فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 39 (پاییز 1383)
 • پیاپی 39 (پاییز 1383)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/09/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • راهنمای نویسندگان
  صفحه 1
 • بررسی کیفیت مراقبت های دوران بارداری به روش LQAS در مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانه های بهداشت
  راضیه لطفی، آزیتا گشتاسبی صفحات 8-14
  ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی علاوه بر اثر گذاری بر محیط سلامت انسان ها و جامعه، می تواند به پویایی و ارتقا کیفیت سیستم ارایه خدمات بهداشتی درمانی نیز کمک کند. دریافت ناکافی مراقبت های دوران بارداری منجر به افزایش مواردی چون زایمان زودرس، تولد کودکان کم وزن، مرگ و میر کودکان و مادران می شود.
  یکی از روش های سنجش کیفیت مراقبت ها (LQAS) Lot Quality Assurance Sampling است که روشی سریع و نسبتا ارزان می باشد. با کمک این روش می توان همه واحدهای ارایه دهنده خدمت را با استاندارد و یا با یکدیگر مقایسه کرد تا نسبت به رفع مشکلات و کمبودهای آنان اقدام شود. لذا این پژوهش در سال 1383 با هدف بررسی کیفیت مراقبت های دوران بارداری آن به معرفی روش (LQ1AS) نیز پرداخته شده است تا در صورت لزوم جهت اطمینان از کیفیت خدمات بهداشتی، این روش توسط مدیران محلی و سطوح بالاتر مورد استفاده قرار گیرد.
  این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی انجام شده است و در آن 18 مرکز شامل 3 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 15 خانه بهداشت مورد بررسی قرار گرفته اند.
  جهت گردآوری داده ها از برگه ثبت موارد و پرسشنامه استفاده گردید. ابتدا برگه ثبت موارد مربوط به کفایت وسایل و مواد مورد نیاز مراقبت های بارداری برای هر مرکز و خانه بهداشت تکمیل شد. سپس جهت بررسی کیفیت مراقبت های بارداری از برگه ثبت موارد مربوطه استفاده گردید. برای هر یک نفر ارایه دهنده مراقبت، 6 برگه ثبت موارد تکمیل شد و برای هر یک از مادران مورد مطالعه پرسشنامه رضایت از مراقبت های بارداری تکمیل گردید.
  نتایج نشان داد که تنها یکی از مراکز، بدترین کیفیت را در ارایه مراقبت های بارداری داشته است و بقیه مراکز کیفیت مطلوب داشتند. همچنین کمبود کارت مراجعه مادر باردار و قرص آهن در سطح شهرستان وجود داشت. به علاوه کیفیت مراقبت های بارداری از نظر گرفتن شرح حال و معاینه شکم دچار مشکل بود. اما در مجموع کیفیت مراقبت های دوران بارداری در سطح شهرستان در حد مطلوب ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: مراقبت های دوران بارداری، کیفیت مراقبت، LQAS
 • رسول اسلامی اکبر، ربابه شکرآبی، نسرین بهبهانی، روح انگیز جمشیدی صفحات 15-29
  صاحبنظران پرستاری معتقدند توانایی تفکر انتقادی پرستاران نقش بسیار مهمی در ارایه مراقبت های خاص به هر بیمار، حل مشکلات و اتخاذ تصمیمات پیچیده دارد، به همین جهت لازم است این توانایی در دانشجوی پرستاری پرورش یابد و طی کسب تجارب آموزشی و پس از اشتغال به حرفه پرستاری نیز رشد و توسعه پیدا کند.
  این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم های اول و آخر و پرستاران بالینی به صورت توصیفی مقایسه ای انجام گردید. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه خود ایفا صورت گرفت. نمونه پژوهش مشتمل بر 172 نفر از سه گروه یعنی دانشجویان ترم های اول و آخر پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی و پرستاران دارای حداقل دو سال سابقه بالینی شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند.
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، 93 درصد دانشجویان ترم اول، 94 درصد دانشجویان ترم آخر و 98.3 درصد پرستاران بالینی دارای توانایی تفکر انتقادی ضعیف بودند. همچنین میانگین امتیازات توانایی استنباط (P<0.0001)، تعبیر و تفسیر (P=0.026)، ارزشیابی دلایل (P<0.001) و توانایی تفکر انتقادی (P<0.001) دانشجویان پرستاری ترم های اول و آخر به طور معنی داری بالاتر از میانگین امتیازات پرستاران بالینی از نظر توانایی های ذکر شده بود. لیکن بین میانگین امتیازات توانایی های تشخیص پیش فرض ها و استنتاج دانشجویان ترم های اول و آخر و پرستاران تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر این که توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم آخر علی رغم گذراندن یک دوره چهار ساله در آموزش پرستاری با دانشجویان ترم اول تفاوتی نداشته است و توانایی تفکر انتقادی پرستاران بالینی نیز با گذشت حداقل دو سال تجربه بالینی کمتر از توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم های اول و آخر پرستاری بوده است، می توان بر لزوم بازنگری در استراتژی های آموزشی فعلی و استفاده بیشتر از استراتژی های فعال یادگیری تاکید کرد. همچنین به کارگیری روش های مدیریتی که لازمه آن ها مشارکت فعال پرستاران در نصمیم گیری های و حل مشکلات خرد و کلان است، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: توانایی تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری، پرستاران بالینی
 • سارا عابدی، افتخارالسادات حاجی کاظمی، فرشته جهدی، فاطمه حسینی صفحات 30-40
  مراقبت های بهداشت باروری در زنان معلول جسمی حرکتی مانند زنان سالم حایز اهمیت است. با توجه به این که زنان مبتلا به معلولیت های جسمی حرکتی برای دریافت مراقبت های بهداشت باروری دچار موانع گوناگونی می باشند. این پژوهش با هدف تعیین مراقبت های بهداشت باروری دریافت شده طی دوران معلولیت در زنان معلول جسمی حرکتی انجام شده است.
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که به صورت خود گزارش دهی تکمیل گردید. در این پژوهش 241 زن معلول جسمی حرکتی 49-15 ساله متاهل عضو جامعه معلولین ایران که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند.
  نتایج بیانگر آن بود که 3.1 درصد از مجموع نمونه ها (223 نفر) که در دوران معلولیت ازدواج کرده بودند، مشاوره جنسی دریافت کرده اند. و 2.9 درصد از کل نمونه ها (241 نفر) مشاوره جنسی بعد از ازدواج دریافت کرده اند. مراقبت های تنظیم خانواده (به جز اندازه گیری وزن و معاینه دستگاه تناسلی در اولین مراجعه) در کمتر از 50 درصد از نمونه ها انجام شده بود. همچنین معاینه در اولین مراجعه بارداری (به جز آزمایش خون و ادرار) در کمتر از 37 درصد انجام گردیده بود. آموزش های دوران بارداری (به جز آموزش تغذیه و شیردهی) توسط کمتر از 35 درصد از زنان مورد مطالعه دریافت شده بود. تمامی مراقبت های دوره ای بارداری (به جز ویزیت دندانپزشکی) در 75-60 درصد از نمونه ها انجام شده بود. انجام آزمایش پاپ اسمیر در 14.9 درصد و آموزش خودآزمایی در 4.6 درصد و معاینه پستان توسط کارکنان بهداشتی در 6.2 درصد نمونه ها انجام شده بود و هیچ کدام از زنان دارای سن بیش از 40 سال جهت ماموگرافی ارجاع نشده بودند.
  طبق یافته های این پژوهش، درصد پایینی از زنان معلول جسمی حرکتی مراقبت های بهداشت باروری را دریافت کرده بودند. لذا توصیه می شود این مساله مورد توجه سیستم بهداشتی و درمانی و سازمان بهزیستی کشور قرار گیرد و تسهیلات لازم برای انجام این مهم فراهم شود. همچنین بررسی موانع دسترسی زنان معلول جسمی حرکتی به مراقبت های بهداشت باروری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مراقبت های بهداشت باروری، توسعه بهداشت باروری، زنان معلول جسمی حرکتی
 • مهناز سنجری صفحات 41-48
  در طی روند بیماری مزمن، گاهی لازم است کودک چندین بار در بیمارستان بستری شود که این مساله می تواند هم برای کودک و هم برای والدین تنش زا باشد. والدین به عنوان مهمترین افراد در سیستم حمایتی کودک می توانند تنش و اضطراب را به کودک منتقل نمایند. زمانی که والدین بتوانند احساس کفایت و توانمندی نمایند به خوبی قادر خواهند بود که کودک بیمار خود را مورد حمایت قرار دهند. بستری شدن کودک در بیمارستان به علت بر هم زدن نحوه زندگی و عملکردهای عادی خانواده، استرس فراوانی را برای والدین ایجاد می کتد. والدین اغلب به دلیل عدم آگاهی از علت و نحوه انجام روش های درمانی و مراقبتی، پی آمدهای اقتصادی ناشی از بیماری فرزند، رنج تحمیل شده بر فرزند در طول بیماری، جدایی از کودک، عدم آگاهی از آینده بیماری و احتمال مسری بودن آن، دچار احساس خشم و گناه می شوند. این دسته از والدین با رفتارهای نامناسب، بی قراری، تحریک پذیری و گوشه گیری، اضطراب خود را نشان می دهند. جهت مقابله با تنش ناشی از بستری شدن، والدین و کودکان نیاز به پرستارانی دارند که منبع قدرت و دانش باشند. پرستاران با برخورداری از امکان زیاد برقراری ارتباط با کودک و خانواده وی، می توانند با تکیه بر علم و آگاهی و تجارب خویش، نقش ارزنده ای در کاهش اضطراب و ناراحتی والدین ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: کودک بیمار، بستری شدن در بیمارستان، اضطراب والدین
 • روفیا صدیقی، مهوش دانش کجوری، مهشید جعفرپور، فاطمه حسینی، مرضیه فریمانی صفحات 49-56
  ناباروری و درمان آن علاوه بر در گیری های جسمی موجب واکنش های روانی، مخصوصا اضطراب می شود. این اضطراب می تواند موفقیت درمان را تحت تاثیر قرار دهد. احتمال موفقیت درمان در زنانی که اضطراب بیشتری دارند کمتر است. بنابر این درمان فیزیکی ناباروری به تنهایی کافی نیست و توجه به کاهش اضطراب، در موفقیت درمان ضروری است. برای کاهش اضطراب زنان نابارور، بهتر است از روش های غیر دارویی از جمله آماده سازی استفاده شود. برنامه های آماده سازی با کاستن از اضطراب زنان نابارور سبب افزایش میزان باروری می شود. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آماده سازی بر اضطراب و موفقیت درمان در زنان نابارور در مرکز تحقیقات ناباروری فاطمیه شهر همدان، انجام گرفته است. در این پژوهش سطح اضطراب در بدو ورود و قبل از انجام لقاح آزمایشگاهی و تلقیح داخل رحمی اسپرم بر حسب سن، سطح تحصیلات و مدت ناباروری تعیین شده است. همچنین موفقیت درمان در واحدهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
  نوع این پژوهش، کار آزمایی با گروه کنترل بوده است. جهت گردآوری اطلاعلت مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد اضطراب یک استفاده شده است.
  در این پژوهش 160 نفر از زنان 18 تا 35 ساله مورد مطالعه قرار گرفته اند. آن ها به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند، بدین ترتیب که نفر اول به صورت تصادفی در گروه آزمایش و سپس بقیه یک در میان تا تکمیل نمونه ها در یکی از دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش نشان داد که اضطراب زنان نابارور در گروه آزمایش (دریافت کننده آماده سازی) در مرحله قبل از شروع درمان نسبت به بدو ورود به پژوهش، کاهش (p<0.0001) و در گروه کنترل افزایش یافته بود (p<0.0001).
  در بررسی تاثیر آماده سازی بر موفقیت درمان، یافته ها نشان داد که تعداد نتیجه مثبت بارداری در گروه آزمایش 18 و در گروه کنترل 15 نفر بوده است، اما بین آن ها اختلاف آماری معنی داری مشاهده نگردید.
  با توجه به تاثیر مثبت آماده سازی بر کاهش اضطراب زنان نابارور می توان آماده سازی را در برنامه های قبل از درمان، جهت کاهش اضطراب و در نتیجه افزایش میزان باروری زنان مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: ناباروری، زنان نابارور، اضطراب، برنامه آماده سازی، موفقیت درمان ناباروری
 • فاطمه داوری، صدیقه خنجری، صدیقه عاصمی، حمید حقانی صفحات 57-63
  با توجه به افزایش روز افزون مرگ های ناگهانی ناشی از بیماری های عروق کرونر و از طرفی اهمیت زمان برای فردی که دچار ایست قلبی ریوی شده است، ارایه روش های آموزش همگانی احیا قلبی - ریوی پایه ضروری به نظر می رسد لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش احیا قلبی - ریوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان انجام شده است.
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده است. تعداد نمونه های پژوهش، 90 دانش آموز دختر سال سوم دبیرستان بودند که به طور تصادفی و به نسبت مساوی از سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. محیط پژوهش شامل کلیه دبیرستان های دخترانه دارای سه رشته تجربی، انسانی و ریاضی (هر یک 45 نفر) شهرستان بجنورد بود.
  یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات آگاهی و عملکرد دانش آموزان دو گروه مورد و شاهد دو هفته پس از آموزش و همچنین بین میانگین نمرات آگاهی و عملکرد قبل و بعد گروه مورد اختلاف معنی داری وجود داشته است (p=0.000)، لیکن بعد از آموزش اختلاف معنی داری بین میانگین نمرات آگاهی و عملکرد دانش آموزان سه رشته در گروه مورد مشاهده نشد. در مجموع 53.32 درصد نمونه های گروه مورد، تمام مراحل احیای قلبی و ریوی پایه را به طور صحیح انجام دادند.
  با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش برنامه آموزش همگانی احیا قلبی و ریوی پایه را تدوین و در مدارس اجرا نماید.
  کلیدواژگان: احیاء قلبی، ریوی پایه، آموزش احیاء قلبی، ریوی پایه، آگاهی و عملکرد در احیاء قلبی، ریوی پایه
 • خاطره صفوی نایینی، سمانه زیادلو صفحات 64-70
  تحقیق در مسایل کنترل جمعیت در ایران به عنوان اولین اولویت پژوهشی بهداشتی در برنامه دوم 5 ساله اقتصادی و اجتماعی دولت تعیین و توصیه شده است. زیرا عواقب نامطلوب افزایش جمعیت در سال های اخیر هم از نظر مسایل اقتصادی - اجتماعی و هم از جهت سلامتی مادر و کودک مورد توجه قرار گرفته است. به منظور کنترل جمعیت، امکان استفاده از روش های مختلف پیشگیری از بارداری وجود دارد، که یکی از آن ها مصرف قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی است. آن ها هورمون های صناعی هستند و آثار دارو شناختی خاصی را بر فرد القا می کنند، و می توانند عوارض جانبی ناخواسته ای ایجاد کنند. ترس از عوارض جانبی یکی از مهم ترین عللی است که تداوم مصرف قرص های پیشگیری از بارداری را به مخاطره می اندازد. بنابراین نیاز به تحقیق در زمینه عوارض جانبی قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی احساس می شود.
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که به منظور مقایسه میزان بروز اختلالات قاعدگی قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی یک و سه فازی در گروهی از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز انجام گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ایتصادفی بود. تعداد نمونه ها 188 نفر از افراد حایز شرایط پژوهش بودند که در دو گروه مصرف کننده های قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی یک و سه فازی (به ترتیب 92 و 96 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده و اندازه گیری ماهانه تا سه دوره مصرف جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از روش های آمار استنباطی (آنالیز واریانس و آزمون مجذور کای) صورت گرفت.
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که هر دو ترکیب در کاهش مقدار و مدت خونریزی قاعدگی و درد قاعدگی موثر بودند. یافته ها در رابطه با بروز اختلالات قاعدگی بیانگر آن بود که لکه بینی در مصرف کنندگان قرص های یک فازی 1.08 درصد و در مصرف کنندگان قرص های سه فازی 3.12 درصد بوده است. خونریزی حین مصرف قرص و قطع قاعدگی در هیچ یک از نمونه ها مشاهده نشد. همچنین تفاوت آماری معنی داری در بروز لکه بینی بین مصرف کنندگان قرص های یک و سه فازی مشاهده نگردید.
  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مبنی بر این که قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی سه فازی در ایجاد اختلالات قاعدگی با قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی یک فازی مشابه هستند و با عنایت به این که قرص های سه فازی در مقایسه با بعضی از ترکیبات یک فازی مقدار پروژستین کمتری دارند. می توان آن ها را جایگزین قرص های یک فازی کرد.
  کلیدواژگان: پیشگیری از بارداری، اختلالات قاعدگی، قرص های پیشگیری از بارداری یک فازی، قرص های پیشگیری از بارداری سه فازی
 • سیما بشارت، سپیده بخشنده نصرت، محمدرضا ربیعی صفحات 71-80
  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. از آنجایی که خود آزمایی پستان روشی ساده، بدون هزینه و غیر تهاجمی جهت تشخیص زودرس سرطان پستان به شمار می آید. این مطالعه به منظور بررسی آگاهی زنان شهرستان گرگان از نحوه صحیح معاینه پستان و ارتباط آن با متغیرهای مختلف انجام شده است.
  در این مطالعه توصیفی 428 نفر از زنان مراجعه کننده به یک مرکز آموزشی درمانی، کادر درمانی بیمارستان های دولتی گرگان و دانشجویان مونث دانشگاه علوم پزشکی گلستان شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که در آن ضمن کسب اطلاعات فردی نمونه ها، میزان آگاهی آن ها از نحوه صحیح خود آزمایی پستان مورد پرسش قرار می گرفت. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و با به کارگیری آزمون آماری کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  سطح آگاهی 52.3 درصد واحد ها بد، در 17.1 درصد آن ها خوب و در بقیه افراد متوسط بود. سطح آگاهی در دانشجویان، نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.001). سطح آگاهی افراد با سطح سواد آن ها رابطه مستقیم داشت و در بین دانشجویان سطح آگاهی دانشجویان مامایی نسبت به سایر رشته های تحصیلی بیشتر بود (P<0.001).
  در مجموع میزان آگاهی افراد مورد مطالعه در حد پایینی بوده است. بر این اساس آموزش در مورد رفتارهای بهداشتی پایه مانند خود آزمایی پستان، به خصوص به دانشجویان و پرسنل مراکز درمانی می تواند راه حلی مناسب برای افزایش آگاهی جامعه باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، آگاهی، خود آزمایی پستان
 • خلاصه انگلیسی مقالات
  صفحات 81-88
|
 • USING LOT QUALITY ASSURANCE SAMPLING (LQAS) IN PRENATAL CARE
  R. Lotfi, A. Goshtasbi Pages 8-14
  Assessment of the quality of care during prenatal period is a way to protect the health of the mother and consequently the well being of the society, low birth weight, high newborn mortality and preterm delivery are the results of low quality of care. LQAS is a cheap and also fast approach to assess the quality of care given in parental phase. In this approach all responsible units are to be compared with standards and also with each other, and in order to do so, we conducted a descriptive study, in which 18 health centers were the participants. Data were collected through check lists and questionnaires. Our findings showed that only one center was the worst in providing prenatal care, and the rest provided acceptable level of care, we also found that referral cards and ferrous sulfate tablets are not enough in our city. To conclude, the quality of prenatal care in Astara city can be labaled as “accepted”.
 • R. Islami Akbar, R. Shekarabi, N. Behbahani, R. Jamshidi Pages 15-29
  Authorities of nursing believe that the ability to think critically by nurses play an important role in providing individual care, solving problems and making complex decisions. Therefore, critical thinking ability is to be established during scientific experiences in nursing students and to be promoted in employed nurses. Determining and comparing critical thinking abilitys in first and last term baccalaureate nursing students and clinical nurses, a descriptive - comparative study was carried out in which 172 contributors, selected with stratified random sampling method filled up self reporting questionnaires.Findings revealed that 98.3% of clinical nurses, 94% of last term students and 93% of first term students were weak in critical thinking abilities, besides, there were significantly differences between nursing students and clinical nurses in average scores of inference (p<0.0001), interpretation (p=0.026), evaluation of arguments (p<00.01), and also, total scores of critical thinking abilities. In other words, differentiated aspects of critical thinking ability had higher levels in student nurses. Furthermore, we did not find significant differences between students and clinical nurses from the point of diagnosis of assumption and deduction abilities. To Conclude, regarding findings, although last term students had been involved in a 4 years nursing education curriculum, they were the same with the first term students from the point of their critical thinking abilities, and also, inspite of 2 years of clinical nursing experiences in nurses, their critical thinking abilities were significantly lower than students. So, revising present educational strategies and applying active learning method, both in theory and practice seems to be critical, and regarding clinical nurses, participating in problem solving and decision making situations is of great importance, and for both groups individual patient care with the basis of nursing process will promoted knowledge, attitude, skills and motivation, which all will promote critical thinking abilities consequently.
 • S. Abedi, E. Hajikazemi, F. Jahdi, F. Hosseini Pages 30-40
  Disabled women as well as those without disability have the right to receive reproductive health care services. Since women with mobility impairment face diverse obstacles in receiving reproductive health care, reviewing these services received by them is of grate importance. Determining the reproductive health care services received by women with mobility impairment during disability period, we conducted a descriptive study in which questionnaires were used to collect the data, and the investigation was done on 241 handicapped women, ranged in age from 15-49 and all, members of Iranian handicapped society. The results revealed that 2.9% of the sample group had received sexual counseling before and after marriage, and less than half of them had participated in the family planning care service with all elements (except weight measuring and first visit pelvic exam). All elements of prenatal care (except blood and urine tests) were done for less than 40% and for 35% of the participants prenatal recommendations (except nutrition and breast feeding) were considered, Furthermore, all periodical prenatal care (except dentist visit) were done for about 60% -75% of disabled women and those who had Pap smear tests, breast self exam instructions, and breast physical exam by health staff were respectively 14%, 4.6% and 6.2%, besides, mammography was done for nobody in the group of more than 40 years old. Overall, according to the results it is estimated that only a small percentage of women with mobility impairment received reproductive health care. Therefore, further studies to explore obstacles faced by disabled women are recommended. Also it is suggested that available necessary services for cited citizens to be provided.
 • M. Sanjari Pages 41-48
  Repeated hospitalization due to chronic illnesses in children is inevitable, and as the result both parents and children experience stressful times. Considering that the parent s anxiety is easily transferred to children, talented, powerful and efficient parents can provide a safe support system for their ill child. Many parents show aggressive behavior, specially when they are not aware of the cause of the disease or the medical procedures which are done for their patients. Other sources of anxiety may be financial problems, child intolerance, separation from their most loved ones, uncertainty about future and probability of the disease being contagious. Consequently, these parents show different unsuitable behavior such as, restlessness, hypersensitivity and withdrawal. Nurses, whom are accessible, powerful and knowledgeable enough to give both parents and children support, play an important and undeniable role in reducing anxiety and sadness of both groups.
 • R. Sedighi, M. Danesh Kojuri, M. Jafarpour Alavi, F. Hosseini, M. Farimani Pages 49-56
  Infertility and it’s treatments cause either physical conflicts or mental reactions specailly anxiety, that may influence treatment success. So, determining the effects of preparation sessions on anxiety level and treatment success of infertile women, 160 subjects between the age of 18 to 35 years, selected casually and assigned in two groups of case and control contributed in a clinical trial study. The case group participated in preparation sessions, whereas both groups filled up anxiety questionnaris at the beginning of the study. Findings showed a statistically meaningful relation between the preparation sessions and the level of anxeity in these women (P<0/0001), But regarding treatment success we did not find any meaningful relationship. To conclude, being prepared has a positive effect on anxiety level of infertile women during treatment, so preparation sesssions should be considered in the process of treatment of them.
 • F. Davari, S. Khanjari, S. Assemi, H. Haghani Pages 57-63
  With dramatic increasing number of sudden deaths from coronary artery diseases and the importance of time saving in those with cardiac arrest, public teaching about basic resuscitation is a vital issue. So, to assess the impact of basic cardiopulmonary resuscitation training on knowledge and skill level of grade 3 high school students, a quasi-experimental study with 90 subjects of case and control groups was conducted. As the result we found statistically significant difference between scale mean of knowledge and skill in case and control groups after training (P=0.000) and the same result was shown between pre and post tests in case group (P=0.000), as a whole, 53.32% of the case group were able to do step by step cardiopulmonary resuscitation in a correct way. According to the results we suggest a cooperation between ministries of health and education to provide rescue educational programs.
 • Kh. Safavi, S.M. Zyadlou Pages 64-70
  Oral Contraceptive Pill (OCP) is usually prescribed in the form of a combined estrogen and progesterone tablet. The combined pill can be presented as a monophasic pill in which the dose of both hormones is constant throughout the cycle. There is also a triphasic form in which the doses of the hormones vary three times. This form is thought to mimic the natural cycle more closely than other types and usually has a slightly lower overall dose of hormones. As with every medication there are potential side effects of the OCP, one of which is menstrual disorders. Comparing the side effects of two mentioned products, we carried out a descriptive study and 188 participants were assigned in two groups of 92 users of monophasic whereas, the rest were on triphasic drug. Our findings revealed that both drugs had the capability to decrease the amount of bleeding, the duration of the cycle and the intensity of dysmenorrhea. We did not find significant increase in spotting with triphasic drug, or any bleeding or/and amenorrhea with both drugs. To sum up, there is not any difference between the side effects of both drugs, and monophasic product can be compensated with triphasic one.
 • S. Besharat, S. Bakhshandehnosrat, M.R. Rabiee Pages 71-80
  The most common site of cancer in women is breast, and breast cancer is the second cause of death in women fortunately, breast self exam (BSE) is a simple, noninvasive rout to early diagnosis of this fatal disease. So, in order to assess the knowledge level of the mentioned groups about (BSE) we conducted a descriptive, cross-sectional study and 428 subjects within which 208 patients, 155 students and the rest, health care personnels participated in our research. Findings revealed that the level of awareness of 52.3% of the participants was low and it was good in 17.1%, whereas we put the rest in a border line domain. We also found that level of awareness was higher in midwifery students (P<0.001). Overall, we can reckon that the level of awareness to BSE is low and considering that it should be high in those who work in health providing areas, appropriate teaching programs is to be provided.