاوتی است. هدف این مقاله شناسایی مشخصه های انواع تحقیق و توسعه در هوش مصنوعی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی- کمی) انجام گرفت که در بخش کیفی آن ضمن مطالعه و مرور منظم مبانی نظری و ادبیات تحقیق و توسعه در هوش مصنوعی، ویژگی های آن به روش تحلیل محتوی استخراج گردید. سپس به منظور تعیین مصداق ها و جزئیات هر ویژگی با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران آشنا به فرآیند تحقیق و توسعه در هوش مصنوعی مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی، به منظور اعتبار بخشی به یافته های کیفی، پرسشنامه ای براساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای فازی تهیه و نظرات کارشناسان در مورد ویژگی های احصاشده جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده از پرسش نامه ها در دو دور، طبق فرآیند دلفی فازی، غربال و نهایی شد. یافته های این تحقیق با هدف سیاست گذاری در تحقیق و توسعه شامل 8 مشخصه مجزا عبارتند از: جستجوی زمینه پژوهش، هدف عامل انجام پژوهش، خروجی مورد انتظار، معیار عملکرد، افق زمانی، تکنیک ها و روش ها، صلاحیت ها و مهارت های محققین، و اندازه تلاش پژوهشی.

  کلیدواژگان: تحقیق، توسعه، هوش مصنوعی، انواع تحقیق و توسعه، سیاست گذاری
 • احمد شجاعیان، علی اصغر پورعزت*، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 33-66

  از آنجا که عصر حاضر، عصری پیچیده همراه با ابهام، نوآوری و تغییر است، در این عصر، بیشترین تاکید بر استفاده از تکنیک های برنامه ریزی سناریو مبنا است. سناریو هایی که در زمان عدم قطعیت و پیچیدگی، بسیار مهم هستند، با داشتن یک جامعه یکپارچه و هماهنگ، نظام سیاسی می تواند برای توسعه و بهبود شرایط زندگی شهروندان تمرکز بیشتری نماید و بسترساز توسعه پایدار در کشور گردد. این پژوهش به دنبال طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایدار در پرتو روش خط مشی گذاری سناریو مبنا می باشد.در این مقاله از روش پویایی سیستم در طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایداراستفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی با روش مصاحبه با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید که پس از 12 خبره به اشباع نظری رسیدیم، که برای تحلیل از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. و برای طراحی الگوی پویایی سیستم از نرم افزار Vensim استفاده شده است و در نهایت پنج سناریو برای تحلیل ملت سازی در جهت توسعه پایدار تدوین گردید. سناریو اول بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش انسجام اجتماعی، سناریو دوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، سناریوی سوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش پایداری اقتصادی، سناریو چهارم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش فساد سازمان یافته، سناریو پنجم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش کنترل و سانسور رسانه ای تدوین شد.

  کلیدواژگان: خط مشی، ملت سازی، توسعه پایدار، پویایی شناسی، انسجام اجتماعی
 • مریم رحمتی، فرهاد نژادحاجی علی ایرانی*، یحیی داداش کریمی، غلامرضا رحیمی صفحات 67-92

  هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی راهبردی ارتباطات سازمانی با تاکید بر سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و مدیران سازمان امور مالیاتی و اساتید حوزه مدیریت است که نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 15 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی و پایایی داده های پژوهش از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پایایی درون کدگذار استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها نشان داد که الگوی ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور، متشکل از 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی می باشد. الگوی کیفی مولفه های ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن شرایط علی، عوامل بسترساز، راهبردهای مناسب، شرایط مداخله‎ گر طراحی شد. نتایج نشان داد امور مالیاتی بایستی عملکرد سالمی داشته باشد، و برای عملکرد سالم لازم است که الگوی ارتباطات سازمانی مناسب با تاکید بر سلامت اداری را درون خود ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: ارتباطات، ارتباطات سازمانی، سلامت اداری
 • عمار رستمی نجف آبادی، مهرداد نیکبخت*، عاطفه امین دوست، مهدی کرباسیان صفحات 93-120

  با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و جایگاه پروژه های گازی در توسعه کشور به عنوان یکی از منابع مهم انرژی و برتری های اقتصادی، انجام طرحها و پروژه های بزرگ در این صنعت، به منظور اجرای هدفمند، بهینه و اثربخش پروژه های شبکه های توزیع گاز امری ضروری محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت اجرای این گونه پروژه ها و چالش های مطرح در این حوزه، مطالعه حاضر سعی دارد با مقایسه دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی به ارزیابی معیارهای کلیدی مدیریت ریسک در اجرای پروژه های شبکه های توزیع گاز طبیعی بپردازد. بدین منظور با انتخاب تعداد 36 نفر خبره و متخصص در حوزه صنعت گاز طبیعی از پرسشنامه محقق ساخته، روش لاوشه و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره سوارا فازی (Fuzzy SWARA) و بهترین - بدترین فازی (FBWM) استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که، از بین 32 معیار مدیریت ریسک، 17 معیار به عنوان معیارهای کلیدی مدیریت ریسک شناسایی گردید. براساس نتایج حاصل شده چنین استنباط می گردد که معیار عدم کفایت یا نقص اطلاعات فنی برای طراحی در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بهترین - بدترین فازی با وزن قطعی (22/0) با رتبه دوم در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره سوارافازی فازی با وزن قطعی (82/0) هم خوانی دارد و از بیشترین اهمیت برخوردار است.

  کلیدواژگان: پروژه، شبکه های توزیع گاز طبیعی، مدیریت ریسک، تکنیک سوارا فازی و تکنیک بهترین- بدترین فازی
 • محمد شریف زادگان*، فاطمه بهجت صفحات 121-147

  در این پژوهش ارائه الگوی نهادینه سازی نوآوری اجتماعی با تاکید بر مزیت رقابتی جهت کسب سهم بیشتر بازار در شرایط پیچیده رقابتی انجام گردید. براساس هدف، تبیینی و اکتشافی که سعی دارد الگوی نهادینه سازی نوآوری اجتماعی با تاکید بر مزیت رقابتی را با استفاده از روش دلفی و مدلسازی ساختاری - تفسیری مشخص سازد. بر حسب نتیجه این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و همچنین از نظر گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق خبرگان در شرکت های تجاری بازرگانی استان خوزستان و روش نمونه گیری از نوع هدفمند و با رویکرد انتخاب و استفاده از رویکرد های تخصصی و علمی خبرگان است. به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز ابتدا با ایجاد پانل دلفی18 نفره از خبرگان در شرکت های تجاری استان خوزستان با تکیه بر مطالعات پیشین 8 معیار و 49 زیر معیار شناسایی شد. به ترتیب بکارگیری شیوه های متفاوت بازاریابی رتبه اول، محوریت فعالیت های اجتماعی رتبه دوم، تغییر و اصلاح رویکرد های بازاریابی رتبه سوم، تمرکز بر نیروی انسانی متخصص رتبه چهارم، بازاریابی اجتماعی رتبه پنجم، نوآوری بازاریابی رتبه ششم، ترسیم چشم انداز و خلق ارزش مشترک رتبه هفتم، شبکه سازی و توسعه تصویر ذهنی رتبه هشتم و آخرین اولویت معیارهای نهادینه سازی نوآوری اجتماعی با تاکید بر مزیت رقابتی حاصل شد.

  کلیدواژگان: نهادینه سازی، نوآوری اجتماعی، مزیت رقابتی، شرکت های تجاری
|
 • Ardalan Hosseini, Hasan Mehrrmanesh*, AhmadReza Kasraei Pages 1-29

  In the current competitive environment, it is very important to produce and present products of interest to customers in the market so that companies can compete with foreign and domestic competitors, which requires choosing and implementing a suitable and valuable production strategy in order to gain an advantage. It is competitive and more important to make it stable. The aim of the current research is to present a model based on factors affecting sustainable production in the heavy vehicle industry. The mentioned research is descriptive-analytical in terms of the basic purpose and in terms of the research method, and the data collection tool is a semi-structured interview. In this research, the statistical population is the managers and experts of one of the factories in the heavy automotive industry (Iran Khodrodiesel) and the sample number of 31 people was selected by snowball. In carrying out the simulations of the present research with Vensim software, a time horizon of 5 months was considered and the quantitative values and relationships between the variables were determined using a semi-structured interview. In this research, the model based on the factors affecting sustainable production with the systems dynamics approach, including numerous components and indicators, has been displayed in a tree diagram, with the four factors of sustainable supply, lean production, agile production, and production resilience, respectively. They have the most positive impact on the development of sustainable production in the heavy vehicle industry.

  Keywords: Sustainable production, heavy vehicle industry, system dynamics approach
 • Maryam Rahmati, farhad nejad haji ali irani*, Yahya Dadash Karimi, Gholamreza Rahimi Pages 67-92

  The purpose of this research is to design a strategic model of organizational communication with an emphasis on administrative health in the country's tax affairs organization. This research is developmental-applicative in terms of its purpose, and in terms of the nature of the data, it is of a qualitative type using the foundation data method. The statistical population of the research is specialists and managers of the Tax Affairs Organization and professors in the field of management. And it continued until the theoretical data saturation stage. Data collection was done through semi-structured interviews. To ensure the validity and reliability of the research data, two methods of review by participants and review by colleagues and intra-coder reliability were used. Data analysis was done by Strauss and Corbin method of Foundation Data Theory and using MAXQDA software. The findings showed that the model of organizational communication with an emphasis on increasing administrative health in the country's tax affairs organization consists of 6 main categories and 20 subcategories. The qualitative model of the components of organizational communication was designed with an emphasis on increasing administrative health in the country's tax affairs organization, taking into account causal conditions, background factors, appropriate strategies, intervening conditions. The results showed that tax affairs should have a healthy function, and for a healthy function, it is necessary to create a suitable organizational communication model with an emphasis on administrative health.

  Keywords: Communication, Organizational Communication, Administrative Health
 • Ammar Rostami Najafabadi, Mehrdad Nikbakht *, Atefeh Amindoust, Mehdi Karbasian Pages 93-120

  Gas distribution networks are considered essential. Therefore, considering the importance of the implementation of such projects and the challenges raised in this field, the present study tries to evaluate the key criteria of risk management in the implementation of network projects by comparing two fuzzy multi-indicator decision-making techniques. Pay for the distribution of natural gas. For this purpose, by selecting a number of 36 experts and experts in the field of natural gas industry, using a researcher-made questionnaire, Lawshe method and multi-indicator decision- making techniques based on fuzzy SWARA and fuzzy best- the worst method were used. The obtained results indicate that, out of 32 risk management criteria, 17 criteria were identified as key risk management criteria. Also, based on the results, it is concluded is consistent that the final and definitive weight of the criterion of inadequacy or lack of technical information for design in carrying out the fuzzy best- the worst method multi-indicator decision-making technique with the second rank of the final and definitive weight obtained in the fuzzy SWARA multi-indicator decision-making technique and has been evaluated with the highest importance and the final and definitive weight of the criterion of the inappropriate evaluation process and the selection of suppliers and contractors in two multi-indicator decision- making techniques has been evaluated with the least importance. They share meaning with each other.

  Keywords: project, natural gas distribution networks, risk management, fuzzy SWARA technique, fuzzy best- the worst method
 • Mohammad Sharifzadegan *, Fatemeh Behjat Pages 121-147

  In this research, the model of institutionalization of social innovation was presented with an emphasis on competitive advantage in order to gain more market share in complex competitive conditions. Based on the purpose, explanatory and exploratory which tries to determine the pattern of institutionalization of social innovation with emphasis on competitive advantage using Delphi method and structural-interpretive modeling. According to the results of this research, it is of a developmental type and also in terms of collecting information, it is of a mixed type. The statistical population of this research is the experts in commercial companies of Khuzestan province and the sampling method is of the targeted type and with the approach of selecting and using the specialized and scientific approaches of the experts.In order to collect the required data, 8 criteria and 49 sub-criteria were identified by creating a Delphi panel of 18 experts in commercial companies in Khuzestan province based on previous studies.In the order of applying different methods of marketing, the first rank, the focus of social activities, the second rank, the change and modification of marketing approaches, the third rank, focusing on expert human resources, the fourth rank, social marketing, the fifth rank, marketing innovation, the sixth rank, drawing a vision and Creation of common value ranked 7th, networking and development of mental image ranked 8th and the last priority of social innovation institutionalization criteria with emphasis on competitive advantage was achieved.

  Keywords: institutionalization, social innovation, competitive advantage, commercial companies