فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 56، تابستان 1402)

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 56، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین ستایش*، مرضیه یوسفی نژاد صفحات 1-32

  رفتار هزینه نقش مهمی در رشد فروش و سودآوری شرکت دارد و تاثیر آن در امر تصمیم گیری استفاده کنندگان و تعیین ارزش شرکت ها باعث شده است محققان مجددا به بررسی رفتار نامتقارن هزینه توجه کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته انجام شده است. داده های این مطالعه از گزارشات سالانه حسابرسی شده 128 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1391 تا 1400 با کل مشاهدات 1280 سال - شرکت جمع آوری شدند و برای ارائه مدل از رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان دادند بهای تمام شده کالای فروش رفته در نمونه بررسی شده دارای رفتار چسبنده است و ریسک مالی و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری با چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته دارند و همچنین، حاکمیت شرکتی تعدیل کننده رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته است. نتایج مطالعه می توانند برای مدیران به منظور درک رفتار هزینه برای برنامه ریزی، کنترل و کاهش هزینه ها و همچنین برای تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها و درنهایت گرفتن تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری مفید باشند.

  کلیدواژگان: چسبندگی، بهای تمام شده کالای فروش رفته، ریسک مالی، حاکمیت شرکتی، معادلات ساختاری
 • مژده درخشان، محمدحسین صفرزاده*، غلامحسین اسدی، عباس راد صفحات 33-64

  ریسک و ابهام به عنوان دو جنبه متمایز عدم اطمینان محیطی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیمات افشای یک شرکت هستند. در ادبیات نظری و پژوهشی به افشای ریسک به عنوان یکی از مهم ترین اجزای افشای تفسیری در گزارش های مالی شرکت ها و واکنش منطقی مدیران در پاسخ به عدم اطمینان توجه شده است؛ با وجود این، سازوکار تصمیمات افشای ریسک در شرایط ریسک و ابهام و با توجه به تعادل منافع و هزینه های نمایندگی موضوعی است که در ادبیات پژوهشی افشای ریسک بی پاسخ مانده است. این پژوهش رابطه بین افشای ریسک و عدم اطمینان محیطی در سطح شرکت را بر مبنای دو معیار استراتژی کسب وکار و هوشیاری شرکت بررسی می کند. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در قلمرو شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1395 تا 1400 آزمون شده اند. افشای ریسک با استفاده از تحلیل محتوای گزارش های مالی سالانه اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند شرکت هایی با استراتژی کاوشگرانه افشای ریسک بالاتری نسبت به شرکت های با استراتژی تدافعی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مزایای نمایندگی آن ارائه می دهند. همچنین، شرکت های هوشیار، با پایش مستمر محیط فعالیت، ابهام در هر دوره را کاهش می دهند و به دلیل درک بالاتر نسبت به ریسک های در معرض افشای ریسک بیشتری را ارائه می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهند رویکردهای استراتژیک شرکت با تاثیر بر سطح ریسک ها و ابهام های محیطی، فراتر از ویژگی های عملیاتی و رقابتی آنها بوده اند و بر تصمیمات افشای داوطلبانه ریسک اثرگذار هستند؛ درنتیجه، این پژوهش بر اهمیت گنجاندن ابعاد ریسک و ابهام محیطی در تفسیر و تجزیه و تحلیل افشای اطلاعات ریسک تاکید می کند.

  کلیدواژگان: افشای ریسک، استراتژی کسب وکار، پایش محیطی، عدم اطمینان نایتی
 • رحیم بنابی قدیم، سید علی واعظ* صفحات 65-92

  بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و اطمینان بیش از حد مدیریت به عنوان عامل رفتاری مدیریت، می تواند اثربخشی برنامه های انگیزشی برای بیشینه سازی ارزش شرکت و کارایی قراردادها را کاهش دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد مدیریت شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد ضمن وجود اثر چسبندگی پاداش، انحراف توجه سهامداران نهادی شدت چسبندگی پاداش را افزایش می دهد  و با افزایش اطمینان بیش از حد مدیریت تاثیر مثبت انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره افزایش می یابد. یعنی انحراف توجه سهامداران نهادی و اطمینان بیش از حد مدیریت، می تواند کارایی قراردادهای پاداش را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: انحراف توجه سهامدار نهادی، اطمینان بیش از حد مدیریت، چسبندگی پاداش، نظریه نمایندگی
 • سهراب استا*، وحید حسن بیگی صفحات 93-118

  در عصر حاضر دنیای کسب و کار با عدم قطعیت بسیاری مواجه است و این موضوع، ضرورت بودجه ریزی در شرکت ها را دوچندان کرده است. به گونه ای که در چند سال اخیر، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام شده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر این است که به ارزیابی و تفسیر پژوهش های مذکور بپردازد و پاسخی برای این سه پرسش بیابد که در ادبیات علمی «چه نقاط ضعفی برای بودجه ریزی در شرکت ها عنوان شده است؟ موانع بهبود بودجه ریزی در شرکت ها کدام است؟ و چه راهکارها یا مدل هایی به منظور رفع نقاط ضعف بودجه ریزی در شرکت ها مطرح شده است؟» به همین منظور، با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و به کمک پروتکل پریزما، به جستجوی مقاله های منتشر شده در این زمینه پرداخته شد و پس از غربالگری آنها بر مبنای معیارهای احراز شرایط، در نهایت 32 مقاله به عنوان مقاله های مرتبط با هدف و سوال های پژوهش مورد تایید قرار گرفت. به منظور ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش و دستیابی به معیارهای قابلیت اعتماد ضمن استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر و بکارگیری یک فرایند نظام مند در مرور ادبیات، منابع ورودی پژوهش به دو نفر از خبرگان نیز ارائه گردید و علاوه بر آن تلاش شد تا توصیف غنی از فرایند اجرایی پژوهش ارائه شود. در ادامه با تجزیه و تحلیل متن مقاله های منتخب، نسبت به استخراج 9 مورد نقطه ضعف، 6 مانع بهبود و 20 راهکار بهبود اقدام گردید و در پایان با در نظر گرفتن خلا نظری پژوهش های موجود، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شد.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی، بهبود بودجه ریزی شرکتی، تئوری اقتضایی، مرور نظام مند ادبیات
 • سید حسام وقفی، محمدرضا سبز علی پور، سید احسان حسینی، زینب نوربخش حسینی* صفحات 119-148

  توانایی مدیریت در استفاده از منابع، ازطریق ایجاد مزیت رقابتی پایدار، عاملی برای افزایش سرمایه فکری و درنتیجه افزایش ارزش شرکت است و مدیران توانمند انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری مطلوب تر در دارایی های فکری دارند که این می تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری در سرمایه فکری با توجه به نگرانی شغلی مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، توصیفی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 149 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 تا 1400 با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از بین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره پانل با نرم افزار ایویوز استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان می کنند توانایی مدیریت موجب افزایش سرمایه فکری می شود. همچنین، نگرانی شغلی مدیرعامل (عدم نفوذ مدیرعامل) تاثیر تعدیل کننده بر رابطه بین توانایی مدیریت و سرمایه فکری دارد؛ برخلاف آن، نگرانی شغلی مدیرعامل (مرحله افول شرکت در چرخه عمر) بر رابطه توانایی مدیریت و افزایش سرمایه فکری تاثیر معنی داری ندارد.

  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، نگرانی شغلی مدیرعامل، سرمایه فکری، افزایش سرمایه گذاری
 • شهرام شفیعی، عبدالرضا محسنی*، مصطفی قاسمی صفحات 149-166

  قضاوت اخلاقی یک پروسه فکری است که  تحت تاثیر عوامل بسیاری مانند ارزش های شخصی حسابرس و اثرات بیرونی بر قضاوت های حسابرسی قرار دارد. در حرفه حسابرسی ریسک پذیری اشخاص می تواند بر حجم رسیدگی ها و نوع آزمون های حسابرسی تاثیرگذار باشد و در نهایت قضاوت حرفه ای حسابرس را تحت الشعاع قرار دهد. هدف این پژوهش تدوین مدل ریسک پذیری حسابرس با هدف بهبود قضاوت حرفه ای حسابرس (رویکرد داده بنیاد چندوجهی) می باشد. پژوهش با 20 مصاحبه از خبره حرفه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و با نمونه گیری روش گلوله برفی و رویکرد داده بنیاد چند وجهی انجام گرفته است.  نتایج شامل استخراج پانصد کد مفهومی، چهل مقوله فرعی، پانزده مقوله اصلی و یک مدل مفهومی باشد.  سرانجام؛ مولفه های چون تجربه حرفه ای، دانش تخصصی، عوامل روان شناختی، اخلاق حرفه ای، نظارت نهادهای ناظر، رهبری، کار تیمی، همکاری، جامعه ذینفعان، پیچیدگی کار، رضایت درونی حسابرس، فشار ذینفعان، فشار زمانی، انگیزه و منافع شخصی، رفتار فرصت طلبانه ساختار فرهنگی، توان توجیه کنندگی و غیره شناسایی شد.

  کلیدواژگان: ریسک پذیری، قضاوت های حرفه ای، گزارش های حسابرسان
|
 • Mohammadhosein Setayesh *, Marzieh Yousefinezhad Pages 1-32

  Cost behavior plays an important role in the growth of sales and profitability of the company, and its effect on users' decision-making and determining the value of companies has made researchers pay attention to the asymmetric cost behavior again. The current research was conducted with the aim of investigating the moderating role of corporate governance on the relationship between financial risk and the stickiness of the cost of goods sold. The data of this study was collected from the audited annual reports of 128 manufacturing companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2022 with a total of 1280 company-year observations, and the structural equation model approach was used to present the model. The findings showed that the cost of goods sold in the studied sample has a sticky behavior and financial risk and corporate governance have a positive and significant relationship with the stickiness of the cost of goods sold and also corporate governance moderates the relationship between financial risk and stickiness of the total price. The product has been sold. The results of the study can be useful for managers in order to understand cost behavior for planning, controlling and reducing costs, as well as for financial analysts and investors to evaluate the performance of companies and finally make investment decisions.

  Keywords: Stickiness, cost of goods sold, Financial risk, Corporate governance, structural equations
 • Mojdeh Derakhshan, MohammadHosein Safarzadeh *, GholamHosein Asadi, Abbas Raad Pages 33-64

  Risk and ambiguity, distinctive facets of environmental uncertainty, significantly influence a firm's disclosure decisions. In theoretical and empirical literature, risk disclosure emerges as a pivotal facet of interpretive disclosures within corporate financial reports, representing a rational response to uncertainty. Nonetheless, the mechanism guiding risk disclosure determinations amidst conditions of risk and uncertainty, while considering the equilibrium between agency advantages and costs, remains a gap within risk disclosure literature. This study investigates the nexus between risk disclosure and uncertainty at the corporate level, hinging upon business strategy and alertness criteria. Employing a multiple regression model, the research examines these hypotheses within firms listed on the Tehran Stock Exchange during the 2016-2021 period. The risk disclosure was assessed through content analysis of annual financial reports. The results demonstrate that firms pursuing the prospector-oriented strategy provide more risk disclosure than defender-oriented firms, aiming to mitigate information asymmetry and its agency benefits. Moreover, the findings illustrate that alert firms, through continual environmental scanning, diminish ambiguity cyclically, enhancing their comprehension of exposed risks and consequentially augmenting risk disclosure. In essence, this research underscores that a firm's strategic stance encompasses implications beyond operational and competitive domains, permeating financial reporting and risk disclosure determinations. Consequently, this study underscores the criticality of incorporating risk dimensions and environmental ambiguity into the interpretation and scrutiny of disclosure of risk related information.

  Keywords: risk disclosure, Business Strategy, Environmental Scanning, Knightian Uncertainty
 • Rahim Bonabi Ghadim, Seyed Ali Vaez * Pages 65-92

  The institutional shareholders inattention or lack of attention as the weakness of the supervisory mechanism and management overconfidence as the management’s behavioral factor can reduce the effectiveness of the incentive programs to maximize the company value and contracts efficiency. Based on this, the aim of this research is to investigate the effect of Institutional Investors’ Distraction on the stickiness of the board of directors' compensation with an emphasis on the management overconfidence of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The test of the research hypotheses with the data of 123 companies in the period of 2012-2021 using multiple regression models, showed that while there is the effect of compensation stickiness, the Institutional Investors’ Distraction increases the intensity of compensation stickiness and by increasing the management overconfidence, the positive effect of Institutional Investors’ Distraction on the stickiness of the compensation stickiness increases. That is, the institutional shareholders inattention and management overconfidence causes a decrease in the proportionality of the paid compensation with the performance and an increase in the opportunistic behavior of the management.

  Keywords: Institutional Investors’ Distraction, management overconfidence, opportunistic stickiness, Agency Theory
 • Sohrab Osta *, Vahid Hasanbeigy Pages 93-118

  Todays, business environment is facing a lot of uncertainty, and this increases the importance of budgeting in companies. This is why in recent years; various researches have been conducted in this field. Accordingly, this paper aims to evaluate them and answer to these questions: “what are the budgeting weaknesses in companies? What are the budgeting improvement obstacles in companies? And what are the approaches to improve budgeting in companies?” So, we search journal papers in this field using a systematic literature review and based on PRISMA protocol. After screening papers based on eligibility criteria, 32 papers were finally approved as papers related to the purpose and research questions. For achieving the trustworthiness of data and research findings, while using valid databases and applying a systematic process in literature review, research input sources were present to two experts and in addition an attempt was made to provide a rich description of the research process. Then, by analyzing the selected papers, 9 weaknesses, 6 obstacles and 20 improvement approaches were extracted. finally, considering the theoretical gap of existing researches, suggestions for future researches were presented.

  Keywords: Budgeting, improve budgeting in companies, contingency theory, Systematic literature review
 • Seyed Hesam Vaghfi, MohamadReza Sabz Alipoor, Seyed Ehsan Hosseini, Zeynab Nourbakhsh Hosseiny * Pages 119-148

  The management's ability to use resources, through creating a sustainable competitive advantage, is a factor in increasing intellectual capital and, as a result, increasing the value of the company, and capable managers have more motivation to invest more favorably in intellectual assets, which can also improve the company's performance. The purpose of this research is to investigate the effect of management ability on the increase of investment in intellectual capital according to the life cycle of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The current research is applied in terms of purpose, and in terms of methodology, it is descriptive of causal (post-event) correlation. To test the hypotheses of the research, 149 companies were selected from 2012 to 2021 using the systematic elimination sampling method from among all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. To test the hypotheses of this research and determine the relationship between independent and dependent variables, econometric models have been used and the relevant hypotheses have been investigated using the panel multivariate regression method. The findings of the research show that management ability increases intellectual capital. Also, the CEO's job concern (the CEO's lack of influence) increases the positive effect between management ability and intellectual capital. Contrary to that, the job concern of the CEO (the decline stage of the company in the life cycle) does not have a significant effect on the relationship between management ability and the increase of intellectual capital.

  Keywords: management ability, CEO job concern, Intellectual capital, investment increase
 • Shahram Shafiei, Abdoreza Mohseni *, Mostafa Ghasemi Pages 149-166

  Ethical judgment is a thought process that is influenced by many factors such as the auditor's personal values ​​and external influences on audit judgments. In the field of auditing, people's risk tolerance can affect the volume of proceedings and the type of tests and ultimately overshadow the auditor's professional judgment. The purpose of this research is to develop the auditor's risk tolerance model with the aim of improving the auditor's professional judgment (multifaceted foundation data approach).The present research was conducted by interviewing 20 experts in the auditing profession, who were part of the auditors and members of the Certified Public Accountants Society of Iran, and by using the snowball method and multifaceted foundation data theory. In this way, 500 conceptual codes, 40 sub-categories, 15 main categories and 1 conceptual model were extracted and components such as professional experience, specialized knowledge, psychological factors, professional ethics, supervision of supervisory institutions, leadership, teamwork, cooperation, Stakeholder community, work complexity, auditor's internal satisfaction, stakeholder pressure, time pressure, motivation and personal interests, opportunistic behavior, cultural structure, justification power, etc. were identified. The results of this study showed that auditors' motives and unethical behaviors originate from factors such as individual characteristics, organizational position, professional characteristics, internal and external factors. Failure to pay attention to the occurrence of such behaviors shows a decrease in transparency and unwillingness to respond at the community level.

  Keywords: Risk taking, professional judgments, Auditors' professional reports