فهرست مطالب

محیط شناسی - سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1383)

فصلنامه محیط شناسی
سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1383)

 • 125 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهندس محمد پناهنده صفحات 1-8
  نخستین پروژه شهرک گلخانه ای کشور در استان گیلان، شهرستان رشت، در زمینی به مساحت 400 هکتار، مرکب از یکهزار گلخانه، مورد طرح ریزی قرار گرفته است. دو موضوع اساسی که در مورد عملیات گلخانه داری و پروژه شهرک گلخانه ای صدق می کند، تولید متمرکز و بروز آثار تجمعی محیط زیستی است. ویژگی تولید متمرکز موجب می شود که در کنار تکرار دوره پرورش در واحد زمان، به دلیل مصرف مواد اولیه بیشتر، گلخانه ها نسبت به کشت محصول مشابه در شرایط مزرعه، همراه با تولید بیشتر، ضایعات و پسماندهای زیادتری نیز داشته باشند. از طرف دیگر طرح شهرک گلخانه ای، مجموعه ای از گلخانه های متعدد به همراه تاسیسات و فعالیت های جانبی خواهد بود که در محدوده فضایی مشترک متمرکز می گردند و بنابراین آثار هر یک از واحدهای انفرادی گلخانه ها و عملیات مرتبط در همان فضا جمع خواهند شد که به آن آثار تجمعی محیط زیستی می گویند. یافته های مطالعات ارزیابی آثار محیط زیستی صورت گرفته که مقاله حاضر، نتیجه آن است؛ با به کارگیری روش ماتریس لئوپولد، بیانگر آن است که در بخش پیامد هر ریز فعالیت بر محیط، 9 درصد از ریزفعالیت ها در موارد ضدعفونی محیط کشت، کوددهی، کنترل آفات و بیماری ها، زهاب های گلخانه ها و محوطه، تولید فاضلاب های انسانی و مواد زاید جامد، نگهداری مواد سوختی و سوانح احتمالی در صورت لحاظ ننمودن اقدامات اصلاحی لازم دارای تخریب زیادند و همچنین در بخش پیامد طرح، بر هر ریز عامل، 4 درصد از عوامل محیطی، از جمله کیفیت شیمیایی خاک و بهداشت و سلامت انسانی، دچار تخریب شدید و در مورد کیفیت آبهای زیرزمینی، دچار تخریب بسیار شدید می گردند. و در مجموع، پروژه، صرفا با لحاظ کردن گزینه های اصلاحی و طرح های بهسازی مورد قبول است.
  کلیدواژگان: محیط زیست، گلخانه، شهرک گلخانه ای، ارزیابی، ماتریس، آثار محیط زیستی، ریز فعالیت
 • مهندس قادر غنی زاده صفحات 9-14
  با افزایش جمعیت، زواید تولید شده توسط جوامع مختلف و تاثیرات آنها بر محیط افزایش یافته است. فاضلاب های شهری به دلیل تنوع آلاینده ها و حجم زیاد، دارای دامنه و شدت اثر زیادی بر محیط است. در میان آلاینده های مختلف فاضلاب های شهری، عناصر مغذی (ازت و فسفر) به دلیل تاثیر در اکوسیستم های آبی و بر هم زدن تعادل آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که در فرایندهای بیولوژیکی، عوامل متعددی در بازده فرایند موثر است، در این مطالعه اثرات نسبت COD/N و COD/P در بازده حذف عناصر مغذی (ازت و فسفر) در فرایند لجن فعال با راکتور ناپیوسته متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی مقطعی و به مدت 6 ماه با استفاده از یک راکتور ناپیوسته متوالی به حجم مفید 18 لیتر بر روی فاضلاب شهری وارد شونده به یکی از تصفیه خانه های فاضلاب تهران انجام شد. علت انتخاب فاضلاب شهری برای مطالعه این است که نتایج حاصل از هر نوع مطالعه ای بر روی چنین فاضلاب هایی با تغییرات جزئی در شهرهای مختلف کشور کاربرد دارد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش نسبت COD/N از 5/8 به 8/14، میزان نیترات باقیمانده در پساب از mg/l 3/12 به mg/l 3/4 کاهش یافت و با افزایش نسبت COD/P از 4/31 به 99/46، بازده حذف فسفر از 56 درصد به 71 درصد افزایش داشت. این نتایج نشان می دهد که سیستم SBR در بار آلی بالا توانایی زیادی در حذف عناصر مغذی دارد. علاوه بر این، بررسی تاثیرات درجه حرارت در بازده حذف در این مطالعه نشان داد که حداقل بازده حذف فسفر در دمای 10 درجه سانتیگراد اتفاق افتاده و راندمان حذف فسفر در دمای بالای 10 درجه سانتیگراد و کمتر از 10 درجه سانتیگراد اختلاف چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: تصفیه فاضلاب، راکتور ناپیوسته متوالی، عناصر مغذی، فاضلاب شهری، بازده فرآیند
 • مهران هودجی، احمد جلالیان صفحات 15-26
  آلودگی خاک و تجمع فلزات سنگین در محصولات کشاورزی در مناطق صنعتی یکی از مهم ترین مسائل محیط زیستی است که زندگی گیاهان، حیوانات و انسان را تهدید می کند. هدف از این تحقیق، بررسی پراکنش آهن، روی و سرب در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه اطراف مجتمع فولاد مبارکه بوده است. در این تحقیق بر اساس نقشه های رده بندی خاک و طبقه بندی اراضی، پنجاه ناحیه در جهت باد غالب(جنوب غربی- شمال شرقی) مجزا گردید. در هر منطقه از 4 عمق (5-0، 10-5، 20-10 و 40-20 سانتیمتری) نمونه برداری گردید و در مجموع تعداد 200 نمونه خاک تهیه شد. غلظت آهن، روی و سرب قابل استخراج با DTPA(1) در نمونه های خاک اندازه گیری شد. همچنین غلظت این عناصر در اندام هوایی 36 نمونه از نوزده نوع محصول کشاورزی عمده در این مناطق اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که حداکثر غلظت آهن قابل استخراج با DTPA در دو محل در فواصل 8 و 20 کیلومتری جنوب شرقی مجتمع فولاد و در لایه 5-0 سانتیمتری خاک به ترتیب 2/221 و 4/224 میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده است. حداکثر غلظت روی قابل استخراج با DTPA در جنوب شرقی مجتمع فولاد و در لایه 5-0 سانتیمتری خاک برابر 16 میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده و حداکثر غلظت سرب قابل استخراج با DTPA در غرب مجتمع فولاد و در لایه 5-0 سانتی متری خاک، برابر 3/14 میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده است. حداکثر غلظت آهن در اندام هوایی برنج، گندم و لوبیا در جنوب شرقی مجتمع فولاد مبارکه، به ترتیب 2290، 1710 و 7/2006 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک گیاهی بوده است که نسبت به میانگین غلظت آهن در ماده خشک گیاهی (100 میلی گرم در کیلوگرم) بالاست. حداکثر غلظت روی در اندام هوایی گوجه فرنگی در شمال مجتمع فولاد مبارکه، برابر 3/493 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک گیاهی بوده است که نسبت به میانگین غلظت روی در ماده خشک گیاهی (20 میلی گرم در کیلوگرم) بالاست.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، آهن، روی، سرب، فرم قابل استخراج با DTPA، مجتمع فولاد مبارکه
 • مهندس پونه قائمی، مهندس شهناز رستمی حضوری، مهندس آلاله قائمی صفحات 27-32
  آب یک منبع حیاتی و کمیاب است، به همین دلیل، کیفیت آب برای مصارف انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد. مشخصه های فیزیکی و شیمیایی تشکیل دهنده «کیفیت آب» عبارتند از خلوص،شفافیت، نرمی (سبکی)،شوری،فقدان یا پایین بودن میزان عناصر افزودنی به آن.سرب و مس را می توان دو عامل عمده آلاینده های آب آشامیدنی به شمار آورد، زیرا مصرف بیش از حد مجاز این دو عنصر سبب افزایش خطر و احتمال بروز انواع بیماری ها می گردد. در این بررسی غلظت این دو عنصر در آب آشامیدنی شهر تهران توسط دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی، اندازه گیری شده است. آزمایش بر روی 180 نمونه آب برداشتی از آبهای ورودی و خروجی چهار تصفیه خانه تهران و آب لوله کشی مناطق مختلف شهر تهران به عمل آمد. نمونه های آب، شامل آب لوله های سرد،گرم و جوشیده باقیمانده از سماور یا کتری منازل مسکونی است. میزان مس در آب سرد 2/6 نانوگرم بر میلی لیتر، در آب گرم 2/8 نانوگرم بر میلی لیتر و در آب جوشیده 0/4 نانوگرم بر میلی لیتر است. به همین ترتیب میزان سرب در آب سرد 1/1 نانوگرم بر میلی لیتر، در آب گرم 2/1 نانوگرم بر میلی لیتر ودر آب جوشیده 7/0 نانوگرم بر میلی لیتر است. بر پایه ارقام به دست آمده و مقایسه آن با استانداردهای آب آشامیدنی ایران مشخص گردید، غلظت مس پایین تر از حد مطلوب استاندارد (50 نانو گرم بر میلی لیتر) و غلظت سرب تا حدودی بالاتر از حد مطلوب استاندارد (صفر) است.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، سرب، مس، آلودگی، بیماری
 • مهندس هما کشاورزی شیرازی، مهندس فرح سادات هالک، مهندس محسن میرمحمدی صفحات 33-40
  اتلاف بنزین از ایستگاه های سوخت رسانی یکی از منابع عمده آلودگی هوا به ترکیبات آلی فرار است. مطالعات نشان می دهند که در شهر تهران روزانه 5200 لیتر بنزین هدر می رود. با احتساب تعداد جایگاه های سوخت رسانی به طور متوسط هر جایگاه 415 لیتر بنزین در روز هدر می دهد که باعث آلودگی هوای محوطه و پیرامون ایستگاه ها می شود. در این مطالعه ترکیبات BTEX در هوای دو پمپ بنزین و 20 خیابان اصلی شهر در طول تابستان و زمستان اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد که غلظت بنزن هم در جایگاه های سوخت رسانی و هم در 20 نقطه نمونه برداری در سطح شهر بالاتر از استانداردهای هوای تنفسی بوده است. میانگین غلظت بنزین در محوطه جایگاه ها بین 8 تا 16 برابر حد آستانه برای اماکن کاری و 250 تا 500 برابر بیش از استاندارد هوای تنفسی بوده است. سنجش بنزن در هوای نقاط پرترافیک نشان داد که غلظت آن 60 بار بیش از حد استاندارد هوای تنفسی است. در این تحقیق همچنین راه های جلوگیری از اتلاف بنزین مطالعه شد و سپس یکی از روش ها که سردکردن بخارات بنزین بود به طور عملی مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که با روش سردکردن در دمای 0 تا 6- درجه سانتی گراد می توان تا 50% بخارات بنزین را بازیابی کرد.
  کلیدواژگان: جایگاه های سوخت رسانی، اتلاف بنزین، ترکیبات BTEX، آلودگی هوا، ترکیبات آلی فرار
 • مهندس بهنام بلمکی، بهروز راد، احمد براتی صفحات 41-50
  با توجه به نقش مهم پرندگان مهاجر آبزی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان گیلان و نیز ضرورت بهینه سازی وضعیت مدیریتی، تعداد جمعیت و میزان برداشت پرندگان آبزی زمستان گذران در استان گیلان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی های میدانی حاصل از آماربرداری پرندگان مهاجر در تالاب های استان که از تاریخ 15/10/1380 لغایت 4/11/1380 همگام با سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجرآبزی سازمان بین المللی تالاب ها در 23 منطقه و به روش (Total count) انجام گرفت، در مجموع جمعیتی معادل 607914 قطعه پرنده متعلق به 12 تیره را نشان داد. همچنین نتایج حاصل از سرشماری پرندگان صید و شکار شده در استان گیلان طی فصل شکار بیانگر این است که در مجموع 42 گونه متعلق به 8 تیره با جمعیتی معادل 393693 پرنده در 3 شهر رشت، لنگرود و بندرانزلی شناسایی و مورد شمارش قرار گرفته که خانواده مرغابی (Anatidae) با 15 گونه و 249686 قطعه، بیشترین تعداد را داراست. برآورد ارزش ریالی گونه های شکار شده در مجموع، رقمی معادل 3771213000 ریال را نشان داد که اردک سرسبز با 1312875000 ریال دارای بیشترین بها در بین سایر گونه های شکار شده بود.
  کلیدواژگان: پرندگان مهاجر آبزی، شمارش نیمه زمستانه، شکار وصید، گیلان، ایران
 • مهندس عباس پهلوانی صفحات 51-56
  مطالعه تکثیر و پرورش در اسارت جبیر، یکی از گونه های در معرض انقراض ایران با زنده گیری 5 راس (2 نر و 3 ماده) از پناهگاه حیات وحش نای بندان طبس آغاز شد. جبیرهای زنده گیری شده به یک ناحیه محصور شده به وسعت 30 هکتار در شیراحمد سبزوار منتقل شدند. شاخص های رفتاری و زیستی گونه جبیر از قبیل تغذیه، جفت گیری، قابلیت تولید مثل، نرخ مرگ و میر، رشد جمعیت و همچنین رفتار آنها در مقابل انسان در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشاهدات این تحقیق (در مدت 5 سال) نشان داد که توزیع جنسیت در بین بره هایی که هر سال متولد شده اند برابر نمی باشد. همچنین نرخ زادوولد و مرگ و میر و رشد جمعیت برای هر سال محاسبه گردیده است. قلمروطلبی در بین نرها در فصل جفت گیری به درگیری شدید و متعاقبا به مرگ نرهای جوان انجامید. اولین بلوغ در ماده ها در سن 6 ماهگی و اولین زایمان نیز در 11 ماهگی مشاهده گردید. به طور کلی رشد جمعیت جبیرها در ناحیه محصور به جز در سالهای اول قابل توجه بوده با این حال نرخ بالای مرگ و میر آنها، از رشد جمعیت در طول سالهای اول انتقال آنها جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: جبیر، ناحیه محصور، پناهگاه حیات وحش، شاخص های رفتاری
 • بهمن اسلامی، احمد قهرمان، مصطفی اسدی، عباس شاهسواری، فریده عطار، مهندس بهنام حمزه صفحات 57-76
  منطقه گدوک در حدفاصل دو شهر ورسک و فیروزکوه در البرز مرکزی قراردارد. مساحت این منطقه 3113 هکتار و دارای دو زیرحوزه آبریز در جهات شمال شرقی و جنوب غربی است. پوشش گیاهی این منطقه شامل 406 گونه و تقسیمات تحت گونه ای از 62 خانواده و 262 جنس است که در سه ریختار اصلی بوته زار(2)، ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده(3) و ریختار درختان- درختچه های پهن برگ(4) و درخت زار(5) انتشار دارند. مطالعه شکل زیستی گیاهان در ریختارها نشان داد که در ریختار بوته زار همی کریپتوفیت ها با 55/55 درصد و کامفیت ها و تروفیت ها هر یک با 16/16 و 16/16 درصد، فراوانی داشته اند. در ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده، همی کریپتوفیت ها و تروفیت ها، به ترتیب دارای 62 و 18/13 درصد فراوانی بودند و در ریختار درختان - درختچه های پهن برگ و درخت زار، همی کریپتوفیت ها و فانروفیت ها، به ترتیب با 1/61 و 55/15 درصد، اشکال زیستی را تشکیل می دهند. از نظر جغرافیای گیاهی، ریختار بوته زار با 8/68 درصد عناصر ایرانی - تورانی و ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده با 55 درصد عناصر ایرانی - تورانی و ریختار درختان - درختچه های پهن برگ و درخت زار با 48 درصد عناصر اروپایی - سیبری بیشترین حضور را دارند. در بین عناصر گیاهی شناسایی شده، 37 گونه و زیرگونه از بومزادهای ایران است که از این تعداد 29 گونه بومزاد منطقه البرز و 2 گونه نیز بومزاد محلی در این منطقه اند.
  کلیدواژگان: شکل زیستی، جغرافیای گیاهی، ریختار گیاهی، اکولوژی، بومزاد، ایران، همی کریپتوفیت ها، تروفیت ها، فانروفیت ها
 • نصرت الله صفاییان، مریم شکری، میرخالق ضیاء تباراحمدی صفحات 77-88
  بر مبنای سیستم طبقه بندی ادواردی، در نقشه شبکه جهانی ذخیره گاه های زیستکره سال 1995میلادی،جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله ایران، که در سال 1975 میلادی در بیوم سیستم های مختلط کوهستانی بیان شده بود، دربیوم جنگل های بارانی معتدله و نیمه استوایی ذکر شده است. با توجه به اینکه سیستم طبقه بندی ادواردی در مقیاس بزرگ برای استفاده در سطح جهانی و منطقه ای است، ممکن است قادر به تفکیک انواع زیستگاه های موجود در یک پروانس جغرافیای زیستی نباشد، به همین دلیل به منظور تبیین نظریه ادواردی و بررسی اختلالات احتمالی طبقه بندی مذکور، با توجه به نقش پوشش گیاهی در معرفی وتفکیک پروانس های جغرافیای زیستی، پوشش گیاهی این ذخیره گاه، با نگرشی بوم شناسانه، مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق، روش آنالیز خوشه ایبرای طبقه بندی جوامع گیاهی و روش رسته بندی برای تجزیه و تحلیل روابط عوامل محیطی (سطح ایستابی و شوری آب وخاک) با جوامع گیاهی، استفاده شد. فلور منطقه با بیش از 200 گونه، به طور عمده با منشا اروسیبری و ایران- توران و با داشتن بیش از 90درصد گونه های علفی یکساله وپایا، معرف منطقه غیر کوهستانی است که می تواند موید نظریه دوم باشد. شایان ذکر است که در حال حاضر تشکیل اجتماعات گیاهی میانکاله بیشتر تحت تاثیر سطح ایستابی و شوری آب وخاک تشخیص داده شده که معرف مناطق ساحلی و تالابی است. در ارتباط با نظریه ادواردی به نظر می رسد، به استناد مدارک موجود و با نگرشی دیرینه و بوم شناسانه به دست نوشته های سال های 1007 تا 1292هجری قمری، قبل از انفصال زیستگاه زمستانی میانکاله از جنگل های هیرکانی البرز، در اثر توسعه شهرها و مراکز صنعتی، جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله، به عنوان یک واحد، در بیوم جنگل های بارانی معتدله قرار داشته است. در زمان کنونی با توجه به تغییرات پدید آمده اقلیمی - اکولوژیکی، تعیین جایگاه ذخیره گاه میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی کار دشواری است.
  کلیدواژگان: ایران، ذخیره گاه زیستکره، ادواردی، میانکاله، پروانس جغرافیایی، دریای خزر، بیوم
 • رضا بصیری، مهندس پرویز کرمی، مسلم اکبری نیا، سیدمحسن حسینی صفحات 89-98
  در این مقاله، پوشش گیاهی بر اساس روش بررسی اکولوژیک امریکایی - انگلیسی در منطقه قامیشله مریوان مطالعه شد. در این روش، نمونه هایی از پوشش گیاهی که به عنوان مجموعه ای از گونه های گیاهی تعریف می گردند بر مبنای توزیع شان در کنار یکدیگر، در قالب گروهی در نظر گرفته شدند. روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک با تعداد 76 قطعه نمونه و سطح 256 مترمربع انتخاب گردید. برای تعیین گروه گونه های اکولوژیک از روش تلفیقی تحلیل خوشه ای(Cluster Analysis)، تحلیل دو طرفه گونه های معرف (Tow Way Indicator Species Analysis) و ضرایب تشابه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در منطقه فوق الذکر 6 گروه گونه ای اکولوژیک وجود دارد. گونه های معرف این گروه ها شامل Quercus libani، Trifolium campestre، Pistacia atlantica، Pyrus syriaca، Quercus infectoria و Teucrium polium است.
  کلیدواژگان: گروه گونه های اکولوژیک، پوشش گیاهی، روش امریکایی، انگلیسی، تحلیل دو طرفه گونه های معرف، تحلیل خوشه ای، مریوان، ایران
 • عباس قلی پور، مهندس بهرام زهزاد، مصطفی اسدی، دنیا عزیزیان صفحات 99-105
  پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه منطقه ای است کوهستانی با مساحت 16200 هکتار در حدود 95 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری که بین حدود جغرافیایی «4 ̊36 الی»10 ̊36 عرض شمالی و «23 ̊53 الی»40 ̊53 طول شرقی واقع شده است. این منطقه از نظر ویژگی های بوم شناختی نظیر آب و هوا، توپوگرافی، خاک و زمین شناسی متنوع است. حداقل ارتفاع منطقه 800 متر و حداکثر آن 2860 متر است. اقلیم منطقه، مطابق اقلیم نمای آمبرژه برای ارتفاع 800 تا 2000، مرطوب سرد و برای ارتفاع بالاتر از 2000 متر، نیمه خشک و سرد است. پوشش گیاهی منطقه، مطابق تقسیم بندی پوشش گیاهی ایران توسط فری و پروست و با استفاده از اطلس کاربری و پوشش اراضی استان مازندران، نقشه توپوگرافی 1:50000 و مشاهدات صحرایی در مقیاس ریختار، شناسایی و نامگذاری گردید. در مجموع پنج ریختار گیاهی(جنگل، درختزار، درختچه زار، بالشتکی خاردار، خزان شونده سردسیری) شامل: جنگل انبوه از نوع جنگل کوهستانی خزری، درختزار از انواع درختزار پهن برگ خزان شونده سردسیری و درختزار سوزنی برگ همیشه سبز مقاوم به سرما، درختچه زار از انواع درختچه زار پهن برگ خزان شونده سردسیری بدون همیشه سبز، درختچه زار خزان شونده سردسیری، تنک خشکی پسند و درختچه زار سوزنی برگ همیشه سبز، تشکیلات بالشتکی خاردار تنک و علفزار تشخیص داده شد. برای هر ریختار گیاهی گونه های مهم معرف ریختار، محدوده ارتفاعی پراکنش، برخی شرایط اکولوژیک و عکسی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: پناهگاه حیات وحش دودانگه، ریختار گیاهی، ساری، مشاهدات صحرایی، اطلس کاربردی
 • بخش انگلیسی
 • صفحات 1-12
 • کاربرد روش ارزیابی مشروط در برآورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت از محیط زیست تبریز
  خورشید دوست صفحات 13-20
  هدف اصلی این مقاله مطالعه عوامل گوناگون اجتماعی و اقتصادی می باشد که بر تمایل به پرداخت برای محافظت از محیط زیست تبریز از سوی آنان تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر از دو بخش اصلی تشکیل یافته است: نخست برآوردی از وضعیت کنونی مکان مورد مطالعه از لحاظ اقتصادی, اجتماعی, و محیط زیستی, و دوم تحلیل یافته های تحقیق مستخرج از دیدگاه و رویکردهای مردم. روش ارزیابی مشروط به منظور تحلیل آماری و تبیین رابطه بین پارامترهای مختلف و میزان تمایل به پرداخت مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر فرد مایل است به طور متوسط ماهیانه مبلغ 41140 ریال جهت حفاظت از محیط زیست بپردازد.
  کلیدواژگان: میزان تمایل به پرداخت، حفاظت از محیط زیست، روش ارزیابی مشروط، تبریز
|
 • Panahandeh, M.* Pages 1-8
  The first greenhouse estate of the country in Guilan province, Rasht city, in 400ha is planned. Two important considerations about greenhouse estate are intensive production and cumulative impacts.The intensive management of plant growing conditions in greenhouse result in yields of greenhouse crops several times that of giled crops.At the same time, greenhouses utilize high level of input and generate more waste as a result of intensive production. In addition, greenhouse estate would be the sum of many greenhouses with relative infrastructure and activities that the effects are aggragted in the same area as environmental cumulative effects. Results of environmental impact assessment (applying modified Leopold matrix method) illustrate that %9 of activities including fertilization, disinfection, pest and disease control, runoff, human sewage, solid wasts, storing of fuel and possible accidents, and %5 of environmental factors including soil chemical quality, health and ground water, will be could cause sever impact. Finally, this project only with considering corrective measures and mitigation plans could be accepted.
  Keywords: Environment, Greenhouse, Greenhouse estate, Assessment, Matrix
 • Ghanizadeh, Gh* Pages 9-14
  Waste materials are increasingly produced by different populations and societies and consequently have great impacts on the environment. Municipal waste waters with their various pollutants and high volumes have intensive and extensive effects on environment as well.Nutrient matters (N&P) have important role on the aquatic ecosystems and their balance. Where as in biological processes various agents are effective on efficiency of process, in this study the effects of C/N and COD/P ratios on the efficiency of nutrient matters (P&N) removal was determined by sequencing batch reactors with activated sludge process.An analytical-descriptive and cross-sectional study was performed on a unit sequencing batch reactor with 18 liter useful volume, feded with waste water in a waste water treatment plant in Tehran. The reason for choosing a municipal wastewater is that the results of the study is applicable to different cities with partial changes.The result showed that with increase of C/N ratio from 8.5 to 14.5, residual nitrate in effluent decreased from 12.3 mg/l to 4.3 mg/l and with increase of COD/P ratio from 31.4 to 46.99, the efficiency of phosphorous removal increased from %56 to %71. It indicates that sequencing batch reactor operating with high load of organic matters is highly capable to remove nutrient matters. Also the effect of temperature on efficiency of Phosphorus removal showed that, minimum of phosphorus removal was been take placed in 10 oC. Furthemore we showed that this efficiency in uppel from 10OC and lower than this temperature has not significant difference.
  Keywords: Activated sludge, Sequencing batch reactor, Nutrient matters
 • Hoodajim., Jallaliyan, A Pages 15-26
  Soil pollution and accumulation of heavy metals in crops in the industrial areas are the most important bioenvironmental problems that threaten the life of plants, animals and human. The objective of this study was to determine Fe, Zn and Pb distribution in soil and crops shoots around the Mobarakeh Steel plant. In this study, we separated 50 zones based on soil maps and taking into consideration dominant wind direction (south-western to north-eastern). In each zone, soil were sampled at 0-5, 5-10, 10-20 and 20-40 cm depths (200 samples) and DTPA-extractable concentrations of Fe, Zn and Pb were determined in soil samples. Also 36 plant samples from shoots of 19 main crops were collected in the region and the concentrations of heavy metals were determined in crops samples. Results showed that, the maximum DTPA-extractable concentrations of Fe were in two points at southeast of the plant in 0-5 cm layer (224.4 and 221.2 mg/kg.soil respectively). The maximum DTPA-extractable concentrations of Zn and Pb were in southeast of the plant in 0-5 cm layer (16 and 14.3 mg/kg.soil respectively). The maximum concentrations of Fe in shoots of rice, wheat and bean in southeast of the plant were 2290, 1710 and 2006.7 respectively that were higher than the USEPA standards (100 mg/kg.dry.matter). The maximum concentration of Zn in shoot of tomato in north of the plant was 493.3 mg/kg.dry.matter that was higher than the USEPA standards (20 mg/kg.dry.matter).
  Keywords: Heavy metals, Iron, Zinc, Lead, DTPA Extractable Form
 • Ghaemip., Rostami Hozory, Sh., Ghaemi, A Pages 27-32
  Water is a life sustaining and scarce resource, whose quality for human consumption is of paramount importance. Physical and chemical properties which is including purity, clarity, softness, salinity and lack or very low concentration of added elements constitute the elusive "water quality".Copper and Lead are two elements that may contaminate the drinking water and their concentrations beyond standard levels may cause health hazards.In this project the concentration of these two elements in the drinking water of Tehran has been measured using the atomic absorption spectrometry technique.This measurement has been carried out on the inlet and outlet of the four water treatment plants as well as 180 samples that were taken from variouse geographical location throughout the piping network that feeds the city of Tehran. Water samples were taken from cold and hot water taps as well as from the boiled water remaining in the teapots.The concentration of the Copper in the cold and hot water taps and in the boiled water were 6.2, 8.2 and 4.0 ng/ml respectively.Likewise the Lead concentration in the cold and hot water pipes and in the boiled water were 1.1, 1.2 and 0.7 ng/ml respectively.Based on these figures and the Iranian standards for the concentration of these two elements in the drinking water it is shown that Copper concentration is well below the standard level of 50 ng/ml. On the other hand the Lead concentration in the drinking water exceeds the preferred standard Level of zero in Iran.
  Keywords: Drinking Water, Lead, Copper, Pollution, Disease
 • Keshavarzi Shirazih., Halek, F.S., Mirmohammadi, M Pages 33-40
  The fuel loss at gas stations is one of the main sources of volatile organic compounds in the ambient air. The study shows 52000 liter of gasoline per day is lost from the gas stations across the city of Tehran. Each station losses approximately 415 liters per day, which makes the area on and around the gas stations polluted. In this study, the BTEX were measured at two gas stations and 20 main cross streets, during summer and winter. The results indicated Benzene concentration is higher than the ambient air limits for both the gas station areas as well as the 20 measured places across the city. The average concentration of Benzene in the gas stations were between 8 to 16 times higher than the threshold limit value – time weight average for work area, and 250 to 500 times higher than the ambient air standard. The average concentration of Benzene near the traffic areas were 60 times higher than ambient air standard. Also we studied the ways to control gasoline vapor. Cooling the vapor has been experimented. The results show, 50% of vapor in 0 – 60C could be recycled.
  Keywords: Gas station, Losses of Gasoline, Air pollution, Recovery of gasoline vapor
 • Balmakib., Behrouzi Radb., Barati, A Pages 41-50
  Migratory waterfowl have considerable role in economic and social status of northern Iran especially Gilan province. This survey was carried out to determine abundance and diversity of hunted waterfowl in this area. Investigation on number of migratory waterfowls was conducted using Total Count Method from January 5, 2002 till February 24, 2002 synchronized with mid winter waterfowl count (MWC), Wetlands International. Results of counting migratory waterfowls during this period declared 607914 birds form 12 family. Also 393693 individual of 42 species and 8 family were harvested form aquatic ecosystems of Gilan during the study period and Anatidae family was the most abundant hunted group represented 249686 individual of 15 different species. In general, the harvested birds value was about Euro 3771210 and Mallard Anas platyrhynchos was the most valuable species about Euro 1312870.
  Keywords: Migratory Waterfowl, Harvesting Rate, Hunting, Gilan, Iran
 • Pahlavani, A.* Pages 51-56
  This study which is on reproduction and breeding of Jebeer Gazzelle, one of the endangered species in Iran, was launched through live capturing of five heads (two males and three females) from the wildlife sanctuary in Naybandan, Tabas.The live-captured Jebeers were transferred to a thirty hectares fenced area in Shir – Ahmad, Sabzevar. The biological and behavioral indices of Jebeer species such as: feeding, mating, reproductivity, death rate, population growth, as well as their behavior at the sight of human beings are discussed in this paper. The study procedures which were completed within a period of five years have demonstrated that the sex distribution among the lambs born each year is not equal. Also, the birth rate and death rate and the population growth have been estimated for each year. Territorialism among the male ones in the mating season resulted in brutal fighting and subsequently the death of the young males. Females matured at the age of six months and the first delivery was observed at the age of eleven months. Generally speaking, the population growth of Jebeers in the fenced area was significant except for the first years, however, their high death rate inhibited the population growth during the first years of their transfer.
  Keywords: Jebeer, Fenced area, Wildlife sanctuary, Behavioral indices
 • Eslamib., Ghahramana., Assadim., Sahsavaria., Attarf., Hamzehee Pages 57-76
  Gaduk is an area between the two cities of Veresk and Firuzkooh in Centeral Elborz with an area of 3113 ha and two water basins in northeast and southwest. 406 species, subspecies and varities are recognized in this area. Vegetation of the area is divided into three main formations: Dwarf scrub & thorn cushion, Mixed scrubland with scattered trees, Broad leaves shrub & trees and woodland.The 406 determind species and subspecies belong to 59 families and 236 genera. Analysis of plants based on life form in each formation shows that in the formation Dwarf scrub & thorn cushion, hemicrypthophytes (55/55%), and camephytes (16.16%); in the formation of Mixed scrubland with scattered trees hemicryptophytes 62% and therophytes (13.8%) and in the formation of Broad leaves shrub & trees and woodland hemicryptophytes (61.1%) and phanerophytes (15.34%) are the main life forms of vegetation types. From phytogeographical point of view, the formation of Dwarf scrub & thorn cushin with (63.8%) Irano-Touranian elements, the formation Mixed scrubland with scattered trees with (55%) Irano-Touranian elements and the formation Broad leaves shrub & trees and woodland, with (48%) Euro-Siberian elements show the most presence. The endemic rate of the area was indicated as 37 species and subspecies to Iran, 29 endemic species to Elborz and 2 local endemic species grow in the studied area.
  Keywords: Life form, Phytogeography, Plant formation, Ecology, Endemism, Iran, Hemicryptophytes, Therophytes, Phanerophytes
 • Safaiann., Shokrim., Ahmadi, M. Z Pages 77-88
  Based on Udvardy system of classification in world network maps of biosphere reserves of 1995, the situation of the Miankaleh biosphere reserve of Iran, located in the southern coast of the Caspian Sea, was expressed as rainy and temperate forests and semi-tropical, whereas in 1975 he called it as mixed mountainous biome system. As the Udvardy classification, in large scale, is for national and regional use, it may not be able to separate the various kinds of existing habitats in a Biogeographical Province. T test the Udvardy classification theory and to investigate its probable disorder in it, by recognition of flora, the vegetation of the reserve has been ecologically studied. In the present research, the cluster analysis for classification of plant community and the ordination method for analysis of environmental (water table level and electrical conductivity of soil and water) relationship with plant communities have been used. The flora of the region, with over 200 species, with the origin of Euro- Siberian and Irano- Touranian, have been recognized and the presence of plant communities have been related to water table level and salinity of soil and water. Over 90 percent of plant species are annual grass type and permanent which are for non-mountaneous and proof of the second theory. It should be noticed that formation of plant communities of Miankaleh is more affected by watertable and salinities of water and soil. This means coastal and waterlogging regimes prevail. In relation to Udvardy theory it seems that, based on the existing and paleoecological documents of 1905, the place of the biosphere reserve of Miankaleh, as a unit, was a rainy forests biome. Before fragmentation of Miankaleh winter and Elborz mountainous habitats, due to the urban developments, in the present time, determination of the situation of Miankaleh reserve is difficult due to climatic –ecological changes.
  Keywords: Iran, Biosphere reserve, Udvardy, Miankaleh, Geographical, Province, Caspian sea
 • Basirir., Karamip., Akbariniam., Hosseini, M Pages 89-98
  In this paper, vegetation were studied with Anglo-American approach in Ghamisheleh Marivan. In this approach, vegetation samples which could be defined as plant species by their distribution, could be considered as groups. Systematic-random sampling with 76 plots and 256 m2 in area, was selected. Combined methods of cluster analysis, two way indicator species analysis and similarity indices were used for the determination of ecological species groups. The results of this study showed that there are 6 ecological species groups in the region. Indicator species of these groups are:Quercus libani, Quercus infectoria, Pyrus syriaca, Pistacia atlantica, Trifolium campestre and Teucrium polium.
  Keywords: Ecological species groups, Anglo, American approach, Two way indicator species analysis, Cluster analysis, Marivan, Iran
 • Gholipoura., Zehzadb., Assadim., Azizian, D Pages 99-105
  Dodangeh and Chardangeh wildlife refuge(16200 ha) is a mountainous area in 95 KM. SE Sari (360 4' – 10' N, 530 20' – 40' E). The ecological characteristics of the area is diverse. The climate of the area in the altitude 800-2000 meter is cold and wet, and in 2000-2800 meter is cold and semi-arid, according to Emberger climagram.The vegetation of the area has been studied according to the Fery & Probst vegetation classification and land use Atlas of Mazindaran Province (1:250000), and field observations in the scale of 1:50000.Five plant formations including closed forest (closed-deciduous montane forest), wood land (cold-deciduous broad-leaved montane wood land and evergreen needle-leaved wood land resistant to cold), shrub land (cold-deciduous scrub without evergreen, cold deciduous open xenomorphic scrub and evergreen needle leaved scrub), open thorn-cushing formation and grassland have been recognized. The characteristic species, altitude distribution range and picture for each formation have been presented.
  Keywords: Dodangeh, Chardangeh wildlife refuge, plant formation, Sari
 • Contingent Valuation in Estimating the Willingness to Pay for Environmental Conservation in Tabriz, Iran
  Khorshiddoust, A.M Pages 13-20
  The main objective of this paper was to study different social, and economic factors affecting people's willingness to pay (WTP) and their attitudes toward the environmental conservation in Tabriz, a metropolitan city being located on north west of the country. The research carried out, consisted of two main parts, namely, the examination of existing environmental, social, and economic conditions of the study area, and the analysis of survey and interview results. The contingent valuation method (CVM) was applied in order to estimate the amount of WTP. The results showed immense amounts of WTP averaging to 41400(1) Rials per month per person, and found some interesting factors determining people's participation in environmental conservation.
  Keywords: Willingness to pay, Environment Protection, Contingent Valuation Method, Tabriz